ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»"

Transcript

1 Πατησίων 147, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ: , Fax : e-mai l : Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Έργο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Προϋπολογισμός έργου: ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διάρκεια έργου: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Χρηματοδότηση: Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 09/01/2014, και ώρα 14:00 μμ, μέχρι την οποία θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφες προσφορές στα γραφεία του Οργανισμού, Πατησίων 147, 6ος όροφος. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09/01/2014, και ώρα 14:30 μμ στα γραφεία του Οργανισμού, Πατησίων 147, 1ος όροφος. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Το παρόν τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την απόφαση με αριθμό 35130/739/ (Φ.Ε.Κ.1291/ τ.β ) του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Τη με αρ. πρωτ / ΕΥΣ1749 / Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» Τον Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.) Τις διατάξεις του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4042/2012. Τις διατάξεις του ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη συζήτηση του θέματος 6.4. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μητρώου Παραγωγών» της ημερήσιας διάταξης της 26ης/ Συνεδρίασης αυτού, σχετικά με την Διενέργεια Διαγωνισμού για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών Την απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη συζήτηση του θέματος 5.β «Τεύχος προκήρυξης για το Μητρώο Παραγωγών» της ημερήσιας διάταξης της 46ης/ Συνεδρίασης

3 αυτού, σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Διαγωνισμού και το ύψος του προϋπολογισμού του έργου. Την απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη συζήτηση του θέματος 5.β «Τεύχος προκήρυξης για το Μητρώο Παραγωγών» της ημερήσιας διάταξης της 46ης/ Συνεδρίασης αυτού, σχετικά με τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και αντικατάσταση μέλους αυτής κατά τη συζήτηση του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης της 49ης/ Συνεδρίασής του. Την απόφαση του ΔΣ του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)» κατά τη συζήτηση του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης της 49ης/ Συνεδρίασης σχετικά με τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Αποφασίζει Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ που βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δυνητικών χρηστών, για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για τη δημιουργία, συντήρηση παρακολούθηση και επέκταση Μητρώου Παραγωγών. Για την κατάρτιση του Μητρώου είναι απαραίτητη η συλλογή - καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων από τους παραγωγούς, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο. Για τη διευκόλυνση της συλλογής και επεξεργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ), τα χαρακτηριστικά του οποίου αναλύονται παρακάτω Δυνητικοί χρήστες του ΠΣ Οι δυνητικοί χρήστες του συστήματος είναι: i. Παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης, εμφάνισης, τροποποίησης και διαγραφής (υπό όρους) των δεδομένων τους. Κάθε παραγωγός θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα αυτά μόνο για τα δικά του δεδομένα, δηλαδή για εκείνα που έχουν καταχωρηθεί από τον ίδιο. ii. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων που έχουν καταχωρήσει οι σχετιζόμενοι με αυτά παραγωγοί καθώς και τη δυνατότητα καταχώρησης, εμφάνισης, τροποποίησης και διαγραφής (υπό όρους) δεδομένων που παράγονται από τα ίδια τα Συστήματα. iii. Στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης, εμφάνισης, τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων, ανεξάρτητα από τον κάτοχο των δεδομένων αυτών.

4 iv. Ευρύ Κοινό που θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για δεδομένα που επιλέγονται προς παρουσίαση από τον Ε.Ο.ΑΝ Βασικά χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος Το ΠΣ θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους παραγωγούς και όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με μηδενικό κόστος και ταυτόχρονα να επιτρέπει στον Ε.Ο.ΑΝ. να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Επίσης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης στοιχείων, τα οποία θα επιλέγονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και στα οποία θα έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Επομένως θα πρέπει να αναπτυχθεί ως μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα παρέχεται και ως hyperlink για πρόσβαση από την ιστοσελίδα που θα αποτελείται: από ένα υποσύστημα σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS) και ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες (application interface). Σημειώνεται ότι η εμφάνιση και ο σχεδιασμός της διαδικτυακής εφαρμογής θα ακολουθεί αυτά της ιστοσελίδας του Ε.Ο.ΑΝ. ώστε να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των δυο. Τα δύο υποσυστήματα θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους με τρόπο που δεν θα απαιτεί κανενός είδους παρέμβαση από την πλευρά των χρηστών είτε αυτοί είναι παραγωγοί, είτε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, είτε στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. Τυχόν κόστη που προκύπτουν από την απόκτηση και εγκατάσταση λογισμικών εξυπηρετητών (RDBMS server, application server, HTTP server) βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο καθώς επίσης και οι άδειες χρήσης (licenses) οι οποίες θα ανήκουν στον ΕΟΑΝ και θα έχουν τουλάχιστον 3ετή ισχύ. Η χρήση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω οποιουδήποτε λογισμικού περιήγησης (browser) και συγκεκριμένα μέσω των MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome ενώ δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση από πλευράς χρηστών εξειδικευμένου λογισμικού, εκτός αν αυτό είναι διαθέσιμο για δωρεάν και χωρίς περιορισμούς μεταφόρτωση από το διαδίκτυο Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος Ανάλυση απαιτήσεων Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του ΠΣ ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε λεπτομερή ανάλυση απαιτήσεων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΑΝ. και με τη συμμετοχή οποιουδήποτε κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. Στη φάση αυτή θα προσδιορισθούν: i. οι χρήστες του ΠΣ και τα δικαιώματά τους ii. η δομή του ΠΣ με ανάλυση ανά λειτουργική μονάδα των απαιτούμενων πεδίων και των ιδιοτήτων τους iii. οι τυποποιημένες αναφορές που θα πρέπει να αναπτυχθούν iv. οι προδιαγραφές υποδομής φιλοξενίας του ΠΣ

5 Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης του ΠΣ και το οποίο θα τροποποιείται, εφόσον απαιτηθεί, κατά την εξέλιξη του έργου, ώστε με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ΠΣ να αποτελέσει το εγχειρίδιο τεκμηρίωσης του ΠΣ Ενδεικτική Δομή του Πληροφοριακού Συστήματος Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές η ενδεικτική δομή του ΠΣ, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά το στάδιο της λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων. Το ΠΣ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις (4) λειτουργικές μονάδες: Λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων Λειτουργική μονάδα παραμέτρων Λειτουργική μονάδα διαχείρισης δεδομένων Λειτουργική μονάδα αναφορών Σε κάθε λειτουργική μονάδα αλλά και μεταξύ των λειτουργικών μονάδων θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια ώστε ίδιες ενέργειες να παρουσιάζονται και να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο Λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων Μέσω της λειτουργικής μονάδας διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, εμφάνισης, τροποποίησης και διαγραφής (υπό όρους) χρηστών (users) ή/και ομάδων χρηστών (user groups) και η ανάθεση των κατάλληλων δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη ή/και ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση στη λειτουργική μονάδα θα εξαρτάται από την κατηγορία δυνητικών χρηστών. Συγκεκριμένα, δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού θα έχουν μόνο οι παραγωγοί, οι οποίοι θα μεταβαίνουν στην κατάλληλη διεύθυνση (URL) στην οποία θα μπορούν να καταχωρήσουν τα δεδομένα που τους αφορούν. Οι λογαριασμοί των χρηστών που θα προέρχονται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον Ε.Ο.ΑΝ. θα πρέπει να δημιουργούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. που θα έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του ΠΣ Λειτουργική μονάδα παραμέτρων Μέσω της λειτουργικής μονάδας παραμέτρων θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των προκαταχωρημένων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη καταχώρηση κάθε εγγραφής. Ενδεικτικά, μέσω της λειτουργικής μονάδας αυτής θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των κατηγοριών ρευμάτων αποβλήτων, κωδικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), γεωγραφικών πληροφοριών, τύπων παραγωγού (παραγωγός, εισαγωγέας) κ.λπ. Η πρόσβαση στη λειτουργική μονάδα θα πρέπει να επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. που θα έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του ΠΣ Λειτουργική μονάδα διαχείρισης δεδομένων Η λειτουργική μονάδα διαχείρισης δεδομένων θα αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα της εφαρμογής, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η διαχείριση όλων των δεδομένων που καταχωρούνται από τους παραγωγούς, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον Ε.Ο.ΑΝ.

6 Η λειτουργική μονάδα διαχείρισης δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες: i. Καταχώρηση νέων δεδομένων από παραγωγούς που ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: a. Τα στοιχεία επωνυμίας του υπόχρεου παραγωγού, του νόμιμου εκπροσώπου και της δραστηριότητάς του b. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπόχρεο παραγωγό όσο και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που έχει οριστεί c. Το είδος των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, ο τρόπος διάθεσης, οι εμπορικές ονομασίες και οι ποσότητες αυτών d. Ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για την εναλλακτική διαχείριση ii. Καταχώρηση νέων δεδομένων από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: a. Καταγγελίες για υπόχρεους οι οποίοι δεν έχουν συμβληθεί με τα ΣΕΔ iii. Εύχρηστη πλοήγηση, αναζήτηση και εμφάνιση καταχωρημένων δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη. iv. Τροποποίηση ή διαγραφή (υπό όρους) καταχωρημένων δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη. v. Μεταφόρτωση δεδομένων από εξωτερικές πηγές. Τα δεδομένα αυτά θα ακολουθούν γραμμογράφηση συμβατή με τη δομή του ΠΣ και θα είναι σε μορφή αρχείου που θα καθοριστεί με συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στη φάση της λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων. Στην περίπτωση όπου τα δεδομένα που μεταφορτώνονται αφορούν παραγωγούς που δεν έχουν εγγραφεί εκουσίως στο Μητρώο αλλά είναι υπόχρεοι εγγραφής, τότε δεν θα αποδίδεται ΑΜΠ από το ΠΣ. Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ΕΟΑΝ θα αποδίδεται ηλεκτρονικά ΑΜΠ στον υπόχρεο παραγωγό στον οποίο θα αποστέλλεται πρόσθετη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την ίδια διαδικασία θα δίνεται πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εγγραφής στο μητρώο παραγωγών από τον ΕΟΑΝ Λειτουργική μονάδα αναφορών Μέσω της λειτουργικής μονάδας αναφορών θα παρέχεται η δυνατότητα σε χρήστες προερχόμενους από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή τον Ε.Ο.ΑΝ. να πραγματοποιούν συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες θα καθοριστούν κατά το στάδιο της λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα σε κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. που θα έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του ΠΣ, να επιλέγουν αναφορές που επιθυμούν να είναι προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό Εκπαίδευση Χρηστών Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής και να εκπαιδεύσει περιορισμένο αριθμό χρηστών που θα υποδειχθούν από τον Ε.Ο.ΑΝ. και που θα έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του ΠΣ. Επίσης ο Ανάδοχος θα μπορεί να στηρίξει τους χρήστες του Ε.Ο.ΑΝ. και τηλεφωνικά αν χρειαστεί Φιλοξενία (hosting) του Πληροφοριακού Συστήματος Κατά τη φάση της ανάπτυξης του ΠΣ και μέχρι να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τη φιλοξενία του σε κατάλληλη υποδομή. Η Αναθέτουσα

7 Αρχή θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην αναπτυσσόμενη εφαρμογή με μηδενικό κόστος. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την παραλαβή του, το ΠΣ θα μεταφερθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλη υποδομή φιλοξενίας η οποία θα πληροί τις προδιαγραφές, που θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση της λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων, και για την οποία θα μεριμνήσει η Αναθέτουσα Αρχή Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τη συντήρηση του ΠΣ για δύο (2) χρόνια. Στο πλαίσιο της συντήρησης θα πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο προσαρμογές (προσθήκες πεδίων, αλλαγές πεδίων, προσθήκες και βελτιώσεις λειτουργικότητας), διορθώσεις σφαλμάτων, δημιουργία αναφορών και όποιες άλλες αλλαγές κριθούν απαραίτητες και οι οποίες δεν θα οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές της δομής του ΠΣ, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατά τη φάση της ανάπτυξής του Πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα του ΠΣ ανήκουν εξολοκλήρου στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ΠΣ να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον πηγαίο κώδικα του συστήματος και τα διαπιστευτήρια (usernames και passwords) που απαιτούνται για την χωρίς περιορισμούς πρόσβαση τόσο στο υποσύστημα της σχεσιακής βάσης δεδομένων όσο και στο υποσύστημα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις: i. Στην πρώτη φάση, η οποία δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των απαιτήσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σε ενιαίο κείμενο τα αποτελέσματα της φάσης αυτής. Το κείμενο αυτό θα αποτελέσει το πρώτο παραδοτέο του έργου. ii. Στη δεύτερη φάση, η οποία δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου, θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του συστήματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο και με βάση το πρώτο παραδοτέο και τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την υλοποίηση. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την εκπαίδευση των χρηστών σύμφωνα με την παράγραφο , ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει, ως δεύτερο παραδοτέο, τον πηγαίο κώδικα του συστήματος και τα διαπιστευτήρια (usernames και passwords) που απαιτούνται για την χωρίς περιορισμούς πρόσβαση τόσο στο υποσύστημα της σχεσιακής βάσης δεδομένων όσο και στο υποσύστημα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Το έργο του αναδόχου αποτυπώνεται σε εκθέσεις που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του έργου, καθώς και γνωμοδότηση σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου, μετά από εντολή της αναθέτουσας αρχής. Αρχικό στάδιο: Με την ανάληψη του έργου ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε διάστημα 15 ημερών να παρουσιάσει πρόταση υλοποίησης της εφαρμογής ώστε να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες της τελικής μορφής του έργου.

8 Ενδιάμεσα Παραδοτέα: Συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου, απαιτήσεις του συστήματος όπου θα γίνει συγκεκριμένη η δομή της εφαρμογής καθώς και διορθώσεις αισθητικού και λειτουργικού χαρακτήρα (1 μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης). Στη Συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου θα αποτυπώνεται συνοπτικά η πορεία του έργου του Αναδόχου ανά μήνα. Στιη Συνοπτική Έκθεση Προόδου γίνεται σαφής μνεία σε τυχόν δυσκολίες και περιορισμούς. Τελικό Παραδοτέο: Τελική Βάση δεδομένων και διεπαφής χρήστη με εγχειρίδιο χρήσης καθώς και τελική μορφή εκτελέσιμου λογισμικού ή πηγαίος κώδικας και μεθοδολογία εκτέλεσης διαδικασιών δημιουργίας και αντιγράφων ασφαλείας (back-up) αυτού ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του παράδοσης του έργου καθορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο τέλος αυτής της περιόδου ο Ανάδοχος θα λάβει το 90% του πόσου και το υπόλοιπο 10% θα λαμβάνει ανά 5% στο τέλος κάθε έτους της διετούς υποχρέωσης συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Καθ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και δοκιμαστικής λειτουργίας του Π.Σ. (4 μήνες) ο ανάδοχος θα παρέχει καθ όλες τις εργάσιμες ημέρες τεχνική υποστήριξη με κατάλληλο στέλεχος (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ο οποίος (-α) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του(της) στην έδρα του Ε.Ο.ΑΝ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του Αναδόχου, θα είναι η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) κατά την 49 η Συνεδρίασή του στις 22/11/2013. Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου σε ηλεκτρονική μορφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις ,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου κατανέμεται ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης της εφαρμογής 1 η Συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου και επόμενες αν απαιτηθεί 20% της συμβατικής αμοιβής

9 Τελικό Παραδοτέο 4μηνη δοκιμαστική λειτουργία και μεταφορά σε μόνιμο server 2ετής συντήρηση 50% της συμβατικής αμοιβής 20% της συμβατικής αμοιβής 5% ανά έτος διετούς συντήρησης Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αλλά και μετά τη λήξη αυτού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί απολύτως εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Τύπου) οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου ή απορρέουν από αυτό και αφορούν στο αντικείμενο αυτού. Οι πληροφορίες που εμπίπτουν στην εφαρμογή του παρόντος όρου δύνανται να είναι κάθε είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, σχεδίων, εγκαταστάσεων, προδιαγραφών εξοπλισμού, στρατηγικής, προγραμμάτων, οικονομικών δεδομένων, παραγωγικών διαδικασιών, κ.τ.λ. Η παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τον Ανάδοχο θα έχει σαν συνέπεια να καταπίπτει σε βάρος του εύλογη ποινική ρήτρα ανερχόμενη στο ήμισυ της εργολαβικής αμοιβής του. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα: (β) με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, (γ) συμπληρωματικά με αναλογική εφαρμογή των άρθρων του ΠΔ 118/2007, (δ) με τις διατάξεις του ΠΔ 99/ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που πληρούν τους όρους των κατωτέρω παραγράφων. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: i. Με την υποβολή της Πρότασης κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. ii. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. iii. Στην περίπτωση των ενώσεων, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο της παρούσας. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φορείς που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Από τον διαγωνισμό αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν έστω και σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i. οι προσφέροντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της αμέσως προηγούμενης παραγράφου ii. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. iii. οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. iv. οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. v. οι προσφέροντες, που είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. vi. οι προσφέροντες, που απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. vii. οι προσφέροντες, που έχουν συμπεριλάβει στο υποψήφιο σχήμα τους μέλη που συμμετέχουν και σε άλλο υποψήφιο σχήμα, ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα ως

11 υπεργολάβους που συμμετέχουν και σε άλλο υποψήφιο σχήμα ως μέλη ή ως υπεργολάβοι. Επίσης αποκλείονται οι προσφέροντες που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν θα υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3, της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που έχουν: i. αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής όπως, ενδεικτικά, στη σχεδίαση δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων, στην κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων. Πέραν αυτών, ο προσφέρων απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της σύμβασης. ii. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με 5-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο της παρούσας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει 09/01/2014, και ώρα 14:00 μέχρι την οποία θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφες προσφορές στα γραφεία του Οργανισμού. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ε.Ο.ΑΝ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία 2.3.5, και της παρούσης Υποβολή Προσφορών

12 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Πατησίων 147, ΤΚ Αθήνα, μέχρι τις 09/01/2014, και ώρα 14:00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ε.Ο.ΑΝ. Για τυχόν ερωτήματα και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ε.Ο.ΑΝ., e- mail: ή φαξ: , με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Η προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή μέχρι και την 09/01/2013, από τα γραφεία του Οργανισμού και μέχρι τις 14:00 μμ, ώρα λήξης του διαγωνισμού. Επίσης θα βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα μέχρι την ανωτέρω ώρα και ημερομηνία. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω : 1. ΕΛΤΑ 2. Εταιριών Ταχυμεταφορών. Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στον Ε.Ο.ΑΝ. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά για το έργο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Πατησίων 147, ΤΚ Αθήνα Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) «Να μην ανοιχθεί από την Yπηρεσία» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

13 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος και πρωτότυπα υπογεγραμμένος από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του. 1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σημείο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο Σημείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Πρόσκλησης Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα Περιεχόμενα φακέλου "Δικαιολογητικά" Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 1. Σε περίπτωση μεμονωμένου Νομικού ή φυσικού προσώπου, α) τα έγγραφα νομιμοποίησής του και εκπροσώπησής του π.χ. πρόσφατα επικαιροποιημένο καταστατικό, απόφαση συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπησης του φορέα, το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί και οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια Αρχή). β) Απόφαση του οργάνου ή προσώπου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. 2. Σε περίπτωση ένωσης: α) τα έγγραφα νομιμοποίησης κλπ. όπως στην περίπτωση (1α και 1β) ανωτέρω, μεμονωμένου Νομικού προσώπου, για κάθε μέλος, και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα