1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7"

Transcript

1 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες Αγορά Ιδίων Μετοχών Πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) Ίδρυση νέων εταιρειών 9 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Γενικές πληροφορίες Κέρδη ανά µετοχή Μερισµατική πολιτική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Μισθωµένα Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρείας Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Μετοχική σύνθεση ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση της Εταιρείας Ανθρώπινο δυναµικό Οµίλου Οργανόγραµµα ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006 Εταιρείας και Οµίλου 35

3 7. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.1 οµή Οµίλου Ενοποιούµενες Εταιρείες Άµεση Συµµετοχή Έµµεσες συµµετοχές - Θυγατρικές των θυγατρικών εταιρειών Συγγενείς Εταιρείες Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8.1 Σηµαντικές εξελίξεις τρέχουσας χρήσης Στόχοι και προοπτικές της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Στόχοι & προοπτικές των θυγατρικών εταιρειών της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΡΘΡΟ Παράρτηµα 2

4 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας και µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 22 η Ιουνίου 2007, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το πρωί στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, ηµιώροφος, αίθουσα Cosmos στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης: Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, απλών και ενοποιηµένων (Συνοπτικών Οικονοµικών Στοιχείων και Πληροφοριών) µετά των επ αυτών σηµειώσεων και των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2006. Έγκριση διανοµής µερίσµατος κερδών στους µετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2006. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2006. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, απλών και ενοποιηµένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2007 και καθορισµός της αµοιβής τους. Εκλογή νέου εννεαµελούς ιοικητικού Συµβουλίου. Έγκριση αµοιβών µελών ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/ /12/2006 και προέγκριση αµοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/ /12/2007. ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση µέτοχοι οφείλουν: Εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν µέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ν. Ψυχικό, 7 Μαΐου 2007 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3

5 Στοιχεία Ετήσιου ελτίου σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4

6 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή και να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, στους κάτωθι: κ. Ιωάννη Κολίτση, Γενικό ιευθυντή, τηλ κ. Γιώργο Αλεβίζο, Treasurer του Οµίλου, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της 5/204/ Απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Βασίλειος Σ. Φουρλής, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, τηλ Ο κ. Ιωάννης Α. Κολίτσης, Γενικός ιευθυντής, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη, αληθή, ακριβή και ορθά. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Για τη χρήση 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση της από 23 Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας- σε επίπεδο µητρικής και σε ενοποιηµένο επίπεδο, για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές 5

7 κα. Ησαΐα Θεοδωρίδου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., ( ιεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα τηλ.: , Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Νικόλαο Επ. Βουνισέα της εταιρείας KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., ( ιεύθυνση εργασίας: Στρατηγού Τόµπρα 3, Αγία Παρασκευή Αττικής, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Οι εταιρείες του Οµίλου και τα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της είναι: Επωνυµία Εταιρείας Έδρα % Συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης Βουκουρέστι 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης GENCO TRADE S.R.L. Ρουµανία GENCO BULGARIA L.T.D. Σόφια Βουλγαρία 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης PRIME TELECOM A.E. Αθήνα 82,91% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης HOUSEMARKET A.E. Αθήνα 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης FOURLIS TRADE A.E.B.E. Αθήνα 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης INTERSPORT ATHLETICS A.E. Αθήνα 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης AUTOMATE A.E. Αθήνα 91,39% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. * Αθήνα 78,53% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης SERVICE ONE Α.Ε. * Αθήνα 99,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης TRADE LOGISTICS A.B.E.T.E. * Αθήνα 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης H.M HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD * Λευκωσία Κύπρος 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης INTERSPORT ATLETICS (CYPRUS) LTD* Λευκωσία Κύπρος 100,00% Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης A.T.C. A.B.E.T.E. Αθήνα 45,43% Μέθοδος Καθαρής Θέσης SPEEDEX Α.Ε. Αθήνα 49,527% Μέθοδος Καθαρής Θέσης * εταιρίες µε έµµεση συµµετοχή Όλες οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας της ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ως εξής: Ο έλεγχος των εταιρειών FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε, TRADE LOGISTICS A.B.E.T.E. και SERVICE ONE Α.Ε. για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο. Παπαγεωργακόπουλο της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., PRIME TELECOM A.E., A.T.C. A.B.E.T.E., για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ησαϊα Κ. Θεοδωρίδου της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. και HOUSEMARKET Α.Ε. για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Βασίλειο. Παπαγεωργακόπουλο και Μάριο Τ. Κυριάκου των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας GENCO TRADE S.R.L. που εδρεύει στη Ρουµανία, για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε απο τοπικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής Εταιρείας KPMG Romania SRL. Ο έλεγχος της εταιρείας GENCO BULGARIA L.T.D., που εδρεύει στη Βουλγαρία, για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε απο την τοπικό Ελεγκτή Dimitana Hristova µε αρ. µητρώου

8 Ο έλεγχος της εταιρείας SPEEDEX A.E. για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Ε. Κυρµπιζάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16181) και Κωνσταντίνο Π. Ευαγγελινό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151) της ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Ο έλεγχος της εταιρείας H.M HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε από τοπικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής Εταιρείας KPMG. Ο έλεγχος της εταιρείας ΙΝΤΕSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD για τη χρήση 2006 διενεργήθηκε από τοπικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής Εταιρείας KPMG. H εταιρεία AUTOMATE A.E. είναι σε εκκαθάριση και δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι Η µητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις: Εταιρεία Χρήσεις FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε HOUSEMARKET A.E INTERSPORT ATHLETICS A.E ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. Σε εξέλιξη ο έλεγχος των χρήσεων 2003 έως και 2005 SERVICE ONE Α.Ε έως και 2006 AUTOMATE A.E έως και 2006 PRIME TELECOM A.E έως και 2006 GENCO TRADE S.R.L έως και 2006 GENCO BULGARIA L.T.D έως και 2006 A.T.C. A.B.E.T.E έως και 2006 SPEEDEX A.E. Σε εξέλιξη ο έλεγχος των χρήσεων 2000 έως και 2004 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 ολοκληρώθηκε o φορολογικός έλεγχος της εταιρείας FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για τις χρήσεις 2003 και Από τον έλεγχο προέκυψαν φόροι καταβλητέοι συνολικού ποσού ,00 ευρώ. 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιηµένη και µη βάση, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου (σε ενοποιηµένη και µη βάση) είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 7

9 Οι οικονoµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών, καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης των θυγατρικών και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Το Ετήσιο ελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου ελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι µέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την Εταιρεία µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στην Εταιρεία, (Λεωφ. Κηφισίας 340, Τ.Κ Νέο Ψυχικό), Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Αλεβίζος Γεώργιος τηλ.:

10 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ηµόσιες Προσφορές Η Εταιρεία κατά τη χρήση και την τρέχουσα χρήση δεν προέβη σε ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών άλλης Εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν έλαβε χώρα από τρίτους ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας. 2.2 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες εν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν, επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων σε βάρος της Εταιρείας που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 2.3 Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης δεν προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών. 2.4 Πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) Η Εταιρεία κατά τη χρήση δεν προέβη σε εφαρµογή προγράµµατος διάθεσης µετοχών (stock option plan). 2.5 Ίδρυση νέων εταιρειών Την συστάθηκε η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LIMITED, µε έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου. Η ως άνω εταιρεία είναι θυγατρική της Εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. κατά 100% και έχει ως κύριο αντικείµενο των δραστηριοτήτων της την εµπορία αθλητικών ειδών. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Κυπριακών Λιρών (Χίλιες Λίρες Κύπρου) διαιρεµένο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µίας (1) Κυπριακής Λίρας εκάστης. Με απόφαση της εταιρείας σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία την 16η Φεβρουαρίου 2006 η εταιρεία αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο κατά (Ενενήντα εννέα χιλιάδες) Κυπριακές Λίρες µε τη δηµιουργία πρόσθετων µετοχών ονοµαστικής αξίας µίας (1) Κυπριακής Λίρας εκάστης. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά την αύξησή του ανέρχεται στο ποσό των Κυπριακών Λιρών (Εκατό χιλιάδες Λίρες Κύπρου) διαιρεµένο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µίας (1) Κυπριακής Λίρας εκάστης. 9

11 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Απρίλιο του Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την τιµή κλεισίµατος της Εταιρείας (στο τέλος κάθε µήνα), τον όγκο συναλλαγών της Εταιρείας, σε τεµάχια και σε αξία, καθώς και την τιµή του Γενικού είκτη του Χ.Α. για την περίοδο από : Τιµή κλεισί- µατος τέλους µηνός (σε ευρώ) Συνολικός όγκος συναλλαγών µηνός (σε τεµάχια) Συνολική αξία συναλλαγών µηνός (σε χιλ. ευρώ) Τιµή κλεισίµατος τέλους µηνός Γενικού είκτη Χ.Α Ιανουάριος 5, , ,93 Φεβρουάριος 6, , ,16 Μάρτιος 6, , ,91 Απρίλιος 6, , ,45 Μαϊος 6, , ,53 Ιούνιος 6, , ,73 Ιούλιος 7, , ,78 Αύγουστος 7, , ,48 Σεπτέµβριος 6, , ,96 Οκτώβριος 7, , ,32 Νοέµβριος 8, , ,64 εκέµβριος 11, , , Ιανουάριος 10, ,84 Φεβρουάριος 10, ,85 Μάρτιος 10, ,34 Απρίλιος 12, ,96 Μαϊος 11, ,21 Ιούνιος 11, ,75 Ιούλιος 11, ,98 Αύγουστος 11, ,62 Σεπτέµβριος 13, ,05 Οκτώβριος 15, ,60 Νοέµβριος 14, ,50 εκέµβριος 16, , Ιανουάριος 15, ,24 Φεβρουάριος 17, ,96 Μάρτιος 17, ,14 10

12 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρηµατιστηριακοί δείκτες στους οποίους συµµετέχει η µετοχή της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 40 Γ ΣΑΓ Γενικός είκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού FTSEA FTSE/Χ.Α. 140 EPS50 EPSI 50 ΠΟ FTSEI FTSE/Χ.Α. Προσωπικών & Οικιακών Προϊόντων FTSE/X.A. International Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής και η εξέλιξη του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών της µετοχής της Εταιρείας, για την περίοδο από : , , ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4, ,00 0 2/1/06 31/1/06 28/2/06 31/3/06 28/4/06 31/5/06 30/6/06 31/7/06 31/8/06 29/9/06 Ογκος συναλλαγών σε τεµάχια 31/10/06 30/11/06 29/12/06 31/1/07 28/2/07 Τιµή κλεισίµατος 30/3/07 0,00 Η χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 ήταν θετική δεδοµένου ότι σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 40,4% περίπου για την χρονική περίοδο από έως Η ανώτατη τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας για την χρήση 2006 καταγράφηκε στις και ήταν 16,06 Ευρώ, η δε κατώτατη τιµή έτους ήταν 9,00 Ευρώ και καταγράφηκε στις Η µέση τιµή της µετοχής της Εταιρείας για την περίοδο από έως και την , µε βάση την τιµή κλεισίµατος ήταν 12,13 Ευρώ. 11

13 Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, του Γενικού είκτη του Χ.Α. για την περίοδο από έως και την , οι οποίες έχουν µετατραπεί µε βάση το 100 την (έτος βάσης): /1/06 2/2/06 2/3/06 2/4/06 2/5/06 2/6/06 2/7/06 2/8/06 2/9/06 2/10/06 2/11/06 2/12/06 2/1/07 2/2/07 2/3/07 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Γενικός είκτης Χ.Α. 3.2 Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών την 31η εκεµβρίου 2006 και 2005 είναι µετοχές. Ο Όµιλος Η Εταιρεία 31/12/ /12/ /12/ /12/2005 Κέρδη της χρήσης µετά από φόρους Σταθµισµένος Μ.Ο. µετοχών Κέρδη - ζηµίες ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,54 0,36 0,33 0, Μερισµατική πολιτική Το.Σ. θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, της 22 ας Ιουνίου 2007 τη διανοµή συνολικού µερίσµατος για τη χρήση 2006 ποσού ευρώ ,20 (ή ποσού ευρώ 0,31 ανά µετοχή). Σηµειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προµέρισµα χρήσης 2006 ποσό ευρώ ,60 (ή ποσό ευρώ 0,13 ανά µετοχή) από τον Ιούλιο του 2006, το οποίο λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2006, ενώ το υπόλοιπο ευρώ 0,18 ανά µετοχή θα λογιστικοποιηθεί στη χρήση Εφόσον η ανωτέρω πρόταση εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση δικαιούχοι του µερίσµατος χρήσης 2006, θα είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., στις Κατά συνέπεια από τις οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος χρήσεως Η καταβολή του µερίσµατος, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα αρχίσει στις και µέχρι την Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας αυτής η καταβολή θα πραγµατοποιείται µόνο στα γραφεία της Εταιρείας µας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρείας FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα τηλ και

14 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές πληροφορίες Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε το διακριτικό τίτλο FOURLIS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950 µε την επωνυµία Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ενώ από το 1966 λειτουργούσε µε την επωνυµία «Α ΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 618/ ), µετονοµάστηκε δε σε FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία εγκρίθηκε µε την Κ2-3792/ απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη µετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία συµµετοχών και ως εκ τούτου και την τροποποίηση του σκοπού της. Με το υπ αριθ. 7/ πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 6465/ ) αποφασίσθηκε η µεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το ήµο Κηφισιάς στο ήµο Νέου Ψυχικού. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται πλέον στο Νέο Ψυχικό στη Λεωφ. Κηφισίας 340. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπ. Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε /06/Β/86/01. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, είχε αρχικά οριστεί στα 30 έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , η διάρκεια παρατάθηκε για ακόµη 30 έτη, ήτοι µέχρι το έτος Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, ύστερα από την τροποποίησή του µε απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, έχει ως εξής: Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η συµµετοχή σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές Εταιρείες και επιχειρήσεις, οποιασδήποτε µορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο. Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών. Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης). Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόµενη µε κινητά ή ακίνητα, βιοµηχανική ή εµπορική, παραπλήσια ή σχετική µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που µπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της. Η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τοµείς γενικής διοίκησης, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. Για την επίτευξη και ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί: να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό µε το σκοπό της Εταιρείας, να ιδρύει υποκαταστήµατα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών και υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει. Σήµερα, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά στη συµµετοχή µε σηµαντικό ποσοστό σε διάφορες Εταιρείες, καθώς και στην ίδρυση νέων εταιρειών, προς τις οποίες θα παρέχει υπηρεσίες 13

15 διοικητικής, τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, υπάγεται δε στην κατηγορία ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιρειών, κλάδος της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ -03 της Ε.Σ.Υ.Ε.). 4.2 Ιστορικό Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτελεί συνέχεια της Εταιρείας Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ η οποία ιδρύθηκε το 1950, µε έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή της έως και την απόσχιση του εµποροβιοµηχανικού της κλάδου, η Εταιρεία είχε µια αξιοσηµείωτη πορεία, την οποία συνεχίζει η FOURLIS TRADE A.E.B.E., µε αποτέλεσµα η τελευταία να κατέχει σήµερα ηγετική θέση στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η Εταιρεία ακολουθώντας µια πολιτική συµµετοχών και εξαγορών στρατηγικής σηµασίας, έχει διαγράψει µια αξιόλογη πορεία για τα ελληνικά δεδοµένα, µε αποτέλεσµα, τη δηµιουργία ενός ισχυρού και δυναµικά αναπτυσσόµενου Οµίλου εταιρειών. Τον Ιούνιο του 1966 η Εταιρεία µετατράπηκε σε ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., στης οποίας το εταιρικό κεφάλαιο η Εταιρεία συµµετείχε κατά 50%. Το εκέµβριο του 1968 προστέθηκε στη δραστηριότητα της Εταιρείας η βιοµηχανική παραγωγή γεγονός που είχε ως συνέπεια την αλλαγή της επωνυµίας της σε ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. Το 1973 η έδρα της Εταιρείας µεταφέρεται από την Αθήνα (οδός Πανεπιστηµίου 38), στο 17ο χλµ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, στην Κηφισιά. Τον Απρίλιο του 1988 το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τον Ιανουάριο του 1993, η Εταιρεία εξαγόρασε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., της µεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως στην Ελλάδα, ενώ το εκέµβριο του ίδιου έτους απορρόφησε την Εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. Βιοµηχανία Πλαστικών. Το 1994 η θυγατρική ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. µετατράπηκε σε ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε.Ε., η οποία διασπάστηκε το 1996 και η ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. απορρόφησε το 50% της Εταιρείας. Τον Νοέµβριο του 1996 ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας η Εταιρεία GENCO ELECTRIC ROMANIA S.R.L. θυγατρική κατά 100% της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Τον Μάρτιο 1998 ιδρύθηκε στην Κύπρο η T.L.F. ELECTROLINE LTD., Εταιρεία λιανικών πωλήσεων, στης οποίας το εταιρικό κεφάλαιο συµµετείχε κατά 30%, η Εταιρεία FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους η Εταιρεία ενσωµάτωσε κατά 100% στον όµιλο την GENCO BULGARIA LTD, η οποία εδρεύει στην Σόφια της Βουλγαρίας. Επίσης η θυγατρική Εταιρεία Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγόρασε το 51% της ΡΑ ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε., καθώς και το 60% της Εταιρείας EUROPE TECHΝIC SPOL SRO., µε έδρα την Πράγα της Τσεχίας. Μετά τη συγχώνευση των εταιρειών Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε και ΡΑ ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε., η νέα Εταιρεία κατείχε το 100% της EUROPE TECHΝIC SPOL. S.R.O. 14

16 Στο τέλος του 1999 η Εταιρεία πραγµατοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της µε την INTERSPORT INTERNATIONAL, καθώς επίσης και µε τον σουηδικό οίκο ΙΚΕΑ. Στις αρχές του 2000 η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 68,6% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας SPEEDEX A.E. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ταχυµεταφορών καθώς και στην εξαγορά του 33% της Εταιρείας ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Επίσης, κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 50,1% στο ιδρυτικό κεφάλαιο της AUTOMATE A.E. και µε ποσοστό 80% στο ιδρυτικό κεφάλαιο της PRIME TELECOM Α.Ε. Τον Μάρτιο του 2000, αποφασίστηκε η απόσχιση του εµπορικού και βιοµηχανικού κλάδου της και η εισφορά του στην ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (νυν FOURLIS TRADE A.E.B.E.) καθώς και η µετατροπή της δραστηριότητας της Εταιρείας σε Εταιρεία συµµετοχών. Τον Απρίλιο του 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία µε τον διακριτικό τίτλο HOUSEMARKET A.E. έχοντας την άδεια να λειτουργεί τα καταστήµατα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τον Απρίλιο του 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία µε τον διακριτικό τίτλο ΙΝTERSPORT ATHLETICS A.E. έχοντας το δικαίωµα να λειτουργεί τα καταστήµατα INTERSPORT στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρουµανία και την Βουλγαρία. Τον Αύγουστο του 2000 λειτούργησε το πρώτο κατάστηµα ΙNTERSPORT στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2001, η Εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της INTERSPORT ATHLETICS A.E. κατά ,29. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του ποσοστού 25% της HOUSEMARKET A.E. Έτσι στο τέλος του έτους η Εταιρεία κατείχε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της HOUSEMARKET A.E. Τον ίδιο µήνα, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 30% του µετοχικού κεφαλαίου της INTERSPORT ATHLETICS A.E. µε αποτέλεσµα στο τέλος του έτους να κατέχει το 92,4% της INTERSPORT ATHLETICS A.E. Τον Οκτώβριο του 2001 λειτούργησε το πρώτο κατάστηµα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα στην πόλη της Θεσσαλονίκης Το Νοέµβριο του 2002 εγκρίθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης η συγχώνευση µε απορρόφηση της Εταιρείας ΡΑ ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. από την Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Επίσης το εκέµβριο του 2002 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του 30% του µετοχικού κεφαλαίου της TLF ELECTROLINE L.T.D. που συνολικά κατείχε. Την ίδια χρονιά η Εταιρεία εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό της INTERSPORT ATHLETICS A.E. µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω Εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2003 η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της HOUSEMARKET A.E. ποσού 12 εκατ., σε συνδυασµό µε τη σύναψη οµολογιακού δανείου 95 εκατ. από την HOUSEMARKET A.E., µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή και λειτουργία 2 καταστηµάτων ΙΚΕΑ στην Αθήνα. 15

17 Το Νοέµβριο του 2003 η Εταιρεία, µε απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε σε ακύρωση ιδίων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία. Τον Απρίλιο του 2004 λειτούργησε το δεύτερο κατάστηµα ΙΚΕΑ το οποίο βρίσκεται στο εµπορικό πάρκο του Αερολιµένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Τον Μαϊο του 2004 άνοιξε στην Ρουµανία το πρώτο κατάστηµα INTERSPORT που βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Η υποδοχή του καταναλωτικού κοινού ήταν εντυπωσιακή δεδοµένου ότι περισσότερα από 1500 άτοµα επισκέφτηκαν το κατάστηµα κατά την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας του. Τον Ιούλιο του 2004 η Εταιρεία σύµφώνησε να προβεί στην πώληση µετοχών, (που κατείχε η ίδια αλλά και η θυγατρική της FOURLIS TRADE A.E.B.E.), που αντιστοιχούσαν στο 21,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ, στην Εταιρεία DIXONS OVERSEAS INVESTMENTS LTD. Μετά την πώληση των ως άνω µετοχών το ποσοστό συµµετοχής στην Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ διαµορφώθηκε στο 20% και η Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ από θυγατρική εταιρεία µετατράπηκε σε συγγενή. Σήµερα, δεδοµένου ότι υπάρχει συµβατική δέσµευση µεταβίβασης, µέχρι το έτος 2009, της επένδυσης στην Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ, η συµµετοχή της Εταιρείας απεικονίζεται στην κατηγορία κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. Στις 14 Οκτωβρίου 2005 η Εταιρεία, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της HOUSEMARKET A.E. υπέγραψε συµφωνία για τη µίσθωση ακινήτου στην περιοχή της δυτικής Αθήνας, στο οποίο θα λειτουργήσει το δεύτερο κατάστηµα ΙΚΕΑ στην Αθήνα (τρίτο στην Ελλάδα). Το νέο κατάστηµα θα είναι ιδίου µεγέθους µε το πρώτο κατάστηµα ΙΚΕΑ της Αθήνας, στο ιεθνή Αερολιµένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 20 Οκτωβρίου 2005 η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η θυγατρική της HOUSEMARKET A.E., µέσω Εταιρείας που συνεστήθει στην Κύπρο, υπέγραψε συµφωνία για την κατασκευή κτιρίου σε µισθωµένο οικόπεδο, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστηµα ΙΚΕΑ της Κύπρου. Το νέο κατάστηµα θα είναι 23,000 τ.µ. Kατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 ο Όµιλος FOURLIS ανακοίνωσε ότι υπέγραψε αρχική συµφωνία µε την InterIKEA για την ανάπτυξη των καταστηµάτων ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία. Το πρώτο κατάστηµα αναµένεται να λειτουργήσει στις αρχές του Επίσης, τον Ιούνιο του 2006 άνοιξε στη Βουλγαρία το πρώτο κατάστηµα INTERSPORT στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο της Σόφιας. 4.3 Μισθωµένα Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Η Εταιρεία έχει µισθώσει τις παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες στη συνέχεια υπεκµίσθωσε µερικώς ή ολικώς σε θυγατρικές της εταιρίες µε µίσθωµα ίσο µε το καταβαλλόµενο. Αναλυτικά τα µισθωµένα ακίνητα είναι τα εξής : 1. Γραφεία εκτάσεως 209,00 τ.µ. στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 340, στον 2o & 3ο όροφο, στο Νέο Ψυχικό. 2. Ένα κατάστηµα στην περιοχή Αττικής το οποίο στη συνέχεια υπεκµίσθωσε στη θυγατρική Εταιρεία INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. µε µηνιαίο µίσθωµα ίσο µε το αντίστοιχο καταβαλλόµενο. Αναλυτικά, το υπεκµισθωµένο κατάστηµα είναι το εξής : Υπόγειο και ισόγειο κατάστηµα συνολικής επιφάνειας 705 τ.µ. στο Χαλάνδρι στην οδό Πεντέλης αριθ. 72, ιδιοκτησίας Λουκά Β. Παπαδηµητρίου. Σηµειώνεται ότι µετά την απόσχιση του εµπορικού και βιοµηχανικού κλάδου της ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. και την εισφορά του στην FOURLIS TRADE A.E.B.E. το µεγαλύτερο µέρος των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας περιήλθε στην FOURLIS TRADE A.E.B.E. 16

18 4.4 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Επί των ακινήτων του Οµίλου δεν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις. Έχουν δοθεί εγγυητικές επιστολές στις συγγενείς εταιρείες SPΕEDEX A.E. και ATC A.Β.Ε.Τ.E. για λήψη δανείου και για συµµετοχή σε διαγωνισµούς, ποσού ευρώ χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Έχουν δοθεί από τον Όµιλο, εγγυητικές επιστολές σε θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού για εξασφάλιση υποχρεώσεων, ύψους USD χιλ. Έχουν δοθεί από τον Όµιλο, εγγυητικές επιστολές στις θυγατρικές εταιρείες PRIME TELECOM AE και SERVICE ONE AE για εξασφάλιση υποχρεώσεων, ύψους ευρώ χιλ και ευρώ χιλ. αντίστοιχα. Υπάρχει συµβατική δέσµευση µεταβίβασης, µέχρι το έτος 2009, της επένδυσης στην Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ η οποία έχει απεικονιστεί στην κατηγορία κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. Εταιρεία του Οµίλου πρόκειται, εντός του 2007, να κατασκευάσει κτιριακές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους ευρώ χιλ. περίπου µε επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο. Ο Όµιλος έχει δεσµευθεί, στο πλαίσιο σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης, να κατασκευάσει ακίνητο στην Κύπρο προκειµένου σε αυτά να στεγαστούν νέα καταστήµατα λιανικής πώλησης. Οι σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση 2007 θα ανέλθουν σε ευρώ χιλ. περίπου. Εταιρεία του Οµίλου πρόκειται, µετά τα µέσα του 2007, να διενεργήσει δαπάνες για ανέγερση κατ/τος συνολικού ύψους ευρώ χιλ, για τις οποίες βαρύνεται βάσει της σύµβασης ο µισθωτής. 4.5 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τα οποία η Εταιρεία καλύπτεται από πιθανούς κινδύνους, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που λήγουν στις θα ανανεωθούν µε περίοδο ασφάλισης από έως Επίσης, η Εταιρεία έχει συνάψει µε την ασφαλιστική Εταιρεία ALLIANZ οµαδικό ασφαλιστήριο ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης για το σύνολο του προσωπικού της. 17

19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ALLIANZ Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΕ ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ,14 Βελτιώσεις Πυρός και Συµπληρωµατικών Κινδύνων ,20 Εξοπλισµός Πυρός και Συµπληρωµατικών Κινδύνων ,00 Μεταφορά χρηµάτων Ληστεία ,00 ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου Κλοπή ,00 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Κατά Παντός Κινδύνου ,00 Ληστεία ταµείου Ληστεία A.I.G. GREECE A.I.G. GREECE ,14 Ανά Γεγονός ,43 Ανώτατο Όριο Ευθύνης για όλη την περίοδο ασφάλισης 733,68 Απαλλαγή Ανά Γεγονός ,14 Ανά Γεγονός ,14 Ανά Γεγονός ,03 Ανά Γεγονός ,17 Ανώτατο Όριο Ευθύνης για όλη την περίοδο ασφάλισης ,00 Ανώτατο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός & Αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων Ευθύνη από τη χρήση εσωτερικών µέσων (ανελκυστήρες, γερανοφόρα, περονοφόρα, γερανοί) Αστική ευθύνη από τα µεταφερόµενα φορτία, συµπεριλαµβανοµένης και της φορτοεκφόρτωσης Αστική ευθύνη των ασφαλιζοµένων µόνο για υλικές ζηµιές από την εγκατάσταση/επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών που θα προκληθούν στα ίδια προϊόντα, καθώς και στην περιουσία & ζωή των πελατών τους. Εξαιρούνται οι ζηµιές στα ίδια τα προϊόντα συνεπεία σφάλµατος ή παράλειψης ή κακοτεχνίας κατά τη διάρκεια της συντήρησης και/ή επισκευής τους Ζηµιές που θα προκληθούν από τη λειτουργία / πτώση των φωτεινών επιγραφών Των εκ του νόµου προσωπική ευθύνη του προσωπικού κατά τη διάρκεια των επαγγελµατικών τους ταξιδιών. Εξαιρούνται τα ταξίδια σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑ Α. Εργοδοτική αστική ευθύνη Επέκταση (Excess Of Loss cover) Γενικής και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης. Η επέκταση του excess of loss ενεργοποιείται κατόπιν εξαντλήσεως των ανώτατων ορίων του βασικού συµβολαίου Αστικής Ευθύνης. Αστική Ευθύνη ιευθυντών, Στελεχών & Μελών ιοικητικού Συµβουλίου. Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη 18

20 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρείας Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ,00 µε ακύρωση ιδίων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 κάθε µετοχής. Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανέρχεται σήµερα σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. εν υπάρχουν µερίδια που να αντιπροσωπεύουν κεφάλαια, δεν υπάρχουν µετατρέψιµα, ανταλλάξιµα ή παραστατικά δικαιωµάτων προς κτήση οµολογιών (WARRANTS). Σηµειώνεται ότι κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος Ετήσιου ελτίου, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, από την σύστασή της παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 19

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2001 31.12.2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/14.11.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2002. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάρτιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς οµίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005.

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005. ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 10 Ν. 3401/2005) (Ηµεροµηνία έκδοσης: 21/3/2008) Το παρόν ετήσιο πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TTEI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα