Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014. Θέμα 28 o Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισμού ,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Χαράλαμπος Καραθάνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ ) 6. Την υπ αρίθμ 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ ) περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 7. Την υπ αριθμ. 90/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 8. Την ανάγκη για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

2 9. Την υπ αριθμ. 2241/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 10. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7Λ7-ΥΗ5). 11. Την υπ αριθμ. 40/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας Διακήρυξης. 12. Την υπ αριθμ. 1/2014 Διακήρυξη της Π.Ε.Α.Α. 13. Το υπ αριθμ. οικ.10288/ έγγραφό μας προς την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 14. Τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Α. & Μ.ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 15. Το από πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 16. Την υπ αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις γνωμοδότησε ομόφωνα, όπως οι προσφορές των ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και αποσφραγιστεί η οικονομική τους προσφορά, ενώ αντίθετα να απορριφθεί η προσφορά της Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, με το οποίο ενημερώθηκαν αναλυτικά ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 188/2014 απόφασή της, ενέκρινε το υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 18. Το ότι στις παρήλθε η προθεσμία των τριών(3) εργασίμων ημερών για τυχόν άσκηση Διοικητικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 1/2014 Διακήρυξης της Π.Ε.Α.Α. 19. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό των οποίων τελικώς έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά, με το οποίο ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. 20. Την υπ αριθμ. 230/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των κάτωθι τελικώς προκριθέντων συμμετεχόντων, ήτοι: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 21. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν επτά(7) οικονομικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών, προκειμένου να ελεγχθούν και να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 22. Το υπ αριθμ. 5/ 2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 187/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεδρίαση της γνωμοδότησε: [Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το υπ αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α με το οποίο καλείται η Επιτροπή να ελέγξει τις παραπάνω οικονομικές προσφορές και να προτείνει σχετικά για την συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά μονάδα είδους. Κατά τον έλεγχο των προσφορών των παραπάνω συμμετεχόντων διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν πλήρεις και σε συμφωνία με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τις προσφορές των εταιρειών ανά είδος και με έντονο μαύρο χρώμα διακρίνεται ο μειοδότης κάθε είδους.

3 Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ COSMOS EUROSUP ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Rethink Digicult ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, 1 ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α 2,07 2, ,1-2,46 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 2 ΜΟΝΟ(8,5Χ2,5) 3 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 200 ΦΥΛΛΑ (Η100) 4 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΑ (25Χ25) ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ 5 ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ ,24 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ 0, ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 200 ΦΥΛΛΑ 9 ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 0, ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0, ,13-0,16 11 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α , ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ , ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ,06-0,18 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π 14 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) 0, , ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ , ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ 0, ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ LEIZ Διαφάνεια ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/30/40 18 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 19 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0, , ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 0, ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 21 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1, ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM 1, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ50 36, , ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) 0, ,02 0, ,04 0, ,06

4 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (27Χ37Χ14) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ10) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ8) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) 13, , ,06 0, , ,1 0, ,1 0, ,02 0, ,1 0, , , ,98 1, , , ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ 1, ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) 44 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 0, ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ ΣΕΛΙΛΟΖΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 46 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 0,

5 47 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 0, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 7, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 7, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 7, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Χ146 (Νο32) 1, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 36Χ50 52 (Νο26) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 53Χ82 53 (Νο65) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 54 70Χ100 (Νο29) 1, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 5, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 5, , ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 57 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 5, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 0, , ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 0, , ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 0, ,22 61 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο5 0, , ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/13 0, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 0, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 64 0, , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA 64 5, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA 12 7, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 0, , ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 32 ΓΡ. ΜΠΛΕ 0, , ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο1 70 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 0, , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 0, , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 0, , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 74 ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 0, , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ 75 ΧΟΝΔΡΟΣ 0, ,48 - -

6 76 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 0, , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 0, , ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 0, ,14-79 ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ 0, ,18-0,24 FRAMA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 80 ΣΗΜΑΝΣΗΣ 81 FRAMA ΜΕΛΑΝΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ FRAMA ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 82 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 83 ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 38, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 30, , ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 1, , ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 0, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 0, , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 2, , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ 89 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 1, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 0, ,88 91 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 0, ,42 92 ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 0, ,94 93 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/ , ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 0, , ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 0, , ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 60, , ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ 97 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 11, , ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ 98 ΜΕΓΕΘΟΣ 1, , ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 0, , ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ 0, ,07-0,04 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 101 ΔΕΣΜΙΔΑ 0, ,56-0, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 0, ,27-0,64 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο (57Χ60) 1, , ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 0, ,16-1,1

7 106 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, , CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 0, ,25 0,13-0, DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 15, ,6 0,15-0, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS ,48 5, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL USB STICK 8 GB 4, ,64 4, USB STICK 4 GB ,33 3, ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 0, ,04 0, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 114 PS/2 6, ,53 15, ΗΧΕΙΑ Η/Υ ,39 3, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ - 3,69-3, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ - 7,15-6,66 9, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ,88 18, TONER 72,13 69,04 76,67 70,95 68,91 22, TONER 21,04 98,9 113,03 105,62 97,8 23, INK 4,23 7,37 6,91 6,99 25,91 7,2-122 INK 3,25 5,23 6,45 6,49 26,14 7,2-123 INK 3,25 5,23 6,45 6,49 26,14 7,2-124 INK 3,25 5,23 6,45 6,49 26,14 7,2-125 PRINTHEAD 27,63 7,37 29,47 28,34 25, TONER 12,37 20,74 19,4 16,45 76,38 20, TONER 59,78 56, ,35 128, TONER 14,77 16,39 15,74 13,55 52,01 11, TONER 15,31 24,2 25,4 19,85 59,35 17, TONER 15,9 22,44 24,6 19,45 52,01 12,3-131 INK 5,13 7,37 8,59 6,99 23,73 7,2-132 INK 18,38 5,23 8,18 6,75 16,92 7,2-133 INK 18,38 5,23 8,18 6,75 16,92 7,2-134 INK 18,38 5,23 8,18 6,75 16,92 7,2-135 INK 7,75 8,28 10,36 9,95 23, TONER 50,49 49,86 115,65 64,94 103, TONER 47,49 50,13 205,14 70,95 182, TONER 47,49 50,13 205,14 70,95 182, TONER 47,48 50,13 205,14 70,95 182, INK 4,46 6,26 5,36 5,79 21,72 6,9 -

8 141 INK 10,28 17,28 9 8,95 24,39 8,9-142 INK 2,48 11,55 5,73 5,55 23,07 6,9-143 INK 8,34 8,75 24,6 9,99 25,36 11,9-144 TONER 14,71 45,66 24,6 19,64 45,22 12,3-145 TONER 27,78 26,54 27,11 23,83 56,53 24,3-146 TONER - 54,17 60,19 15,24 55, TONER 15,47 16,91 16,5 14,94 52,65 16,2-148 TONER 15,47 16,47 17,6 15,47 57,09 17,8-149 TONER 18,17 25,08 17,6 23,19 111,81 17,7-150 TONER - 39,49 31,8 37,98 113,95 38,3-151 TONER - 59,65-66,85 56,18 21, TONER 33,71 150,7 28,34 61,23 131,65 22,3-153 DRUM 31,5 23,33 25,4 22,59 29,76 18,5-154 TONER 18,94 24,35 22,3 20,87 57,03 19,7-155 TONER 163,2 152,09 117,99 53,36 155, DRUM - 136,59 169,75 151,23 139, INK 23,42 22,81 23,97 22,99 23, INK 31,44 28,6 31,125 24,56 29, TONER 39,48 50,52 45,34 33,33 75,88 32,3-160 TONER - 35,08 86,14 35,85 33, TONER - 46,11 50,53 47,13 43, TONER - 46,11 50,53 47,13 43, TONER - 46,11 50,53 47,13 43, TONER 17,04 22,12 58,13 13,95 50,66 18,3-165 DRUM - 111,4-48,65 108, TONER - 33,02 38,09 33,99 31, TONER 21,01 41,46 49,44 19,95 18, DRUM - 117,69 136,83 123,46 113, TONER - 17,69-19,23 17,65 18,9-170 TONER 49,3 47,83-48,21 22, TONER - 30,77-33, TONER , TONER , TONER , DRUM - 98,12-91, DRUM - 192,45-198, ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ7-Β78

9 177 TONER 38,17 37,13 47,55 38,29 34, TONER - 23,87 21,21 17,29 28, TONER - 38,47 47,02 17,29 39, TONER - 30,92 36,89 32,39 29, DRUM - 74,13-75,49 69, DRUM - 140,86-138, TONER - 107,08-107,87 102, DRUM - 293,56-189,89 246, TONER 22,62 17,16 18,13 15,96 47,61 19,3-186 TONER 13,16 45,37 17,4 15,45 43,66 21,7-187 TONER 37,14 44,75 56,36 37,42 41, TONER 24,91 24,51 28,02 7,25 23, TONER 122,83 42,58 136,08 102,26 104, TONER - 70,53-53,49 69, INK 6,59 25,67 9,09 8,33 25,1 7,5-192 INK 8,19 25,19 8,64 8,93 24,63 11,5-193 TONER - 62,52 26,5 19,96 61,14 23,3-194 THERMAL PAPER - 18, , TONER - 82,51-83,93 77, Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα τελικά συνολικά ποσά ανά είδος σε ευρώ με Φ.Π.Α. με τις προσφορές να εμφανίζονται μόνο για τα είδη που μειοδότησε η κάθε εταιρεία. ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ COSMOS EUROSUP ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Rethink Digicult ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 1 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α 17822, ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 2 ΜΟΝΟ(8,5Χ2,5) ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 200 ΦΥΛΛΑ 3 (Η100) ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΑ 4 (25Χ25) ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ 5 ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ ,1 6 ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ ,65 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ 7 ΑΠΛΟ 9, ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 200 ΦΥΛΛΑ

10 9 ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 34, ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 82, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α , ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ , ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ,7 - - ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π 14 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) , ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ , ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ- 16 ΜΑΥΡΟ 21, ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ LEIZ 17 Διαφάνεια ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/30/40 18 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 19 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 693, ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ 20 ΧΑΡΤΙΝΟ 92, ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 21 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 36, ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM 204, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ ,4 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 24 (11,5Χ23,5) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 35, (12,5Χ29) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 26 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) 262, ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 27 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) ,28 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 28 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ,8 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 29 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 224, ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ,5 31 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 409,

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ- ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ- ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ- ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (27Χ37Χ14) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ10) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ8) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) 138, , , , , , , , ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 947, ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) 44 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 29, ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 45 ΣΕΛΙΛΟΖΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 46 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 137, ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ 47 ΑΥΤΙΑ 2023, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 49 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 50 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Χ146 (Νο32) 39, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 52 36Χ50 (Νο26)

12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 53 53Χ82 (Νο65) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 54 70Χ100 (Νο29) 23, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 93, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) , ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 57 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 62, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 8, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 7, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 66, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο5 418, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/13 103, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 64, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 28, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 32 ΓΡ. ΜΠΛΕ 69 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο1 70 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 56, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 74 ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 33, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 75 ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 33, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 76 ΚΙΤΡΙΝΟΣ 52, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 25, ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 12, ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ 154, FRAMA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 80 ΣΗΜΑΝΣΗΣ 81 FRAMA ΜΕΛΑΝΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ FRAMA ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 82 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ

13 83 ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ 84 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 113, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ 85 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ 86 ΚΟΚΚΙΝΗ) 10, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή 87 ΑΣΠΡΗ 8, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ 89 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 90 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 91 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 92, ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ ΓΡ. 29, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/ , ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 4, ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 11, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 148, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ 97 ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 175, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ 98 ΜΕΓΕΘΟΣ 33, ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ CM 5, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ,4 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 101 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 184, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 154, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο (57Χ60) , ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 24, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 8, CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 53, DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB , MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS , MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL , USB STICK 8 GB ,07 - -

14 112 USB STICK 4 GB , ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ , ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ 114 ΣΥΝΔΕΣΗ PS/ , ΗΧΕΙΑ Η/Υ , ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ , ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ , ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ - 354, TONER , TONER 155, INK 41, INK 15, INK 15, INK 15, PRINTHEAD 18, TONER 45, TONER , TONER , TONER 75, TONER , INK 12, INK - 6, INK - 6, INK - 6, INK 19, TONER 61, TONER 58, TONER 58, TONER 58, INK 32, INK , INK 18, INK 30, TONER , TONER , TONER , TONER , TONER 19, , TONER , TONER ,

15 151 TONER , TONER , DRUM , TONER 46, TONER , DRUM , INK - 112, INK , TONER , TONER , TONER , TONER , TONER , TONER , DRUM , TONER , TONER , DRUM , TONER , TONER , TONER - 75, TONER - 77, TONER - 77, TONER - 77, DRUM , DRUM - 236, TONER , TONER , TONER - 94, TONER , DRUM , DRUM , TONER , DRUM , TONER , TONER 48, TONER 91, TONER , TONER - 314, TONER , ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ7-Β78

16 191 INK 40, INK 50, TONER , THERMAL PAPER , TONER , , ,04 186, ,2 5251,45 580, ,13

17 Για τα παρακάτω είδη δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των επτά εταιρειών. 2-ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ(8,5Χ2,5) 3-ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 200 ΦΥΛΛΑ (Η100) 4-ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΑ (25Χ25) 8-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 200 ΦΥΛΛΑ 17-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ LEIZ Διαφάνεια 18-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/30/40 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 37-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (27Χ37Χ14) 40-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ10) 41-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ8) 45-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ ΣΕΛΙΛΟΖΑ 52-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 36Χ50 (Νο26) 53-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 53Χ82 (Νο65) 69-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο1 80-FRAMA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 81-FRAMA ΜΕΛΑΝΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 82-FRAMA ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 104-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2014 Δεδομένου του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής ανά μονάδα είδους χωρίς Φ.Π.Α για την ανάδειξη μειοδότη, μετά από διαλογική συζήτηση και εξέταση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της ανάδειξης των κάτωθι εταιρειών ως μειοδότες για τα είδη στα οποία προσφέρθηκε από τη μεριά τους η χαμηλότερη τιμή. Ως εκ τούτου: Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE μειοδότησε για τα εξής είδη: 1-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α 7-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ 9-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 10-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 16-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ 19-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 21-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 22-ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM 24-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) 25-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) 26-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 29-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 31-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) 32-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) 33-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) 34-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) 35-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) 36-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) 38-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) 39-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) 42-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) 43-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) 44-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 46-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 47-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 48-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 49-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 50-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 51-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) 54-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) 55-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 57-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

18 58-ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 59-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 60-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 61-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο5 62-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/13 63-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 64-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 70-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 71-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 72-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 73-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 74-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 75-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 76-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 77-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 78-ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 79-ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ 83-ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 84-ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 85-ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 86-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 87-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 89-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 90-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 91-ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 92-ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 94-ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 95-ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 96-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 97-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 98-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 99-ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 101-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 102-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 105-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 106-ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 107-CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 120-TONER 121-INK 122-INK 123-INK 124-INK 126-TONER 129-TONER 131-INK 137-TONER 138-TONER 139-TONER 140-INK 142-INK 143-INK 148-TONER 154-TONER 186-TONER 187-TONER 191-INK 192-INK και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι ,38 ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ7-Β78

19 Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ μειοδότησε για τα εξής είδη 11-ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 12-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 13-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ 14-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) 15-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ 56-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 88-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 108-DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 110-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 111-USB STICK 8 GB 112-USB STICK 4 GB 113-ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 115-ΗΧΕΙΑ Η/Υ 160-TONER 161-TONER 162-TONER 163-TONER 166-TONER 167-TONER 168-DRUM 169-TONER 170-TONER 177-TONER 180-TONER 181-DRUM 182-DRUM 183-TONER 194-THERMAL PAPER 195-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 5.251,45 Η εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 118-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 125-PRINTHEAD 132-INK 133-INK 134-INK 136-TONER 156-DRUM 157-INK 171-TONER 172-TONER 173-TONER 174-TONER 176-DRUM 179-TONER 189-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 3.535,04 Η εταιρεία A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 109-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 114-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 116-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 127-TONER

20 145-TONER 146-TONER 147-TONER 148-TONER 155-TONER 158-INK 164-TONER 165-DRUM 175-DRUM 178-TONER 184-DRUM 185-TONER 188-TONER 190-TONER 193-ΤONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 2.013,2 Η εταιρεία DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μειοδότησε για τα εξής είδη: 5-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 6-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 23-ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ50 27-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 30-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) 100-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 1.437,13 Η εταιρεία RETHINK ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 119-TONER 128-TONER 130-TONER 141-INK 144-TONER 151-TONER 152-TONER 153-DRUM 159-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 580,69 Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 149-TONER 150-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι 186,47 Το συνολικό ποσό που θα κοστίσει στην Π.Ε.Α.Α για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών από τις επτά εταιρείες που μειοδότησαν ανέρχεται στα ,36 με Φ.Π.Α] εισηγείται Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σχετικά με την ανάδειξη μειοδοτών στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α, ως εξής: Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE μειοδότησε για τα εξής είδη: 1-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α 7-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ 9-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 10-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

21 16-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ 19-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 21-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 22-ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM 24-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) 25-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) 26-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 29-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 31-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) 32-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) 33-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) 34-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) 35-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) 36-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) 38-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) 39-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) 42-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) 43-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) 44-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 46-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 47-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 48-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 49-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 50-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 51-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) 54-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) 55-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 57-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 58-ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 59-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 60-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 61-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο5 62-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/13 63-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 64-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 70-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 71-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 72-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 73-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 74-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 75-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 76-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 77-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 78-ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 79-ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ 83-ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 84-ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 85-ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 86-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 87-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 89-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 90-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 91-ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 92-ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 94-ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 95-ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 96-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ7-Β78

22 97-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 98-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 99-ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 101-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 102-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 105-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 106-ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 107-CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 120-TONER 121-INK 122-INK 123-INK 124-INK 126-TONER 129-TONER 131-INK 137-TONER 138-TONER 139-TONER 140-INK 142-INK 143-INK 148-TONER 154-TONER 186-TONER 187-TONER 191-INK 192-INK και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι ,38 Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ μειοδότησε για τα εξής είδη 11-ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 12-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 13-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ 14-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) 15-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ 56-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 88-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 108-DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 110-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 111-USB STICK 8 GB 112-USB STICK 4 GB 113-ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 115-ΗΧΕΙΑ Η/Υ 160-TONER 161-TONER 162-TONER 163-TONER 166-TONER 167-TONER 168-DRUM 169-TONER 170-TONER 177-TONER 180-TONER 181-DRUM 182-DRUM 183-TONER 194-THERMAL PAPER 195-TONER

23 και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 5.251,45 Η εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 118-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 125-PRINTHEAD 132-INK 133-INK 134-INK 136-TONER 156-DRUM 157-INK 171-TONER 172-TONER 173-TONER 174-TONER 176-DRUM 179-TONER 189-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 3.535,04 Η εταιρεία A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 109-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 114-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 116-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 127-TONER 145-TONER 146-TONER 147-TONER 148-TONER 155-TONER 158-INK 164-TONER 165-DRUM 175-DRUM 178-TONER 184-DRUM 185-TONER 188-TONER 190-TONER 193-ΤONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 2.013,2 Η εταιρεία DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μειοδότησε για τα εξής είδη: 5-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 6-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 23-ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ50 27-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 30-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) 100-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 1.437,13 Η εταιρεία RETHINK ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 119-TONER 128-TONER 130-TONER 141-INK 144-TONER 151-TONER

24 152-TONER 153-DRUM 159-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 580,69 Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 149-TONER 150-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι 186,47 Το συνολικό ποσό που θα κοστίσει στην Π.Ε.Α.Α για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών από τις επτά εταιρείες που μειοδότησαν ανέρχεται στα ,36 με Φ.Π.Α. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει Την έγκριση του υπ αριθμ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σχετικά με την ανάδειξη μειοδοτών στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α, ως εξής: Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE μειοδότησε για τα εξής είδη: 1-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α 7-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ 9-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 10-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 16-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ 19-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 21-ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 22-ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM 24-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) 25-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) 26-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 29-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 31-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) 32-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) 33-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) 34-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) 35-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) 36-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) 38-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) 39-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) 42-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) 43-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) 44-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 46-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 47-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 48-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 49-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 50-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 51-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) 54-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) 55-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 57-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 58-ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 59-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 60-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4

25 61-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο5 62-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/13 63-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 64-ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 70-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 71-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 72-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 73-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 74-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 75-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 76-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 77-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 78-ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 79-ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ 83-ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 84-ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 85-ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 86-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 87-ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 89-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 90-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 91-ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 92-ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 94-ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 95-ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 96-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 97-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 98-ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 99-ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 101-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 102-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 105-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 106-ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 107-CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 120-TONER 121-INK 122-INK 123-INK 124-INK 126-TONER 129-TONER 131-INK 137-TONER 138-TONER 139-TONER 140-INK 142-INK 143-INK 148-TONER 154-TONER 186-TONER 187-TONER 191-INK 192-INK και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι ,38 Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 11-ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 12-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

26 13-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ 14-ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) 15-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ 56-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 88-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 93-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 108-DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 110-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 111-USB STICK 8 GB 112-USB STICK 4 GB 113-ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 115-ΗΧΕΙΑ Η/Υ 160-TONER 161-TONER 162-TONER 163-TONER 166-TONER 167-TONER 168-DRUM 169-TONER 170-TONER 177-TONER 180-TONER 181-DRUM 182-DRUM 183-TONER 194-THERMAL PAPER 195-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 5.251,45 Η εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 118-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 125-PRINTHEAD 132-INK 133-INK 134-INK 136-TONER 156-DRUM 157-INK 171-TONER 172-TONER 173-TONER 174-TONER 176-DRUM 179-TONER 189-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 3.535,04 Η εταιρεία A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε μειοδότησε για τα εξής είδη: 109-MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 114-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 116-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 127-TONER 145-TONER 146-TONER 147-TONER 148-TONER 155-TONER 158-INK

27 164-TONER 165-DRUM 175-DRUM 178-TONER 184-DRUM 185-TONER 188-TONER 190-TONER 193-ΤONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 2.013,2 Η εταιρεία DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μειοδότησε για τα εξής είδη: 5-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 6-ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 23-ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ50 27-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 28-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) 30-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) 100-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 1.437,13 Η εταιρεία RETHINK ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 119-TONER 128-TONER 130-TONER 141-INK 144-TONER 151-TONER 152-TONER 153-DRUM 159-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για όλα τα παραπάνω είδη είναι 580,69 Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ μειοδότησε για τα εξής είδη: 149-TONER 150-TONER και η συνολική προσφορά σε ευρώ με Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι 186,47 Το συνολικό ποσό που θα κοστίσει στην Π.Ε.Α.Α για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών από τις επτά εταιρείες που μειοδότησαν ανέρχεται στα ,36 (σαράντα πέντε χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) με Φ.Π.Α. Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Μαρία Ντόβα Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 15 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 «Ανάδειξη αναδόχων αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 593-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ: 15REQ003062552 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. ΑΔΑ: 7ΚΧΞ469Β7Θ-5Θ0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.21 11:57:17 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 507454 Fax: 2310 507452

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα