ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποσφράγισης του τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου» του Δήμου Λαρισαίων, σχολικού έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε τη µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Αράπκουλε Δέσποινα και 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποσφράγισης του τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου» του Δήμου Λαρισαίων, σχολικού έτους και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Τη με αριθ. 176/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου» του Δήμου Λαρισαίων, σχολικού έτους Τη με αριθμ. 245/2015 Α.Ο.Ε. που αφορά έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της προμήθειας έτοιμων γευμάτων για η σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας σχολικού έτους Τη με αριθμ. 277/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση όρων διακήρυξης του τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, Σχ. Έτους Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Υποστήριξης, η οποία έχει ως εξής: Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ /2015 πρακτικό των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης που αφορά την γνωμοδότηση σχετικά με την κρίση του Τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου» του Δήμου Λαρισαίων Σχολικού έτους Στο παραπάνω πρακτικό η Επιτροπές προτείνουν: 1.- Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συνιστά λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 ο των όρων διακήρυξης η μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής συνεπάγεται αποκλεισμό.

2 2.- Την αποδοχή της προσφοράς της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 6. Το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών και Αποσφράγισης των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών του Δήμου και Επικύρωσης των Διαγωνιστικών Διαδικασιών του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής: Στην Λάρισα, σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15, στο γραφείο της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 166/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ /2015 διακήρυξης της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, για την προμήθεια ««Ετοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου» Δήμου Λαρισαίων Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Πρόεδρος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ /2015 διακήρυξης της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, για την προμήθεια ««Ετοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου» Δήμου Λαρισαίων gγια το σχολικό έτος και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21/7/2015 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28/07/2015 και ώρα 10:15. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: Προμηθευτής 1 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 18/07/

3 Προμηθευτής 2 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 21/07/ Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, (παράγραφος 2 του Παραρτήματος Β), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : Προμηθευτής Α/Α προσφοράς 1 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστήματος Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. Την από 28/07/2015 Γνωμοδότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την προμήθεια «Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου» Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής: Στην Λάρισα σήμερα την 28 η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Διεύθυνση ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του Δήμου Λαρισαίων η επιτροπή διενέργειας του τακτικού διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 4/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 27/2015 απόφαση του

4 Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την 166/2015 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής για το άνοιγμα των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ) για να διενεργήσει Τον τακτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ όπως ορίζεται στους όρους Διακήρυξης 41681/ Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: Για το Αποσφράγιση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με βάση την 166/2015 Α.Ο.Ε. παρόντες ήταν: 1.- Κατσής Νικόλαος 2.- Παπανικολάου Καλλιόπη και εκ μέρους της Επιτροπής Διενέργειας με βάση την 27/2015 Α.Δ.Σ. παρόντες ήταν: 1) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Τακτικό μέλος 2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τακτικό μέλος 3) ΣΑΝΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ Τακτικό μέλος Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των φυσικών φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι 1.- Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμ. πρωτ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμ. πρωτ / οι οποίοι κατατέθηκαν μέσα στον ορισμένο χρόνο σύμφωνα ΜΕ τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού στο αρθρο 9 ο παρ. 6. Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.τ.λ). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων :

5 Επωνυμία Προμηθευτή: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Διεύθυνση Αριθμός - Α/Α Συστήματος: Τίτλος - Αριθμός 41681/2015 Διακήρυξης: Αριθμός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΙΚΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΣ.pdf ΠΙΣΤΟΠ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ ΙΟΥ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ.pdf ΥΠ. Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ_signed.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΣ.pdf ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pd f ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ.pdf ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ.pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΕ.pdf ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 25 - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ_signed.pdf ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠ. Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΟΡΩΝ ΟΡΩΝ_signed.pdf ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠ. Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΧΥΟΣ_signed.pdf ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠ. Δ.

6 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ_signed.pdf ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠ. Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_signe d.pdf ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕΣ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ _signed.pdf ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΥΠ. Δ. ΕΠΙΧ ΜΟΝΑΔΑΣ_signed.pd f ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΣ. Γ. ΥΠ. ΔΗΛ. αποδοχη εκτέλεσης προμ._signed.pdf ISO 22000:2005 ISO 22000:2005 ISO pdf ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.pdf ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΕ.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signe d.pdf

7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τεχνική Προσφορά Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους της Διακήρυξης και τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτή, δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο προμηθευτή από την υποχρέωση της τεκμηρίωσης συμμόρφωσης και της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στα εν λόγω αρχεία. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 4

8 Επωνυμία Προμηθευτή: Α ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διεύθυνση Αριθμός - Α/Α Συστήματος: Τίτλος - Αριθμός 41681/2015 Διακήρυξης: Αριθμός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Ποινικό μητρώο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Χούτου Μαρία Α) Πιστοποιητικά ότι δεν τελούμε υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμ Βεβαίωση Εφετείου σχετικά με την ειδική εκκαθάριση ( ), Ένορκη βεβαίωση Ασφαλιστική ενημερότητα α) Αρ.πρωτ ,30/06/, 2015 ΙΚΑ, β) Απαλλακτικ Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίο (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, (Αρ α) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας (11/9/2003, Αρ. Φύλλου Ποινικό μητρώο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Χούτου Μαρία (Αρ.πρωτ.44892, ) Α) Πιστοποιητικά ότι δεν τελούμε υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό, κήρυξη σε πτωχευτικό συμβιβασμό (αρ.6458, ) Β) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούμε υπό εκκαθάριση, διαδικασία κήρυξης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης (α Βεβαίωση Εφετείου σχετικά με την ειδική εκκαθάριση ( ), Ένορκη βεβαίωση (9314, ) Ασφαλιστική ενημερότητα α) Αρ.πρωτ ,30/06/, 2015 ΙΚΑ, β) Απαλλακτικό ασφάλισης ΟΑΕΕ (αρ. πρωτ , 27/02/2015) ( ΧΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ), γ) Αρ. πρωτ , 28/05 / 2015,ΟΑΕΕ (ΧΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), δ) Αρ.πρωτ.1229, 1230, , ΙΚΑ ( Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίο (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, (Αρ.Πρωτ.9224, 29/05/2015) α) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας (11/9/2003, Αρ. Φύλλου 9564) Σελίδα 8 από 13 ΠΟΙΝΙΚΟ.pdf ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ.pdf ΕΝΟΡΚΗ + ΕΙΔΙΚΗ.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ.pdf ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ Ο (2).pdf 1.ΦΕΚ 9564 ( ).pdf

9 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 9564) β) Φ.Ε.Κ ονομαστικοποίησης μετοχών (18/5/2006,Αρ. Φύλλου 3236 γ) Φ.Ε.Κ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (30/05/2007, Αρ. Φύλλου 3694) δ) Φ.Ε.Κ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου β (22/10/2009, Αρ.Φύλλου 12612) ε) Φ.Ε.Κ τροποποίησης άρθρου 3 (29/07/2011, 7636 Αρ.Φύλλου) στ) Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης (16/07/2012, Αρ. φύλλου 7032) ζ) ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ / 07 / 2014 Κωδικοποιημένο Καταστατικό σύστασης εταιρείας (αρ. ΜΑΕ: 55091/62 Β/03/0167,30/06 Πιστοποιητικό Μεταβολών Καταστατικού (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) ( 14 Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων 15 α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ( , Αρ.Πρωτ.800 β) Φ.Ε.Κ ονομαστικοποίησης μετοχών (18/5/2006,Αρ. Φύλλου 3236 γ) Φ.Ε.Κ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (30/05/2007, Αρ. Φύλλου 3694) δ) Φ.Ε.Κ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου β (22/10/2009, Αρ.Φύλλου 12612) ε) Φ.Ε.Κ τροποποίησης άρθρου 3 (29/07/2011, 7636 Αρ.Φύλλου) στ) Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης (16/07/2012, Αρ. φύλλου 7032) ζ) ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ / 07 / 2014 Κωδικοποιημένο Καταστατικό σύστασης εταιρείας (αρ. ΜΑΕ: 55091/62 Β/03/0167,30/06/2011, καταχώρηση ΜΑΕ 21/07/2011) Πιστοποιητικό Μεταβολών Καταστατικού (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) (αρ. πρωτ. : , ), Ανάκληση και διαβίβαση δεδομένων Ανώνυμης Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. (αρ. πρωτ. 2566, ) 14 Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων 15 α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ( , Αρ.Πρωτ.8002/ Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Πεύκων) β) Επέκταση Άδειας λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών και Σελίδα 9 από 13 2.ΦΕΚ 3236 ( ).pdf 3.ΦΕΚ 3694 ( ).pdf 4. ΦΕΚ ( ).pdf 5.ΦΕΚ 7636( ).pdf 6.ΦΕΚ 7032( ).pdf 7.ΦΕΚ (7400, ) ΝΕΟ ΔΣ 2014.pdf KΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ pdf ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pd f ΑΔΕΙΕΣ.pdf

10 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 16 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ΕΔΡΑ) Πιστοποιητικό ΙSO 22000:2005(HACCP) (ΕΔΡΑ) 7 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 17 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προϊόντος 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προσκόμισης εγγυητικής 5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο7, Α4) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 3 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 4 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 5 18 Κατάλογος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς προϊόντων ζαχαροπλαστικής ( , Αρ.Πρωτ.91673/479, Δ 16 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ΕΔΡΑ) Πιστοποιητικό ΙSO 22000:2005(HACCP) (ΕΔΡΑ) Πιστοποιητικό ISO 22005:2007 Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΣ- ΦΥΤΟΚΟΥ) Πιστοποιητικό ISO 22000:200 7 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (Αρ. Πρωτ , 18/07/2015) 17 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προϊόντος 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προσκόμισης εγγυητικής 5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο7, Α4) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 3 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 4 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (ΣΤ 5 18 Κατάλογος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ISO ΟΛΑ.pdf φορολογικη.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.p df ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΩΝ 19 Τεχνική προσφορά 19 Τεχνική προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σελίδα 10 από 13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

11 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΣΤ 2 12 Πρακτικό εξουσιοδότησης (Πρακτικό Εκπροσώπησης στον παραπάνω διαγωνισμό της TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του Ν. 1599/86 (ΣΤ 2 12 Πρακτικό εξουσιοδότησης (Πρακτικό Εκπροσώπησης στον παραπάνω διαγωνισμό της 833 ης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 14/07/2015 TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 πρακτικο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ signed.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τεχνική Προσφορά Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους της Διακήρυξης και τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτή, δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο προμηθευτή από την υποχρέωση της τεκμηρίωσης συμμόρφωσης και της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στα εν λόγω αρχεία. ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΛΕΠΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΛ Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 1.- Η επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντί εγγυητικής επιστολής κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση επικαλούμενη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/ ) η ισχύς της οποίας έληξε την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/84/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α/84/ ). Σύμφωνα με το άρθρο 7 των όρων διακήρυξης η μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής συνεπάγεται Σελίδα 11 από 13

12 αποκλεισμό του συμμετέχοντος 2.- Δεν προσκόμισε τις τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων της επιχείρησης που προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των όρων διακήρυξης Μετά τα παραπάνω η προσφορά της επιχείρησης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και προτείνεται να αποκλεισθεί. Στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι μονογράφτηκαν Η επιτροπή διενέργειας αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης παρέδωσε το φάκελο της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των τεχνικών προδιαγραφών στην επιτροπή αξιολόγησης: 1.- ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τακτικό μέλος 2.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τακτικό μέλος 3.- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΑΛΙΚΗ Αναπληρωματικό μέλος για να προχωρήσει στην αξιολόγησής τους. Η Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες βρέθηκαν σύμφωνες με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. Οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών κρατήθηκαν στο χρηματοκιβώτιο της Υπηρεσίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί, στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Ρούσβελτ και Οικ. Εξ Οικονόμων 8 α, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η επιτροπή θα ανακοινώσει το περιεχόμενο του παρόντος πρακτικού σε όλους τους διαγωνιζόμενους ηλεκτρονικά και το κοινοποιεί για ενημέρωσή τους μέσα από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και ορίζει προθεσμία τυχόν ενστάσεων εντός δύο (2) εργασίμων ημερών αρχομένης από την ημέρα κοινοποίησης σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει : 1.- Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συνιστά λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού 2.- Την αποδοχή της προσφοράς της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Σελίδα 12 από 13

13 ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1.- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πρόεδρος 1. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Πρόεδρος 2.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τακτικό μέλος 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τακτικό μέλος 3.- ΣΑΝΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ Τακτικό μέλος 3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΑΛΙΚΗ Αναπληρωματικό μέλος ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών και Αποσφράγισης των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών του Δήμου και Επικύρωσης των Διαγωνιστικών Διαδικασιών του Δήμου Λαρισαίων για την προμήθεια «Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου» του Δήμου Λαρισαίων, σχολικού έτους και 1. Απορρίπτει την προσφορά της επιχείρησης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συνιστά λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού. 2. Αποδέχεται την προσφορά της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σελίδα 13 από 13

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 20605- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα