14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002127544 2014-06-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Ιωάννης Γεροντίνης Τηλέφωνο: , Φαξ: , Ένδειξη: Γραφείο 03 «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» ΑΔΑ: 1PROC «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΑΔΑΜ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/013 (ΦΕΚ 15 Α )«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/01 (Α 11) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.. Την αρ /Η/ (ΦΕΚ 033 Β ) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/010 (ΦΕΚ 19 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 0/007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 00/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 005» (ΦΕΚ Α ) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.50/1 (ΦΕΚ 7 Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 3/95 (ΦΕΚ 7 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.8/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 3/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 1

2 9. Την απόφαση με αριθμ /ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β / ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 9811/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1717/τ.Β / ) αντίστοιχη. 10. Την με αρ. πρωτ. 9051/Δ1/ (ΑΔΑ: 7ΕΗΝ9-ΖΧΗ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών ή εκτέλεσης εργασιών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου έχει οριστεί ή θα οριστεί ειδική επιτροπή, για τις ανάγκες της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., που διενεργούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους Την με αρ. πρωτ /Δ1/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ9-Φ1Ο) απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, που τυχόν θα κατατεθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, οποιαδήποτε μορφής, που αφορούν προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. το έτος 01, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου έχει οριστεί ή θα οριστεί διαφορετική επιτροπή. 1. Το από / πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 1REQ της Διεύθυνσης Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού. 13. Την αριθμ. πρωτ. 9731/Δ13/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.558,97, στον ΚΑΕ 173 (ΑΔΑ: ΒΨΑ9-Ν9, ΑΔΑΜ : 1REQ ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 5590 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 1. Την με αρ. πρωτ /Δ1/0--01 (ΑΔΑ: ΔΕΠ9-3Α) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 15. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος, για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,00 πλέον Φ.Π.Α. ή 8.558,7 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές, το συνημμένο Παράρτημα Β -Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, το συνημμένο Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αναλύεται ως εξής: CPV Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός Συμπ/νου Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου - Drums for office machine.00, , Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας - Toner for laser printers/fax machines 0.73, , Μελάνια - Ink products 10.03, , Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας - Facsimile ribbons 3,00 777,3 ΣΥΝΟΛΑ: , ,97

3 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 173 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ του Υ.ΠΑΙ.Θ. του έτους 01. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των κωδικών των προς προμήθεια ειδών του Πίνακα Ι είτε για συγκεκριμένους κωδικούς των ειδών του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Β της παρούσας και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητα κατά είδος. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων πάντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος. Όλα τα προσφερόμενα είδη για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να είναι αυθεντικά ή και ισοδύναμα, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρχική Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί /Υποτροφίες και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 09/07/01 και ώρα 09:30 π.μ., στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, TK , Μαρούσι, Β όροφος, γραφείο 01.. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 3. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 3.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους - συνοδευόμενες από αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη το αργότερο έως την Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι. 3. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ. 3.3 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, μπορούν να γνωστοποιήσουν, μέσω τηλεομοιοτυπίας, την πρόθεσή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΦΑΞ: με ένδειξη : γραφείο 03, 10330) δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να τους αποστέλλει τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις. 3

4 . Διάρκεια των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 10 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ 150/Α / ). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 5. Σύνταξη και υποβολή προσφορών 5.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη: «Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας» Αριθμ. Πρωτ. : 983/Δ1/ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή» Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5 5.3 Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται επιμέρους τρεις (3) κλειστοί και σφραγισμένοι υποφάκελοι (με όλα τα στοιχεία του προηγούμενου πλαισίου), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν δύο () αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το Πρωτότυπο. Οι τρεις ανεξάρτητοι και σφραγισμένοι φάκελοι είναι οι εξής, και περιλαμβάνουν: α) Υποφάκελος με ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. του άρθρου 8 του Ν. 1599/8, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: 1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (10) ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. του άρθρου του του Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150 Α ) - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση () εδ. α της παρ. του άρθρου του Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150 Α ) καταστάσεως - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση () του εδ. γ της παρ. του άρθρου του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150 Α ). αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. του άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 0 του Π.Δ / (ΦΕΚ150/Α/ ) 5. Ότι αναλαμβάνεται ρητώς - επί ποινή αποκλεισμού - η υποχρέωση παράδοσης εντός σαράντα πέντε (5) ημερών των υπό προμήθεια ειδών των οποίων θα αναδειχθεί μειοδότης. Παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό του υποψήφιου Αναδόχου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 5

6 διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: - Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. - Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. - Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. β) Υποφάκελος με ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Πίνακα Ι της παρούσας Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές). Για κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να παρέχεται διευκρίνιση σχετικά με τον τύπο του (αυθεντικό ή ισοδύναμο). γ) Υποφάκελος με ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» - η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο - επί ποινή αποκλεισμού - τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ως προς τα προσφερόμενα είδη. Για τα είδη για τα οποία δεν κατατίθεται προσφορά η τιμή θα είναι μηδενική. - Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. - Σε περίπτωσης που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ηλεκτρονικής Οικονομικής Προσφοράς και της έντυπης, υπερισχύει η έντυπη. - Οι τιμές των προσφορών θα αφορούν - επί ποινή αποκλεισμού - τιμές ανά τεμάχιο και όχι τιμές συσκευασίας. - Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει τιμή σε Ευρώ ή περιλαμβάνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία και θα δίδεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. - Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι

7 Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. - Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. - Για κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να παρέχεται διευκρίνιση σχετικά με τον τύπο του (αυθεντικό ή ισοδύναμο) - Στη στήλη «ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» του Πίνακα της Οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων ανά συσκευασία στην περίπτωση που το ζητούμενο είδος δεν προσφέρεται μεμονωμένα. (π.χ αν για τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας Panasonic KX-FP05 οι μελανοταινίες περιέχονται σε συσκευασία των τεμαχίων: ΚΧ-FA5X η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα αφορά μόνο το ένα τεμάχιο της συσκευασίας).. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε δύο () φάσεις. Για κάθε φάση η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να συνεδριάσει μία ή και περισσότερες φορές, σε αντίστοιχες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στους υποψήφιους αναδόχους. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι: Φάση (Α) 1.Παραλαβή φακέλων προσφοράς από την αρμόδια Επιτροπή..Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι κυρίως φάκελοι, μονογραφή φακέλων των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται. 3. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, μονογράφονται, σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών.. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, όσων υποψήφιων αναδόχων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι των Δικαιολογητικών. Στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος των Τεχνικών Προσφορών. 5.Η Επιτροπή διαβιβάζει και παραδίδει το/τα σχετικό/α πρακτικό/α εις τριπλούν στη Δ/νση Προμηθειών Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Φάση (Β) 1. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων υποψήφιων αναδόχων έγιναν αποδεκτοί, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος..η Επιτροπή διαβιβάζει και παραδίδει το/τα σχετικό/α πρακτικό/α εις τριπλούν επί του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, στη Δ/νση Προμηθειών Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική προσωρινή απόφαση κατακύρωσης. 7

8 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, στις προσφορές ορίζεται στις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημερομηνία κοινοποίησης κάθε απόφασης. 7. Κατακύρωση Επιλογή Αναδόχου/ων Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οφείλει/οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας διακαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 190/190, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών& Διαχείρισης Υλικού και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση οριστικής κατακύρωσης. 8. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: - είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, - αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, - αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα 8

9 - δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, - δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα την Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση των ειδών εντός σαράντα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης - δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή. - η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του συνολικού έργου, - ορίζει χρόνο παράδοσης/υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, - ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 10 ημερών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, - παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, - δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. Διευκρίνηση: Όταν συγκεκριμένη οικονομική προσφορά, για έναν κωδικό, υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του συγκεκριμένου κωδικού σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Γ της παρούσας, απορρίπτεται η συγκεκριμένη μόνο προσφορά του αντίστοιχου κωδικού. 9. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Υπογραφή Σύμβασης Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι που θα αναδειχθεί/ούν μειοδότης/τες, είναι υποχρεωμένος/οι να προσέλθουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ούς της απόφασης κατακύρωσης να υπογράψει/ουν τη σχετική σύμβαση. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιάστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος, με Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 11. Τόπος εκτέλεσης και διάρκεια της προμήθειας Ο/οι Ανάδοχος/οι, με την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά, εντός σαράντα πέντε (5) ημερών τα προς προμήθεια υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση. 9

10 1. Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.013/011. Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπολογίζεται κράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), επί του ποσού της κράτησης γίνεται επιπλέον κράτηση % χαρτοσήμου και επ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0%. Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο γίνεται κράτηση % που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α και Τμήμα Β. Ολα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού 3. Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την ανάρτηση του παρόντος στην Ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (αποστολή με ) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ. πρωτ. 983/Δ1/ Διακήρυξης για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας Α) Για τα αυθεντικά (ORIGINAL) του κατασκευαστή των μηχανημάτων προμήθεια είδη - LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C DRUM PHOTOCODUCTOR), INKJET INKJET PRINT HEAD, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: A1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/8 του/των υποψήφιου/ων αναδόχου/ων ότι: 1. Τα είδη της προσφοράς του θα είναι αυθεντικά (ORIGINAL) προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας του εκάστοτε μηχανήματος, σφραγισμένα στην γνήσια συσκευασία του κατασκευαστή τους και με τις σχετικές ταινίες διακριτικά ασφαλείας και γνησιότητας.. Εγγυάται ότι για δύο () χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών και της ποιότητας της εκτύπωσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο () ετών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 3. Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο () χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. 5. Υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 11

12 Β) Στην περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα είδη (LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C DRUM PHOTOCODUCTOR), INKJET INKJET PRINT HEAD, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ) διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, δηλ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστούν: Β1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/8 του/των υποψήφιου/ων αναδόχου/ων ότι: 1. Εγγυάται ότι για δύο () χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών και της ποιότητας της εκτύπωσης.σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο () ετών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών.. Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 3. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η επωνυμία του προϊόντος, β) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, γ) ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής.. Υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Β) Στην περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, δηλ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού, ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κατασκευαστή ότι: Β-Α) -τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE (cpv: ): είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 1

13 Έχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, θα περιέχει toner φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR BAR κ.λ.π.) Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β-Β) -τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ (με cpv: ) είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). Έχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, θα περιέχει toner φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουν καινούργιο τύμπανο. Έχουν καινούργιο WIPER BLADE. Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR BAR κ.λ.π.) Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα). Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β-Γ) -τα ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C - DRUM - PHOTOCODUCTOR) (με cpv: ) είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των τυμπάνων (O.P.C - DRUM - PHOTOCODUCTOR) όλα τα 13

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού Τηλ.: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 09/01/2014 Αρ. Πρωτ. 350 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 23-10 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 24/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/24/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα