ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1382/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΡ4-Ο5Ε Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 2 ο θέμα: Αριθ. Απόφ. 57/2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙ- ΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΤΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ο Αντιδήμαρχος κ. Ανομίτρης Διον. εισηγήθηκε για τη λήψη απόφασης αποδοχής των όρων Προκήρυξης, υποβολής φακέλου και συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠO ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » καθώς και ορισμό υπευθύνου συντονισμού της πρότασης του Δήμου, λέγοντας: Στόχος του Προγράμματος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία σε επιλεγμένες αγροτικές και νησιωτικές «Κοινότητες», κατάλληλων παρεμβάσεων, που θα υποστηρίξουν µε πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της «Πράσινης Ανάπτυξης», οδηγώντας ουσιαστικά σε µηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή/και εκποµπών CO2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » (ΕΥ -ΕΠΠΕΡΑΑ). Τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων διαχειρίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, (ΚΑΠΕ) που λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δηµόσιας δαπάνης. To πρόγραμμα αφορά σε επιχορήγηση 100% και δεν

2 επιβαρύνει οικονομικά το ταμείο του Δήμου Ελαφονήσου. Η ηµόσια απάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταµείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους. Άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι οι εξής: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία και διαχείριση Υδατικών Πόρων» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Σειρά από δράσεις που θα συμπεριληφθούν στην πρόταση έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες του Δήμου μας σε επίπεδο υποδομών, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων για το δήμο και τους δημότες, την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη βελτίωση των συνθηκών, τη σταδιακή ενεργειακή αυτονομία αλλά και την προοπτική ανάπτυξης σε επιμέρους τομείς. Η καθεμία από τις δράσεις καλύπτει τους ανωτέρω άξονες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο του Προγράμματος θα προταθούν οι εξής δράσεις: 1. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Κατοικιών: Ενεργειακή αναβάθμιση 100 κτιρίων κατοικιών μέσω θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους, αλλαγής κουφωμάτων, κάλυψης ενεργειακών καταναλώσεων με ΑΠΕ (εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και λέβητα pellet) και αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης/ψύξης (αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών). Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση στην τελική κατανάλωση ενέργειας της τάξης των 400 MWh/έτος. 2. Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων: Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων Δημαρχείου και Σχολείου μέσω θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους, αλλαγής κουφωμάτων, κάλυψης ενεργειακών καταναλώσεων με ΑΠΕ (λέβητα pellet) και αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης/ψύξης (αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών). Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης των 30 MWh/έτος. 3. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Αναπλάσεις επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων χώρων Δήμου Ελαφονήσου: Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου οικισμού Ελαφονήσου και της θέσης Υπόστεγο στην περιοχή Πούντα Ελαφονήσου, καθώς επίσης προαύλιων χώρων ναών, πάρκου, κτλ με την εφαρμογή ψυχρών υλικών, σκιάστρων, θέσεων στάθμευσης, φυτεύσεων, κ.α. με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αλλά και της λειτουργικότητας και αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρηθεί και θα αναδειχθεί η τοπική φυσιογνωμία και ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής. Με τις παρεμβάσεις θα μειωθεί η θερμοκρασία στους χώρου κατά 1-2 o C. 4.Δημοτικός Φωτισμός με χρήση ΑΠΕ και Αυτόνομα ΦΒ συστήματα δημοτικού φωτισμού: Προτείνεται η αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού με την εγκατάσταση λαμπτήρων LED και αυτόνομων Φ/Β συστημάτων δημοτικού φωτισμού. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης των 61 MWh/έτος στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων, σημαντική βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και ανάδειξη των ιδιαίτερων σημείων περιβάλλοντος και πολιτισμού, της φυσιογνωμίας και του νησιωτικού χαρακτήρας της περιοχής. 5. Σύστημα Ηλεκτρικής Κίνησης - Αυτόνομο σύστημα υποστήριξης ηλεκτρικής κίνησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Προτείνεται η προμήθεια ηλεκτροκίνητων Α/Φ και δημοτικών οχημάτων (απορριμματοφόρο, μεταφοράς τύπου mini bus, αγροτικού, κτλ) με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ο οποίος θα τροφοδοτείται από εγκατάσταση στεγάστρων με ΑΠΕ. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης των 50 MWh/έτος στην τελική κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο και θα λειτουργήσει επιδεικτικά για την υιοθέτηση και εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε νησιωτικές περιοχές.

3 6. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β Συστήματα: Στο πλαίσιο συνδυαστικής λύσης για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα και την επίτευξη του στόχου για το μηδενικό ισοζύγιο προτείνεται η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων συνολικής ισχύος kw σε περιορισμένη σχετικά έκταση για την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των MWh σε ετήσια βάση. 7. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης Βιομάζας: Στο πλαίσιο συνδυαστικής λύσης για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα και την επίτευξη του στόχου για το μηδενικό ισοζύγιο προτείνεται συμπληρωματικά η εγκατάσταση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας ισχύος 250 kw, η οποία θα παράγει MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. Η βιομάζα θα προέρχεται από τα κλαδέματα δένδρων, ελαιοπυρήνα και άλλων ειδών πρώτη ύλη κυρίως γεωργική. 8. Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και δικτύου αποχέτευσης σε μικρό οικισμό: Προτείνεται η εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής κλίμακας και του συνοδού δικτύου αποχέτευσης η οποία θα εξυπηρετεί δευτερεύοντα οικισμό Ελαφονήσου. Η επιλογή της δράσης εξυπηρετεί ειδικό στόχο (άξονας 2) του προγράμματος. 9. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης: Προμήθεια 700 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, οι οποίοι θα μοιραστούν στους Δημότες, σε όλα τα σπίτια του νησιού. Η επιλογή της δράσης εξυπηρετεί ειδικό στόχο (άξονας 3) του προγράμματος. 10. Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού: Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση ενεργειακών πηγών. Η προμήθεια είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Πρόγραμμα προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση στην ενταγμένη στο πρόγραμμα «Κοινότητα» από την υλοποίηση της πρότασης. 11. Υπηρεσίες Υποστήριξης: Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται συμβουλευτική υποστήριξη από ιδιαίτερα έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους αφενός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο ΕΣΠΑ και αφετέρου για την παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών και τον σχεδιασμό του καινοτόμου πιλοτικού αλλά και για την επίβλεψη και συντονισμού του έργου. 12. Δράσεις Εκπαίδευσης, Διάδοσης, Δικτύωσης και Δημοσιότητας: Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής της πρότασης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της πρότασης μέσα από καινοτόμες μεθόδους επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό των ενεργειών προβολής και εκπαίδευσης είναι η διαδραστική σχέση που καλλιεργείται μεταξύ στόχου και κοινού και η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, ικανοποιώντας απόλυτα τον επιδεικτικό χαρακτήρα του προγράμματος. H συγκεκριμένη δράση αφορά στη δημιουργία κατασκευή «Κέντρου Περιβάλλοντος» στα πρότυπα του αυτόνομου ενεργειακά κτιρίου με πολλαπλές χρήσεις για την κοινωνία μας. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν υποστηρικτικές προωθητικές ενέργειες όπως ανάπτυξη ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές, οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων κλπ.). Το 20% των δαπανών των Δράσεων Διάδοσης/Ενημέρωσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορά στην παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ (εκτυπώσεις Braille και DVDs). Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης και για την περίπτωση των νησιωτικών περιοχών είναι ο πληθυσμός να μην ξεπερνά τους κατοίκους (απογραφή 2001). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα και από τα τελευταία όπως φαίνεται επιδοτούμενα κατά 100% προγράμματα. Το Πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές «Κοινότητες» Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης" επιδιώκει την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία Πρωτοπόρων οικονομιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απομονωμένων «Κοινοτήτων», τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την ενίσχυση των διαφόρων µορφών τουρισµού, την εξοικείωση των πολιτών και εργαζοµένων µε πρακτικές Πράσινης Ανάπτυξης, αλλά και στόχο τη συγκράτηση και την αύξηση του παραγωγικού πληθυσμού. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση

4 ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες µεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονοµία (αλιεία, τουρισµό γεωργία, νέα επιχειρηματικότητα, κλπ). Όπως προκύπτει από την Στρατηγική μας η οποία βασίζεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και το νησιωτικό χαρακτήρα του δήμου μας, οι στόχοι του προγράμματος σε μεγάλο βαθμό συνάδουν με τους στόχους του δήμου, ενώ εξυπηρετούν επιμέρους ανάγκες όπως αδειοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις, κτλ, για την περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο υποδομών ζωτικών για τον τόπο. Μέσα από τις επιλεγμένες δράσεις που αφορούν στους κοινόχρηστους χώρους επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του κατοίκου και επισκέπτη και η δημιουργία φιλικότερων συνθηκών, η ενίσχυση της οικογένειας μέσα από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, η εξοικονόμηση πόρων για το δήμο μέσα από την αναβάθμιση και την ενεργειακή αυτονομία δημοτικού φωτισμού και μεταφορών, η ικανοποίηση βασικών αναγκών συλλόγων και φορέων και επικοινωνιακών αναγκών του προγράμματος μέσα από τη δημιουργία κέντρου, η μείωση των απορριμμάτων και η αναβάθμιση ποιότητας ζωής και εξοικονόμηση πόρων για τους κατοίκους μέσα από τη προμήθεια κομποστοποιητή και τη δημιουργία μικρής μονάδας βιολογικού αντίστοιχα (οι δύο αυτές δράσεις είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των δύο αξόνων του προγράμματος 2 & 3) και η επίτευξη του στόχου του μηδενικού ισοζυγίου η εξοικονόμηση πόρων και η σταδιακή ενεργειακή αυτονομία μέσα από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες και επιλέχτηκαν κατόπιν μελέτης. Ο μετρητικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης, για την εφαρμογή και χωροθέτηση των παραπάνω σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη ΣΧΟΟΑΠ και σχετικές μελέτες που θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της φυσιογνωμίας, θα αναβαθμίσουν την αισθητική της περιοχής και θα αναδείξουν ιδιαίτερα σημεία του τόπου μας. Σχετικά με τη διαδικασία, η υποβολή πρότασης υποψηφιότητας περιλαμβάνει δύο διακριτούς φακέλους : Φάκελος Δικαιολογητικών Φάκελος Στοιχείων Πράσινων Αγροτικών και Νησιωτικών «Κοινοτήτων» Φάκελος Δικαιολογητικών, πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: Στοιχεία τεκμηρίωσης ότι ο Δικαιούχος που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης (καταστατικό, προγραμματική σύμβαση, οργανισμός Υπουργείου, συστατική πράξη, κλπ) Αίτηση υποβολής της πρότασης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης) το οποίο υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (www.ops.gr ) και σε έντυπη μορφή. Το πρωτότυπο έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο παρόν φάκελο και θα έχει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι το παραγόμενο από το ΟΠΣ μετά την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής. Βεβαίωση Διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του Δικαιούχου από την αρμόδια Υπηρεσία. Βεβαίωση του Δικαιούχου περί μη διπλής χρηματοδότησης Χρηματοοικονομική ανάλυση ή βεβαίωση περί μη παραγωγής Υ.Δ. του Δικαιούχου ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες Υ.Δ. του Δικαιούχου ότι τα ακίνητα στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις δεν απαιτούν πρόσθετη στατική ενίσχυση και ότι σε μια τέτοια περίπτωση η δαπάνη θα βαρύνει το Δικαιούχο Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οποιαδήποτε άλλη απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή εποπτεύουσας αρχής είναι απαραίτητη Απόφαση ορισμού υπεύθυνου πράξης Αποδεικτικό πως ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης των έργων/παρεμβάσεων στα ακίνητα, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κυριότητας του/ων ακινήτου/ων καθώς και Οικοδομική/ες Άδεια/ες αυτού/ων Δηλώσεις ιδιωτών στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητα τους, ότι αποδέχονται την συμμετοχή Φάκελος Στοιχείων Πράσινων Αγροτικών και Νησιωτικών «Κοινοτήτων», πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: Συμπληρωμένο το Έντυπο Π.3.1 ή Π.3.3 ανάλογα με τον στόχο της πρότασης (μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα ή μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας) Πίνακας όπου δηλώνονται ενδεικτικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης Δήλωση του Δικαιούχου ότι εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ θα αποστείλει εντός έξι (6) μηνών όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση της πράξης

5 Δήλωση του Δικαιούχου ότι εφόσον η πρόταση επιλεγεί για ένταξη στο Πρόγραμμα και ειδοποιηθεί σχετικά από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ θα προσκομίσει/αποστείλει εντός έξι (6) μηνών τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης της Πράξης Αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και συγκεντρωτικές προμετρήσεις ανά ενότητες εργασιών. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση, ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τον φυσικό φάκελο της πρότασης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΦΔ. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το ΔΣ. Αποφασίζει Ομόφωνα Αποδέχεται καταρχήν τους όρους προκήρυξης στο Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠO ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο κατά 100% από κοινοτικούς εθνικούς πόρους. Εγκρίνει την ενέργεια για σχετική υποβολή πρότασης. Ορίζει ως υπεύθυνο συντονισμού τον Αντιδήμαρχο. ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΡ4-Ο5Ε Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σ. Αρώνη έχει επιφυλάξεις ως προς την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Η απόφαση έλαβε α.α. 57/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 12] του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γραμματέας ΤΑ ΜΕΛΗ Γεώργιος Σ. Αρώνης ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ., ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδρυση Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α/Α Ερώτηση Απάντηση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 1 Ποια είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου έργου; Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα