ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1

2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εγγραφής μελών. 2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2014 (1/1/ /12/2014) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 4. Τροποποίηση Αρ. 22 του Καταστατικού. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. 8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 27 η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 4 η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους. Ηράκλειο 28/5/2014 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριες Δραστηριότητες 2014 Στόχοι 2015 Κυρίες και κύριοι συνέταιροι, Το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών και της Τράπεζας της Ελλάδος, η ύφεση στη χώρα μας παρουσίασε δείγματα υποχώρησης με εκτιμήσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας. Οι προβλέψεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν, τόσο λόγω των εγγενών αδυναμιών και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που οδήγησαν οι εξελίξεις στη χώρα μας, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την άνοδο της απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και τον αποκλεισμό των ελληνικών εταιρειών από χρηματοδότηση στις αγορές κεφαλαίων. Στο εσωτερικό, σταδιακά αυξήθηκε η εκροή καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις τράπεζες. Ειδικότερα, οι εκροές καταθέσεων περιόρισαν σημαντικά τη χρηματοδοτική ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της μηχανισμού ELA. Όπως τονίζεται, βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι «ένα ενιαίο συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης μέσω επενδύσεων και κυρίως μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, «τα μέτρα άμεσης εφαρμογής που θ ανοίξουν το δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή είναι : - Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της «έξυπνης οικονομίας». - Η διασφάλιση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής. - Η επανεξέταση του καθεστώτος των φοροαπαλλαγών και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων. - Η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η επανεξέταση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. - Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. - Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και η μείωση του αριθμού των ανέργων. - Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση. - Η εξασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας». Αναφορικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τη χρονιά που πέρασε, τονίζεται ότι αυτές επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της προ προβλέψεων κερδοφορίας, στις πρώτες ενέργειες για την αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση και στην ενεργοποίηση από το Νοέμβριο 2014 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Το ίδιο διάστημα του 2014 οι ελληνικές τράπεζες είχαν άνετη πρόσβαση στη διατραπεζική χρηματοδότηση και προέβησαν και στην έκδοση τραπεζικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Επισημαίνεται ωστόσο ότι παρά τις θετικές εξελίξεις «το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με κυριότερη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων, καθώς ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο». Σ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε για 21 η συνεχόμενη χρονιά η Παγκρήτια τράπεζα, η οποία συνέχισε να εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική με κύριους άξονες τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας, τη δημιουργία υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, τη ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των διασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, της κεντροποίησης και ελέγχου των διαδικασιών, ιδιαίτερα δε του συστήματος για τον έλεγχο και τη δραστική μείωση των καθυστερούμενων δανείων. Η δραστηριότητα της Τράπεζας για τη χρήση 2014, συνοψίζεται στα ακόλουθα: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αριθμός μελών: (847 νέα μέλη). - Ίδια Κεφάλαια: 140,95 εκ. ευρώ (αύξηση 0,14 %) - Υπόλοιπο καταθέσεων: 1.353,07 εκ. ευρώ (αύξηση 1,43%) - Υπόλοιπο χορηγήσεων: 1.657,72 εκ. ευρώ (αύξηση 1,04 %) - Ενεργητικό: 1.679,08 εκ. ευρώ (αύξηση 2,45%) - Κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων : 48,05 εκ. ευρώ (αύξηση 14,29%) - Κέρδη προ φόρων: 0,18 εκ. ευρώ - Καταστήματα / Θυρίδες: 55 - Απόδοση Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων: 0,13% (έναντι -15,90 % το 2013). Διεθνείς συνεργασίες και επαφές Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Κατά το 2014 συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με: - την υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους, αλλά και για έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, - την εκταμίευση συνολικών κεφαλαίων ύψους 32,060 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων στον τουριστικό, κατασκευαστικό και αγροτικό κλάδο. Σημειώνεται ότι αυτή η συνεργασία είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μίας δυναμικής, υγιούς και έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής τράπεζας. Πρόγραμμα JESSICA Σκοπός του προγράμματος JESSICA είναι η χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, κύρια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και επιχειρήσεις αυτών, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Από τον Νοέμβριο του 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης του προγράμματος στην Κρήτη. Μέχρι το τέλος του 2014 είχαν υπογραφεί συμβάσεις για έργα ύψους 19,99 εκ. ευρώ με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 15,66 εκ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί και προεγκριθεί έργα ύψους 30,057 εκ. ευρώ με αιτούμενη χρηματοδότηση 25,056 εκ. ευρώ. Το Ταμείο έχει προς εξέταση άλλα 4 έργα προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ και αιτούμενης χρηματοδότησης 9,19 εκ. ευρώ. Εντός του 2015 και με δεδομένη την καλή ροή αιτημάτων για ένταξη νέων έργων, αναμένεται η πλήρης συμβασιοποίηση των πόρων του Ταμείου, ενώ θα ενταθούν και οι χρηματοδοτήσεις των έργων στην διάρκεια του 2 ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ενίσχυση ΜΜΕ Κατά τη διάρκεια του 2014 η Τράπεζα εκταμίευσε 32,06 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της από το 2013 σύμβασης συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και την παροχή κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Εντός του 2015 αναμένεται η απορρόφηση πόρων ύψους τουλάχιστον των 17,94 εκ. ευρώ από το διαθέσιμο της σύμβασης με την ΕΤΕπ, πόροι που θα διατεθούν για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - πελατών. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και είναι πραγματική ανάσα για τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Παγκρήτια υπέγραψε παράταση για ένα έτος της συμφωνίας για παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, για πολύ μικρές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και εντός του 2014 χρηματοδοτήθηκαν περίπου 78 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την εγγύηση του ΕΤΕ, ενώ οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και κατά το Στόχος της Τράπεζας είναι η πλήρης απορρόφηση των πόρων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγγυήσεων. Το 2014 η Παγκρήτια Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία ACTION FINANCE INITIATIVE (AFI), με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, βοηθώντας ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εν γένει ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, για την υποστήριξη τους στην οργάνωση και ανάπτυξη βιώσιμων μικροεπιχειρήσεων. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Η Παγκρήτια Τράπεζα λειτουργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ Το σύνολο των ολοκληρωμένων επενδύσεων που είχαν υποβληθεί στην τράπεζα έφθασε στα 15 εκ. ευρώ, ενώ η αναλογούσα δημόσια δαπάνη προς τους δικαιούχους που εκταμιεύτηκε από την τράπεζα ξεπέρασε τα 9 εκ. ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια η Τράπεζα δραστηριοποιείται πλέον στον έλεγχο των μακροχρόνιων Συμβατικών Υποχρεώσεων για τις 124 επιχειρήσεις που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος. Μέχρι είχαν ελεγχθεί 111 επιχειρήσεις (ποσοστό 90%). ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεργασία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Η Παγκρήτια μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχει στο έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου υλικού και παραλαβής των προτάσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών (τόσο μέσω της προβολής των προγραμμάτων από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και από την ιστοσελίδα της, αλλά και συμμετέχοντας στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων στους επενδυτές κυρίως στην Κρήτη). Το 2014 δεν προκηρύχθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) νέα επενδυτικά προγράμματα. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) Το 2014 συνεχίσθηκε η συνεργασία της τράπεζας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και συγκεκριμένα με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, (Τ.ΕΠΙΧ.) Η συνεργασία της Τράπεζας με το Τ.ΕΠΙΧ., αποσκοπεί στην παροχή : - χαμηλότοκων επενδυτικών ή/και επιχειρηματικών δανείων ειδικού σκοπού (Κεφάλαια Κίνησης) με ευνοϊκό επιτόκιο μέσω της Δράσης Τ.ΕΠΙΧ. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, - εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο επενδυτικών ή/και επιχειρηματικών (ειδικού σκοπού) δανείων μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.- Εγγυοδοσίας και - χαμηλότοκων δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έως ευρώ (επιτόκιο 2,8%), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα. Έως , οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις προς τις ΜΜΕ μέσω των τριών δράσεων της ΕΤΕΑΝ έφτασαν τα 11 εκ. ευρώ ενώ τα εκταμιευμένα δάνεια ξεπέρασαν τα 8,5 εκ. ευρώ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες Οι δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας και ανάπτυξης σχέσεων των επιχειρήσεων της Κρήτης στην Ολλανδία, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου στον συνεδριακό χώρο της Παγκρήτιας Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχε ο Ολλανδός Πρέσβης κ. Jan Versteeg, οι κρητικοί επιχειρηματίες ενημερώθηκαν για τις ιδιαιτερότητες της Ολλανδικής αγοράς και τις δυνατότητες να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα σε αυτήν. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2014, με συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων κύρια από τους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού και της ενέργειας. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, ενώ οι κρητικοί επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ανάγκες τους σε επενδυτικά κεφάλαια και κεφάλαια κίνησης και τη δυνατότητα άντλησής τους από την ΕΤΕπ μέσω της συνεργασίας της με τη Παγκρήτια Τράπεζα. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και τα χρηματοδοτικά προϊόντα εξαγωγών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, διοργανώθηκαν με επιτυχία στο Ηράκλειο και στον Πειραιά. Η συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, στοχεύει στην υποστήριξη και ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο της ασφαλιστικής κάλυψης των ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εξαγωγών, όσο και ευέλικτων τραπεζικών χρηματοδοτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τις μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες της οικονομίας της Κρήτης και ενισχύοντας την εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος Jessica για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπλασης, υπογράφηκε σε ειδική εκδήλωση η σύμβαση του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β στο Νομό Χανίων», παρουσία του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ και του Δημάρχου Χανίων. Το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων, το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους του JESSICA ύψους 4,75 εκ. ευρώ, θα δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην περιοχή των Χανίων και στην Κρήτη. Συνεχίστηκε η κυκλοφορία (ηλεκτρονική και έντυπη) της επιτυχημένης δωρεάν μηνιαίας έκδοσης της Παγκρήτιας Τράπεζας για τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς, τα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων του αγροτικού χώρου και παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Τέλος, σημαντική ήταν και φέτος η συνεργασία με τους δικαιούχους των ενιαίων αγροτικών ενισχύσεων. Δωρεάν Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνεχίστηκε και το 2014 η επιτυχημένη λειτουργία της δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των αγροτών & αγροτικών φορέων, μέσα από την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στην οποία καταχωρούνται καθημερινά όλες οι ενεργές και υπό διαβούλευση προκηρύξεις Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και θέματα γενικότερης πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ερωτημάτων σχετικά με τα προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά, στα οποία δίδονται άμεσα ολοκληρωμένες και κατατοπιστικές απαντήσεις από ειδικούς. Η εφαρμογή έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες απ όλους τους κλάδους της οικονομίας και τους ΟΤΑ, ειδικότερα δε για το 2014 πραγματοποιήθηκαν λήψεις ενημερωτικών αρχείων. Δίκτυο καταστημάτων και Φυσική Ασφάλεια Πολιτική της Διοίκησης και τη χρονιά αυτή υπήρξε η διατήρηση του αριθμού των καταστημάτων στα ίδια επίπεδα με τη χρήση 2012 και η ταυτόχρονη εστίαση στον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων. Ετσι το δίκτυο παρέμεινε συνολικά στα 55 καταστήματα/θυρίδες. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και διαμόρφωση του νέου ιδιόκτητου καταστήματος της Τράπεζας μας στην περιοχή των Μαλίων του Ν. Ηρακλείου. Το εν λόγω κατάστημα, όπως και το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας μας, πληροί όλες τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 3015 περί «Ασφάλειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων». Λειτουργία νέου Mηχανογραφικού Τραπεζικού Συστήματος Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, η Διεύθυνση Πληροφορικής εστιάστηκε στην βελτιστοποίηση του Τραπεζικού Συστήματος και στην αυτοματοποίηση των καθημερινών ροών εργασίας της Τράπεζας. Προς αυτή την κατεύθυνση εμπλουτίστηκε το Διοικητικό Σύστημα Πληροφόρησης (MIS) με νέες εφαρμογές. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα Διαχείρισης Καθυστερήσεων για την γρηγορότερη και πληρέστερη πληροφόρηση των λειτουργών της Τράπεζας σχετικά με τα καθυστερούμενα δάνεια. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράλληλα, δημιουργήθηκε σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το νέο νομικό πλαίσιο. Τέλος, για τη θωράκιση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, έγινε κάθε σημαντική αναβάθμιση στους σταθμούς εργασίας και στους εξυπηρετητές όσον αφορά τα λειτουργικά συστήματα, το Τραπεζικό Σύστημα αλλά και κάθε κρίσιμη εφαρμογή, ώστε το λογισμικό να είναι πλήρως ενημερωμένο με τις νέες αναβαθμίσεις ασφαλείας. Αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών (ebanking) Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της ασφάλειας των συναλλασσομένων, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής έθεσε σε λειτουργία σύστημα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση και σε μήνυμα κειμένου στο κινητό τηλέφωνο των πελατών, για συναλλαγές μεγάλου ποσού και για άλλες «υψηλού κινδύνου» ενέργειες του τελικού χρήστη. Το συγκεκριμένο σύστημα συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες και συναλλαγές, με στόχο να αποστέλλονται ειδοποιήσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα ασφαλείας της υπηρεσίας ebanking. Τα αποτελέσματα της υπηρεσίας Internet Banking για το 2014 συνοψίζονται ως ακολούθως : Γράφημα 1 Γράφημα 2 Οι χρήστες της υπηρεσίας στις 31/12/2014 ανήλθαν σε 7.098, από στις 31/12/2013, σημειώνοντας αύξηση 24%. Σύμφωνα με το γράφημα 1 και μετά από ανάλυση των παραπάνω συνολικών ποσών προκύπτει ότι η αποδοχή της υπηρεσίας Ιnternet Βanking κινείται ανοδικά στους πελάτες της Τράπεζας. 150 περίπου νέοι πελάτες κάθε μήνα ενεργοποιούνται και οι ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας τη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και ανάγκη εισαγωγής νέων. Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 43,14% το 2014 σε σχέση με το Στο γράφημα 2 εμφανίζεται αύξηση στην αξία των συναλλαγών της τάξεως του 40,36% το 2014 σε σχέση με το έτος Η παροχή της υπηρεσίας μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος iprofits δίνει στην Τράπεζα περισσότερες επιλογές ανάπτυξης καθώς το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να παρέχει μέσω του Internet Banking όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται και από το φυσικό κατάστημα της Τράπεζας. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι στόχοι της τράπεζας για το 2015 συνοψίζονται ως ακολούθως: - Η επιτυχής υλοποίηση της αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου για τη θωράκιση της τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. - Η επέκταση των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. - Η δημιουργία νέων συνεργασιών σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο για τη διοχέτευση πρόσθετης ρευστότητας στις τοπικές επιχειρήσεις. - Η αξιοποίηση της συνεργασίας με την ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ στο θέμα της συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και της διοχέτευσης μικροπιστώσεων στην τοπική οικονομία. - Η συμμετοχή στο νέο Jessica για τη δημιουργία υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης. - Η συνέχιση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. - Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, μέσω των καταθέσεων και συνεργασιών με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. - Η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους ΟΤΑ κάθε βαθμού και τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. - Η βελτιστοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών. - Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών με τη διατήρηση της ευελιξίας, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. - Η μείωση των λειτουργικών εξόδων. - Η διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων στα υφιστάμενα πλαίσια μέχρι το τέλος του Η ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την αξιοποίηση τεχνολογίας, κεφαλαίων και συστημάτων οργάνωσης. - Η συνεχής εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καταθέσεις Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και η μειωμένη αποταμιευτική ικανότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των καταθέσεων της τράπεζας τη χρονιά που μας πέρασε. Συνολικά οι καταθέσεις έφτασαν την το ποσό των χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,43% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η αντίστοιχη μέση μεταβολή στο τραπεζικό σύστημα ήταν - 2,44%. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014, η Παγκρήτια τράπεζα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, με ποσοστό 23,00% στον Νομό Ηρακλείου και 15,46% στην Κρήτη. (Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της τράπεζας, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους σε σύγκριση με τη μέση μεταβολή του τραπεζικού κλάδου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ * ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ** 31/12/ ,3 % -12,30% 31/12/ ,5% -17,30% 31/12/ ,2% -7,33% 31/12/ ,68% 1,39% 31/12/ ,43% -2,44% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Ο ανωτέρω πίνακας έχει αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τους πίνακες των προηγούμενων ετών με βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού (για λόγους εύκολης συγκρισιμότητας). ** Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) και ο Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (T1 Capital Ratio) διαμορφώθηκαν την στο 7,67% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) διαμορφώθηκε στο 8,08%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του Δείκτη εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 575/2013, οι ελάχιστες τιμές τους είναι τουλάχιστον 4,5%, 6% και 8% αντίστοιχα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να ενισχυθεί μέσω της προγραμματισμένης Αύξησης Κεφαλαίου της Τράπεζας, τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και τη βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Παγκρήτια, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ ανά καταθέτη. Χορηγήσεις Πρωταρχικός σκοπός της Παγκρήτιας Τράπεζας, όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις, είναι η άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής με ευελιξία και απλουστευμένες διαδικασίες, για την ικανοποίηση των πιστωτικών αναγκών των πελατών της με βάση τις αρχές του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Νομισματικών και λοιπών Κρατικών Αρχών, λαμβάνοντας παράλληλα τις απαιτούμενες διασφαλίσεις για την ομαλή επιστροφή των χρημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Όλες οι δανειοδοτήσεις εγκρίνονται από αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια, τα οποία αξιολογούν με καθορισμένα τραπεζικά κριτήρια τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Η έγκριση υγιών χρηματοδοτήσεων αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη ή εξυγίανση της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και στο να διασφαλίσει την ίδια την Τράπεζα με εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, ώστε να συνεχίσει να δανειοδοτεί απρόσκοπτα τους πελάτες της. Απώτερος σκοπός της Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η Παγκρήτια δεν σταμάτησε τη χορήγηση δανείων και την παροχή προσαρμοσμένων διευκολύνσεων στους πελάτες της για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών. Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, προκειμένου η αποπληρωμή να είναι ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της χαρακτήρα. Οι χρηματοδοτήσεις κατά το έτος 2014 αυξήθηκαν κατά 1,04%. Η ποσοστιαία κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο ακόλουθο Γράφημα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γράφημα 1 Υπενθυμίζεται ότι : η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 175 εκ. ευρώ, η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για παροχή εγγυήσεων, ύψους 2,5 εκ.ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, για τη στήριξη των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, η Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω της οποίας παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ύψους 35 εκ. ευρώ, επιτρέπουν στην Τράπεζα την προνομιακή χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων της Κρήτης, με μειωμένο επιτόκιο, απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128/75 και μακρά περίοδο αποπληρωμής. Επιπλέον το έτος 2014 υπεγράφη, Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Παγκρήτιας Τράπεζας και της ACTION FINANCE INITIATIVE(AFI) στην οποία συμμετέχει πλειοψηφικά η ACTION AID HELLAS, με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων προς ευάλωτες ομάδες πολιτών. Η ACTION FINANCE INITIATIVE(AFI) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας εκταμιεύονται δάνεια ύψους μέχρι σε μικρές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Με αυτήν την συνεργασία, προωθούνται στην κοινωνία οι βασικές αρχές και αξίες του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας, η αυτοαπασχόληση, μειώνεται η ανεργία και ενισχύονται οι επιχειρηματίες για να πετύχουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά στις τοπικές κοινωνίες. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον τομέα της «Πράσινης Ανάπτυξης», η Τράπεζα στήριξε εμπράκτως τους επενδυτές, αρχικά ενισχύοντας τις συγκεκριμένες επενδύσεις και στην πορεία του έτους αναχρηματοδοτώντας τις δανειοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που παρουσιαστήκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης Ενέργειας, ήτοι από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ ΑΕ). Με αυτόν τρόπο συνέχισε να στηρίζει ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντάς τους ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας στο νησί. Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν : 237 Φωτοβολταϊκά Πάρκα (άνω των 80 KW) με αρχικό ποσό χρηματοδότησης 46 εκ. ευρώ περίπου και υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 35,8 εκ. ευρώ περίπου, 85 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Στέγης (έως 10 KW) με αρχικό ποσό χρηματοδότησης 1,76 εκ. ευρώ περίπου και με υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 1,54 εκ. ευρώ περίπου. Η Τράπεζα κατέχει σημαντικό μέρος έναντι του ανταγωνισμού στην Κρήτη στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 83,82% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 54,21% (Γράφημα 2) Συνεργασία με κύριους οικονομικούς κλάδους επί συνόλου χαρτοφυλακίου (12μηνο 2014) Γράφημα 2 Πηγές : * ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 ** Αναφορά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Παράρτημα 1 μηνιαίας Λογιστ. Κατάστασης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το υπόλοιπο των χορηγήσεων όπως αυτό εμφανίζεται στους Ισολογισμούς των ετών ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 31/12/ ,40% 0%** 31/12/ ,10% -3,10%** 31/12/ ,10% -4,00%** 31/12/ ,10% -3,90%** 31/12/ ,04% -3,10% ** Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 ** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Τιτλοποιημένα δάνεια Διαχείριση Κινδύνων Καθυστερήσεις Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση και στην παρακολούθηση των κινδύνων που εκτίθεται. Το έργο αυτό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ) αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθοδολογίες και υποδείγματα για την εκτίμηση της έκθεσης στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η Τράπεζα συμμορφώνεται πλήρως με το νέο εποπτικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει της Οδηγίας 36/2013 και του Κανονισμού 575/2013 και που σταδιακά εισάγουν τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4261/2014 ο οποίος ορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, καταργώντας το νόμο 3601/2007. Το νέο πλαίσιο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από την Στο πλαίσιο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου γίνεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία χορηγήσεων. Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων εκτιμά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως, παρέχοντας εκτιμήσεις για το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω από το ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών. Πέρα από την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα και υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, έχει προβλεφθεί Πολιτική και Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας και σε συστηματική βάση παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες ρευστότητας. Επίσης, στο πλαίσιο εκτίμησης του κινδύνου συγκέντρωσης, υπολογίζεται η έκθεση της τράπεζας ανά κλάδο δραστηριότητας και ανά πελάτη. Τέλος, η Διεύθυνση εκτιμά την έκθεση της τράπεζας στον λειτουργικό και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς, πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι συνήθως μικρότερος από το 5% του συνόλου του ενεργητικού και τα 15 εκ. και δεν υπερβαίνει ποτέ το 6% του συνόλου του ενεργητικού και τα 20 εκ.. Επομένως σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς ενσωματώνονται στον πιστωτικό κίνδυνο και δεν υπολογίζονται χωριστά. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Ε Μ Σ Π Υ Ι Μ Σ Μ Σ Ι Α 2 1 Ο 1 Τ Ε Γ Ν Ο Τ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Σ Ο Υ Π Υ Χ Ρ Τ Ν Η Ι Υ Η Α Ξ Η Περιεχόμενα 1 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Βασικά Μεγέθη Τράπεζας 2005-2011 4 Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός χρήση εικοστή δεύτερη

απολογισμός χρήση εικοστή δεύτερη απολογισμός 2014 χρήση εικοστή δεύτερη Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2 απολογισμός 2014 προσκληση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης 4 απολογισμός 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης 4Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2009 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καϊσοπούλου Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Λένορµαν 205, 104 42 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5198000 Fax: +30 210 5139905 info@naftemporiki.gr 03 ετήσιο δελτίο και απολογισμός ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 04 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIKOΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 πρόσκληση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα