Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον"

Transcript

1 Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου

2 Βιογεωχημικοί κύκλοι των χημικών στοιχείων στο Περιβάλλον Μετακίνηση των στοιχείων από το αβιοτικό περιβάλλον στους έμβιους οργανισμούς και πάλι στο αβιοτικό περιβάλλον. Αλληλεπίδραση - μετακίνηση μεταξύ της εδάφους -ατμόσφαιρας - υδάτινου περιβάλλοντος-ιζήματος. Απόπλυση εδαφών Κατακρήμνιση Εξάτμιση Πώς? Eκβολές, Δέλτα ποταμών Μεσεπιφάνεια στήλης νερού νερού των πόρων -ιζήματος Μεσεπιφάνεια ατμόσφαιραςεπιφανειακών υδάτων

3 Υδάτινο Περιβάλλον - Ωκεανός O τελικός αποδέκτης Εσωτερικά ύδατα: Ποτάμια, λίμνες, υπόγεια νερά Μεταβατικό υδάτινο περιβάλλον : Εκβολές, Δέλτα ποταμών Θάλασσα, Ωκεανός Υδρολογικός κύκλος

4 Υδάτινο Περιβάλλον: Ωκεανός Το 71% ή 361x10 6 Κm 2 της επιφάνειας του πλανήτη Όγκος 1370 x 10 6 Κm 3 μέτρια πυκνού υδατικού διαλύματος vπολύπλοκο και μοναδικό χημικό σύστημα vδυναμικές ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων χημικών ενώσεων vπου καταναλίσκονται οι φυσικώς υπάρχουσες ή παράγονται από τους οργανισμούς και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιβίωσή τους vκαι αυτών που εισάγονται και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες vκύκλοι χημικών ενώσεων μεταξύ των συστημάτων αέραθάλασσας, και θάλασσας πυθμένα.

5 Ο Ωκεανός είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή CO 2 που παράγεται από την καύση φυσικών καυσίμων. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο στα επιφανειακά στρώματα αποκαθίσταται ισορροπία με το προστιθέμενο ατμοσφαιρικό CO 2 σε σχετικά μικρούς χρόνους παραμονής (της τάξης ετών). Βιογεωχημικός κύκλος Άνθρακα Ολοκλήρωση της ισορροπίας με πλήρη απορρόφηση εξαρτάται από την ανάμειξη ανώτερων και κατώτερων υδάτινων στρωμάτων και από την επαφή με τα ανθρακικά ιζήματα του πυθμένα, διεργασία που απαιτεί 1000 έτη. Υπάρχει μία υστέρηση της απορρόφησης του αυξανομένου ατμοσφαιρικού CO 2, λόγω των αργών ρυθμών αποκατάστασης της ισορροπίας. Αποτέλεσμα :Φαινόμενο του Θερμοκηπίου To CO 2 παραμένει στη στρατόσφαιρα και εμποδίζει τις θερμές αέριες μάζες να απομακρυνθούν ανακλώντας τις στην επιφάνεια της Γής

6 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

7 Βιογεωχημικός κύκλος Αζώτου Λιπάσματα, Καυσαέρια αυτοκινήτων, Καυσαέρια Βιομηχανιών, Απόβλητα Βιομηχανιών, Αστικά λύματα Ευτροφισμός Περίσσεια αλάτων Ν (P, Si)(θρεπτικών συστατικών ) Απότομη άνθηση του φυτοπλαγκτού(bloom) Εξαφάνιση εκλεκτικών ειδών Αύξηση του πλήθους των ειδών που είναι δείκτες ρύπανσης Πιθανότητα εμφάνισης ανοξικών συνθηκών λόγω Πιθανότητα εμφάνισης ανοξικών συνθηκών λόγω ανεπάρκειας D.O. (π.χ. Κλειστές θάλασσες, ανεπαρκής κυκλοφορία-μη ανανέωση των υδατίνων μαζών

8 Βιογεωχημικός κύκλος Φωσφόρου Αστικά λύματα, Λπάσματα, Απορρυπαντικά, Οργανοφωσφορικά, Βιομηχανικά απόβλητα Ευτροφισμός

9

10 Ανθρωπογενείς δραστηριότητες : Απόβλητα Χημικής Βιομηχανίας, αστικά λύματα, οργανικοί διαλύτες, πετρελαιοειδή, εντομοκτόνα κ.λ.π. Απελευθέρωση επικινδύνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων.προβλήματα στο περιβάλλον Κύκλος C : Φαινόμενο Θερμοκηπίου Κύκλοι S, N: Όξινη Βροχή Κύκλοι C, S, N κ.ά. : Φωτοχημικό νέφος Κύκλοι P, N: Ευτροφισμός Βιοσυσσώρευση & Βιομεγέθυνση επικινδύνων χημικών στους υδρόβιους οργανισμούς Παραμένουσες, μη βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες

11 Χημικές ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC, REACH) Persistent, Bioaccumulated, Toxic PBT, Very Persistent, Very Bioaccumulated vpvb Ανθεκτικές, Βιοσυσωρεύσιμες, Τοχικές ΑΒΤ άκρως Ανθεκτικές, άκρως Βιοσυσωρεύσιμες, αααβ

12 Κριτήρια ΑΒΤ και αααβ σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ του REACH Iδιότητα Α,(P) Ανθεκτι -κότητα (Persistence) ΑΒΤ Η ουσία πληροί το κριτήριο Α (P) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις: Ο χρόνος ημιζωής της αποικοδόμησής της είναι: Α. Στο θαλασσινό νερό >60 μέρες Β. Σε γλυκό νερό ή σε νερό εκβολών ποταμού (Estuarine Water): >40 μέρες Γ. Σε θαλάσσιο ίζημα : >180 μέρες Δ. Σε ίζημα γλυκού νερού >120 μέρες ή εκβολών ποταμού αααβ Η ουσία πληροί το κριτ. αα (vp) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις: Ο χρόνος ημιζωής της αποικοδόμησής της είναι: α. Σε θαλασσινό, γλυκό νερό ή σε νερό εκβολών ποταμού Ε. Στο έδαφος >120 μέρες γ. Στο έδαφος >60 μέρες β. Σε ίζημα θαλασσινού, γλυκού νερού >180μέρες ή εκβολών ποταμού >180μέρες

13 Κριτήρια ΑΒΤ και αααβ σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ του REACH Ιδιότητα ΑΒΤ: Κριτήριο Β αααβ Kριτήριο αβ Βιοσυσσώρευση BCF*>2000 BCF*>5000 BCF (Bioconcentration Factor) Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης για είδη υδάτινου περιβάλλοντος Βιοσυγκέντρωση: Ορίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα της πρόσληψης, της κατανομής και της απομάκρυνσης μιάς ουσίας σε έναν οργανισμό λόγω της έκθεσής στο νερό και μόνο. Ενώ Βιοσυσσώρευση: Περιλαμβάνει όλες τις οδούς π.χ. αέρας, νερό, έδαφος και τροφή BCF σε ψάρι =C στο ψάρι /C νερό

14 Κριτήρια ΑΒΤ και αααβ σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ του REACH Η δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης μπορεί να εκτιμηθεί και από την τιμή του συντελεστή κατανομής n- οκτανόλης/νερού :logkow. Εάν αυτή η τιμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά, μπορεί να υπολογίζεται από τη χημική δομή. Για ορισμένους τύπους χημικών ουσιών, π.χ. Επιφανειοδραστικές και εκείνες ιονίζονται στο νερό, οι τιμές log Kow μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό της αξίας BCF. Υπάρχουν,ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του BCF μόνο βάσει των τιμών log Kow.

15 Υπολογισμός του BCF μόνο βάσει των τιμών log Kow. Μερικοί παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη είναι: φαινόμενα της ενεργού μεταφοράς. μεταβολισμός στους οργανισμούς και πιθανή συσσώρευση των τυχόν μεταβολιτών. συγγένεια λόγω ειδικών αλληλεπιδράσεων με συστατικά ιστού. Η n-οκτανόλη προσομοιώνει μόνο το κλάσμα λιπιδίων σε οργανισμούς και ως εκ τούτου δεν προσομοιώνει άλλες δυνατότητες για την αποθήκευση και τη συσσώρευση των ουσιών και των μεταβολιτών τους στους ζώντες οργανισμούς.

16 Κριτήρια ΑΒΤ και αααβ σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ του REACH Η ουσία πληροί το κριτήριο Τ (Toxic) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις: Α. Χρόνιο NOEC ή EC10 σε Θαλάσσιους οργανισμούς ή οργανισμούς γλυκού νερού <0.01 mg/l Β. Η ουσία ταξινομείται ως CMR (Kατηγορίες 1A ή 1B) και Κατηγορία 2 για το R σύμφωνα με CLP Γ. Η ουσία ταξινομείται ως STOT RE (Kατηγορίες 1 ή 2) σύμφωνα με CLP NOEC: No Observed Effect Concentration H υψηλότερη συγκέντρωση της ουσίας στην οποία δεν παρατηρείται επίπτωση.

17 Η Βιοσυγκέντρωση και η Βιοσυσσώρευση αφορούν κυρίως λιποφιλικές οργανικές χημικές ουσίες και ενώσεις μετάλλων Άμεσες και έμμεσες τοξικές επιδράσεις μπορεί να παρατηρηθούν σε έκθεση μακράς διάρκειας Βιομεγέθυνση: Είναι η συσσώρευση και η μεταφορά των χημικών μέσω της τροφικής αλυσίδας με αποτέλεσμα να αυξάνει η εσωτερική συγκέντρωση στους ανώτερους οργανισμούς τροφικής αλυσίδας. Έτσι έχουμε «δευτερογενή δηλητηρίασή» τους είτε ζουν στο υδάτινο περιβάλλον είτε στο έδαφος η οποία συμβαίνει λόγω της κατάποσης κατώτερων ειδών που έχουν συσσωρεύσει την ουσία. (Δραματική αύξηση της συγκέντρωσης ). Π.χ. Μιναμάτα : Συγκέντρωση Ηg σε 10-55ppm στο ψάρι, στον άνθρωπο ppm νερό Υδρόβιος οργανισμός (Βιοσυγκέντρωση) Ψάρι (Βιοσυσσώρευση) Ανώτεροι οργανισμοί που καταναλώνουν ψάρι (Βιομεγέθυνση)

18 ευχαριστώ για την προσοχή σας!

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων Μάθημα: Διδάσκοντες: Παπαστεργιάδου Ε., Μακρίδης Π., Νταϊλιάνης Σ. Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Εισαγωγή Τόσο ο υδράργυρος, όσο και οι ενώσεις του είναι τοξικές για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary Ημερομηνία 20.9.2013 Έκδοση 1.0 Τριτ-Aμυλο-Mεθυλαιθέρας (ΤΑΜΕ) Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 7.1 ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως για τους οργανισμούς της ξηράς έτσι και για τους υδρόβιους οργανισμούς, αρχίζοντας από το φυτοπλαγκτόν ως κατηγορία των κυριότερων μονοκύτταρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. Η σύσταση του θαλασσινού νερού έχει επικρατήσει να καθορίζεται με βάση τη συγκέντρωση χλωριδίων και την αλμυρότητα. Η συγκέντρωση χλωριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Το περιβάλλον, και ειδικότερα το θαλάσσιο, έχει υποστεί την τελευταία εξηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή

Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή 5 Το θείο (S) είναι ένα αμέταλλο στοιχείο της ομάδας 6Α του περιοδικού πίνακα. Έχει ατομικό αριθμό 16, ατομικό βάρος 32.06 και έξι ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας.

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υδάτινοι Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: «ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (UV/H 2 O 2 ) Πετράκης Ιωάννης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(TROPHIC STATE) Trophy) ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (TROPHIC STATE) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το βαθμό παραγωγικότητας μιας λίμνης.

Διαβάστε περισσότερα