Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary"

Transcript

1 Ημερομηνία Έκδοση 1.0 Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Συμβουλίου Συνδέσμων Χημικών και αφορά τα βασικά τους χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφαλή τους χρήση. Όλες οι πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, υπάρχουν στο (εκτεταμένο) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (e-sds) που η ΑΕ Ελληνικά Πετρέλαια παρέχει στους πελάτες της. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η μεθανόλη (γνωστή και ως μεθυλική αλκοόλη), είναι ένα άχρωμο πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί να αντιδράσει βίαια με οξειδωτικά μέσα. Τα διαθέσιμα δεδομένα για την τοξικολογική και οικοτοξικολογική της δράση είναι αρκετά ώστε να προκύψει αξιόπιστη εκτίμηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων της. Με την εφαρμογή των υποδείξεων που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο «Μέτρα διαχείρισης κινδύνου», η χρήση της ουσίας θεωρείται ασφαλής. ΧΗΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα: Εμπορική Ονομασία Ονομασία IUPAC Αριθμός CAS Αριθμός EC Μοριακός τύπος CΗ 3 0Η ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η κύρια χρήση της μεθανόλης είναι η παραγωγή του Τριτο-βουτυλο-μεθυλαιθέρα (ΜΤΒΕ), που είναι πρόσθετο στη βενζίνη. Η βιομηχανία χρησιμοποιεί τη μεθανόλη για παραγωγή και άλλων χημικών ουσιών. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν τη βιομηχανική/επαγγελματική χρήση της μεθανόλης ως καύσιμο, στα καθαριστικά, ως εργαστηριακό αντιδραστήριο και τη χρήση από καταναλωτές στα καθαριστικά και αποπαγωτικά, τη χρήση ως καύσιμο σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Η μεθανόλη έχει χαρακτηριστική οξεία οσμή, εξατμίζεται με την έκθεσή της στον αέρα και είναι διαλυτή στο νερό. Με βάση το σημείο βρασμού και το σημείο ανάφλεξης, η μεθανόλη ταξινομείται ως πολύ εύφλεκτο υγρό σύμφωνα με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (Globally Harmonized System, GHS). Ιδιότητα Τιμή Φυσική κατάσταση Υγρό Χρώμα Άχρωμο Οσμή Χαρακτηριστική Πυκνότητα 0,79g/cm 3 (20 0 C) Σημείο βρασμού 64,7 0 C Σημείο ανάφλεξης 9,7 0 C Κίνδυνος εκρήξεως Δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες Θερμοκρασία αυτανάφλεξης C Τάση ατμών 130hPa (20 0 C) Διαλυτότητα στο νερό διαλυτή στο νερό στους 20 C Ιξώδες (κινηματικό) 0,544-0,590 mpa s στους 25 0 C Συντελεστής διανομής οκτανόλης-νερού (logkow) -0,77 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αξιολόγηση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία 1 από 5

2 Τα τοξικολογικά δεδομένα για τη μεθανόλη δείχνουν οξεία τοξικότητα μέσω του δέρματος, της εισπνοής και της κατάποσης καθώς και ικανότητα πρόκλησης σοβαρών μόνιμων επιδράσεων ειδικής τοξικότητας (κατόπιν μοναδικής έκθεσης) μέσω εισπνοής και κατάποσης. Δεν θεωρείται ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα. Υψηλή συγκέντρωση ατμών μεθανόλης μπορεί να ερεθίσει τις βλεννώδεις μεμβράνες του αναπνευστικού συστήματος. Η ουσία απορροφάται άμεσα από στόματος, μέσω εισπνοής και μέσω του δέρματος και διαχέεται γρήγορα στο σώμα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη γενική εικόνα των αποτελεσμάτων εκτίμησης των επιπτώσεων της μεθανόλης στην ανθρώπινη υγεία. Εκτίμηση έκθεσης Οξεία τοξικότητα Από το στόμα/από το δέρμα/εισπνέοντας Ερεθισμός/διάβρωση Aπό το δέρμα/από τα μάτια/εισπνέοντας Πρόκληση ευαισθησίας Τοξικότητα κατόπιν επαναλαμβανόμενης έκθεσης Από το στόμα/από το δέρμα/εισπνέοντας Γονιδιοτοξικότητα /μεταλλαξιγένεση Καρκινογένεση Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αξιολόγηση κινδύνων για το περιβάλλον Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή με το δέρμα, την εισπνοή και την κατάποση. Σοβαρή βλάβη ειδικής τοξικότητας κατόπιν μοναδικής έκθεσης (STOT SE1) Μη ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα. Υψηλή συγκέντρωση ατμών μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό Αρνητικό Δεν υπάρχουν ενδείξεις από τις διαθέσιμες μελέτες σε ζώα Αρνητικό Δεν υπάρχει ανησυχία για καρκινογένεση στον άνθρωπο Δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη γονιμότητα και δεν θεωρείται τοξικό για το έμβρυο Η μεθανόλη είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη υπό αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες στο νερό, το έδαφος και το ίζημα. Με βάση τα αποτελέσματα μελετών οξείας και χρόνιας υδάτινης τοξικότητας, η μεθανόλη θεωρείται - με υψηλή πιθανότητα - μη επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν αναμένονται εκτός από την περίπτωση διαρροής μεγάλων ποσοτήτων ως λίμνασμα. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τη γενική εικόνα των αποτελεσμάτων εκτίμησης των επιπτώσεων της μεθανόλης στο περιβάλλον. Εκτίμηση έκθεσης Υδατική τοξικότητα Ανθεκτικότητα και συμπεριφορά Αποικοδόμηση Τάση για βιοσυσσώρευση Σύνοψη αξιολόγησης της ουσίας ως Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική & άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (ΑΒΤ/αΑαΒ) Χαμηλή τοξικότητα σε υδάτινους οργανισμούς Χαρακτηρίζεται εγγενώς βιοαποδομήσιμη σε αερόβιο περιβάλλον υπό συγκεκριμένες συνθήκες Δεν είναι βιοσυσσωρεύσιμη Δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ως ΑΒΤ/αΑαΒ ΕΚΘΕΣΗ Ανθρώπινη υγεία Εργαζόμενος: Έκθεση σε μεθανόλη μπορεί να προκύψει κατά την παραγωγή, τη μεταφορά, την ανάμιξη και την αποθήκευση και διανομή της. Η περιστασιακή έκθεση καθ όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις μεθανόλης είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μίγμα, είναι υπό έλεγχο εφόσον χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα Καταναλωτής: Έκθεση σε μεθανόλη μπορεί να λάβει χώρα κατά τη χρήση καυσίμων και κατά τη χρήση καθαριστικών / αποπαγωτικών με μεθανόλη. Δεν αναμένεται επαφή καταναλωτή με επικίνδυνα επίπεδα έκθεσης λόγω του ότι η συγκέντρωσή της είναι σε χαμηλά επίπεδα. Περιβάλλον Έκθεση μπορεί να προκύψει κατά την παραγωγή, τη μεταφορά, την ανάμιξη και την αποθήκευση και κατά τους χειρισμούς επαγγελματιών και καταναλωτών. Η μεθανόλη από μόνη της δεν αναμένεται να προκαλέσει επιπτώσεις στο περιβάλλον υπό συνήθεις συνθήκες. Συνεισφέρει όμως στη δημιουργία φωτοχημικού νέφους όταν αντιδρά στον αέρα με άλλες οργανικές ενώσεις. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Για τη λεπτομερή ανάλυση των Μέτρων Διαχείρισης Κινδύνου συμβουλευτείτε το εκτεταμένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 2 από 5

3 Βιομηχανική χρήση, παραγωγή, ανάμιξη Χειρισμός της μεθανόλης μόνο από ικανό προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο. Φροντίστε για τον επαρκή αερισμό στο χώρο εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε σε χώρους όπου γίνεται χειρισμός ή αποθήκευση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται δεξαμενές πλωτής οροφής για τον έλεγχο των εκπομπών. Η βέλτιστη βιομηχανική πρακτική χρησιμοποιεί σωληνώσεις από μαλακό χάλυβα με συμβατές προς τη μεθανόλη φλάντζες. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό με τεχνικά μέτρα να διατηρηθεί η έκθεση κάτω από τις οριακές τιμές ή σε περιπτώσεις που εκτιμάται ότι μπορεί να συμβεί περιστασιακή έκθεση, απαιτείται χρήση ολόσωμης προστατευτικής φόρμας και αναπνευστήρα. Χρήση από καταναλωτές Χρήση μόνο από ενήλικες. Το ευρύ κοινό πιθανόν να εκτεθεί σε μικρή ποσότητα μεθανόλης αγγίζοντας ή εισπνέοντάς την από συγκεκριμένα καταναλωτικά είδη όπως βερνίκια, μπογιές, καθαριστικά υγρά παρμπρίζ, αποπαγωτικά, καπνός τσιγάρου και κόλλες. Κατά τη χρήση ως καύσιμο ή σε καθαριστικά, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και τοπικού συστήματος εξαερισμού. Περιβάλλον Να μην επιτρέπεται η διείσδυση σε υδάτινους αποδέκτες ή την αποχέτευση. Εφαρμογή των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Για σύντομη έκθεση: αναπνευστική συσκευή με φίλτρο για οργανικούς ατμούς Για παρατεταμένη έκθεση : προστατευτική αναπνευστική συσκευή Προστατευτικά γάντια. Βραδυφλεγής προστατευτική ενδυμασία. Πρώτες βοήθειες Καταπολέμηση της φωτιάς Αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Κριτήρια EU-GHS (Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP Νο1272/2008) Εικονογράμματα Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά. Εφαρμόστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Πλύνετε καλά το δέρμα και τα μάτια με νερό. Τα λερωμένα ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή, παροχή οξυγόνου. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Για φωτιά μικρής έκτασης: διοξείδιο του άνθρακα, ξηρά χημικά, ψεκασμός με νερό. Για φωτιά μεγάλης έκτασης: ψεκασμός με νερό, αφρός. Για τον περιορισμό της διαρροής: απορρόφηση ή κάλυψη με ξηρό χώμα ή άμμο, μεταφορά σε δοχεία. Για τον καθαρισμό: Χρήση αντιστατικού εξοπλισμού. Χρήση αφρού περιορισμού των ατμών και του κινδύνου ανάφλεξης. Προειδοποιητική λέξη Κωδικοί κλάσης και κατηγορίας κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας GHS02 GHS06 GHS08 Κίνδυνος Εύφλ.Υγρό.2;H225,Οξεία Τοξ.3 ;H301-Η311-Η331 STOT SE 1; Η370 (C 10%) Η225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα Η301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης Η311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα Η331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής H370 Προκαλεί βλάβες στο οπτικό νεύρο, το κεντρικό νευρικό σύστημα (οδός έκθεσης: κατάποση, εισπνοή) 3 από 5

4 Δηλώσεις προφύλαξης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός UN:1230 Πρόληψη P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες /θερμές επιφάνειες- Μην καπνίζετε P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Ανταπόκριση P307+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε μονοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη ή νερό σε σπρέι για την κατάσβεση P301+P310 Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό Αποθήκευση P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ευρωπαϊκός Κανονισμός EU-GHS No. 1272/2008, Index-No X. Ευρωπαϊκός Κανονισμός Νο793/93 (αξιολόγηση κινδύνων) Η ουσία έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH No 1907/2008 International Chemical Safety Cards (ICSC) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μεθανόλη χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή χημικών ουσιών Είναι πολύ εύφλεκτο υγρό, ταξινομείται για την οξεία τοξικότητά της κατά την επαφή με το δέρμα, την εισπνοή και την κατάποση. Σοβαρή βλάβη ειδικής τοξικότητας κατόπιν μοναδικής έκθεσης (όργανα στόχοι: οπτικό νεύρο, κεντρικό νευρικό σύστημα). Έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα στους υδάτινους και χερσαίους οργανισμούς. Με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης ασφάλειας, οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις μεθανόλης στις οποίες πιθανόν θα εκτεθούν εργαζόμενοι, καταναλωτές και ευρύ κοινό είναι κατώτερες των συνιστώμενων ορίων έκθεσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: EKAB :166, Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιλήψεις Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντων στην ιστοσελίδα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ICCA :International Council of Chemical Associations (Διεθνές Συμβούλιο Συνδέσμων Χημικών) GPS: Global Product Strategy (Γενική Στρατηγική για τη Διαχείριση Προϊόντος) GHS: Globally Harmonized System (Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα για την ταξινόμηση χημικών) CLP: Classification, Labelling, Packaging (Ταξινόμηση, Επισήμανση,Συσκευασία) REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Καταχώριση,Αξιολόγηση,Αδειοδότηση Χημικών) PBT/vPvB: Persistent, Bio accumulative and Toxic/very Persistent and very Bio accumulative (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική & άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη) UN : United Nations (Ηνωμένα Έθνη) 4 από 5

5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες και συστάσεις που περιέχονται στην περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης του Προϊόντος, αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν όπως προσδιορίζεται πιο πάνω και μπορεί να μην ισχύουν για το ίδιο υλικό αν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή διεργασία. Έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα, παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΕ Ελληνικά Πετρέλαια μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Δεν υποκαθιστούν ούτε αντικαθιστούν έγγραφα που απαιτούνται από την Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ωστόσο η ΑΕ Ελληνικά Πετρέλαια δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και αξιοπιστία τους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλειες ή ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του παραπάνω υλικού. 5 από 5

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary Ημερομηνία 16.10.2013 Έκδοση 1.0 Υποχλωριώδες Νάτριο Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 64742-80-9 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 265-183-3 ΧΡΗΣΗ : Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης που προορίζεται για καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος Κωδικός προϊόντος : 0893 955 610 Αριθμός-ΔΔΑ : : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 3000ML

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΖΟΥΤ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ RME380, 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 92045-14-2 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 295-396-7 ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με σύστημα επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 8008-20-6 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 232-366-4 ΧΡΗΣΗ : Ως φωτιστικό μέσο 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, 17 ο χλμ Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα