ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

2 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: Tόπνο γελλήζεσο: Υαληά Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Δπάγγεικα : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γξ. Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Μέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο από 21/02/2006 Γηεύζπλζε εξγαζίαο: ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά Tειέθσλν: Hιεθηξ. Σαρπδξ. : Website: 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1ε Ννεκβξίνπ 2005: Αλαγόξεπζε από ην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηελ 10ε/ Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή ύλζεζε ζε Γηδάθηνξα Μεραληθό ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Vehicle Routing in Distribution Problems (Γξνκνιόγεζε Ορεκάησλ ζε Πξνβιήκαηα Γηαλνκήο Πξντόλησλ). επηέκβξηνο 2001 έσο Οθηώβξηνο 2005: Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο (Ph.D.) ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ζην ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. επηέκβξηνο 2001: Αλαθήξπμε ζε θάηνρν Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Αιγνξίζκνπ γηα Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο Γξνκνιόγεζεο Ορεκάησλ : Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Δηδίθεπζε ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα). επηέκβξηνο 1999: Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε Ηδηνηήησλ Αιγνξίζκσλ Με Γξακκηθήο Βειηηζηνπνίεζεο : πνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο.

3 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 2 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 3.1 Γηδαθηηθή Δκπεηξία 1. 22/07/2013 έσο ζήκεξα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 734/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο /3/ /7/2013: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /01/ /3/2013: Λέθηνξαο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 1159/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (Αθαδεκατθό έηνο ), Δμειηθηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη (Αθαδεκατθό έηνο ) θαη Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (από Αθαδεκατθό έηνο ) /01/ /01/2009: Λέθηνξαο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /09/ /01/2009: Γηδάζθσλ κε βάζε ην Π.Γ. 407 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο /01/2008: Δθινγή ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο κε αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. 7. Μάξηηνο Ινύληνο 2008: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο θαη Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Πην αλαιπηηθά:

4 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 3 Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο. 01/11/ /03/07: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). 8. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Ηιεθηξνληθήο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ. 9. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ. Πην αλαιπηηθά: επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2004: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ θαζώο θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2003: Γηδάζθσλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. 10. επηέκβξηνο Αύγνπζηνο 2005: Δξγαζηεξηαθόο Βνεζόο κε βάζε ην Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο

5 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 4 Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο. Πην αλαιπηηθά: 01/09/ /02/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/11/ /02/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ, 1 ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Θεσξία Παηγλίσλ, 4ν εμάκελν θαζώο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/12/ /12/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 9ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/04/ /4/2005, 01/06/ /06/2005 θαη 01/08/ /08/2005: Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 3.2 πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 1. 15/12/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Energy Aware Enterprise Systems for Low-carbon Intelligent Operations ARTISAN. Υξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (FP7-ICT systems for Energy Efficiency). πλεηζθνξά ζην έξγν: ε Βειηηζηνπνίεζε θαζώο θαη ν ρεδηαζκόο Αιγνξίζκσλ /01/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο παζζάισλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο δπλακηθήο θαη νιηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Πξόγξακκα πξνώζεζεο ησλ αληαιιαγώλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο. Πξόγξακκα IKYDA 2012.

6 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε /06/ /07/2012: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ αηρκήο ζηελ πιεξσκή ρξήζεο θαη δηαρείξηζε δεκόζησλ ΠΑΡΚηλγθ (Η ΠΑΡΚ) - ΚΑΔ Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κύπξνο Μάξηηνο 2010: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Μειέηε ηνπ θιάδνπ ησλ Super Markets θαη πνιπθαηαζηεκάησλ ζην Ννκό Υαλίσλ Παξνρή ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο logistics Γεκηνπξγία ηππνπνηεηηθήο κνλάδαο γηα ειαηόιαδν-ρπκνύο /01/07-31/12/07: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Πξνβιεκάησλ Μηθηνύ Αθεξαίνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεκαηνδόηεζε από ην Έξγν Ππζαγόξαο ΗΗ. πλεηζθνξά ζην έξγν: ε πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ Branch and Bound. 6. επηέκβξηνο 2001: Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα INTAS /Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization. 7. Ιαλνπάξηνο Μάξηηνο 2000: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Ηλζηηηνύην Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέηδεξ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. 3.3 Γηνηθεηηθή Δκπεηξία 1. έπηεκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: ύκβνπινο πνπδώλ ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 2. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηνινγίνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 4. Ιαλνπάξηνο 2009 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3.4 Άιιεο Πιεξνθνξίεο 1. Ιαλνπάξηνο Ινύληνο 2008: Δξεπλεηηθή πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Λήςεο Απνθάζεσλ (Γ.Δ.Λ.Α.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 2. Μάξηηνο 2000 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΔΡΓΑ..Τ.Α.), ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. 4. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά 5. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. ύλνιν Βηβιίσλ : 3 2. ύλνιν Άξζξσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε: 44 Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ ρξνληά δεκνζίεπζεο:

7 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 6 Μέζν Impact Factor άξζξσλ: Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ 2012: Μέζν Impact Factor άξζξσλ 2012: Άζξνηζκα Impact Factor πεληαεηίαο: Μέζν Impact Factor πεληαεηίαο: ύλνιν Άξζξσλ ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 3 7. ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 6 8. ύλνιν εηεξναλαθνξώλ: Βηβιία 1. Ησάλλεο Μαξηλάθεο, Μαγδαιελή Μαξηλάθε, Νηθόιανο Φ. Μαηζαηζίλεο θαη Κσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο, (2011), Μεθεςπεηικοί και Δξελικηικοί Αλγόπιθμοι ζε Πποβλήμαηα Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ Κιεηδάξηζκνο, ζει. 527, Αζήλα, ISBN Ησάλλεο Μαξηλάθεο θαη Αζαλάζηνο Μπγδαιάο, (2008), Σσεδιαζμόρ και Βεληιζηοποίηζη ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ, Δθδόζεηο νθία, Θεζζαινλίθε, ζει. 533, ISBN: Γ. Μαξηλάθεο θαη Μ. Μαξηλάθε, (2005), Μαθημαηική Θεωπία Βεληιζηοποίηζηρ, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα, ζει. 348, (Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ: D.Z. Du, P.M. Pardalos and W. Wu, Mathematical Theory of Optimization, Kluwer Academic Publishers, 2001), ISBN: X. 5.2 Άξζξα ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε 4. M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Hybridization of Clonal Selection Algorithm with Iterated Local Search and Variable Neighborhood Search for the Feature Selection Problem, Memetic Computing, (accepted) 5. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2015) Combinatorial Neighborhood Topology Bumble Bees Mating Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Soft Computing, 19(2), (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 6. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis (2015) Fuzzy control optimized by a multi-objective differential evolution algorithm for vibration suppression of smart structures, Computers and Structures, 147, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.676) 7. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, DOI /s , (Impact Factor 2013: 0.488)

8 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 7 8. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) A Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Feature Selection Problem. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, DOI /s Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Bumble Bees Mating Optimization algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, Swarm and Evolutionary Computation, 15, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Soft Computing, 17(7), , DOI: /s z (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 11. Y. Marinakis, G.R. Iordanidou and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Applied Soft Computing, 13, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 12. Y. Marinakis, (2012), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 39, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 13. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011) Vibration Control of Beams with Piezoelectric Sensors and Actuators using Particle Swarm Optimization, Expert Systems with Applications, 38, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 14. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011), Fuzzy Control Optimized by a Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm for Vibration Suppression of Smart Structures, Structural and Multidisciplinary Optimization, 43, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.599). 15. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2011) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Euclidean Traveling Salesman Problem, Information Sciences, 181, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.969). 16. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), A Hybrid ACO-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Annals of Operations Research, 188, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.101). 17. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), Discrete Artificial Bee Colony Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, International Journal of Applied Metaheuristic Computing, 2, 1, S. Tsafarakis, Y. Marinakis and N. Matsatsinis, (2011), Particle Swarm Optimization for Optimal Product Line Design, International Journal of Research in Marketing, 28, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2012: 1.71 Five Year Impact Factor: 2.555). 19. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2010), Fuzzy Control optimized by PSO for vibration suppression of beams, Control Engineering and Practice, 18, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.347). 20. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2010), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem,

9 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 8 Engineering Applications of Artificial Intelligence, 23, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.176). 21. A. Kornelakis and Y. Marinakis (2010). Contribution for optimal sizing of grid-connected PV-systems using PSO, Renewable Energy, 35, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.842). 22. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, Applied Soft Computing, 10, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 23. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2010), A Hybrid Genetic - Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 24. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Large Scale Vehicle Routing Problems Natural Computing, 9, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: 0.539) 25. Y. Marinakis and M. Marinaki (2010), A Hybrid Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Computers and Operations Research, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.335). 26. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2009), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Expert Systems with Applications, 36, 7, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 27. Y. Marinakis, G. Dounias and J. Jantzen (2009), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, Computers in Biology and Medicine, 39, 1, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.547). 28. M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2009). An Evolutionary Approach to Construction of Outranking Models for Multicriteria Classification: The Case of the ELECTRE TRI Method, European Journal of Operational Research, 199, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.625). 29. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2009). Evolution of the Population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization: Application to Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 9, Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias, J. Jantzen and B. Bjerregaard, (2009), Intelligent and Nature Inspired Optimization Methods in Medicine: The Pap- Smear Cell Classification Problem, Expert Systems. The Journal of Knowledge Engineering, 26, 5, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: 0.75 Five Year Impact Factor: 0.774). 31. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2009), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP based on Lagrangean Relaxation, Random

10 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 9 Backtracking Lin-Kernighan and Path Relinking for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 17, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 32. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis (2008) A Memetic Algorithm for the Identification of Firms Receiving Qualified Audit Reports, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 3, 1, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Particle Swarm Optimization Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 7, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Hybrid Stochastic Genetic-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 8, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008), Particle Swarm Optimization for Pap-Smear Diagnosis, Expert Systems with Applications, 35, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254) 37. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008), Expanding Neighborhood Search - GRASP for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908). 38. Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2008), Application of Ant Colony Optimization to Credit Risk Assessment, New Mathematics and Natural Computation, 4, 1, M. Marinaki, Y. Marinakis, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Comparison of Several Nearest Neighbor Classifier Metrics Using Tabu Search Algorithm for the Feature Selection Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908) 40. Y. Marinakis and G. Dounias, (2008), Nature Inspired Intelligence in Medicine: Ant Colony Optimization for Pap-Smear Diagnosis, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), 17, 2, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2012: 0.22 Five Year Impact Factor: 0.402) 41. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Bilevel Genetic Algorithm for a Real Life Location Routing Problem, International Journal of Logistics: Research and Applications, 11, 1, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: 0.469) 42. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms for Credit Risk Assessment, Journal of Global Optimization, 42, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 43. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2007), Application of a Genetic Algorithm for the Credit Risk Assessment Problem, Foundations of Computing and Decisions Sciences, 32, 2,

11 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2007), Annotated Bibliography in Vehicle Routing, Operational Research an International Journal, 7, 1, Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2007), A New Bilevel Formulation for the Vehicle Routing Problem and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Journal of Global Optimization, 38, (Impact Factor 2007: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 46. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm Using Lagrangean Relaxation for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 10, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 47. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), Expanding Neighborhood GRASP for the Traveling Salesman Problem, Computational Optimization and Applications, 32, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.432) 5.3 Άξζξα ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε 48. Y. Marinakis, M. Politis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2015) A Memetic- GRASP Algorithm for the Solution of the Orienteering Problem, MCO 2015, Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Nguyen Ngoc Thanh (Eds.) (accepted) (Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences, May 2015, Metz, France) 49. I.D. Psychas, M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Parallel Multi-Start NSGA II Algorithm for Multiobjective Energy Reduction Vehicle Routing Problem, EMO 2015, Part I, A. Gaspar-Cunha et al. (Eds.): LNCS 9018, DOI: / _23, pp (8 th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization, 29 March 1 April 2015, Guimaraes, Portugal) 50. Y. Marinakis, M. Marinaki and P. Spanou (2015) A Memetic Differential Evolution Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Adaptation and Hybridization in Computational Intelligence, Adaptation, Learning, and Optimization 18, I. Fister and I. Fister Jr. (eds.), DOI: / _9, pp Y. Marinakis and A. Migdalas (2014) A Particle Swarm Optimization algorithm for the Multicast Routing Problem, Models, Algorithms and Technologies for Networks Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 104, M.V. Batsyn et al. (eds.),doi / _7, pp Y. Marinakis and A. Migdalas, (2014), Multiobjective Particle Swarm Optimization for a Multicast Routing Problem, Examining Robustness and Vulnerability of Network Systems, S. Butenko et al. (Eds) pp (IOS Press) doi: / (NATO Advanced Research Workshop, June 3-5, 2013, Kyiv, Ukraine). 53. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) An Adaptive Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Hierarchical Permutation Flowshop Scheduling Problem, ANTS 2014, LNCS 8667, M. Dorigo et al. (Eds.):pp , 2014 (9 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2014, Brussels, Belgium).

12 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Learning and Intelligent Optimization - LION 8, Lecture Notes in Computer Science (LNCS 8426), P.M. Pardalos et al. (Eds.), pp , (16-21 February 2014, Gainesville, Florida-USA). 55. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) An Island Memetic Differential Evolution Algorithm for the Feature Selection Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2013, Studies in Computational Intelligence, Vol 512, G. Terrazas, F.E.B. Otero, A.D. Masegosa (Eds.), Springer, (2-4 September 2013, Canturburry, UK). 56. Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Hybridized Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Feature Selection Problem, M.J. Blesa et al. (Eds.): HM 2013, LNCS 7919, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Bilevel Particle Swarm Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problems, E.-G. Talbi (Ed.): Metaheuristics for Bi-level Optimization, Studies in Computational Intelligence (SCI) Vol. 482, pp DOI: / _3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) Combinatorial Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, M. Middendorf and C. Blum (Eds.): EvoCOP 2013, LNCS 7832, pp , (2013 EvoStar, The 13 th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization, 3-5 April 2013 Vienna, Austria). 59. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Optimization Theory, Decision Making, and Operational Research Applications, A. Migdalas et al. (Editors), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 31, DOI / _6, Springer Science+Business Media New York 2013, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2012), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, ANTS 2012 Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 7461, M. Dorigo et al. (Editors) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2012, Brussels, Belgium). 61. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), De.Lo.S.: A Decision Support System for Solving Supply Chain Management Problems, Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Operational Research ICAOR, Lecture Notes in Management Science, 3, Gunalay Y. and Kadipasaoglu S. (Eds)., , ISSN (23-27 August 2011, Istanbul, Turkey). 62. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Handbook of Swarm Intelligence Concepts, Principles and Applications, Bijaya Ketan Panigrahi, Yuhui Shi and Meng-Hiot Lim (Eds.), Series on Adaptation, Learning, and Optimization 8, Springer Verlang, Berlin, Y. Marinakis and M. Marinaki (2010) Nature Inspired and Classic Metaheuristic Algorithms for Global Unconstrained Optimization Problems. A comparative analysis, Computational Optimization: New Research

13 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 12 Developments, Richard F. Linton and Thomas B. Carroll Jr. (Eds.), , Nova Science Publishers. 64. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2010) A Bumble bees mating optimization algorithm for global unconstrained optimization problems, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2010, Studies in Computational Intelligence, 284, J.R. Gonzalez et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin, (12-14 May 2010, Granada, Spain). 65. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki (2009), Nonconvex, multiobjective problems in topology optimization of mechanisms, Global Optimization, Theory, Models and Applications I, Lecture Notes in Decision Sciences (LNDS) 12, C. Ma, L. Yu, D. Zhang and Z. Zhou (Eds.), Global-Link Publishers, Tokyo, 8-14 (First World Congress on Global Optimization in Engineering and Science WCGO2009, June , Changsha and Zhangjiajie, China). 66. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2009), A Hybrid Bumble Bees Mating Optimization GRASP Algorithm for Clustering, HAIS 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNΑΙ) 5572, E. Corchado et al. (Eds.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, , (4 th International Conference of Hybrid Artificial Intelligence Systems, June 2009, Salamanca, Spain). 67. Y. Marinakis, (2009), Metaheuristic Algorithms for the Vehicle Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _366, , Springer. 68. Y. Marinakis, (2009), Heuristic and metaheuristic algorithms for the traveling salesman problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _262, , Springer. 69. Y. Marinakis, (2009), Location Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _345, , Springer. 70. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Hybrid Clustering Algorithm based on Multi-Swarm Constriction PSO and GRASP, DaWaK 2008, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5182, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (10 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 1-5 September 2008, Turin, Italy). 71. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2008) A Hybrid Clustering Algorithm based on Honey Bees Mating Optimization and Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, Learning and Intelligent Optimization - LION 2, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5313, V. Maniezzo, R. Battiti and J.P. Watson, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8-12 December 2007, Trento, Italy). 72. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2007, Studies in Computational Intelligence, N. Krasnogor, G. Nicosia, M. Pavone, D. Pelta (Eds.), Springer-Verlag Berlin, Vol. 129, , (8-10 November 2007, Acireale, Sicily, Italy). 73. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008) Cost allocation in Combinatorial Optimization Games, Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, A. Chinchuluun et al. (eds.), Springer,

14 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Clustering Analysis, DaWaK 2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4654, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, , (9 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 3-7 September 2007, Regensburg, Germany). 75. Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Heuristic Solutions of Vehicle Routing Problems in Supply Chain Management, Combinatorial and Global Optimization, P.M. Pardalos et al. (eds.), Scientific World, Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 76. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis (2013) Nature inspired algorithms for the vibration control of beams with piezoelectric sensors and actuators, in CSC2013 The Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Eds. Y. Tsompanakis, P. Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil and Structural Engineering Computational Methods, , Cagliari, Sardinia, Italy 3-6 September 2013 (invited speaker). 77. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Combinatorial Expanding Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, GECCO: 2013, Genetic and Evolutionary Computation Conference, 6-10 July 2013, Amsterdam, The Netherlands, M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2012), A Differential Evolution Algorithm for Fuzzy Control of Smart Structures, in Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 4-7 September 2012, Dubrovnik, Croatia, paper 277, doi: /ccp Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011) A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, GECCO: 2011, Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 2011, Dublin, Ireland. 80. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis and M. Marinaki (2009), Multiobjective Global Topology Optimization For Structures And Mechanisms, 2th South East European Conference on Computational Mechanics, June 2009, Rhodes, Greece. 81. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2009), A Hybrid Discrete Artificial Bee Colony GRASP Algorithm for Clustering, 39 th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 6-8 July 2009, Troyes, France. 82. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2009), A Hybrid Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2009), May 2009, Trondheim, Norway. 83. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Skarros, (2008), Optimal Structural and Mechanism Design using Topology Optimization, International Conference on Modeling and Simulation 08, November 2008, Petra, Jordan.

15 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization Approach for Fuzzy Control of Smart Structures, in M. Papadrakakis, B.H.V. Topping, (Editors), 6 th International Conference on Engineering Computational Technology (ECT 2008), 2-5 September 2008, Athens, Greece, Publisher: Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, doi: /ccp Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), Honey Bees Mating Optimization for the Location Routing Problem, IEEE International Engineering Management Conference (IEMC Europe 2008), June 2008, Estoril, Portugal. 86. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization for Structural Control, 6 th GRACM International Congress on Computational Mechanics, June 2008, Thessaloniki, Greece. 87. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Memetic-GRASP Algorithm for Clustering, 10 th International Conference on Enterprise Informations Systems (ICEIS), June 2008, Barcelona, Spain. 88. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Training Neural Network Based Models Using Trading Related Objective Functions, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 89. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Optimization of Complex Financial Models Using Nature Inspired Techniques, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 90. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization Problems, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 91. V. Vassiliadis, N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Michalopoulos, G. Dounias, (2007), Investigating Interrelations of Major International Stock Markets with the Use of Econometric and Intelligent Approaches, SIGEF 2007, XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 November 2007, Poiana, Brasov, Romania. 92. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nature Inspired Intelligent Techniques for Pap Smear Diagnosis: Ant Colony Optimization for Cell Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 35-45, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 93. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 15-24, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 94. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nearest Neighbor Based Pap Smear Cell Classification Using Tabu Search for Feature Selection, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 25-34, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain.

16 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, A. Migdalas and L. Pitsoulis, (2002), Parallel GRASP for routing on trees with time windows, Proceedings of the 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, June 2002, Patra, Greece. 5.5 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 96. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2015) A Tree Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel and Service Times, World Congress on Global Optimization WCGO 2015, February 2015, Gainesville, Florida, USA 97. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2014) An Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, LOT 2014, Logistics, Optimization and Transportation Conference, 1-2 November 2014 Molde Norway 98. Y. Marinakis and M. Marinaki (2014), A GRASP Algorithm with Path Relinking for the Multi-depot Location Routing Problem with Stochastic Customers, IFORS 2014, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, July 13-18, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Multi-Start Variable Neighborhood Search Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June M. Marinaki and Y. Marinakis, (2014) An Evolutionary GRASP Algorithm with Path Relinking for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) Adaptive Tunning of All Parameters in a Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm. An Application to the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization, Control and Applications in the Information Age, June 15-20, 2014 Meliton Hotel, Porto Carras, Neos Marmaras, Sithonia, Chalkidiki, Greece 102. Y. Marinakis, A. Migdalas (2013) An Artificial Bee Colony algorithm for Multicast Routing Problems, XI Balcan Conference on Operational Research BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2013), Heuristic and Metaheuristic Routing, 3 rd International Conference on Network Analysis, May 20 22, 2013 in Nizhny Novgorod, Russia Y. Marinakis, A. Migdalas and A. Sifaleras (2012), A hybrid Particle Swarm Optimization - Variable Neighborhood Search Algorithm for Constrained Shortest Path Problems, EUROmC XXVIII VNS Conference, 4-7 October 2012, Herceg Novi, Montenegro Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2010), A Nature Inspired Multiobjective Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problem, 72th Meeting of the Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, 7-9 October 2010, Paris, France M. Marinaki, Y. Marinakis, C. Zopounidis, (2010), A Clonal Selection Algorithm for Financial Classification Problems, 9 th Special Conference of HELORS on Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making, May 2010, Agios Nikolaos, Crete, Greece.

17 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, 66th Meeting of the European Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, October 2007, Marrakesh, Morocco Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, and C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2007), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), A New Metaheuristic Algorithm for Cluster Analysis, Book of Abstracts of the 5th International Conference on Advances in Global Optimization: Methods and Applications, June 13-17, 2007, Myconos, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, Y. Efremides, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Metaheuristic Algorithms for Feature Selection in Credit Risk Assessment, Book of Abstracts of the MCDA64, September 2006, Larisa, Greece Y. Marinakis and A. Migdalas, (2005), Bilevel Formulations for Type Routing Problems and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Book of Abstracts of Multilevel Optimization: Algorithms and Applications, May 2005, Chania, Greece Y. Marinakis, A. Migdalas, P.M. Pardalos and M. Marinaki, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Book of Abstracts of the 4 th Annual Florida Supply Chain Management Conference, February 2005, DoubleTree, Cocoa Beach, Florida, USA Y. Marinakis and A. Migdalas, (2003), A Two Phase Local Search GRASP for the Traveling Salesman Problem, Book of Abstracts of the First International Conference on Computational Management Science, May 2003, Almyrida, Chania, Greece A. Migdalas and Y. Marinakis, (2003), A Bilevel Programming Approach to the Location Routing Problem, Book of Abstracts of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, March 2003, Limassol, Cyprus. 5.6 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 117. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2008), A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Multigroup Credit Risk Assessment Problem, 7 th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 2008, Chania, Crete, Greece.

18 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) for the Vehicle Routing Problem, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece M. Kourgiantakis, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Modeling and Analysis of Supply Chain Using Petri Nets, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece. 5.7 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 120. I. Rogdakis and Y. Marinakis (2010) A Decision Support System for Supply Chain Management, 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece A. Maninakis and Y. Marinakis (2010) Solving the Location Routing Problem using a Memetic Algorithm 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), Evolution of the population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization - Application to Clustering Analysis, Book of Abstracts of the 5 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, and N. Matsatsinis, (2007), Ant Colony Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand, Book of Abstracts, 19th National Conference of EEEE, June 2007, Arta, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias and C. Zopounidis, (2007), Metaheuristic Algorithms in Medicine. The Pap-Smear Cell Classification Problem, Book of Abstracts of the ECO-Q Management and Quality in Health Care, March 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms used for the Credit Risk Assessment Classification Task, Book of Abstracts of the 4 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2006, Larisa, Greece. 5.8 Άξζξα ζε Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά θαη Βηβιία 126. Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2010), Σν παξάδεηγκα ηεο Μέιηζζαο! Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 74, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Μαξηλάθεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2008), Γελεηηθνί Αιγόξηζκνη θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 49, Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Γνύληαο, J. Jantzen θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Μεζεπξεηηθνί Αιγόξηζκνη Βειηηζηνπνίεζεο ζηελ Ηαηξηθή: Σν πξόβιεκα ηαμηλόκεζεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, Θέκαηα Μάλαηδκελη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο.

19 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Μ. Γνύκπνο, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Έλαο Τβξηδηθόο Αιγόξηζκνο Πεξηνξηζκέλεο Αλαδήηεζεο θαη Γηαδηθαζίαο Άπιεζηεο Σπρνπνηεκέλεο Πξνζαξκνζηηθήο Αλαδήηεζεο γηα ην Πξόβιεκα Οκαδνπνίεζεο, πζηήκαηα Απνθάζεσλ κε Πνιιαπιά Κξηηήξηα, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο. 5.9 Δπηκέιεηα Βηβιίσλ 130. Γ. Αζθνύλεο, Η. Μαξηλάθεο θαη Α. Νεάξρνπ, (2012), Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ Operations and Supply Chain Management, F. Robert Jacobs and Richard B. Chase (Publisher McGraw-Hill Irwin), Διιεληθόο ηίηινο: Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 1 ε Διιεληθή Έθδνζε θαη 13 ε Αγγιηθή Έθδνζε, Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο βηβιηνζήθε Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN Άιιεο Γεκνζηεύζεηο 131. Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Βαζηθά κνληέια γηα επηινγέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Κέξδνο, 16/01/ Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Ναπηεκπνξηθή, 19/08/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πκπεξηθνξά κειηζζώλ θαη πηζησηηθόο θίλδπλνο, Καζεκεξηλή, 31/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Μπξκήγθηα ζε ξόιν... ηξαπεδίηε!, BHMASCIENCE, Βηνζπζηήκαηα, 25/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Υαληώηηθα Νέα, 22/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν ζηαπξόιεμν ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξώλ. Ο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο παξαγσγήο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 17, 11/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζέιεη ηέρλε θαη πξνηεξαηόηεηεο. Οη πξνθιήζεηο θαη νη ιεπηέο ηζνξξνπίεο ζηε δηαλνκή πξντόλησλ. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν Παδι ηεο Γηαλνκήο. Πσο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Πξόβιεςε ηεο Εήηεζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Γηαρείξηζε Υσξίο Δθπιήμεηο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/2007.

20 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: σζηή Υσξνζέηεζε Δγθαηαζηάζεσλ Ίζνλ Γξήγνξε Αλάπηπμε. Έλα Κξίζηκν Εήηεκα γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Ο ππνινγηζηήο δίλεη ηε ιύζε. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Δθζέζεηο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 142. Yannis Marinakis, Repoussis Panagiotis, Christos Tarantilis, Yiannis Mourtos: Energy-Driven Optimization Algorithms Report, ARTISAN Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations Strep Project - ICT for a Low Carbon Economy Program Eu Project No.: , June Marinakis Y, Migdalas A.: Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization, Final Report of the project INTAS , Brussels, Belgium, April Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Comparison and Evaluation Results. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, October Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Calibration and Verification of Prediction Parameters. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, February Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο 146. Μαξηλάθεο Ι.: εκεηώζεηο εκηλαξηαθώλ Γηαιέμεσλ Πξνγξακκαηηζκνύ Ζ/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION Release 14), Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο, Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μάξηηνο Μαξηλάθεο Ι., Μπγδαιάο Α.,: πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, 3 ε Έθδνζε, Οθηώβξηνο 2008, 2 ε Έθδνζε, Αύγνπζηνο 2005, 1 ε Έθδνζε, επηέκβξηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι. Μαπξνκκάηε Α.: ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σζηλαξάθεο Γ., Μαξηλάθεο Ι., Λνκβάξδνπ.:, Πιεξνθνξηθή Η, Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Κξήηεο - Παξάξηεκα Υαλίσλ, Αθαδεκαηθό Έηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι.: Δηζαγσγή ζην LINGO, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2001.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) Χίος 2010-2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) Χίος 2010-2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χίος 2010-2011 Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αλιβερίου Ευβοίας το 1984 και συνέχισε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015 Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές (Journal Papers & Lecture Notes) [J01] Marmaras N., Vassilakis P. and Dounias G. (1995):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Εφοδιαστική Εφοδιαστική Αλυσίδα Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1 Εισαγωγή Εφοδιαστική Εφοδιαστική Αλυσίδα Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Περιεχόµενα I Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Εφοδιαστική....................... 19 1.2 Εφοδιαστική Αλυσίδα.................. 22 1.2.1 Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 2016 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μουτσοπούλου Αμαλία Διεύθυνση Ρόδων 23-25 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος Πολυτεχνείου Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Επώνυμο: Δημητράς Όνομα: Αυγουστίνος ΣΠΟΥΔEΣ 1985-1990: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. 1990-1995: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 1. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Διεύθυνση Κατοικίας: Αλκίμου 18, Προάστειο Πατρών, 26443 Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ευρετικές Μέθοδοι Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος

Βιογραφικό Σημείωμα. (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος Βιογραφικό Σημείωμα (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Δημήτρης Φουσκάκης Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Όνομα πατέρα : Όνομα μητέρας : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Βασίλειος Ιουλία Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 07 Σεπτεμβρίου, 2012 Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματά μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Charalambos Spathis Professor Publications

Charalambos Spathis Professor Publications Charalambos Spathis Professor Aristotle University of Thessaloniki Department of Economics Division of Business Administration 54124 Thessaloniki, Greece Tel: +30 2310 996688 Fax: +30 2310 996452 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy 24 1 Vol. 24 No. 1 ont rol an d Decision 2009 1 Jan. 2009 : 100120920 (2009) 0120113205 1, 1, 2 (1., 100083 ; 2., 100846) :. ;,,. 2.,,. : ; ; ; : F270. 5 : A Research on model of early2warning of enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες

Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες 1 Εισαγωγη Χειμερινο Εξαμηνο Iωαννης E. Aντωνιου Τμημα Μαθηματικων Aριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικη 54124 iantonio@math.auth.gr http://users.auth.gr/iantonio Κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Ευστράτιος Όνοµα πατέρα: Φώτιος Όνοµα µητέρας:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization

Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization 27 :26788 (27) 2926,2, 2, 3 (, 76 ;2, 749 ; 3, 64) :, ;,,, ;,, : ; ; ; ; ; : TB4 : A Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization HU Mao2lin,2, XU Yin2feng 2, XU Wei2jun

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Απρίλιος 2016 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αλιβερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων επιλογής μονοπατιού

Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων επιλογής μονοπατιού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟΣ I: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γεννήσεως: 17 Απριλίου 1971 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 1 παιδί Διεύθυνση: Πενταράκη Κωνσταντίνα Λέκτορας με γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Χρήστος Τύραλης, Πολιτικός Μηχανικός Δάφνη Χριστοφίδου Γεωπόνος Ζωγράφου, 24/04/2015 Πηγή: www.plastiras-lake.gr 1 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων

Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων Γεώργιος Α. Δροσόπουλος Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής & Βελτιστοποίησης The research project

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης

Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης Δημήτρης Κοσμόπουλος, Mιχάλης Καλοχριστιανάκης, Γεώργιος Παπαδουράκης dkosmo@upatras.gr, kalohr@staff.teicrete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα