14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002127544 2014-06-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Ιωάννης Γεροντίνης Τηλέφωνο: , Φαξ: , Ένδειξη: Γραφείο 03 «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» ΑΔΑ: 1PROC «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΑΔΑΜ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/013 (ΦΕΚ 15 Α )«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/01 (Α 11) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.. Την αρ /Η/ (ΦΕΚ 033 Β ) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/010 (ΦΕΚ 19 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 0/007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 00/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 005» (ΦΕΚ Α ) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.50/1 (ΦΕΚ 7 Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 3/95 (ΦΕΚ 7 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.8/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 3/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 1

2 9. Την απόφαση με αριθμ /ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β / ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 9811/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1717/τ.Β / ) αντίστοιχη. 10. Την με αρ. πρωτ. 9051/Δ1/ (ΑΔΑ: 7ΕΗΝ9-ΖΧΗ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών ή εκτέλεσης εργασιών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου έχει οριστεί ή θα οριστεί ειδική επιτροπή, για τις ανάγκες της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., που διενεργούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους Την με αρ. πρωτ /Δ1/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ9-Φ1Ο) απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, που τυχόν θα κατατεθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, οποιαδήποτε μορφής, που αφορούν προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. το έτος 01, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου έχει οριστεί ή θα οριστεί διαφορετική επιτροπή. 1. Το από / πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 1REQ της Διεύθυνσης Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού. 13. Την αριθμ. πρωτ. 9731/Δ13/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.558,97, στον ΚΑΕ 173 (ΑΔΑ: ΒΨΑ9-Ν9, ΑΔΑΜ : 1REQ ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 5590 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 1. Την με αρ. πρωτ /Δ1/0--01 (ΑΔΑ: ΔΕΠ9-3Α) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 15. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος, για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,00 πλέον Φ.Π.Α. ή 8.558,7 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές, το συνημμένο Παράρτημα Β -Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, το συνημμένο Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αναλύεται ως εξής: CPV Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός Συμπ/νου Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου - Drums for office machine.00, , Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας - Toner for laser printers/fax machines 0.73, , Μελάνια - Ink products 10.03, , Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας - Facsimile ribbons 3,00 777,3 ΣΥΝΟΛΑ: , ,97

3 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 173 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ του Υ.ΠΑΙ.Θ. του έτους 01. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των κωδικών των προς προμήθεια ειδών του Πίνακα Ι είτε για συγκεκριμένους κωδικούς των ειδών του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Β της παρούσας και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητα κατά είδος. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων πάντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος. Όλα τα προσφερόμενα είδη για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να είναι αυθεντικά ή και ισοδύναμα, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρχική Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί /Υποτροφίες και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 09/07/01 και ώρα 09:30 π.μ., στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, TK , Μαρούσι, Β όροφος, γραφείο 01.. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 3. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 3.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους - συνοδευόμενες από αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη το αργότερο έως την Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι. 3. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ. 3.3 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, μπορούν να γνωστοποιήσουν, μέσω τηλεομοιοτυπίας, την πρόθεσή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΦΑΞ: με ένδειξη : γραφείο 03, 10330) δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να τους αποστέλλει τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις. 3

4 . Διάρκεια των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 10 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ 150/Α / ). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 5. Σύνταξη και υποβολή προσφορών 5.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη: «Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας» Αριθμ. Πρωτ. : 983/Δ1/ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή» Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5 5.3 Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται επιμέρους τρεις (3) κλειστοί και σφραγισμένοι υποφάκελοι (με όλα τα στοιχεία του προηγούμενου πλαισίου), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν δύο () αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το Πρωτότυπο. Οι τρεις ανεξάρτητοι και σφραγισμένοι φάκελοι είναι οι εξής, και περιλαμβάνουν: α) Υποφάκελος με ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. του άρθρου 8 του Ν. 1599/8, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: 1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (10) ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. του άρθρου του του Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150 Α ) - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση () εδ. α της παρ. του άρθρου του Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150 Α ) καταστάσεως - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση () του εδ. γ της παρ. του άρθρου του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150 Α ). αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. του άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 0 του Π.Δ / (ΦΕΚ150/Α/ ) 5. Ότι αναλαμβάνεται ρητώς - επί ποινή αποκλεισμού - η υποχρέωση παράδοσης εντός σαράντα πέντε (5) ημερών των υπό προμήθεια ειδών των οποίων θα αναδειχθεί μειοδότης. Παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό του υποψήφιου Αναδόχου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 5

6 διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: - Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. - Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. - Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. β) Υποφάκελος με ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Πίνακα Ι της παρούσας Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές). Για κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να παρέχεται διευκρίνιση σχετικά με τον τύπο του (αυθεντικό ή ισοδύναμο). γ) Υποφάκελος με ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» - η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο - επί ποινή αποκλεισμού - τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ως προς τα προσφερόμενα είδη. Για τα είδη για τα οποία δεν κατατίθεται προσφορά η τιμή θα είναι μηδενική. - Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. - Σε περίπτωσης που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ηλεκτρονικής Οικονομικής Προσφοράς και της έντυπης, υπερισχύει η έντυπη. - Οι τιμές των προσφορών θα αφορούν - επί ποινή αποκλεισμού - τιμές ανά τεμάχιο και όχι τιμές συσκευασίας. - Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει τιμή σε Ευρώ ή περιλαμβάνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία και θα δίδεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. - Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι

7 Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. - Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. - Για κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να παρέχεται διευκρίνιση σχετικά με τον τύπο του (αυθεντικό ή ισοδύναμο) - Στη στήλη «ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» του Πίνακα της Οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων ανά συσκευασία στην περίπτωση που το ζητούμενο είδος δεν προσφέρεται μεμονωμένα. (π.χ αν για τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας Panasonic KX-FP05 οι μελανοταινίες περιέχονται σε συσκευασία των τεμαχίων: ΚΧ-FA5X η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα αφορά μόνο το ένα τεμάχιο της συσκευασίας).. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε δύο () φάσεις. Για κάθε φάση η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να συνεδριάσει μία ή και περισσότερες φορές, σε αντίστοιχες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στους υποψήφιους αναδόχους. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι: Φάση (Α) 1.Παραλαβή φακέλων προσφοράς από την αρμόδια Επιτροπή..Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι κυρίως φάκελοι, μονογραφή φακέλων των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται. 3. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, μονογράφονται, σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών.. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, όσων υποψήφιων αναδόχων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι των Δικαιολογητικών. Στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος των Τεχνικών Προσφορών. 5.Η Επιτροπή διαβιβάζει και παραδίδει το/τα σχετικό/α πρακτικό/α εις τριπλούν στη Δ/νση Προμηθειών Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Φάση (Β) 1. Αποσφράγιζονται οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων υποψήφιων αναδόχων έγιναν αποδεκτοί, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά φύλλο και διενεργείται έλεγχος..η Επιτροπή διαβιβάζει και παραδίδει το/τα σχετικό/α πρακτικό/α εις τριπλούν επί του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, στη Δ/νση Προμηθειών Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική προσωρινή απόφαση κατακύρωσης. 7

8 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, στις προσφορές ορίζεται στις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημερομηνία κοινοποίησης κάθε απόφασης. 7. Κατακύρωση Επιλογή Αναδόχου/ων Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οφείλει/οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας διακαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 190/190, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών& Διαχείρισης Υλικού και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση οριστικής κατακύρωσης. 8. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: - είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, - αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, - αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα 8

9 - δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, - δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα την Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση των ειδών εντός σαράντα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης - δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή. - η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του συνολικού έργου, - ορίζει χρόνο παράδοσης/υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, - ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 10 ημερών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, - παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, - δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. Διευκρίνηση: Όταν συγκεκριμένη οικονομική προσφορά, για έναν κωδικό, υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του συγκεκριμένου κωδικού σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Γ της παρούσας, απορρίπτεται η συγκεκριμένη μόνο προσφορά του αντίστοιχου κωδικού. 9. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Υπογραφή Σύμβασης Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι που θα αναδειχθεί/ούν μειοδότης/τες, είναι υποχρεωμένος/οι να προσέλθουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ούς της απόφασης κατακύρωσης να υπογράψει/ουν τη σχετική σύμβαση. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιάστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος, με Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 11. Τόπος εκτέλεσης και διάρκεια της προμήθειας Ο/οι Ανάδοχος/οι, με την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά, εντός σαράντα πέντε (5) ημερών τα προς προμήθεια υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση. 9

10 1. Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.013/011. Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπολογίζεται κράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), επί του ποσού της κράτησης γίνεται επιπλέον κράτηση % χαρτοσήμου και επ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0%. Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο γίνεται κράτηση % που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α και Τμήμα Β. Ολα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού 3. Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την ανάρτηση του παρόντος στην Ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (αποστολή με ) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ. πρωτ. 983/Δ1/ Διακήρυξης για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας Α) Για τα αυθεντικά (ORIGINAL) του κατασκευαστή των μηχανημάτων προμήθεια είδη - LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C DRUM PHOTOCODUCTOR), INKJET INKJET PRINT HEAD, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: A1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/8 του/των υποψήφιου/ων αναδόχου/ων ότι: 1. Τα είδη της προσφοράς του θα είναι αυθεντικά (ORIGINAL) προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας του εκάστοτε μηχανήματος, σφραγισμένα στην γνήσια συσκευασία του κατασκευαστή τους και με τις σχετικές ταινίες διακριτικά ασφαλείας και γνησιότητας.. Εγγυάται ότι για δύο () χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών και της ποιότητας της εκτύπωσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο () ετών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 3. Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο () χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. 5. Υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 11

12 Β) Στην περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα είδη (LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C DRUM PHOTOCODUCTOR), INKJET INKJET PRINT HEAD, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ) διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, δηλ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστούν: Β1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/8 του/των υποψήφιου/ων αναδόχου/ων ότι: 1. Εγγυάται ότι για δύο () χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών και της ποιότητας της εκτύπωσης.σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο () ετών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών.. Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 3. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η επωνυμία του προϊόντος, β) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, γ) ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής.. Υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Β) Στην περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, δηλ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού, ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κατασκευαστή ότι: Β-Α) -τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE (cpv: ): είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 1

13 Έχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, θα περιέχει toner φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR BAR κ.λ.π.) Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β-Β) -τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ (με cpv: ) είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). Έχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, θα περιέχει toner φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουν καινούργιο τύμπανο. Έχουν καινούργιο WIPER BLADE. Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR BAR κ.λ.π.) Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα). Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β-Γ) -τα ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C - DRUM - PHOTOCODUCTOR) (με cpv: ) είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των τυμπάνων (O.P.C - DRUM - PHOTOCODUCTOR) όλα τα 13

14 στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Έχουν καινούργιο τύμπανο. Έχουν καινούργιο WIPER BLADE. Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR BAR κ.λ.π.) Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β-Δ) -τα ΙNKJET IKNJET PRINT HEAD (cpv: ): είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των inkjet inkjet print head, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. Β-Ε) -οι ΜΕΛAΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ( cpv: ) πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι καινούριες και αμεταχείριστες Να αναφέρεται το μήκος της ταινίας και ότι η μελάνωσή τους θα έχει γίνει σε χρονικό διάστημα το πολύ έξι () μηνών πριν από την ημερομηνία παράδοσης, η δε ημερομηνία, θα αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί. Κάθε μελανοταινία είναι αεροστεγώς συσκευασμένη. Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

15 Β3) Για όλα τα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ είδη απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού) έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων των μηχανημάτων ότι έχει πιστοποίηση ISO 9001:008 ή ισοδύναμες, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα, νομίμως επικυρωμένα, πιστοποιητικά. Β) Για όλα τα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ είδη απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού) έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων των μηχανημάτων ότι έχει πιστοποιήση ISO 1001:00 (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος) ή ισοδύναμες, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα, νομίμως επικυρωμένα, πιστοποιητικά. Β5) Για όλα τα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ είδη απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού), έγγραφη βεβαίωση του υποψήφιου ανάδοχου, με αναφορά στη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει. Εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους, πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/07. Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κατασκευαστή των αναλωσίμων των μηχανημάτων ότι: Για όλα τα προς προμήθεια είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner και inkjet), απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού) να παρέχουν φύλλα δεδομένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet), όπως περιγράφεται στην οδηγία 7/58/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Διευκρίνιση: Οποιοδήποτε έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Α/Α cpv Περιγραφή (ενδεικτικοί κωδικοί) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ποσότητα Τεμαχίων ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ TEMAXIA ANA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E0 (1A830) PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E0DN (3500pgs) 5 PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E50DN (E50XG ) 80 PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E 10 (10XW) PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK MS310DN 500Z Imaging Unit 0K Pgs 50F0Z00 0 PHOTOCODUCTOR KIT ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK X0 Imaging Unit X03HG 1 DRUM ΓΙΑ LASER HL-030/00 BROTHER (DR000) DRUM ΓΙΑ LASER HL-100 BROTHER (DR300) PHOTOCONDUCTOR ΓΙΑ LASER EPSON EPL-00L (S05017 ) DRUM ΓΙΑ fax machine PANASONIC KX-FL01 / FL1 GR-W (KX- FAT89X) 8 DRUM ΓΙΑ fax machine PANASONIC KXFL501 KXFLB751 KXFLB75 (KXFA78A) DRUM ΓΙΑ fax machine PANASONIC MB771 (KX-FAD93) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR LASERJET CP05 BLACK (CC530A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR LASERJET CP05 CYAN (CC531A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR LASERJET CP05 MAGENTA (C533A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR LASERJET CP05 YELLOW (CC53A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 1005 BLACK (CB35A 1,5K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET P1505/M 15nf BLACK (CB3A K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET P15 BLACK (CE78A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 1010/1018/ (Q1A K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 1150 (QA,5K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 100 series (C7115X 3,5K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 130n (Q599A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET P01/ P015/ P015DN (Q7553A 3K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET P055dn (CE505A,3K Pgs ) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 0 BLACK (Q511A K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP JET PRO COLOR M51dn (CE10A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP JET PRO COLOR M51dn (CE11A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP JET PRO COLOR M51dn (CE1A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP JET PRO COLOR M51dn (CE13A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 100 / 00D (C09A 5K Pgs) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 300 (Q10A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 350/50 (Q59A 10K Pgs ) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 100/00/05 (Q000A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 100/00 / 05 (Q001A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 100/00 / 05 (Q00A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 100/00 / 05 (Q003A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet 00N (Q1338A)

17 Α/Α cpv Περιγραφή (ενδεικτικοί κωδικοί) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ποσότητα Τεμαχίων ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ TEMAXIA ANA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet color M551 (CE00A) BLACK TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet color M551 (CE01A) CYAN TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet color M551 (CE0A) YELLOW TONER ΓΙΑ PRINTER HP LaserJet color M551 (CE03A) MAGENTA TONER ΓΙΑ PRINTER HP 5MP (C3903A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP Laserjet 1100 (C09A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP Laserjet P110 (CE85A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP Laserjet P01 (CC3A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 3350 (Q70A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 3350 (Q71A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 3350 (Q7A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 3350 (Q73A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 100 (C801A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 050 (C17A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 700 (Q5950A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 700 (Q5951) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 700 (Q595) TONER ΓΙΑ PRINTER HP COLOR Laserjet 700 (Q5953) TONER ΓΙΑ PRINTER HP P3015dn (CE55A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP 1150(QA) TONER ΓΙΑ PRINTER HP CP 355 (C50A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP CP 355 (C51A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP CP 355 (C5A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP CP 355 (C53A) TONER ΓΙΑ PRINTER HP Laserjet 5100dtn (C19X) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK C50/5 (C50A1K) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK C50/5 (C5X1MG) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK C50/5 (C5X1YG) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK C50/5 (C5X1CG) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK PRO00 80X (CF80A) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E0 (01SE) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E30 (08A07) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E0DN/30/0 (0A11E) 3500 pgs TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E50DN (E50A11E) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E 10 (101SE) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK E50 (E50H11A) pgs TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK MS310DN (50F00 Black pgs) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK X0 (BLACK- X03A11) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER LEXMARK w80 (W800H) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER OKIPAGE 1ex (133170)

18 Α/Α cpv Περιγραφή (ενδεικτικοί κωδικοί) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ποσότητα Τεμαχίων ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ TEMAXIA ANA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TONER ΓΙΑ LASER DELL 135cn (FM05 Cyan T107C) TONER ΓΙΑ LASER DELL 135cn (FM0 Yellow T108C) TONER ΓΙΑ LASER DELL 135cn (FM07 Magenta T109C) TONER ΓΙΑ LASER FAX RICOH L1130 (3075/ TYPE 175) 1 TONER ΓΙΑ LASER HL-100 BROTHER (TN8000) TONER ΓΙΑ LASER BROTHER HL150 BROTHER (TN00) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys Canon LBP530 (10B001AA ) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys Canon LBP530 (157B001AA) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys Canon LBP530 (158B001AA ) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys Canon LBP530 (159B001AA ) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys LBP3300 (0917B00AA 708H) TONER ΓΙΑ LASER CANON i-sensys MF890dw ( B00AA) TONER ΓΙΑ LASER FAX CANON 0 (FX3) TONER ΓΙΑ LASER FAX CANON L1000 (FX) 1 TONER ΓΙΑ LASER FAX CANON L000 (FX7) 1 TONER ΓΙΑ LASER FAX CANON L100 (FX10) 5 TONER ΓΙΑ LASER EPSON EPL-00L (S05017) 1 TONER ΓΙΑ LASER EPSON AcuLaser M000D (S05017) 5 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC KX-FL01 / FL1GR-W (KX-FAT88X) 8 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC KXFL501 KXFLB751 KXFLB75 (KX-FA7X) 1 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC KX-FLM51 / KX-FL511 (ΚΧ-FA83) 3 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC PANAFAX UF- 90 / 100 (UG-31) 5 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC PANAFAX UF (UG-555) 3 TONER ΓΙΑ fax machine PANASONIC PANAFAX UF-590 / 100 (UG-3350) 5 TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG CLP-310N ( CLT-K09S ) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG CLP-310N ( CLT-Y09S ) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG CLP-310N ( CLT-M09S ) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG CLP-310N ( CLT-C09S ) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG SF-50R ( SF-D50RA ) 1 TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG SF 50 ( SCX-1D3) 10 TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG ML-010 (ML-010D3) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG SCX 51F (SCX-51D3) 10 TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG SCX 55 FN (MLT-D117S) TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG SCX305F / SF70P (MLT-D101S) 1,5K pgs 0 TONER ΓΙΑ LASER PRINTER SAMSUNG ML-3710D (MLT-D05S) 3 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 (C8719EE- 33XL) 38 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 ( C8771EE ) 38 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 (C877EE) 38 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 (C8773EE) 38 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 (C877EE) 38 18

19 Α/Α cpv Περιγραφή (ενδεικτικοί κωδικοί) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ποσότητα Τεμαχίων ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ TEMAXIA ANA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP PHOTOSMART C5180 (C8775EE) 38 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 1 (515AE- 5) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 1 (C578DN-78) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP OFFICEJET 500 ALL-IN-ONE (NO 901- CC53AE) BLACK 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP OFFICEJET 500 ALL-IN-ONE (NO 901- CC5AE) COLOR 0 INKJET CARTRIDGEΓΙΑ PRINTER HP Officejet 000 N/500 (CD975AE- 90xl) 5 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet 000 N / 500 (CD97AE) 5 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet 000 N / 500 (CD973AE) 5 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet 000 N / 500 (CD97AE) 5 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 590 / officejet k7100 (C877EE- 339) 15 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 590 / officejet k7100 (C87EE- 33) 15 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 1515 (CZ101AE 50 black) 8 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 1515 ( CZ10AE -50 Color) 8 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet Pro 800 (CN05AE- 950XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet Pro 800 (CN08AE- 951XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet Pro 800 (CN0AE- 951XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Officejet Pro 800 (CN07AE- 951XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 5550 / 55 ( C5A - 5) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet 5550/ 55 ( C57AE - 57) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet D30 ( C9351C - 1XL) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Deskjet D30 ( C935CE - XL) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP DeskJet 3550 ( C877A - 7XL) 18 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP DeskJet 3550 ( C878-8XL) 8 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Business inkjet 800 ( C8AE - 10) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Business inkjet 800 ( C837A - 11) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Business inkjet 800 ( C838A - 11) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER HP Business inkjet 800 ( C83A - 11) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series (C8A) black INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series (CH5A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series (CH57A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series (CH57A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series Printheads (C810A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series Printheads (C811A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series Printheads (C81A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ HP Designjet 500plus Printer series Printheads (C813A) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER LEXMARK X3330, X3350 ( 18C003-3) 50 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER X3330, X3350 LEXMARK (18C ) 50 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER LEXMARK z0 ( 18C130-3) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER z0 LEXMARK (18C10-37) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER LEXMARK Value Ink Prospect Pro09 (100XL) 19

20 Α/Α cpv Περιγραφή (ενδεικτικοί κωδικοί) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ποσότητα Τεμαχίων ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ TEMAXIA ANA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER Value LEXMARK Ink Prospect Pro09 (100XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER Value LEXMARK Ink Prospect Pro09 (100XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ PRINTER Value Ink LEXMARK Prospect Pro09 (100XL) INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ BROTHER FAX 180C (BKLC900BK) 3 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ BROTHER FAX 180C (BKLC900M) 3 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ BROTHER FAX 180C (BKLC900C) 3 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ BROTHER FAX 180C (BKLC900Y) 3 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 3000/ 000 (BCI- 3eBK - Black) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 3000/ IP000 / 70 (BCI- Yellow) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 3000/ IP000 / 70 (BCI-- Cyan ) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 3000/ IP 000 / 70 (BCI--Magenta) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 3000/ IP 000 / 70 (BCI-BK- Black) 30 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 00 / 300/500 (PGI-5BK) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 00 / 300/500(CLI-8BK) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 00 / 300/500 (CLI-8C) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 00 / 300/500(CLI-8M ) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON IP 00 / 300/500(CLI-8Y ) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA MP0 / fax JX00 (PG-50) 8 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA MP0 (PG-51) 8 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON B180c (BX-0) 5 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA IP100 / 100 / JX00 (PG-0) 10 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA IP100 / 100 (PG-1) 10 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA MP50 (PG-510) BLACK INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON PIXMA MP50 (PG-511) COLOR INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ CANON B100/150 (BX-3) 0 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ EPSON BX55WD/WF-350DWF /WF-7515( T191) 1 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ EPSON BX55WD/WF-350DWF/WF-7515 ( T19) 1 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ EPSON BX55WD/WF-350DWF/WF-7515 ( T193) 1 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ EPSON BX55WD/WF-350DWF/WF-7515 ( T19) 1 INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ fax machine SAMSUNG SF INKJET CARTRIDGE ΓΙΑ fax machine SAMSUNG SF-30/ SF-30 0 RIBBON ΓΙΑ BROTHER FAX-T10 (PC-7RF) τεμ. 3 RIBBON Cassette ΓΙΑ BROTHER FA-T10 (PC-75 Fax) Ribbon για PRINTER OKI MICROLINE MATRIX 331 ELITE (Ribbon Black) Facsimile ribbons ΓΙΑ fax machine PANASONIC KX-FP 11( KX-FA5X) 10 Facsimile ribbons ΓΙΑ fax machine PANASONIC KΧ-FP 05 (KX-FA5X) ( ρολλά) 80 0

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ναύπλιο, 5/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ κλπ) 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.508,00 Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 9.316,84 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.824,84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ00538052 2016-11-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 5695 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πληροφορίες: κ. Φίλιππος Χατζηδάκης Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου (2 ος όροφος), Αθήνα Τ.Κ. 106 81 Τηλέφωνα: 210-3898050, 210-3898022 Fax: 210-3898055 Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 η /2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 26/02/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001589318 2013-08-23

13PROC001589318 2013-08-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10303/714969 ΧΑΙ ΑΡΙ 13/08/2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr ΑΔΑ: ΩΑΓ046ΨΖΣΠ-ΒΡΙ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 29531 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ ΒΟΧΒ469Η25-6Θ4 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 25-1-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : : Αλ. Πετράς

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 12/03/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 500399 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 4-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 7 4 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Πάνου Τηλ. 3 06535 Φαξ 0 69843

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233, - 284 Fax: 2310891232 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ TEXNIKH EΚΘΕΣΗ Αυτή η μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 29-09- 2016 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 45.345 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ( cpv 30125110-5)»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ( cpv 30125110-5)» ΑΔΑ: ΒΛ1Λ469Η25-ΝΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-11-2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 13/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002625091 2015-03-09

15PROC002625091 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 78/2012 Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια μελανοταινιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Α ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) OKI B4d TONER OKI BLACK 447470 8 DRUM 1 OKI B4 OKI B41dn OKI B40dn OKI Microline 91 TONER OKI p/n 480710 DRUM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ... ΑΔΑ: 7ΑΤΧΟΡΛΜ-30Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Αρ. Πρωτ.: 1987 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτήριο 6 - Γραφείο 102 Τηλέφωνο & Fax: 210-8841617 210-8213248 ΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ποσότ ητα τελική τιμή με φπα 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 2*Laserjet P1005 2*HP Toner 35A Black CB435A 51,53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες)

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 4807/0/Β/99/0 Αρ, ΓΕΜΗ 581.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: Α. Για το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήµων" ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ/FAX HP DESKJET 940c HP DESKJET 720c LEXMARK E260 dn LEXMARK E360 dn HP DESKJET 6940 OKI MB471 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Α : Ω Ε Β Κ 4 6 Ψ Ζ Σ Π - Λ Ο Ρ

Α Δ Α : Ω Ε Β Κ 4 6 Ψ Ζ Σ Π - Λ Ο Ρ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ NUTS : EL303 ΤΗΛ.: 213.1314567-75 FAX : 213.1314576 e-mail: dpk@ein.gr www.inedivim.gr Ημερομηνία: 23/09/2016 Αρ.πρωτ.: 620/29/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ246907Μ-ΗΤΜ. Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖ246907Μ-ΗΤΜ. Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προµήθεια αναλωσίµων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προµήθεια αναλωσίµων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Γεώργιος Επιτροπάκης Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 25-02-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/ 30/15 Σ. 1499 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα