ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα πληρωµής µετακινουµένων Δ) Προγραµµατισµός λειτουργίας Γραφείου Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων /Erasmus+ (κατ' εκτίµηση και µε κάθε επιφύλαξη) Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση, παρακαλώ πολύ µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Ακολουθούν οι απαντήσεις: Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Προκειµένου να προσδιορίσει κάποιος µετακινούµενος το ύψος της υποτροφίας την οποία δικαιούται, θα πρέπει να συµβουλευτεί το επισυναπτόµενο αρχείο µε τίτλο "Παραδείγµατα Υπολογισµού Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιµόρφωση. doc". Υπενθυµίζουµε πως δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετακίνηση για διάστηµα µικρότερο των 2 ηµερών, ενώ αν η µετακίνηση ξεπερνά τις 5 εργάσιµες ηµέρες, αποζηµιώνονται µόνο οι πρώτες 5. Στον αριθµό των ηµερών σύµφωνα µε τις οποίες προσδιορίζεται η αποζηµίωση µπορεί να προστεθούν - εφόσον δικαιολογείται από τα ανάλογα παραστατικά, π.χ. εισιτήρια - και 2 ηµέρες µετακίνησης, µία ηµέρα πριν την έναρξη της κινητικότητας και µία ηµέρα µετά δηλαδή. Ως προς το ύψος της αποζηµίωσης για µετακίνηση, προσδιορίζεται ανάλογα µε την χιλιοµετρική απόσταση από το ίδρυµα αποστολής στο ίδρυµα υποδοχής. Προσοχή: ακόµη και σε περίπτωση ενδιάµεσων πτήσεων µέχρι τον τελικό προορισµό, το ύψος της αποζηµίωσης για µετακίνηση προσδιορίζεται αποκλειστικά και µόνο βάσει της απόστασης µεταξύ ιδρύµατος αποστολής και ιδρύµατος υποδοχής. Αν π.χ. κάποιος από ίδρυµα µε έδρα την Ρώµη µεταβεί σε ίδρυµα µε έδρα το Ελσίνκι µε ενδιάµεση στάση στο Άµστερνταµ, η αποζηµίωση θα υπολογιστεί όχι βάσει της απόστασης Ρώµη-Άµστερνταµ+Άµστερνταµ- Ελσίνκι αλλά απευθείας Ρώµη-Ελσίνκι. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν και στο σχετικό έντυπο. Αν κάποιος µετακινούµενος δεν είναι σίγουρος για το ύψος της υποτροφίας την οποία δικαιούται, είναι προτιµότερο να απευθυνθεί σε εµάς προκειµένου να τον βοηθήσουµε από το να συµπληρώσει λανθασµένο ποσό στο σχετικό πεδίο της σύµβασης. Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού Πριν την µετακίνηση, θα πρέπει να µας έχουν προωθηθεί τα παρακάτω: 1) Σύµβαση κινητικότητας υπογεγραµµένη από τον µετακινούµενο, η οποία στέλνεται σκαναρισµένη προς το ΟΠΑ (βλ. αρχείο µε τίτλο "IVii Σύµβαση κινητικόττηας προσωπικού για διδασκαλία και επιµόρφωση 2014_final_YPOPAITH-OmilosOPA.docx"). Στη συνέχεια η σύµβαση υπογράφεται και σφραγίζεται, και προωθείται ηλεκτρονικά για το αρχείο του µετακινούµενου και του ιδρύµατος-εταίρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συµπλήρωση της σύµβασης κινητικότητας στα πεδία που αφορούν το διάστηµα της µετακίνησης (το οποίο θα πρέπει να συµπίπτει µε το διάστηµα του learning agreement) και τα ποσά της αποζηµίωσης, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην ενότητα Α, καθώς και στο πεδίο του τραπεζικού λογαριασµού. Στο σηµείο αυτό, οι µετακινούµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται πως σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουν τραπεζικό λογαριασµό άλλης τράπεζας πλην Εθνικής, θα επιβαρυνθούν από την τράπεζά τους µε κρατήσεις κατά την καταβολή της υποτροφίας, το ύψος των οποίων κυµαίνεται από τράπεζα σε τράπεζα (θα πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται). Αυτό συµβαίνει γιατί ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ συνεργάζεται µε την Εθνική Τράπεζα. Επίσης, σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής - δηλαδή καταβολής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό εκτός Εθνικής - παρατηρείται συχνά καθυστέρηση στην εµφάνιση του ποσού στον λογαριασµό του δικαιούχου, για την οποία δεν ευθύνεται ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για λογαριασµό Εθνικής είτε για λογαριασµό άλλης τράπεζας, το

2 όνοµα του µετακινούµενου θα πρέπει να είναι στους συνδικαιούχους - αν δεν είναι ο µοναδικός δικαιούχος. Δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τραπεζικοί λογαριασµοί τρίτων, ακόµη κι αν πρόκειται για στενά συγγενικά πρόσωπα. 2) Learning Agreement συµπληρωµένο µε τα στοιχεία του ιδρύµατος-εταίρου, του ιδρύµατος υποδοχής και του µετακινούµενου, το οποίο θα πρέπει να φέρει όλες τις απαραίτητες σφραγίδες και υπογραφές από τα συµβαλλόµενα µέλη. Τονίζουµε πως την αποκλειστική ευθύνη για την υπογραφή του Learning Agreement φέρει το ίδρυµα-εταίρος και πως το ίδρυµα-συντονιστής, δηλαδή το ΟΠΑ χρειάζεται απλό αντίγραφο αυτής για το αρχείο του µετακινούµενου. 3) Αντίγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή άλλα αποδεικτικά µετακίνησης (σιδηροδροµικά εισιτήρια, κτλ.) τα οποία ο µετακινούµενος έχει ήδη αγοράσει για την µετακίνησή του. Σε περίπτωση που το ποσό της αποζηµίωσης για µετακίνηση που δικαιούται ο µετακινούµενος είναι µεγαλύτερο του ποσού το οποίο δαπάνησε για τον αγορά π.χ. αεροπορικού εισιτηρίου, δεν γίνεται επιστροφή εκ µέρους του µετακινούµενου της διαφοράς. Π.χ. η αποζηµίωση για µετακίνηση από Αθήνα-Βερολίνο σύµφωνα µε τον χιλιοµετρητή ανέρχεται σε 275, αλλά κάποιος µετακινούµενος έχει αγοράσει εισιτήριο Αθήνα-Βερολίνο µετ'επιστροφής αξίας 175. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει τα 100 της διαφοράς που προκύπτουν. 4) Επίσης, ο µετακινούµενος θα πρέπει να µας προωθήσει το ΑΜΚΑ και το πατρώνυµό του, καθώς η πληροφορία αυτή χρειάζεται για την πληρωµή από τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ αλλά δεν υπάρχουν σχετικά πεδία στη σύµβαση. Μετά την µετακίνηση, προκειµένου να κλείσει ο φάκελος δικαιολογητικών του µετακινούµενου, θα πρέπει να µας προωθηθούν τα παρακάτω: 1) Επιβεβαιωτική επιστολή (βλ. επισυναπτόµενο αρχείο µε τίτλο "Staff_CONFIRMATION_LETTER doc") η οποία θα πρέπει να φέρει υπογραφή του υπεύθυνου στελέχους του ιδρύµατος υποδοχής καθώς και σφραγίδα του ιδρύµατος. Σε περίπτωση που το ίδρυµα χορηγεί δικό του πιστοποιητικό παρακολούθησης και ολοκλήρωσης προγράµµατος επιµόρφωσης (στο οποίο να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του ιδρύµατος, το διάστηµα της επιµόρφωσης και η σχετική σφραγίδα), η επιβεβαιωτική επιστολή µπορεί να αντικατασταθεί µε αυτό το πιστοποιητικό. Η επιβεβαιωτική επιστολή ή το σχετικό πιστοποιητικό µπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά. 2) Αντίγραφα αποδεικτικών µετακίνησης, π.χ. boarding passes, ηλεκτρονικά. Γ) Χρονοδιάγραµµα πληρωµής µετακινουµένων Από τη στιγµή που λάβουµε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν από την µετακίνηση και αφού ελεγχθούν, χρειάζονται περίπου 20 µε 25 εργάσιµες ηµέρες προκειµένου να εµφανιστεί στον λογαριασµό του µετακινουµένου το ποσό της υποτροφίας την οποία δικαιούται, εφόσον έχει δοθεί λογαριασµός Εθνικής Τράπεζας. Αν πρόκειται για λογαριασµό άλλης τράπεζας, ο αριθµός των ηµερών δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, σε κάθε περίπτωση πάντως µε πολύ µεγάλη πιθανότητα θα είναι πάνω από 20 εργάσιµες ηµέρες. Η διαδικασία για την καταβολή της υποτροφίας µπορεί να ξεκινήσει µέχρι και περίπου ένα µήνα πριν την µετακίνηση (αλλά όχι νωρίτερα). Εποµένως, αν ο µετακινούµενος εισπράξει τα χρήµατα πριν ή µετά την ολοκλήρωση της µετακίνησής του, δεν µπορεί να απαντηθεί µε σαφήνεια καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η έγκαιρη προώθηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

3 Παραδείγµατα Υπολογισµού Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιµόρφωση Α. Γενικές Οδηγίες Κάθε πραγµατοποιούµενη δράση κινητικότητας, θα πρέπει να υλοποιηθεί από αρχές Φεβρουαρίου 2015 και να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου Η ελάχιστη διάρκεια είναι 2 εργάσιµες ηµέρες και η µέγιστη 5 εργάσιµες ηµέρες. Επιπλέον, καλύπτονται 2 ηµέρες, µία για την ηµέρα αναχώρησης και µία για την ηµέρα επιστροφής. Μέλη ΔΕΠ που θα συµµετάσχουν στη δραστηριότητα "σύντοµης διάρκειας διδασκαλία στο εξωτερικό" πρέπει να πραγµατοποιήσουν το ελάχιστο 8 ώρες διδασκαλία στο πανεπιστήµιο υποδοχής, εντός κατ ελάχιστον 3 εργάσιµων ηµερών. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool): Ως «διανυόµενη απόσταση» νοείται η απόσταση µεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηµατοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Σηµειώνεται ότι εάν η αναχώρηση από το ίδρυµα υποδοχής συµπίπτει µε επιµόρφωση/διδασκαλία κατά την ίδια ηµέρα, η ηµερήσια αποζηµίωση είναι ΜΙΑ. Οι ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιµες ηµέρες, εκτός και αν κατ εξαίρεση ο οργανισµός ή η εταιρεία υποδοχής του µετακινούµενου το ορίσει µε σαφήνεια εκ των προτέρων.

4 Β. Πίνακες Υπολογισµού Δαπανών Μετακίνησης και Ηµερήσιας Αποζηµίωσης Πίνακας 1: Επιχορήγηση Δαπάνης Μετακίνησης Διανυόµενη απόσταση Μεταξύ 100 και 499 χλµ.: Μεταξύ 500 και 1999 χλµ.: Μεταξύ 2000 και 2999 χλµ.: Μεταξύ 3000 και 3999 χλµ.: Μεταξύ 4000 και 7999 χλµ.: Ποσό 180 ευρώ ανά συµµετέχοντα 275 ευρώ ανά συµµετέχοντα 360 ευρώ ανά συµµετέχοντα 530 ευρώ ανά συµµετέχοντα 820 ευρώ ανά συµµετέχοντα 8000 χλµ. ή άνω : 1100 ευρώ ανά συµµετέχοντα Πίνακας 2: Ενδεικτικός Πίνακας Χιλιοµετρικών Αποστάσεων Πρωτευουσών Χωρών-Κρατών Μελών της Ε.Ε. από την Αθήνα και αντίστοιχο ποσό δαπάνης µετακίνησης Πρωτεύουσες ανά χώρα Κράτος- Χιλιοµετρική Μέλος της Ε.Ε. απόσταση από Αθήνα Ποσό δαπάνης µετακίνησης Άµστερνταµ (Ολλανδία) 2164, Βαλέτα (Μάλτα) 849, Βαρσοβία (Πολωνία) 1598, Βερολίνο (Γερµανία) 1803, Βιέννη (Αυστρία) 1282, Βίλνιους (Λιθουανία) 1861, Βουδαπέστη (Ουγγαρία) 1124, Βουκουρέστι (Ρουµανία) 744, Βρυξέλλες (Βέλγιο) 2089, Δουβλίνο (Ιρλανδία) 2853,09 360

5 Ελσίνκι (Φινλανδία) 2468, Ζάγκρεµπ (Κροατία) 1080, Κοπεγχάγη (Δανία) 2136, Λευκωσία (Κύπρος) 916, Λιουµπλιάνα (Σλοβενία) 1175, Λισαβόνα (Πορτογαλία) 2850, Λονδίνο (Ηνωµένο Βασίλειο) 2391, Λουξεµβούργο (Λουξεµβούργο) 1905, Μαδρίτη (Ισπανία) 2368, Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 1250, Παρίσι (Γαλλία) 2095, Πράγα (Τσεχία) 1535, Ρίγα (Λεττονία) 2109, Ρώµη (Ιταλία) 1048, Σόφια (Βουλγαρία) 525, Στοκχόλµη (Σουηδία) 2408, Ταλίν (Εσθονία) 2387, Πίνακας 3: Ηµερήσια αποζηµίωση ανά Οµάδα Χωρών Χώρα υποδοχής Ηµερήσιο ποσό Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο 144 Βέλγιο, Βουλγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουµανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία 126 Γερµανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας 108 Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία 90

6 Γ. Παραδείγµατα υπολογισµού συνόλου υποτροφίας Παράδειγµα 1: Έστω ότι ένας µετακινούµενος επιλέγει έναν οργανισµό στο Λονδίνο για την κινητικότητά του, από το διάστηµα Σάββατο πρωί ως την Τρίτη το πρωί της µεθεπόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας. Το ποσό της δαπάνης µετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο ή άλλο µέσο) που θα λάβει ανέρχεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 στα 360, σύµφωνα µε τον χιλιοµετρητή αποστάσεως. Οι εργάσιµες ηµέρες που θα παραµείνει στο Λονδίνο προς επιµόρφωση είναι η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή της δεύτερης ηµερολογιακής εβδοµάδας µετακίνησής του (θεωρούµε ότι η εβδοµάδα ξεκινάει την Δευτέρα) και η Δευτέρα της µεθεπόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας, σύνολο δηλαδή 6 εργάσιµες ηµέρες. Επειδή όµως το µέγιστο των εργάσιµων ηµερών που µπορεί ένας µετακινούµενος να λάβει αποζηµίωση είναι 5, η δεύτερη Δευτέρα παραµονής του µετακινούµενου στο Λονδίνο δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό της υποτροφίας, άρα οι εργάσιµες ηµέρες θα είναι 5 και όχι 6. Επίσης, επειδή κατά τον υπολογισµό της υποτροφίας λαµβάνονται υπόψη και οι 2 ηµέρες της µετακίνησης, ο συνολικός αριθµός των ηµερών που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό της ηµερήσιας αποζηµίωσης είναι 5+2=7, και η αποζηµίωση θα ανέρχεται στα 1008 (144 Χ7, καθώς 144 είναι η ηµερήσια αποζηµίωση σύµφωνα µε τον Πίνακα 3). Συνολικά λοιπόν, ο µετακινούµενος θα λάβει =1368. Παράδειγµα 2: Έστω ότι ένα µέλος του διοικητικού προσωπικού µετακινείται προς την Βαλέτα (Μάλτα) από το διάστηµα Τρίτη βράδυ ως την επόµενη Τρίτη βράδυ. Το ποσό της δαπάνης µετακίνησης που θα λάβει ανέρχεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 στα 275. Οι εργάσιµες ηµέρες που θα παραµείνει στην Βαλέτα προς επιµόρφωση είναι η Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή της πρώτης ηµερολογιακής εβδοµάδας µετακίνησής του και η Δευτέρα και η Τρίτη της επόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας µετακίνησής του, δηλαδή συνολικά 5 εργάσιµες ηµέρες. Δεδοµένου ότι στην

7 ηµερήσια αποζηµίωση περιλαµβάνονται και οι 2 ηµέρες της µετακίνησης (η Τρίτη της αναχώρησης από την Ελλάδα και η Τρίτη της άφιξης στην Ελλάδα), ο µετακινούµενος θα έπρεπε να λάβει 5+2=7 ηµέρες αποζηµίωση. Επειδή όµως καµία ηµέρα του διαστήµατος κινητικότητας δεν µπορεί να µετρήσει δύο φορές στον υπολογισµό της συνολικής υποτροφίας του µετακινούµενου, η δεύτερη Τρίτη κατά την οποία ο µετακινούµενος και θα επιµορφωθεί αλλά και θα ταξιδέψει το ίδιο βράδυ, θα πρέπει να προσµετρηθεί µία µόνο φορά. Εποµένως οι συνολικές ηµέρες που θα πρέπει ο µετακινούµενος να λάβει ηµερήσια αποζηµίωση δεν είναι 7 αλλά 6. Το τελικό ποσό ανέρχεται σε 6Χ108 =648. Συνολικά ο µετακινούµενος θα λάβει =923.

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2015-2 0 1 6 Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας ως

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ERASMUS ID Code : G ATHINE 42 ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR E4AKA1-ECHE ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-2015 Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr Ημ/νία: 09/09/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2012 Επιμέλεια: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Λιόλιος, Ι. Θεριοδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ERASMUS Χρήσιµες ερωτήσεις και απαντήσεις Τι είναι το Πρόγραµµα Ανταλλαγής ERASMUS; Είναι η δράση του Προγράµµατος SOCRATES που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ»

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα