ΚΑΕ: , για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ Τηλ: fax: Αρ. Πρωτ / Ηµεροµηνία: 27 Μαΐου 2015 Α ΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15PROC ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, που αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών µικροαντικειµένων γραφείου, για τη κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. καθώς και του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.» Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58 Α / ) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή έγγραφης σφραγισµένης προσφοράς, για την προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. ικαίωµα συµµετοχής έχουν: α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. Οι συνεταιρισµοί δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε..Ε. έχει εγκριθεί µε την απόφαση του Σ του ΕΤΑΑ επί του 27 ου θέµατος της 322 ης / συνεδρίασης του, (Α..Α. Ω3Ρ4ΟΡΕ1-ΡΧΛ), η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε , «Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου» των Τοµέων Συντάξεων Μηχανικών & Ε..Ε.» Οι Τοµείς Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. έχουν προβεί στην έκδοση της υπ αρ. πρωτ. 4512/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ( Α Α: 66 7ΟΡΕ1-ΚΘΜ), ποσού ,00 για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. / Τοµέα Μηχανικών & Ε..Ε. έτους 2015, στον ΚΑΕ: Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχει προβεί στην έκδοση της υπ αρ. πρωτ. 157/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ( Α Α: Β8Υ9ΟΡΕ1-ΩΓΕ), ποσού 2.470,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Α.Ν. έτους 2015, στον ΚΑΕ: , για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο, τη σχετική οικονοµική προσφορά τους, στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ Αθήνα, 2ος όροφος, µέχρι την Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδροµικά ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόµενους, ότι αυτός θα παραληφθεί από την Υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 13:00 της 4 ης Ιουνίου 2015, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 1

2 Σε κάθε περίπτωση, οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών µικροαντικειµένων γραφείου, για τη κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. καθώς και του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά, το σύνολο της καθαρής αξίας, ο Φ.Π.Α. και το γενικό σύνολο. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταµείο. Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων, θα πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τους Πίνακες Υποδείγµατα, των Παραρτηµάτων IV & V της πρόσκλησης. Τα ζητούµενα είδη περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Προσφορές µπορούν να δοθούν για το σύνολο των ειδών (κεντρική υπηρεσία και περιφερειακά Γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε Ε, καθώς και Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, ήτοι τα είδη των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ ). Σε αυτή τη περίπτωση οι συµµετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να συµπληρώσουν τα έντυπα - υποδείγµατα, οικονοµικών προσφορών και των δύο Παραρτηµάτων IV & V. Εναλλακτικά µπορούν να δοθούν και προσφορές ανά Παράρτηµα ειδών, χωρίς απαραίτητα να δοθεί προσφορά για όλα τα Παραρτήµατα. Σε αυτή τη περίπτωση οι συµµετέχοντες, προκειµένου να συντάξουν τη προσφορά τους, θα πρέπει να επιλέξουν το κατά περίπτωση κατάλληλο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς, εκ των Παραρτηµάτων IV & V. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα ζητούµενα είδη κάθε Παραρτήµατος. Υπενθυµίζουµε τις εγκεκριµένες, προϋπολογισθείσες δαπάνες, ανά Τοµέα και Παράρτηµα ειδών: Α) Τοµείς Μηχανικών & Ε..Ε. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, για τα είδη της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών γραφείων, δηλ. των Παραρτηµάτων Ι & ΙΙ, είναι έως του ποσού των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 % και αναλύεται επί µέρους ως εξής: 1. Κεντρική Υπηρεσία Παράρτηµα Ι : Έως 9.719,21 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2. Περιφερειακά Γραφεία Παράρτηµα ΙΙ : Έως ,79 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Β) Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, για τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙΙ, είναι έως του ποσού των 2.470,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %. Στον φάκελο µαζί µε την οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνονται τα εξής: Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ και ΙΚΕ )) και επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται: Τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή για την εκτέλεση της σύµβασης Ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το ηµόσιο ή/και τα Ν.Π... λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Ότι εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας, αυτός οφείλει εντός 5 εργασίµων ηµερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκοµίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά: Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ της υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές, θα ανοιχτούν δηµόσια στις 4/6/2015 και ώρα 13:30, στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1 ο όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί. Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει τη συγκεκριµένη προµήθεια η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η χαµηλότερη τιµή. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. Η κατακύρωση της προµήθειας, θα γίνει στον µειοδότη ανά Παράρτηµα ειδών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Στην προσφερθείσα τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και παράδοσης στα κτήρια όπου στεγάζονται & λειτουργούν η κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. καθώς και ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 2

3 Επισηµαίνεται ότι, οι νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/ ) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)). Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Παρακράτηση φόρου 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1) Για τα είδη που αφορούν τη κεντρική υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. (Παράρτηµα Ι), η παράδοση θα γίνει στο κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, στον 3 ο όροφο, Τµήµα Γραµµατείας και ιοικητικής Μέριµνας (τηλ ), εντός 10 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει, να έχει συσκευάσει χωριστά, τα είδη κάθε ιεύθυνσης (πχ. είδη /νσης Συντάξεων, ή /νσης Οικονοµικών), στις ποσότητες που αυτά έχουν ζητηθεί (Παράρτηµα Ι) και στη µορφή αυτή να προχωρήσει στη παράδοση. 2) Τα είδη που αφορούν τα περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (Παράρτηµα ΙΙ), θα παραδοθούν επίσης εντός 10 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στις κατά τόπου υπηρεσίες, ανά την Ελλάδα ( Παράρτηµα VI ), εντός του χώρου λειτουργίας τους και σε θέσεις που θα υποδειχθούν στους µεταφορείς, από τους υπευθύνους των γραφείων. 3) Για τα είδη που αφορούν τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Παράρτηµα ΙΙΙ), η παράδοση θα γίνει στο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα, στον 1 ο όροφο, Τµήµα Γραµµατείας (τηλ ), εντός 10 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης οποιασδήποτε εκ των ως άνω υπηρεσιών εντός της ίδιας πόλης η παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου. Αναπόσπαστο µέρος αυτής της πρόσκλησης αποτελούν τα συνηµµένα παραρτήµατα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακας ειδών γραφικής ύλης για τις /νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακας ειδών γραφικής ύλης για τα περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Πίνακας ειδών γραφικής ύλης για το Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (Σωκράτους 53, Αθήνα). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Πίνακας Υπόδειγµα, οικονοµικής προσφοράς, ειδών γραφικής ύλης για τη κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακας Υπόδειγµα, οικονοµικής προσφοράς, ειδών γραφικής ύλης για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Πίνακας διευθύνσεων περιφερειακών γραφείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην διαδικασία, συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι αυτής της πρόσκλησης, θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. Στυλιανός Πλιάκης 3

4 Ανήκει στη πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε Ε του ΕΤΑΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΚΛΑ ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛIKH ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΚΛΑΣΕΡ - ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1.1 ΚΛΑΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 4CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) 4 Α4-4/ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΠΟΡΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) Α4-8/ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από ανθεκτικό χαρτόνι µε ασπρόµαυρη εκτύπωση "Μάρµαρο", µεγέθους Α4, διαγραµµισµένο χώρο στη ράχη για την αναγραφή περιεχοµένων, καθώς και µεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (ΣΕΤ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) 2 DOSSIER-ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4-8/ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤH ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΠΟΥ "L " ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 2.5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΠΑΚΕΤΟ Χ30Χ7,5 CM TEM _ Χ25Χ10 CM TEM ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ 10 (BOX)

5 2.7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 2.8 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Α4 ΜΗΚΟΥΣ 35 cm X ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X ΥΨΟΥΣ 6 cm ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 3.1 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Μικρό επιτραπέζιο µε οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλων-αριθµός τρυπών 2 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 65 φύλλων-αριθµός τρυπών ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ PRIMULΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 64 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/13S ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 126 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 299 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 21/4 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 10/1Μ ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 24/6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 66/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ - PAPER CLIPS 4.1 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 03 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 04 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 05 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 08 ΚΟΥΤΙΑ PAPER CLIPS PAPER CLIPS Νο PAPER CLIPS 41 mm PAPER CLIPS 32 mm PAPER CLIPS 25mm PAPER CLIPS 19 mm ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΚΟΛΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ 5.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ- ΙΑΦΑΝΕΣ 19mmX33mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ( ΙΑΦΑΝΗ) 5cm X 25 m 5.2 ΚΟΛΛΕΣ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 mm ΚΙΛΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡ ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 mm 5.5 ΣΠΑΓΓΟΙ ΚΙΛΟ ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑ 100gr ΕΙ Η ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΥΛΟ - ΜΟΛΥΒΙΑ - ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ 5

6 6.1 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓ 575Μ Office 6.3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 6.4 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 0, ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΟΖ ΜΟΛΥΒΙΑ (2Β) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ - ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΞΥΣΤΡΕΣ - ΧΑΡΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 7.1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 20 cm ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) 7,6CMX7,6CM ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ - ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΨΑΛΙ ΙΑ - ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 8.3 ΨΑΛΙ ΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17εκ ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ 9 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ 9.1 ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 9.2 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΠΛΕ 10 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΡΗΤΑΣ 10.1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΤ. ΑΡΙΘΜ. 57Χ50 ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (210µµ*30µ) ΚΟΥΤΙ 12 _

7 10.3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 58* ΕΤΙΚΕΤΕΣΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 11.1 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 8 (105mmx74mm) 11.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70mmx25,4mm) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 24 (71mmx36mm) TEM _ 11.3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ150) TEM ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ70) TEM ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 12.1 ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,50 cm Χ 17cm 12.2 ΦΥΛΛΑ ΕΣ ΦΥΛΛΑ Α 100 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:30cm - Π: 18 cm ΦΥΛΛΑ Α 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:35cm - Π: 24 cm 12.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:34cm - Π: 24 cm ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΡΙΓΕ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:29cm - Π: 19 cm 13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ 13.1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ TEM Χ Χ Χ Χ Χ Α Α Α Χ Χ Χ Χ ,7Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ Α4 (ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΣ 31 CM X 41 CM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ TYVEK ΠΑΚΕΤΟ 250 ΦΑΚΕΛΩΝ _ ΜΙΚΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΩΝ 15.1 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (11*9,5) 17 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΣΕ ΕΣΜΙ ΕΣ ΤΩΝ 500 ΚΟΥΤΙ 2000 ΕΣΜΙ ΕΣ 500 _

8 Ανήκει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ TA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟ ΟΣ ΣΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ Α ΧΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ Ε ΕΣΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΡΑΜΑ ΞΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΑΣΕΡ - ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 4CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) Α4-4/ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΠΟΡΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 1.2 ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) Α4-8/ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ

9 1.3 ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από ανθεκτικό χαρτόνι µε ασπρόµαυρη εκτύπωση "Μάρµαρο", µεγέθους Α4, διαγραµµισµένο χώρο στη ράχη για την αναγραφή περιεχοµένων, καθώς και µεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Α4-8/ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (ΣΕΤ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) DOSSIER-ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤH ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΠΟΥ "L " ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ Χ30Χ7,5 CM TEM Χ25Χ10 CM TEM ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ 10 (BOX) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ 2.9 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Α4 ΜΗΚΟΥΣ 35 cm X ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X ΥΨΟΥΣ 6 cm 9

10 3 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 3.1 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Μικρό επιτραπέζιο µε οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλων-αριθµός τρυπών 2 ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 65 φύλλωναριθµός τρυπών 2 ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ PRIMULΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΩΣ 100 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 64 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/13S ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 126 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 299 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 21/4 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 10/1Μ ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 24/6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 66/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ 4 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ - PAPER CLIPS 4.1 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 03 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 04 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 05 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 08 ΚΟΥΤΙΑ PAPER CLIPS PAPER CLIPS Νο PAPER CLIPS 41 mm PAPER CLIPS 32 mm PAPER CLIPS 25mm PAPER CLIPS 19 mm 10

11 5 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΚΟΛΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ 5.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ- ΙΑΦΑΝΕΣ 19mmX33mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ( ΙΑΦΑΝΗ) 5cm X 25 m 5.2 ΚΟΛΛΕΣ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 5.3 ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 5.4 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡ ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 mm 5.5 ΣΠΑΓΓΟΙ ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑ 100gr ΕΙ Η ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΥΛΟ - ΜΟΛΥΒΙΑ - ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ 6.1 ΣΤΥΛΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ _ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 6.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓ 575Μ Office 6.3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 0, ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 6.5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ

12 6.5.2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΟΖ 6.6 ΜΟΛΥΒΙΑ (2Β) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ - ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΞΥΣΤΡΕΣ - ΧΑΡΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 7.1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ 7.2 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 7.4 ΧΑΡΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 20 cm ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) 7,6CMX7,6CM ΠΑΚΕΤΟ 100 _ 8 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ - ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΨΑΛΙ ΙΑ - ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ 8.1 ΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΨΑΛΙ ΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17εκ. 8.4 ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 8.5 ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ 9.1 ΜΕΛΑΝΙΑ 12

13 9.1.1 ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΡΗΤΑΣ 10.1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ50 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΤ. ΑΡΙΘΜ. 57Χ50 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (210µµ*30µ) ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 58*230 ΕΤΙΚΕΤΕΣΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 8 (105mmx74mm) 11.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70mmx25,4mm) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ _ 11.3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 24 (71mmx36mm) TEM ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ150) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ70) ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,50 cm Χ 17cm TEM _ TEM _ TEM _ 12.2 ΦΥΛΛΑ ΕΣ ΦΥΛΛΑ Α 100 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:30cm - Π: 18 cm ΦΥΛΛΑ Α 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:35cm - Π: 24 cm 12.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:34cm - Π: 24 cm 13

14 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΡΙΓΕ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:29cm - Π: 19 cm ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Α Α Α Χ Χ Χ Χ ,7Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ Α4 (ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΣ 31 CM X 41 CM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ TYVEK ΜΙΚΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΩΝ 15.1 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (11*9,5) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΣΕ ΕΣΜΙ ΕΣ ΤΩΝ 500 ΠΑΚΕΤΟ 250 ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΟΥΤΙ 2000 ΕΣΜΙ ΕΣ

15 Ανήκει στη πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΕΤΑΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 20*30 - φύλλα 100, (µε σκληρό εξώφυλλο) ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 20*30 - φύλλα 100, (αλφαβητικά µε σκληρό εξώφυλλο) ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α4 - Ελληνικό πλαστικό, κατάλληλο για κλασέρ ΜΟΛΥΒΙΑ κοινά, Η/Β ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώµα µπλε, ισοδύναµου τύπου PILOT, µε µύτη 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώµα µαύρο, ισοδύναµου τύπου PILOT, µε µύτη 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, χρώµα κόκκινο, ισοδύναµου τύπου PILOT, µε µύτη 1mm ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ, 32mm, (σε κουτιά των 100 τεµαχίων ) ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ, 50 mm, (σε κουτιά των 100 τεµαχίων ) ΚΟΥΤΙΑ POST-IT (σηµειωµατάρια αυτοκ/τα σε πακέτο των 100 φύλλων) 76x76 mm ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ (µεγάλες 69x60) TEM ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ (µικρές 57x60) TEM ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ TEM ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ TEM ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Νο:2000/ 64 (σε κουτάκια των 2000 συρµάτων) KOYTAKIA ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ - Νο: 24/6 ( σε κουτάκια των 1000 συρµάτων) KOYTAKIA ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (µε πινελάκι) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ, χρώµα κίτρινο ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώµα µπλε) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώµα κόκκινο) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (χρώµα µαύρο) ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (µικρή για συρραφίδες 2000/64) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (µεσαία 24/6-30 φύλλων) ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 - ιαστάσεων ράχης 8cm/'ύψους 32 cm, από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση, µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και θήκη µε ετικέτα διπλής όψης, για αναγραφή περιεχοµένων στη ράχη του ΙΦΥΛΛΟ ΙΑΦΑΝΕΣ, µεγέθους Α4, µε άνοιγµα τύπου L (σε πακέτα των 10 τεµαχίων) ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ, µεγέθους Α4, µε άνοιγµα και τρύπες αρχειοθέτησης σε κλασέρ (σε πακέτα των 100 τεµαχίων) ΠΑΚ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, για έγγραφα Α4, µε εξώφυλλο διαφανές και έγχρωµο οπισθόφυλλο ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ADLER (χρώµα µαύρο - κόκκινο)

16 Ανήκει στη πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε Ε του Ε.Τ.Α.Α. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ /ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)+(ΙΙ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ /ΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)+(ΙΙ) 1 ΚΛΑΣΕΡ - ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1.1 ΚΛΑΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 4CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) Α4-4/ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΠΟΡΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 15 _ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4 µεταλλική ακµή στη βάση και στη ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτες διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένου) Α4-8/ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΛΣΕΡ Α4- ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ 8CM/ ΥΨΟΥΣ 32 CM (από ανθεκτικό χαρτόνι µε ασπρόµαυρη εκτύπωση "Μάρµαρο", µεγέθους Α4, διαγραµµισµένο χώρο στη ράχη για την αναγραφή περιεχοµένων, καθώς και µεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (ΣΕΤ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) DOSSIER-ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4-8/ _

17 2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤH ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΠΟΥ "L " ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΠΑΚΕΤΟ _ Χ30Χ7,5 CM TEM _ Χ25Χ10 CM TEM ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ 10 (BOX) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ CM ΡΑΧΗ 80 _ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Α4 ΜΗΚΟΥΣ 35 cm X ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X ΥΨΟΥΣ 6 cm ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 3.1 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ _ 18 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Μικρό επιτραπέζιο µε οδηγό ΜΙΚΡΟ και δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλωναριθµός τρυπών ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και δυνατότητα διάτρησης έως 65 ΜΕΓΑΛΟ φύλλων-αριθµός τρυπών ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ PRIMULΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΩΣ _ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 64 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/13S ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 126 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 299 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 21/4 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 10/1Μ ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 24/6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ Νο 23/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ _ Νο 23/10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 3 _ Νο 66/8 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 20 _ 20 4 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ - PAPER CLIPS 4.1 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 03 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 04 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 05 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 08 ΚΟΥΤΙΑ PAPER CLIPS

18 4.2.1 PAPER CLIPS Νο 5 20 _ PAPER CLIPS 41 mm 40 _ PAPER CLIPS 32 mm 40 _ PAPER CLIPS 25mm 50 _ PAPER CLIPS 19 mm 30 _ 30 5 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΚΟΛΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ 5.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ- ΙΑΦΑΝΕΣ 19mmX33mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ( ΙΑΦΑΝΗ) 5cm X 25 m 5.2 ΚΟΛΛΕΣ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20 _ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ) 7 _ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2 _ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡ ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 mm 5.5 ΣΠΑΓΓΟΙ ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑ 100gr ΕΙ Η ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΥΛΟ - ΜΟΛΥΒΙΑ - ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ 6.1 ΣΤΥΛΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 10 _ _ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 30 _ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓ 575Μ Office 6.3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 0, ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ 40 _ ΚΟΚΚΙΝΟ 10 _ ΠΡΑΣΙΝΟ 10 _ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 8 _ ΡΟΖ 8 _ ΜΟΛΥΒΙΑ (2Β) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ - ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΞΥΣΤΡΕΣ - ΧΑΡΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 7.1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ 3 _ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

19 7.2.2 ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 22 _ ΧΑΡΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 20 cm ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΥΣ 30cm 15 _ _ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) 7,6CMX7,6CM ΠΑΚΕΤΟ _ 20 8 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ - ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΨΑΛΙ ΙΑ - ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ 8.1 ΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΨΑΛΙ ΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17εκ. 15 _ ΚΟΠΙ ΙΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 5 _ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΛΕΠΙ ΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ 9.1 ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΙΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΡΗΤΑΣ 10.1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΤ. ΑΡΙΘΜ. 57Χ50 ΚΟΥΤΙ 10 _ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (210µµ*30µ) ΚΟΥΤΙ 12 _ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 58*230 ΕΤΙΚΕΤΕΣΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 60 _ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 8 (105mmx74mm) 11.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70mmx25,4mm) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ _ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Νο 24 (71mmx36mm) TEM _ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ150) TEM 120 _ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (100Χ70) TEM 80 _ ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,50 cm Χ 17cm 12.2 ΦΥΛΛΑ ΕΣ TEM 18 _ ΦΥΛΛΑ Α 100 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:30cm - Π: 18 cm 15 _ 15 19

20 ΦΥΛΛΑ Α 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ:35cm - Π: 24 cm 12.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:34cm - Π: 24 cm ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ, 100 ΦΥΛΛΑ, ΡΙΓΕ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ:29cm - Π: 19 cm ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 20 _ 20 3 _ 3 3 _ Χ Χ Χ Χ Χ Α Α Α Χ Χ Χ Χ ,7Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ Α4 (ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΣ 31 CM X 41 CM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ TYVEK ΜΙΚΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΩΝ 15.1 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΦΑΚΕΛΩΝ 3 _ 3 3 _ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ 120 _ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ 15 _ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ 16 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (11*9,5) 10 _ 10 ΚΟΥΤΙ 2000 _ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΣΕ ΕΣΜΙ ΕΣ ΤΩΝ 500 ΕΣΜΙ ΕΣ _ 50 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) + (ΙΙ) 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649221 2015-03-18

15PROC002649221 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα