ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995."

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ. Στην Αθήνα σήμερα 26/06/2015 μεταξύ: Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ , ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και & B) Αφετέρου του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΓΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Βιβλιοπωλείο Είδη Δώρων), που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό ********* *** Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, fax: *** *******, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ: * *******, κατόχου του υπ αριθμ. * ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το ** Τμήμα Ασφαλείας ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με : Την απόφαση επί του 5 ου θέματος της υπ αριθμ. 351/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 7ΠΚ9ΟΡΕ1-ΟΥΔ), που αφορά μεταξύ άλλων, την έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών στον συμβαλλόμενο Δημήτριο Χατζημάγγου του Σταματίου (Βιβλιοπωλείο Είδη Δώρων). Την υπ αριθμ. πρωτ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ, (ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 15PROC ), για υποβολή προσφοράς, σχετικά με την «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου, για τη κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Την απόφαση επί του 27 ου θέματος της 322 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α. Ω3Ρ4ΟΡΕ1-ΡΧΛ), σχετικά με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε , «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» των Τομέων Συντάξεων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 15REQ ). Την υπ αρ. πρωτ. 4512/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 66Δ7ΟΡΕ1-ΚΘΜ), ποσού ,00, για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. / Τομέα Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. έτους 2015, στον ΚΑΕ: ». (Α.Δ.Α.Μ. έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος15req ). Την υπ αρ. πρωτ. 157/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Β8Υ9ΟΡΕ1-ΩΓΕ), ποσού 2.470,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Α.Ν. έτους 2015, στον ΚΑΕ: , για τη προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου. (Α.Δ.Α.Μ. έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 15REQ ). Το υπ αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α / έγγραφο του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. ( ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος : 15REQ ). Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995. & ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, που αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 ( Προμήθεια ειδών, για τη κεντρική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.) και στον Πίνακα 2 (Προμήθεια ειδών για τη κεντρική υπηρεσία του Τομέα Ασφάλισης Νομικών στην Αθήνα), οι οποίοι ακολουθούν: 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε του ΕΤΑΑ. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΓΓΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΓΓΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΚΛΑΣΕΡ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1.1 ΚΛΑΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 4CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι με πλαστική επένδυση μεγέθους Α4 μεταλλική ακμή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη με ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένου) Α4-4/ ΚΙΤΡΙΝΟ 2 1,090 2, ΜΠΛΕ 20 1,090 21, ΜΠΟΡΝΤΟ 10 1,090 10, ΚΟΚΚΙΝΟ 0 0, ΛΑΧΑΝΙ 2 1,090 2, ΜΑΥΡΟ 15 1,090 16, ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι με πλαστική επένδυση μεγέθους Α4 μεταλλική ακμή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη με ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένου) Α4-8/ ΜΑΥΡΟ 400 1, , ΚΙΤΡΙΝΟ 50 1,090 54, ΜΠΛΕ 60 1,090 65, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 10 1,090 10, ΚΟΚΚΙΝΟ 50 1,090 54, ΓΚΡΙ 20 1,090 21, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ 10 1,090 10, ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από ανθεκτικό χαρτόνι με ασπρόμαυρη εκτύπωση "Μάρμαρο", μεγέθους Α4, διαγραμμισμένο χώρο στη ράχη για την αναγραφή περιεχομένων, καθώς και μεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Α4-8/ , , ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (ΣΕΤ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) 2 DOSSIER-ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ , , ΚΟΚΚΙΝΟ 190 0,380 72, ΚΙΤΡΙΝΟ 250 0,380 95, ΠΡΑΣΙΝΟ 180 0,380 68, ΜΠΛΕ 200 0,380 76, ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ ,450 31,900

3 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤH ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΠΟΥ "L " ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α ,045 9, ,230 57, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Χ30Χ7,5 CM TEM 0 0, Χ25Χ10 CM TEM 72 0,920 66, ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ 10 (BOX) 0 0, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 0 0, ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CM ΡΑΧΗ 60 1, , CM ΡΑΧΗ 0 0, CM ΡΑΧΗ 80 1, , ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Α4 ΜΗΚΟΥΣ 35 cm X ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X ΥΨΟΥΣ 6 cm ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 3.1 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 18 1,400 25, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Μικρό επιτραπέζιο με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλων-αριθμός τρυπών 2 ΜΙΚΡΟ 14 4,300 60, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Επαγγελματικού τύπου με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 65 φύλλων-αριθμός τρυπών 2 3 ΜΕΓΑΛΟ 1 25,340 25, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 11 0,430 4, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο ,880 31, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ PRIMULΑ 40 4, , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΩΣ ,590 25, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 64 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 310 0,270 83, Νο 23/13S ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 126 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 299 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 21/4 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 10/1Μ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 24/6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 560 0, , Νο 23/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0 0, Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 3 0,510 1, Νο 66/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 20 4,360 87,200 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - PAPER CLIPS 4.1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 03 ΚΟΥΤΙΑ 106 0,250 26, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 04 ΚΟΥΤΙΑ 212 0,310 65, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 05 ΚΟΥΤΙΑ 90 0,590 53, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 08 ΚΟΥΤΙΑ 150 1, , PAPER CLIPS PAPER CLIPS Νο ,160 3, PAPER CLIPS 41 mm 40 0,110 4, PAPER CLIPS 32 mm 40 0,070 2, PAPER CLIPS 25mm 50 0,060 3, PAPER CLIPS 19 mm 30 0,030 0,900 5 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΚΟΛΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ 5.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ-ΔΙΑΦΑΝΕΣ 19mmX33mm 113 0,270 30, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΑΝΗ) 5cm X 25 m 5.2 ΚΟΛΛΕΣ 147 0,510 74, ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ 50 0,220 11, ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20 0,740 14,800

4 5.3 ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 0, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ) 7 0,780 5, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2 1,400 2, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 mm ΚΙΛΟ 6 3,440 20, ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 mm 5.5 ΣΠΑΓΓΟΙ ΚΙΛΟ 10 3,440 34, ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑ 100gr 12 0,800 9,600 6 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΥΛΟ - ΜΟΛΥΒΙΑ - ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 6.1 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ,065 78, ΚΟΚΚΙΝΟ 660 0,065 42, ΜΑΥΡΟ 500 0,065 32, ΠΡΑΣΙΝΟ 30 0,140 4, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓ 575Μ Office 0 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΑΥΡΟ 76 0,290 22, ΜΠΛΕ 81 0,290 23, ΚΟΚΚΙΝΟ 0 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 0, ΜΑΥΡΟ 10 0,710 7, ΜΠΛΕ 40 0,710 28, ΚΟΚΚΙΝΟ 10 0,710 7, ΠΡΑΣΙΝΟ 10 0,710 7, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 35 0,270 9, ΠΡΑΣΙΝΟ 11 0,270 2, ΜΠΛΕ 11 0,270 2, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 8 0,270 2, ΡΟΖ 8 0,270 2, ΜΟΛΥΒΙΑ (2Β) 276 0,080 22,080 7 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΞΥΣΤΡΕΣ - ΧΑΡΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 7.1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ) 84 0,090 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ 3 0,100 0, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 0, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 90 0,350 31, ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 115 0,700 80, ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 22 0,130 2, ΧΑΡΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 20 cm 15 0,140 2, ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 30cm 36 0,210 7, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) 7,6CMX7,6CM ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ - ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ - ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ 4 ΠΑΚΕΤΟ ,270 5, ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 2 0,750 1, ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ 0, ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 0 0, ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 0 0, ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17εκ. 15 0,700 10, ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ 0 0, ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 5 0,450 2, ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ

5 8.5.1 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΠΙΔΙΩΝ 0 0, ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΠΙΔΙΩΝ 0 0,000 9 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ 0, ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΠΛΕ 31 0,350 10, ΜΑΥΡΟ 16 0,350 5, ΚΟΚΚΙΝΟ 0 0, ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 0 0, ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΡΗΤΑΣ 10.1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ ,180 14, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΤ. ΑΡΙΘΜ. 57Χ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (210μμ*30μ) ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 58* ΕΤΙΚΕΤΕΣΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 11.1 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 8 (105mmx74mm) ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ , , , ,000 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ,720 57, ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70mmx25,4mm) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ , , ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 24 (71mmx36mm) TEM 0 0, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ150) TEM 120 0,026 3, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ70) TEM 80 0,026 2, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΦΥΛΛΑΔΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 12.1 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,50 cm Χ 17cm 12.2 ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΦΥΛΛΑΔΑ 100 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:30cm - Π: 18 cm TEM 18 6, , ,640 54, ΦΥΛΛΑΔΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:35cm - Π: 24 cm 20 9, , ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:34cm - Π: 24 cm ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΡΙΓΕ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:29cm - Π: 19 cm 13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3 7,200 21, ,980 14, Χ35 0 0, Χ23 0 0, Χ41 0 0, Χ45 0 0, Χ33 0 0, Α4 0 0, Α3 0 0, Α5 0 0, Χ18 0 0, Χ23 0 0, Χ20 0 0, Χ24 0 0, ,7Χ26 0 0, ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ Α4 (ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 0 0,000 5

6 13.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΣ 31 CM X 41 CM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ TYVEK ΠΑΚΕΤΟ 250 ΦΑΚΕΛΩΝ 3 142, , ΜΙΚΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ 3 3,990 11, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ 15.1 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ,780 93, ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΟΥΣ ,900 58, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ 10 2,150 21, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (11*9,5) ΚΟΥΤΙ , ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΔΕΣΜΙΔΕΣ , ,500 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.392, ,03 ΦΠΑ 23% 1.240, ,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.632, ,16 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΕΤΑΑ. επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΓΓΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΓΓΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 20*30 - φύλλα 100, (με σκληρό εξώφυλλο). 10 2,33 23,30 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 20*30 - φύλλα 100, (αλφαβητικά με σκληρό εξώφυλλο). 17 2,81 47,77 3 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α4 - Ελληνικό πλαστικό, κατάλληλο για κλασέρ ,10 22,00 4 ΜΟΛΥΒΙΑ κοινά, Η/Β ,07 19,60 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώμα μπλε, ισοδύναμου τύπου PILOT, με μύτη 1mm ,07 32,50 6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώμα μαύρο, ισοδύναμου τύπου PILOT, με μύτη 1mm ,07 19,50 7 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώμα κόκκινο, ισοδύναμου τύπου PILOT, με μύτη 1mm ,07 19,50 8 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ, 32mm, (σε κουτιά των 100 τεμαχίων ) ΚΟΥΤΙΑ 180 0,18 32,40 9 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ, 50 mm, (σε κουτιά των 100 τεμαχίων ) ΚΟΥΤΙΑ 180 0,42 75,60 10 POST-IT (σημειωματάρια αυτοκ/τα σε πακέτο των 100 φύλλων) 76x76 mm ΠΑΚ ,27 27,00 11 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ (μεγάλες 69x60) TEM 120 0,24 28,80 12 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ (μικρές 57x60) TEM 300 0,19 57,00 13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ TEM 400 0,16 62,40 14 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 600 0,38 228,00 15 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Νο:2000/ 64 (σε κουτάκια των 2000 συρμάτων) KOYTAKIA 240 0,27 64,80 16 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ - Νο: 24/6 ( σε κουτάκια των 1000 συρμάτων) KOYTAKIA 260 0,18 46,80 17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (με πινελάκι) ,35 49,00 18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ, χρώμα κίτρινο ,27 40,50 19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώμα μπλε). 70 0,29 20,30

7 20 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώμα κόκκινο). 50 0,29 14,50 21 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώμα μαύρο). 70 0,29 20,30 22 ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (μικρή για συρραφίδες 2000/64). 30 2,88 86,40 23 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (μεσαία 24/6-30 φύλλων). 25 4,48 112,00 24 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΛΑ 20 3,44 68,80 25 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛΑ 20 3,44 68,80 26 ΚΛΑΣΕΡ Α4 -Διαστάσεων ράχης 8cm/'ύψους 32 cm, από χαρτόνι με πλαστική επένδυση, μεγέθους Α4, μεταλλική ακμή στη βάση και θήκη με ετικέτα διπλής όψης, για αναγραφή περιεχομένων στη ράχη του ,09 599, ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ, μεγέθους Α4, με άνοιγμα τύπου L (σε πακέτα των 10 τεμαχίων) ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, μεγέθους Α4, με άνοιγμα και τρύπες αρχειοθέτησης σε κλασέρ (σε πακέτα των 100 τεμαχίων) ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, για έγγραφα Α4, με εξώφυλλο διαφανές και έγχρωμο οπισθόφυλλο. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ADLER (χρώμα μαύρο - κόκκινο) Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ. 20 0,45 9,00 ΠΑΚ. 15 1,45 21, ,23 55, ,30 26,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.999,02 ΦΠΑ 23% 459,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.458,79 Οι παραδόσεις σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ, / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ, τους οποίους έχει πλήρως αποδεχθεί ο ανάδοχος, δια της υπ αριθμ / προσφοράς του, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 1) Για τα είδη που αφορούν τη κεντρική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (Πίνακας 1), η παράδοση θα γίνει στο κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, στον 3 ο όροφο, Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ ). Ο ανάδοχος οφείλει, να έχει συσκευάσει χωριστά, τα είδη κάθε Διεύθυνσης (πχ. είδη Δ/νσης Συντάξεων, ή Δ/νσης Οικονομικών), στις ποσότητες που αυτά έχουν ζητηθεί (Πίνακας 3) και με τη μορφή αυτή, να προχωρήσει στη παράδοση. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛIKH ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΚΛΑΣΕΡ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1.1 ΚΛΑΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 4CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι με πλαστική επένδυση μεγέθους Α4 μεταλλική ακμή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει Α4-4/32 θήκη με ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένου) ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΠΟΡΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ _ 7

8 1.1.5 ΛΑΧΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι με πλαστική επένδυση μεγέθους Α4 μεταλλική ακμή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει Α4-8/32 θήκη με ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένου) ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από ανθεκτικό χαρτόνι με ασπρόμαυρη 1.3 εκτύπωση "Μάρμαρο", μεγέθους Α4, διαγραμμισμένο χώρο στη ράχη για την αναγραφή περιεχομένων, Α4-8/ καθώς και μεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 1.4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (ΣΕΤ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) DOSSIER-ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤH ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΠΟΥ "L " ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ 2.4 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Χ30Χ7,5 CM TEM _ Χ25Χ10 CM TEM ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ 10 (BOX) _ 2.7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ _ 2.8 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ _ CM ΡΑΧΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 2.9 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Α4 ΜΗΚΟΥΣ cm X ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X ΥΨΟΥΣ 6 cm 3 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 3.1 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Μικρό επιτραπέζιο με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλων-αριθμός τρυπών 2 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Επαγγελματικού τύπου με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 65 φύλλων-αριθμός τρυπών 2 8 ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ PRIMULΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 64 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/13S ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 126 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _

9 3.4.5 Νο 299 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 21/4 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 10/1Μ ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 24/6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 66/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - PAPER CLIPS 4.1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 03 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 04 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 05 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 08 ΚΟΥΤΙΑ PAPER CLIPS PAPER CLIPS Νο PAPER CLIPS 41 mm PAPER CLIPS 32 mm PAPER CLIPS 25mm PAPER CLIPS 19 mm ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΚΟΛΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ 5.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ-ΔΙΑΦΑΝΕΣ 19mmX33mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΑΝΗ) 5cm X 25 m ΚΟΛΛΕΣ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 mm 5.5 ΣΠΑΓΓΟΙ ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑ 100gr 6 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΥΛΟ - ΜΟΛΥΒΙΑ - ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 6.1 ΣΤΥΛΟ 9 ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓ 575Μ Office _ 6.3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ _ 6.4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 0, ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΟΖ 8 8

10 6.6 ΜΟΛΥΒΙΑ (2Β) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΞΥΣΤΡΕΣ - ΧΑΡΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 7.1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 20 cm ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) ΠΑΚΕΤΟ 100 7,6CMX7,6CM ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ - ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ - ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ 8.1 ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ _ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ _ 8.3 ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17εκ ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ _ ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΠΙΔΙΩΝ _ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΠΙΔΙΩΝ _ 9 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ 9.1 ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ _ 9.2 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ _ 10 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΡΗΤΑΣ 10.1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΤ. ΑΡΙΘΜ. 57Χ50 ΚΟΥΤΙ 10 _ 10.2 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (210μμ*30μ) ΚΟΥΤΙ 12 _ 10.3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 58* ΕΤΙΚΕΤΕΣΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 11.1 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 8 (105mmx74mm) ΤΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 11.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70mmx25,4mm) ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 24 (71mmx36mm) TEM _ 11.3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ150) TEM ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ70) TEM ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΦΥΛΛΑΔΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,50 cm Χ 17cm 12.2 ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΦΥΛΛΑΔΑ 100 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:30cm - Π: 18 cm 10 TEM

11 ΦΥΛΛΑΔΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:35cm - Π: 24 cm ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:34cm - Π: 24 cm ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΡΙΓΕ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:29cm - Π: 19 cm ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Χ35 _ Χ23 _ Χ41 _ Χ45 _ Χ33 _ Α4 _ Α3 _ Α5 _ Χ18 _ Χ23 _ Χ20 _ Χ24 _ ,7Χ26 _ 13.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ Α4 (ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ _ 13.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΣ 31 CM X 41 CM ΠΑΚΕΤΟ 250 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ TYVEK ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΙΚΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ 15.1 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (11*9,5) ΚΟΥΤΙ 2000 _ 17 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ) Για τα είδη που αφορούν τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Πίνακας 2), η παράδοση θα γίνει στο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53, στην Αθήνα, στον 1 ο όροφο, Τμήμα Γραμματείας (τηλ ). Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, ο ανάδοχος καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό των 100 για κάθε περίπτωση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωμή ποσό, του τιμολογίου του αναδόχου. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης οποιασδήποτε εκ των ως άνω υπηρεσιών εντός της ίδιας πόλης, η παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου. Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ολοκληρώνεται με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, στα κτήρια όπου στεγάζονται & λειτουργούν οι Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιμή, βάσει της υπ αριθμ / προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 5 ου θέματος της υπ αριθμ. 351/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.( Α.Δ.Α. 7ΠΚ9ΟΡΕ1-ΟΥΔ), δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: 7.391,26 πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.699,99 ) ήτοι, συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,25. Αναλυτικά η προσφερθείσα τιμή ανά Τομέα έχει ως εξής: 11

12 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α ( ) Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα 5.392, ,46 Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα 1.999, ,79 Συνολική Αξία 7.391, ,25 Τα πιο πάνω ποσά θα καταβληθούν στον Ανάδοχο από τους αρμόδιους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., μετά τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή των ειδών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων τους και τη παραλαβή τους αρμοδίως. Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, από τα αρμόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχομένως επιβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/ ) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)). Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών, στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%), περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 7.391,26 πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταμείο). 2. Τα τιμολόγια για τους Τομείς θα εκδίδονται με τα ακόλουθα στοιχεία και θα παραδίδονται ως εξής: Α) Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. : Δ ΑΘΗΝΩΝ & θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ , στην Αθήνα. Β) Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. : Δ ΑΘΗΝΩΝ & θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας επί της οδού Σωκράτους 53, Τ.Κ , στην Αθήνα. 3. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε κάθε Τομέα, τα εξής: Α) Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο αποστολής Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. Γ) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). Δ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 12

13 Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η όλη προμήθεια θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της υπ αριθμ. πρωτ, / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ. (ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 15PROC ). E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυητική επιστολή, καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το υπ αριθμ / Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης, του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων, ποσού τριακοσίων εβδομήντα ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί, από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ο ανάδοχος καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό των 100 για κάθε περίπτωση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωμή ποσό, του τιμολογίου του αναδόχου. Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών. 5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) ο Ανάδοχος και τρία (3) ο Εργοδότης, εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 13

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 12.11.2013, µεταξύ: 1) Aφ ενός

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Στην Αθήνα, σήµερα, την ευτέρα 10/06/2013, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.791,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα