Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο, η συνεργατική µάθηση α) αποτελεί προϋπόθεση για τη διαµορφωτική αξιολόγηση. β) συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση των µαθητών. γ) είναι ανέφικτη λόγω έλλειψης χώρου και χρόνου. δ) πρέπει να αποφεύγεται, γιατί ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να ελέγχει το βαθµό εµπλοκής και συνεισφοράς του κάθε µαθητή. 2. Για την ανάπτυξη της πολυγλωσσικής/πολυπολιτισµικής ικανότητας α) ο καθηγητής πρέπει να εστιάσει τη διδασκαλία του στις πιο διαδεδοµένες και επικρατέστερες γλώσσες-πολιτισµούς που προβλέπονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. β) αρκεί ο καθηγητής της ξένης γλώσσας να εντάξει στο µάθηµα του στοιχεία από τις µητρικές γλώσσες και πολιτισµούς των πολυπληθέστερων οµάδων µαθητών στην τάξη. γ) ο καθηγητής της ξένης γλώσσας οφείλει να εκµεταλλευτεί κάθε γλωσσική και πολιτισµική γνώση των µαθητών του και να ευνοήσει τις µεταφορές αυτών των γνώσεων στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας. δ) πρέπει στη τάξη να υπάρχουν αλλοδαποί µαθητές, ώστε να γίνεται ανταλλαγή γλωσσικών και πολιτισµικών γνώσεων µε τους Έλληνες µαθητές. 3. Η εξατοµικευµένη διδασκαλία ενδείκνυται σε περίπτωση που α) υπάρχουν περισσότεροι του ενός στόχοι. β) ο αριθµός των διδακτικών ωρών είναι ανεπαρκής. γ) έχουµε πολλούς µαθητές σε µια τάξη. δ) το επίπεδο των µαθητών δεν είναι οµοιογενές. 4. Το portofolio, ως εργαλείο αξιολόγησης για το γραπτό λόγο, ουσιαστικό σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στο µαθητή α) να δηµιουργήσει µία συλλογή των γραπτών εργασιών του στο µάθηµα της ξένης γλώσσας. β) να εξασφαλίσει την εύνοια του εκπαιδευτικού για τη συστηµατική τακτοποίηση των γραπτών εργασιών του. γ) να δείξει την πορεία της προόδου του στο γραπτό λόγο από την αρχή του προγράµµατος ως το τέλος. δ) να παρουσιάσει όλες τις εργασίες στον εκπαιδευτικό και να φυλάξει µόνο τις καλύτερες. 5. Για τη βελτιστοποίηση της συγκράτησης των γνώσεων/ πληροφοριών απαιτείται α) ποικιλία στη θεµατολογία. β) µικρότερος αριθµός µαθητών στην τάξη. γ) συχνή διεξαγωγή τέστ. δ) χρήση διαφόρων εποπτικών µέσων. Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

2 6. Παρατηρείτε ότι κάποιος µαθητής στην τάξη κινείται συνεχώς και γράφει κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Όταν όµως προσπαθείτε να δείτε τι έχει σηµειώσει στο τετράδιο του, διαπιστώνετε ότι πρόκειται για σχέδια και ζωγραφιές. Πώς αντιδράτε; α) Τον αγνοείτε, γιατί συµπεραίνετε ότι πρόκειται για αδιάφορο µαθητή, που προσπαθεί να κρύψει την αποστασιοποίησή του από το µάθηµα προσποιούµενος ότι παρακολουθεί. β) Υποθέτετε ότι πρόκειται για κιναισθητικό τύπο και που προτείνετε κάποιες δραστηριότητες για να σιγουρευτείτε και να τον βοηθήσετε. γ) Συµπεραίνετε ότι πρόκειται για παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες και ζητάτε να συναντήσετε τους γονείς του για να τους συµβουλέψετε να παρακολουθήσει την πρόσθετη διδακτική στήριξη. δ) Πιστεύετε ότι πρόκειται για παιδί µε προβλήµατα προσωπικά, που θέλει να σας κάνει να το προσέξετε. Ανέχεστε την συµπεριφορά αυτή για λίγο αλλά, αν συνεχίσει, το επιπλήττετε. 7. Με ποια από τις παρακάτω µαθησιακές πρακτικές θα συνδέατε έναν «ακουστικό τύπο» α) Μιλάει πολύ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. β) Του αρέσει να χρησιµοποιεί πολλά χρωµατιστά µολύβια όταν γράφει. γ) Έχει την τάση να επαναλαµβάνει και ο ίδιος τις λέξεις και τις φράσεις του εκπαιδευτικού. δ) Προσεχή περισσότερο όταν ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί κείµενα µε εικόνες. 8. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες µεθοδολογικές αντιλήψεις, η χρήση της µητρικής γλώσσας των µαθητών στο µάθηµα της ξένης γλώσσας α) Επιτρέπεται ανάλογα µε τη δραστηριότητα που πραγµατοποιείται. β) Απαγορεύεται παντελώς, διότι ενεργοποιεί στρατηγικές παρεµβολής. γ) Επιτρέπεται µόνο για να δίνει ο εκπαιδευτικός προφορικές οδηγίες στους µαθητές. δ) Απαγορεύεται όταν οι µαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή οµάδες. 9. Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όταν ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί την επαγωγική µέθοδο, α) προτείνει κανόνες στον µαθητή, ο οποίος πρέπει να τους µελετήσει και να τους εφαρµόσει προκειµένου να κατανοήσει και να παραγάγει λόγο. β) επιβάλλει στο µαθητή να διατυπώσει έναν υποθετικό κανόνα και να προτείνει παραδείγµατα. γ) προτείνει παραδείγµατα στο µαθητή, ο οποίος πρέπει να τα αναλύσει προκειµένου να αντιληφθεί και να διατυπώσει κανόνες λειτουργίας του γλωσσικού συστήµατος. δ) οδηγεί τη διαδικασία µάθησης από το γενικό στο µερικό. 10. Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, τα γλωσσικά λάθη εκλαµβάνονται ως α) στοιχείο που επιβεβαιώνει την ενεργητική συνεισφορά του µαθητή. β) ανεπιθύµητοι τύποι στη διαγλώσσα των µαθητών. γ) αποκλειστικοί παράγοντες αξιολόγησης της επίδοσης του µαθητή. δ) σηµαντικό εµπόδιο στην αποτελεσµατική διαδικασία εκµάθησης της γλώσσας. Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 2 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

3 11. Η χρήση του ιαδικτύου, και γενικώς των πολυµέσων, στην ξενόγλωσση τάξη α) ενδείκνυται µόνο για µαθητές που είναι εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή. β) ενεργεί ως κίνητρο µάθησης. γ) απλουστεύει τον σχεδιασµό του µαθήµατος. δ) αποβαίνει εις βάρος της διδακτέας ύλης. 12. Στη διδασκαλία, η στοχοθεσία α) είναι ανεξάρτητη του διδακτικού σχεδιασµού. β) αποτελεί το βασικό στάδιο του διδακτικού σχεδιασµού. γ) καθορίζεται αποκλειστικά από τα περιεχόµενα µάθησης που έχουµε προσδιορίσει. δ) δυσχεραίνει την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών. 13. Στο σχολείο, η αξιολόγηση βασικό στόχο έχει α) τον έλεγχο των γνώσεων και των ικανοτήτων του µαθητή. β) τη βαθµολόγηση του µαθητή γ) την πιστοποίηση των γνώσεων του µαθητή. δ) την αποτίµηση της προσωπικότητας του µαθητή. 14. Η διαµορφωτική αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών αποσκοπεί α) στην αξιολογική τοποθέτηση κάθε µαθητή ανάµεσα στους άλλους συµµαθητές του. β) στον προσδιορισµό του επιπέδου γνώσεων του µαθητή προκειµένου να συµµετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης. γ) στην εκτίµηση της επίτευξης του τελικού στόχου. δ) στη διαπίστωση του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων από τους µαθητές και στην εκτίµηση της πορείας της διδασκαλίας. 15. Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση α) η διδασκαλία πρέπει να είναι δασκαλοκεντρική. β) δίνεται έµφαση στις διαθεµατικές δραστηριότητες. γ) δίνεται προτεραιότητα στη συστηµατική διδασκαλία της γραµµατικής. δ) ακολουθείται η ίδια µεθοδολογία µε τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αλλά αλλάζουν τα θέµατα. 16. Ξεκινώντας τη διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέγει κατά προτίµηση α) δραστηριότητες προφορικού λόγου. β) δραστηριότητες γραπτού λόγου. γ) δραστηριότητες γραπτού και προφορικού λόγου. δ) δραστηριότητες διαµεσολάβησης. 17. Η πραγµατολογική ικανότητα αναφέρεται α) στην ικανότητα αντίληψης και απόδοσης των πραγµάτων µε βάση εννοιολογικά σχήµατα. β) στην ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε και να περιγράφουµε την πραγµατικότητα γύρω µας. γ) στην ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γλωσσικών πράξεων σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. δ) στην ικανότητα οργάνωσης και δόµησης του λόγου µέσα από γλωσσικές λειτουργίες και σχήµατα διάδρασης. Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 3 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

4 18. Η σηµασιολογική ικανότητα είναι α) ανεξάρτητη ικανότητα των επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων. β) µία από τις γλωσσολογικές ικανότητες. γ) µέρος της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. δ) µία από τις πραγµατολογικές ικανότητες. 19. Στην ξενόγλωσση τάξη, η διδασκαλία/ εκµάθηση του λεξιλογίου α) απαιτεί άριστες αποµνηµονευτικές ικανότητες από τους µαθητές. β) απαιτεί την αναφορά στη µητρική γλώσσα. γ) πρέπει να στηρίζεται σε εννοιολογικά πεδία. δ) πρέπει να προηγείται της κατανόησης του κειµένου. 20. Στην ενίσχυση των κινήτρων µάθησης συµβάλλει α) η συνεχής αλλαγή της διάταξης των θρανίων. β) η επιλογή των θεµάτων βάσει της ηλικίας των µαθητών. γ) η προσωπικότητα των µαθητών. δ) ο φόβος των εξετάσεων. 21. Το σχέδιο εργασίας α) επιβάλλει την συνεργατική µάθηση. β) είναι πάντα διαθεµατικό. γ) απαιτεί τη χρήση νέων τεχνολογιών. δ) συµβάλλει στην αυτονόµηση της µάθησης. 22. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες είναι α) η πιο πρόσφατη µεθοδολογική προσέγγιση για το ξενόγλωσσο µάθηµα. β) ένα εργαλείο για την εκµάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των γλωσσών. γ) µία βάση δεδοµένων για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσοµάθειας. δ) νόµος της Ε.Ε. για θέµατα εκπαίδευσης - πολιτισµού. 23. Για να εντάξουµε αυθεντικό λόγο σε πραγµατικό χρόνο στην ξενόγλωσση τάξη, πρέπει να ανατρέξουµε α) σε αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες. β) στα διδακτικά εγχειρίδια. γ) στη δορυφορική τηλεόραση. δ) σε αυθεντικά γραπτά κείµενα. 24. Ο µαθητής έχει αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα στην ξένη γλώσσα όταν µπορεί α) να επικοινωνεί γραπτά στην ξένη γλώσσα µε φυσικούς οµιλητές. β) να χρησιµοποιεί αντισταθµιστικές στρατηγικές στον προφορικό λόγο. γ) να χρησιµοποιεί σωστά τους γραµµατικούς κανόνες και τις δοµές της γλώσσας. δ) να κατανοεί και να παράγει αποτελεσµατικά τον προφορικό και γραπτό λόγο. 25. Με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, το άγχος των µαθητών στο µάθηµα της ξένης γλώσσας µπορεί να ελαττωθεί όταν ο εκπαιδευτικός α) ακολουθεί πιστά τις οδηγίες αξιοποίησης της ύλης του διδακτικού εγχειριδίου. β) αναθέτει στους µαθητές δραστηριότητες µέσα στην τάξη σε ζευγάρια ή οµάδες. γ) φροντίζει ώστε να διορθώνει όλα τα λάθη των µαθητών τη στιγµή που συµβαίνουν. Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 4 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

5 δ) ελέγχει συνεχώς την προσοχή των µαθητών κατά την ώρα του µαθήµατος. 26. Κατά την επιλογή ενός εγχειριδίου διδασκαλίας, πρώτο µέληµα του καθηγητή ξένων γλωσσών πρέπει να είναι ο έλεγχος του κατά πόσο αυτό α) προάγει την ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων του µαθητή στην ξένη γλώσσα. β) έχει ευρεία κυκλοφορία στο εµπόριο στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό. γ) παρέχει λύσεις των ασκήσεων/ δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει στην ύλη του. δ) περιέχει αλφαβητικό κατάλογο λεξιλογίου µε τη µετάφραση των λέξεων στα ελληνικά. 27. Ανατρέχοντας στη διαφοροποιηµένη παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας, ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί α) τους µαθητές σε επίπεδα µε βάση τις γνώσεις τους. β) τη µεθοδολογική προσέγγιση των κειµένων. γ) την παιδαγωγική προσέγγιση των περιεχοµένων µάθησης. δ) όλες τις δυνατές παραµέτρους της διδασκαλίας. 28. Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, µε τον όρο διαδικαστική γνώση αναφερόµαστε α) στην ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας. β) στην ανάπτυξη µορφοσυντακτικής ικανότητας. γ) στη διαµόρφωση διαπολιτισµικής συνείδησης. δ) στην ανάπτυξη λειτουργικής ικανότητας στη χρήση της γλώσσας. 29. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έρχεται σε αντίθεση µε τη σύγχρονη αντίληψη κατανόησης του γραπτού κειµένου; Οι µαθητές πρέπει να α) γνωρίζουν τι διαβάζουν και για ποιο λόγο το διαβάζουν. β) γνωρίζουν την κατά λέξη µετάφραση του κειµένου στη µητρική τους γλώσσα. γ) αναπτύσσουν στρατηγικές ελέγχου της προσοχής τους κατά την ανάγνωση. δ) είναι σε θέση να αξιοποιούν τις πρότερες γνώσεις και τις εµπειρίες τους. 30. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες πρέπει α) να εξετάζονται παρουσία και άλλων µαθητών. β) να αξιολογούνται µε ειδικά κριτήρια. γ) να αξιολογούνται λιγότερο συχνά. δ) να προάγονται χωρίς αξιολόγηση. 31. Η γλωσσική επίγνωση βοηθά το µαθητή α) να κάνει ορθές γλωσσικές επιλογές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στην επικοινωνιακή περίσταση. β) να κατανοεί τους γραµµατικούς κανόνες και να επιλέγει τις σωστές γραµµατικές δοµές. γ) να κατανοεί και να αποµνηµονεύει αποτελεσµατικά το λεξιλόγιο. Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 5 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

6 δ) να αναπτύξει τη διαπολιτισµική του συνείδηση. 32. Στρατηγική επικοινωνίας δεν είναι: α) Η διατύπωση. β) Η επίκληση της προσοχής. γ) Η περίφραση. δ) Η αποφυγή/ παράκαµψη. Κατά την κρίση µας, οι ερωτήσεις 6, 15 και 27 επιδέχονται, εναλλακτικά, ως σωστές απαντήσεις αυτές που είναι µε έντονους (bold) χαρακτήρες. Την ευθύνη των απαντήσεων φέρουν για το.σ. - Κώστας Βουλγαρίδης, Πρόεδρος - Στέλιος Μαρκαντωνάκης Γενικός Γραµµατέας - Ζωή Πολυµεροπούλου, Αντιπρόεδρος και οι συνάδελφοι: - Nicole Mobillotte - Βαρβάρα Στυλιανού - Σοφοκλής Τσακαγιάννης Το Copyright των απαντήσεων ανήκει αποκλειστικά στο Σύνδεσµο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Μάρνη 43, ΑΘΗΝΑ ο οποίος επιτρέπει τη δηµοσίευσή τους µόνο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και µε την ένδειξη : «Ενδεικτικές απαντήσεις από το Σύνδεσµο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης- Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 6 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΘΕΜΑ: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η εφαρμογή τους στην ανομοιογενή τάξη» Διδάσκουσα Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 121 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 3-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 3-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4Π & 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σάββατο 13-6-2009

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα