ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε. Ο. ΑΝ. Α Α: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-ΧΑΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 147, ΤΚ Αθήνα Πληροφορίες: Τρ. Χαριτοπούλου Α. Αρφανάκου Τηλ: Φαξ: Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ.: 422 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ» Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Έργο: Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Προϋπολογισµός έργου: ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ιάρκεια έργου: 9 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρηµατοδότηση: Η κάλυψη της δαπάνης θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισµό του Ε.Ο.ΑΝ. για το 2012, συγκεκριµένα από το Υποέργο 8 της Πράξης: «Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» µε κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/5/2012, και ώρα 14:00, µέχρι την οποία θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφες προσφορές στα γραφεία του Οργανισµού. Είδος Σύµβασης: Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. 1

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), λαµβάνοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», όπως εν προκειµένω δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Π.. 60/ Το Π.. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/ τ. Α ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 4. Του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 5. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α ) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις των συναφών θεµάτων». 6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α ) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» 8. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 9. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 10. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση 2

3 Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 13. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 14. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 15. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 εδαφ. θ, 5 παρ. 2 εδαφ. ε, 9 παρ. 1 του Π 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του ν. 4042/ Τις διατάξεις του Π 170/2008 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισµός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)» 17. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 18. Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/ (Φ.Ε.Κ.1291/ τ. Β ) του Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν σε προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 19. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 20. Τις Εγκρίσεις Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης (ΣΣΕ ) για την Εναλλακτική ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 21. Την κατά την 26 η Συνεδρίαση του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ( , Θέµα 6.3) Απόφαση για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε προκήρυξη για το έργο «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ» και την σύσταση Επιτροπής Σχεδιασµού του Τεύχους Προκήρυξης 3

4 22. Την κατά την 28 η Συνεδρίαση του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ( , Θέµα 2.1) έγκριση του κειµένου της Προκήρυξης. Αποφασίζουµε Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ» µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ που βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου είναι η τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, τον έλεγχο συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σύνταξη ετησίων εκθέσεων από τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Πιο συγκεκριµένα, το υπό ανάθεση έργο περιλαµβάνει: την τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη και σύνταξη προτύπου για «Στοιχεία για τη ιαχείριση των Αποβλήτων» (Σ Α), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, άρθρο 7) και στην παραγωγή οδηγού βέλτιστων πρακτικών διαλογής στην πηγή και επαναχρησιµοποίησης των ΑΕΚΚ. την τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη και σύνταξη µελετητικών προτύπων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντίστοιχων µονάδων. την υποστήριξη στην προσαρµογή των Υπηρεσιών όµησης, των ιευθυνουσών Υπηρεσιών και των Αδειοδοτουσών Υπηρεσιών στις προβλέψεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, και ειδικότερα στην εφαρµογή της ΚΥΑ για τα ΑΕΚΚ: στο νέο θεσµικό πλαίσιο αδειών δόµησης (και συνακόλουθα στον Νέο Γενικό οικοδοµικό κανονισµό), στη µελέτη και στην κατασκευή των δηµοσίων έργων, και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 4

5 την τεχνική υποστήριξη του Ε.Ο.ΑΝ. στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και κανονισµών και στην παραγωγή ενηµερωτικού υλικού που θα απευθύνεται στις ανωτέρω υπηρεσίες, σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω ΚΥΑ την τεχνική υποστήριξη για την παραγωγή προτύπων εγγράφων των ΣΣΕ ΑΕΚΚ, όπως σύµβαση µε διαχειριστές ΑΕΚΚ, βεβαιώσεις παραλαβής ΑΕΚΚ, δελτία παραλαβής ΑΕΚΚ, κλπ. την επεξεργασία ελάχιστων προδιαγραφών για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων από τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. τον προσδιορισµό των περιεχοµένων της βάσης δεδοµένων που θα τηρούν τα ΣΣΕ των ΑΕΚΚ καθώς και των προδιαγραφών των αρχείων - βιβλίων καταγραφής που θα τηρούνται και των εκθέσεων αναφοράς των ΣΣΕ προς τον Ε.Ο.ΑΝ. 2. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το έργο του αναδόχου αποτυπώνεται σε εκθέσεις που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία της υλοποίησης του έργου, καθώς και γνωµοδότηση σε συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε το αντικείµενο του έργου, µετά από εντολή της αναθέτουσας αρχής. Παραδοτέα: 1 η έκθεση σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης που θα περιέχει αναφορά προόδου και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παραδοτέα προς τον Ε.Ο.ΑΝ.: 1. Πρόταση εισαγωγής των απαιτήσεων του άρθρου 7, παρ 3.α. της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 στη διαδικασία έκδοσης αδειών δόµησης και στη λειτουργία των υπηρεσιών δόµησης 2. Πρόταση εισαγωγής των απαιτήσεων του άρθρου 7, παρ 3.β.3. της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 στη διαδικασία παραλαβής δηµοσίων έργων και στη διαδικασία πιστοποιήσεων και λογαριασµών 3. Αναθεωρηµένα πρότυπα άρθρων κατασκευής δηµοσίων έργων, τευχών τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δηµοπράτησης και συµβάσεων κατασκευής δηµοσίων έργων 4. Πρότυπο σύµβασης ΣΣΕ µε διαχειριστές ΑΕΚΚ (πρόβλεψη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103) 5. Πρότυπο βεβαιώσεων παραλαβής ΑΕΚΚ (πρόβλεψη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103) Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τον Ε.Ο.ΑΝ. στην έκδοση εγκυκλίων ή άλλων κανονιστικών πράξεων του ΥΠΕΚΑ που θα αποσκοπούν στην εισαγωγή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων, και να παραδώσει σχετική αναφορά υλοποίησης. 5

6 2 η έκθεση σε πέντε (5) πρώτους µήνες από την υπογραφή της σύµβασης που θα περιέχει αναφορά προόδου και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παραδοτέα προς τον Ε.Ο.ΑΝ.: 1. Το Πρότυπο συµβάσεων ΣΣΕ ΑΕΚΚ µε µονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ 2. Το Σχεδιασµό διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής ΑΕΚΚ που θα περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα έντυπα δελτία παραλαβής 3. Τα περιεχόµενα της Βάσης εδοµένων και τις προδιαγραφές αρχείων - βιβλίων καταγραφής προέλευσης, ποσότητας, κατηγοριών, τρόπου αξιοποίησης και διάθεσης ΑΕΚΚ, που θα τηρούνται από τα ΣΣΕ ΑΕΚΚ. 4. Τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων από τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 5. Προσαρµογή των διαδικασιών ελέγχου του Ε.Ο.ΑΝ. για δηµιουργία προδιαγραφών πεδίων αναφοράς των ελέγχων των ΣΣΕ ΑΕΚΚ. 3 η Έκθεση στο τέλος της σύµβασης (εννέα µήνες από την υπογραφή της) που θα περιέχει συνολική αναφορά προόδου και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παραδοτέα προς τον Ε.Ο.ΑΝ.: 1. Αναλυτικές προδιαγραφές και οδηγό σύνταξης και ελέγχου των Σ Α («Στοιχεία για τη ιαχείριση των Αποβλήτων»), που θα περιλαµβάνει επίσης αντιστοίχιση των παραγώµενων ΑΕΚΚ και του ΕΚΑ µε τις οικοδοµικές εργασίες και τα συνήθη έργα, καλές πρακτικές διαλογής στην πηγή και επαναχρησιµοποίησης ΑΕΚΚ. 2. Πρότυπα µελετών εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΕΚΚ και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντίστοιχων µονάδων 3. Σχέδιο κειµένου για την αναπαραγωγή ενηµερωτικού υλικού για την εφαρµογή της ΚΥΑ, που θα απευθύνεται στις συναρµόδιες για την εφαρµογή της ΚΥΑ υπηρεσίες καθώς και στους επαγγελµατίες που δραστηριποιούνται στον κλάδο (µελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση ιδωτικών και δηµοσίων έργων και διαχείριση και µεταφορά ΑΕΚΚ). Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα παρέχει καθ όλες τις εργάσιµες ηµέρες τεχνική υποστήριξη µε κατάλληλο στέλεχος συνεργάτη του (αντίστοιχης κατηγορίας ΠΕ), ο οποίος (-α) θα είναι εγκατεστηµένος (-η) στις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Αν. και κατά τις ώρες λειτουργίας του. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 9 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης και την παραλαβή του έργου, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του Αναδόχου, θα είναι η Τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 6

7 Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Τριµελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, στην Ελληνική γλώσσα. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις ,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου κατανέµεται ως εξής: ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πλέον ΦΠΑ 1 η Έκθεση 25% της συµβατικής αµοιβής 2 η Έκθεση 40% της συµβατικής αµοιβής 3 η Έκθεση Εξόφληση υπολοίπου συµβατικής αµοιβής Η αµοιβή θα καταβάλλεται µετά την παραλαβή των παραδοτέων εντός τριάντα (30) ηµερών από την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής. 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αλλά και µετά τη λήξη αυτού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί απολύτως εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιεί σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του Τύπου) οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου ή απορρέουν από αυτό και αφορούν στο αντικείµενο αυτού ή/και γενικότερα τις δραστηριότητες, την εσωτερική δοµή και την οργάνωση του ελεγχόµενου Σ.Σ.Ε.., τις µεθόδους, πρακτικές και λοιπά στοιχεία της επαγγελµατικής δράσης αυτών, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληροφορίες που εµπίπτουν στην εφαρµογή του παρόντος όρου δύνανται να είναι κάθε είδους και µορφής, συµπεριλαµβανοµένων εγγράφων, σχεδίων, εγκαταστάσεων, προδιαγραφών εξοπλισµού, στρατηγικής, προγραµµάτων, οικονοµικών δεδοµένων, παραγωγικών διαδικασιών, κ.τ.λ. Η παράβαση της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας από τον Ανάδοχο θα έχει σαν συνέπεια να καταπίπτει σε βάρος του εύλογη ποινική ρήτρα ανερχόµενη στο ήµισυ της εργολαβικής αµοιβής του. IΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο παρών πρόχειρος διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ» 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών πρόχειρος διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα: 7

8 (α) µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/ ) και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ), µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/ ) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, (β) µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, (γ) συµπληρωµατικά µε αναλογική εφαρµογή των άρθρων του Π 118/2007, (δ) µε τις διατάξεις του Π 99/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) ή ενώσεις αυτών, που πληρούν τους όρους των κατωτέρω παραγράφων. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Πρότασης κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο ΙΙ.2.1. της παρούσας. Κάθε συµµετέχων δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φορείς που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Από τον διαγωνισµό αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί όσοι εµπίπτουν έστω και σε µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: οι προσφέροντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής της αµέσως προηγούµενης παραγράφου ΙΙ.2.1. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 8

9 οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. οι προσφέροντες, που είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του άρθρου 43 του Π.. 60/2007. οι προσφέροντες, που απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή ΑΕ του ηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. οι προσφέροντες, που έχουν συµπεριλάβει στο υποψήφιο σχήµα τους µέλη που συµµετέχουν και σε άλλο υποψήφιο σχήµα, ή νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ως υπεργολάβους που συµµετέχουν και σε άλλο υποψήφιο σχήµα ως µέλη ή ως υπεργολάβοι. Επίσης αποκλείονται οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο ΙΙ.2.3, της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και που δεν θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 της παρούσας Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά, Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που έχουν: εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών για σύσταση και λειτουργία Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης (ΣΣΕ ) αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών για εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και κατά προτίµηση στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ µέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών άνω των Επιπλέον θα πρέπει ο προσφέρων να µην συµµετέχει σε Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΕΚΚ. Πέραν αυτών, ο προσφέρων απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της σύµβασης, δηλαδή: Να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία στελέχη, έναν Υπεύθυνο έργου και δύο στελέχη. o Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση µε 5-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα. Θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις, την εµπειρία και το κύρος για να συντονίσει το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών και θα παρευρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, καθ όλη τη διάρκεια αυτού. o Τα δύο (2) στελέχη θα πρέπει να έχουν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, µε 3 ετή τουλάχιστον εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα. Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός 9

10 του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο ΙΙ.3.5 της παρούσας. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 11/5/2012, ηµέρα Παρασκευή και µέχρι ώρα 14:00, µέχρι την οποία θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφες προσφορές στα γραφεία του Οργανισµού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία ΙΙ.3.5, ΙΙ.3.6 και ΙΙ.3.7 της παρούσης Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Πατησίων 147, ΤΚ Αθήνα, µέχρι τις 11/5/2012 και ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων του Ε.Ο.ΑΝ. Για τυχόν ερωτήµατα και πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον Ε.Ο.ΑΝ., τηλ και , ή φαξ: , µε την ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ»». Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : 1. ΕΛΤΑ 2. Εταιριών Ταχυµεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 3. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στον Ε.Ο.ΑΝ. πριν ή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 10

11 Προσφορά για το έργο: Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρµογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Πατησίων 147, ΤΚ Αθήνα Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) «Να µην ανοιχθεί από την Yπηρεσία» εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το Ν.Π.Ι.. ή ένωση αυτών που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο ΙΙ Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο ΙΙ Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο ΙΙ.3.7. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Πρόσκλησης Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα Περιεχόµενα φακέλου " ικαιολογητικά" Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση µη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. 11

12 ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 1. Σε περίπτωση µεµονωµένου Νοµικού προσώπου, α) τα έγγραφα νοµιµοποίησής του και εκπροσώπησής του π.χ. πρόσφατα επικαιροποιηµένο καταστατικό, απόφαση συγκρότησης διοικητικού συµβουλίου και εκπροσώπησης του φορέα, το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί και οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια Αρχή). β) Απόφαση του οργάνου ή προσώπου που δεσµεύει το νοµικό πρόσωπο για συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό. 2. Σε περίπτωση ένωσης: α) τα έγγραφα νοµιµοποίησης κλπ. όπως στην περίπτωση (1α και 1β) ανωτέρω, µεµονωµένου Νοµικού προσώπου, για κάθε µέλος, και β) συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙ.2.3 της παρούσης (ήτοι να παρουσιάζει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2008, 2009 και 2010 άνω των , πρέπει να προσκοµίσει: ηµοσιευµένους Ισολογισµούς των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2008, 2009 και 2010 σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών, ή Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να βεβαιώνει και θεµελιώνει την ανυπαρξία της υποχρέωσης αυτής και να αναφέρει τον συνολικό κύκλο εργασιών για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2008, 2009 και 2009 ή/και άλλες οικονοµικές καταστάσεις του υποψηφίου ή των µελών της ένωσης που αυτός τηρεί και από τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω ζητούµενα. 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο προσφέρων: (α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ.ιι.2.2, (γ) είναι φορολογικά ενήµερος, (δ) είναι ασφαλιστικά ενήµερος (ε) δεσµεύεται από την αρχή της διασφάλισης αµεροληψίας και ανεξαρτησίας από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό αυτού φορέα, (στ) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση, 12

13 (ζ) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, (η) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, Σε περίπτωση ένωσης τα ανωτέρω (α), (β), (γ), (δ), και (ε) υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης, ενώ τα στοιχεία (στ), (ζ) και (η) από τον εκπρόσωπο της ένωσης. Σε µεταγενέστερο στάδιο και πριν από την υπογραφή της σύµβασης η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Υπευθύνου του έργου και του κάθε στελέχους της οµάδας έργου όπου να δηλώνεται ότι: (α) διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙ.2.3. της παρούσας, (β) δεσµεύεται από την αρχή της διασφάλισης αµεροληψίας και ανεξαρτησίας από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό του προσφέροντος φορέα. 5. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία συγκεκριµένα τα έτη , µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 6. Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ Στέλεχος Θέση στην οµάδα Καθήκοντα 7. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας Έργου τους σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή. 8. Κάθε Προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) που θα ηγηθεί της οµάδας έργου. Εάν ο Υ.Ε. ή τα µέλη της οµάδας έργου και της οµάδας εξειδικευµένων συνεργατών του Συµβούλου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υ.Ε., ή των µελών της οµάδας έργου κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση του Εργοδότη. Στην περίπτωση ένωσης, κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 13

14 3.6. Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: Πρόταση µεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου Οργάνωση διοίκηση του Έργου Πρόταση Μεθοδολογίας - Προσέγγισης του Έργου Η ενότητα Πρόταση Μεθοδολογίας - Προσέγγισης του Έργου περιέχει συνοπτική περιγραφή (µέχρι 5 σελίδες) του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο Οργάνωση ιοίκηση του Έργου Η ενότητα Οργάνωση ιοίκηση του Έργου περιλαµβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δοµής, σύνθεσης και οργάνωσης της Οµάδας Έργου σε σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου, περιγραφή του οργανογράµµατος, λειτουργίας, τρόπου συνεργασίας, ροής εργασιών και εξειδίκευσης ρόλων. Περιγραφή της διοίκησης του έργου. Η τεχνική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή από τους νοµίµους εκπροσώπους των προσφερόντων Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά» Ο σφραγισµένος φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά αναλυτικά για τη µέση ηµερήσια χρέωση, το σύνολο ανθρωπο-ηµερών για την εκτέλεση του Έργου καθώς και το συνολικό κόστος (Κ) της προσφοράς. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. Οι τιµές της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τόσο αριθµητικώς όσο και ολογράφως. Στις τιµές δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος αναλογών ΦΠΑ. Όλες οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές και δε θα µπορούν να αναπροσαρµοστούν ή να αναθεωρηθούν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µην φέρει διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Εφόσον από την οικονοµική προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίνεται για το σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη σε αριθµητικές πράξεις της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, η Επιτροπή Αξιολόγησης ιαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και χρησιµοποιεί, για τη βαθµολόγηση των προσφορών, τη διορθωµένη πλέον προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. 14

15 Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους Αναδόχους, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωσή τους για την Υπηρεσία, που αναφέρεται στην παρούσα. Για το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού που θα απασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνονται σύµφωνα την Ελληνική Νοµοθεσία. Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η τιµή της οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1. Επιτροπή Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτείται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθµολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται για την κατακύρωση ή µη του διαγωνισµού ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής απορριφθούν προτάσεις, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. Έλεγχος Ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. ΙΙ.2.3. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας µε αιτιολογηµένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τελική Αξιολόγηση. Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από την στάθµιση της 15

16 βαθµολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 70%. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: - Οµάδα Α: Κριτήρια Πρότασης Προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Οµάδας Α: 60% του συνολικού βαθµού του παρόντος κριτηρίου. Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, αποτελεσµατική µεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες. Η βαθµολογία των Κριτηρίων της Οµάδας Α γίνεται σε κλίµακα Οµάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και ιοίκησης Οµάδας Έργου Συµβούλου. Συντελεστής βαρύτητας της Οµάδας Β: 40% του συνολικού βαθµού του παρόντος κριτηρίου. Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της Οµάδας Έργου. Η βαθµολογία των Κριτηρίων της Οµάδας Β γίνεται σε κλίµακα Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 1. Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 2. Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κάθε προσφοράς. 3. Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος : Οj = (Κ min / Κ j ) Χ 10 όπου : Οj η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j Κ min το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές Κ j το κόστος της προσφοράς j Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι κάποια οικονοµική προσφορά περιέχει εκπτώσεις ασυνήθιστα υψηλές καλεί τον διαγωνιζόµενο να αιτιολογήσει γραπτώς το ύψος της προσφερόµενης έκπτωσης. Η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει την οικονοµική προσφορά αν κρίνει την αιτιολόγηση ανεπαρκή Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: Tj = 0,7 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,3 x Oj, 16

17 όπου: Tj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10 Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10 σ1, σ2, : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. την κατακύρωση του διαγωνισµού και την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη συµφερότερη προσφορά. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, η οποία θα περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή των προσυµφωνηµένων διαδικασιών. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται µε τα παραδοτέα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Ι.5 της παρούσας προκήρυξης. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (Άρθρο 25, παραγρ. 5, Π.. 118/2007), ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα καθώς και όλων των προβλεποµένων δικαιολογητικών για την υπογραφή σύµβασης που προβλέπει το Π 118/2007. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Κωνσταντία - Αικατερίνη Λαζαρίδη 17

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 10 2012 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 511/8 10 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679115 2015-04-01

15PROC002679115 2015-04-01 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη 30.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα