ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

2 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: Tόπνο γελλήζεσο: Υαληά Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Δπάγγεικα : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γξ. Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Μέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο από 21/02/2006 Γηεύζπλζε εξγαζίαο: ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά Tειέθσλν: Hιεθηξ. Σαρπδξ. : Website: 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1ε Ννεκβξίνπ 2005: Αλαγόξεπζε από ην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηελ 10ε/ Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή ύλζεζε ζε Γηδάθηνξα Μεραληθό ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Vehicle Routing in Distribution Problems (Γξνκνιόγεζε Ορεκάησλ ζε Πξνβιήκαηα Γηαλνκήο Πξντόλησλ). επηέκβξηνο 2001 έσο Οθηώβξηνο 2005: Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο (Ph.D.) ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ζην ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. επηέκβξηνο 2001: Αλαθήξπμε ζε θάηνρν Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Αιγνξίζκνπ γηα Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο Γξνκνιόγεζεο Ορεκάησλ : Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Δηδίθεπζε ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα). επηέκβξηνο 1999: Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε Ηδηνηήησλ Αιγνξίζκσλ Με Γξακκηθήο Βειηηζηνπνίεζεο : πνπδέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο.

3 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 2 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 3.1 Γηδαθηηθή Δκπεηξία 1. 22/07/2013 έσο ζήκεξα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε ρνιή Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 734/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο /3/ /7/2013: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /01/ /3/2013: Λέθηνξαο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ Σεύρνο Γ 1159/ Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (Αθαδεκατθό έηνο ), Δμειηθηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη (Αθαδεκατθό έηνο ) θαη Δμειηθηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο (από Αθαδεκατθό έηνο ) /01/ /01/2009: Λέθηνξαο ππό δηνξηζκό ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο /09/ /01/2009: Γηδάζθσλ κε βάζε ην Π.Γ. 407 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο /01/2008: Δθινγή ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο κε αληηθείκελν: ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δθαξκνγέο. 7. Μάξηηνο Ινύληνο 2008: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο θαη Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Πην αλαιπηηθά:

4 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 3 Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ησλ καζεκάησλ Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Παξαγσγήο. 01/11/ /03/07: Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). Δαξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο : Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηδαζθαιία ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο ηνπ καζήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION 7). 8. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Ηιεθηξνληθήο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ. 9. επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ηξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. Γηδαζθαιία ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ. Πην αλαιπηηθά: επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο 2005: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2004: Γηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ΙΙ θαζώο θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. επηέκβξηνο Ινύληνο 2003: Γηδάζθσλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθή Ι θαη Πιεξνθνξηθή ΙΙ ζην Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Ζξαθιείνπ, Παξάξηεκα Υαλίσλ. 10. επηέκβξηνο Αύγνπζηνο 2005: Δξγαζηεξηαθόο Βνεζόο κε βάζε ην Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Θεσξία Παηγλίσλ, ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο

5 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 4 Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη θαη Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο. Πην αλαιπηηθά: 01/09/ /02/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2001: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/11/ /02/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Μεζνδνινγία Τπνινγηζηώλ, 1 ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2002: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Παηγλίσλ, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2003: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 8ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/09/ /02/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/03/ /08/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Θεσξία Παηγλίσλ, 4ν εμάκελν θαζώο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Δπξεηηθνί θαη Μεζεπξεηηθνί αιγόξηζκνη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/12/ /12/2004: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 9ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 01/04/ /4/2005, 01/06/ /06/2005 θαη 01/08/ /08/2005: Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 3.2 πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 1. 15/12/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Energy Aware Enterprise Systems for Low-carbon Intelligent Operations ARTISAN. Υξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (FP7-ICT systems for Energy Efficiency). πλεηζθνξά ζην έξγν: ε Βειηηζηνπνίεζε θαζώο θαη ν ρεδηαζκόο Αιγνξίζκσλ /01/ /12/2013: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο παζζάισλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο δπλακηθήο θαη νιηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Πξόγξακκα πξνώζεζεο ησλ αληαιιαγώλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο. Πξόγξακκα IKYDA 2012.

6 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε /06/ /07/2012: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ αηρκήο ζηελ πιεξσκή ρξήζεο θαη δηαρείξηζε δεκόζησλ ΠΑΡΚηλγθ (Η ΠΑΡΚ) - ΚΑΔ Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κύπξνο Μάξηηνο 2010: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Μειέηε ηνπ θιάδνπ ησλ Super Markets θαη πνιπθαηαζηεκάησλ ζην Ννκό Υαλίσλ Παξνρή ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο logistics Γεκηνπξγία ηππνπνηεηηθήο κνλάδαο γηα ειαηόιαδν-ρπκνύο /01/07-31/12/07: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Πξνβιεκάησλ Μηθηνύ Αθεξαίνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεκαηνδόηεζε από ην Έξγν Ππζαγόξαο ΗΗ. πλεηζθνξά ζην έξγν: ε πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ Branch and Bound. 6. επηέκβξηνο 2001: Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα INTAS /Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization. 7. Ιαλνπάξηνο Μάξηηνο 2000: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Ηλζηηηνύην Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέηδεξ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. 3.3 Γηνηθεηηθή Δκπεηξία 1. έπηεκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: ύκβνπινο πνπδώλ ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 2. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3. επηέκβξηνο 2010 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηνινγίνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 4. Ιαλνπάξηνο 2009 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 3.4 Άιιεο Πιεξνθνξίεο 1. Ιαλνπάξηνο Ινύληνο 2008: Δξεπλεηηθή πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Λήςεο Απνθάζεσλ (Γ.Δ.Λ.Α.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 2. Μάξηηνο 2000 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΔΡΓΑ..Τ.Α.), ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. 4. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά 5. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. ύλνιν Βηβιίσλ : 3 2. ύλνιν Άξζξσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε: 44 Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ ρξνληά δεκνζίεπζεο:

7 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 6 Μέζν Impact Factor άξζξσλ: Άζξνηζκα Impact Factor άξζξσλ 2012: Μέζν Impact Factor άξζξσλ 2012: Άζξνηζκα Impact Factor πεληαεηίαο: Μέζν Impact Factor πεληαεηίαο: ύλνιν Άξζξσλ ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: ύλνιν Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 3 7. ύλνιν Πεξηιήςεσλ Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε: 6 8. ύλνιν εηεξναλαθνξώλ: Βηβιία 1. Ησάλλεο Μαξηλάθεο, Μαγδαιελή Μαξηλάθε, Νηθόιανο Φ. Μαηζαηζίλεο θαη Κσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο, (2011), Μεθεςπεηικοί και Δξελικηικοί Αλγόπιθμοι ζε Πποβλήμαηα Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ Κιεηδάξηζκνο, ζει. 527, Αζήλα, ISBN Ησάλλεο Μαξηλάθεο θαη Αζαλάζηνο Μπγδαιάο, (2008), Σσεδιαζμόρ και Βεληιζηοποίηζη ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ, Δθδόζεηο νθία, Θεζζαινλίθε, ζει. 533, ISBN: Γ. Μαξηλάθεο θαη Μ. Μαξηλάθε, (2005), Μαθημαηική Θεωπία Βεληιζηοποίηζηρ, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα, ζει. 348, (Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ: D.Z. Du, P.M. Pardalos and W. Wu, Mathematical Theory of Optimization, Kluwer Academic Publishers, 2001), ISBN: X. 5.2 Άξζξα ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά από Κξίζε 4. M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Hybridization of Clonal Selection Algorithm with Iterated Local Search and Variable Neighborhood Search for the Feature Selection Problem, Memetic Computing, (accepted) 5. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2015) Combinatorial Neighborhood Topology Bumble Bees Mating Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Soft Computing, 19(2), (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 6. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis (2015) Fuzzy control optimized by a multi-objective differential evolution algorithm for vibration suppression of smart structures, Computers and Structures, 147, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.676) 7. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, DOI /s , (Impact Factor 2013: 0.488)

8 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 7 8. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) A Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Feature Selection Problem. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, DOI /s Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Bumble Bees Mating Optimization algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, Swarm and Evolutionary Computation, 15, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Soft Computing, 17(7), , DOI: /s z (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.464). 11. Y. Marinakis, G.R. Iordanidou and M. Marinaki, (2013) Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Applied Soft Computing, 13, (Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 12. Y. Marinakis, (2012), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 39, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 13. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011) Vibration Control of Beams with Piezoelectric Sensors and Actuators using Particle Swarm Optimization, Expert Systems with Applications, 38, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 14. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011), Fuzzy Control Optimized by a Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm for Vibration Suppression of Smart Structures, Structural and Multidisciplinary Optimization, 43, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.599). 15. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2011) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Euclidean Traveling Salesman Problem, Information Sciences, 181, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.969). 16. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), A Hybrid ACO-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Annals of Operations Research, 188, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.101). 17. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2011), Discrete Artificial Bee Colony Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, International Journal of Applied Metaheuristic Computing, 2, 1, S. Tsafarakis, Y. Marinakis and N. Matsatsinis, (2011), Particle Swarm Optimization for Optimal Product Line Design, International Journal of Research in Marketing, 28, (Impact Factor 2011: Impact Factor 2012: 1.71 Five Year Impact Factor: 2.555). 19. M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2010), Fuzzy Control optimized by PSO for vibration suppression of beams, Control Engineering and Practice, 18, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.347). 20. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2010), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem,

9 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 8 Engineering Applications of Artificial Intelligence, 23, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.176). 21. A. Kornelakis and Y. Marinakis (2010). Contribution for optimal sizing of grid-connected PV-systems using PSO, Renewable Energy, 35, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 3.842). 22. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Financial Classification Problems, Applied Soft Computing, 10, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.97). 23. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2010), A Hybrid Genetic - Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Expert Systems with Applications, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 24. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias (2010), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Large Scale Vehicle Routing Problems Natural Computing, 9, (Impact Factor 2012: Impact Factor 2013: 0.539) 25. Y. Marinakis and M. Marinaki (2010), A Hybrid Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Computers and Operations Research, 37, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.335). 26. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2009), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Expert Systems with Applications, 36, 7, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254). 27. Y. Marinakis, G. Dounias and J. Jantzen (2009), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, Computers in Biology and Medicine, 39, 1, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.547). 28. M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2009). An Evolutionary Approach to Construction of Outranking Models for Multicriteria Classification: The Case of the ELECTRE TRI Method, European Journal of Operational Research, 199, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.625). 29. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2009). Evolution of the Population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization: Application to Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 9, Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias, J. Jantzen and B. Bjerregaard, (2009), Intelligent and Nature Inspired Optimization Methods in Medicine: The Pap- Smear Cell Classification Problem, Expert Systems. The Journal of Knowledge Engineering, 26, 5, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: 0.75 Five Year Impact Factor: 0.774). 31. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2009), Multiple Phase Neighborhood Search GRASP based on Lagrangean Relaxation, Random

10 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 9 Backtracking Lin-Kernighan and Path Relinking for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 17, (Impact Factor 2009: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 32. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis (2008) A Memetic Algorithm for the Identification of Firms Receiving Qualified Audit Reports, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 3, 1, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Particle Swarm Optimization Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 7, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Hybrid Stochastic Genetic-GRASP Algorithm for Clustering Analysis, Operational Research, An International Journal, 8, 1, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008), Particle Swarm Optimization for Pap-Smear Diagnosis, Expert Systems with Applications, 35, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 2.254) 37. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008), Expanding Neighborhood Search - GRASP for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908). 38. Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, (2008), Application of Ant Colony Optimization to Credit Risk Assessment, New Mathematics and Natural Computation, 4, 1, M. Marinaki, Y. Marinakis, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Comparison of Several Nearest Neighbor Classifier Metrics Using Tabu Search Algorithm for the Feature Selection Problem, Optimization Letters, 2, 3, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: 0.99 Five Year Impact Factor: 0.908) 40. Y. Marinakis and G. Dounias, (2008), Nature Inspired Intelligence in Medicine: Ant Colony Optimization for Pap-Smear Diagnosis, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), 17, 2, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2012: 0.22 Five Year Impact Factor: 0.402) 41. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2008), A Bilevel Genetic Algorithm for a Real Life Location Routing Problem, International Journal of Logistics: Research and Applications, 11, 1, (Impact Factor 2010: Impact Factor 2013: 0.469) 42. Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms for Credit Risk Assessment, Journal of Global Optimization, 42, (Impact Factor 2008: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 43. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2007), Application of a Genetic Algorithm for the Credit Risk Assessment Problem, Foundations of Computing and Decisions Sciences, 32, 2,

11 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2007), Annotated Bibliography in Vehicle Routing, Operational Research an International Journal, 7, 1, Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2007), A New Bilevel Formulation for the Vehicle Routing Problem and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Journal of Global Optimization, 38, (Impact Factor 2007: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.391) 46. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm Using Lagrangean Relaxation for the Traveling Salesman Problem, Journal of Combinatorial Optimization, 10, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 0.71). 47. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2005), Expanding Neighborhood GRASP for the Traveling Salesman Problem, Computational Optimization and Applications, 32, (Impact Factor 2005: Impact Factor 2013: Five Year Impact Factor: 1.432) 5.3 Άξζξα ζε Δπηζηεκνληθά Βηβιία Γηεζλώλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ κεηά από Κξίζε 48. Y. Marinakis, M. Politis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2015) A Memetic- GRASP Algorithm for the Solution of the Orienteering Problem, MCO 2015, Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Nguyen Ngoc Thanh (Eds.) (accepted) (Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences, May 2015, Metz, France) 49. I.D. Psychas, M. Marinaki and Y. Marinakis (2015) A Parallel Multi-Start NSGA II Algorithm for Multiobjective Energy Reduction Vehicle Routing Problem, EMO 2015, Part I, A. Gaspar-Cunha et al. (Eds.): LNCS 9018, DOI: / _23, pp (8 th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization, 29 March 1 April 2015, Guimaraes, Portugal) 50. Y. Marinakis, M. Marinaki and P. Spanou (2015) A Memetic Differential Evolution Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Adaptation and Hybridization in Computational Intelligence, Adaptation, Learning, and Optimization 18, I. Fister and I. Fister Jr. (eds.), DOI: / _9, pp Y. Marinakis and A. Migdalas (2014) A Particle Swarm Optimization algorithm for the Multicast Routing Problem, Models, Algorithms and Technologies for Networks Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 104, M.V. Batsyn et al. (eds.),doi / _7, pp Y. Marinakis and A. Migdalas, (2014), Multiobjective Particle Swarm Optimization for a Multicast Routing Problem, Examining Robustness and Vulnerability of Network Systems, S. Butenko et al. (Eds) pp (IOS Press) doi: / (NATO Advanced Research Workshop, June 3-5, 2013, Kyiv, Ukraine). 53. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) An Adaptive Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Hierarchical Permutation Flowshop Scheduling Problem, ANTS 2014, LNCS 8667, M. Dorigo et al. (Eds.):pp , 2014 (9 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2014, Brussels, Belgium).

12 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) A Hybrid Clonal Selection Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, Learning and Intelligent Optimization - LION 8, Lecture Notes in Computer Science (LNCS 8426), P.M. Pardalos et al. (Eds.), pp , (16-21 February 2014, Gainesville, Florida-USA). 55. M. Marinaki and Y. Marinakis (2014) An Island Memetic Differential Evolution Algorithm for the Feature Selection Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2013, Studies in Computational Intelligence, Vol 512, G. Terrazas, F.E.B. Otero, A.D. Masegosa (Eds.), Springer, (2-4 September 2013, Canturburry, UK). 56. Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Hybridized Particle Swarm Optimization with Expanding Neighborhood Topology for the Feature Selection Problem, M.J. Blesa et al. (Eds.): HM 2013, LNCS 7919, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) A Bilevel Particle Swarm Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problems, E.-G. Talbi (Ed.): Metaheuristics for Bi-level Optimization, Studies in Computational Intelligence (SCI) Vol. 482, pp DOI: / _3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg Y. Marinakis and M. Marinaki (2013) Combinatorial Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, M. Middendorf and C. Blum (Eds.): EvoCOP 2013, LNCS 7832, pp , (2013 EvoStar, The 13 th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization, 3-5 April 2013 Vienna, Austria). 59. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Permutation Flowshop Scheduling Problem, Optimization Theory, Decision Making, and Operational Research Applications, A. Migdalas et al. (Editors), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 31, DOI / _6, Springer Science+Business Media New York 2013, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2012), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, ANTS 2012 Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 7461, M. Dorigo et al. (Editors) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8 th International Conference on Swarm Intelligence, September 2012, Brussels, Belgium). 61. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), De.Lo.S.: A Decision Support System for Solving Supply Chain Management Problems, Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Operational Research ICAOR, Lecture Notes in Management Science, 3, Gunalay Y. and Kadipasaoglu S. (Eds)., , ISSN (23-27 August 2011, Istanbul, Turkey). 62. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011), Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Handbook of Swarm Intelligence Concepts, Principles and Applications, Bijaya Ketan Panigrahi, Yuhui Shi and Meng-Hiot Lim (Eds.), Series on Adaptation, Learning, and Optimization 8, Springer Verlang, Berlin, Y. Marinakis and M. Marinaki (2010) Nature Inspired and Classic Metaheuristic Algorithms for Global Unconstrained Optimization Problems. A comparative analysis, Computational Optimization: New Research

13 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 12 Developments, Richard F. Linton and Thomas B. Carroll Jr. (Eds.), , Nova Science Publishers. 64. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2010) A Bumble bees mating optimization algorithm for global unconstrained optimization problems, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2010, Studies in Computational Intelligence, 284, J.R. Gonzalez et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin, (12-14 May 2010, Granada, Spain). 65. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki (2009), Nonconvex, multiobjective problems in topology optimization of mechanisms, Global Optimization, Theory, Models and Applications I, Lecture Notes in Decision Sciences (LNDS) 12, C. Ma, L. Yu, D. Zhang and Z. Zhou (Eds.), Global-Link Publishers, Tokyo, 8-14 (First World Congress on Global Optimization in Engineering and Science WCGO2009, June , Changsha and Zhangjiajie, China). 66. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2009), A Hybrid Bumble Bees Mating Optimization GRASP Algorithm for Clustering, HAIS 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNΑΙ) 5572, E. Corchado et al. (Eds.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, , (4 th International Conference of Hybrid Artificial Intelligence Systems, June 2009, Salamanca, Spain). 67. Y. Marinakis, (2009), Metaheuristic Algorithms for the Vehicle Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _366, , Springer. 68. Y. Marinakis, (2009), Heuristic and metaheuristic algorithms for the traveling salesman problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _262, , Springer. 69. Y. Marinakis, (2009), Location Routing Problem, Encyclopedia of Optimization, 2 nd Edition, DOI: / _345, , Springer. 70. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), A Hybrid Clustering Algorithm based on Multi-Swarm Constriction PSO and GRASP, DaWaK 2008, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5182, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (10 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 1-5 September 2008, Turin, Italy). 71. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis (2008) A Hybrid Clustering Algorithm based on Honey Bees Mating Optimization and Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, Learning and Intelligent Optimization - LION 2, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 5313, V. Maniezzo, R. Battiti and J.P. Watson, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (8-12 December 2007, Trento, Italy). 72. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2008) Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization - NICSO 2007, Studies in Computational Intelligence, N. Krasnogor, G. Nicosia, M. Pavone, D. Pelta (Eds.), Springer-Verlag Berlin, Vol. 129, , (8-10 November 2007, Acireale, Sicily, Italy). 73. Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, (2008) Cost allocation in Combinatorial Optimization Games, Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, A. Chinchuluun et al. (eds.), Springer,

14 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Clustering Analysis, DaWaK 2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4654, I.Y. Song, J. Eder, and T.M. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, , (9 th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 3-7 September 2007, Regensburg, Germany). 75. Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Heuristic Solutions of Vehicle Routing Problems in Supply Chain Management, Combinatorial and Global Optimization, P.M. Pardalos et al. (eds.), Scientific World, Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 76. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis (2013) Nature inspired algorithms for the vibration control of beams with piezoelectric sensors and actuators, in CSC2013 The Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Eds. Y. Tsompanakis, P. Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil and Structural Engineering Computational Methods, , Cagliari, Sardinia, Italy 3-6 September 2013 (invited speaker). 77. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2013) Combinatorial Expanding Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, GECCO: 2013, Genetic and Evolutionary Computation Conference, 6-10 July 2013, Amsterdam, The Netherlands, M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2012), A Differential Evolution Algorithm for Fuzzy Control of Smart Structures, in Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 4-7 September 2012, Dubrovnik, Croatia, paper 277, doi: /ccp Y. Marinakis and M. Marinaki, (2011) A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem, GECCO: 2011, Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 2011, Dublin, Ireland. 80. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis and M. Marinaki (2009), Multiobjective Global Topology Optimization For Structures And Mechanisms, 2th South East European Conference on Computational Mechanics, June 2009, Rhodes, Greece. 81. Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2009), A Hybrid Discrete Artificial Bee Colony GRASP Algorithm for Clustering, 39 th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 6-8 July 2009, Troyes, France. 82. Y. Marinakis and M. Marinaki, (2009), A Hybrid Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Probabilistic Traveling Salesman Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2009), May 2009, Trondheim, Norway. 83. G.E. Stavroulakis, N. Kaminakis, Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Skarros, (2008), Optimal Structural and Mechanism Design using Topology Optimization, International Conference on Modeling and Simulation 08, November 2008, Petra, Jordan.

15 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization Approach for Fuzzy Control of Smart Structures, in M. Papadrakakis, B.H.V. Topping, (Editors), 6 th International Conference on Engineering Computational Technology (ECT 2008), 2-5 September 2008, Athens, Greece, Publisher: Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, doi: /ccp Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2008), Honey Bees Mating Optimization for the Location Routing Problem, IEEE International Engineering Management Conference (IEMC Europe 2008), June 2008, Estoril, Portugal. 86. Y. Marinakis, M. Marinaki and G.E. Stavroulakis, (2008), Particle Swarm Optimization for Structural Control, 6 th GRACM International Congress on Computational Mechanics, June 2008, Thessaloniki, Greece. 87. Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2008), A Memetic-GRASP Algorithm for Clustering, 10 th International Conference on Enterprise Informations Systems (ICEIS), June 2008, Barcelona, Spain. 88. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Training Neural Network Based Models Using Trading Related Objective Functions, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 89. N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Optimization of Complex Financial Models Using Nature Inspired Techniques, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 90. Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007), Honey Bees Mating Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization Problems, NISIS 2007, 3 rd Annual Symposium, November 2007, St Julians, Malta. 91. V. Vassiliadis, N. Thomaidis, Y. Marinakis, M. Michalopoulos, G. Dounias, (2007), Investigating Interrelations of Major International Stock Markets with the Use of Econometric and Intelligent Approaches, SIGEF 2007, XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 November 2007, Poiana, Brasov, Romania. 92. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nature Inspired Intelligent Techniques for Pap Smear Diagnosis: Ant Colony Optimization for Cell Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 35-45, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 93. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Pap Smear Diagnosis Using a Hybrid Intelligent Scheme Focusing on Genetic Algorithm Based Feature Selection and Nearest Neighbor Classification, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 15-24, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain. 94. Y. Marinakis and G. Dounias, (2006), Nearest Neighbor Based Pap Smear Cell Classification Using Tabu Search for Feature Selection, The Pap Smear Benchmark, Intelligent and Nature Inspired Approaches in Pap Smear Diagnosis, Special Session Proceedings of the NISIS Symposium, 25-34, November 29 - December 1, 2006, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain.

16 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis, A. Migdalas and L. Pitsoulis, (2002), Parallel GRASP for routing on trees with time windows, Proceedings of the 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, June 2002, Patra, Greece. 5.5 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 96. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2015) A Tree Neighborhood Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel and Service Times, World Congress on Global Optimization WCGO 2015, February 2015, Gainesville, Florida, USA 97. Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, (2014) An Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, LOT 2014, Logistics, Optimization and Transportation Conference, 1-2 November 2014 Molde Norway 98. Y. Marinakis and M. Marinaki (2014), A GRASP Algorithm with Path Relinking for the Multi-depot Location Routing Problem with Stochastic Customers, IFORS 2014, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, July 13-18, Y. Marinakis and M. Marinaki, (2014) A Multi-Start Variable Neighborhood Search Algorithm with Path Relinking for the Location Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June M. Marinaki and Y. Marinakis, (2014) An Evolutionary GRASP Algorithm with Path Relinking for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands, VeRoLog 2014, Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo June Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas (2014) Adaptive Tunning of All Parameters in a Multi-Swarm Particle Swarm Optimization Algorithm. An Application to the Probabilistic Traveling Salesman Problem, Optimization, Control and Applications in the Information Age, June 15-20, 2014 Meliton Hotel, Porto Carras, Neos Marmaras, Sithonia, Chalkidiki, Greece 102. Y. Marinakis, A. Migdalas (2013) An Artificial Bee Colony algorithm for Multicast Routing Problems, XI Balcan Conference on Operational Research BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2013), Heuristic and Metaheuristic Routing, 3 rd International Conference on Network Analysis, May 20 22, 2013 in Nizhny Novgorod, Russia Y. Marinakis, A. Migdalas and A. Sifaleras (2012), A hybrid Particle Swarm Optimization - Variable Neighborhood Search Algorithm for Constrained Shortest Path Problems, EUROmC XXVIII VNS Conference, 4-7 October 2012, Herceg Novi, Montenegro Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2010), A Nature Inspired Multiobjective Optimization Algorithm for Supply Chain Management Problem, 72th Meeting of the Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, 7-9 October 2010, Paris, France M. Marinaki, Y. Marinakis, C. Zopounidis, (2010), A Clonal Selection Algorithm for Financial Classification Problems, 9 th Special Conference of HELORS on Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making, May 2010, Agios Nikolaos, Crete, Greece.

17 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, 66th Meeting of the European Working Group Multiple Criteria Decision Aiding, October 2007, Marrakesh, Morocco Y. Marinakis, M. Marinaki and N. Matsatsinis, (2007), A Stochastic Nature Inspired Metaheuristic for Clustering Analysis, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki, and C. Zopounidis, (2007), Evolutionary approaches for the development of outranking relation models in classification problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos and C. Zopounidis, (2007), Ant Colony and Particle Swarm Optimization for Financial Classification Problems, Book of Abstracts 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8-11 July 2007, Prague, Czech Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), A New Metaheuristic Algorithm for Cluster Analysis, Book of Abstracts of the 5th International Conference on Advances in Global Optimization: Methods and Applications, June 13-17, 2007, Myconos, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, Y. Efremides, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Metaheuristic Algorithms for Feature Selection in Credit Risk Assessment, Book of Abstracts of the MCDA64, September 2006, Larisa, Greece Y. Marinakis and A. Migdalas, (2005), Bilevel Formulations for Type Routing Problems and a Solution Method Using a Genetic Algorithm, Book of Abstracts of Multilevel Optimization: Algorithms and Applications, May 2005, Chania, Greece Y. Marinakis, A. Migdalas, P.M. Pardalos and M. Marinaki, (2005), A Hybrid Genetic - GRASP Algorithm for the Vehicle Routing Problem, Book of Abstracts of the 4 th Annual Florida Supply Chain Management Conference, February 2005, DoubleTree, Cocoa Beach, Florida, USA Y. Marinakis and A. Migdalas, (2003), A Two Phase Local Search GRASP for the Traveling Salesman Problem, Book of Abstracts of the First International Conference on Computational Management Science, May 2003, Almyrida, Chania, Greece A. Migdalas and Y. Marinakis, (2003), A Bilevel Programming Approach to the Location Routing Problem, Book of Abstracts of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, March 2003, Limassol, Cyprus. 5.6 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 117. M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2008), A Honey Bees Mating Optimization Algorithm for the Multigroup Credit Risk Assessment Problem, 7 th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 2008, Chania, Crete, Greece.

18 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) for the Vehicle Routing Problem, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece M. Kourgiantakis, Y. Marinakis and A. Migdalas, (2002), Modeling and Analysis of Supply Chain Using Petri Nets, Proceedings of the 15 th National Congress of EEEE, 31 October - 2 November 2002, Tripoli, Greece. 5.7 Πεξηιήςεηο Άξζξσλ ζε Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίσλ Μεηά από Κξίζε 120. I. Rogdakis and Y. Marinakis (2010) A Decision Support System for Supply Chain Management, 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece A. Maninakis and Y. Marinakis (2010) Solving the Location Routing Problem using a Memetic Algorithm 1 st National Student Conference of EEEE, November 2010, Athens, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2007), Evolution of the population of a Genetic Algorithm using Particle Swarm Optimization - Application to Clustering Analysis, Book of Abstracts of the 5 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, and N. Matsatsinis, (2007), Ant Colony Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand, Book of Abstracts, 19th National Conference of EEEE, June 2007, Arta, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias and C. Zopounidis, (2007), Metaheuristic Algorithms in Medicine. The Pap-Smear Cell Classification Problem, Book of Abstracts of the ECO-Q Management and Quality in Health Care, March 2007, Chania, Greece Y. Marinakis, M. Marinaki, M. Doumpos, N. Matsatsinis and C. Zopounidis, (2006), Optimization of Nearest Neighbor Classifiers via Metaheuristic Algorithms used for the Credit Risk Assessment Classification Task, Book of Abstracts of the 4 th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, September 2006, Larisa, Greece. 5.8 Άξζξα ζε Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά θαη Βηβιία 126. Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2010), Σν παξάδεηγκα ηεο Μέιηζζαο! Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 74, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Μαξηλάθεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (2008), Γελεηηθνί Αιγόξηζκνη θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ, Δπηζηεκνληθό Μάξθεηηλγθ, 49, Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Γ. Γνύληαο, J. Jantzen θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Μεζεπξεηηθνί Αιγόξηζκνη Βειηηζηνπνίεζεο ζηελ Ηαηξηθή: Σν πξόβιεκα ηαμηλόκεζεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, Θέκαηα Μάλαηδκελη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο.

19 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Γ. Μαξηλάθεο, Μ. Μαξηλάθε, Μ. Γνύκπνο, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο, (2007), Έλαο Τβξηδηθόο Αιγόξηζκνο Πεξηνξηζκέλεο Αλαδήηεζεο θαη Γηαδηθαζίαο Άπιεζηεο Σπρνπνηεκέλεο Πξνζαξκνζηηθήο Αλαδήηεζεο γηα ην Πξόβιεκα Οκαδνπνίεζεο, πζηήκαηα Απνθάζεσλ κε Πνιιαπιά Κξηηήξηα, Ν. Μαηζαηζίλεο θαη Κ. Ενπνπλίδεο (Δθδόηεο), , Κιεηδάξηζκνο. 5.9 Δπηκέιεηα Βηβιίσλ 130. Γ. Αζθνύλεο, Η. Μαξηλάθεο θαη Α. Νεάξρνπ, (2012), Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ Operations and Supply Chain Management, F. Robert Jacobs and Richard B. Chase (Publisher McGraw-Hill Irwin), Διιεληθόο ηίηινο: Γηνίθεζε Λεηηνπξγηώλ θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 1 ε Διιεληθή Έθδνζε θαη 13 ε Αγγιηθή Έθδνζε, Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο βηβιηνζήθε Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN Άιιεο Γεκνζηεύζεηο 131. Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Βαζηθά κνληέια γηα επηινγέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Κέξδνο, 16/01/ Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μαξηλάθεο Γηάλλεο θαη Μαξηλάθε Μαγδαιελή: Οη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, Ναπηεκπνξηθή, 19/08/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πκπεξηθνξά κειηζζώλ θαη πηζησηηθόο θίλδπλνο, Καζεκεξηλή, 31/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Μπξκήγθηα ζε ξόιν... ηξαπεδίηε!, BHMASCIENCE, Βηνζπζηήκαηα, 25/07/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Όηαλ ε θύζε εκπλέεη ηα καζεκαηηθά, Υαληώηηθα Νέα, 22/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν ζηαπξόιεμν ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξώλ. Ο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο παξαγσγήο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 17, 11/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζέιεη ηέρλε θαη πξνηεξαηόηεηεο. Οη πξνθιήζεηο θαη νη ιεπηέο ηζνξξνπίεο ζηε δηαλνκή πξντόλησλ. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Σν Παδι ηεο Γηαλνκήο. Πσο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 16, 04/06/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: Ζ Πξόβιεςε ηεο Εήηεζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Γηαρείξηζε Υσξίο Δθπιήμεηο. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/2007.

20 Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: σζηή Υσξνζέηεζε Δγθαηαζηάζεσλ Ίζνλ Γξήγνξε Αλάπηπμε. Έλα Κξίζηκν Εήηεκα γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Μαξηλάθεο Γηάλλεο, Μαξηλάθε Μαγδαιελή θαη Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Ο ππνινγηζηήο δίλεη ηε ιύζε. Αλνηρηό MBA, Σα κπζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γ Κύθινο, Σεύρνο 15, 21/05/ Δθζέζεηο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 142. Yannis Marinakis, Repoussis Panagiotis, Christos Tarantilis, Yiannis Mourtos: Energy-Driven Optimization Algorithms Report, ARTISAN Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations Strep Project - ICT for a Low Carbon Economy Program Eu Project No.: , June Marinakis Y, Migdalas A.: Network for Developing Theory, Methods and Applications of Nonsmooth Analysis and Optimization, Final Report of the project INTAS , Brussels, Belgium, April Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Comparison and Evaluation Results. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, October Poulimenos, A., Papageorgiou, M., Kotsialos, A., Marinakis, Y.: Calibration and Verification of Prediction Parameters. Deliverable of the project DELPHI (26965), European Programme ESPRIT, Brussels, Belgium, February Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο 146. Μαξηλάθεο Ι.: εκεηώζεηο εκηλαξηαθώλ Γηαιέμεσλ Πξνγξακκαηηζκνύ Ζ/Τ ζε Πεξηβάιινλ MATLAB (VERSION Release 14), Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνύο, Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μάξηηνο Μαξηλάθεο Ι., Μπγδαιάο Α.,: πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, 3 ε Έθδνζε, Οθηώβξηνο 2008, 2 ε Έθδνζε, Αύγνπζηνο 2005, 1 ε Έθδνζε, επηέκβξηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι. Μαπξνκκάηε Α.: ρεδηαζκόο θαη Βειηηζηνπνίεζε ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σζηλαξάθεο Γ., Μαξηλάθεο Ι., Λνκβάξδνπ.:, Πιεξνθνξηθή Η, Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Κξήηεο - Παξάξηεκα Υαλίσλ, Αθαδεκαηθό Έηνο Μπγδαιάο Α., Μαξηλάθεο Ι.: Δηζαγσγή ζην LINGO, Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2001.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) Χίος 2010-2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) Χίος 2010-2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΤΜΟΔ (Χίος) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χίος 2010-2011 Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αλιβερίου Ευβοίας το 1984 και συνέχισε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015

Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015 Γεώργιος Δούνιας, Καθηγητής ΣΜΟΔ (Φίος) Οκτώβριος 2015 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές (Journal Papers & Lecture Notes) [J01] Marmaras N., Vassilakis P. and Dounias G. (1995):

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Ευστράτιος Όνοµα πατέρα: Φώτιος Όνοµα µητέρας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Charalambos Spathis Professor Publications

Charalambos Spathis Professor Publications Charalambos Spathis Professor Aristotle University of Thessaloniki Department of Economics Division of Business Administration 54124 Thessaloniki, Greece Tel: +30 2310 996688 Fax: +30 2310 996452 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Παντελής Επώνυμο Μπουμπούλης Υπηκοότητα Ελληνική Ημ/νία Γέννησης 23/02/1976 Διεύθυνση Σερφιώτου 86-88 Πειραιάς Τηλέφωνο 210-4533469, 210-4537064 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ I. Προσωπικά στοιχεία: Επίθετο: Πασγιάνος Όνομα: Γεώργιος Πατρώνυμο: Δημήτριος Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 Όνοµα Στέλιος Κουκούµιαλος ιεύθυνση Μουσείου 10 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο 2271 042727, 6937 140543 E-Mail skoukoum@mie.uth.gr Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία. Γέννησης: 16/04/1973

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα