ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα Αριθμ. Πρωτ. 8893

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα Αριθμ. Πρωτ Προς κάθε ενδιαφερόμενο Μεγ. Αλεξάνδρου Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης στα πλαίσια της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS «προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 6/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/20 (ΦΕΚ Α 7/20). 2. Το Π.Δ. 8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 330/739/ΦΕΚ 29/τ.Β /-8-20 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/9 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 386/20 (ΦΕΚ 2/τ.Α /3-7-20) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 6. Την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 200//ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 200 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/7/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί

2 δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/200 της 9 ης Δεκεμβρίου 200 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/4/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 3/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Β επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Β Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες των υποέργων,2,3,4,,7,8, και 4 στα πλαίσια της πράξης: Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS Η προμήθεια διαχωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα. Τμήμα : Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο προϋπολογισμός:.000,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 2: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 2 προϋπολογισμός: 2.0,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 3: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 3 προϋπολογισμός: 4.40,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 4: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 4 προϋπολογισμός: 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα : Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο προϋπολογισμός: 3.00,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 6: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 7 προϋπολογισμός: 00,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 7: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 8 προϋπολογισμός:.000,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 8: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο προϋπολογισμός:.00,00 συμπεριλαμβανομένου του. Τμήμα 9: Γραφική ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το υποέργο 4 προϋπολογισμός: 00,00 συμπεριλαμβανομένου του. Συνολικός προϋπολογισμός ,00 συμπεριλαμβανομένου του. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του κάθε τμήματος (γραφική ύλη και αναλώσιμα) της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για είδη του κάθε Τμήματος. Θα επιλεγεί ένας μειοδότης για κάθε τμήμα ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος για περισσότερα του ενός ή και για όλα τα τμήματα. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). α) Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την ημέρα Πέμπτη και ώρα...3,00 μ.μ., β) η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την ημέρα Πέμπτη και ώρα...3,30 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Σε περίπτωση που αυτό δεν θα καταστεί δυνατό οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (3,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2

3 Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 4.00μ.μ και από τις ιστοσελίδες των πρώην ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Α. Στον φάκελο δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 99/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 2 παρ. της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της Οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται: α) Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ο και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. γ) Ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, για είδη τα οποία δεν αναγράφονται στον πίνακα Για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν μόνον οι πίνακες των Παραρτημάτων της παρούσης διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή(cd). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3

4 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια δώδεκα (2) μηνών. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο του Π.Δ 8/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε () ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 0% της συμβατικής αξίας του κάθε τιμολογίου μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σε περίπτωση ελαττωματικού είδους, αυτό θα αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει τμηματικές παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Υπεύθυνο του κάθε υποέργου και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η υπηρεσία μπορεί με τους ίδιους όρους να προβεί στην αύξηση κατά 30% ή την μείωση κατά 0% των αναφερομένων στο Παράρτημα ποσοτήτων. Για την προμήθεια ποσοτήτων κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή. (ΠΔ 8/2007). Η υπηρεσία μπορεί να προμηθεύεται είδη που δεν αναγράφονται στον πίνακα τα οποία θα προεγκρίνονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της πράξης. Για την τιμολόγηση αυτών των ειδών θα ισχύει «Το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, τον οποίο υποχρεούται να προσκομίζει ο ανάδοχος σε κάθε συναλλαγή», που θα δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά. Το συνολικό κόστος των ειδών δε θα ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος συμπεριλαμβανομένου του. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 8/

5 Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 8/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου και του) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Παρατήρηση:. Όπου και αν στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών. 2. Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών εκτός εάν στα παρακάτω αναφέρεται διαφορετικά. 3. Για να θεωρηθεί έγκυρη η προσφορά πρέπει να προσφέρετε υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Προϋπολογισμός.000,00 με ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ενδεικ τική ετήσια ποσότ ητα Σ ΧΩΡΙΣ (%) Σ ΜΕ ΣΥΝΟΛΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 2B FABER CASTELL) ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 0.7mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0.7mm FABER CASTELL) ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0.9mm FABER CASTELL) ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ (τύπου και ποιότητας ROTRING) ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (τύπου και ποιότητας ROMA TOP) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 38X POST IT ) 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TMX 0 0,00 0,00 6

7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 POST IT) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΝΙ ΚΥΒΟΣ mmχmm POST IT) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 3X82 ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ *42 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 2*297 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 4,2mm PRITT ROLL) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 8,4 mm PRITT ROLL) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Εγγράφων ΣΕΤ με διαλυτικό (τύπου και ποιότητας Pritt) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) 0,mm με άνοιγμα επάνω (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ CD ΣΕ ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ CD BANTEX) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΙΡΑΛ *2mm TMX 0 0,00 0,00 TMX 0 0,00 0,00 TMX 20 0,00 0,00 ΠΑΚΕΤΟ 2ΦΧ4Ε ΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 2ΦΧΕΤΙ Κ 20 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΕΤ 0,00 0,00 ΣΕΤ 0 ΠΑΚΕΤΟ 60 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 7

8 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΚΟΛΛΑ STICK 8,2gr UHU) ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ml (τύπου και ποιότητας UHU) ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ TAΙNIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 8mm ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ (τύπου και ποιότητας Pentel) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ STABILO) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ,ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ (τύπου και ποιότητας ARTLINE) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD mm (τύπου και ποιότητας EDDING) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ FABER CASTELL GOLD) ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ (τύπου και ποιότητας UNI BALL EYE MICRO) ΜΕΛΑΝΙ PELIKAN ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΝΤΟΣΙΕ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 4 Χ 3 (τύπου και ποιότητας SKAG 60 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0,00 8

9 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (με διαφάνεια) Α4 (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ FABER CASTELL) ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ MEΓΑΛΟ (0σελ.) ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (42 mm) ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ( mm) 42 ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΕΛΟΤΕΪΠ mm/33 SCOTCH) ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ mm/33 (τύπου και ποιότητας SCOTCH) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No,2mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με καπάκι ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 3 (28mm) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No (0mm) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 TEMAXΙΩN Νο 7 (70MM) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) 28 (24/6) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) 64 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) Νο.923/ ,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 ΚΟΥΤI 2 TΜΧ ΚΟΥΤΙ 2 TΜΧ ΚΟΥΤΙ 20 TΜΧ 30 0,00 0, ,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 9

10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) Νο. 923/2 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) Νο. 923/4 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) Νο. 923/20 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ (τύπου και ποιότητας ROMA) Νο. 923/23 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ έως 20 σελ. (τύπου και ποιότητας RAPESCO) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA) σελ. 23 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA) σελ. 2 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 60Φ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A3 80gr ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr (ΔΕΣΜΙΔΑ 00Φ * ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 60gr 20Φ ματ Fabriano) ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 30cm ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΣ 90mm*90mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΕΣΜΙΔΑ 00Φ ΠΑΚΕΤΟ 200Φ ΔΕΣΜΙΔΑ 20Φ 20 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 66 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 0,00 0,00 67 ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 20 0,00 0,00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 68 ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΣΕΤ 3 ΣΕΤ 20 0,00 0,00

11 69 Χάρτινες θήκες για CD ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 0 TΜX 0,00 0,00 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 0 ΤΕΜ.) 2 CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ.) 3 DVD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 0 ΤΕΜ.) 4 CD+R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 0 ΤΕΜ.) DVD + R MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4GB MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8GB Τόνερ Εκτυπωτή HP LaserJet 20, Γνήσια HP P73XD, 2x7000 ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΚΟΥΤΙ 0 ΣΕΤ 20 ΚΟΥΤΙ 0 ΚΟΥΤΙ 0 ΚΟΥΤΙ 0 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Ενδει κτική ποσό τητα Σ ΧΩΡΙΣ (%) TIMH ( ) ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ 20 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α 2 2 0,00 0,00 9 Πληκτρολόγιο HP classic TMX 2 0,00 0,00 Σκληρό δίσκο συμβατό με laptop HP paviliongseries>=300 GB TMX 0,00 0,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΡΖΗ ΑΡΧΟΝΤΩ Προϋπολογισμός 2.0,00 με ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Ενδεικτική ετήσια ποσότητα Σ ΧΩΡΙΣ (%) Σ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 3 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 2B FABER CASTELL) ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 0.mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0.mm (τύπου και ποιότητας FABER

12 CASTELL) ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (τύπου και ποιότητας ROMA TOP) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 76X76(τύπου και ποιότητας POST IT ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7X0(τύπου και ποιότητας POST IT ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 76X,27(τύπου και ποιότητας POST IT ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 (τύπου και ποιότητας POST IT) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 4,2mm (τύπου και ποιότητας PRITT ROLL) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) 0,mm με άνοιγμα επάνω (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) 0,mm με άνοιγμα επάνω (τύπου και ποιότητας BANTEX) - σκληρές ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ CD ΣΕ ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ CD BANTEX) ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SKAG) ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SKAG) ΤΕΜ 2 ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΕΤ 2 ΣΕΤ 200 TMX 20 TMX 20 7 ΚΟΛΛΑ STICK 8,2gr TMX 2

13 UHU) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ Pentel) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ (τύπου και ποιότητας STABILO) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD mm (τύπου και ποιότητας EDDING) ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (42 mm) ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ( mm) 23 ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ mm/33 (τύπου και ποιότητας SCOTCH) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ - μαύρο ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ - μπλε ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ - κόκκινο ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 3 (28mm) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No (0mm) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 TEMAXΙΩN Νο 7 (70MM) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ ROMA) 28 (24/6) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ ROMA) 64 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΤI 2 TΜΧ ΚΟΥΤΙ 2 TΜΧ ΚΟΥΤΙ 20 TΜΧ ΚΟΥΤΙΑ 6 ΚΟΥΤΙΑ 6 ΚΟΥΤΙΑ 6 ΚΟΥΤΙΑ 4 ΚΟΥΤΙΑ 4 2 3

14 PARVA) σελ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA) σελ. 2 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 60Φ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A3 80gr ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr (ΔΕΣΜΙΔΑ 00Φ * ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 60gr 20Φ ματ (τύπου και ποιότητας Fabriano) 2 ΔΕΣΜΙΔ Α 00Φ ΠΑΚΕΤΟ 200Φ ΔΕΣΜΙΔ Α 20Φ 39 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΣΕΤ ΣΕΤ 3 4 Χάρτινες θήκες για CD ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ 0 4 TΜX 42 Αφρός καθαρισμού για LCD/TFT 4 43 Πανιά καθαρισμού microfiber 3 44 Πίνακας σεμιναρίου μαγνητικός 4 Θήκες για περιοδικά χάρτινες, διάφορα 20 χρώματα (Α4) 46 Φάκελοι με κουμπί διάφανοι διάφορα 0 χρώματα 47 Υποπόδιο ρυθμιζόμενο θερμομονωτικό 40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ενδεικτική ποσότητα Σ ΧΩΡΙΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 0 ΤΕΜ.) DVD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 0 ΤΕΜ.) MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4GB MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8GB ΚΟΥΤΙΑ 0 ΚΟΥΤΙ

15 MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 64GB MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 28GB Ασύρματο πληκτρολόγιο Ασύρματο Mouse set Web camera Microsoft (Σύνδεση USB/ με ενσωματωμένο μικρόφωνο / Με αυτόματη εστίαση / Ανάλυση 720 p τουλάχιστον Μελάνια για πολυμηχάνυμα HP Office Jet 72 / Black (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) Μελάνια για πολυμηχάνυμα HP Office Jet 72/ Tri - Color (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) Μελάνια για πολυμηχάνυμα HP Photo Smart C4280 / Black (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) - 30 Μελάνια για πολυμηχάνυμα HP Photo Smart C4280 / Tri-Color (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) TMX 3 3 TMX 3 TMX 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προϋπολογισμός 4.40,00 με ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ενδεικτική ετήσια ποσότητα Σ ΜΕ ΤΙΜΗ ( ) ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 3 ΜΟΛΥΒΙΑΞΥΛΙΝΑ FABER CASTEL 2B ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α4 (ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ.) 0,00 0,00

16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φ. 0 38X 3ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φ0 76Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ 76mmX76mm (40Φ.) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 70X0 (ΠΑΚ 40 φύλλων) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 3X82 (ΠAK 40 φύλλων) ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ CLI 70*37 (0Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ 24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ/ΣΕΛΙΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΡΟΔΕΛΛΕΣ SELF-STICK ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ(ΠΑΚΕΤΑ) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ L FDF Χρωματιστές ΤΕΜΑΧΙΩΝ ZEΛATINEΣ δίφυλλες ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L (ΔΙΑΦΑΝΕΣ) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RELEX NPR/A4/L ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) Ενισχυμένες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΤΕΜ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (μπλε-μπορντώ-μαύροκόκκινο-κίτρινο) ΚΟΛΛΑ UHU ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ΜΛ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ (ΚΙΤΡΙΝΟ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ARTLINE,ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΚΧ0Φ ΠΑΚΕΤΟ 4x40ΣΕΛ 3 0,00 4 0,00 ΜΠΛΟΚ 0Φ 4 0,00 ΜΠΛΟΚ 400Φ 4 0,00 ΣΕΤ 40 ΦΥΛ 4 0,00 ΣΕΤ 40 ΦΥΛ 4 0,00 ΠΑΚΕΤΟ 0ΦΧ24ΕΤΙΚ 4 0,00 ΚΟΥΤΙ 40 Φ 8 0,00 ΦΥΛΛΑ 20 0,00 ΣΕΤ 20 0,00 ΣΕΤ 0 2 0, ,00 ΣΕΤ 0 4 0, ,00 6 0, ,00 0,00 2 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,6 MM 0,00 6

17 ΜΠΛΕ 22 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD 0,00 23 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ (Δίαφορα 0,00 χρώματα) 24 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ UNI BALL EYE FINE, UB 7 ΜΑΥΡΟ 0,00 2 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ UNI BALL EYE FINE UB 7 ΜΠΛΕ 0,00 26 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ 2 0,00 0Φ/3Χ9 ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 27 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΑΠΛΑ (Διάφορα χρώματα) 20 0,00 28 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ (Δικογραφίας διάφορα 0,00 χρώματα) 29 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 4 0,00 30 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΑ 2 0,00 3 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PENTEL SUPER Β ΜΠΛΕ 0, ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PENTEL SUPER Β ΜΑΥΡΑ 0, ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT BPS-GP FINE ανατομ. No 20 0,00 0, ΜΠΛΕ 36 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT BPS-GD FINE ανατομ. No 20 0,00 0,7 ΜΑΥΡΟ 37 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT BPS-GP FINE ανακομ. No 0,00 0,7 ΜΠΛΕ 38 ΣTYΛO ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT BPS-GD FINE ανατομ. Νo 0,00 ΜΑΥΡΟ 39 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT BPS-GP FINE ανατομ. Nο ΜΠΛΕ 0, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 (No ) 0mm ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 TEMAXΙΩN Νο.7 (78MM) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΠΑΧΟΣ 0,7mm 80gr ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 00 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 00Φ ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΔΕΣΜΙΔΑ 00Φ ΠΑΚΕΤΟ 00Φ. 4 0,00 4 0, ,00 0,00 7

18 44 Φάκελλοι Αρχειοθέτησης τύπου SKAG απόχρωση 20 0,00 Μπορντώ 4 Μπλοκ Σημειώσεων Καρέ x mm / μεγέθους 2x29,7 cm / των 0 TMX 40 0,00 φύλων / ανακυκλώσιμο χαρτί 60 gr 46 Κοπίδι φαρδύ 4 0,00 47 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ετικέτττα ανά Α4 0 0,00 48 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ MAPED Α4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 0,00 49 Αυτοκόλλητα για CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΦΥΛΛΩΝ 4 0,00 0 Χάρτινες θήκες για CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 TX 0,00 Διαφάνειες A4 (Transparency film for Laser Printer) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 TX 2 0,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Ενδεικ τική ποσότ ητα ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASERJET CP202, ΜΑΥΡΟ 2 2 ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASERJET CP202, CYAN 2 3 ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASERJET CP202, MAGENTA 2 4 ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASERJET CP202, ΚΙΤΡΙΝΟ 2 ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON EPL- 900, ΜΑΥΡΟ 2 6 DVD + R ΚΟΥΤΙ 0 7 MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 64GB 4 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2.'', 2TB 2 Σ ΧΩΡΙΣ (%) Σ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟ Σ 9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3.'', 3TB 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 8

19 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Προϋπολογισμός 3.000,00 με Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 Συρταριών ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α4 (ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ.) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φ. 0 38X 3ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 4X40 (τύπου και ποιότητας POST IT) ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΧΕΙΡΟΣ (αναλογη του μεγεθους του σελοτεϊπ προσφοράς) ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΚΧ0Φ ΜΠΛΟΚ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ Χ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ 6 ΔΙΟΡΘ/ΤΙΚΑ PENTEL ΣΤΥΛΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΙΔΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ) 7 ml 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΤαινία PRITT ROLL FIX COMPACT REFILL SYSTEM πλάτους 4,2mm (PC) 8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία PRITT ROLL FIX COMPACK ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 4,2mm 9 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Εγγράφων ΣΕΤ με διαλυτικό ΣΕΤ ZEΛATINEΣ δίφυλλες ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L (ΔΙΑΦΑΝΕΣ) ΣΕΤ 0 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RELEX NPR/A4/L ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 0 ΠΛΑΙ 2 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) Ενισχυμένες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΤ 0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΤΕΜ 3 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (μπλεμπορντώ-μαύρο-κόκκινοκίτρινο) 2 4 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΚΙΛΑ) ΚΟΥΤΙ 00gr 2 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ (ΚΙΤΡΙΝΟ- 20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD (Μάυρο- Κόκκινο) 8 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 2 9 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ 6 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Σ ΜΕ ΤΙΜΗ ( ) ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 9

20 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G2 No 0,7 Μπλε ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G2 No 0,7 Κόκκινο ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 (No ) 0mm ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 0 TEMAXΙΩN Νο.7 (78MM) Σύρματα συρραπτικού νο 26 (24/6) 2 Σύρματα συρραπτικού νο Σύρματα Συρραπτικού 23/3 mm Σύρματα Συρραπτικού 23/7 mm Μπλοκ Σημειώσεων Καρέ x mm / μεγέθους 2x29,7 cm / των 0 φύλων / ανακυκλώσιμο χαρτί 60 gr ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ χειρός έως και 2 φύλλων με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, τύπου σύρματος Νο 64 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ χειρός έως και 23 φύλλων με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, τύπου σύρματος Νο 26 Συρραπτικό Επιτραπέζιο 70 Φύλλων, τύπου σύρματος πλάτους 23 και βάθους από 6 έως ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΚΟΥΤΑΚΙ 2000 ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΚΟΥΤΑΚΙ 00 TMX Αποσυρραπτικό τύπου Τανάλια 2 33 ΤΑΜΠΟΝ PELIKAN Νο. 2 ΜΠΛΕ 2 34 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 60Φ 20 3 Μηχανικό Μολύβι 0.7 mm Rotring- Tikky) 36 Μύτες για Μηχανικό Μολύβι ΗΒ / 0.7 Κουτάκι 37 WirelessPresenter με λειτουργία ποντικιού και δείκτη TMX 2 laser 38 Τηλεσκοπικός Δείκτης Πίνακα (καλής ποιότητας) 2 39 Δείκτης Laser 40 Πίνακας φελλού 90x20 με πλαίσιο αλουμινίου,mac 2 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA LR 06-, VOLT 4TEMAXIA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΤ 4 42 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3A LR 03-AAA 4 ΣΕΤ 4 20

21 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 43 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (για πίνακα φελλού) 44 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 3 4 Επιτραπέζιο χειροκίνητο κοπτικό φύλλων (γκιλοτίνα) διάστασης Α4, με δυνατότητα TMX κοπής έως και 8 φύλλα 70γρ. Ταυτόχρονα 46 Μηχανή πλαστικοποίησης δίφυλλων μεγέθους Α3 με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ελάχιστο πάχος πλαστικοποίησης 0,4 mm TMX Κάρτες Πλαστικοποίησης μεγέθους A4 πάχους 2Χ2MICRON Κάρτες Πλαστικοποίησης μεγέθους A3 πάχους 2Χ0MICRON ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ USB 3.0 Memory Stick (8GB) USB 3.0 Memory Stick (32GB) (Ταχύτητα read/write > 0MB/sec) USB 3.0 εξωτερικός σκληρός ΤΒ (Western Digital HDD EXT TB PasUltraTitan) Ζευγάρι multimedia ακουστικών με ενσωματωμένο μικρόφωνο με σχεδιασμό που δένει πίσω από το κεφάλι και σύνδεση 3. mm Mini Jack Ψηφιοποιητής Wacom Intuos Pen & Touch Medium Blu-Ray Δίσκοι BD-RE (verbatim) 7 CD-R 8 DVD+R ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Ενδεικ τική ποσότ ητα ΚΟΥΤΙ 0 ΚΟΥΤΙ 0 Σ ΧΩΡΙΣ (%) Σ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟ Σ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 30-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1103 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002430244 2014-11-26

14PROC002430244 2014-11-26 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα