ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ"

Transcript

1 έκδοση 1.3. σελίδα 1 από 39 ΔΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Τα σενάρια οργανώνονται σε 4 κύρια σενάρια: Παρασκευή του υγρού NaOH Παρασκευή του στέρεου NaOH Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση του NaOH Καταναλωτική χρήση του NaOH Η επισκόπηση των σεναρίων και η κάλυψη του κύκλου ζωής της ουσίας βρίσκεται στον Πίνακα 1. Η αξιολόγηση της βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση της της RAR της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το NaOH (2007). Η RAR (2007) και οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν τότε, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την έναρξη αυτού του ντοσιέ. Τα νέα δεδομένα και οι πληροφορίες προστέθηκαν σε αυτό το ντοσιέ όταν ήταν διαθέσιμα. Πίνακας 1 Η επισκόπηση των σεναρίων και η κάλυψη του κύκλου ζωής της ουσίας Αριθμός και τίτλος Παρασκευή Προετοιμα σία ES1: Παρασκευή του υγρού NaOH ES2: Παρασκευή του στέρεου NaOH ES3: Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση του NaOH ES4: Καταναλωτική χρήση του NaOH X X X Βιομηχανική και/ή ευρεία χρήση X Κατανα λωτική χρήση X Διάρκει α χρήσης Στάδιο αποβλ ήτων Σημείωση σχετικά με την τυχαία έκθεση Δεδομένου ότι η τυχαία έκθεση συνήθως αποκλείεται από την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας της ΕΕ και η τυχαία έκθεση εξετάζεται στην RAR της ΕΕ (2007, ενότητα , σελίδες 59-62), η τυχαία έκθεση δεν θα αξιολογηθεί περαιτέρω στο παρόν έγγραφο. Όμως τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για τους καταναλωτές, που προβλέπονται από την στρατηγική μείωσης του κινδύνου από το NaOH (EU RRS, 2008) περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. 1.1 Σενάριο 1: Παρασκευή του υγρού NaOH Στην RAR της ΕΕ (2007) οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική έκθεση στους χώρους παραγωγής συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από την Euro Chlor σε συνεργασία με το Κράτος Μέλος-Εισηγητή. Στο ερωτηματολόγιο αναφέρθηκαν τα εξής θέματα: τύπος των προϊόντων (στερεά/υγρά), αριθμός των εργαζομένων, εκτίμηση της βασιζόμενη στις μετρήσεις και τυχαία έκθεση. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν από την Euro Chlor στο 97% των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων παραγωγής χλωρίου (συνολικός αριθμός 86). Οι 36 εγκαταστάσεις παραγωγής (42%) απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και εκπονήθηκε η λεπτομερής έκθεση, βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα (Euro Chlor, 2004) Σενάριο Σύντομος τίτλος του σεναρίου SU 3, 8: Παρασκευή των χύδην, μεγάλης κλίμακας ουσιών PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: χρήση σε (κλειστή) συνεχή ή ασυνεχή διαδικασία χωρίς πιθανότητα ή όπου προκύπτει η πιθανότητα (βιομηχανικό περιβάλλον), συμπεριλαμβανόμενης της φόρτωσης, εκφόρτωσης, δειγματοληψίας και συντήρησης. Το PC και AC δεν ισχύουν για το παρόν ΣΕ Διαδικασίες και δραστηριότητες που καλύπτονται από το σενάριο

2 έκδοση 1.3. σελίδα 2 από 39 Το NaOH παράγεται εμπορικά με ηλεκτρολυτική μέθοδο. Η άλμη, που παρασκευάζεται από χλωριούχο νάτριο, ηλεκτρολύεται είτε σε ένα κύτταρο υδραργύρου, είτε σε κυτταρική μεμβράνη. Τα υποπροϊόντα είναι το χλώριο και το υδρογόνο. Στη διεργασία κυψελών υδραργύρου, το νάτριο-υδράργυρο αμάλγαμα δημιουργείται στο κύτταρο. Το αμάλγαμα αποστέλλεται σε μια συσκευή διάσπασης, όπου αντιδρά με νερό για να σχηματίσει το υγρό NaOH, το υδρογόνο και τον ελεύθερο υδράργυρο. Ο ελεύθερος υδράργυρος επιστρέφεται στο ηλεκτρολυτικό κύτταρο. Το προκύπτον διάλυμα NaOH στη συνέχεια αποθηκεύεται σε δεξαμενές αποθήκευσης ως ένα 50% διάλυμα. Το διάλυμα μεταφέρεται σε φορτηγά δεξαμενών, βαγόνια δεξαμενών ή φορτηγίδες. Κατά τη διαδικασία μεμβράνης, ένα διάλυμα περίπου 30% σχηματίζεται στο κύτταρο. Στη συνέχεια το διάλυμα αποστέλλεται σε εξατμιστήρες που συγκεντρώνεται μέχρι 50% με την αφαίρεση της κατάλληλης ποσότητας νερού. Το προκύπτον διάλυμα NaOH αποθηκεύεται σε δεξαμενές αποθήκευσης πριν από την αποστολή. Η διαδικασία διαφράγματος μοιάζει πολύ με τη διαδικασία μεμβράνης, εκτός του ότι ένα διάλυμα με μόνο 10-12% σχηματίζεται στο κύτταρο. Επομένως, η επιπλέον εξάτμιση απαιτείται για την επίτευξη της εμπορευματοποιημένης συγκέντρωσης 50%. Οι άνυδρες μορφές του NaOH λαμβάνονται μέσω περαιτέρω συγκέντρωσης του 50% NaOH Συνθήκες λειτουργίας Το ποσό ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιείται ποικίλλει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Στην RAR της ΕΕ (2007), η ποσότητα του προϊόντος, που πάρθηκε ως δείγμα, κυμαινόταν μεταξύ 0.1 και 15 λίτρων. Οι απαντήσεις με τις υψηλότερες ποσότητες ήταν 15, 2.2, 2, 3x1 και μερικά λίτρα ανά ημέρα. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μια ποσότητα λιγότερη του 1 κιλού πάρθηκε ως δείγμα. Θεωρείται ότι η διάρκεια αυτού του σεναρίου είναι μια πλήρης εργάσιμη βάρδια (8ώρες/ημέρα) και 200 μέρες/χρόνο. Για δειγματοληψία η διάρκεια των εργασιών σε λεπτά ανά ημέρα κυμαινόταν μεταξύ 1 και 600 λεπτών και η μέση διάρκεια ήταν 71 λεπτά. Από το ερωτηματολόγιο και την RAR της ΕΕ (2007), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής παρασκευάζουν το υγρό NaOH με συγκέντρωση περίπου 50%. Στις 36% εγκαταστάσεις επίσης παρασκευάζονται άλλα υγρά προϊόντα (μεταξύ 10 και 75%) με συγκεντρώσεις οι οποίες ήταν γενικά χαμηλότερες από 50% Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Γίνεται διάκριση μεταξύ των υποχρεωτικών μέτρων και των μέτρων ορθής πρακτικής. Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου είναι διαβρωτικό, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη της άμεσης επαφής με την ουσία. Για αυτόν τον λόγο τα αυτοματοποιημένα και κλειστά συστήματα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις του υδροξειδίου του νατρίου. Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν ενδέχεται να σχηματιστούν τα αερολύματα του υδροξειδίου του νατρίου. Λόγω της διαβρωτικής ιδιότητας η κατάλληλη προστασία του δέρματος και των ματιών είναι απαραίτητη. Πίνακας 2 Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους Τύπος Πεδίο δεδομένων πληροφοριών Απαιτείται η απομόνωση και η ορθή πρακτική Ορθή πρακτική: η αντικατάσταση, όπου είναι δυνατή, των χειροκίνητων διαδικασιών με αυτοματοποιημένες/κλειστές διαδικασίες. Αυτό θα βοηθούσε να αποφευχθεί το ενοχλητικό νέφος και οι επακόλουθες πιθανές πιτσιλιές (RRS της ΕΕ, 2008): Χρησιμοποιείστε κλειστά συστήματα ή κάλυψη των ανοιχτών δοχείων (π.χ. οθόνες) (ορθή πρακτική) Μεταφορές σε σωλήνες, τεχνικά βαρέλια, πλήρωση/εκκένωση των βαρελιών με αυτόματα συστήματα (αντλίες αναρρόφησης κτλ.) (ορθή πρακτική) Χρήση των πενσών, των μηχανοποιημένων χειρολαβών με χειροκίνητη χρήση για να Επεξήγηση Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ (2007): Η απομόνωση ήταν σε γενικές γραμμές ημίκλειστη (18 εγκαταστάσεις). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η απομόνωση ήταν ανοιχτή (6 εγκαταστάσεις) ή εντελώς κλειστή (9 εγκαταστάσεις).

3 έκδοση 1.3. σελίδα 3 από 39 Τύπος πληροφοριών Απαιτείται ο τοπικός εξαερισμός και η ορθή πρακτική Γενικός εξαερισμός Απαιτείται ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) υπό κανονικές συνθήκες εργασίας Άλλα διαχείρισης μέτρα του Πεδίο δεδομένων αποφευχθεί η άμεση επαφή και έκθεση από πιτσιλιές (απαγορεύονται οι εργασίες πάνω από το κεφάλι ενός ατόμου) (ορθή πρακτική) Δεν απαιτείται ο τοπικός εξαερισμός, όμως απαιτείται η ορθή πρακτική Ο γενικός εξαερισμός αποτελεί ορθή πρακτική εάν δεν υπάρχει ο τοπικός εξαερισμός Προστασία της αναπνευστικής οδού: Στην περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή αεροζόλ: χρήση εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας με εγκεκριμένο φίλτρο (P2) (απαιτείται) Η προστασία των χεριών: αδιαπέραστα ανθεκτικά στις χημικές ουσίες προστατευτικά γάντια (απαιτείται) o υλικό: βουτυλικό καουτσούκ, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυχλωροπρένιο με φυσικό λατέξ,, πάχος υλικού: 0.5 mm, χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 λεπτά o υλικό: νιτριλικό καουτσούκ, φθοριούχο καουτσούκ, πάχος του υλικού: mm, χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 λεπτά Προστασία των ματιών: τα προστατευτικά γυαλιά, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, είναι απαραίτητα. Εάν ενδέχεται να προκύψουν οι πιτσιλιές, να φοράτε στενά εφαρμοστά γυαλιά ασφάλειας, μάσκα προσώπου (απαιτείται) Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, ποδιές, μάσκες και προστατευτικά ρούχα. Εάν ενδέχεται να προκύψουν οι πιτσιλιές, να φοράτε: πλαστικές μπότες ή μπότες από καουτσούκ (απαιτείται) Τα εξής μέτρα είναι απαραίτητα (από την RRS της ΕΕ, 2008): Επεξήγηση Για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την αποφυγή πιθανών ερεθισμών της αναπνευστικής οδού στους χώρους εργασίας Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ (2007): Μόνο πέντε εγκαταστάσεις είχαν τοπικό εξαερισμό. Για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την αποφυγή πιθανών ερεθισμών της αναπνευστικής οδού στους χώρους εργασίας Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ (2007): Ο γενικός εξαερισμός υπήρχε στις 26 εγκαταστάσεις, ενώ στις 5 εγκαταστάσεις δεν υπήρχε ο γενικός εξαερισμός κατά τη δειγματοληψία. Στις τέσσερεις εγκαταστάσεις δεν υπήρχε ούτε ο γενικός εξαερισμός ούτε ο τοπικός εξαερισμός. Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ (2007): Σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε ο ΕΑΠ για την προστασία από την εισπνοή, όμως σε όλες τις περιπτώσεις το δέρμα και τα μάτια ήταν προστατευμένα (π.χ. γυαλιά ασφάλειας, πλήρης μάσκα προσώπου, γάντια, ειδική ενδυμασία).

4 έκδοση 1.3. σελίδα 4 από 39 Τύπος πληροφοριών κινδύνου που σχετίζονται με εργαζόμενους. Για παράδειγμα: Ειδικά συστήματα εκπαίδευσης, συστήματα παρακολούθησης/ελέ γχου ή αναφοράς, ειδικές οδηγίες ελέγχου. Πεδίο δεδομένων οι εργαζόμενοι κατά τις επικίνδυνες διαδικασίες/στους επικίνδυνους χώρους πρέπει να εκπαιδεύονται α) να αποφεύγουν τις εργασίες χωρίς την προστασία της αναπνευστικού οδού και β) να συνειδητοποιούν τις διαβρωτικές ιδιότητες και, ειδικά, τις αναπνευστικές επιπτώσεις εισπνοής του υδροξειδίου του νατρίου και γ) να ακολουθούν τις ασφαλέστερες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη (RRS της ΕΕ, 2008). ο εργοδότης πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι ο απαιτούμενος ΕΑΠ είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες Επεξήγηση Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον αποσκοπούν να αποφευχθεί η απόρριψη των διαλυμάτων NaOH σε αστικά λύματα ή σε επιφανειακά ύδατα, στην περίπτωση εάν τέτοια απόρριψη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές του ph. Ο τακτικός έλεγχος των τιμών του ph κατά την εισαγωγή σε ανοιχτά ύδατα είναι απαραίτητος. Γενικά οι απορρίψεις πρέπει να πραγματοποιούνται έτσι, ώστε οι μεταβολές του ph σε επιφανειακά ύδατα να είναι ελάχιστες. Γενικά οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να αντέχουν τις τιμές του ph από 6 έως 9. Αυτό επίσης αναφέρεται στην περιγραφή των τυποποιημένων δοκιμών OECD με υδρόβιους οργανισμούς Τα μέτρα που σχετίζονται με την κατεργασία των αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα του NaOH πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να απορρίπτονται στα βιομηχανικά λύματα και στη συνέχεια να εξουδετερώνονται εάν χρειάζεται (βλέπε τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον) Εκτίμηση Έκθεση των εργαζομένων Το NaOH είναι διαβρωτική ουσία. Κατά τη χρήση των διαβρωτικών ουσιών και συνθέσεων, οι άμεσες δερματικές επαφές προκύπτουν μόνο περιστασιακά και υποτίθεται ότι οι επαναλαμβανόμενες καθημερινές δερματικές εκθέσεις μπορούν να αγνοηθούν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την NaOH RAR της ΕΕ (2007), η δερματική έκθεση σε καθαρό NaOH δεν θα αξιολογείται. Η επαναλαμβανόμενη δερματική έκθεση δεν μπορεί να αγνοείται για αυτές τις ουσίες και συνθέσεις. Η οφθαλμική έκθεση είναι πιθανή λόγω της επαφής χεριούματιού, όμως αυτή η έκθεση δεν μετριέται. Το NaOH δεν αναμένεται να είναι συστηματικά διαθέσιμο στο σώμα υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και χρήσης και, ως εκ τούτου, οι συστηματικές επιπτώσεις του NaOH μετά την δερματική έκθεση ή την έκθεση μέσω εισπνοής δεν αναμένεται να προκύψουν. Λόγω της χαμηλής πίεσης ατμών του NaOH, η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του NaOH, που βασίζεται στην εξάτμιση από το υγρό, θα είναι πολύ χαμηλή. Αν και η έκθεση σε ατμό του NaOH εκτιμάται να είναι πολύ χαμηλή, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εργασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της σε αερολύματα (νέφη). Η περίληψη των εκτιμωμένων και μετρημένων συγκεντρώσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3 Συγκεντρώσεις για εργαζομένους Είδη Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις Μετρημένες συγκεντρώσεις Τιμή μονάδα Τιμή μονάδα Δερματική έκθεση Μη διαθέσιμη Μη Έκθεση εισπνοής μέσω Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων δεδομένων διαθέσιμη ΜΟ: 0.14 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) Φάσμα: mg/m³ Φόρτωση υγρού STAT μέτρηση, Αρ.=17, 2002; 2003

5 έκδοση 1.3. σελίδα 5 από (τυπική) 0.04 (ΛΧΠ) ΜΟ: 0.33 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) Φάσμα: mg/m³ Υγρό, άλλη εργασία Spot Μέτρηση, Αρ.=5, 2003 ΜΟ: <0.26 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) Υγρό, άλλη εργασία STAT μέτρηση, Αρ.=20, 2002 ΜΟ: 0.01* mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) Φάσμα: mg/m³ * Υγρό, κόκκοι, κοντά στην εγκατάσταση STAT μέτρηση, Αρ.=109, 2002 mg/ m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) Υγρό σε βαρέλια NaOH Τυπικό επίπεδο και επίπεδο στη λογικά χειρότερη περίπτωση STAT Δείγμα στάσιμου αέρα Spot Βραχυπρόθεσμο στάσιμο δείγμα Αρ. Αριθμός μετρήσεων ΜΟ Μέσος όρος ΛΧΠ Λογικά χειρότερη περίπτωση * Αυτές οι τιμές θεωρούνται να μην είναι σωστές. Η μέση τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το φάσμα. Μετρημένα δεδομένα Στην RAR της ΕΕ (2007), οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις είναι διαθέσιμα για 6 εγκαταστάσεις παραγωγής από 4 διαφορετικές χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Σε όλες τις περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ήταν χαμηλότερες από 2 mg/m 3 (βλέπε τον Πίνακα 3). Οι περισσότερες μονάδες παραγωγής του NaOH απάντησαν ότι το ΟΕΕ (όριο επαγγελματικής ) ήταν 2 mg/m 3 στη χώρα τους. Τα δεδομένα της μονάδας παραγωγής στην Ισπανία βασίζονται σε μετρήσεις της περιεκτικότητας του νατρίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλειας και Υγιεινής των Εργαζομένων (NTP-63 του 1983). Για αυτή τη μονάδα παραγωγής η διάρκεια δειγματοληψίας ήταν 6-8 ώρες. Άλλες μονάδες ανέφεραν ότι οι μετρήσεις ήταν βασισμένες στην τυποποιημένη μέθοδο της Πολωνίας, στη χρωματομετρική μέθοδο ή στην φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης. Η διάρκεια δειγματοληψίας ήταν άγνωστη για αυτές τις μονάδες. Μοντελοποιημένα δεδομένα Η οδηγία ECHA για τις απαιτήσεις πληροφοριών προτείνει την ECETOC TRA ως προτιμώμενο εργαλείο Tier 1. Η ECETOC TRA βασίζεται σε μια τροποποιημένη έκδοση της EASE. Η EASE ήταν το προτιμώμενο μοντέλο στο πλαίσιο της Οδηγίας Νέων & Υπαρχουσών Ουσιών. Είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις η EASE υπερεκτιμά τις εκθέσεις. Ο λόγος για αυτό θεωρείται ότι είναι το γεγονός ότι η EASE βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα της από τις υποχρεωτικές δραστηριότητες σε γνωστές προβληματικές περιοχές, παρά στις συνήθεις/κανονικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πιο συνηθισμένη αξιολόγηση του κινδύνου. Για αυτό το λόγο οι τιμές από τα αποτελέσματα της EASE αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν ανάλογα στην ECETOC TRA. Και οι δύο προβλέψεις της EASE (από την RAR της ΕΕ, 2007) και της ECETOC TRA θεωρήθηκαν εδώ. Η έκθεση δια της εισπνοής σε ατμούς εκτιμάται στη RAR της ΕΕ (2007) με το μοντέλο EASE 2.0. Το εύρος της εκτιμάται ως mg/m 3 (0 0.1 ppm, 20 C), υποθέτοντας πολύ χαμηλή πίεση ατμών, τη μη-χρήση με ανεξέλεγκτη έκθεση και να μην υπάρχει σχηματισμός αερολύματος. Η τυπική έκθεση εκτιμάται ως mg/m 3 (η μέση τιμή). Η έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης εκτιμάται ως 0.17 mg/m 3 (η ανώτατη τιμή), υποθέτοντας τη μη-χρήση με ανεξέλεγκτη έκθεση και να μην υπάρχει σχηματισμός αερολύματος. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, υποτίθεται ότι στην παρούσα βιομηχανία το τοπικό σύστημα εξαερισμού LEV δεν είναι διαθέσιμο. Η παρουσία του LEV δεν θα επηρεάσει το εύρος της σε αυτή την αξιολόγηση. Υποθέτοντας ότι η συγκέντρωση του NaOH είναι 50%, η τυπική έκθεση εκτιμάται να είναι 0.04 mg/m 3 και η έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης εκτιμάται να είναι mg/m 3. Η συχνότητα της εκτιμάται να ανέρχεται σε 200 ημέρες το χρόνο με διάρκεια έως 4 ώρες/ημέρα, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται εκτιμάται να είναι μέχρι 50 (κρίση των εμπειρογνώμων). Με 4

6 έκδοση 1.3. σελίδα 6 από 39 ώρες χειρισμού και μηδέν έκθεση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εργάσιμης μέρας, η τυπική έκθεση κατά το 8-ωρο μέσο χρονικό διάστημα εκτιμάται να είναι 0.02 mg/m 3 και η έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης κατά το 8-ωρο μέσο χρονικό διάστημα εκτιμάται να είναι 0.04 mg/m 3. Η έκθεση δια της εισπνοής σε ατμούς ή αερολύματα λόγω όλων των PROCs εκτιμάται στο ECETOC TRA και η έκθεση δια της εισπνοής είναι 0.1 ppm (0.17 mg/m 3 ), υποθέτοντας πολύ χαμηλή πίεση των ατμών, τη διάρκεια της πάνω από 4 ώρες/ημέρα και την απουσία του τοπικού συστήματος εξαερισμού ή του αναπνευστικού εξοπλισμού. Επισκόπηση των τιμών Μόνο μια τιμή θα χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό του κινδύνου. Η επισκόπηση συγκεντρώσεων για εργαζομένους παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4 Επισκόπηση συγκεντρώσεων για εργαζόμενους Είδη Συγκεντρώσεις Επεξήγηση Δερματική Αμελητέες Από την RAR της ΕΕ (2007): τα NaOH προϊόντα με συγκέντρωση > 2% έκθεση (σε είναι διαβρωτικά και για αυτό τα αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου μπορούν να mg/cm 2 ) αποτρέψουν την δερματική έκθεση. Επιπλέον, η προστατευτική ενδυμασία και γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τον χειρισμό των διαβρωτικών ουσιών. Οι εταιρίες παραγωγής αναφέρουν τη χρήση των γαντιών, ενδυμάτων και μποτών ασφάλειας κατά τον χειρισμό του καθαρού NaOH. Ως εκ τούτου η επαναλαμβανόμενη καθημερινή δερματική έκθεση σε εμπορικό προϊόν θεωρείται αμελητέα. Τα διαλύματα του NaOH με < 2% δεν παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής. Έκθεση 0.33 Από την RAR της ΕΕ (2007): Για το υγρό NaOH τα μοντελοποιημένα μέσω της δεδομένα υποτιμούνται από το EASE σε σύγκριση με τα μετρηθέντα εισπνοής (σε mg/m 3 ) δεδομένα. Επειδή υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός των μετρηθέντων δεδομένων, αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου. Η τιμή 0.33 mg/m 3 θεωρείται ως επίπεδο υπό τις συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης και η τιμή 0.14 mg/m 3 θεωρείται ως επίπεδο τυπικής Έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) Η έμμεση έκθεση των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω του πόσιμου νερού, δεν αφορά το NaOH. Οποιαδήποτε πιθανότητα του NaOH λόγω των εκπομπών στο περιβάλλον θα έχει σημασία μόνο σε τοπική κλίμακα. Η οποιαδήποτε επίδραση του ph από τις τοπικές εκπομπές θα εξουδετερωθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) δεν έχει σημασία στην περίπτωση του NaOH (RAR της ΕΕ, 2007) Περιβαλλοντική έκθεση Όπως αναφέρεται στη RAR της ΕΕ για το NaOH (2007), η αξιολόγηση του κινδύνου για το περιβάλλον έχει σημασία μόνο για το υδάτινο περιβάλλον στις ΕΕΛ/ΕΕΑΥ, επειδή οι εκπομπές του NaOH σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής (παραγωγή και χρήση) επηρεάζουν κυρίως τα (απόβλητα) νερά. Η επίδραση στα ύδατα και η αξιολόγηση του κινδύνου θα αφορούν μόνο την επίδραση στους οργανισμούς/οικοσυστήματα λόγω των πιθανών μεταβολών του ph που σχετίζονται με τις απορρίψεις του OH -, επειδή η τοξικότητα των ιόντων Na + αναμένεται να είναι ασήμαντη σε σύγκριση με την (πιθανή) επίδραση του ph. Μόνο η τοπική κλίμακα θα έχει σημασία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απόβλητου ύδατος (ΕΕΑΥ), για την παραγωγή και βιομηχανική χρήση. Οι επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν αναμένεται να λάβουν χώρα σε τοπική κλίμακα. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι δεν έχει νόημα να περιλαμβάνεται η περιφερειακή και η ηπειρωτική κλίμακα στην παρούσα αξιολόγηση του κινδύνου. Επιπλέον, η υψηλή διαλυτότητα στο νερό και η πολύ χαμηλή πίεση ατμών δείχνουν ότι το NaOH θα βρεθεί κυρίως στο νερό. Οι σημαντικές εκπομπές ή η έκθεση σε αέρα δεν αναμένονται λόγω της πολύ χαμηλής πίεσης ατμών του NaOH. Επίσης δεν αναμένονται οι σημαντικές εκπομπές ή η έκθεση σε χερσαίο περιβάλλον. Η χρησιμοποίηση ιλύος καθαρισμού λυμάτων δεν έχει σημασία για γεωργικό έδαφος επειδή η ρόφηση του NaOH δεν θα συμβεί στις ΕΕΛ/ΕΕΑΥ. Η αξιολόγηση της για το υδάτινο περιβάλλον θα αφορά μόνο τις πιθανές μεταβολές του ph στα

7 έκδοση 1.3. σελίδα 7 από 39 λύματα και επιφανειακά ύδατα των ΕΕΛ, που σχετίζονται με τις απορρίψεις του OH - στην τοπική κλίμακα Εκπομπές στο περιβάλλον Η παραγωγή του NaOH ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπές σε ύδατα και να αυξήσει σε τοπικό επίπεδο τη συγκέντρωση του νατρίου και το ph στο υδάτινο περιβάλλον. Όταν το ph δεν εξουδετερώνεται, τα λύματα από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του NaOH μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του ph στο υδάτινο περιβάλλον. Το ph των λυμάτων συνήθως μετράται πολύ συχνά και μπορεί εύκολα να εξουδετερωθεί. Επειδή η αξιολόγηση εστιάζεται σε πιθανές μεταβολές του ph σε τοπικό υδάτινο περιβάλλον, η βιομηχανία έχει συλλέξει στοιχεία για τις τιμές του ph στα λύματα και επιφανειακά ύδατα στις εγκαταστάσεις παραγωγής του NaOH για τον σκοπό της RAR της ΕΕ (2007), η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που είχε αποσταλεί σε έναν μεγάλο αριθμό παραγωγών του NaOH στην ΕΕ μέσω της Euro Chlor, που εκπροσωπούν 97% της παραγωγικής ικανότητας του NaOH στη διευρυμένη Ευρώπη (Euro Chlor, 2004b). Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου (Euro Chlor, 2004c) παρέχουν στοιχεία για τα λύματα και τα ύδατα των 43 εγκαταστάσεων παραγωγής από 84. Οι εγκαταστάσεις είναι ανώνυμες και έχουν μόνο αριθμούς. Οι 43 εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε 15 διάφορες χώρες της ΕΕ με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση. Οι ερωτηθέντες περιλαμβάνουν 34 εγκαταστάσεις στα παλιά κράτη-μέλη της ΕΕ, 6 εγκαταστάσεις στα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ, 2 στη Νορβηγία και 1 στην Ελβετία (Euro Chlor, 2004c). ΟΙ τρείς κυρίες διαδικασίες της παραγωγής του NaOH, π.χ. διαδικασίες μεμβράνης, διαφράγματος και υδραργύρου, εκπροσωπήθηκαν καλά μεταξύ των ερωτηθέντων. Οι παραγωγικές ικανότητες των εγκαταστάσεων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εκπροσώπησαν ένα πολύ ευρύ φάσμα από μερικές δεκάδες των ktonne/χρόνο έως μερικές εκατοντάδες των ktonne/year (Euro Chlor, 2004b). Το ερωτηματολόγιο αποκάλυψε ότι οι 11 εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν λύματα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις τα λύματα μπορούν να ανακυκλώνονται πλήρως λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών παραγωγής. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι από τις 43 εγκαταστάσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 31 εγκαταστάσεις εξουδετερώνουν τα λύματα τους πριν από την απελευθέρωση τους. Συνολικά 32 εγκαταστάσεις απάντησαν ότι υποχρεούνται να εξουδετερώνουν τα λύματα τους και 6 εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν λύματα, δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα. Όμως, 5 εγκαταστάσεις ανέφεραν ότι δεν έχουν τέτοιες νομικές απαιτήσεις, ενώ 2 από αυτές τις 5 εγκαταστάσεις ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους. Ένας χώρος παραγωγής (ο χώρος παραγωγής 30) αναφέρει ότι έχει νομική απαίτηση να εξουδετερώνει αλλά δεν προσαρμόζει το ph του, επειδή το ph των λυμάτων του είναι ήδη σχεδόν ουδέτερο. Σύμφωνα με την Euro Chlor (2004c), πολλές εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του ph για τα υπο-ρεύματα των λυμάτων αντί για τα τελικά λύματα, αν και αυτά θεωρούνται ως στοιχεία λυμάτων. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι πολλές εγκαταστάσεις ανέφεραν ευρύ φάσμα τιμών του ph και επίσης ανέφεραν ότι τα τελικά λύματα εξουδετερώθηκαν πριν την απελευθέρωση τους. Τα υπορρεύματα συνήθως συνδυάζονται με άλλα λύματα πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Ως εκ τούτου, οι πρώτες δύο στήλες του Πίνακα 5 για τα λύματα είναι οι πιο σημαντικές σε σχέση με την πιθανή επίδραση του ph στα ύδατα υποδοχής. Συνολικά 36 εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 2 εγκαταστάσεων (αρ. 17 και 30) που δεν απελευθερώνουν τα λύματα τους στο περιβάλλον, π.χ. στους υπονόμους ή ύδατα υποδοχής, ανέφεραν τις μετρημένες τιμές του ph των λυμάτων. Από αυτές τις 36 εγκαταστάσεις, οι 19 εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του ph από 6 έως 9 (εύρος του χαμηλότερου ph έως του υψηλότερου ph), οι 7 εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του ph από 5 έως 10 και οι 10 εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του ph εκτός του φάσματος Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες εκτός από μια εγκαταστάσεις που απελευθερώνουν τα λύματα στο περιβάλλον ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους πριν από την απελευθέρωση τους. Μόνο μια μονάδα παραγωγής (αρ. 15) ανέφερε ένα πολύ ευρύ φάσμα τιμών του ph και δήλωσε ότι δεν εξουδετερώνει τα λύματα της πριν την απελευθέρωση τους. Μετά την επικοινωνία με αυτή την μονάδα παραγωγής κατέστη σαφές ότι οι τιμές του ph που αναφέρθηκαν για αυτή την μονάδα εκπροσωπούσαν τις μετρήσεις στα υπορρεύματα των λυμάτων, αμέσως μετά την έξοδο από την μονάδα παραγωγής. Εξαρτώντας από τις συνθήκες παραγωγής, αυτή η μονάδα μπορεί να έχει τέτοιες ακραίες τιμές που διαρκούν μόνο για λεπτά, επειδή το υπόρρευμα των λυμάτων μετά ενώνεται με άλλα λύματα στη μονάδα και το ph γίνεται ουδέτερο. Έπειτα τα τελικά λύματα (π.χ. ενωμένα υπορρεύματα λυμάτων) μπαίνουν σε δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων πριν την απελευθέρωση τους στα ύδατα υποδοχής. Αυτή η μονάδα παραγωγής δεν έχει νομική υποχρέωση να εξουδετερώνει τα λύματα της πριν την απελευθέρωση τους (Euro Chlor, 2004c). Επειδή όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής που ανέφεραν μεγάλη διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου ph των λυμάτων επίσης ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους, μπορεί να υποτεθεί ότι για αυτές τις εγκαταστάσεις παραγωγής οι τιμές του ph ισχύουν επίσης για τα υπορρεύματα λυμάτων (που

8 έκδοση 1.3. σελίδα 8 από 39 ενώνονται με άλλα υπορρεύματα πριν την εξουδετέρωση των τελικών λυμάτων) και όχι για τα τελικά λύματα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο, αναφερόμενα από τις 43 από τις 84 εγκαταστάσεις παραγωγής, δείχνουν ότι το ph των απελευθερωμένων λυμάτων ελέγχεται και ότι όλοι οι κατάλληλοι κανονισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Πίνακας 5 Δεδομένα λυμάτων και υδάτων υποδοχής για τους παραγωγούς του NaOH στην ΕΕ (Euro Chlor, 2004c) (Από την RAR της ΕΕ, 2007) Τα λύματα που απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον Εξουδετέρωση πριν την απελευθέρωση Υποχρέωση της εξουδετέρωσης Συνεχής μέτρηση του ph Δεδομένα λυμάτων ph (μέσος όρος) Το χαμηλότερο ph Το υψηλότερο ph Αλκαλικότητα (meq/l) Μέση τιμή ροής (m 3 /d) Φάσμα τιμών ροής (m 3 /d) Τύπος υδάτων υποδοχής Συνεχής μέτρηση του ph Δεδομένα υδάτων υποδοχής Το υψηλότερο ph Το χαμηλότερο ph Αλκαλικότητα (meq/l) 5,000,00 12,700,8 65,577,6 864,000,0 150,000,0 1,080,00 34,560,0 2 Ναι Ναι Ναι Ναι Ποταμός Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 6,500 5,500-8,000 Ποταμός Ναι ΜΔ 1,000, , Ναι Όχι Όχι Ναι ,240 6,010-17,280 Ποταμός Όχι ΜΔ 25,532,064 4,855,63 16 Ναι Ναι Ναι Ναι ,606 18,000-41,096 Ποταμός Όχι ,6 5,356,800 1,468,80 17 Όχι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 26,300 ΜΔ Ποταμός Όχι ΜΔ 10,972,800 ΜΔ 18 Ναι Ναι Ναι Ναι ,800 1,000 Ποταμός Όχι 1,978,584 15,000,0 20 Ναι Ναι Ναι Ναι NA 173, , ,000 Ποταμός Όχι ΜΔ 8,208, , Ναι Ναι Όχι Ναι ΜΔ Ποταμός Όχι ,800,000 60,480,0 22 Ναι Ναι Όχι Ναι ΜΔ 4,560 3,240-5,640 Θάλασσα 25 Όχι Όχι Όχι Όχι Εκβολή Όχι 26 Ναι Ναι Ναι Ναι ,600 9,600-12,000 Ποταμός Όχι , Ναι Ναι Ναι Ναι Ποταμός Όχι 30 Όχι Όχι Ναι Ναι NA 5,842 μεγ.6,000 Ποταμός Όχι ΜΔ 3,456,000 ΜΔ 32 Ναι Ναι Ναι Ναι ,000 45,000-55,000 Ποταμός Όχι ,000,000 60,000,0 33 Ναι Ναι Ναι Ναι ,004 17,461 12,692-21,928 Ποταμός Όχι , ,200 95, Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 3,600 2,400-6,000 Θάλασσα Όχι ΜΔ 35 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ Θάλασσα Όχι ΜΔ 37 Ναι Ναι Ναι Ναι Ποταμός Όχι 8 8 2,500,000?-5,200,0 39 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ Θάλασσα Ναι ΜΔ 25,920,000 12,960,0 40 Ναι Ναι Ναι Ναι ,000 20,000-30,000 Ποταμός Όχι 41 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 4,800 4,600-4,900 Θάλασσα Όχι ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 46 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 134 ΜΔ Άλλα Ναι ΜΔ Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ ,170 Εκβολή Όχι ΜΔ 1,000,000 70,000,0 221,74 27,734,4 259,200,0 51 Ναι Ναι Ναι Ναι Ποταμός Ναι ,000,000 25,000,0 52 Ναι Ναι Ναι Ναι , Ποταμός Ναι ,077 14, Όχι 54 Όχι 58 Ναι Ναι Ναι Ναι ,000 3,500-4,500 Ποταμός Ναι , , Ναι Ναι Ναι Ναι ,097 11,000-17,000 Ποταμός Όχι ,05 1,309, , Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 16,344 ΜΔ Ποταμός Ναι ΜΔ 17,460 8,000-36, 64 Όχι Ναι 65 Όχι Ναι 66 Όχι Ναι 68 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 374,00 245, ,000 Ποταμός Ναι ΜΔ 96,768,000 30,240,0 69 Ναι Ναι Ναι Ναι ,500 5,000 Θάλασσα Όχι ΜΔ ΜΔ Όχι Ναι 7.4/ / /9.4 48,312/ 25,320/4,368 Ποταμός Όχι ,456,000?-7,948,8 4, Ναι Ναι Ναι Ναι ,500 4,000-6,000 Θάλασσα Ναι ΜΔ ΜΔ ΜΔ 72 Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 23, ,000 Ποταμός Όχι ΜΔ ΜΔ ΜΔ 450, , Ναι Ναι Ναι Ναι Άλλα Όχι Όχι Όχι Όχι 83 Όχι Ναι Ναι Ναι ,112 1,183-7,966 Άλλα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι , ,000 Άλλα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι ΜΔ 1,900 Λίμνη Όχι ΜΔ Συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτου ύδατος (ΕΕΑΥ) Τα απόβλητα ύδατος από τις μονάδες παραγωγής του NaOH προέρχεται από την ηλεκτρόλυση των αλάτων και είναι η ροή ανόργανου αποβλήτων υδάτος. Για αυτό το λόγο δεν είναι εφικτό να επεξεργάζονται βιολογικά. Ως εκ τούτου, οι ροές αποβλήτων ύδατος από τις μονάδες παραγωγής του NaOH κανονικά δεν θα επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτου ύδατος (ΕΕΑΥ). Το NaOH μπορεί να χρησιμοποιείται επιτυχώς για τον έλεγχο του ph στις ροές οξέων αποβλήτων ύδατος που επεξεργάζονται στις βιολογικές ΕΕΑΥ (RAR της ΕΕ, 2007). Μέση τιμή ροής (m 3 /d) Φάσμα τιμ ροής (m Συγκέντρωση στο θαλασσινό περιβάλλον Εάν εκπέμπεται στα επιφανειακά ύδατα, η ρόφηση θεωρείται αμελητέα. Η πρόσθεση του NaOH στα επιφανειακά ύδατα ενδέχεται να αυξήσει το ph, εξαρτώντας από την ρυθμιστική ικανότητα των υδάτων. Όσο πιο υψηλή είναι η ρυθμιστική ικανότητα των υδάτων, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η επίδραση στο ph. Γενικά η ρυθμιστική ικανότητα, που προλαμβάνει μεταβολές σε οξύτητα και αλκαλικότητα σε φυσικά ύδατα, ρυθμίζεται από την ισορροπία μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), του διττανθρακικού ιόντος the (HCO 3 - ) και του ανθρακικού ιόντος (CO 3 2- ): CO 2 + H 2 O HCO H + (pka1 = 6.35) HCO 3 - CO H + (pka2 = 10.33)

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) 2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) 2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 16

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου 1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Συστηματικός τίτλος βασισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης.

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. 1. ΤΊΤΛΟΣ ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Διαδικασίες εξαέρωσης στη βιομηχανία των ημι-αγωγών Συστηματικός

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου 1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου

1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου 1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή μπαταριών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 1. Τίτλος ΣΓΕ 7: Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τυποποίηση ΜΧ μετάλλου νικελίου Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 13: Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει NiO

1. ΣΓΕ 13: Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει NiO 1. ΣΓΕ 13: Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει NiO Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Κατασκευή μετάλλου Ni Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ 1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κύκλος ζωής Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Σύντομος ελεύθερος τίτλος Χρήση υλικού επαφής Ag/Ni (Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικά αγώγιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα