ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Βάκκα Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα 2 ασαρχείο Ιωαννίνων, Μαρ. Κοτοπούλη 62 (Γ Κτίριο), Ιωάννινα, 3 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) οδηγεί σε µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, που είναι και η κύρια αιτία αλλαγής του κλίµατος. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ) και βάσει αυτών, να διερευνήσει και να καταδείξει τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, προσδιορίζοντας τόσο τις περιοχές χωροθέτησης, όσο και τη µέγιστη δυναµικότητά τους ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται µια προσπάθεια σχεδιασµού ενός µοντέλου χωροθέτησης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µε τη µέθοδο των πολλαπλών κριτηρίων και εφαρµογής αυτού στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η επιλογή των κριτηρίων έγινε µε βάση το ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ, ενώ η εφαρµογή του µοντέλου χωροθέτησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, έδειξε ότι αν και δεν υπάρχουν αξιόλογες προοπτικές αξιοποίησης του αιολικού δυναµικού, υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες αξιοποίησης του ηλιακού δυναµικού της περιοχής µε δυνατότητα υπερκάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. INVESTIGATION OF THE EXPLOITATION POSSIBILITIES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE REGION OF EPIRUS Vakka E. 1,2 and Nikolaou K. 1,3 1 School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, Patra, Greece 2 Forestry office of Ioannina, 62(3 rd Building) Mar. Kotopouli St., Ioannina, Greece, 3 Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The exploitation of RES (Renewable Energy Sources) leads to the reduction of the greenhouse gases emission, which is the main cause of climate change. This essay aims at the investigation of the siting criteria set by the Special Framework of Spatial Planning and Sustainable Development for RES, and the examination of the possibility of RES establishment (wind and solar systems), specifying the regions where RES could be established as well as the electricity production capacity. There is an effort to plan a model of wind and solar systems installation, with the method of multiple criteria, and apply the model in the Region of Epirus. The application of the model in the Region of Epirus, showed that although there aren t remarkable perspectives for the exploitation of wind, there is remarkable solar potential, capable enough to cover the region s electricity requirements and even more. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενεργειακοί πόροι/πηγές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες :1) Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας ή ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, ενέργεια από εκµετάλλευση της παλίρροιας, των κυµάτων και της πτώσης νερού από µεγάλο ύψος), 2) Μη ανανεώσιµες πηγές (καύσιµα απολιθωµάτων όπως άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).σε αυτές τις δύο κατηγορίες µπορεί να προστεθεί και η πυρηνική ενέργεια σχάσης ή σύντηξης. [1] Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τις πλέον περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας καθώς το κοινό τους στοιχείο είναι ότι έχουν µηδενικές ή έστω µηδαµινές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, οπότε η χρήση τους θα περιορίσει δραστικά τα αυξηµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις ραγδαίες κλιµατικές αλλαγές. [2] Η οργανωµένη και συστηµατική εκµετάλλευση του δυναµικού των ΑΠΕ, εκτός από τα πρωτεύοντα αποτελέσµατα, µπορεί να αποδώσει µεγάλα οφέλη δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αποκεντρωµένη ανάπτυξη, αλλά και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους. [3] Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ( Ν.2742/1999, ΦΕΚ 2464Β/ ) αποτελεί µια σηµαντική διαρθρωτική παρέµβαση για την ανάπτυξη της λεγόµενης πράσινης ενέργειας και εντάσσεται στη θεσµοθέτηση ολοκληρωµένου Χωροταξικού Σχεδιασµού στη χώρα µας. Η θέσπιση του ΕΠΧΣΑΑ καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και τους γενικούς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στο σύνολο του εθνικού χώρου, ώστε αφενός να καταστούν εκ των προτέρων γνωστές οι κατηγορίες περιοχών στις οποίες αποκλείεται εν όλω ή εν µέρει η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ και αντιστοίχως οι εν δυνάµει κατάλληλες για την υποδοχή τους περιοχές και αφετέρου οι ειδικότερες ανά κατηγορία ΑΠΕ, χωροταξικές προϋποθέσεις εγκατάστασης ιδίως σε συνάρτηση µε τη φυσιογνωµία, τη φέρουσα ικανότητα και εν γένει το περιβάλλον των περιοχών εγκατάστασης. [8] Η Ελλάδα βρίσκεται σε µία από τις πλέον ευνοηµένες περιοχές του πλανήτη, τόσο όσον αφορά στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία όσο και στην διαθεσιµότητα αυτής, αφού στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερες από ώρες το χρόνο Σύµφωνα µε την ΡΑΕ, για την αποδοτικότερη λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων και τον περιορισµό των απωλειών, θα πρέπει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθµών να γίνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην κατανάλωση. [6,7] Παρόλο που η χώρα µας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναµικό και η αξιοποίησή του µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αειφόρο ανάπτυξή της, εντούτοις απογοητευτική παραµένει η εικόνα της Ελλάδας ως προς την αιολική ενέργεια. [4] Όσον αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την 4η έκθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιµης ενέργειας, συγκεντρώνει το 31% της ισχύος µικρών υδροηλεκτρικών και το 18% των µεγάλων υδροηλεκτρικών σε επίπεδο χώρας (ΥΠΑΝ, 2007). Ανύπαρκτη είναι η εγκατεστηµένη ισχύς αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και βιοµάζας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τον προσδιορισµό των περιοχών χωροθέτησης ΑΠΕ εφαρµόζεται η µέθοδος των πολλαπλών κριτηρίων, που αποσκοπεί σε ένα σταδιακό χαρτογραφικό φιλτράρισµα, βάσει των περιορισµών και δυνατοτήτων, ώστε να βρεθούν οι περιοχές που ικανοποιούν όλα τα επιθυµητά κριτήρια. Οι δυνατότητες συνδέονται άµεσα µε το φυσικό κεφάλαιο που διαθέτει η υπό εξέταση περιοχή, που στην προκειµένη περίπτωση είναι το αιολικό δυναµικό και η ηλιοφάνεια. Επίσης, ένας σηµαντικός παράγοντας, που ενισχύει την χωροθέτηση ΑΠΕ σε µια περιοχή, είναι η παρουσία δικτύου ηλεκτροδότησης για τη διοχέτευση της παραγόµενης ισχύος. Οι περιορισµοί συνδέονται κατά πρώτο λόγο µε τις περιοχές αποκλεισµού, όπως 2

3 αυτές προσδιορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και αφορούν τόσο περιοχές ασυµβατότητας όσο και συγκεκριµένες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από ασύµβατες χρήσεις. Κατά δεύτερο λόγο, περιορισµοί στη χωροθέτηση προκύπτουν και από τη συγκεκριµένη τεχνολογία ΑΠΕ και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά τη χωροθέτησή τους. Για τις ανάγκες λοιπόν της παρούσας εργασίας, ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: 1. Συγκροτήθηκε µια βάση δεδοµένων η οποία περιέχει τους χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1: για την Περιφέρεια Ηπείρου. 2. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα οικισµών, οδικού δικτύου, χρήσεων γης ("Corine") και του δικτύου µέσης και υψηλής τάσης (χάρτες του ΚΑΠΕ), που ψηφιοποιήθηκαν για όλη την Περιφέρεια Ηπείρου. 3. Έγινε γεωγραφικός προσδιορισµός των περιοχών προστασίας «ΦΥΣΗ 2000» από στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων. 4. Προσδιορίστηκαν οι περιοχές υψηλού αιολικού δυναµικού από στοιχεία του ΚΑΠΕ και ψηφιοποιήθηκαν για όλη την περιφέρεια. 5. ηµιουργήθηκε χάρτης για την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (οικιστικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κτλ.) καθώς και των ζωνών αποκλεισµού και των ελαχίστων αποστάσεων από ασύµβατες χρήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή των κριτηρίων του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ. 6. Έγινε χρήση του προγράµµατος Arc-Gis για την χωρική ανάλυση και την σύνθεση όλων των παραπάνω κριτηρίων µε σκοπό την ανάδειξη των τελικών προτεινόµενων περιοχών. Το σύνολο των γεωγραφικών δεδοµένων καθώς και των κριτηρίων χωροθέτησης µεταφράστηκε σε συγκεκριµένα χωρικά χαρακτηριστικά µε τις δικές του ιδιότητες και τα αντίστοιχα επιθέµατα που το απαρτίζουν. ιάγραµµα 6.1 : ηµιουργία επιθεµάτων βάσει των χωρικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Ηπείρου Χάρτης 6.1 Αιολικό δυναµικό Χάρτης 6.2 Οικισµοί Χάρτης 6.3 ΤΚΣ-ΖΕΠ Χάρτης 6.4 ίκτυο Μέσης Τάσης της ΕΗ Χάρτης 6.5 Χρήσεις Γης Χάρτης 6.6 Οδικό ίκτυο 3

4 Για τον τελικό προσδιορισµό των περιοχών χωροθέτησης τα επιµέρους επιθέµατα που περιέχουν τις ασύµβατες περιοχές, για χωροθέτηση αιολικών πάρκων (i)τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και οι οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας A, ii) oι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, iii) oι πυρήνες των εθνικών δρυµών, των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης και των αισθητικών δασών, iv) oι οικοτόποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σηµασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, v) oι εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των κατοίκων περιοχές), καθώς και τις ελάχιστες αποστάσεις γύρω από αυτές, συνδυάστηκαν µεταξύ τους. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα µοναδικό επίθεµα αποκλεισµού από το οποίο προέκυψε στη συνέχεια ο χάρτης 6.7. Χάρτης 6.7 Ζώνες αποκλεισµού και ελάχιστες αποστάσεις από ασύµβατες χρήσεις για χωροθέτηση αιολικών Σύµφωνα µε το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ (Άρθρο 17, Κεφ.4) οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, είναι: i)τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα άλλα µνηµεία µείζονος σηµασίας, ii) oι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου, iii) oι οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, iv) oι πυρήνες των Εθνικών ρυµών, τα κηρυγµένα µνηµεία της φύσης και τα αισθητικά δάση, v) oι ΤΚΣ του ικτύου ΦΥΣΗ 2000, vi) τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, vii) άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για όσο χρόνο ισχύουν. Οι αποστάσεις από τις ζώνες αποκλεισµού που αναφέρθηκαν παραπάνω, και οι ειδικότεροι όροι χωροθέτησης των συνοδευτικών τους έργων καθορίζονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΕΠΣΧΑΑ- ΑΠΕ Κεφ.4 Άρθ. 17 3) [9] Για να δηµιουργηθούν οι ζώνες αποκλεισµού πρέπει τα επιµέρους επιθέµατα, που περιέχουν τις απαγορευµένες περιοχές για χωροθέτηση φωτοβολταϊκών, να συνενωθούν έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίθεµα αποκλεισµού, από το οποίο προέκυψε ο χάρτης 6.9 4

5 Χάρτης 6.9 : Ζώνες αποκλεισµού και ελάχιστες αποστάσεις για χωροθέτηση φωτοβολταϊκών Χάρτης 6.10 Υψόµετρα Περιφέρειας Ηπείρου Σύµφωνα µε το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας, κατά προτίµηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους και µε δυνατότητες διασύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις υφιστάµενες χρήσεις γης, αυτές που θεωρήθηκαν κατάλληλες για την χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού πάρκου χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι οι βοσκότοποι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο και οι εκτάσεις τους καλύπτονται µε αραιή ή καθόλου βλάστηση. Έχοντας οριοθετήσει τις ζώνες αποκλεισµού καθώς και τις ζώνες καταλληλότητας, µπορούµε να προχωρήσουµε στον τελικό προσδιορισµό των περιοχών χωροθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Θεωρητικά θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως εν δυνάµει περιοχές χωροθέτησης φωτοβολταϊκών το σύνολο των βοσκοτόπων οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις περιοχές αποκλεισµού (όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ), απέχουν τις προβλεπόµενες αποστάσεις από τις ζώνες αποκλεισµού, βρίσκονται σε υψόµετρο < 300µ. και καλύπτονται από αραιή ή καθόλου βλάστηση. Η συνολική έκταση των βοσκοτόπων που καθορίζονται ως περιοχές καταλληλότητας σύµφωνα µε τα παραπάνω ανέρχεται σε στρ., όπως απεικονίζονται στον χάρτη

6 Χάρτης 6.11: Ζώνες καταλληλότητας για χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Αιολικό δυναµικό Λαµβάνοντας υπόψη τις ζώνες αποκλεισµού και τις ελάχιστες αποστάσεις, προσδιορίστηκαν οι τελικές περιοχές χωροθέτησης αιολικών, συνολικής έκτασης στρεµάτων εκ των οποίων τα στρ. βρίσκονται σε περιοχές µε ταχύτητα ανέµου µεγαλύτερη των 6 m/sec. Βάσει των ειδικών κριτηρίων χωροθέτησης, όσον αφορά στις µέγιστες επιτρεπόµενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.γ του άρθρου 7 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης 0,66 τυπικών ανεµογεννητριών/1000 στρέµµατα, το οποίο συνεπάγεται τη δυνατότητα εγκατάστασης 12 τυπικών ανεµογεννητριών εκ των οποίων οι 10 σε περιοχές µε ταχύτητα ανέµου από 5-6 m/sec και οι 2 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου µε ταχύτητα ανέµου µεγαλύτερη των 6 m/sec. Στον Χάρτη 6.8 που ακολουθεί προσδιορίζονται οι περιοχές χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, τόσο µε ταχύτητες ανέµου από 5-6 m/sec όσο και µε ταχύτητες ανέµου που ξεπερνούν τα 6 m/sec. Για την περιοχή µελέτης ο προσδιορισµός της εγκατεστηµένης ισχύος γίνεται µε βάση την ονοµαστική ισχύ της τυπικής ανεµογεννήτριας (ρότορας 85µ.) που είναι 2MWe, µε βάση την οποία έγινε και ο προσδιορισµός της Φέρουσας Ικανότητας των ΠΑΠ στο ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ. Με βάση το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ και των στοιχείων του ΚΑΠΕ υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 42,20 GWh/έτος στην περιφέρεια Ηπείρου από την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις περιοχές µε ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες των 6m/sec. 6

7 Χάρτης 6.8: Περιοχές χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων Είναι προφανές ότι το παραπάνω ποσοστό είναι πολύ µεγαλύτερο αν συµπεριλάβουµε και τις περιοχές µε ταχύτητες ανέµου 5-6 m/sec, όπου όπως προαναφέρθηκε µπορούν να τοποθετηθούν άλλες 10 τυπικές ανεµογεννήτριες µε δυνατότητα παραγωγής, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, µέχρι και MWh/έτος (10*2MW*30%*8760h) επιπλέον. Οπότε το σύνολο της ετήσιας παραγόµενης ηλ.ενέργειας από Α/Γ θα µπορούσε να φτάσει τις MWh/έτος, καλύπτοντας σχεδόν το 6,9% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι το 2007 η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την Περιφέρειας Ηπείρου έφτασε τις MWh. (5) 3.2 Εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ηλιακής ενέργειας Για την τελική επιλογή χωροθέτησης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και µία σειρά κριτηρίων όπως το υψόµετρο, οι κλίσεις και ο προσανατολισµός, προκειµένου να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόδοση των συστηµάτων. Έτσι κατά την επιλογή των περιοχών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πρέπει να αποφεύγονται περιοχές µε µεγάλα υψόµετρα και έντονες κλίσεις, ενώ προτιµάται ο νότιος, νοτιοανατολικός και νοτιοδυτικός προσανατολισµός. εδοµένου ότι ένα Φ/Β σύστηµα ισχύος 100 KWp καταλαµβάνει επιφάνεια 2 στρεµ., η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος ανάλογης µε την επιφάνεια εγκατάστασης. [10] Αν δεχθούµε το αυστηρότερο υποθετικό σενάριο ότι η µισή (κατ ελάχιστο) από την προαναφερόµενη έκταση των στρ., έχει τον κατάλληλο προσανατολισµό και την κατάλληλη κλίση, η τελική προτεινόµενη έκταση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανέρχεται σε στρ., στην οποία υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης φωτοβολταϊκών ονοµαστικής ισχύος MWp και µε ετήσια παραγωγή MWh/έτος, η οποία είναι σχεδόν επταπλάσια (6,86 φορές) από την µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ολόκληρης της Περιφέρειας Ηπείρου. 7

8 Χάρτης 6.11: Ζώνες καταλληλότητας για χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων Χάρτη 6.12: Περιοχές χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτ/κών συστηµάτων 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προκειµένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου ελήφθησαν υπόψη τόσο το διαθέσιµο φυσικό κεφάλαιο όσο και τα κριτήρια και οι κανόνες χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Βάσει των παραπάνω, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες χωροθέτησής αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η εν δυνάµει συµµετοχή τους στο ενεργειακό µίγµα της Περιφέρειας. Συνδυάζοντας τους περιορισµούς που θέτει το ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ µε τα στοιχεία του ΚΑΠΕ όσον αφορά στο τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό, υπολογίστηκε ότι στις περιοχές µε ταχύτητες ανέµου > 6m/sec, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 42,20 GWh/έτος στην Περιφέρεια Ηπείρου. Συµπεριλαµβάνοντας και τις περιοχές µε ταχύτητες ανέµου 5-6 m/sec, στις οποίες µπορούν να τοποθετηθούν άλλες 10 τυπικές ανεµογεννήτριες, όπως προαναφέρθηκε, µε δυνατότητα παραγωγής κάτω από ευνοϊκές συνθήκες MWH/έτος, εποµένως, το σύνολο της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας από εκµετάλλευση της 8

9 αιολικής ενέργειας, µπορεί να φτάσει τις MWH/ έτος, καλύπτοντας το 6,9% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου, έγινε προσπάθεια προσδιορισµού των περιοχών που είναι κατάλληλες για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Αρχικά θεωρήσαµε ως εν δυνάµει περιοχές χωροθέτησης φωτοβολταϊκών το σύνολο των βοσκοτόπων οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις περιοχές αποκλεισµού (όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ), απέχουν τις προβλεπόµενες αποστάσεις από τις ζώνες αποκλεισµού, βρίσκονται σε υψόµετρο < 300µ. και καλύπτονται από αραιή ή καθόλου βλάστηση. Η συνολική έκταση των βοσκοτόπων που καθορίζονται ως περιοχές καταλληλότητας ανέρχεται σε στρ. Για τον τελικό προσδιορισµό των περιοχών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών υιοθετήθηκε το αυστηρότερο σενάριο, ότι δηλ. οι µισές από τις εκτάσεις των βοσκοτόπων που καθορίστηκαν ως περιοχές καταλληλότητας, έχουν τον επιθυµητό προσανατολισµό και βρίσκονται σε ήπιες κλίσεις, οπότε η έκταση των τελικά προτεινόµενων περιοχών για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε στρέµµατα, εποµένως υπάρχει η δυνατότητα χωροθέτησης φωτοβολταϊκών ονοµαστικής ισχύος MWp και µε παραγωγή MWh/έτος, η οποία είναι σχεδόν επταπλάσια (6,86 φορές) από την µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ολόκληρης της Περιφέρειας Ηπείρου. [11] εδοµένου ότι η µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε MWh και λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα ονοµαστικής ισχύος 1 KWp (δηλ. 0,001 MWp) αποδίδει στην βόρεια Ελλάδα περίπου KWh το έτος καθώς και ότι ένα Φ/Β σύστηµα ισχύος 100 KWp (0,1 MWp) καταλαµβάνει επιφάνεια 2 στρεµ., προκύπτει ότι για να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, απαιτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων συνολικής οναµαστικής ισχύος 1.194,92 MWp, οπότε η συνολική έκταση που απαιτείται για την εγκατάστασή τους ανέρχεται σε ,4 στρέµµατα. [10, 11] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) ΕΑΠ, Εισαγωγή στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, Τόµος Β1, Το ανθρωπογενές περιβάλλον, Α. Αραβαντινός, Θ. Βλαστός,. Εµµανουήλ,. Μαρίνος-Κουρής, Κ. Μέµος, Γ. Σκίκος, Κ. Σµπόνιας, Θ.Τσούτσος. Πάτρα ) Αγαπητίδης Ι. Ποιες δυνάµεις διαµορφώνουν το νέο ενεργειακό τοπίο, 20/9/ ) Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Συνέντευξη στον Θάνο ηµάδη-city Press28/11/2008) 4) ΤΕΕ, Οι προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο, Μόνιµη Επιτροπή Ενέργειας, Θεσσαλονίκη ) ΥΠΑΝ, 4 η Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιµης ενέργειας το έτος 2010 (άρθρο 3 οδηγίας 2001/77/ΕΚ), ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, Αθήνα ) ΡΑΕ, Έκθεση πεπραγµένων Απρίλιος εκέµβριος 2006, Αθήνα 2007 ΑΠΕ/ΡΑΕ, Ανοικτό Forum Ενέργειας ΑΠΕ/ΣΗΘ, Θεσσαλονίκη 3/7/08 7) Γκουλιάρας Π., Γκουλιάρας., Γκουλιάρας Φ., Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για κάλυψη ενεργειακών εφαρµογών σε παραγωγικές µονάδες, Συµπεράσµατα και προοπτικές, από τα πρακτικά του 7 ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΑΠΕ, Πάτρα, ) 9) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, ΦΕΚ 2464Β/ Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ,(climate.wwf.gr/index.php?option = 10) 11) 9

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα