ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

2 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: Tόπνο γελλήζεσο: Υαληά Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Δπάγγεικα : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γξ. Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Μέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο από 21/02/2006 Γηεύζπλζε εξγαζίαο: ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά Tειέθσλν: Hιεθηξ. Σαρπδξ. : Website: 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1ε Ννεκβξίνπ 2005: Αλαγόξεπζε από ην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηελ 10ε/ Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή ύλζεζε ζε Γηδάθηνξα Μεραληθό ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Vehicle Routing in Distribution Problems (Γξνκνιόγεζε Ορεκάησλ ζε Πξνβιήκαηα Γηαλνκήο Πξντόλησλ). επηέκβξηνο 2001 έσο Οθηώβξηνο 2005: Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο (Ph.D.) ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ζην ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. επηέκβξηνο 2001: Αλαθήξπμε ζε θάηνρν Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Αιγνξίζκνπ γηα Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο Γξνκνιόγεζεο Ορεκάησλ : Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Δηδίθεπζε ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα). επηέκβξηνο 1999: Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε Ηδηνηήησλ Αιγνξίζκσλ Με Γξακκηθήο Βειηηζηνπνίεζεο : πνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο.

3 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 2 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 3.1 Γηδαθηηθή Δκπεηξία 1. 22/07/2013 έσο ζήκεξα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 734/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο /3/ /7/2013: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /01/ /3/2013: Λέθηνξαο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 1159/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (Αθαδεκατθό έηνο ), Δμειηθηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη (Αθαδεκατθό έηνο ) θαη Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (από Αθαδεκατθό έηνο ) /01/ /01/2009: Λέθηνξαο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /09/ /01/2009: Γηδάζθσλ κε βάζε ην Π.Γ. 407 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο /01/2008: Δθινγή ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο κε αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. 7. Μάξηηνο Ινύληνο 2008: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο θαη Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Πην αλαιπηηθά:

4 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 3 Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο. 01/11/ /03/07: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). 8. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Ηιεθηξνληθήο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ. 9. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ. Πην αλαιπηηθά: επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2004: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ θαζώο θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2003: Γηδάζθσλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. 10. επηέκβξηνο Αύγνπζηνο 2005: Δξγαζηεξηαθόο Βνεζόο κε βάζε ην Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο

5 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 4 Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο. Πην αλαιπηηθά: 01/09/ /02/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/11/ /02/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ, 1 ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Θεσξία Παηγλίσλ, 4ν εμάκελν θαζώο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/12/ /12/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 9ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/04/ /4/2005, 01/06/ /06/2005 θαη 01/08/ /08/2005: Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 3.2 πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 1. 15/12/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Energy Aware Enterprise Systems for Low-carbon Intelligent Operations ARTISAN. Υξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (FP7-ICT systems for Energy Efficiency). πλεηζθνξά ζην έξγν: ε Βειηηζηνπνίεζε θαζώο θαη ν ρεδηαζκόο Αιγνξίζκσλ /01/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο παζζάισλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο δπλακηθήο θαη νιηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Πξόγξακκα πξνώζεζεο ησλ αληαιιαγώλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο. Πξόγξακκα IKYDA 2012.

6 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε /06/ /07/2012: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ αηρκήο ζηελ πιεξσκή ρξήζεο θαη δηαρείξηζε δεκόζησλ ΠΑΡΚηλγθ (Η ΠΑΡΚ) - ΚΑΔ Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κύπξνο Μάξηηνο 2010: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Μειέηε ηνπ θιάδνπ ησλ Super Markets θαη πνιπθαηαζηεκάησλ ζην Ννκό Υαλίσλ Παξνρή ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο logistics Γεκηνπξγία ηππνπνηεηηθήο κνλάδαο γηα ειαηόιαδν-ρπκνύο /01/07-31/12/07: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Πξνβιεκάησλ Μηθηνύ Αθεξαίνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεκαηνδόηεζε από ην Έξγν Ππζαγόξαο ΗΗ. πλεηζθνξά ζην έξγν: ε πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ Branch and Bound. 6. επηέκβξηνο 2001: Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα INTAS /Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization. 7. Ιαλνπάξηνο Μάξηηνο 2000: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Ηλζηηηνύην Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέηδεξ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. 3.3 Γηνηθεηηθή Δκπεηξία 1. έπηεκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: ύκβνπινο πνπδώλ ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 2. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηνινγίνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 4. Ιαλνπάξηνο 2009 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3.4 Άιιεο Πιεξνθνξίεο 1. Ιαλνπάξηνο Ινύληνο 2008: Δξεπλεηηθή πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Λήςεο Απνθάζεσλ (Γ.Δ.Λ.Α.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 2. Μάξηηνο 2000 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΔΡΓΑ..Τ.Α.), ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. 4. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά 5. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. ύλνιν Βηβιίσλ : 3 2. ύλνιν Άξζξσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε: 44 Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ ρξνληά δεκνζίεπζεο:

7 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 6 Μέζν Impact Factor άξζξσλ: Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ 2012: Μέζν Impact Factor άξζξσλ 2012: Άζξνηζκα Impact Factor πεληαεηίαο: Μέζν Impact Factor πεληαεηίαο: ύλνιν Άξζξσλ ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 3 7. ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 6 8. ύλνιν εηεξναλαθνξώλ: Βηβιία 1. Ησάλλεο Μαξηλάθεο, Μαγδαιελή Μαξηλάθε, Νηθόιανο Φ. Μαηζαηζίλεο θαη Κσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο, (2011), Μεθεςπεηικοί και Δξελικηικοί Αλγόπιθμοι ζε Πποβλήμαηα Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ Κιεηδάξηζκνο, ζει. 527, Αζήλα, ISBN Ησάλλεο Μαξηλάθεο θαη Αζαλάζηνο Μπγδαιάο, (2008), Σσεδιαζμόρ και Βεληιζηοποίηζη ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ, Δθδόζεηο νθία, Θεζζαινλίθε, ζει. 533, ISBN: Γ. Μαξηλάθεο θαη Μ. Μαξηλάθε, (2005), Μαθημαηική Θεωπία Βεληιζηοποίηζηρ, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα, ζει. 348, (Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ: D.Z. Du, P.M. Pardalos and W. Wu, Mathematical Theory of Optimization, Kluwer Academic Publishers, 2001), ISBN: X. 5.2 Άξζξα ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε 4. M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Hybridization of Clonal Selection Algorithm with Iterated Local Search and Variable Neighborhood Search for the Feature Selection Problem, Memetic Computing, (accepted) 5. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2015) Combinatorial Neighborhood Topology Bumble Bees Mating Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Soft Computing, 19(2), (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 6. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis (2015) Fuzzy control optimized by a multi-objective differential evolution algorithm for vibration suppression of smart structures, Computers and Structures, 147, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.676) 7. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, DOI /s , (Impact Factor 2013: 0.488)

8 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 7 8. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) A Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Feature Selection Problem. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, DOI /s Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Bumble Bees Mating Optimization algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, Swarm and Evolutionary Computation, 15, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Soft Computing, 17(7), , DOI: /s z (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 11. Y. Marinakis, G.R. Iordanidou and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Applied Soft Computing, 13, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 12. Y. Marinakis, (2012), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 39, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 13. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011) Vibration Control of Beams with Piezoelectric Sensors and Actuators using Particle Swarm Optimization, Expert Systems with Applications, 38, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 14. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011), Fuzzy Control Optimized by a Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm for Vibration Suppression of Smart Structures, Structural and Multidisciplinary Optimization, 43, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.599). 15. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2011) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Euclidean Traveling Salesman Problem, Information Sciences, 181, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.969). 16. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), A Hybrid ACO-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Annals of Operations Research, 188, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.101). 17. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), Discrete Artificial Bee Colony Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, International Journal of Applied Metaheuristic Computing, 2, 1, S. Tsafarakis, Y. Marinakis and N. Matsatsinis, (2011), Particle Swarm Optimization for Optimal Product Line Design, International Journal of Research in Marketing, 28, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2012: 1.71 Five Year Impact Factor: 2.555). 19. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2010), Fuzzy Control optimized by PSO for vibration suppression of beams, Control Engineering and Practice, 18, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.347). 20. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2010), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem,

9 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 8 Engineering Applications of Artificial Intelligence, 23, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.176). 21. A. Kornelakis and Y. Marinakis (2010). Contribution for optimal sizing of grid-connected PV-systems using PSO, Renewable Energy, 35, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.842). 22. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, Applied Soft Computing, 10, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 23. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2010), A Hybrid Genetic - Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 24. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Large Scale Vehicle Routing Problems Natural Computing, 9, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: 0.539) 25. Y. Marinakis and M. Marinaki (2010), A Hybrid Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Computers and Operations Research, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.335). 26. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2009), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Expert Systems with Applications, 36, 7, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 27. Y. Marinakis, G. Dounias and J. Jantzen (2009), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, Computers in Biology and Medicine, 39, 1, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.547). 28. M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2009). An Evolutionary Approach to Construction of Outranking Models for Multicriteria Classification: The Case of the ELECTRE TRI Method, European Journal of Operational Research, 199, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.625). 29. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2009). Evolution of the Population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization: Application to Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 9, Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias, J. Jantzen and B. Bjerregaard, (2009), Intelligent and Nature Inspired Optimization Methods in Medicine: The Pap- Smear Cell Classification Problem, Expert Systems. The Journal of Knowledge Engineering, 26, 5, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: 0.75 Five Year Impact Factor: 0.774). 31. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2009), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP based on Lagrangean Relaxation, Random

10 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 9 Backtracking Lin-Kernighan and Path Relinking for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 17, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 32. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis (2008) A Memetic Algorithm for the Identification of Firms Receiving Qualified Audit Reports, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 3, 1, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Particle Swarm Optimization Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 7, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Hybrid Stochastic Genetic-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 8, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008), Particle Swarm Optimization for Pap-Smear Diagnosis, Expert Systems with Applications, 35, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254) 37. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008), Expanding Neighborhood Search - GRASP for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908). 38. Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2008), Application of Ant Colony Optimization to Credit Risk Assessment, New Mathematics and Natural Computation, 4, 1, M. Marinaki, Y. Marinakis, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Comparison of Several Nearest Neighbor Classifier Metrics Using Tabu Search Algorithm for the Feature Selection Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908) 40. Y. Marinakis and G. Dounias, (2008), Nature Inspired Intelligence in Medicine: Ant Colony Optimization for Pap-Smear Diagnosis, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), 17, 2, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2012: 0.22 Five Year Impact Factor: 0.402) 41. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Bilevel Genetic Algorithm for a Real Life Location Routing Problem, International Journal of Logistics: Research and Applications, 11, 1, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: 0.469) 42. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms for Credit Risk Assessment, Journal of Global Optimization, 42, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 43. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2007), Application of a Genetic Algorithm for the Credit Risk Assessment Problem, Foundations of Computing and Decisions Sciences, 32, 2,

11 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2007), Annotated Bibliography in Vehicle Routing, Operational Research an International Journal, 7, 1, Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2007), A New Bilevel Formulation for the Vehicle Routing Problem and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Journal of Global Optimization, 38, (Impact Factor 2007: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 46. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm Using Lagrangean Relaxation for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 10, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 47. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), Expanding Neighborhood GRASP for the Traveling Salesman Problem, Computational Optimization and Applications, 32, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.432) 5.3 Άξζξα ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε 48. Y. Marinakis, M. Politis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2015) A Memetic- GRASP Algorithm for the Solution of the Orienteering Problem, MCO 2015, Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Nguyen Ngoc Thanh (Eds.) (accepted) (Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences, May 2015, Metz, France) 49. I.D. Psychas, M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Parallel Multi-Start NSGA II Algorithm for Multiobjective Energy Reduction Vehicle Routing Problem, EMO 2015, Part I, A. Gaspar-Cunha et al. (Eds.): LNCS 9018, DOI: / _23, pp (8 th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization, 29 March 1 April 2015, Guimaraes, Portugal) 50. Y. Marinakis, M. Marinaki and P. Spanou (2015) A Memetic Differential Evolution Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Adaptation and Hybridization in Computational Intelligence, Adaptation, Learning, and Optimization 18, I. Fister and I. Fister Jr. (eds.), DOI: / _9, pp Y. Marinakis and A. Migdalas (2014) A Particle Swarm Optimization algorithm for the Multicast Routing Problem, Models, Algorithms and Technologies for Networks Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 104, M.V. Batsyn et al. (eds.),doi / _7, pp Y. Marinakis and A. Migdalas, (2014), Multiobjective Particle Swarm Optimization for a Multicast Routing Problem, Examining Robustness and Vulnerability of Network Systems, S. Butenko et al. (Eds) pp (IOS Press) doi: / (NATO Advanced Research Workshop, June 3-5, 2013, Kyiv, Ukraine). 53. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) An Adaptive Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Hierarchical Permutation Flowshop Scheduling Problem, ANTS 2014, LNCS 8667, M. Dorigo et al. (Eds.):pp , 2014 (9 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2014, Brussels, Belgium).

12 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Learning and Intelligent Optimization - LION 8, Lecture Notes in Computer Science (LNCS 8426), P.M. Pardalos et al. (Eds.), pp , (16-21 February 2014, Gainesville, Florida-USA). 55. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) An Island Memetic Differential Evolution Algorithm for the Feature Selection Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2013, Studies in Computational Intelligence, Vol 512, G. Terrazas, F.E.B. Otero, A.D. Masegosa (Eds.), Springer, (2-4 September 2013, Canturburry, UK). 56. Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Hybridized Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Feature Selection Problem, M.J. Blesa et al. (Eds.): HM 2013, LNCS 7919, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Bilevel Particle Swarm Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problems, E.-G. Talbi (Ed.): Metaheuristics for Bi-level Optimization, Studies in Computational Intelligence (SCI) Vol. 482, pp DOI: / _3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) Combinatorial Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, M. Middendorf and C. Blum (Eds.): EvoCOP 2013, LNCS 7832, pp , (2013 EvoStar, The 13 th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization, 3-5 April 2013 Vienna, Austria). 59. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Optimization Theory, Decision Making, and Operational Research Applications, A. Migdalas et al. (Editors), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 31, DOI / _6, Springer Science+Business Media New York 2013, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2012), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, ANTS 2012 Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 7461, M. Dorigo et al. (Editors) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2012, Brussels, Belgium). 61. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), De.Lo.S.: A Decision Support System for Solving Supply Chain Management Problems, Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Operational Research ICAOR, Lecture Notes in Management Science, 3, Gunalay Y. and Kadipasaoglu S. (Eds)., , ISSN (23-27 August 2011, Istanbul, Turkey). 62. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Handbook of Swarm Intelligence Concepts, Principles and Applications, Bijaya Ketan Panigrahi, Yuhui Shi and Meng-Hiot Lim (Eds.), Series on Adaptation, Learning, and Optimization 8, Springer Verlang, Berlin, Y. Marinakis and M. Marinaki (2010) Nature Inspired and Classic Metaheuristic Algorithms for Global Unconstrained Optimization Problems. A comparative analysis, Computational Optimization: New Research

13 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 12 Developments, Richard F. Linton and Thomas B. Carroll Jr. (Eds.), , Nova Science Publishers. 64. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2010) A Bumble bees mating optimization algorithm for global unconstrained optimization problems, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2010, Studies in Computational Intelligence, 284, J.R. Gonzalez et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin, (12-14 May 2010, Granada, Spain). 65. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki (2009), Nonconvex, multiobjective problems in topology optimization of mechanisms, Global Optimization, Theory, Models and Applications I, Lecture Notes in Decision Sciences (LNDS) 12, C. Ma, L. Yu, D. Zhang and Z. Zhou (Eds.), Global-Link Publishers, Tokyo, 8-14 (First World Congress on Global Optimization in Engineering and Science WCGO2009, June , Changsha and Zhangjiajie, China). 66. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2009), A Hybrid Bumble Bees Mating Optimization GRASP Algorithm for Clustering, HAIS 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNΑΙ) 5572, E. Corchado et al. (Eds.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, , (4 th International Conference of Hybrid Artificial Intelligence Systems, June 2009, Salamanca, Spain). 67. Y. Marinakis, (2009), Metaheuristic Algorithms for the Vehicle Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _366, , Springer. 68. Y. Marinakis, (2009), Heuristic and metaheuristic algorithms for the traveling salesman problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _262, , Springer. 69. Y. Marinakis, (2009), Location Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _345, , Springer. 70. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Hybrid Clustering Algorithm based on Multi-Swarm Constriction PSO and GRASP, DaWaK 2008, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5182, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (10 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 1-5 September 2008, Turin, Italy). 71. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2008) A Hybrid Clustering Algorithm based on Honey Bees Mating Optimization and Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, Learning and Intelligent Optimization - LION 2, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5313, V. Maniezzo, R. Battiti and J.P. Watson, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8-12 December 2007, Trento, Italy). 72. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2007, Studies in Computational Intelligence, N. Krasnogor, G. Nicosia, M. Pavone, D. Pelta (Eds.), Springer-Verlag Berlin, Vol. 129, , (8-10 November 2007, Acireale, Sicily, Italy). 73. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008) Cost allocation in Combinatorial Optimization Games, Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, A. Chinchuluun et al. (eds.), Springer,

14 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Clustering Analysis, DaWaK 2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4654, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, , (9 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 3-7 September 2007, Regensburg, Germany). 75. Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Heuristic Solutions of Vehicle Routing Problems in Supply Chain Management, Combinatorial and Global Optimization, P.M. Pardalos et al. (eds.), Scientific World, Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 76. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis (2013) Nature inspired algorithms for the vibration control of beams with piezoelectric sensors and actuators, in CSC2013 The Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Eds. Y. Tsompanakis, P. Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil and Structural Engineering Computational Methods, , Cagliari, Sardinia, Italy 3-6 September 2013 (invited speaker). 77. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Combinatorial Expanding Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, GECCO: 2013, Genetic and Evolutionary Computation Conference, 6-10 July 2013, Amsterdam, The Netherlands, M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2012), A Differential Evolution Algorithm for Fuzzy Control of Smart Structures, in Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 4-7 September 2012, Dubrovnik, Croatia, paper 277, doi: /ccp Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011) A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, GECCO: 2011, Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 2011, Dublin, Ireland. 80. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis and M. Marinaki (2009), Multiobjective Global Topology Optimization For Structures And Mechanisms, 2th South East European Conference on Computational Mechanics, June 2009, Rhodes, Greece. 81. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2009), A Hybrid Discrete Artificial Bee Colony GRASP Algorithm for Clustering, 39 th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 6-8 July 2009, Troyes, France. 82. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2009), A Hybrid Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2009), May 2009, Trondheim, Norway. 83. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Skarros, (2008), Optimal Structural and Mechanism Design using Topology Optimization, International Conference on Modeling and Simulation 08, November 2008, Petra, Jordan.

15 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization Approach for Fuzzy Control of Smart Structures, in M. Papadrakakis, B.H.V. Topping, (Editors), 6 th International Conference on Engineering Computational Technology (ECT 2008), 2-5 September 2008, Athens, Greece, Publisher: Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, doi: /ccp Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), Honey Bees Mating Optimization for the Location Routing Problem, IEEE International Engineering Management Conference (IEMC Europe 2008), June 2008, Estoril, Portugal. 86. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization for Structural Control, 6 th GRACM International Congress on Computational Mechanics, June 2008, Thessaloniki, Greece. 87. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Memetic-GRASP Algorithm for Clustering, 10 th International Conference on Enterprise Informations Systems (ICEIS), June 2008, Barcelona, Spain. 88. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Training Neural Network Based Models Using Trading Related Objective Functions, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 89. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Optimization of Complex Financial Models Using Nature Inspired Techniques, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 90. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization Problems, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 91. V. Vassiliadis, N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Michalopoulos, G. Dounias, (2007), Investigating Interrelations of Major International Stock Markets with the Use of Econometric and Intelligent Approaches, SIGEF 2007, XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 November 2007, Poiana, Brasov, Romania. 92. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nature Inspired Intelligent Techniques for Pap Smear Diagnosis: Ant Colony Optimization for Cell Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 35-45, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 93. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 15-24, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 94. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nearest Neighbor Based Pap Smear Cell Classification Using Tabu Search for Feature Selection, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 25-34, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain.

16 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, A. Migdalas and L. Pitsoulis, (2002), Parallel GRASP for routing on trees with time windows, Proceedings of the 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, June 2002, Patra, Greece. 5.5 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 96. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2015) A Tree Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel and Service Times, World Congress on Global Optimization WCGO 2015, February 2015, Gainesville, Florida, USA 97. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2014) An Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, LOT 2014, Logistics, Optimization and Transportation Conference, 1-2 November 2014 Molde Norway 98. Y. Marinakis and M. Marinaki (2014), A GRASP Algorithm with Path Relinking for the Multi-depot Location Routing Problem with Stochastic Customers, IFORS 2014, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, July 13-18, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Multi-Start Variable Neighborhood Search Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June M. Marinaki and Y. Marinakis, (2014) An Evolutionary GRASP Algorithm with Path Relinking for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) Adaptive Tunning of All Parameters in a Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm. An Application to the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization, Control and Applications in the Information Age, June 15-20, 2014 Meliton Hotel, Porto Carras, Neos Marmaras, Sithonia, Chalkidiki, Greece 102. Y. Marinakis, A. Migdalas (2013) An Artificial Bee Colony algorithm for Multicast Routing Problems, XI Balcan Conference on Operational Research BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2013), Heuristic and Metaheuristic Routing, 3 rd International Conference on Network Analysis, May 20 22, 2013 in Nizhny Novgorod, Russia Y. Marinakis, A. Migdalas and A. Sifaleras (2012), A hybrid Particle Swarm Optimization - Variable Neighborhood Search Algorithm for Constrained Shortest Path Problems, EUROmC XXVIII VNS Conference, 4-7 October 2012, Herceg Novi, Montenegro Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2010), A Nature Inspired Multiobjective Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problem, 72th Meeting of the Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, 7-9 October 2010, Paris, France M. Marinaki, Y. Marinakis, C. Zopounidis, (2010), A Clonal Selection Algorithm for Financial Classification Problems, 9 th Special Conference of HELORS on Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making, May 2010, Agios Nikolaos, Crete, Greece.

17 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, 66th Meeting of the European Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, October 2007, Marrakesh, Morocco Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, and C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2007), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), A New Metaheuristic Algorithm for Cluster Analysis, Book of Abstracts of the 5th International Conference on Advances in Global Optimization: Methods and Applications, June 13-17, 2007, Myconos, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, Y. Efremides, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Metaheuristic Algorithms for Feature Selection in Credit Risk Assessment, Book of Abstracts of the MCDA64, September 2006, Larisa, Greece Y. Marinakis and A. Migdalas, (2005), Bilevel Formulations for Type Routing Problems and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Book of Abstracts of Multilevel Optimization: Algorithms and Applications, May 2005, Chania, Greece Y. Marinakis, A. Migdalas, P.M. Pardalos and M. Marinaki, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Book of Abstracts of the 4 th Annual Florida Supply Chain Management Conference, February 2005, DoubleTree, Cocoa Beach, Florida, USA Y. Marinakis and A. Migdalas, (2003), A Two Phase Local Search GRASP for the Traveling Salesman Problem, Book of Abstracts of the First International Conference on Computational Management Science, May 2003, Almyrida, Chania, Greece A. Migdalas and Y. Marinakis, (2003), A Bilevel Programming Approach to the Location Routing Problem, Book of Abstracts of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, March 2003, Limassol, Cyprus. 5.6 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 117. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2008), A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Multigroup Credit Risk Assessment Problem, 7 th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 2008, Chania, Crete, Greece.

18 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) for the Vehicle Routing Problem, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece M. Kourgiantakis, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Modeling and Analysis of Supply Chain Using Petri Nets, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece. 5.7 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 120. I. Rogdakis and Y. Marinakis (2010) A Decision Support System for Supply Chain Management, 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece A. Maninakis and Y. Marinakis (2010) Solving the Location Routing Problem using a Memetic Algorithm 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), Evolution of the population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization - Application to Clustering Analysis, Book of Abstracts of the 5 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, and N. Matsatsinis, (2007), Ant Colony Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand, Book of Abstracts, 19th National Conference of EEEE, June 2007, Arta, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias and C. Zopounidis, (2007), Metaheuristic Algorithms in Medicine. The Pap-Smear Cell Classification Problem, Book of Abstracts of the ECO-Q Management and Quality in Health Care, March 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms used for the Credit Risk Assessment Classification Task, Book of Abstracts of the 4 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2006, Larisa, Greece. 5.8 Άξζξα ζε Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά θαη Βηβιία 126. Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2010), Σν παξάδεηγκα ηεο Μέιηζζαο! Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 74, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Μαξηλάθεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2008), Γελεηηθνί Αιγόξηζκνη θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 49, Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Γνύληαο, J. Jantzen θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Μεζεπξεηηθνί Αιγόξηζκνη Βειηηζηνπνίεζεο ζηελ Ηαηξηθή: Σν πξόβιεκα ηαμηλόκεζεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, Θέκαηα Μάλαηδκελη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο.

19 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Μ. Γνύκπνο, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Έλαο Τβξηδηθόο Αιγόξηζκνο Πεξηνξηζκέλεο Αλαδήηεζεο θαη Γηαδηθαζίαο Άπιεζηεο Σπρνπνηεκέλεο Πξνζαξκνζηηθήο Αλαδήηεζεο γηα ην Πξόβιεκα Οκαδνπνίεζεο, πζηήκαηα Απνθάζεσλ κε Πνιιαπιά Κξηηήξηα, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο. 5.9 Δπηκέιεηα Βηβιίσλ 130. Γ. Αζθνύλεο, Η. Μαξηλάθεο θαη Α. Νεάξρνπ, (2012), Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ Operations and Supply Chain Management, F. Robert Jacobs and Richard B. Chase (Publisher McGraw-Hill Irwin), Διιεληθόο ηίηινο: Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 1 ε Διιεληθή Έθδνζε θαη 13 ε Αγγιηθή Έθδνζε, Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο βηβιηνζήθε Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN Άιιεο Γεκνζηεύζεηο 131. Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Βαζηθά κνληέια γηα επηινγέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Κέξδνο, 16/01/ Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Ναπηεκπνξηθή, 19/08/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πκπεξηθνξά κειηζζώλ θαη πηζησηηθόο θίλδπλνο, Καζεκεξηλή, 31/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Μπξκήγθηα ζε ξόιν... ηξαπεδίηε!, BHMASCIENCE, Βηνζπζηήκαηα, 25/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Υαληώηηθα Νέα, 22/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν ζηαπξόιεμν ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξώλ. Ο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο παξαγσγήο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 17, 11/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζέιεη ηέρλε θαη πξνηεξαηόηεηεο. Οη πξνθιήζεηο θαη νη ιεπηέο ηζνξξνπίεο ζηε δηαλνκή πξντόλησλ. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν Παδι ηεο Γηαλνκήο. Πσο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Πξόβιεςε ηεο Εήηεζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Γηαρείξηζε Υσξίο Δθπιήμεηο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/2007.

20 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: σζηή Υσξνζέηεζε Δγθαηαζηάζεσλ Ίζνλ Γξήγνξε Αλάπηπμε. Έλα Κξίζηκν Εήηεκα γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Ο ππνινγηζηήο δίλεη ηε ιύζε. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Δθζέζεηο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 142. Yannis Marinakis, Repoussis Panagiotis, Christos Tarantilis, Yiannis Mourtos: Energy-Driven Optimization Algorithms Report, ARTISAN Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations Strep Project - ICT for a Low Carbon Economy Program Eu Project No.: , June Marinakis Y, Migdalas A.: Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization, Final Report of the project INTAS , Brussels, Belgium, April Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Comparison and Evaluation Results. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, October Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Calibration and Verification of Prediction Parameters. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, February Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο 146. Μαξηλάθεο Ι.: εκεηώζεηο εκηλαξηαθώλ Γηαιέμεσλ Πξνγξακκαηηζκνύ Ζ/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION Release 14), Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο, Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μάξηηνο Μαξηλάθεο Ι., Μπγδαιάο Α.,: πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, 3 ε Έθδνζε, Οθηώβξηνο 2008, 2 ε Έθδνζε, Αύγνπζηνο 2005, 1 ε Έθδνζε, επηέκβξηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι. Μαπξνκκάηε Α.: ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σζηλαξάθεο Γ., Μαξηλάθεο Ι., Λνκβάξδνπ.:, Πιεξνθνξηθή Η, Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Κξήηεο - Παξάξηεκα Υαλίσλ, Αθαδεκαηθό Έηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι.: Δηζαγσγή ζην LINGO, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2001.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Προσωπικά στοιχεία Εκπαίδευση Επαγγελματική εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) 414-2137, φαξ. (210) 414-2264 email:cdoulig@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ.

2000-2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ. Bιογραφικό Σημείωμα Γεράσιμος Ρηγάτος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ι. Γενικά Ημερομηνία γέννησης: 20-10-1971 Τηλ: +30-6948278397 (κιν.), +20-2610-991492 (κατ.) E-mail : grigat@ieee.org II. Σπουδές 2000-2001:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Έκθεση δραστηριοτήτων 1994-2004

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Έκθεση δραστηριοτήτων 1994-2004 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Doctor of Philosophy στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Ιούνιος 1981, Polytechnic Institute

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Περιλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα