Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο"

Transcript

1 Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηνινγία Η, ΗΗ». ΦΔΚ 011/ Καιιίζηξαηνο Ζιίαο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Κιηληθή Άζθεζε Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV». ΦΔΚ δηνξηζκνύ 315/ Σζαθιήο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Πξνζζεηηθή - Οξζνηηθή, Πξνιεπηηθή Φπζηθνζεξαπεία - Δξγνλνκία, Βηνινγηθή Μεραληθή» θαη ΦΔΚ δηνξηζκνύ 315/ Πέηξνπ Υξήζηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 113/ θεπαζηηαλόο Πέηξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηνινγία Αηκαηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 183/ Σζηξιηάγθνο Δπζηάζηνο - Αλέζηεο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Υεηξνπξγηθή», ΦΔΚ 119/ Εξωτεπικά Μέλη 1. Πνπικέληεο Πέηξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Κιηληθή Άζθεζε», ΦΔΚ 044/ ππξόπνπινο Παλαγηώηεο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Κιηληθή αλάιπζε βάδηζεο αηόκωλ κε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ΦΔΚ 34/ Παπαζαλαζίνπ Γηώξγνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΣΔΗ Αζήλαο, κε γλωζηηθό αληηθείκελν Κιηληθή Άζθεζε ΦΔΚ 118/ Οηθνλόκνπ Κιενκέλεο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Οπηηθήο & Οπηνκεηξίαο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλαηνκηθή ηνπ Αλζξώπνπ» ΦΔΚ 184/

2 5. Γηόθηζνο Γεώξγηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Κηλεζηνινγία - Δκβηνκεραληθή - Βηνηαηξηθή ΦΔΚ 73/ αθειιάξε Βαζηιηθή Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηθνζεξαπεία κε έκθαζε ζηελ αλζξώπηλε ηζνξξνπία», ΦΔΚ 011/ Καπξέιε Διέλε Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηθνζεξαπεία θαη Κηλεηηθναηζζεηηθή Αμηνιόγεζε ηωλ Μπνζθειεηηθώλ Καθώζεωλ» ΦΔΚ 87/ ηξηκπάθνο Νηθόιανο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηθνζεξαπεία Αλάπηπμε Σερληθώλ Αληηθεηκεληθήο Αμηνιόγεζεο Μπνζθειεηηθώλ Γνκώλ» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 173/ Καξδαξάο Παλαγηώηεο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλαπηπμηαθή θαη Κνηλωληθή Παηδηαηξηθή», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 221/ Κέιιεο Διεπζέξηνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο & Αζιεηηζκνύ εξξώλ ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αζιεηηθή Κηλεζηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 368/η. Γ / Μέλη από Ομοταγή ΑΕΙ τος εξωτεπικού 1. Μπαιηδόπνπινο Βαζίιεηνο Καζεγεηήο ζην Brunel University U.K. School of Sports and Educations κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biomechanics 2. Arampatzis Adamantios Καζεγεηήο ζην Department of Training and Movement Sciences ηνπ HUMBOLT UNIVERSITY BERLIN 3. Ραθηόπνπινο Βαζίιεηνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (ΣΔΠΑΚ) κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηνίθεζε Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ Τγείαο» 4. Παπαβαζηιείνπ Νίλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Rockefeller University New York USA, Laboratory of Lymphocyte Biology κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biology Molecular Immunology. 5. Καξάλεο Παλαγηώηεο Καζεγεηήο University of Cologne Germany Medical School κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biology Anatomy- Parasitology 6. Βεληδέινο Νηθόιανο Καζεγεηήο University of Örebro Sweden School of Health and Medical Sciences Department of Clinical Medicine κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biomedicine, Cell Biology 7. Μεξθνύξεο Αλαζηάζηνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηήκηνπ ηεο Κύπξνπ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηνίθεζε ηωλ Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ». 8. Καηαπόδε Μαξία Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηεο Έδξαο Ομείαο θαη Υξόληαο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Michigan Ζ.Π.Α. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ννζειεπηηθή». 9. Αληωληάδνπ - Απνζηνιίδνπ Μάξζα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Νεπηαγωγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick ηεο Κύπξνπ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Perceptions and attitudes on Health Education

3 and Perspectives for a Successful Health Education Curriculum Implementation.» 10. Αλδξεά Απνζηνιίδε ηαπξνύια Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ European University of Cyprus κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή» ΙΙ. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΑΣΔΗΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηνινγία Η, ΗΗ». ΦΔΚ δηνξηζκνύ 011/ Καιιίζηξαηνο Ζιίαο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Κιηληθή Άζθεζε Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV». ΦΔΚ δηνξηζκνύ 315/ Σζαθιήο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Πξνζζεηηθή - Οξζνηηθή, Πξνιεπηηθή Φπζηθνζεξαπεία - Δξγνλνκία, Βηνινγηθή Μεραληθή» θαη ΦΔΚ δηνξηζκνύ 315/ Πέηξνπ Υξήζηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΑΣΔΗΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 113/ Μπειάιε Θάιεηα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗΘ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ννζειεπηηθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 58/ θεπαζηηαλόο Πέηξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΑΣΔΗΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηνινγία Αηκαηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 183/ Γαινβαηζέα Καλέιινπ Καιιηόπε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΑΣΔΗΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηνινγία Τγηεηλή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 84/ Σζηξιηάγθνο Δπζηάζηνο - Αλέζηεο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Υεηξνπξγηθή», ΦΔΚ 119/ Καξαγθηόδνγινπ Λακπνύδε Θωκαή Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο ηεο.σδ.σρο.γ. ηνπ ΑΣΔΗ-Θ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Κιηληθή Γηαηξνθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 11/η.ΝΠΓΓ/16-01/ Μήηθα ηέιια Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΑΣΔΗΘ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Κιηληθή Υεκεία - Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 730/Γ/ Βαγδαηιή - Σζηθνπνύινπ Διέλε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΑΣΔΗΘ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηνινγία Αηκαηνινγία» ΦΔΚ 251/ Υαζαπίδνπ Μαξία Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, ηνπ ΑΣΔΗ-Θ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηαηξνθή θαη Γηαηηνινγία», ΦΔΚ 262/

4 13. Εαθξάθαο Μελέιανο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗ-Θ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγία», ΦΔΚ 557/η. Γ/ Εξωτεπικά Μέλη 1. Ρνϊιίδεο Δκκαλνπήι Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Λνηκωμηνινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 876/ , 2. Σζαλάθαο Ηωάλλεο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Παηδηαηξηθή Πλεπκνλνινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 253/ Δκπνξηάδνπ - Πεηηθνπνύινπ Μαξία Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Παηδηαηξηθή - Παηδηαηξηθή Πλεπκνλνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 535/ η.γ 4. νύκπαζε - Γξίβα Βαζηιηθή Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Νενγλνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 641/ η.γ 5. Γνύιαο Αληώληνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ηνπ Α.Π.Θ. κε γλωζηηθό αληηθείκελν Φαξκαθνινγία ΦΔΚ 46/ η.γ 6. Καξακπαηάθεο Βαζίιεηνο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Πεηξακαηηθή Οθζαικνινγία» ΦΔΚ 598/ η.γ 7. Καξδαξάο Παλαγηώηεο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλαπηπμηαθή θαη Κνηλωληθή Παηδηαηξηθή», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 221/ Αλζνύιε Αλαγλωζηνπνύινπ Φξαγθίζθε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλαηνκηθή ηνπ Αλζξώπνπ», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 183/ Βελεηίθνπ Μαξία Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ννζνινγία Παζνθπζηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 30/ Υαληώηεο Φξαγθίζθνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηνινγία ηνπ Αλζξώπνπ» ΦΔΚ 225/η/ΝΠΓΓ/ Υαληώηεο Γεκήηξεο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηαηξνθηθή Αγωγή» ΦΔΚ 298/ Υαηδερξήζηνπ Διέλε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οπηηθήο & Οπηνκεηξίαο ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Παζνινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 73/ Σζαθίξεο Γεώξγηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 184/ Παλαγηωηόπνπινο Ζιίαο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πάηξαο, κε γλωζηηθό αληηθείκελν Οξζνπεδηθή θαη Σξαπκαηνινγία ΦΔΚ 368/ η. Γ' 15. Μέγαο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πάηξαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Οξζνπεδηθή θαη Σξαπκαηνινγία ΦΔΚ 422/ η.γ' & 460/ η. Γ

5 16. Κνπδή Υαηδεπαξαζθεπά Κνιηάθνπ Κνθθώλα Καζεγήηξηα, ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ηζηνινγία Δκβξηνινγία» ΦΔΚ 801/ η.γ 17. Παπαδεκεηξίνπ Δπάγγεινο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο, ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ - Παξάξηεκα Ηωαλλίλωλ, ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Τγηεηλή Καξδηνινγία» ΦΔΚ 297/ η.γ' 18. Παπαθωλζηαληίλνπ Διέλε Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φαξκαθνινγία» ΦΔΚ 297/ η.γ 19. Κνιηάθνο Γεώξγηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία» ΦΔΚ 864/ η.γ Μέλη από Ομοταγή ΑΕΙ τος εξωτεπικού 1. Ραθηόπνπινο Βαζίιεηνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηνίθεζε Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ Τγείαο» 2. Παπαβαζηιείνπ Νίλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Rockefeller University New York USA, Laboratory of Lymphocyte Biology κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biology Molecular Immunology. 3. Καξάλεο Παλαγηώηεο Καζεγεηήο University of Cologne Germany Medical School κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biology Anatomy- Parasitology 4. Βεληδέινο Νηθόιανο Καζεγεηήο University of Örebro Sweden School of Health and Medical Sciences Department of Clinical Medicine κε γλωζηηθό αληηθείκελν Biomedicine, Cell Biology 5. Gerson Volpin, Καζεγεηήο ζην University of Haifa Israel κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Οξζνπεδηθή» 6. Asparov Asparouhov, Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο όθηαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Οξζνπεδηθή» 7. Μεξθνύξεο Αλαζηάζηνο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηήκηνπ ηεο Κύπξνπ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηνίθεζε ηωλ Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ». 8. Καηαπόδε Μαξία Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηεο Έδξαο Ομείαο θαη Υξόληαο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Michigan Ζ.Π.Α. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ννζειεπηηθή» 9. Αληωληάδνπ - Απνζηνιίδνπ Μάξζα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Νεπηαγωγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick ηεο Κύπξνπ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Perceptions and attitudes on Health Education and Perspectives for a Successful Health Education Curriculum Implementation» 10. Αλδξεά Απνζηνιίδε ηαπξνύια Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ European University of Cyprus κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή»

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30-04-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/128824 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα