ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ Φ. 800/ 224 / Σ Αθήνα, 13 Δεκ 2011 «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2012» Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Ε του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (Άρθρο 9 του Ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 3. Την αριθμ. 2/72624/0020/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία Κατανομής Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού σε Αναλυτικό Επίπεδο» (ΦΕΚ Β 1790). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 5. Την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2012, όπως αυτός ψηφίστηκε κατά μείζονα κατηγορία από τη Βουλή των Ελλήνων, σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού εκάστου Ειδικού Φορέα, όπως αυτή φαίνεται στους συνημμένους Πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 6. Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων ή εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν πριν την έκδοση της παρούσας είναι άκυρες και δεν εκτελούνται../.

2 Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. Ακριβές Αντίγραφο Δημήτριος Αβραμόπουλος Υ Ε Θ Α Τχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ) Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου Επίδομα θέσης ευθύνης Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του Ν.2470/97) Κίνητρο απόδοσης Επιδόματα Χριστουγεννων Πασχα Λοιπά γενικά επιδόματα Προσωπική διαφορά αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (Ν.4024/11) Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Επίδομα πληροφορικής Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των 0227 στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Λοιπά ειδικά επιδόματα Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης Νοσοκομειακό επίδομα Επίδομα τροφής Λοιπά κλαδικά επιδόματα Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα Χριστουγένων Πάσχα Οικογενειακή παροχή Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδικαστικήςπανεπιστημιακής 0256 απασχόλησης Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ειδικό ερευνητικό επίδομα Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε 0282 εκπαιδευτική άδεια 0 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή 0283 καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ. ετών Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν. 3016/2002) Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων παρελθόντων οικονομικών ετών Λοιπές αποζημιώσεις Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Ν.3918/2011) Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα 0341 κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) Αμοιβές εποχιακού προσωπικού Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες 0345 άσκηση στο επάγγελμα 0 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού 0351 προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού 0353 στην αλλοδαπή 0

4 Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς όσων πραγματοποιούν 0355 επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες 0 Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτω, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων 0372 (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) 0 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις 0385 δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Λοιπές αποζημιώσεις 0 Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. & 0400 Αγροφυλακής Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών Βασικός μισθός μόνιμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα Χριστουγέννων Πάσχα Οικογενειακή παροχή Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου Επίδομα ευθύνης, διοίκησης, διεύθυνσης Επίδομα αυξημένης επιχ. Ετοιμότητας μονάδων Επίδομα ειδικής απασχόλησης Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών,υποβρύχιων 0434 καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών,εκκαθάρισης ναρκοπεδίων) Επίδομα θέσης ή αθξημένης υψηλής ευθύνης Επίδομα ειδικών συνθηκών Λοιπά ειδικά επιδόματα Εισφορές στο Ι.Κ.Α Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη 0483 στρατιωτικών εγκαταστάσεων Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Λοιπές αποζημιώσεις Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0509 παρελθόντων οικον. ετών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την 0517 προσφορά διδακτικού έργου Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις Φαρμακευτική περίθαλψη Ιατρική περίθαλψη Παρακλινικές εξετάσεις Οδοντιατρική περίθαλψη Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των 0545 Ανωτ.Εκπαιδ. Ιδρυμάτων της ημεδαπής) Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου 0546 (ν.δ.2592/1953) Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου και 0547 κλινικές Επίδομα φυσιολογικού τοκετού Λοιπές δαπάνες νοσηλείας Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου 0561 υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε γραφεία Βουλευτών Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές 0

5 Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε 0565 υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών 0 Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/ ειδικών λογ/μών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Πληρωμές για μετακινήσεις Πληρωμή υποχρεώσεων απόμετακινήσεις παρελθόντων οικον. ετών Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0713 μόνιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές 0715 υπηρεσίες του εξωτερικού Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται 0716 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό 0717 και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Λοιπά έξοδα κίνησης Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον ετών Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μισθώσεις Μεταφορά μαθητών Ταχυδρομικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, 0824 μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, υπηρεσιών εξωτερικού Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων Αξκών, δοκίμων εφέδρων Αξκών και 0828 οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας Λοιπές μεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Χρήση φυσικού αερίου Δαπάνες καθαριότητας Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια 0843 χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων 0851 στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές φυσικών προσώπων Αμοιβές για απομάκρυνση αποβλήτων και αναβάθμισης - βελτίωσης 0872 φυσικού περιβάλλοντος Αμοιβές νομικών προσώπων Αμοιβές για προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 3.000, , Δαπάνες καθαριότητας

6 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 0892 συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών 0893 κληρονομιών,κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα Απόρρητες δαπάνες Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, 1109 εργαστηρίων κλπ παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Κατ αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη 0 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών 1121 συναφών εκδόσεων Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για 1123 σπουδαστές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών 1200 καθαριότητας Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού 1209 υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και 1219 ορθοπεδικών ειδών Προμήθεια ειδών καθαριότητας Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1300 και εξοπλισμού Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και 1309 επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 1321 ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και 1323 δεξαμενών Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 1329 εξοπλισμού Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, 1400 εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, 1409 υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και καπνού Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών Προμήθεια ειδών υπόδησης Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας

7 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών 1509 παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Διάφορες προμήθειες Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον ετών 0 Κατ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων 1611 σκύλων ανιχνευτών Λοιπές προμήθειες Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού 1631 υλικού Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 1709 παρελθόντων οικον. ετών Προμήθεια επίπλων Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π 1713 μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 1723 υλικών Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 1725 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Στρατιωτικές κατασκευές προμήθειες και εξοπλισμοί Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και 1909 εξοπλισμό παρελθόντων οικον. ετών Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά Κατασκευή προβλητών και λοιπών ναυτικών εγκαταστάσεων Κατασκευή αεροδρομίων κ.λ.π αεροπορικών εγκαταστάσεων Λοιπές κατασκευές Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια πλωτών μέσων Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κύριου υλικού Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά Προμήθεια οπλισμού Πληρωμές μεταβιβαστικές Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 2300 (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 0 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 2400 (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες Επιχορήγηση σε μουσεία Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής Επιχορήγηση στο Τ.ΕΘ.Α. 0

8 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά Ιδρύματα Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς Λοιπές επιχορηγήσειςφυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς 2600 οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις Επιδόματα στράτευσης Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα Δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται 4000 με πιστώσεις των κρατών-μελών Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που 4100 εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των Κρατών-Μελών αυτού Αποδοχές προσωπικού Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία Εξοδα μετακίνησης Εισφορές στο Ι.Κ.Α. για κοινωνική ασφάλιση Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών 4121 έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων Λοιπές δαπάνες Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο Κατασκευές έργων Πεδίου Βολής Κρήτης 0 Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται 4200 αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται 4211 αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού Εθνικές υποχρεώσεις Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του 4323 Πεδίου Βολής Κρήτης Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο Λοιπές εισφορές Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών 4411 αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης 4412 σταθμού FORACS Κρήτης Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών 4511 που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού 4512 αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 5009 κατηγορίες παρελθόντων οικον. ετών 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων 0 Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής 5146 ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής

9 5147 Δαπάνες υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων Ενόπλων Δυάμεων (για κατανομή) 0 Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, 5153 αεροσκαφών κ.λπ Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρου 5 ν.1943/ Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/μών 5291 (πιστώσεις υπο κατανομή) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών 6600 υποχρεώσεων Κάλυψη ελλείματος συναλλαγματικών διαφορών στις 6613 κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού 0 Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων 6900 Δυνάμεων (Ε.Δ.) και εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.) Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ Υποχρεώσεις από εξοπλισμούς των Ε.Δ που καλύπτονται από ειδικά 6913 έσοδα Υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών φορέων Γ.Κ. 0 Υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών φορέων Γ.Κ. (υπό 6921 κατανομή) ΓΕΝΙΚΟ Ακριβές Αντίγραφο Δημήτριος Αβραμόπουλος Υ Ε Θ Α Νικόλαος Μαντζαβίνος Τχης (Ο)

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους , Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους , ,00 Ακριβές Αντίγραφο Δημήτριος Αβραμόπουλος Υ Ε Θ Α Τχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.18- Αλλαγές Κωδι κός Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα