ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων ιδιωτικού δικαίου) 2) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (απουσιάζει η αντιδικία) 3) υποθέσεις δημοσίου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ αυτά. Δεν επιτρέπεται τα πολιτικά δικαστήρια να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρχές. Επίσης, δεν επιτρέπεται τα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές να επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου. Επιτρέπεται μόνο σε ζητήματα που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (αρθ ΚΠολΔ) Ικανότητα διαδίκου: είναι υποκείμενο της δίκης, δεν έχει την εξουσία να επιχειρεί διαδικαστικές πράξεις, μόνο δέχεται τα ευμενή και δυσμενή αποτελέσματα της δίκης

2 Μπορεί να ναι διάδικοι: 1) Φυσικά πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα, όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικία τους (υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). άρθ. 62 Κ.Πολ.Δ. 2) Οι ανίκανοι και οι δικαστικά συμπαραστατούμενοι εκπροσωπούνται από νόμιμους αντιπροσώπους. - άρθ. 64 ΚΠολΔ. 3) Οι έχοντες περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορούν να παρίστανται στα δικαστήρια με το δικό τους όνομα, μόνο όπου το ουσιαστικό δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παράστασή του. - άρθ. 63 ΚΠολΔ. 4) Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί- άρθ. 64 ΚΠολΔ. 5) Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να ναι σωματεία και οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους. Έλλειψη της ικανότητας δικαστικής παραστάσεως δεν οδηγεί στην απόρριψη του ένδικου βοηθήματος ως απαραδέκτου, αλλά επιβάλλουν στο δικαστήριο να αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και να τάξει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων, μόνο μετά την πάροδο της οποίας προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης. ΕΚΘΕΣΗ (αρθ. 117 ΚΠολΔ): 1) σύνταξη ενώπιον όσων συμπράττουν 2) τόπος και χρόνος πράξης, επώνυμο, πατρώνυμο και κατοικία προσώπου παρόντος 3) ανάγνωση στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται απ αυτούς. 4) υπογραφή από δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από γραμματέα που συνέπραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν

3 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ( Κ.Πολ.Δ): Επιδίδονται από διάδικο σε διάδικο ή υποβάλλονται στο δικαστήριο. Τα στοιχεία που πρέπει να χει ένα δικόγραφο- άρθ. 118 ΚΠολΔ: 1) Δικαστήριο ή Δικαστή, ενώπιον του οποίου διεξάγεται δίκη ή διαδικαστική πράξη. 2) Είδος δικογράφου. 3) Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία όλων των διαδίκων και νόμιμων αντιπροσώπων και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και την έδρα τους. 4) Αντικείμενο δικογράφου, με τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο. 5) Χρονολογία και υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου και 6) Όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, την υπογραφή αυτού. Κάθε μεταβολή στην διεύθυνση πρέπει να γνωστοποιείται με τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο στη γραμματεία του δικαστηρίου, που εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο. Στις αγωγές, ανακοπές ερημοδικίας, εφέσεις, αναιρέσεις, αναψηλαφήσεις, ανακοπές, ανακοπές κατά εξώδικων και δικαστικών πράξεων, κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, προσεπικλήσεις, δηλώσεις για εκούσια επανάληψη δίκης και στις προτάσεις που κατατίθενται για πρώτη φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ο διάδικος δεν είχε κοινοποιήσει κάποιο από τα προαναφερόμενα δικόγραφα πρέπει να περιέχονται τα ανωτέρα στοιχεία και να καθορίζεται με ακρίβεια η διεύθυνση και ιδίως η οδός και αριθμός της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόμιμου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του

4 Η επίδοση εγγράφου ή οριστικής απόφασης που γίνεται στη διεύθυνση κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος είναι έγκυρη ακόμη και αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πια εκεί την κατοικία ή το γραφείο ή το κατάστημά του. Μπορεί να γίνει επίδοση και στον αντίκλητο. Αν δεν υπάρχει αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνση του, καθώς και του διαδίκου, οι επιδόσεις μπορεί να γίνουν στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη. Για το αν είναι άγνωστη η διεύθυνση του διαδίκου αρκεί να το πιθανολογήσουμε. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (αρθ ΚΠολΔ): Γίνονται από δικαστικούς επιμελητές, διορισμένους στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται. Οι επιδόσεις με επιμέλεια του δικαστηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της αγροφυλακής ή της δασοφυλακής ή από το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας. Αν δεν υφίσταται δικαστικός επιμελητής στο τόπο της επίδοσης ή αν η μετάβαση του ανωτέρω είναι δύσκολη, κατά τη κρίση του εισαγγελέως ή του ειρηνοδίκη, η επίδοση μπορεί να γίνει από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της αγροφυλακής ή της δασοφυλακής ή από το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας. Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση με το ταχυδρομείο ή με τηλεγράφημα ή με τηλέφωνο. Η επίδοση παραγγέλλεται από διάδικο ή πληρεξούσιό του εγγράφως κάτω από έγγραφο που επιδίδεται

5 Η επίδοση γίνεται οπουδήποτε βρεθεί το πρόσωπο για το οποίο πρόκειται να γίνει. Η επίδοση σ άλλο μέρος δε μπορεί να γίνει χωρίς συναίνεση προσώπου. Δε μπορεί να γίνει σ εκκλησία, την ώρα της ιεροτελεστίας, θρησκευτικής τελετής, προσευχής, ούτε σε αίθουσα δικαστηρίου όταν αυτό συνεδριάζει. Δεν επιτρέπεται να γίνει νύκτα (19:00μ.μ. - 7:00π.μ.) ή Κυριακή ή άλλη εορτή που ορίζεται από νόμο ως αργία, χωρίς τη συναίνεση του παραλήπτη ή την άδεια του αρμόδιου δικαστή. Η επίδοση γίνεται: 1) στο πρόσωπο που απευθύνεται 2)στο νόμιμο αντιπρόσωπο για άτομα με μη ικανότητα δικαστικής παράστασης 3)στο νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με νόμο ή καταστατικό για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων 4)στον εκπρόσωπο δημοσίου, αν αφορά το προαναφερόμενο. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόμιμοι αντιπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν απ αυτούς. Επίδοση: παράδοση εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο γίνεται. Λείπει παραλήπτης, η επίδοση γίνεται σ έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του και αν αυτοί δεν υπάρχουν, η επίδοση γίνεται σ ένα από άλλους συνοίκους, αρκεί να χουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου. Αν κανείς δε βρίσκεται στη κατοικία: 1)θυροκόλληση εγγράφου ενώπιον ενός μάρτυρα 2) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου που συντάσσεται ατελώς παραδίδεται στα - 5 -

6 χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή του σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στο πρόεδρο της κοινότητας. Η παράδοση γίνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση επίδοσης. 3) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ημερομηνία θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία παράδοσης. Η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δε βρίσκεται στο κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο, το έγγραφο παραδίδται στο διυθυντή καταστήματος, γραφείου ή εργαστηρίου ή σ ένα από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες, εφόσον έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δε συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι. Αν κανείς δε βρίσκεται στο κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο, εφαρμόζονται τα ανωτέρω (άρθ. 128 παρ. 4 ΚΠολΔ). Αν αρνούνται την παραλαβή εγγράφου ή υφίσταται αδυναμία υπογραφής -> θυροκόλληση ενώπιον μάρτυρα. Αν ο παραλήπτης είναι στο νοσοκομείο ή στη φυλακή, η επίδοση γίνεται στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έγγραφο στα χέρια εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση. Αν ο παραλήπτης υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται στο πλοίαρχο του πλοίου ή στον αναπληρωτή του, άλλως στο λιμενάρχη. Αν ο παραλήπτης υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που δε βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται στην κατοικία του, αλλιώς γίνεται επίδοση σε πρόσωπο - 6 -

7 άγνωστης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα, ή διαφορετικά, στα γραφεία του πράκτορα του πλοίου σ ελληνικό λιμάνι, εφόσον υπάρχουν. Αν ο παραλήπτης διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και για δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο. Γι έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η εκτέλεση, και για τις εξώδικες ενέργειες στον εισαγγελέα της τελευταίας στο εσωτερικό κατοικίας ή γνωστής διαμονής και αν δεν υπάρχει κατοικία ή γνωστή διαμονή στο εσωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της πρωτεύουσας. Ο Εισαγγελέας όταν παραλάβει το έγγραφο, το αποστέλνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση. Αν είναι άγνωστος ο τόπος διαμονής εφαρμόζεται το άρθ. 134 ΚΠολΔ παρ. 1 και δημοσιεύεται περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, σε 2 ημερήσιες εφημερίδες, η μία να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου. Εκείνος που επισπεύδει την επίδοση σε άτομο αγνώστης διαμονής, μπορεί να δημοσιεύει σε εφημερίδες προσκλήσεις προς τον καθένα που γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση εκείνου που πρέπει να γίνει η επίδοση. Η επίδοση σε άτομα με διαμονή ή έδρα το εξωτερικό μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τις διατυπώσεις του αλλοδαπού νόμου. Επίδοση που γίνεται αυτεπαγγέλτως, την παραγγελία δίνει η γραμματεία, η οποία πρέπει να επιβλέψει για την πραγματοποίηση της επίδοσης

8 Κάθε διάδικος ή ενδιαφερόμενος μπορεί να διορίσει αντίκλητο για τη παραλαβή εγγράφων που του κοινοποιούνται. Ο διορισμός γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του πρωτοδικείου της κατοικίας του και αν είναι κάτοικος εξωτερικού, την κάνει στη γραμματεία του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο. Ομοίως και στην αντικατάσταση, ανάκληση ή παραίτηση αντικλήτου. Αντίκλητος μπορεί να διοριστεί και με ρήτρα σε σύμβαση. Ο δικαστικός πληρεξούσιος που έχει διορισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή προφορική δήλωση στο δικαστήριο είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που ανφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η οριστική απόφαση. Η επίδοση σε πρόσωπο με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό ή είναι αγνώστης διαμονής πρέπει να γίνεται στον αντίκλητο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (αρθ ΚΠολΔ): Ορίζονται από νόμο ή δικαστήρια. Αρχίζουν από επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή τη συντέλεση του γεγονότος και λήγουν στις 19:00 μ.μ. της τελευταίας μέρας και αν αυτή εξαιρείται από το νόμο, την ίδια ώρα της επομένης μη εξαιρετέας ημέρας. Αν διάδικος αποβιώσει, ενώ διαρκεί προθεσμία, αυτή διακόπτεται. Αν η προθεσμία που διακόπηκε, είχε αρχίσει με επίδοση εγγράφου, η νέα προθεσμία αρχίζει με τη νέα επίδοση σ αυτούς που κατά το νόμο διαδέχθηκαν εκείνον που πέθανε. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος ή ο Δικαστής, μόνο με συναίνεση του δικαστή, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις

9 Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης, εφόσον πιθανολογούνται σπουδαίοι λόγοι, μπορούν με απόφασή τους ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, που δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθ. 686 επ.(ασφαλιστικά μέτρα), να διατάξουν τη σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών, με εξαίρεση τις προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν τη σύντμηση των νομίμων ή δικαστικών προθεσμιών. Με τη παρέλευση νόμιμης ή δικαδτικής προθεσμίας-> έκπτωση από το δικαίωμα να επιχειρηθεί πράξη για την οποία είχε οριστεί η προθεσμία, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει. ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (αρθ ΚΠολΔ): Διαδικαστική σύνθετη ενέργεια: 1) Κατάθεση του πρωτοτύπου δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου απευθύνεται. Η κατάθεση βεβαιώνεται με τη σύνταξη έκθεσης παρά πόδας του ίδιου του δικογράφου. 2) Επίδοση προς τον εναγόμενο, κυρωμένου αντιγράφου της αγωγής που κατατέθηκε στη γραμματεία. Στα ειρηνοδικεία στων οποίων στην έδρα δεν υπάρχουν διορισμένοι δικηγόροι ή δικολάβοι η αγωγή μπορεί να ασκηθεί και προφορικά ενώπιον του ειρηνοδίκη με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία των άρθ. 118 & 117 ΚΠολΔ πρέπει να έχει το εξής περιεχόμενο: 1) Σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου. 2) Ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς. 3)Ορισμένο αίτημα

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (αρθ ΚΠολΔ): Προθεσμία για κλήτευση διαδίκων : (60) εξήντα μέρες - αν ο διάδικος ή κάποιος από τους ομοδίκους είναι στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, η προθεσμία κλητεύσεως είναι (90) ενενήντα μέρες. Αντίγραφο της αγωγής με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο επιδίδεται στον εναγόμενο με επιμέλεια του ενάγοντος. Δικαίωμα επίσπευσης της συζητήσεως έχει οποιοσδήποτε διάδικος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (αρθ , 320 ΚΠολΔ) Από παραδρομή κατά τη σύνταξη αποφάσεως -> λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς -> διόρθωση με νέα του απόφαση αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως. Αν η απόφαση έχει διατυπωθεί με τρόπο που γεννά αμφιβολίες ή είναι ασαφής, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί να την ερμηνεύσει με νέα του απόφαση έτσι που η έννοια της να γίενι αναμφίβολη, η ερμηνεία όμως δε μπορεί ποτέ να αλλάξει το διατακτικό της απόφασης που ερμηνεύεται. Η διορθωτική ή ερμηνευτική απόφαση σημειώνεται στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται ή ερμηνεύεται, και πρέπει στα αντίγραφα, τα απόγραφα ή τα αποσπάσματά της να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της διορθωτικής ή ερμηνευτικής απόφασης. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (αρθ ΚΠολΔ) Το δεδικασμένο εμποδίζει κάθε μεταγενέστερο δικαστήριο να εξετάζει την ουσία του ζητήματος που καλύφθηκε. Η νέα αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Υφίσταται αυτεπάγγελτη εξέταση από το δικαστήριο

11 Προασπίζεται η ασφάλεια του δικαίου και η διαφύλαξη της δικαστικής λειτουργίας. Οι οριστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση είναι τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασμένο. Το δεδικασμένο εκετείνεται στο ουσιαστικό και στο δικονομικό ζήτημα που κρίθηκε. Αν έχει προβληθεί ένσταση συμψηφισμού, η απόφαση που αποφαίνεται για την ύπαρξη ή όχι της ανταπαίτησης, που χει προταθείσε συμψηφισμό αποτελεί δεδικασμένο μόνο έως το ποσό για το οποίο προβλήθηκε η ένσταση του συμψηφισμού, εκτός αν κρίθηκε ολόκληρο το ποσό της ανταπαίτησης, οπότε το δεδικασμένο εκτείνεται σ αυτό. Το δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων των προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο το αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Το δεδικασμένο ισχύει υπερ και κατά: 1) των διαδίκων 2) εκείνων που έγιναν διάδοχοί τους όσο διαρκούσε η δίκη και μετά το τέλος της 3) εκείνων που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα κάποιου διαδίκου ή διαδόχου του, αδιάφορο αν πρόκειται για σχέσεις εμπράγματες ή ενοχικές. Δεδικασμένο δεν υφίσταται σε εκείνον που απέκτησε δικαιώματα από μεταβίβαση από μη δικαιούχο. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

12 Οι αλλοδαπές αποφάσεις παράγουν δεδικασμένο στην Ελλάδα εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις (άρθ. 323 ΚΠολΔ): Με επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, απόφαση αλλοδαπού πολιτικού δικαστηρίου ισχύει και αποτελεί δεδικασμένο στην Ελλάδα χωρίς άλλη διαδικασία, εφόσον: 1) αποτελεί δεδικασμένο σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε. 2) η υπόθεση κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου υπαγόταν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο ανήκει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. 3) ο διάδικος που νικήθηκε δεν στερήθηκε το δικαίωμα της υπεράσπισης και γενικά της συμμετοχής στη δίκη, εκτός αν η στέρηση έγινε σύμφωνα με διάταξη που ισχύει και για τους υπηκόους του κράτους στο οποίο ανήκει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. 4) δεν είναι αντίθετη προς απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που εκδόθηκε στην ίδια απόφαση και αποτελεί δεδικασμένο για τους διάδικους μεταξύ των οποίων εκδόθηκε η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου. 5) δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη

13 Ερωτήσεις 2ου μαθήματος: 1) Τι γνωρίζετε για τη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων 2) Ποιοι μπορεί να ναι διάδικοι; 3) Τι περιλαμβάνει μία έκθεση; 4) Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να χει ένα δικόγραφο 5) Από ποια άτομα γίνεται μία επίδοση; 6) Πότε δεν επιτρέπεται να γίνει επίδοση; 7) Αν λείπει ο παραλήπτης, σε ποιους γίνεται η επίδοση; 8) Πώς γίνεται η επίδοση δικογράφου σε άτομα με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό 9) Πώς γίνεται η επίδοση δικογράφου άτομα αγνώστου διαμονής 10) Πώς διορίζεται ο αντίκλητος; 11) Πώς ασκείται νόμιμα μία αγωγή; 12) Ποια είναι η προθεσμία κλητεύσεως των διαδίκων; 13) Πως διορθώνεται μία απόφαση που περιέχει λάθη γραφικά ή λογιστικά 14) Ποιοι δεσμεύονται από το δεδικασμένο; 15) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να αποτελεί μία απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου δεδικασμένο στην Ελλάδα;

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994 Αρ. 1 1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε Σημείωμα Εκδότη Συνάδελφοι, T ους τελευταίους μήνες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Η οικονομική κρίση, σαφώς και προσδιορίζει τις ατομικές αλλά και συλλογικές συμπεριφορές. Είναι, όμως, πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας 1. Λαθρεμπορία είναι: α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)

ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) Συµβουλή: παρακολουθήστε το πρώτο µάθηµα Λαζαράτου (για να πάρετε µία ιδέα της τρέλας του και όταν ολοκληρώσει και το 45 του Π 18/89

Διαβάστε περισσότερα