Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων Ταχ/κός Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Τροποποίηση της υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ / κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδοµών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχοµένου της επιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχοµένου των εκδιδόµενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών µηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β 21). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 228 παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86), ιδίως δε το άρθρο 5 παρ. 7 του νόµου αυτού.

2 2. Το π.δ. 112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών ε- γκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α 197), ιδίως δε τα άρθρα 2 και 5 αυτού. 3. Το π.δ. 114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις» (Α 199), ιδίως δε τα άρθρα 2 και 5 αυτού. 4. Το π.δ. 115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις» (Α 200), ιδίως δε τα άρθρα 9, 12, 15 και 18 αυτού. 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Το π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (Α 96), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 396/89 «Οργανισµός της ΓΓΒ» (Α 172) και το π.δ. 189/95 «Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π..396/1989» (Α 99). 7. Το π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (Α 152). 8. Το π.δ. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153). 9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ.αριθ. Οικ.411/14/Φ.Γ / κ.υ.α, ιδίως δε του παραρτήµατος Γ για λόγους οµοιόµορφης διεξαγωγής των εξετάσεων σε όλη την χώρα, µέσω της συµπλήρωσης των εσφαλµένων απαντήσεων των ερωτήσεων µε τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3 Αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Η υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ / κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των α- ναγκαίων υποδοµών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχοµένου της επιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχοµένου των εκδιδόµενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών µηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β 21), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 5571/379/Φ.Γ.9.6.4/ (ΦΕΚ 1022/Β/2013) ό- µοια απόφαση, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση (στ) ως εξής: «στ. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στην έδρα µίας Περιφέρειας λόγω των απαιτούµενων προσόντων του εκπροσώπου της οικείας Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω περιπτώσεις δ) και ε), δύναται να συγκροτείται εξεταστική επιτροπή για τις άδειες αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης, εφόσον ο εκπρόσωπος της οικείας οµοσπονδίας είναι κάτοχος άδειας οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης αντίστοιχα». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν ο εξεταζόµενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεµάτων προσέρχεται στον επιτηρητή και παραδίδει το γραπτό του. Ο επιτηρητής ενώπιον του εξεταζόµενου καλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία µε αδιαφανές αυτοκόλλητο. Ο εξεταζόµενος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το έντυπό του πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων». 3. Ο Πίνακας του Παραρτήµατος Α, παρ. Ι «ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ», εδάφιο 1.2, αντικαθίσταται και ισχύει ως ακολούθως:

4 Πίνακας Σύνολο ερωτήσεων Πίνακας Α1 0 Πίνακας Α2 3 Πίνακας Α3 6 Πίνακας Α4 0 Πίνακας Α5 7 Πίνακας Α6 14 Πίνακας Α7 0 Πίνακας Α8 7 Πίνακας Α9 14 Πίνακας Α10 0 Πίνακας Α11 7 Πίνακας Α12 14 Πίνακας Α13 1 Πίνακας Α14 2 Πίνακας Α15 3 Πίνακας Α Ο Πίνακας του Παραρτήµατος Α, παρ. Ι «ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ», εδάφιο 1.3, αντικαθίσταται και ισχύει ως ακολούθως: Πίνακας Σύνολο ερωτήσεων Πίνακας Α5 18 Πίνακας Α6 36 Πίνακας Α11 6 Πίνακας Α12 12 Πίνακας Α13 1 Πίνακας Α14 2 Πίνακας Α15 3 Πίνακας Α Το παράρτηµα Γ αντικαθίσταται ως εξής:

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ης, 2 ης, 3 ης και 4 ης Ειδικότητας I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών µηχανικών εγκαταστάσεων για την εξέταση του θεωρητικού µέρους καλούνται να απαντήσουν σε 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µέσα σε 90 λεπτά. Τα προς εξέταση θέµατα επιλέγονται από τις ακόλουθες δεξαµενές ερωτήσεων: Πίνακας Γ1: Γενικές ερωτήσεις χαµηλής δυσκολίας για τεχνικούς µηχανικούς 1 ης, 2 ης και 3 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση Τι ονοµάζουµε δύναµη; Ποια τα χαρακτηριστικά της; α. Είναι το αίτιο που προκαλεί τη µεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός σώµατος ή την παραµόρφωση του. αρακτηριστικά: µέγεθος, διεύθυνση, φορά και σηµείο εφαρµογής. β. Είναι το αποτέλεσµα της επιτάχυνσης γ ενός σώµατος µε µάζα m, ισούται µε το γινόµενο των δυο µεγεθών. γ. Είναι αποτέλεσµα της ορµής σώµατος µε µάζα m, σε συγκεκριµένο χρόνο και ισούται µε το πηλίκο των δυο µεγεθών. Τι είναι τριβή; Ποια τα είδη της; α. Τριβή είναι η δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ 2 σωµάτων τα οποία επιταχύνουν απότοµα, ενώ τα είδη της είναι η στατική τριβή, η τριβή κίνησης και η τριβή κύλισης. β. Τριβή είναι η δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ 2 σωµάτων τα οποία θερµαίνονται απότοµα, ενώ τα είδη της είναι η διατµητική τριβή, η τριβή ολίσθησης και η τριβή κύλισης. γ. Τριβή είναι η δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ 2 σωµάτων τα οποία βρίσκονται σε επαφή και κινούνται ή τείνουν να κινηθούν το ένα προς το άλλο, ενώ τα είδη της είναι η στατική τριβή, η τριβή ολίσθησης και η τριβή κύλισης. Τι ονοµάζουµε µανοµετρική πίεση; α. Τη διαφορά µεταξύ της ατµοσφαιρικής και της σχετικής πίεσης β. Τη διαφορά µεταξύ της ατµοσφαιρικής και της απόλυτης πίεσης γ. Τη διαφορά µεταξύ της σχετικής και απόλυτης πίεσης Τι ονοµάζουµε συµπίεση αερίου; α. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο µειώνει τον όγκο του αερίου µέσα σε ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή αυξάνεται η πίεση και καταναλώνεται έργο. β. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο µειώνει τον όγκο του αερίου µέσα σε ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή η πίεση παραµένει σταθερή και καταναλώνεται έργο. γ. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο αυξάνει τον όγκο του αερίου µέσα σε ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή µειώνεται η πίεση και παράγεται έργο. Τι ονοµάζουµε εκτόνωση αερίου; α. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο αυξάνει τον όγκο του αερίου µέσα σε ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή µειώνεται η πίεση και παράγεται έργο. β. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο µειώνει τον όγκο του αερίου µέσα σε ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή αυξάνεται η πίεση και καταναλώνεται έργο. γ. Η διαδικασία κατά την οποία το έµβολο αυξάνει τον όγκο του αερίου µέσα σε χ

6 ένα κύλινδρο, και στη φάση αυτή η πίεση µένει σταθερή και παράγεται έργο Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω είναι στις κυριότερες ιδιότητες των µετάλλων. α. έχουν µη κρυσταλλική δοµή. β. είναι κατά κανόνα σε στερεά κατάσταση και έχουν χαρακτηριστική µεταλλική λάµψη. γ. παρουσιάζουν ερυθρό ή κίτρινο χρωµατισµό. δ. έχουν σχετικά υψηλή πυκνότητα. ε. έχουν σχετικά χαµηλό σηµείο τήξης. στ. έχουν υψηλή θερµική αγωγιµότητα και υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. ζ. είναι ελατά και όλκιµα. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω είναι οι βασικότερες µηχανικές δοκιµές των υλικών. α. εφελκυσµού και θλίψεως. β. σκληρότητας. γ. κρούσης. δ. θραύσης. ε. κόπωσης. στ. ερπυσµού. ζ. ελατότητας. η. διάτµησης. Τι σηµαίνει σκληρότητα ενός υλικού; α. Η αντίσταση που εµφανίζει ένα υλικό στη διείσδυση ενός σώµατος που πιέζει την επιφάνεια του υλικού µε συγκεκριµένο τρόπο και για ορισµένη χρονική στιγµή. β. Η αντίσταση σε τρύπηµα που εµφανίζει ένα υλικό από σώµα που πιέζει την επιφάνεια του υλικού µε συγκεκριµένο τρόπο και για ορισµένη χρονική στιγµή. γ. Η αντίσταση που εµφανίζει ένα υλικό στη διείσδυση ενός σώµατος που είναι σε επαφή κάθετα στην επιφάνεια του υλικού και για ένα δευτερόλεπτο. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι συγκολλήσεις; α. Αυτογενείς και ετερογενείς β. Οµογενείς και ετερογενείς γ. Αυτογενείς και οµογενείς Ποια τα στάδια κατεργασίας µε αφαίρεση υλικού; α. Αρχική κατεργασία, εργασία αφαίρεσης του υλικού και θερµική επεξεργασία. β. Αρχική προετοιµασία, βασική εργασία και κατεργασία αποπεράτωσης (γυάλισµα). γ. Αρχική κατεργασία, βασική κατεργασία και κατεργασία αποπεράτωσης (φινίρισµα). Αναφέρατε τις γωνίες ενός κοπτικού εργαλείου και τι γνωρίζετε για το άθροισµα τους. α. Γωνία ελευθερίας α, γωνία κοπτικού σφήνα β, γωνία αποβλήτου γ. α+β+γ=90 ο. β. Γωνία ελευθερίας α, γωνία κοπτικού σφήνα β, γωνία λιπαντικού γ. α+β+γ=90 ο. γ. Γωνία εργασίας α, γωνία κοπτικού σφήνα β, γωνία αποβλήτου γ. α+β+γ>90 ο. δ. Γωνία εργασίας α, γωνία κοπτικού σφήνα β, γωνία λιπαντικού γ. α+β+γ<90 ο. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν τα κύρια µέρη ενός τόρνου; α. Σώµα. β. Κιβώτιο ταχυτήτων. γ. Εργαλειοφορείο. δ. Κεντροφορέας κουκουβάγια.

7 ε. Πεντάλ εκκίνησης. στ. Κιβώτιο προώσεων. ζ. Κινητήρια άτρακτος σπειρωµάτων. η. Άτρακτος προώσεων. θ. Άτρακτος εµπλοκής. ι. Φρένο εµπλοκής. Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω ανήκουν στις κατηγορίες σπειρωµάτων. α. Τριγωνικά. β. Μετρικό (Μ). γ. Whitworth (W ή R). δ. Γραναζωτά. ε. Τραπεζοειδές (Tr). στ. Πριονοειδές (S). η. ιπλά σπειροειδή. θ. Στρόγγυλα (R d ). ι. Τετράγωνα Αναφέρατε ποιοι από τους παρακάτω αποτελούν τρόπους κοπής σπειρωµάτων στον τόρνο. α. Με χρήση σπειροτόµου (κολαούζο). β. Με χρήση βιδολόγου. γ. Με συνδυασµό κίνησης του άξονα πρόωσης και εργαλειοφόρου. δ. Με τη βοήθεια εργαλείου κοπής σπειρωµάτων. ε. εν κόβονται πλέον σπειρώµατα στον τόρνο. Αναφέρατε ποιοι από τους παρακάτω αποτελούν τους βασικούς τύπους φρεζοµηχανών. α. Οριζόντια φρεζοµηχανή. β. Συµµετρική φρεζοµηχανή. γ. Κάθετη φρεζοµηχανή. δ. Κέντρο κατεργασίας. ε. Φρεζοµηχανή αντίρροπης περιστροφής. στ. Φρεζοµηχανή ειδικών κατεργασιών. Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της δύναµης ως φυσικό µέγεθος και µερικά παραδείγµατα δύναµης α. Η δύναµη είναι µονόµετρο µέγεθος και έχει τα χαρακτηριστικά µέτρο και σηµείο εφαρµογής. υνάµεις αποτελούν η µάζα ενός σώµατος, η έλξη των µαγνητών, η έλξη µεταξύ θετικών και αρνητικών ιόντων. β. Η δύναµη είναι µέγεθος διανυσµατικό και έχει τα χαρακτηριστικά ενός διανύσµατος, δηλαδή έχει µέτρο, φορά και σηµείο εφαρµογής. υνάµεις αποτελούν το βάρος ενός σώµατος, η έλξη των µαγνητών, η έλξη µεταξύ θετικών και αρνητικών ιόντων. γ. Η δύναµη είναι µέγεθος διανυσµατικό και έχει τα χαρακτηριστικά ενός διανύσµατος, δηλαδή έχει µέτρο, φορά και σηµείο εφαρµογής. υνάµεις αποτελούν η µάζα ενός σώµατος, η έλξη των µαγνητών, η έλξη µεταξύ πλανητών. Τι ονοµάζουµε συνισταµένη δύναµη ενός συστήµατος δυνάµεων; α. Συνισταµένη δύναµη συστήµατος δυνάµεων ονοµάζουµε τη δύναµη που πρέπει να ασκηθεί σε ένα σώµα προκειµένου αυτό να παραµορφωθεί. β. Συνισταµένη δύναµη συστήµατος δυνάµεων ονοµάζουµε το αποτέλεσµα στην µορφή ενός σώµατος από τις ασκούµενες δυνάµεις.

8 γ. Συνισταµένη δύναµη συστήµατος δυνάµεων ονοµάζουµε τη δύναµη που µπορεί να αντικαταστήσει τις δυνάµεις του συστήµατος οι οποίες ονοµάζονται συνιστώσες, και να αποφέρει το ίδιο αποτέλεσµα στην κινητική κατάσταση του σώµατος µε αυτό των ασκούµενων δυνάµεων. Πότε ένα σώµα βρίσκεται σε ισορροπία; α. Ένα σώµα βρίσκεται σε ισορροπία όταν το άθροισµα των δυνάµεων και ροπών που ασκούνται στο σώµα, είναι µηδέν. β. Ένα σώµα βρίσκεται σε ισορροπία όταν το άθροισµα των δυνάµεων και ροπών που ασκούνται στο σώµα ισούται µε την µονάδα. γ. Ένα σώµα βρίσκεται σε ισορροπία όταν είναι ακίνητο ιατυπώστε την αρχή δράσης αντίδρασης. α. Κάθε επίδραση δύναµης (δράση), επάνω σε ένα σώµα, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας άλλη δύναµης (αντίδραση), ώστε η συνισταµένη των δυνάµεων είναι µεγαλύτερη του µηδενός. β. Κάθε επίδραση δύναµης (δράση), επάνω σε ένα σώµα, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας άλλη δύναµης (αντίδραση), ώστε η δράση και η αντίδραση να είναι δυνάµεις κάθετες. γ. Κάθε επίδραση δύναµης (δράση), επάνω σε ένα σώµα, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας άλλη δύναµης (αντίδραση), ώστε η δράση και η αντίδραση να είναι δυνάµεις αντίθετες. Πως ορίζεται η θετική και πως η αρνητική φορά της ροπής; α. Θετική ροπή ορίζουµε εκείνη που τείνει να περιστρέψει το σώµα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού και αρνητική την αντίθετη φορά. β. Θετική ροπή ορίζουµε εκείνη που τείνει να περιστρέψει το σώµα προς την φορά αντίθετα µε αυτή των δεικτών του ρολογιού και αρνητική την ίδια φορά. γ. Ανάλογα µε την περίπτωση εφαρµογής Το σηµείο εφαρµογής της δύναµης του βάρους του σώµατος ονοµάζεται κέντρο βάρους. Οι ευθείες που διέρχονται από το κέντρο βάρους ονοµάζονται κεντροβαρικοί άξονες. α. Σωστό. β. Λάθος. Η παραµόρφωση είναι αποτέλεσµα της φόρτισης των σωµάτων, δηλαδή είναι η αλλαγή του σχήµατος, και έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη στο εσωτερικό τους δυνάµεων που ονοµάζονται ηλεκτροστατικές δυνάµεις. ιακρίνεται σε παροδικές ή ελαστικές και µόνιµες ή πλαστικές παραµορφώσεις. α. Σωστό. β. Λάθος. Τα είδη των φορτίων που ασκούνται σε ένα φορέα ή µια κατασκευή γενικότερα διακρίνονται σε: α. Μόνιµα- Μεταβλητά φορτία. β. Συγκεντρωµένα - Επιφανειακά φορτία. γ. Ηλεκτροστατικά - Ηλεκτροχηµικά. δ. Θετικά - Αρνητικά. ε. Άµεσα - Έµµεσα φορτία. Μόνιµα φορτία, είναι εκείνα που δεν µεταβάλλονται κατά τη θέση τους και το µέγεθος τους. Μεταβλητά φορτία, είναι αυτά που µεταβάλλονται κατά θέση και µέγεθος. α. Σωστό. β. Λάθος.

9 Συγκεντρωµένα είναι τα φορτία που ενεργούν σε µια εκτεταµένη περιοχή του σώµατος και επιφανειακά είναι τα φορτία που ενεργούν σε µια πολύ µικρή περιοχή του σώµατος. α. Σωστό. β. Λάθος. Τα άµεσα φορτία είναι αυτά που δρουν απευθείας πάνω στα σώµατα και τα έµµεσα φορτία είναι αυτά που δρουν µε τη µεσολάβηση διάταξης. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες καταπονήσεις; α. ιάβρωση, ιάτµηση, Κάµψη, Στρέψη, Λυγισµός, Βαφή, Θέρµανση. β. Συµπίεση, ιάτµηση, Κάµψη, Στρέψη, Λυγισµός, Βαφή, Θέρµανση. γ. Εφελκυσµός και θλίψη, ιάτµηση, Κάµψη, Στρέψη, Λυγισµός. Ποια υγρά ονοµάζονται ιδανικά; α. Ονοµάζονται τα υγρά της φύσης που έχουν ιξώδες. β. Ονοµάζονται τα υγρά που δεν έχουν εσωτερική τριβή των µορίων τους, δηλαδή µηδενικό ιξώδες και είναι απόλυτα ασυµπίεστα. γ. Ονοµάζονται τα υγρά που έχουν χαµηλό ιξώδες ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε ανάδευση και γίνονται περισσότερο λεπτόρρευστα. Ποια υγρά ονοµάζονται πραγµατικά; α. Ονοµάζονται τα υγρά της φύσης που έχουν ιξώδες. β. Ονοµάζονται τα υγρά που δεν έχουν εσωτερική τριβή των µορίων τους, δηλαδή µηδενικό ιξώδες και είναι απόλυτα ασυµπίεστα. γ. Ονοµάζονται τα υγρά που δεν παρουσιάζουν ιξώδες ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε ανάδευση και γίνονται περισσότερο λεπτόρρευστα. Αναφέρατε είδη λαµαρινών µε βάση την ποιότητας τους. α. Μαύρες λαµαρίνες. β. Γυαλισµένες λαµαρίνες. γ. Σφυρήλατες λαµαρίνες. δ. Γαλβανισµένες λαµαρίνες. ε. Επικασσιτερωµένες λαµαρίνες. στ. Επιµολυβδωµένες λαµαρίνες. ζ. Άσπρες λαµαρίνες. Να µετατρέψετε σε χιλιοστόµετρα τα 3/8" και τα 2 3/16". 3/8 *25,4=9,525mm, 2 3/16 *25,4=55,5625mm. 3/8 *25=9,4mm, 2 3/16 *25=54,7mm. 3/8 *25=9,375mm, 2 3/16 *25=54,688mm. Ποιες από τις παρακάτω αντιστοιχήσεις είναι σωστές; Σκληρό υλικό > (Πριονολεπίδα µε µικρό βήµα) Μαλακό υλικό > (Πριονολεπίδα µε µικρό βήµα) Μαλακό υλικό > (Πριονολεπίδα µε µεγάλο βήµα) Μεγάλο πάχος κοµµατιού > (Πριονολεπίδα µε µεγάλο βήµα) Μικρό πάχος κοµµατιού > (Πριονολεπίδα µε µεγάλο βήµα) Μικρό πάχος κοµµατιού > (Πριονολεπίδα µε µικρό βήµα) Τι σηµαίνει ότι µια καµπτική µηχανή ή στράντζα έχει ικανότητα κάµψης 0,7m x 2,5 mm; α. Σηµαίνει ότι µπορεί να κάµψει έλασµα πάχους 2,5 mm και µήκους 0,70m. β. Σηµαίνει ότι µπορεί να κάµψει έλασµα πάχους 2,5 mm και µήκους 0,60m. γ. Σηµαίνει ότι µπορεί να κάµψει έλασµα πάχους 2,5 mm και µήκους 0,65m. 34 Ποιες από τις παρακάτω αποτελούν νέες τεχνολογίες κοπής υλικών;

10 α. Κοπή µε σκόνη. β. Κοπή µε ηλεκτρικό τόξο και οξυγόνο. γ. Κοπή µε ειδικό πριόνι. δ. Κοπή µε τη µέθοδο πλάσµατος. ε. Κοπή µε λέιζερ. στ. Κοπή µε σέγα νέας τεχνολογίας. ζ. Κοπή µε τη µέθοδο βολφραµίου αερίου. η. Κοπή µε πίδακα νερού υψηλής πίεσης. Η σύνδεση λεπτών ελασµάτων πάχους µέχρι 1mm πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της αναδίπλωσης άκρων (θηλιαστές συνδέσεις). α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν ελαττώµατα οξυγονοσυγκολλήσεων; α. Ανεπαρκής διείσδυση του συγκολλητικού υλικού στη ραφή συγκόλλησης. β. Ρωγµές στη ραφή συγκόλλησης. γ. Εξάντληση των αποθεµάτων οξυγόνου. δ. Πόροι στη ραφή συγκόλλησης. ε. Υποκοπή του µετάλλου (καψίµατα και κοιλότητες στη ραφή συγκόλλησης). στ. Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του οξυγονοκολλητή. Γιατί δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατευθείαν το ηλεκτρικό ρεύµα που παίρνουµε από το δίκτυο της ΕΗ για ηλεκτροσυγκόλληση τόξου; α. Γιατί η τάση δικτύου της ΕΗ είναι 220V ή 380V και είναι υψηλή µε συνέπεια να έχουµε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. β. Γιατί η ενέργεια που απαιτείται είναι πολύ υψηλή και µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ειδική συσκευή µετατροπής. γ. Η υψηλή τάση του δικτύου είναι δυνατόν στην επαφή του ηλεκτροδίου µε τα προς συγκόλληση µέταλλα να προκαλέσει µεγάλη ένταση ροής µε αποτέλεσµα να προκληθεί έκρηξη. Γιατί δεν πρέπει να συγκολλούµε χαλκοσωλήνες µεταφοράς πόσιµου νερού µε µολυβδοκόλληση; α. ιότι η κόλληση θα διαβρωθεί πολύ γρήγορα από το οξυγόνο του νερού. β. ιότι το υλικό της µολυβδοκόλλησης δηµιουργεί γαλβανικό στοιχείο µε αποτέλεσµα να προκαλείται διάβρωση του χαλκοσωλήνα. γ. ιότι ο µόλυβδος προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισµό. Ποιοι από τους παρακάτω αποτελούν λόγους για τους οποίους κάνουµε επιµετάλλωση σε ένα µέταλλο; α. για βελτίωση της εµφάνισης του αντικειµένου. β. για να αυξήσουµε την αξία του. γ. για προστασία µιας µεταλλικής επιφάνειας από οξείδωση ή διάβρωση. δ. για αύξηση της µηχανικής αντοχής. ε. για να επαναφέρουµε φθαρµένα µεταλλικά κοµµάτια στην αρχική τους κατάσταση. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν µέσα σύνδεσης; α. Ήλοι (καρφιά). β. Κοχλίες. γ. Παρεµβύσµατα. δ. Συγκολλητικά υλικά. ε. Φλάντζες. στ. Σφήνες.

11 Τα είδη συνδέσεων είναι: α. Λυόµενες στις οποίες τα συνδεόµενα κοµµάτια συνδέονται έτσι ώστε να αποσυνδέονται εύκολα και χωρίς καταστροφή του µέσου σύνδεσης και β. Μη λυόµενες όπου τα συνδεόµενα κοµµάτια συνδέονται µε µόνιµο τρόπο και αποσυναρµολογούνται µόνο µε καταστροφή του µέσου σύνδεσης. α. Σωστό. β. Λάθος. Οι κατηγορίες (τύποι) των ήλων (καρφιών) ανάλογα µε τη µορφή της κεφαλής τους είναι: ηµιστρόγγυλος, φακοειδείς, επιπεδοκάµπυλοι, και ανάλογα µε τη διάµετρο του κορµού τους είναι: ήλοι µε διάµετρο µικρότερη από 10mm, και ήλοι µε διάµετρο µεγαλύτερη από 10mm. α. Σωστό. β. Λάθος. Από ποιά από τα παρακάτω υλικά κατασκευάζονται οι ήλοι; α. άλυβα β. Ορείχαλκο γ. αλκό δ. Αλουµίνιο ε. Σίδηρο Ποια από τα παρακάτω αποτελούν είδη κοχλιών σύνδεσης; α. Περαστοί β. Κεφαλής γ. Φυτευτοί δ. Αγκύρωσης ε. Συγκράτησης Για τους κοχλίες σύνδεσης (σύσφιξης) χρησιµοποιούνται µόνο τριγωνικής µορφής σπειρώµατα και κατασκευάζονται από χάλυβα. α. Σωστό. β. Λάθος. Οι κοχλίες διατρήσεως µοιάζουν µε τις λαµαρινόβιδες αλλά έχουν επιπλέον στην αρχή του κορµού τους µια αιχµή διατρήσεως για την κοπή του σπειρώµατος. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι λέγεται συγκόλληση µετάλλων; α. Συγκόλληση λέγεται η µέθοδος ένωσης δύο µετάλλων και επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µόνο θερµότητας µε ή χωρίς προσθήκη υλικού παρόµοιας σύνθεσης. β. Συγκόλληση λέγεται η µέθοδος ένωσης δύο µετάλλων και επιτυγχάνεται µε σφυρηλάτηση χωρίς τη βοήθεια θερµότητας. γ. Συγκόλληση λέγεται η µέθοδος ένωσης δύο µετάλλων µε ειδική κόλλα. Οι συγκολλήσεις αποτελούν µέσο παροδικής σύνδεσης τόσο στην κατασκευή µηχανών όσο και σε µεταλλικές κατασκευές α. Σωστό. β. Λάθος. Ποιά από τα παρακάτω είναι τα πλεονεκτήµατα των συγκολλήσεων; α. Είναι βαρύτερες µέχρι 20% από τις καρφωτές, κοχλιωτές. β. Είναι φθηνότερες από τις καρφωτές, κοχλιωτές. γ. Είναι ακριβότερες κατασκευές από τις χυτές. δ. εν παρουσιάζουν εξασθένηση υλικού. ε. Ο έλεγχος ποιότητας είναι πιο εύκολος

12 ε. Αποφεύγονται οι επικαλύψεις ελασµάτων οπότε προκύπτουν επιφάνειες λείες µε µικρότερο κίνδυνο οξείδωσης, Ποιά από τα παρακάτω είναι τα µειονεκτήµατα των συγκολλήσεων; α. Είναι ελαφρύτερες µέχρι 20% από τις καρφωτές, κοχλιωτές. β. Είναι δυσκολότερη η συναρµολόγηση των δοκών. γ. Είναι ακριβότερες κατασκευές από τις χυτές. δ. Υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης του µεταλλικού ιστού. ε. Ο έλεγχος ποιότητας είναι πιο δύσκολος. στ. Γίνεται συγκόλληση µόνο όµοιων υλικών. Ποιες από τις παρακάτω είναι οι κατηγορίες συγκολλήσεων; α. Συγκολλήσεις τήξης. β. συγκολλήσεις πίεσης (πλαστικές συγκολλήσεις). γ. Συγκολλήσεις επαφής. Ροπή είναι το αίτιο περιστροφής οποιαδήποτε ατράκτου. Παράγεται από τη δύναµη F που ενεργεί σε διεύθυνση που δεν περνά από τον άξονα της ατράκτου αλλά απέχει απόσταση R από αυτόν. Μ=F*R. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι είναι η ταχύτητα περιστροφής ή στροφές; Ταχύτητα περιστροφής ονοµάζεται η κυκλική συχνότητα c/min. α. Σωστό. β. Λάθος. Πως ορίζεται η σχέση µετάδοσης; α. Ορίζεται ως ο λόγος στροφών των δύο αξόνων i=n2/n1. β. Ορίζεται ως ο λόγος στροφών των δύο αξόνων i=n1/n2. γ. Ορίζεται ως ο λόγος διαµέτρων των δύο αξόνων i=d2/d1. Ποια είναι η σχέση διαµέτρων-στροφών; Τι σηµαίνει αυτή η σχέση; α. d1/d2=n2/n1.οι στροφές των τροχών είναι αντιστρόφως ανάλογες των διαµέτρων τους. β. d2/d1=n2/n1.οι στροφές των τροχών είναι ανάλογες των διαµέτρων τους. γ. Οι στροφές των τροχών είναι αντιστρόφως ανάλογες των διαµέτρων τους ελαττωµένες κατά ένα µέρος λόγω απωλειών ολίσθησης κ.τ.λ. Πως ορίζεται ο βαθµός απόδοσης µιας µηχανής; α. Ορίζεται ως ο λόγος των ισχύων των αξόνων (ισχύς κινούµενου προς ισχύ κινητήριου). β. Ορίζεται ως ο λόγος του έργου προς την αποδιδόµενη θερµότητα γ. Ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος στην έξοδο προς το άθροισµα της ισχύος εξόδου και της αποδιδόµενης θερµότητας Στα οικιακά ψυγεία τι χρησιµοποιείται συνήθως ως διάταξη στραγγαλισµού; α. Τετράοδη βάνα. β. Τριχοειδής σωλήνας. γ. Εκτονωτική διάταξη. Με τι ισούται το 1 ΚW; α. 860 kcal/h. β kcal/h. γ. 640 kcal/h. δ kcal/h. Πως πραγµατοποιείται η κάµψη ελάσµατος; α. Σε µηχανή κάµψης, σε µηχανή πρέσα εκκέντρου, σε υδραυλική πρέσα και σε στραντζόπρεσα.

13 β. Σε κουρµπαδόρο και σε στράντζα. γ. Σε υδραυλική πρέσα και σε µέγγενη. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι σύνδεσµοι ανάλογα µε τη λειτουργία και το σκοπό τους; α. Φλατζωτοί και κολλητοί. β. Σταθεροί, κινητοί και λυόµενοι. γ. Σφαιρικοί και κυλινδρικοί. Ποια είναι τα είδη σταθερών συνδέσµων; α. Σφαιρικός, κυλινδρικός και αρθρωτός. β. Έκκεντρος και κεντροειδής. γ. Κελυφωτός και δισκοειδής. Ποιες από τις παρακάτω είναι οι µέθοδοι κατασκευής ηλώσεων; α. Μέθοδος µε το χέρι και µηχανική µέθοδος. β. Μόνο µε ειδικό εργαλείο. γ. Με χειρισµό µε το χέρι του µηχανικού εξειδικευµένου εργαλείου. Ποια από τα παρακάτω όργανα χρησιµοποιούµε για µετρήσεις µήκους στο µηχανουργείο; α. Μετρητικές ταινίες. β. Μελανοταινίες. γ. Μεταλλικοί κανόνες. δ. Παχύµετρα. ε. Πρότυπα µέτρα. στ. Μικροκύµατα. ζ. ιαβήτες. η. Μετρητικά ρολόγια. Πίνακας Γ2: Γενικές ερωτήσεις µέτριας δυσκολίας για τεχνικούς µηχανικούς 1 ης, 2 ης και 3 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση 1 Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς το θερµικό κύκλο; 2 3 α. Μηχανές σταθερής πίεσης. β. Μηχανές έκρηξης. γ. Μηχανές τήξης. δ. Μηχανές µικτού κύκλου. ε. Μηχανές σταθερού κύκλου. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τους χρόνους λειτουργίας; α. Τρίχρονες. β. ίχρονες. γ. Τετράχρονες. δ. ιακοπτόµενης ανάφλεξης. ε. Συνεχούς λειτουργίας. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τον τρόπο πλήρωσης της µηχανής µε αέριο καύσιµο µίγµα; α. Φυσικής εισπνοής µε την κάθοδο του εµβόλου. β. Τεχνητής εισπνοής µε υπερπλήρωση στην είσοδο. γ. Υπερπληρούµενες.

14 Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς την ισχύ; α. Απλής και διπλής ενέργειας. β. Μέσης και µεγάλης ενέργειας. γ. Μικρής, µέσης ή µεγάλης ισχύος. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς την ταχύτητα; α. Βραδύστροφες rpm. β. Βραδύστροφες βενζινοµηχανές πλεούµενων rpm. γ. Μέσου αριθµού στροφών rpm. δ. Ταχύστροφες πετρελαιοµηχανές rpm. ε. Ταχύστροφες βενζινοµηχανές αυτοκινήτων rpm. στ. Ταχύστροφερ πετρελαιοµηχανές αυτοκινήτων rpm. ζ. Ταχύστροφες βενζινοµηχανές αυτοκινήτων 7000rpm και άνω. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς το χρησιµοποιούµενο καύσιµο; α. Μηχανές βαρέων πετρελαίων. β. Μηχανές ελαφρών υγρών. γ. Μηχανές κηροζίνης. δ. Μηχανές βενζίνης. ε. Μηχανές φυσικών αερίων. στ. Μηχανές υγραερίου. ζ. Μηχανές µικτού καυσίµου (5% πετρέλαιο, 95% αέριο). Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τα µέσα βελτίωσης της καύσης; α. Με ή χωρίς στροβιλισµό. β. Μεγάλης ή µικρής περίσσειας αέρα. γ. Με συµπίεση ή υπερπλήρωση. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τη φορά περιστροφής; α. εξιόστροφες. β. Παλινδροµικές. γ. Αριστερόστροφες. δ. Αναστρέψιµες και µη αναστρέψιµες. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς την ψύξη; α. Αερόψυκτες. β. Με έλαιο. γ. Υδρόψυκτες. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τη διάταξη των εµβόλων; α. Κατακόρυφες. β. Οριζόντιες. γ. Τύπου Boxer. δ. ιάταξης διακοπτόµενης ανάφλεξης. ε. ιάταξης V. ζ. Αντίθετων εµβόλων. η. ιάταξης W. θ. Αστεροειδής διάταξη ενός ή 2 αστέρων. ι. Μηχανές µε περιστρεφόµενο έµβολο, τύπου wankel.

15 Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τον τρόπο έγχυσης του καυσίµου; α. Με εµφύσηση αέρα. β. Με µηχανική έγχυση. γ. Με αφύγρανση. δ. Με εξαέρωση. Ποιες από τις παρακάτω κατατάσσονται ως κινητήριες µηχανές ως προς τη χρήση τους; α. Μηχανές ξηράς. β. Μηχανές θαλάσσης. γ. Μηχανές κενού. δ. Μηχανές αέρος. Ποια είναι τα κύρια µέρη ενός συστήµατος εµβόλου-διωστήραστροφαλοφόρου άξονα; α. Το σώµα των κυλίνδρων β. Τα έµβολα µε τα εξαρτήµατα τους. γ. Ο εκκεντροφόρος. δ. Οι διωστήρες. ε. Το κάρτερ. στ. Ο στροφαλοφόρος άξονας. ζ. Ο σφόνδυλος. Τι σηµαίνει δηλητηρίαση του καταλύτη; α. Είναι η σταδιακή µείωση της απόδοσης του, όσον αφορά την ικανότητα µετατροπής των ρυπαντών των καυσαερίων σε βλαβερές ουσίες. β. Είναι η σταδιακή µείωση της απόδοσης του, όσον αφορά την ικανότητα µετατροπής των ρυπαντών των καυσαερίων σε αβλαβείς ουσίες. γ. Είναι η σταδιακή αύξηση της απόδοσης του, όσον αφορά την ικανότητα µετατροπής των ρυπαντών των καυσαερίων σε αβλαβείς ουσίες. Από τι αποτελείται το σύστηµα λίπανσης; α. Αντλία λαδιού β. Κοµπρεσέρ γ. Σωληνώσεις. δ. Ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας. ε. Κάρτερ. ζ. Φίλτρα λαδιού. η. είκτης πίεσης λαδιού. θ. Ψυγείο λαδιού. Γιατί προορίζεται µία αντλία νερού σε ένα κινητήρα; α. Προορισµός της αντλίας νερού σε ένα κινητήρα είναι η ψύξη και ο καθαρισµός της µηχανής. β. Προορισµός της αντλίας νερού σε ένα κινητήρα είναι η αναρρόφηση του ψυκτικού υγρού από τον υδροθάλαµο του ψυγείου και η αποστολή του µε πίεση στο υδροχιτώνιο του κινητήρα. γ. Προορισµός της αντλίας νερού σε ένα κινητήρα είναι η αναρρόφηση του ψυκτικού υγρού από το υδροχιτώνιο του κινητήρα και η αποστολή του µε πίεση στον υδροθάλαµο του ψυγείου. Πώς ορίζεται η κόπωση ενός υλικού; α. Κόπωση ενός υλικού ορίζεται ως η χρονικά µεταβαλλόµενη καταπόνηση η οποία µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της µηχανικής αντοχής του υλικού.

16 M = F l M = Fl ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΦ-ΘΦ β. Κόπωση ενός υλικού ορίζεται ως η χρονικά µεταβαλλόµενη καταπόνηση η οποία µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία (θραύση) του υλικού. γ. Κόπωση ενός υλικού ορίζεται ως η χρονικά µεταβαλλόµενη καταπόνηση η οποία µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της µηχανικής αντοχής του υλικού. Πότε κάνουµε ανόπτηση σε ένα υλικό; α. Ανόπτηση κάνουµε για να επιλύσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της εν ψυχρώ παραµόρφωσης τα οποία δυσχεραίνουν την περαιτέρω κατεργασία αλλά και την λειτουργικότητα των υλικών. β. Ανόπτηση κάνουµε για να επιλύσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της εν θερµώ παραµόρφωσης τα οποία δυσχεραίνουν την περαιτέρω κατεργασία αλλά και την λειτουργικότητα των υλικών. γ. Ανόπτηση κάνουµε για να επιλύσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της εν θερµώ παραµόρφωσης τα οποία διευκολύνουν µεν την περαιτέρω κατεργασία αλλά δυσχεραίνουν δε την λειτουργικότητα των υλικών. Ποια πλεονεκτήµατα της µεθόδου ηλεκτροσυγκόλλησης σε αδρανή ατµόσφαιρα σε σχέση µε την απλή ηλεκτροσυγκόλληση γνωρίζετε; α. Σταθερό ηλεκτρικό τόξο και εύκολη συγκόλληση. β. Ραφές συγκόλλησης µε υψηλή µηχανική αντοχή. γ. Ταχύτητα ακρίβεια και οικονοµία. δ. Μικρές παραµορφώσεις λόγω θέρµανσης. ε. Απουσία επιβλαβών αναθυµιάσεων. Αναφέρετε τις σηµαντικότερες µαλακές και σκληρές συγκολλήσεις α. Μαλακές: κασσιτεροκόλληση, ασηµοκόλληση β. Σκληρές: µπρουτζοκόλληση, ασηµοκόλληση γ. Μαλακές: κασσιτεροκόλληση, µολυβδοκόλληση δ.. Σκληρές: µπρουτζοκόλληση, µολυβδοκόλληση Αναφέρατε τις κύριες µεθόδους κωνικής τόρνευσης α. Με στροφή του φορείου του εργαλειοδέτη β. Με µετατόπιση του φορείου του εργαλειοδέτη γ. Με εγκάρσια µετατόπιση του κεντροφορέα (κουκουβάγια) δ. Με σύστηµα αντιγραφής ε. Με αποτύπωση και τροποποίηση Κατά το οµόρροπο φρεζάρισµα το κοπτικό εργαλείο: α. δέχεται µικρότερες καταπονήσεις κατά την είσοδο στο τεµάχιο. β. πιέζει το τεµάχιο στο τραπέζι της εργαλειοµηχανής και έτσι η κοπή είναι πιο σταθερή. γ. ούτε το ένα ούτε το άλλο. Που έχουµε µεγαλύτερο πάχος αποβλήτου στο µετωπικό ή στο περιφερικό φρεζάρισµα; α. Στο περιφερικό φρεζάρισµα οπότε µεγιστοποιείται το πάχος αποβλήτου. β. Στο περιφερικό φρεζάρισµα και έτσι µειώνεται η ειδική αντίσταση κοπής. γ. Στο µετωπικό και έτσι µειώνεται η ειδική αντίσταση κοπής. 24 Τι ονοµάζουµε ροπή δύναµης;

17 M = Fl ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΦ-ΘΦ α. Ροπή δύναµης ονοµάζεται η ροπή δύναµης F ως προς το σηµείο Α, και συµβολίζεται µε Μ, το διάνυσµα που έχει διεύθυνση την κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από το φορέα της δύναµης F και στο σηµείο Α, φορά αυτήν που καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερόστροφου κοχλία και µέτρο το γινόµενο του µέτρου της δύναµης F επί την απόσταση του σηµείου Α από το φορέα της, δηλαδή: M=F * l β. Ροπή δύναµης ονοµάζεται η ροπή δύναµης F ως προς το σηµείο Α, και συµβολίζεται µε Μ, το διάνυσµα που έχει διεύθυνση την κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από το φορέα της δύναµης F και στο σηµείο Α, φορά αυτήν που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφού κοχλία και µέτρο το γινόµενο του µέτρου της δύναµης F επί την απόσταση του σηµείου Α από το φορέα της, επί το συνηµίτονο της γωνίας φ που ορίζεται από την απόκλιση του επιπέδου από τη δύναµη δηλαδή: M=F * l * συνφ γ. Ροπή δύναµης ονοµάζεται η ροπή δύναµης F ως προς το σηµείο Α, και συµβολίζεται µε Μ, το διάνυσµα που έχει διεύθυνση την κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από το φορέα της δύναµης F και στο σηµείο Α, φορά αυτήν που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία και µέτρο το γινόµενο του µέτρου της δύναµης F επί την απόσταση του σηµείου Α από το φορέα της, δηλαδή: M=F * l Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω φράσεις µε (Σ) αν είναι σωστές και (Λ) αν είναι λανθασµένες. Η ροπή µιας δύναµης δεν µεταβάλλεται, όταν η δύναµη ολισθαίνει κατά µήκος του φορέα της. Η ροπή µιας δύναµης ως προς το σηµείο Α, είναι µηδενική όταν η δύναµη είναι µηδενική ή όταν ο φορέας της διέρχεται από οποιοδήποτε σηµείο εκτός του σηµείου Α. Υπό την προϋπόθεση ότι οι ροπές ενεργούν επί του ίδιου σηµείου ενός σώµατος, ισχύει ότι οι ροπές ανεξαρτήτου φοράς προστίθενται. Τι ονοµάζουµε ζεύγος δυνάµεων; α. Ζεύγος δυνάµεων είναι το σύστηµα 2 δυνάµεων που είναι παράλληλες και αντίφορες, µε το ίδιο µέτρο και οι οποίες ασκούνται στο ίδιο σηµείο ενός σώµατος. β. Ζεύγος δυνάµεων είναι το σύστηµα 2 δυνάµεων που είναι παράλληλες και αντίφορες, µε το ίδιο µέτρο και οι οποίες ασκούνται σε 2 διαφορετικά σηµεία ενός σώµατος. γ. Ζεύγος δυνάµεων είναι το σύστηµα 2 δυνάµεων που είναι παράλληλες και αντίφορες, µε διαφορετικό µέτρο και οι οποίες ασκούνται στο ίδιο σηµείο ενός σώµατος. Πότε η ισορροπία ενός σώµατος ονοµάζεται ευσταθής; α. Η ισορροπία ενός σώµατος ονοµάζεται ευσταθής όταν το σώµα µετακινείται από την αρχική του θέση, υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σε αυτήν, ακόµα και αν η δύναµη που προκάλεσε τη µετακίνηση συνεχίζει να ενεργεί. β. Η ισορροπία ενός σώµατος ονοµάζεται ευσταθής όταν το σώµα µετακινείται από την αρχική του θέση, υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σε αυτήν,

18 όταν παύσει να ενεργεί η δύναµη που προκάλεσε τη µετακίνηση. γ. Η ισορροπία ενός σώµατος ονοµάζεται ευσταθής όταν το σώµα δεν µετακινείται από την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης. Πότε η ισορροπία ενός σώµατος ονοµάζεται ασταθής; Όταν σε ένα σώµα ασκηθεί πάνω του µια δύναµη τότε αυτό µετακινείται από την αρχική του θέση. Αν το σώµα συνεχίζει να µετακινείται από την αρχική του θέση όσο η δύναµη συνεχίζει να ασκείται, τότε η ισορροπία λέγεται ασταθής. Όταν σε ένα σώµα ασκηθεί πάνω του µια δύναµη τότε αυτό µετακινείται από την αρχική του θέση. Αν το σώµα συνεχίζει να µετακινείται από την αρχική του θέση ακόµα και όταν η δύναµη παύει τότε η ισορροπία λέγεται ασταθής. Αν ένα σώµα µετακινείται από την αρχική του θέση χωρίς να ασκηθεί πάνω του µια δύναµη, τότε η ισορροπία λέγεται ασταθής. Ποιες είναι οι αντιδράσεις στηρίξεων; α. Κύλιση (3 αντιδράσεις), πάκτωση (2 αντιδράσεις) και άρθρωση (1 αντίδραση). β. Άρθρωση (3 αντιδράσεις), πάκτωση (2 αντιδράσεις) και κύλιση (1 αντίδραση). γ. Πάκτωση (3 αντιδράσεις), άρθρωση (2 αντιδράσεις) και κύλιση (1 αντίδραση). Ποια είναι τα κατασκευαστικά στοιχεία κάθε φορέα που δέχεται εξωτερικά φορτία; α. Ράβδος β. οκός γ. Τούβλα δ. ίσκος, ε. Πλάκα στ. Κέλυφος. ζ. Κολώνες Ποια είναι τα είδη δοκών ανάλογα µε τον τρόπο στήριξης τους; α. Πρόβολος. β. Μονοπροέχουσα. γ. Οριζοντίως στηριγµένοι. δ. Αµφιπροέχουσα. ε. Αµφιέρειστη. στ. Κατακόρυφα στηριγµένοι. Τι ονοµάζεται πεδίο ροής; α. Πεδίο ροής ονοµάζεται ο χώρος µέσα στον οποίο ρέουν τα υγρά. β. Πεδίο ροής ονοµάζεται το πεδίο όπου υφίσταται οποιοδήποτε µέγεθος. γ. Πεδίο ροής ονοµάζεται το ο χώρος προετοιµασίας υγρών που πρόκειται να αναµιχθούν. Ο συµβολισµός BI 4*1500* 3000 DIN 1543 st 34 σε ένα έλασµα σηµαίνει: Έλασµα πάχους 4mm, µήκους 1500mm, πλάτους 3000mm κατά DIN1543, χάλυβας St 34. α. Σωστό. β. Λάθος. Ο συµβολισµός I 400*4000 DIN 1025 st 42 σε ένα µορφοδοκό σηµαίνει: Μορφοδοκός διπλού ταυ, ύψους 400mm, µήκους 4000mm κατά DIN 1025 και χάλυβας St 42. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια είδη µεγγενών γνωρίζετε; α. Μέγγενη του εφαρµοστή. β. Μέγγενη του σιδηρουργού.

19 γ. Μέγγενη εργαστηριακών δοκιµών. δ. Σωληνοµέγγενη. ε. Μέγγενη εργαλειοµηχανών. στ. Μέγγενη βιοµηχανικής χρήσης. ζ. Φορητή µέγγενη. Τι είναι τα γλύφανα και πού χρησιµοποιούνται; Τα γλύφανα είναι εργαλεία που χρησιµοποιούµε για να δώσουµε στις τρύπες που έχουν διανοιχτεί µε τρυπάνι ή εσωτερική τόρνευση το ακριβές τους µέγεθος, απόλυτα κυλινδρικό σχήµα καθώς και καλή ποιότητα επιφανείας. Τα γλύφανα είναι κοπτικά εργαλεία χρησιµοποιούνται για την κοπή σπειρωµάτων. Τι είναι οι σπειροτόµοι και πού χρησιµοποιούνται; α. Οι σπειροτόµοι είναι κοπτικά εργαλεία πολλών κόψεων που χρησιµοποιούµε για να δώσουµε στις τρύπες που έχουν διανοιχτεί µε τρυπάνι ή εσωτερική τόρνευση το ακριβές τους µέγεθος απόλυτα κυλινδρικό σχήµα καθώς και καλή ποιότητα επιφανείας. β. Οι σπειροτόµοι είναι κοπτικά εργαλεία πολλών κόψεων που τα χρησιµοποιούµε για την κοπή σπειρωµάτων και τη βελτίωση οπών. Αναφέρατε σφάλµατα που γίνονται κατά την εκτέλεση των ηλώσεων α. διάµετρος καρφότρυπας πολύ µεγάλη. β. λάθος επιλογή εργαλείου και καρφιού. γ. άκρο προεξοχής του καρφιού πολύ µεγάλο. δ. κακό σφίξιµο των ελασµάτων. Πως µπορούµε να ξεχωρίσουµε σε µια συσκευή οξυγονοσυγκόλλησης ποια φιάλη είναι οξυγόνου και ποια ασετυλίνης βάση χρώµατος; α. Η φιάλη οξυγόνου έχει χρώµα µπλε ενώ της ασετυλίνης κίτρινο. β. Η φιάλη οξυγόνου έχει χρώµα κόκκινο ενώ της ασετυλίνης κίτρινο. β. Η φιάλη οξυγόνου έχει χρώµα κόκκινο ενώ της ασετυλίνης µπλε. Πως µπορούµε να ξεχωρίσουµε τους µανοεκτονωτές του οξυγόνου από εκείνους της ασετυλίνης; α. Ο µανοεκτονωτής οξυγόνου προσαρµόζεται στο κλείστρο της φιάλης µε τη βοήθεια µαστού, ενώ της ασετυλίνης µε τη βοήθεια καβαλέτου και ειδικού κλειδιού. Επίσης, του οξυγόνου φέρει δεξιόστροφο σπείρωµα ενώ της ασετυλίνης αριστερόστροφο σπείρωµα. β. Ο µανοεκτονωτής οξυγόνου προσαρµόζεται στο κλείστρο της φιάλης µε τη βοήθεια µαστού, ενώ της ασετυλίνης µε τη βοήθεια καβαλέτου και ειδικού κλειδιού. Επίσης, του οξυγόνου φέρει αριστερόστροφο σπείρωµα ενώ της ασετυλίνης δεξιόστροφο σπείρωµα. γ. Ο µανοεκτονωτής οξυγόνου προσαρµόζεται στο κλείστρο της φιάλης µε τη βοήθεια καβαλέτου, ενώ της ασετυλίνης µε τη βοήθεια µαστού και ειδικού κλειδιού. Επίσης, του οξυγόνου φέρει αριστερόστροφο σπείρωµα ενώ της ασετυλίνης δεξιόστροφο σπείρωµα. Σε ποιες περιπτώσεις µόνιµης σύνδεσης, οι ηλώσεις είναι αναντικατάστατες; α. Σε συνδέσεις κοµµατιών που δεν επιδέχονται συγκόλληση. β. Σε ελαφρές κατασκευές γ. Όταν η σύνδεση καταπονείται σε κρουστικά ή δυναµικά φορτία δ. Όταν υπάρχει κίνδυνος τα συνδεδεµένα κοµµάτια να χάσουν την αντοχή τους εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας που προκαλείται κατά τη συγκόλληση. ε. Σε περιπτώσεις που το κόστος συγκόλλησης είναι υψηλό 42 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ηλώσεις, ανάλογα µε το σκοπό και τις

20 απαιτήσεις που προορίζονται; α. Σταθερές. β. Στεγανές. γ. Ηλώσεις σύνθετης επικάλυψης. δ. Σταθερές και στεγανές. ε. Ηλώσεις προσκολλήσεως. Αναφέρετε σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται οι ηλώσεις, ανάλογα µε την τοποθέτηση των ελασµάτων: α. Ηλώσεις επικάλυψης β. Ηλώσεις µε αρµοκαλύπτρες. γ. Ηλώσεις φρεζάτες. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ηλώσεις, ανάλογα µε τις σειρές των ήλων; α. Ηλώσεις τετραγωνικού προφίλ β. Ηλώσεις απλής σειράς γ. ιπλής σειράς δ. Τριπλής σειράς Πότε η ήλωση λέγεται παράλληλη και πότε ροµβοειδής; α. Όταν οι άξονες των ήλων συµπίπτουν η ήλωση λέγεται παράλληλη, ενώ όταν οι σειρές µετατεθούν η ήλωση λέγεται ροµβοειδής. β. Όταν οι άξονες των ήλων συµπίπτουν η ήλωση λέγεται ροµβοειδής, ενώ όταν οι σειρές µετατεθούν η ήλωση λέγεται παράλληλη. γ. Τίποτα από τα παραπάνω. Τι σηµαίνει ο συµβολισµός, 1870 DΙΝ124 των ήλων; α. Ηµιστρόγγυλος ήλος µε διάµετρο 18mm και µήκος 70mm. β. Ηµιστρόγγυλος ήλος µε διάµετρο 70mm και µήκος 18mm. γ. Τετράγωνος ήλος µε διάµετρο 18mm και µήκος 70mm. Πώς διακρίνονται οι ηλώσεις ανάλογα µε τον αριθµό των διατοµών των ήλων; α. Απλής τοµής β. ιπλής τοµής γ. Πολλαπλών τοµών Αναφέρετε χρήσεις των κοχλιών: α. Μέσο λυόµενης σύνδεσης, β. Για µεγάλες µετατοπίσεις µε κανονικό σπείρωµα γ. Για τη δηµιουργία προέντασης δ. Για το πωµατισµό οπών ε. Για σταθερή µόνιµη σύνδεση στ. Ως ρυθµιστικός κοχλίας για τη ρύθµιση διακένου, ζ. Ως κοχλίας µέτρησης, για τη µεταβολή της περιστροφικής κίνησης και η. Για µικρές µετατοπίσεις µε χονδροειδές σπείρωµα. Αναφέρετε τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο κοχλίας: α. Από τον αυχένα που περιέχει το σπείρωµα και την κεφαλή διαφόρων σχηµάτων β. Από την κεφαλή γ. Από τον κορµό που αποτελείται από το σπείρωµα και τον αυχένα. Αναφέρετε τα είδη σπειρωµάτων ανάλογα µε τη µορφή, την κλίση, τον προορισµό τους: α. Ανάλογα µε τη µορφή: σπειροειδές και κυλινδρικό. β. Ανάλογα µε τη µορφή: τριγωνικό, τραπεζοειδές, ορθογωνικό, πριονωτό και

21 στρογγυλό. γ. Ανάλογα µε τη κλίση: δεξιόστροφα, αριστερόστροφα και εναλλάξ. δ. Ανάλογα µε τη κλίση: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. ε. Ανάλογα µε τον προορισµό: επιφανειακά και βάθους. στ. Ανάλογα µε τον προορισµό: εξωτερικά και εσωτερικά. Οι κυριότερες διαστάσεις του κοχλία και του περικόχλιου είναι: η εξωτερική διάµετρος, η εσωτερική διάµετρος του πυρήνα, η µέση διάµετρος σπειρώµατος, βάθος ή ύψος σπειρώµατος, το βήµα σπειρώµατος και η γωνία σπειρώµατος. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποιες είναι οι κατηγορίες σπειρωµάτων; α. Τριγωνικό. β. Μετρικό. γ. Whitworth. δ. Κελυφωτό. ε. Τραπεζοειδές. στ. Πριονοειδές. ζ. Σπειροειδές. η. Ειδικά σπειρώµατα. Αναφέρετε τι γνωρίζετε για τις συγκολλήσεις τήξης: α. Όταν η κόλληση και τα κοµµάτια που θα συγκολληθούν είναι µε το ίδιο υλικό λέγεται οµογενής συγκόλληση, διαφορετικά ετερογενής συγκόλληση. β. Όταν η κόλληση και τα κοµµάτια που θα συγκολληθούν είναι µε το ίδιο υλικό λέγεται αυτογενής συγκόλληση, διαφορετικά ετερογενής συγκόλληση. γ. Επιτυγχάνεται µε ολική θέρµανση και µε τήξη. δ. Επιτυγχάνεται µε τοπική θέρµανση και µε την τήξη. Τι γνωρίζετε για τις µεθόδους συγκόλλησης τήξης; α. Προσδίδουµε µικρή ποσότητα θερµότητας στα σηµεία συγκόλλησης, ενώ χρησιµοποιείται οξυγόνο ή ηλεκτρική ενέργεια. β. Προσδίδουµε µεγάλη ποσότητα θερµότητας στα σηµεία συγκόλλησης, χρησιµοποιείται οξυγόνο ή ηλεκτρική ενέργεια. γ. Προσδίδουµε µεγάλη ποσότητα θερµότητας στα σηµεία συγκόλλησης, χρησιµοποιείται αποκλειστικά οξυγόνο. Τι είναι η συγκόλληση µε πίεση; α. Είναι η συγκόλληση όπου τα υλικά θερµαίνονται προς συγκόλληση σε θερµοκρασία µεγαλύτερης της τήξης του µετάλλου και πιέζονται ώστε να συγγοληθούν. β. Είναι η συγκόλληση όπου τα υλικά θερµαίνονται προς συγκόλληση σε θερµοκρασία µικρότερη της τήξης του µετάλλου και πιέζονται δυνατά µε προσθήκη κόλλησης. γ. Είναι η συγκόλληση όπου τα υλικά θερµαίνονται προς συγκόλληση σε θερµοκρασία ίση µε τη θερµοκρασία τήξης του µετάλλου και πιέζονται ώστε να συγγοληθούν. Σε ποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες διακρίνονται οι σφήνες ανάλογα µε τη διάταξη και το είδος χρησιµοποίησης τους; α. ιαµήκεις σφήνες. β. Εγκάρσιες σφήνες. γ. Γωνιακές σφήνες. 57 Οι διαµήκεις σφήνες είναι οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες. Μια τέτοια

22 σφήνα είναι χαλύβδινο κοµµάτι ορθογωνικής διατοµής µε κλίση προς τη µία πλευρά 1:250. Για την τοποθέτηση της σφήνας στα συνδεόµενα κοµµάτια κατασκευάζονται πάνω σε αυτά αυλάκια, σφηνόδροµοι. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι γνωρίζετε για τις σφήνες οδηγούς; α. Είναι σφήνες διαµήκεις αλλά διαφέρουν ως προς το σχήµα τους και ασφαλίζονται µε κοχλίες ασφαλείας. β. Είναι εγκάρσιες σφήνες. γ. Είναι εγκάρσιες σφήνες αλλά διαφέρουν ως προς το σχήµα τους και ασφαλίζονται µε βίδες ασφαλείας. Τι γνωρίζετε για τις εγκάρσιες σφήνες α. ρησιµοποιούνται για τη σύνδεση τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων που έχουν µορφή πολυεδρική. β. ρησιµοποιούνται για τη σύνδεση δύο (2) στοιχείων που έχουν µορφή ράβδου. γ. ρησιµοποιούνται για τη σύνδεση άνω των δύο (2) στοιχείων που έχουν µορφή ελάσµατος. Τι γνωρίζετε για τα πολύσφηνα; α. Φέρουν στην περιφέρεια δύο σφήνες που διαµορφώνονται πάνω στην άτρακτο. Επιτρέπουν ακτινικές µετατοπίσεις της πλήµνης και χρησιµοποιούνται σε κιβώτια ταχυτήτων. β. Φέρουν στην περιφέρεια πολλές σφήνες που διαµορφώνονται πάνω στην άτρακτο. Επιτρέπουν ακτινικές µετατοπίσεις της πλήµνης και δε χρησιµοποιούνται σε κιβώτια ταχυτήτων. γ. Φέρουν στην περιφέρεια πολλές σφήνες που διαµορφώνονται πάνω στην άτρακτο. Επιτρέπουν αξονικές µετατοπίσεις της πλήµνης και χρησιµοποιούνται σε κιβώτια ταχυτήτων. Τι ονοµάζονται άξονες, άτρακτοι, στροφείς; α. Άτρακτος ονοµάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται µεταφέροντας ροπή, άξονας λέγεται κάθε ράβδος γύρω από την οποία περιστρέφονται άλλα εξαρτήµατα. Στροφείς ονοµάζονται τα σηµεία ατράκτου ή του άξονα όπου δηµιουργείται συνεργασία µε άλλα στοιχεία. β. Άτρακτος ονοµάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται µεταφέροντας ροπή, άξονας λέγεται κάθε ράβδος γύρω από την οποία περιστρέφονται άλλα εξαρτήµατα. Στροφείς ονοµάζονται τα σηµεία ατράκτου ή του άξονα στα οποία εδράζονται. γ. Άτρακτος ονοµάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται µεταφέροντας ροπή, άξονας λέγεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται µαζί µε άλλα εξαρτήµατα. Στροφείς ονοµάζονται τα σηµεία ατράκτου ή του άξονα στα οποία εδράζονται. Γιατί πρέπει να λειαίνονται οι στροφείς; α. Στόχος της λείανσης είναι η µείωση της επιφανειακής τραχύτητας ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής τριβής. β. Στόχος της λείανσης είναι η µείωση της επιφανειακής τραχύτητας ώστε να ελαττωθεί ο συντελεστής τριβής. γ. Στόχος της λείανσης είναι η µείωση της επιφανειακής τραχύτητας ώστε να µειωθεί η ταχύτητα περιστροφής του στροφέα. Ποια είναι τα είδη των στροφέων; α. Ακραίος εγκάρσιος. β. Ακραίος αξονικός. γ. Ενδιάµεσος εγκάρσιος. δ. Κωνικός κοχλιωτός.

23 ε. Σφαιρικός. στ. Κωνικός ζ. Αξονικός Τι γνωρίζετε για το βέλος κάµψης στις ατράκτους; α. Αφορά τη λειτουργία των ατράκτων λόγω αξονικών δυνάµεων που δέχονται την περιστροφή τους. β. Αφορά τη λειτουργία των ατράκτων λόγω αξονικών δυνάµεων που δέχονται από το σηµείο έδρασης τους. γ. Αφορά τη λειτουργία των ατράκτων λόγω εγκάρσιων δυνάµεων που δέχονται κατά τη συνεργασία τους µε στοιχεία άλλων ατράκτων. Τι γνωρίζετε για τη θερµοκρασία λειτουργίας των ατράκτων; α. Κατά τη σχεδίαση των ατράκτων αξόνων απαιτείται προσοχή στην υψηλή θερµοκρασία διότι προκαλεί διαστολή των ατράκτων. Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα αξονικής ελευθερίας κίνησης µε την κατάλληλη επιλογή εδράνου. β. Κατά τη σχεδίαση των ατράκτων αξόνων απαιτείται προσοχή στην υψηλή θερµοκρασία διότι προκαλεί συστολή των ατράκτων. Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ακτινικής ελευθερίας κίνησης µε την κατάλληλη επιλογή εδράνου. β. Κατά τη σχεδίαση των ατράκτων αξόνων απαιτείται η αύξηση σε υψηλή θερµοκρασία διότι προκαλεί µείωση των τριβών. Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ακτινικής ελευθερίας κίνησης µε την κατάλληλη επιλογή εδράνου. Τι είναι τα έδρανα ατράκτων; α. Έδρανα είναι τα στοιχεία που στηρίζουν τις ατράκτους στο σώµα-βάση της µηχανής ώστε να επιτυγχάνεται η περιστροφή τους. β. Έδρανα είναι τα στοιχεία που µεταφέρουν την περιστροφική κίνηση στις ατράκτους. γ. Έδρανα είναι τα στοιχεία που µεταφέρουν την αξονική κίνηση στις ατράκτους. Πώς διακρίνονται τα έδρανα σύµφωνα µε το είδος τριβής που αναπτύσσεται; α. ιακρίνονται σε έδρανα κύλισης (ρουλεµάν), έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα) και σε έδρανα µεταφοράς. β. ιακρίνονται σε έδρανα κύλισης (ρουλεµάν), έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα) και σε µηχανικά έδρανα. γ. ιακρίνονται σε έδρανα µεταφοράς, έδρανα κίνησης (κουζινέτα) και σε άτριβα έδρανα (ρουλεµάν). Τι είναι οι σύνδεσµοι; α. Οι σύνδεσµοι είναι τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την ένωση ατράκτων µε σκοπό την οµαλή µεταφορά δυνάµεων από τη µία άτρακτο στην άλλη. β. Οι σύνδεσµοι είναι τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την ένωση ατράκτων µε σκοπό την οµαλή µεταφορά της ροπής από τη µία άτρακτο στην άλλη. γ. Οι σύνδεσµοι είναι τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την ένωση ατράκτων µε σκοπό την οµαλή µεταφορά κινητικής ενέργειας από τη µία άτρακτο στην άλλη. Ποια είναι τα είδη κινητών συνδέσµων και τι επιτυγχάνουµε µε αυτούς; α. Τα είδη κινητών συνδέσµων είναι εγκάρσια κινητοί σύνδεσµοι, γωνιακά κινητοί σύνδεσµοι, και κυλινδρικοί. Με τους συνδέσµους επιτυγχάνουµε τη µεταφορά της ροπής από τη µία άτρακτο στην άλλη και την πλευρική µετατόπιση των δυο ατράκτων ή την απόσβεση στρεπτικών κραδασµών κατά τη µεταφορά της ροπής. β. Τα είδη κινητών συνδέσµων είναι αξονικά κινητοί σύνδεσµοι, γωνιακά κινητοί σύνδεσµοι, και αρθρωτοί. Με τους συνδέσµους επιτυγχάνουµε τη µεταφορά της ροπής από τη µία άτρακτο στην άλλη και την αξονική µετατόπιση των δυο ατράκτων ή την απόσβεση στρεπτικών κραδασµών κατά τη µεταφορά της ροπής. 70 Τι γνωρίζετε για τους αξονικά κινητούς συνδέσµους;

24 α. Επιτρέπουν τη µεταφορά της ροπής από τη µία άτρακτο στην άλλη µόνο αν µετατοπισθούν αξονικά. β. Επιτρέπουν τη µεταφορά της ροπής από τη µία άτρακτο στην άλλη ακόµα και αν µετατοπισθούν αξονικά. Πού χρησιµοποιούνται οι οδοντώσεις; α. Οι οδοντώσεις είναι κατάλληλες για απαιτήσεις µεγάλων ροπών, λίγων στροφών, ακρίβειας στη σχέση µετάδοσης, χαµηλού σχετικού θορύβου και µέσης διάρκειας. β. Οι οδοντώσεις είναι κατάλληλες για απαιτήσεις µεγάλων ροπών, πολλών στροφών, ακρίβειας στη σχέση µετάδοσης, χαµηλού σχετικού θορύβου και µεγάλης διάρκειας. γ. Οι οδοντώσεις είναι κατάλληλες για απαιτήσεις µεγάλων ροπών, πολλών στροφών, ακρίβειας στη σχέση µετάδοσης, χαµηλού σχετικού θορύβου και µικρής διάρκειας. Τι είναι ο βαθµός κάλυψης; α. Ο ανώτατος αριθµός των δοντιών ενός τροχού που συνεργάζονται ταυτόχρονα µε τα αντίστοιχα τους του άλλου. β. Ο µέσος αριθµός των δοντιών ενός τροχού που συνεργάζονται ταυτόχρονα µε τα αντίστοιχα τους του άλλου. γ. Ο κατώτατος αριθµός των δοντιών ενός τροχού που συνεργάζονται ταυτόχρονα µε τα αντίστοιχα τους του άλλου. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες µετάδοσης κίνησης και τι είδους οδοντωτοί τροχοί χρησιµοποιούνται; α. Γεωµετρικοί άξονες των ατράκτων παράλληλοι, µε οδοντωτούς τροχούς κυλινδρικούς. β. Γεωµετρικοί άξονες των ατράκτων τεµνόµενοι µε οδοντωτούς τροχούς κωνικούς. γ. Γεωµετρικοί άξονες των ατράκτων ασύµβατοι µε οδοντωτούς τροχούς κωνικούς. δ. Γεωµετρικοί άξονες των ατράκτων ασύµβατοι µε οδοντωτούς τροχούς ελικοειδείς ή ζεύγος ατέρµονα κοχλία και κορώνας. Τα υλικά κατασκευής των οδοντώσεων είναι: χυτοσίδηρος, χάλυβας, κράµατα αλουµινίου, ορείχαλκοι, κεραµικά, συνθετικές ρητίνες, πλαστικά. α. Σωστό. β. Λάθος. Με ποιες µεθόδους κατασκευάζονται οι οδοντώσεις; α. Στον τόρνο µε ειδικό εργαλείο β. Με αφαίρεση υλικού σε ειδικές εργαλειοµηχανές που απαιτούν πολλές ρυθµίσεις. γ. Σε αυτόµατη πλάνη δ. Σε φρεζοµηχανή. Ποιες είναι οι βασικές διαστάσεις των οδοντώσεων; α. Βήµα της οδόντωσης. β. Ύψος κεφαλής. γ. Επιφάνεια της οδόντωσης. δ. Ύψος ποδιού. ε. Πάχος δοντιού. στ. ιάκενο. ζ. Μήκος δοντιού. η. Εξωτερική διάµετρος. θ. Αριθµός δοντιών.

25 Γιατί εφαρµόζεται η τυποποίηση στις οδοντώσεις; α. Για οικονοµία στο κατασκευαστικό κόστος των οδοντωτών τροχών. β. Για όφελος των κατασκευαστών οδοντωτών τροχών. γ. Για να εξυπηρετηθεί η εναλλαξιµότητα µεταξύ των προϊόντων. δ. Για να αυξηθεί το κέρδος των βιοµηχανιών. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές; α. Ο βαθµός οκτανίων της βενζίνης δείχνει την αντιεκρηκτικότητα της βενζίνης. β. Ο βαθµός οκτανίων της βενζίνης δείχνει την καθαρότητα της βενζίνης. γ. Ο βαθµός οκτανίων της βενζίνης δείχνει την θερµογόνο δύναµη της βενζίνης. Η ανοχή άξονα Φ25h8=Φ25+0,000/Φ25-0,0033 είναι α. Γενική συµµετρική ανοχή β. Ανοχή βασικού άξονα γ. Γενική ασύµµετρη ανοχή Οι ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη: α. Λεπτά µεταλλικά ελάσµατα και σωλήνες µικρού πάχους τοιχώµατος β. αλυβδοελάσµατα και χαλυβδοσωλήνες γ. Τυποποιηµένα µεταλλικά προϊόντα έλασης Από τι προκύπτει ο καθαρός χρόνος µιας µηχανουργικής κατεργασίας; α. Από τον όγκο του προς αφαίρεση υλικού από τις συνθήκες κοπής. β. Από την ταχύτητα της κατεργασίας. γ. Από την ταχύτητα της κατεργασίας και τον όγκο του υλικού που αφαιρείται πενήντα-πενήντα. Ποια από τα παρακάτω υλικά έχει τις καλύτερες αντιτριβικές ιδιότητες: α. υτοσίδηρος. β. Κεραµικά υλικά. γ. Κράµατα µολύβδου. δ. Σκληροµέταλλα. Από τι εξαρτάται η τιµή της εσωτερικής ενέργειας ορισµένης µάζας ενός πραγµατικού απλού αερίου; α. Από τη θερµοκρασία του. β. Από τη θερµοκρασία και τον όγκο του. γ. Από την πυκνότητά του. Αν ένα σύστηµα βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία τότε αναφέρετε σε ποια ισορροπία βρίσκεται από τις παρακάτω: α. Mηχανική ισορροπία. β. Θερµική ισορροπία. γ. Mηχανική, θερµική και χηµική ισορροπία. Οι τετράχρονοι βενζινοκινητήρες έχουν πιο µικρές σχέσεις (µικρούς λόγους) συµπίεσης σε σχέση µε τους κινητήρες Diesel; α. Ναι. β. Όχι. γ. Μερικές φορές. δ. Όχι πάντα. Τι χρειάζεται να γνωρίζουµε για την επιλογή της πίεσης εξάτµισης σε έναν ψυκτικό κύκλο συγκεκριµένου ψυγείου; Το ψυκτικό µέσο και την επιθυµητή θερµοκρασία του ψυχόµενου χώρου. Το ψυκτικό µέσο και την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου Μόνο το ψυκτικό µέσο 87 Με ποιο κριτήριο επιλέγουµε την καλή λειτουργία ενός κοπτικού εργαλείου τόρνου βάσει των βασικών του γωνιών;

26 α. Με βάση του συνδυασµού των βασικών γωνιών που έχουν οριστεί. β. Με βάση τη γωνία αποβλήτου γ. Με βάση τη γωνία αποκοπής Η κατεργασία κοπής σε φρεζοµηχανή µπορεί να αποδώσει: Επιλέξετε τη σωστή απάντηση. α. Επιφάνειες οποιασδήποτε τρισδιάστατης γεωµετρικής µορφής β. Μόνο επίπεδες και κυλινδρικές επιφάνειες. γ. Μόνο επίπεδες επιφάνειες. Με µια εργαλειοµηχανή λείανσης κυλινδρικών επιφανειών παράγονται: Επιλέξετε τη σωστή απάντηση. α. Μόνο κυλινδρικές επιφάνειες υψηλής ποιότητας. β. Κυλινδρικές επιφάνειες υψηλής ποιότητας και µεγάλης ακρίβειας διαστάσεων. γ. Μόνο κυλινδρικές επιφάνειες µε µεγάλη ακρίβεια διαστάσεων. Οι τιµές των ανοχών διαστάσεων που αναγράφονται στα κατασκευαστικά µηχανολογικά σχέδια καθορίζονται: α. Με βάση τα προς κατεργασία υλικό και τις διαθέσιµες εργαλειοµηχανές. β. Μόνο υπολογιστικά ή πειραµατικά. γ. Υπολογιστικά ή/και πειραµατικά, µε βάση προηγούµενες συναφείς κατασκευές. Σε µια προγραµµατισµένη εργαλειοµηχανή οι συνθήκες κοπής καθορίζονται µε βάση το κατασκευαστικό σχέδιο του προς παραγωγή αντικειµένου σε συνδυασµό µε: α. Τις γνώσεις και την εµπειρία του µηχανικού. β. Το πρόγραµµα κατεργασίας. γ. Το πρόγραµµα κατεργασίας, τις γνώσεις και την εµπειρία µηχανικού. Στα κατασκευαστικά µηχανολογικά σχέδια επιβάλλεται η αναγραφή ανοχών διαστάσεων επειδή έτσι: α. Μειώνεται ο χρόνος κατεργασίας. β. Εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των κατεργασµένων αντικειµένων έναντι των σφαλµάτων κατεργασίας. γ. Αποφεύγεται ο ποιοτικός έλεγχος των κατεργασµένων αντικειµένων. Τι είναι οι ταχυχάλυβες; α. άλυβες που έχουν ψηθεί σε υψηλή ταχύτητα. β. Υλικά κατασκευής κοπτικών εργαλείων µέσης ταχύτητας κοπής. γ. Υλικά κατασκευής κοπτικών εργαλείων µεγάλης ταχύτητας κοπής. Σε σύγκριση µε τις µηχανουργικές κατεργασίες, οι χυτεύσεις, α. Προσφέρουν µεγαλύτερη ευχέρεια κατασκευής πολύπλοκων µορφών µε εξωτερικές και εσωτερικές λεπτοµέρειες. β. Αποδίδουν υψηλότερη ακρίβεια διαστάσεων και γεωµετρίας. γ. Έχουν πάντα χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Η αύξηση της περιεκτικότητας απλού ανθρακούχου χάλυβα σε άνθρακα: α. Αυξάνει µόνο το όριο θραύσης του. β. Αυξάνει τα όρια θραύσης και διαρροής του και µειώνει την ολκιµότητα του. γ. Αυξάνει το όριο θραύσης του, το όριο διαρροής του και την ολκιµότητα του. Πως εκφράζεται η διάρκεια ζωής ενός εργαλείου ψυχρής διαµόρφωσης ελάσµατος; α. Με το µέγιστο αριθµό αντικειµένων που παράγει µέχρι την αρχή της φθοράς του. β. Με το µέγιστο αριθµό αντικειµένων που παράγει µέχρι την πλήρη αχρήστευση του. γ. Με το µέσο αριθµό αντικειµένων που παράγει µέχρι την αρχή της φθοράς του.

27 Από τι εξαρτάται ο όγκος του αφαιρούµενου υλικού ανά µονάδα χρόνου σε µια κατεργασία κοπής; α. Την ταχύτητα της κοπής. β. Την επιτάχυνση του εργαλείου. γ. Το βάθος κοπής. δ. Την πρόωση του κοπτικού εργαλείου. ε. Τη µάζα του εργαλείου Ο έλεγχος σε αντοχή της ραφής συγκόλλησης γίνεται: α. Σε σύνθετη καταπόνηση. β. Ανάλογα µε το είδος της καταπόνησης. γ. Μόνο µε κάµψη. Για ποιο λόγο χρησιµοποιείται το ροπόκλειδο για τη σύσφιξη του περικοχλίου ενός περαστού κοχλία; α. Για να πετύχουµε τη δύναµη σύσφιξης ώστε να µην είναι δυνατό το λύσιµο της σύνδεσης. β. Για να πετύχουµε την απαιτούµενη δύναµη σύσφιξης. γ. Για να αξιοποιήσουµε όλη τη γκάµα των εργαλείων που διαθέτουµε. Τι δυνάµεις παραλαµβάνουν τα µονόσφαιρα έδρανα κύλισης µε βαθύ αύλακα; α. Ακτινικές και αξονικές. β. ιατµητικές και ακτινικές. γ. ιατµητικές και αξονικές. δ. Ακτινικές και αντίρροπες. Τι χρειάζεται για να εργάζεται ένα ακτινικό έδρανο ολίσθησης στις ευνοϊκές συνθήκες της υγρής τριβής; α. Να παρεµβάλλεται ένα φιλµ λαδιού ανάµεσα στο στροφέα και στην οπή. β. Να υπάρχει συναρµογή σύµφωνα µε τις κατάλληλες ανοχές ανάµεσα στο στροφέα και στην οπή. Πίνακας Γ3: Γενικές ερωτήσεις υψηλής δυσκολίας για τεχνικούς µηχανικούς 1 ης, 2 ης και 3 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση Ο ρόλος του στροφαλοφόρου άξονα είναι να µετατρέπει µε τη βοήθεια των στροφάλων, την παλινδροµική κίνηση του εµβόλου σε περιστροφική. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια είναι τα µέρη του στροφαλοφόρου άξονα; α. Κοµβία βάσης. β. Κοµβία µπιελών. γ. Βραχίονες. δ. Φίλτρα λαδιού. ε. Αγωγοί λαδιού. στ. Αντίβαρα. Τι εννοούµε µε τον όρο χρόνος stroke; α. Εννοούµε το χρόνο λειτουργίας του εµβόλου στα πλαίσια µιας απλής διαδροµής που αυτό εκτελεί ανάµεσα στις ακραίες θέσεις του. β. Εννοούµε το χρόνο λειτουργίας του εµβόλου στα πλαίσια δύο πλήρους περιστροφών του στροφαλοφόρου για τα δίχρονα και τεσσάρων περιστροφών για

28 τα τετράχρονα γ. Εννοούµε το χρόνο λειτουργίας του εµβόλου στα πλαίσια τεσσάρων πλήρους περιστροφών του στροφαλοφόρου για τα δίχρονα και δύο περιστροφών για τα τετράχρονα. Τι αποτυπώνεται σε ένα σπειροειδές διάγραµµα; α. Οι διαδικασίες του κινητήρα σε µία (1) περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. Τα σηµεία στα οποία ανοίγουν και κλείνουν οι βαλβίδες. β Οι διαδικασίες του κινητήρα σε δύο (2) περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα. Τα σηµεία στα οποία ανοίγουν και κλείνουν οι βαλβίδες. γ. Οι διαδικασίες του κινητήρα σε τέσσερις (4) περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα. Τα σηµεία στα οποία ανοίγουν και κλείνουν οι βαλβίδες. Ποιο είναι το υλικό µε το οποίο κατασκευάζονται οι κυλινδροκεφαλές; ποια τα πλεονεκτήµατα του έναντι του χυτοσίδηρου; α. Κράµατα αλουµινίου, διότι έχει καλύτερη θερµική αγωγιµότητα, µεγαλύτερο βάρος, µεγαλύτερη αντοχή, µεγαλύτερη ισχύ και µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. β. Κράµατα αλουµινίου, διότι έχει µικρότερη θερµική αγωγιµότητα, µικρότερο βάρος, µεγαλύτερη πυκνότητα, µεγαλύτερη ισχύ και µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. γ. Κράµατα αλουµινίου, διότι έχει καλύτερη θερµική αγωγιµότητα, µικρότερο βάρος, µεγαλύτερη αντοχή, µεγαλύτερη ισχύ και µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. Ποια από τα ακόλουθα, είναι µειονεκτήµατα της χρήσης κραµάτων αλουµινίου στις κυλινδροκεφαλές; α. Μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. β. Μεγαλύτερος συντελεστής διαστολής. γ. Μαλακότερο υλικό. δ. Μικρότερο βάρος. ε. Σκληρότερο υλικό. στ. Μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης. Από τι εξαρτάται το σχήµα της κυλινδροκεφαλής; α. Από το σύστηµα ψύξης. β. Από τον αριθµό και τη θέση των βαλβίδων. γ. Από τον αριθµό των κυλίδρων. δ. Από τη διάταξη των κυλίνδρων. Γιατί χρησιµοποιούνται πολλοί κύλινδροι στους κινητήρες; α. Καλύτερη συγκέντρωση ισχύος. β. Ευκολότερη ζυγοστάθµιση. γ. Οµοιοµορφία περιστροφής. δ. Μεγαλύτερη ροπή. ε. Ευκολότερη εκκίνηση. Ποια τα είδη κεντροφόρου άξονα βάσει της θέσης του; α. Κινητήρας µε βαλβίδες στην κυλινδροκεφαλή και τον εκκεντροφόρο άξονα στα πλάγια. β. Κινητήρας µε τις βαλβίδες και τον εκκεντροφόρο άξονα στην κυλινδροκεφαλή. γ. Κινητήρας µε τις βαλβίδες και τον εκκεντροφόρο άξονα στο κάτω µέρος των κυλίδρων δ. Κινητήρας µε βαλβίδες και εκκεντροφόρο άξονα στα πλάγια. 10 Ποια είναι τα συστήµατα εξαερισµού;

29 α. Συστήµατα κανονικής πορείας µε µερική και πλήρη ισχύ του κινητήρα. β. Σύστηµα βραδυπορείας. γ. Σύστηµα στιγµιαίας επιτάχυνσης. δ. Σύστηµα θερµής επιτάχυνσης. ε. Σύστηµα ψυχρής επιτάχυνσης. Τι είναι το υδροχιτώνιο; α. Ο κενός χώρος των κυλίνδρων του κινητήρα. β. Ο κενός χώρος των κυλίνδρων του κινητήρα και του κυρίου σώµατος, µέσα στα υδροχιτώνια κυκλοφορεί ψυκτικό υγρό. γ. Ο κενός χώρος των κυλίνδρων του κινητήρα από το άνω σηµείο του εµβόλου µέχρι τη βαλβίδα εισαγωγής καυσίµου. Ποιες είναι οι κατηγορίες υπερπλήρωσης µε εκµετάλλευση της δυναµικής συµπεριφοράς του ατµοσφαιρικού αέρα; α. Υπερπλήρωση µε αγωγούς δυναµικής πίεσης. β. Υπερπλήρωση µε συντονισµένους αυλούς. γ. Υπερπλήρωση µε πολλαπλή εισαγωγή µεταβλητού µήκους. δ. Υπερπλήρωση µε µονή εισαγωγή µεταβλητού µήκους. Οι διαδικασίες λειτουργίας µιας δίχρονης µηχανής diesel είναι: Καύση καυσίµου --> εκτόνωση καυσαερίων --> έναρξη εξαγωγής των καυσαερίων - > σάρωση κυλίνδρου µε αέρα. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µηχανών diesel έναντι των βενζινοµηχανών; Αναφέρατε τέσσερα (4) από αυτά. α. Μικρότερη κατανάλωση. β. αµηλότερη ροπή. γ. Μεγαλύτερος θερµικός συντελεστής απόδοσης. δ. Μικρότερος θερµικός συντελεστής απόδοσης. δ. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ε. Αξιοπιστία. στ. Καλύτερη ροπή. ζ. Περισσότερη ασφάλεια. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί τύποι εγχυτήρων καυσίµου σε κινητήρες; α. Με ακροφύσιο στραγγαλισµού. β. Τύπου πεταλούδας. γ. Τύπου οπής. Ποιοι είναι οι δύο (2) βασικοί τύποι σάρωσης κυλίνδρου στις δίχρονες µηχανές diesel; α. Τύπος ευθείας ροής του αέρα σάρωσης. β. Βρογχοειδούς σάρωσης. γ. Περιστροφικής σάρωσης. Ποιες είναι οι διαφορές στο σύστηµα ψύξης µεταξύ µηχανών diesel και βενζινοµηχανών; α. Στο µέγεθος, ψυκτική ικανότητα λόγω µικορύ µεγέθους των µηχανών diesel. γ. Στο µέγεθος, ψυκτική ικανότητα λόγω µικρού αριθµού κυλίνδρων των µηχανών diesel. Στο µέγεθος, ψυκτική ικανότητα λόγω µεγάλου µεγέθους των µηχανών diesel. 18 Πότε ένα υλικό καλείται ισότροπο και πότε ανισότροπο;

30 α. Ένα υλικό που θεωρείται ως ένα τρισδιάστατο σώµα και παρουσιάζει τις ίδιες ιδιότητες προς κάθε διεύθυνση εξέτασης του καλείται ισότροπο. Αντίθετα, εάν το υλικό παρουσιάζει διαφορετική (µηχανική) συµπεριφορά σε διάφορες διευθύνσεις τότε καλείται ανισότροπο. β. Ένα υλικό που θεωρείται ως ένα τρισδιάστατο σώµα και παρουσιάζει την ίδια θερµική συµπεριφορά προς µία διεύθυνση εξέτασης του καλείται ισότροπο. Αντίθετα, εάν το υλικό παρουσιάζει διαφορετική (θερµική) συµπεριφορά στην ίδια διεύθυνση τότε καλείται ανισότροπο. γ. Ένα υλικό που θεωρείται ως ένα τρισδιάστατο σώµα και παρουσιάζει την ίδια ελαστική συµπεριφορά προς µία διεύθυνση εξέτασης του καλείται ισότροπο. Αντίθετα, εάν το υλικό παρουσιάζει διαφορετική ελαστική συµπεριφορά στην ίδια διεύθυνση τότε καλείται ανισότροπο. ώσε τον ορισµό της ταχύτητας κοπής. α. Είναι ο µέσος ρυθµός κοπής όλων των σχετικών κινήσεων. β. Είναι ο ρυθµός κοπής στην κύρια κίνηση. γ. Είναι ο ρυθµός κοπής στην διάρκεια µιας ώρας. ώσε τον ορισµό της πρόωσης. α. Η πρόωση εκφράζει την περιοδική κίνηση του κοπτικού εργαλείου σε περιόδους ανά λεπτό (περίοδοι/min). α. Η πρόωση εκφράζει την συχνότητα περιοδικής κίνησης του κοπτικού εργαλείου ανά λεπτό (περίοδοι/min). γ. Η πρόωση εκφράζει την ταχύτητα κίνησης του κοπτικού εργαλείου σε χιλιοστά ανά λεπτό (mm/min). Το βάθος κοπής είναι η απόσταση ανάµεσα στην ακατέργαστη και στην κατεργασµένη επιφάνεια του κοµµατιού ή το βάθος εισχωρήσεις του κοπτικού εργαλείου µέσα στο υλικό του κοµµατιού. α. Σωστό. β. Λάθος. Ο συντελεστής ασφάλειας ενός υλικού είναι ο λόγος της τιµής της πραγµατικής ιδιότητας ενός υλικού (π.χ. µηχανική αντοχή, σ) ως προς την ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της µε βάση τις απαιτήσεις της κατασκευαστής σ (σ επ ) και εκφράζεται ως: n= > 1 σ επ α. Σωστό. β. Λάθος. Ο δείκτης συµπίεσης αποβλήτου κατά την κατεργασία αφαίρεσης υλικού σε µια εργαλειοµηχανή είναι ο λόγος του πραγµατικού πάχους του αποβλήτου h 2 προς το θεωρητικό πάχος h 1, συµβολίζεται µε λ και εκφράζεται ως: λ λ= λ 1 2 α. Σωστό. β. Λάθος. Αναφέρετε τις µορφές φθοράς ενός κοπτικού εργαλείου. α. Φθοράς ελεύθερης επιφάνειας. β. Φθορά κρατήρα στην επιφάνεια αποβλήτου. γ. Οξείδωση λόγω τριβής δ. Απολέπιση της κόψης. ε. Μικροθραύσης, ρωγµές.

31 Σε περίπτωση αλλαγής κοπτικού εργαλείου κατά την κοπή σπειρωµάτων στο τόρνο τι χρειάζεται να ξαναρυθµίσουµε ; α. ρειάζεται καινούρια ρύθµιση η θέση του κοπτικού εργαλείου και ο κοχλίας σπειρωµάτων κατά την διάρκεια της καινούριας ρύθµισης να παραµένει σε εµπλοκή. β. ρειάζεται καινούρια ρύθµιση ο αριθµός στροφών του κοπτικού εργαλείου και ο κοχλίας σπειρωµάτων κατά την διάρκεια της καινούριας ρύθµισης να παραµένει σε εµπλοκή. γ. ρειάζεται καινούρια ρύθµιση το µήκος του κοπτικού εργαλείου και ο κοχλίας σπειρωµάτων κατά την διάρκεια της καινούριας ρύθµισης να παραµένει εκτός εµπλοκής. Σε ένα σωστά ρυθµισµένο τόρνο ρεβόλβερ κάθε πότε γίνονται µετρήσεις στη διαδικασία παραγωγής κοµµατιών; α. Οι µετρήσεις γίνονται σε κάθε κοµµάτι κατά την παραγωγή και έλεγχοι των διαστάσεων για την εξακρίβωση της ορθότητας των ρυθµίσεων. β. Οι µετρήσεις γίνονται κάθε δέκα κοµµάτια κατά την παραγωγή αλλά κατά αραιά διαστήµατα γίνονται οι έλεγχοι των διαστάσεων για την εξακρίβωση της ορθότητας των ρυθµίσεων. Οι µετρήσεις δεν γίνονται σε κάθε κοµµάτι κατά την παραγωγή αλλά κατά αραιά διαστήµατα γίνονται οι έλεγχοι των διαστάσεων για την εξακρίβωση της ορθότητας των ρυθµίσεων. Ποια από τα ακόλουθα γράµµατα χαρακτηρίζουν τη σκληρότητα του κοπτικού εργαλείου µιας φρέζας; α. L: για πολύ µαλακούς χάλυβες και χυτοσίδηρο µέχρι 50ΗΒ β. Ν: για µαλακούς χάλυβες και χυτοσίδηρο µέχρι 180ΗΒ γ. Η: για πολύ σκληρούς χάλυβες και χυτοσίδηρο πάνω από 180ΗΒ δ. W: για πολύ µαλακά υλικά Το βήµα ενός κοχλία είναι 2,5 cm. Ο χειριστής εξασκεί δύναµη F=25N κάθετα στον άκρο του οριζόντιου στροφάλου µήκους 1m. Να βρείτε τη δύναµη αντίστασης. α. F = 2πR = Aβ Α = (F2πR/β) = 6280 Ν. β. F = 2πR = Aβ Α = (F2πR/β) = 628 Ν. γ. F = 2πR = Aβ Α = (F2πR/β) = 62,8 Ν. Να διατυπωθεί η αρχή του Pascal. α. Αν ένα υγρό ηρεµεί τότε κάθε µεταβολή της πίεσης του σε ένα σηµείο µεταβάλει την ταχύτητα κίνησης των µορίων του υγρού. β. Αν ένα υγρό ηρεµεί τότε κάθε µεταβολή της πίεσης του σε ένα σηµείο µεταφέρεται ισόποσα σε όλα τα σηµεία του υγρού. γ. Αν ένα υγρό ηρεµεί τότε κάθε µεταβολή της πίεσης του σε ένα σηµείο µετατρέπεται ισόποσα σε στατική πίεση σε όλα τα σηµεία του υγρού. Οι µαθηµατικοί τύποι που µας δίνουν την ειδική µεταβολή του µήκους (ε) και το µέτρο ελαστικότητας (Ε) είναι οι ακόλουθοι (όπου σ είναι η τάση) : l 1 σ ε = και Ε= l ε α. Σωστό. β. Λάθος.

32 31 Αν το µέτρο ελαστικότητας του υλικού της ράβδου είναι ίσο µε Ε= dan/m 2. Να προσδιοριστεί η επιµήκυνση ( l) της ράβδου µε κυκλική διατοµή διαµέτρου d=10mm και µήκος l=1,40m που εφελκύεται από φορτίο F l F=4500daN. Η επιµήκυνση ( l) δίνεται από τον τύπο: l = A E α. Η επιµήκυνση είναι 4,45 mm. β. Η επιµήκυνση είναι 44,5 mm. γ. Η επιµήκυνση είναι 445 mm. Υπόδειξη: Ποιες από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι σωστές; α. Η διατοµή ενός δοκού µεταβάλλεται από θέση σε θέση, ανάλογα µε τη µεταβολή στη τάση της δοκού. Η διατοµή της δοκού στην οποία αντιστοιχεί ονοµάζεται επικίνδυνος διατοµή. β. Οι διάφορες διατοµές µιας δοκού περιστρέφονται γύρω από ένα άξονα, τον ουδέτερο άξονα που συµπίπτει µε εκείνον του κέντρου βάρους των διατοµών. γ. Κατά την κάµψη µιας δοκού, όταν φορτίζεται µε ζεύγη ίσης ροπής και αντίθετης φοράς έχουµε καµπύλωση της δοκού και µετατοπίσεις των επίπεδων διατοµών που περιστρέφονται γύρω από τον ουδέτερο άξονα. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις είναι σωστές; Τα σηµεία του ουδέτερου άξονα δεν έχουν µηδενικές τάσεις: Στην κυκλική διατοµή η σχέση µεταξύ τάσης και παραµόρφωσης είναι: G= r γ Στην κυκλική διατοµή η σχέση µεταξύ στρεπτικής ροπής, τάσης και γωνίας r θ Mt στροφής, γειτονικών διατοµών είναι: = G= ρ l I Ποια από τις ακόλουθες διατυπώσεις είναι η σωστή για την περιγραφή της αρχής του Αρχιµήδη. α. Κάθε σώµα βυθισµένο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση µε το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. β. Κάθε σώµα βυθισµένο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση µε το βάρος του. γ. Κάθε σώµα βυθισµένο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση µε τον όγκο του ρευστού που εκτοπίζει σε κυβικά µέτρα. Τι πρέπει να προσέχουµε για να κάνουµε µια σωστή µέτρηση µε ένα παχύµετρο; α. το αντικείµενο να είναι σε επαφή µε τις επιφάνειες των ραµφών και όχι µε τις ακµές τους. β. το αντικείµενο να είναι σε επαφή µε τις επιφάνειες των ακµών και όχι των ραµφών τους. γ. το αντικείµενο να µην τοποθετείται στην άκρη των ραµφών αλλά στο εσωτερικό του µεταξύ του διάκενου. δ. τα ράµφη να πιέζονται έντονα µεταξύ τους πάνω στο αντικείµενο. ε. τα ράµφη να µην πιέζονται έντονα µεταξύ τους πάνω στο αντικείµενο. στ. διαβάζουµε την ένδειξη πάντα κάθετα και όχι πλάγια. ρ

33 Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε ως εργαλείο χειρός χαράκτη από ορείχαλκο; α. Σε σκληρά και λεπτά ελάσµατα για να αποφύγουµε την ελάττωση της αντοχής σε κάµψη του ελάσµατος. β. Σε µαλακά και παχιά ελάσµατα για να αποφύγουµε την αύξηση του πάχους κοπής του ελάσµατος καθώς και σε περιπτώσεις οξειδωµένων ή ανώµαλων επιφανειών για λόγους δυσκολίας. γ. Σε µαλακά και λεπτά ελάσµατα για να αποφύγουµε την ελάττωση της αντοχής σε κάµψη του ελάσµατος καθώς και σε περιπτώσεις οξειδωµένων ή ανώµαλων επιφανειών γι αλόγους ευκρίνειας. Για ποιους από τους ακόλουθους λόγους, στις µεθόδους διαµόρφωσης εν ψυχρώ απαιτούνται µεγάλα φορτία; α. τα µέταλλα υφίστανται σκλήρυνση µετά από έντονη πλαστική παραµόρφωση εν ψυχρώ. β. η θερµοκρασία περιβάλλοντος και το όριο διαρροής τους είναι πολύ υψηλό. γ. η θερµοκρασία περιβάλλοντος το όριο διαρροής τους είναι πολύ χαµηλό. Ποιες από τις ακόλουθες απαιτήσεις λαµβάνονται υπόψη σε µια κατασκευή για να επιλέξουµε το είδος της συνδέσεως κοµµατιών ή στοιχείων µηχανών; α. Λυόµενη ή µη σύνδεση. β. Μηχανική αντοχή των στοιχείων σύνδεσης. γ. Αντοχή των στοιχείων σύνδεσης σε διάβρωση. δ. Στεγανότητα κατασκευής. ε. Ασφάλεια κατασκευής. στ. Κατασκευαστική εµπειρία τεχνίτη. ζ. Κατασκευαστική δυνατότητα. η. Κόστος κατασκευής. θ. ρωµατική διαφορά. ι. Αισθητικό αποτέλεσµα. Για ποιούς από τους ακόλουθους λόγους, το υλικό των ήλων πρέπει να είναι ίδιο µε το υλικό των προς σύνδεση ελασµάτων; α. Υπάρχει κίνδυνος λασκαρίσµατος της καρφωτής σύνδεσης λόγω διαφορετικού συντελεστή διαστολής των δύο (2) υλικών. β. Στις καρφωτές συνδέσεις από ελαφρά µέταλλα (χαλκό, αλουµίνιο) υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. γ. Στις καρφωτές συνδέσεις από βαριά µέταλλα υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Ποια από τα ακόλουθα είναι στάδια κεφαλώµατος του ήλου εν ψυχρώ σε σύνδεση χαλύβδινων ελασµάτων; α. Σφίξιµο των ελασµάτων µε κοίλο ζουµπά. β. Σφίξιµο των ελασµάτων µε τετράγωνο ζουµπά. γ. ιόγκωση του κορµού και του άκρου προεξοχής του καρφιού. δ. Προδιαµόρφωση του κεφαλώµατος του καρφιού. ε. ιαπλάτυνση του κεφαλώµατος µε σφυρί πέννας. στ. ιαπλάτυνση του κεφαλώµατος µε µατσόλα ζ. Τελική διαµόρφωση µε ζουµπά κεφαλώµατος. Με βάση ποια πρότυπα είναι τυποποιηµένοι οι ήλοι χαλύβδινων συνδέσεων και δώστε ένα παράδειγµα για στρογγυλοκέφαλο ήλο. α. Βάση των γερµανικών προτύπων DIN και π.χ. στρογγυλοκέφαλος ήλος DIN 550 5*20 St32. β. Βάση των γερµανικών προτύπων DIN και π.χ. στρογγυλοκέφαλος ήλος DIN 660 5*20 St34.

34 γ. Βάση των γερµανικών προτύπων DIN και π.χ. στρογγυλοκέφαλος ήλος DIN 440 5*20 St30. Αναφέρατε τις ελάχιστες και µέγιστες αποστάσεις που πρέπει να έχουν οι κοχλίες µεταξύ τους σε µια σύνδεση ελασµάτων. α. Απόσταση µεταξύ κοχλίων (t) Min d 1 max 3d 1 όπου d 1 =η διάµετρος της οπής. β. Απόσταση µεταξύ κοχλίων (t) Min 2d 1 max 3d 1 όπου d 1 =η διάµετρος της οπής. γ. Απόσταση µεταξύ κοχλίων (t) Min 3d 1 max 6d 1 όπου d 1 =η διάµετρος της οπής. Ο βαθµός απόδοσης µιας αντλίας, ορίζεται ως το πηλίκο του ωφέλιµου έργου που αποδίδει η αντλία προς το χορηγούµενο σε αυτή και παρέχει το µέτρο του συνόλου των απωλειών της. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι ονοµάζεται στατικό ύψος µιας αντλίας; α. Η κατακόρυφη απόσταση από τη στάθµη αναρρόφησης έως τη στάθµη κατάθλιψης του υγρού. β. Η οριζόντια απόσταση από τη στάθµη αναρρόφησης έως τη στάθµη κατάθλιψης του υγρού. γ. Η κατακόρυφη απόσταση από τη είσοδο του υγρού στην αντλία µέχρι την έξοδο του υγρού από την αντλία. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες επηρεάζουν το ποσό ενέργειας που καταναλώνεται στα έδρανα; α. Η κατακόρυφη δύναµη. β. Η οριζόντια δύναµη. β. Η ποιότητα των συνεργαζόµενων επιφανειών. γ. Η λίπανση. Ανάλογα µε το πάχος των ελασµάτων που θα ηλεκτροσυγκολληθούν, επιλέγεται και η κατάλληλη προετοιµασία των άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων προκειµένου να γίνει η κατάλληλη ραφή. Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες προετοιµασίες άκρων είναι σωστές; α. Για ελάσµατα έως 5mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου I. β. Για ελάσµατα έως 5mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου V. γ. Για ελάσµατα έως 15mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου V. δ. Για ελάσµατα έως 15mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου W. ε. Για ελάσµατα από 15mm έως 25mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου W. στ. Για ελάσµατα από 15mm έως 25mm εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου. ζ. Για ελάσµατα από 25mm και άνω εφαρµόζεται προετοιµασία άκρων των προς συγκόλληση τεµαχίων για ραφή τύπου U. Σύγκριση εδράνων ολίσθησης κύλισης α. Η διαφορά έγκειται στη µορφή της αναπτυσσόµενης τριβής, τριβή ολίσθησης ή τριβή κύλισης. β. Η διαφορά έγκειται στην αναπτυσσόµενη ροπή περιστροφής. Η διαφορά έγκειται στην αναπτυσσόµενη ροπή κάµψης. Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν τα έδρανα; α. Επιτρέπουν την περιστροφή της ατράκτου που στηρίζουν.

35 β. Μεταβιβάζουν τις δυνάµεις. γ. Επιτρέπουν αξονική µετατόπιση. δ. Φέρουν αγωγούς λίπανσης. ε. Επιτρέπουν την οριζόντια µετατόπιση. στ. Επιτρέπουν την περιστροφή µε µικρά σφάλµατα. ζ. Επιτρέπουν µικρές κλίσεις της ατράκτου. Αναφέρετε τις κατηγορίες εδράνων σύµφωνα µε τη θέση των ατράκτων. α. Αξονικά. β. Εγκάρσια. γ. ιαµήκη. Αναφέρετε τις κατηγορίες εδράνων ανάλογα µε το είδος της τριβής που αναπτύσσεται. α. Ολίσθησης. β. Σταθερής ροπής. γ. Κύλισης. Αναφέρετε τις κατηγορίες εδράνων ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους. α. Αυτορύθµιστα. β. Αυτοκινούµενα. γ. Σταθερά. Τα έδρανα ολίσθησης, αποτελούνται από τον τριβέα, η λίπανση γίνεται µε ορυκτέλαιο και δεν φέρουν βάση στήριξης. α. Σωστό. β. Λάθος. Τα έδρανα κύλισης, αποτελούνται από τον εσωτερικό δακτύλιο, τα στοιχεία κύλισης, τον κλωβό θήκη και τον εξωτερικό δακτύλιο. α. Σωστό. β. Λάθος. Πως τυποποιούνται τα έδρανα κύλισης; α. Τυποποιούνται µε 5 ψηφία, ο 1 ο ς είναι το είδος ρουλµάν, ο 2 ο ς µε τη σειρά πλάτους, ο 3 ο ς µε τη σειρά εξωτερικής διαµέτρου, 4 ο ς και 5 ο ς δίνει τη διάµετρο του εσωτερικού δακτυλίου. β. Τυποποιούνται µε 5 ψηφία, ο 1 ο ς είναι το είδος ρουλµάν, ο 2 ο ς µε τη σειρά εξωτερικής διαµέτρου, ο 3 ο ς µε τη σειρά πλάτους, 4 ο ς και 5 ο ς δίνει τη διάµετρο του εσωτερικού δακτυλίου. γ. Τυποποιούνται µε 5 ψηφία, ο 1 ο ς είναι το είδος ρουλµάν, ο 2 ο ς µε τη σειρά εσωτερικής διαµέτρου, ο 3 ο ς µε τη σειρά πλάτους, 4 ο ς και 5 ο ς δίνει τη διάµετρο του εξωτερικού δακτυλίου. Ποια από τα ακόλουθα είναι είδη εδράνων κύλισης ; α. Μονόσφαιρα. β. Μονόσφαιρα πλάγιας επαφής. γ. ίσφαιρα αυτορυθµιζόµενα. γ. Μονοκύλινδρα. δ. Κωνικά. ε. Τραπεζοειδή. στ. ίσφαιρα πλάγιας επαφής. ζ. Τρίσφαιρα πλάγιας επαφής. η. ικύλινδρα αυτορυθµιζόµενα. θ. Τετρακύλινδρα αυτορυθµιζόµενα. ι. Βελονοειδή. ια. Αξονικά.

36 Τι γνωρίζετε για τη λίπανση των εδράνων; Με ποιους τρόπους γίνεται η λίπανση τους; α. Η λίπανση χρειάζεται για την ταχύτερη λειτουργία των εδράνων ολίσθησης και των εδράνων κύλισης. Γίνεται µε ορυκτέλαιο συγκεκριµένων προδιαγραφών στο διάκενο µεταξύ στροφέα και εδράνου και αυξάνει το συντελεστή ολίσθησης. β. Η λίπανση χρειάζεται για την οµαλή λειτουργία των εδράνων ολίσθησης και των εδράνων κύλισης. Γίνεται µε ορυκτέλαιο συγκεκριµένων προδιαγραφών στο διάκενο µεταξύ στροφέα και εδράνου και µειώνει το συντελεστή ολίσθησης. γ. Η λίπανση χρειάζεται για την αξονική κίνηση των εδράνων ολίσθησης και των εδράνων κύλισης. Γίνεται µε ορυκτέλαιο συγκεκριµένων προδιαγραφών στο διάκενο µεταξύ στροφέα και εδράνου και αυξάνει την ταχύτητα. Τι γνωρίζετε για τους εύκαµπτους συνδέσµους κόπλερ; α. ρησιµοποιούνται στις έµµεσες µεταδόσεις κινήσεων, παρέχουν δυνατότητα µικρών µετατοπίσεων των ατράκτων και εξοµαλύνουν τις απότοµες ενδεχόµενες µεταβολές ισχύος. β. ρησιµοποιούνται στις απευθείας µεταδόσεις κινήσεων, παρέχουν δυνατότητα µεγάλων µετατοπίσεων των ατράκτων και εξοµαλύνουν τις απότοµες ενδεχόµενες µεταβολές της ροπής κάµψης. γ. ρησιµοποιούνται στις απευθείας µεταδόσεις κινήσεων, παρέχουν δυνατότητα µικρών µετατοπίσεων των ατράκτων και εξοµαλύνουν τις απότοµες ενδεχόµενες µεταβολές της ροπής. Τι ανάγκες καλύπτουν οι λυόµενοι σύνδεσµοι και ποιοι είναι; α. ρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη διακοπής και στη συνέχεια επανασύνδεσης της ροπής που µεταφέρουν οι συνδεόµενοι άτρακτοι χωρίς σταµάτηµα της περιστροφής της κινητήριας ατράκτου. β. ρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη διακύµανσης της ισχύος που µεταφέρουν οι συνδεόµενοι άτρακτοι µε σταµάτηµα της περιστροφής της κινητήριας ατράκτου, ανάλογα µε το φορτίο. γ. ρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη διακύµανσης της ροπής κάµψης που µεταφέρουν οι συνδεόµενοι άτρακτοι χωρίς σταµάτηµα της περιστροφής της κινητήριας ατράκτου. Το υλικό των συνδεοµένων ελασµάτων και των ήλων πρέπει να είναι απαραίτητα το ίδιο, γιατί διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθεί σκουριά και φθορά των µετάλλων από την εµφάνιση διµεταλλικών τάσεων στα σηµεία επαφής. α. Σωστό. β. Λάθος. Το διαµετρικό βήµα ή Modul, είναι ο λόγος t/π, ο οποίος δείχνει το µήκος της διαµέτρου που αντιστοιχεί σε κάθε δόντι και εκφράζεται σε mm και ονοµάζεται διαµετρικό βήµα. α. Σωστό. β. Λάθος. Η πρόταση (προένταση) που εφαρµόζεται σε κοχλίες σύνδεση: α. αυξάνει το βαθµό απόδοσης του κοχλία. β. αυξάνει τη δυνατότητα λειτουργίας του κοχλία σε δυναµική καταπόνηση. γ. αυξάνει την αντοχή του κοχλία σε εφελκυσµό. Η σύνδεση ατράκτου πλήµνης µε οδηγό σφήνα υπολογίζεται σε: α. πίεση επιφάνειας. β. διάτµηση. γ. στρέψη. 63 Οι οδοντωτοί ιµάντες µεταφέρουν τη ροπή στρέψης µέσω:

37 α. οδοντωτών τροχαλιών. β. επίπεδων τροχαλιών. γ. τραπεζοειδών τροχαλιών. Η εξωτερική διάµετρος αγγλικού σπειρώµατος whitworth R1 ½" για σωλήνες είναι ίση µε: α. 38,1 mm. β. 47,8 mm. γ. 25,5 mm. Στις ισόχωρες µεταβολές ποσότητας αερίου σε κλειστό σύστηµα: α. παράγεται έργο. β. απορροφάται έργο. γ. ούτε παράγεται ούτε απορροφάται έργο. Ο κύκλος carnot του τέλειου αερίου περιλαµβάνει τις εξής µεταβολές: α. ύο (2) ισοθερµικές και δύο (2) αδιαβατικές. β. ύο (2) ισοβαρείς και δύο (2) αδιαβατικές. γ. ύο (2) ισοθερµικές και δύο (2) ισοβαρείς. Εξηγείστε τι σηµαίνει η τυποποίηση ενός εξαγωνικού κοχλία DIN 931-M 8*50 m-8,8 α. DIN 931: αριθµός µητρώου κανονισµού, Μ: µέτριο σπείρωµα, 8*50: εξωτερική διάµετρος σπειρώµατος 8mm, µήκος κορµού 50mm, M: ποιότητα εξωτερικής επιφάνειας, m: µέση, 8,8: κατηγορία αντοχής. β. DIN 931: αριθµός φύλλο κανονισµού, Μ: µετρικό σπείρωµα, 8*50: εξωτερική διάµετρος σπειρώµατος 8mm, µήκος κορµού 50mm, M: ποιότητα εξωτερικής επιφάνειας, m: µέση, 8,8: κατηγορία αντοχής. γ. DIN 931: αριθµός φύλλο κανονισµού, Μ: µεγάλο σπείρωµα, 8*50: εσωτερική διάµετρος σπειρώµατος 8mm, µήκος σπειρώµατος 50mm, M: ποιότητα εξωτερικής επιφάνειας, m: µέση, 8,8: κατηγορία αντοχής. Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές: α. Η συνισταµένη ενός ζεύγους δυνάµεων έχει µέτρο το διπλάσιο µέτρο της µίας δύναµης. β. Ο φορέας της δεν µπορεί να οριστεί, διότι δεν υπάρχει. γ. Είναι δυνατή η µεταφορά µιας δύναµης σε µια διεύθυνση παράλληλη προς την διεύθυνση της εφόσον η µεταφορά της συνοδευτεί µε την προσθήκη ροπής, ίσης και αντίθετης της ροπής που δηµιουργεί η δύναµη, όταν βρίσκεται στη νέα της θέση, ως προς την αρχική της. Ποια είναι η σωστή διατύπωση του νόµου του Hooke; α. Όταν σε ένα σώµα ασκηθεί µια δύναµη που δεν υπερβαίνει το όριο ελαστικότητας τους, η παραµόρφωση λόγω ελαστικότητας που υφίσταται το σώµα είναι ανάλογη της δύναµης που ασκήθηκε και το σώµα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (σχήµα) µετά την παύση της δύναµης αυτής. Εάν η δύναµη που ασκείται υπερβεί το όριο ελαστικότητας του σώµατος, τότε η παραµόρφωση που υφίσταται το σώµα καλείται πλαστική παραµόρφωση και το σώµα δεν επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. β. Όταν σε ένα σώµα ασκηθεί µια δύναµη, η παραµόρφωση λόγω ελαστικότητας που υφίσταται το σώµα είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναµης που ασκήθηκε και το σώµα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (σχήµα) µετά την παύση της δύναµης αυτής. Εάν η δύναµη που ασκείται υπερβεί το όριο πλαστικότητας του σώµατος, τότε η παραµόρφωση που υφίσταται το σώµα καλείται πλαστική παραµόρφωση και το σώµα δεν επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

38 70 Επιτρεπόµενη τάση (σ επ ) ονοµάζεται η τάση µε την οποία επιτρέπεται να καταπονηθεί ένα υλικό, για να είναι εξασφαλισµένη η αντοχή του κάτω από συγκεκριµένα περιθώρια ασφάλειας. Η επιτρεπόµενη τάση θραύσης ή διαρροής δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις, όπου v είναι ο συντελεστής ασφάλειας, ο οποίος δείχνει πόσες φορές η επιτρεπόµενη τάση είναι µικρότερη της τάσης θραύσης (σ θρ ) του υλικού ή της τάσης διαρροής (σ δ ). σθρ σεπ = ν και σδ σεπ = ν α. Σωστό. β. Λάθος. Ροπή αντίστασης (Wa) είναι το πηλίκο της ροπής αδράνειας Ια της διατοµής ως προς τον άξονα δια της αποστάσεως α του άξονα αυτού από το πλέον αποµακρυσµένο σηµείο του τµήµατος της διατοµής και δίνεται από τη Iα σχέση: Wα = α α. Σωστό. β. Λάθος. Αναφέρετε τις κατεργασίες µορφοποίησης ενός τεµαχίου για να πάρει την τελική του µορφή. α. αρχέγονη µορφοποίηση (χύτευση ή κονιοµεταλλουργία). β. µορφοποίηση µε αφαίρεση υλικού (τόρνευση, φρεζάρισµα, διάτριση). γ. µορφοποίηση µε παραµόρφωση (απότµηση, εξέλαση) δ. µορφοποίηση µε προσθήκη (συγκόλληση, επικάλυψη). ε. µορφοποίηση µε περιστροφική επιµήκυνση. Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο: Η συνολική ενέργεια η οποία θα υπάρχει σε ένα σύστηµα στο τέλος της διαδικασίας µετατροπής µια ποσότητας ενέργειας σε κάποια άλλη µορφή, θα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα όλων των επιµέρους µορφών ενέργειας που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αυτής της µετατροπής. α. Σωστό. β. Λάθος. Ο 2ος θερµοδυναµικός νόµος σχετικά µε την απόδοση µιας θερµικής µηχανής, αναφέρει ότι: η απόδοση µιας θερµικής µηχανής είναι πάντοτε ένας αριθµός µικρότερος της µονάδας, ακόµα και όταν η µηχανή είναι τέλεια. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι καλείται γωνία διάτµηση και από τι εξαρτάται; α. Είναι η γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα στο επίπεδο διάτµησης και τη κάθετη στη διεύθυνση κοπής. Η γωνία διάτµησης φ εξαρτάται από τη γωνία υλικού γ. β. Είναι η γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα στο επίπεδο διάτµησης και τη διεύθυνση κοπής. Η γωνία διάτµησης φ εξαρτάται από τη γωνία αποβλήτου γ. γ. Είναι η γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα στη κατεύθυνση διάτµησης και τη διεύθυνση κοπής. Η γωνία διάτµησης φ εξαρτάται από την γωνία κοπής γ. Πως εκτιµάται η ταχύτητα κοπής σπειρωµάτων; α. Εκτιµάται κατά 25% έως 30% της ταχύτητας εκχόνδρισης της διάτµησης τόρνευσης. β. Εκτιµάται κατά 35% έως 45% της ταχύτητας εκχόνδρισης της διάτµησης τόρνευσης.

39 γ. Εκτιµάται κατά 50% έως 60% της ταχύτητας εκχόνδρισης της διάτµησης τόρνευσης. Εξηγείστε τις ακόλουθες τυποποιήσεις σπειρωµάτων: α. Μ 20*2, > Μετρικό σπείρωµα µε ονοµαστική διάµετρο d=20mm και βήµα h=2,5mm. β. R2" > Σπείρωµα σωλήνων whitworth µε ονοµαστική διάµετρο d=2 cm. γ. W 84*1/6" > Σπείρωµα whitworth µε d=84mm και βήµα 1/6. δ. Tr 22* > Τραπεζοειδές σπείρωµα µε ονοµαστική διάµετρο d=22 και βήµα h=5. ε. S 48* > Τραπεζοειδές σπείρωµα µε d=48mm και h=8mm. στ. R d 40*1/6" > Στρογγυλό σπείρωµα µε d=40mm και h=1/6. Η κωνική σφήνα µεταφέρει τη ροπή στρέψης από την άτρακτο στην πλήµνη ή αντίστροφα: α. µε την κάτω επιφάνεια. β. µε την άνω επιφάνεια. γ. µε την άνω και κάτω επιφάνεια µαζί. Άτρακτος µειωτήρα στροφών δέχεται ακτινικά και αξονικά φορτία. Η κατάλληλη στήριξη της πάνω σε µονόσφαιρα έδρανα κύλισης γίνεται α. µε δύο (2) ελεύθερα έδρανα κύλισης. β. µε ένα (1) σταθερό και ένα (1) ελεύθερο έδρανο κύλισης. γ. µε δύο (2) σταθερά έδρανα κύλισης. Οι οδοντωτοί τροχοί µε κεκλιµένους οδόντες έχουν λιγότερο θορυβώδη λειτουργία από τους οδοντωτούς τροχούς µε ευθείς οδόντες διότι: α. δέχονται µικρότερες δυνάµεις. β. έχουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. γ. η εµπλοκή οδόντων γίνεται βαθµιαία. Οι τραπεζοειδείς ιµάντες απαιτούν µικρότερη τάνυση από τους επίπεδους ιµάντες διότι: α. εξασφαλίζουν µεγαλύτερες δυνάµεις τριβής. β. έχουν µικρότερη απόσταση αξόνων. γ. έχουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. Αν µετρήσουµε τις πιέσεις συµπύκνωσης και ατµοποίησης σε µια ψυκτική µηχανή που περιέχει γνωστό ψυκτικό µέσο τότε: α. για να διαπιστώσουµε την καλή ή µη λειτουργία της µηχανής, µας χρειάζεται και η θερµοκρασία συµπύκνωσης. β. για να διαπιστώσουµε την καλή ή µη λειτουργία της µηχανής, µας χρειάζεται και η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα. γ. µπορούµε να διαπιστώσουµε την καλή ή µη λειτουργία της µηχανής. δ. για να διαπιστώσουµε την καλή ή µη λειτουργία της µηχανής, είναι απαραίτητη και η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ποιοι από τους παρακάτω είναι οι άξονες του διαγράµµατος Mollier; α. Η ενθαλπία και η εντροπία. β. Η ενθαλπία και η θερµοκρασία. γ. Η θερµοκρασία και η εντροπία. δ. Η πίεση και η θερµοκρασία. Μεταξύ δύο όµοιων κατά τα άλλα εµβολοφόρων τετράχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης αυτός µε τη µεγαλύτερη σχέση συµπίεσης έχει: α. µικρότερο κυβισµό. β. µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. γ. µικρότερη ισχύ.

40 Στον αντίστροφο κύκλο Carnot η απαγωγή της θερµότητας προς το περιβάλλον γίνεται: α. στη φάση που ακολουθεί την αδιαβατική συµπίεση του εργαζόµενου µέσου. β. στη φάση που ακολουθεί την αδιαβατική εκτόνωση του εργαζόµενου µέσου. Οι τιµές που λαµβάνει ο συντελεστής CΟP µιας ψυκτικής εγκατάστασης, µπορεί να είναι µεγαλύτερες, ίσες ή µικρότερες από τη µονάδα. α. Σωστό. β. Λάθος. Σε ένα πύργο ψύξης η θερµότητα από το νερό αφαιρείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό µε: α. Εξάτµιση µέρους νερού. β. Ακτινοβολία. γ. Αγωγή. Καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα των ελικοειδών τροχών. α. Η εµπλοκή κάθε δοντιού είναι σταδιακή κατά την έννοια του ύψους του, αφού το ίχνος του δεν είναι παράλληλο µε το γεωµετρικό άξονα του τροχού και έχουν µικρότερο βαθµό επικάλυψης από τους τροχούς µε ίσια δόντια. β. Η εµπλοκή κάθε δοντιού είναι σταδιακή όχι µόνο κατά την έννοια του ύψους αλλά και κατά την έννοια του µήκους του, αφού το ίχνος του δεν είναι παράλληλο µε το γεωµετρικό άξονα του τροχού και έχουν µεγαλύτερο βαθµό επικάλυψης από τους τροχούς µε ίσια δόντια. γ. Η εµπλοκή κάθε δοντιού είναι σταδιακή κατά την έννοια του µήκους του, αφού το ίχνος του δεν είναι παράλληλο µε το γεωµετρικό άξονα του τροχού και έχουν πολύ µικρότερο βαθµό επικάλυψης από τους τροχούς µε ίσια δόντια. Καταγράψτε τα µειονεκτήµατα των ελικοειδών τροχών. α. Η περιφερειακή δύναµη που ασκεί το κάθε δόντι στο αντίστοιχο του είναι κάθετη στον άξονα του τροχού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κατά τη µετάδοση ακτινικές δυνάµεις, που απαιτούν για την παραλαβή τους έδρανα. β. Η περιφερειακή δύναµη που ασκεί το κάθε δόντι στο αντίστοιχο του είναι παράλληλη στον άξονα του τροχού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κατά τη µετάδοση κατακόρυφες δυνάµεις, που απαιτούν για την παραλαβή τους έδρανα. γ. Η περιφερειακή δύναµη που ασκεί το κάθε δόντι στο αντίστοιχο του δεν είναι κάθετη στον άξονα του τροχού αλλά πλάγια, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κατά τη µετάδοση αξονικές δυνάµεις, που απαιτούν για την παραλαβή τους έδρανα. Τι γνωρίζετε για τους κελυφωτούς συνδέσµους; α. Ο κελυφωτός σύνδεσµος αποτελείται από χυτοσιδηρά ηµικυλινδρικά κέλυφη που συνδέονται µε κοχλίες και σχηµατίζουν κυλινδρικό θάλαµο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένας σφηναύλακας. β. Ο κελυφωτός σύνδεσµος αποτελείται από ένα κυλινδρικό κέλυφος στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένας σφηναύλακας. γ. Ο κελυφωτός σύνδεσµος αποτελείται από χυτοσιδηρά ηµικυλινδρικά κέλυφη που σφηνώνουν µεταξύ τους και σχηµατίζουν κυλινδρικό θάλαµο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν διαβαθµίσεις για να δέχεται άξονες διαφόρων διατοµών. Ποιοι από τους ακόλουθους είναι οι σηµαντικότεροι τύποι αρθρωτών συνδέσµων ; α. Σύνδεσµος cardan. β. Σύνδεσµος σταυρού. γ. Σύνδεσµος τεσσάρων βαθµών ελευθερίας. δ. σύνδεσµος σταθερής ταχύτητας birfield. 92 Που παρατηρείται συγκέντρωση τάσεων και πως µπορεί να µειωθεί;

41 α. Οι διαβαθµίσεις, οι σφηναύλακες και οποιαδήποτε άλλη διαµόρφωση της ατράκτου που δηµιουργεί εγκοπές στην επιφάνεια, έχουν ως συνέπεια τη µείωση των τάσεων που δηµιουργούνται στην επιφάνεια των αξόνων. β. Οι διαβαθµίσεις, οι σφηναύλακες και οποιαδήποτε άλλη διαµόρφωση της ατράκτου που δηµιουργεί εγκοπές στην επιφάνεια, έχουν ως συνέπεια τη συγκέντρωση τάσεων στα σηµεία εγκοπών. Για τη µείωση των τάσεων, τα εν λόγω σηµεία διαµορφώνονται µε µια µικρή ακτίνα καµπυλότητας, εφόσον αυτό είναι λειτουργικό. γ. Οι διαβαθµίσεις, οι σφηναύλακες και οποιαδήποτε άλλη διαµόρφωση της ατράκτου που δηµιουργεί εγκοπές στην επιφάνεια, έχουν ως συνέπεια τη συγκέντρωση τάσεων στα σηµεία εγκοπών. Για τη µείωση των τάσεων, τα εν λόγω σηµεία διαµορφώνονται µε µια µικρή ακτίνα καµπυλότητας, εφόσον αυτό είναι λειτουργικό. Σε τι εξυπηρετεί η αµφοδόντωση ή τσαπράζωµα στα πριόνια; α. Μειώνει το πλάτος του αυλακιού που σχηµατίζεται κατά το πριόνισµα µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο ελεγχόµενη η κοπή. β. Αυξάνει το πλάτος του αυλακιού που σχηµατίζεται κατά το πριόνισµα µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει τριβή της πριονολεπίδας µε τα τοιχώµατα του αυλακιού και συγχρόνως να διευκολύνεται η αποβολή του αποβλήτου. γ. Αυξάνει το πλάτος του αυλακιού που σχηµατίζεται κατά το πριόνισµα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η τριβή της πριονολεπίδας µε τα τοιχώµατα του αυλακιού και να επιταχύνεται η διαδικασία της κοπής. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις είναι σωστές: α. Στην περίπτωση όπου το σώµα µετακινείται και ισορροπεί σε οποιαδήποτε θέση, πρόκειται για αδιάφορη ισορροπία. β. Στην αδιάφορη ισορροπία το κέντρο βάρους του σώµατος µετακινείται χαµηλότερα ή υψηλότερα ανάλογα µε το είδος ισορροπίας. γ. Κατά τον υπολογισµό των κατασκευών επιδίωξη µας είναι η ευσταθής ισορροπία. δ. Επιφάνεια στήριξης µιας κατασκευής ορίζεται η επιφάνεια που οριοθετείται από τις ευθείες που ενώνουν τα σηµεία στήριξης. Περιγράψτε το ηλεκτρικό ισοδύναµο µιας µπαταρίας. α. Το ηλεκτρικό ισοδύναµο µιας µπαταρίας ισούται µε την Ηλεκτρεγερτική ύναµη (ΗΕ ) Ε της µπαταρίας σε σειρά µε την εσωτερική αντίσταση r της µπαταρίας. Οι δύο ελεύθεροι ακροδέκτες της παραπάνω σύνδεσης, ο ένας της ΗΕ Ε και ο άλλος της εσωτερικής αντίστασης r, αποτελούν τους πόλους της µπαταρίας και στους οποίους παρουσιάζεται η πολική τάση της µπαταρίας V. β. Το ηλεκτρικό ισοδύναµο µιας µπαταρίας ισούται µε την ηλεκτρική δύναµη (Ε) της µπαταρίας που βρίσκεται παράλληλα µε την εσωτερική αντίσταση r της µπαταρίας. Οι δύο ελεύθεροι ακροδέκτες της παραπάνω σύνδεσης, ο ένας της ηλεκτρικής δύναµης (Ε) και ο άλλος της εσωτερικής αντίστασης r, αποτελούν τους πόλους της µπαταρίας και στους οποίους παρουσιάζεται η τάση της µπαταρίας V. Τι ονοµάζεται ΗΕ (ΗλεκτρΕγερτική ύναµη) µιας µπαταρίας. α. Είναι η τάση στους πόλους-ακροδέκτες της µπαταρίας όταν η µπαταρία τροφοδοτεί ένα κύκλωµα όταν δηλαδή η µπαταρία διαρρέεται από ρεύµα. β. Είναι η τάση στους πόλους-ακροδέκτες της µπαταρίας όταν η µπαταρία δεν τροφοδοτεί ένα κύκλωµα όταν δηλαδή η µπαταρία δεν διαρρέεται από ρεύµα. γ. Είναι η τάση στους πόλους-ακροδέκτες της µπαταρίας όταν η µπαταρία τροφοδοτεί τουλάχιστον ένα κύκλωµα όταν δηλαδή η µπαταρία διαρρέεται από τριφασικό ρεύµα. 97 Τι ονοµάζεται εσωτερική αντίσταση µιας µπαταρίας.

42 α. Είναι η αντίσταση που αντιµετωπίζουν τα ηλεκτρόνια κατά την παραµονή τους στο εσωτερικό της µπαταρίας. β. Είναι η αντίσταση που υπάρχει σε κάθε µπαταρία προκειµένου να ρυθµίζει την αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύµατος της µπαταρίας. γ. Είναι η αντίσταση που αντιµετωπίζουν τα ηλεκτρικά φορτία κατά την κίνηση τους στο εσωτερικό της µπαταρίας. Πολική τάση µιας µπαταρίας είναι η τάση στους πόλους-ακροδέκτες της µπαταρίας όταν η µπαταρία τροφοδοτεί ένα κύκλωµα, δηλαδή όταν η µπαταρία διαρρέεται από ρεύµα. Ισούται µε την ΗΕ µείον την πτώση τάσης στην εσωτερική αντίσταση της µπαταρίας. α. Σωστό. β. Λάθος. Μία λάµπα πυράκτωσης διαρρέεται από ρεύµα 250mA όταν τροφοδοτείται µε τάση 220V. Πόση είναι η αντίσταση της λάµπας (R=V/I). α. R = 88 Ω. β. R = 880 Ω. γ. R = 8800 Ω. Η εσωτερική αντίσταση µιας µπαταρίας είναι 1Ω και διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως 1A ενώ η τάση στους πόλους της είναι 12V. Να βρεθεί η ΗΕ της µπαταρίας (E=V+I r). α. E = 13 V. β. E = 130 V. γ. E = 1300 V. Τι είναι το ανοικτό κύκλωµα; α. Είναι το κύκλωµα στο οποίο η ηλεκτρική αντίσταση ή το στοιχείο που απορροφά ενέργεια έχει συνδεθεί στο κύκλωµα µε αποτέλεσµα το κύκλωµα να µην διαρρέεται από ρεύµα. β. Είναι το κύκλωµα στο οποίο η ηλεκτρική αντίσταση ή το στοιχείο που απορροφά ενέργεια έχει αποσυνδεθεί από το κύκλωµα µε αποτέλεσµα το κύκλωµα να διαρρέεται από ρεύµα. γ. Είναι το κύκλωµα στο οποίο η ηλεκτρική αντίσταση ή το στοιχείο που απορροφά ενέργεια έχει αποσυνδεθεί από το κύκλωµα µε αποτέλεσµα το κύκλωµα να µην διαρρέεται από ρεύµα. Τι είναι το βραχυκυκλωµένο κύκλωµα; α. Είναι το κύκλωµα στο οποίο οι πόλοι της πηγής ενώνονται µεταξύ τους µε ένα αγωγό πολύ µικρής ωµικής αντίστασης και το ρεύµα παρακάµπτει το φορτίο. β. Είναι το κύκλωµα στο οποίο οι πόλοι της πηγής δεν ενώνονται µεταξύ τους και το ρεύµα παρακάµπτει το φορτίο. γ. Είναι το κύκλωµα στο οποίο οι πόλοι της πηγής ενώνονται µεταξύ τους µε ένα αγωγό µεγάλης ωµικής αντίστασης και το ρεύµα περνάει από το φορτίο. Τι ονοµάζεται ονοµαστική τάση και τι ονοµαστική ισχύς µιας ηλεκτρικής συσκευής; α. Είναι οι τιµές τάσης και ισχύος αντίστοιχα που πρέπει να υφίσταται η ηλεκτρική συσκευή κατά τη λειτουργία της και για τις οποίες ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία της. β. Είναι οι τιµές τάσης και ισχύος αντίστοιχα τις οποίες επιτυγχάνει η ηλεκτρική συσκευή κατά τη λειτουργία της και για τις οποίες ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία της. γ. Είναι οι µέγιστες τιµές τάσης και ισχύος αντίστοιχα που µπορεί να επιτύχει η ηλεκτρική συσκευή κατά τη λειτουργία της.

43 104 Μια λάµπα λειτουργεί υπό τάση 220V και καταναλώνει ισχύ 60W. Πόση είναι η αντίσταση της λάµπας (P=I 2.R=V 2 /R => R=V 2 /P). α. R = 8,07 Ω. β. R = 80,67 Ω. γ. R = 806,67 Ω. Πίνακας Γ4: Εξειδικευµένες ερωτήσεις για τεχνικούς µηχανικούς 1 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση Ένα αλυσοπρίονο κοπής πετρωµάτων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη κοπή γρανίτη και χρησιµοποιείται µόνο για µάρµαρα ή ηµίσκληρα υλικά. α. Σωστό. β. Λάθος. Η µέση διάρκεια ζωής των εργαλείων διαµαντιών είναι: α. Μεγαλύτερη σε υπαίθριες εκµεταλλεύσεις. β. Μεγαλύτερη σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις. γ. Είναι ίδια για χρήση σε υπαίθριες και υπόγειες εκµεταλλεύσεις. Είναι απαραίτητη η χρήση νερού σε ένα αλυσοπρίονο εξόρυξης; α. Είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. β. εν είναι απαραίτητη. γ. Είναι στην κρίση του χειριστή. Τα κοπτικά εργαλεία σε ένα πριόνι ζώνης διαµαντιών: α. αντικαθίστανται στο σύνολό τους (ολόκληρη η ζώνη) όταν χάσουν την ικανότητα κοπής τους. β. ακονίζονται. γ. αλλάζονται µόνο τα φθαρµένα µέρη. Η λίπανση και η ψύξη σε ένα πριόνι ζώνης διαµαντιών γίνεται: α. µε αέρα. β. µε νερό υψηλής πίεσης. γ. µε νερό χαµηλής πίεσης. Το τζετ φλόγας χρησιµοποιείται α. για κοπή γρανιτών. β. για κοπή ασβεστολίθου. γ. για κοπή σχιστολίθου. Ποια είναι η µέση διάρκεια ζωής ενός ακροφύσιου τζετ φλόγας; α h. β h. γ h. Το µέσο που χρησιµοποιεί µια υδραυλική κρουστική σφύρα µε κρούση στην κεφαλή είναι: α. νερό. β. µίγµα νερού λαδιού. γ. λάδι. Από ποια µέρη αποτελείται ένα σύστηµα εκτοξεύσεως πεπιεσµένου νερού (τζετ); α. Αποτελείται από µια γεννήτρια πίεσης και ένα ακροφύσιο τοποθετηµένο σε µια ράβδο. β. Αποτελείται από µια αντλία πίεσης και ένα ακροφύσιο µίξης αέρα-νερού.

44 β. Αποτελείται από µια αντλία πίεσης και ένα ακροφύσιο µίξης αερίου προώθησης και νερού. Ποια είναι η πίεση εκτοξεύσεως νερού ενός συστήµατος πεπιεσµένου νερού; α. 100MPa β. 350MPa γ. 450MPa Με ποιο τρόπο γίνεται η προώθηση της δειγµατοληπτικής διατρητικής στήλης σε ένα γεωτρύπανο; α. Γίνεται µε ηλεκτρική µηχανή µέσω ιµάντα µετάδοσης κίνησης. β. Γίνεται µε ηλεκτρικό κινητήρα µέσω ατέρµονα κοχλία µετάδοσης κίνησης. γ. Γίνεται µε µηχανή εσωτερικής καύσης µέσω συστήµατος µετάδοσης κίνησης. Πόσους ηλεκτροκινητήρες έχει ένα ηλεκτροκίνητο περονοφόρο µηχάνηµα; α. ύο, τον ηλεκτροκινητήρα πορείας του οχήµατος και τον ηλεκτροκινητήρα της αντλίας του υδραυλικού συστήµατος. β. Έναν, τον ηλεκτροκινητήρα πορείας του οχήµατος. γ. Έναν, τον ηλεκτροκινητήρα της αντλίας του υδραυλικού συστήµατος. Όταν από την εξάτµιση µιας ΜΕΚ βγαίνει άσπρος καπνός, αυτό σηµαίνει ότι η µηχανή: α. καίει νερό. β. έχει υπερβολικό καύσιµο. γ. καίει λάδια. Ποια είναι η πίεση ανάφλεξης του πετρελαίου και ποια της βενζίνης; α. Το πετρέλαιο φλέγεται στις 22 έως 25 Atm ενώ η βενζίνη στις 3 έως 5 Atm. β. Το πετρέλαιο φλέγεται στις 32 έως 35 Atm ενώ η βενζίνη στις 6 έως 9 Atm. γ. Το πετρέλαιο φλέγεται στις 42 έως 45 Atm ενώ η βενζίνη στις 9 έως 11 Atm. Αν ο στρόφαλος κάνει 1000στρ/λεπτό πόσες κάνει ο εκκεντροφόρος σε ένα τετράχρονο κινητήρα; α. 500 στρ./λ. β στρ./λ. γ στρ./λ. Τα µηχανήµατα µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών που είναι στην κατηγορία των αυτοκινούµενων µπορούν να τα κυκλοφορήσουν οι τεχνίτες συντήρησης και επισκευής; α. Ναι εφόσον έχουν δίπλωµα οδήγησης. β. Όχι. Επιτρέπεται µόνο η επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό και εφόσον το µηχάνηµα είναι σε στάση. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνεται από τις προκαθορισµένες από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος θέση. γ. Μερικές φορές. Επιτρέπεται µόνο η οδήγηση σε περίπτωση που υπάρχει επίβλεψη από το χειριστή του µηχανήµατος. Η οδήγηση γίνεται βάσει των αναγραφοµένων οδηγιών του κατασκευαστή. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης που δουλεύουν σε υπόγειες εργασίες, θα πρέπει να συντηρούνται σε χρονικά διαστήµατα ακόµα και µικρότερα από αυτά που προβλέπονται από τις οδηγίες του κατασκευαστή του, ώστε να εξασφαλίζουµε όσο το δυνατό τελειότερη καύση. α. Σωστό. β. Λάθος. 18 Η αντικατάσταση ενός συρµατόσχοινου σε ένα γεωτρύπανο, γίνεται όταν έχει σπάσει το 10% των σωµατιδίων του σε µήκος ενός βήµατος του τυµπάνου τύλιξης.

45 α. Σωστό. β. Λάθος. Επιλέξτε για ποιους από τους ακόλουθους λόγους θα επιλέγατε να χρησιµοποιήσετε ένα πνευµατικό σύστηµα αυτοµατισµού: α. Έχει χαµηλό κόστος. β. Έχει αξιοπιστία. γ. Είναι απλό λόγω της συµπιεστότητας του µέσου. δ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιβάλλον σε υψηλές θερµοκρασίες. ε. εν λερώνουν. Μέχρι ποιες πιέσεις είναι διαθέσιµες σε ένα πνευµατικό σύστηµα αυτοµατισµού; α. 5bar β. 10bar γ. 20bar Μέχρι ποια πίεση λειτουργίας ένα υδραυλικό σύστηµα µπορεί να φθάσει; α. 50bar β. 200bar γ. 500bar Εάν έπρεπε να αποφασίσετε ανάµεσα σε υδραυλικό σύστηµα ή πνευµατικό σύστηµα για έλεγχο που απαιτεί ακρίβεια ποιο από τα δύο θα χρησιµοποιούσατε και γιατί; α. Το πνευµατικό σύστηµα λόγω συµπιεστότητας του µέσου. β. Το υδραυλικό σύστηµα λόγω ασυµπιεστότητας του µέσου. γ. Το υδραυλικό σύστηµα λόγω συµπιεστότητας του αέρα. Σε εφαρµογές κίνησης µεγάλων φορτίων ή εφαρµογές που απαιτούν υψηλές επιταχύνσεις ποιο σύστηµα θα επιλέγατε για χρήση; α. Μηχανικό σύστηµα. β. Πνευµατικό σύστηµα. γ. Υδραυλικό σύστηµα. Για να είναι ένας κοχλίας αφ εαυτού σταθερός θα πρέπει να έχει: α. µικρή γωνία ελίκωσης. β. µεγάλη γωνία ελίκωσης. γ. µεγάλο βαθµό απόδοσης. Αναφορικά µε τη γωνία πλευρών του µετρικού τριγωνικού σπειρώµατος ισχύει ότι: α. Είναι ίδια µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth. β. Είναι µικρότερη µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth. γ. Είναι µεγαλύτερη µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth. Το αντιπερικόχλιο ασφαλίζει την κοχλιοσύνδεση διότι α. αυξάνει το συνολικό µήκος κοχλίωσης. β. µε την ανεξάρτητη σύσφιξη του αναπτύσσεται δύναµη προέντασης µεταξύ αυτού και του κύριου περικοχλίου. γ. έχει µεγαλύτερο συντελεστή τριβής κοχλία. Οι ελατηριωτοί δακτύλιοι χρησιµοποιούνται στις κοχλιοσυνδέσεις για: α. την καλύτερη κατανοµή της φόρτισης στα συνδεόµενα κοµµάτια. β. την ασφάλιση της σύνδεσης έναντι ανεπιθύµητης αποκοχλίωσης. γ. τη µείωση της φόρτισης των κοχλιών κατά τη λειτουργία. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή, ως προς τη σχέση των κοχλιών κίνησης µε τους κοχλίες σύνδεσης: α. Οι κοχλίες κίνησης έχουν µικρότερη γωνία ελίκωσης από τους κοχλίες

46 σύνδεσης. β. Οι κοχλίες κίνησης έχουν µεγαλύτερη γωνία ελίκωσης από τους κοχλίες σύνδεσης. γ. Οι κοχλίες κίνησης έχουν την ίδια γωνία ελίκωσης µε τους κοχλίες σύνδεσης. Ποιοι από τους παρακάτω ανήκουν στα είδη οδοντοτροχών. α. Παράλληλοι οδοντοτροχοί. β. Ελικοειδείς οδοντοτροχοί. γ. Κυκλικοί οδοντοτροχοί. δ. Κωνικοί οδοντοτροχοί. ε. Οδοντωτοί κανόνες. στ. Ατέρµονες οδοντοτροχοί. ζ. Εσωτερικοί οδοντοτροχοί. Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά ενός ζεύγους ατέρµονα κοχλία οδοντοτροχού; α. Μεγάλη µείωση στροφών. β. αµηλή µείωση στροφών. γ. Οµαλή και αθόρυβη λειτουργία. δ. Θορυβώδης λειτουργία. ε. Αυτοφρενάρισµα. Οι περιστρεπτοί πυργίσκοι στους ηµιαυτόµατους τόρνους χρησιµεύουν για να: α. Συγκρατούν την εργασία. β. Συγκρατούν τα κοπτικά εργαλεία. γ. Κεντράρουν την εργασία. Τα υδραυλικά συστήµατα λειτουργούν µε τη χρήση υδραυλικών υγρών. Επιλέξτε για ποιους από τους ακόλουθους λόγους χρησιµοποιείται το λάδι σε υδραυλικά υγρά. α. εν εξατµίζεται. β. εν οξειδώνει τα µεταλλικά µέρη. γ. Μειώνει τη πιθανότητα σφάλµατος κατά τη λειτουργία τους. δ. Λιπαίνει τα κινούµενα µέρη. Ποια από τα ακόλουθα είναι πλεονεκτήµατα των υδραυλικών συστηµάτων που λειτουργούν µε τη χρήση υδραυλικών υγρών. α. Μεταφέρουν µεγάλα φορτία. β. εν ρυπαίνουν εάν υπάρξουν διαρροές γ. Ακρίβεια στις κινήσεις. δ. Αθόρυβη λειτουργία. ε. Αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες Ποια από τα ακόλουθα είναι µειονεκτήµατα των υδραυλικών συστηµάτων που λειτουργούν µε τη χρήση υδραυλικών υγρών. α. Προκαλούν ρύπανση από διαρροές. β. Αναπτύσσουν χαµηλές ταχύτητες. γ. Αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. δ. Μεταφέρουν µόνο µικρά φορτία ε. Μεταφορά κίνησης σε σχετικά µικρές αποστάσεις. Η λυγιστική µηχανή στράντζα είναι µηχάνηµα µε το οποίο α. Κάµπτονται σωλήνες β. ιαµορφώνονται ελάσµατα σε γωνία γ. ιαµορφώνονται τριγωνικά πρίσµατα 36 Η επένδυση των ηλεκτροδίων που χρησιµοποιούνται στις

47 ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου συµβάλλει: α. Στη γρήγορη τήξη του υλικού β. Στην προστασία του µετάλλου από την οξείδωση γ. Στη µείωση κατανάλωσης ηλεκτροδίων Ποια από τα ακόλουθα είναι τρόποι αποφυγής της στρέβλωσης των µεταλλικών τεµαχίων κατά τη συγκόλληση. α. Με τη χρήση ειδικής βάσης εργασίας. β. Με τη χρήση σφιγκτήρων, µε κατάλληλη αξιοποίηση του τρόπου συγκόλλησης. γ. Με τη χρήση βοηθητικού άξονα, µε την τοποθέτηση των µετάλλων που θα κολληθούν υπό γωνία. Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις κύριες ιδιότητες του χαλκού. α. Υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. β. αµηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. γ. Υψηλή θερµική αγωγιµότητα. δ. αµηλή θερµική αγωγιµότητα. ε. Αντοχή στη διάβρωση. στ. Καλαίσθητη εµφάνιση. Ποια από τα ακόλουθα είναι κράµατα του χαλκού. α. Ορείχαλκος. β. υτοσίδηρος. γ. Μαντέµι. δ. Μπρούντζος. Ποια από ακόλουθα είναι τρόποι ελέγχου της ποιότητας των συγκολλήσεων µε καταστροφή ραφής συγκόλλησης. α. οκιµή εφελκυσµού. β. οκιµή ψύξης. γ. οκιµή κρούσης. δ. οκιµή κάµψης. Ποια από τα ακόλουθα είναι τρόποι ελέγχου της ποιότητας των συγκολλήσεων χωρίς καταστροφή ραφής συγκόλλησης. α. Με ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. β. Με ακτίνες. γ. Με ακτίνες Γ. δ. Με ακτίνες. ε. Με υπερήχους. Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών είναι ειδικά επιπρόσθετα προσαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στα δράπανα για: α. συγκράτηση της εργασίας, αποφυγή της χάραξης και καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου. β. βελτίωση της κατεργασµένης επιφάνειας. γ. συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου. Η ακρίβεια µέτρησης των διαστάσεων ενός µηχανολογικού κοµµατιού µε πολύ αυστηρές ανοχές εξαρτάται α. Από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος διεξαγωγής των µετρήσεων και από τη διαδικασία διεξαγωγής τους. β. Από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος διεξαγωγής των µετρήσεων και από τη διαδικασία διεξαγωγής τους και τις ανοχές των διαστάσεων. γ. Μόνο από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης και τις ανοχές των διαστάσεων. 44 Η ελεύθερη συναρµογή άξονα και δακτυλίου προϋποθέτει την ύπαρξη

48 κάποιας χάρης µεταξύ τους. Η µέγιστη και η ελάχιστη χάρη µιας ελεύθερης συναρµογής καθορίζεται µόνο από: α. Τις ποιότητες ανοχών ISO άξονα και δακτυλίου. β. Τις κατηγορίες ISO των ανοχών άξονα και δακτυλίου. γ. Τις κατηγορίες και τις ποιότητες ISO των ανοχών άξονα και δακτυλίου και από την ονοµαστική διάσταση της συναρµογής. Σε ένα σύστηµα ιµαντοκίνησης η επιτρεπόµενη συχνότητα κάµψεων του ιµάντα είναι: α. Ο επιτρεπόµενος µέγιστος αριθµός κάµψεων του ιµάντα. β. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός των διαδροµών του ιµάντα πάνω από τις τροχαλίες ανά δευτερόλεπτο. γ. Ο αριθµός κάµψεων που προκαλεί θραύση του ιµάντα. Για την επιλογή του υλικού κατασκευής κοπτικού εργαλείου που προορίζεται για συγκεκριµένη κατεργασία κοπής λαµβάνονται κυρίως υπόψη: α. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και το προς κατεργασία υλικό. β. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και το προς κατεργασία υλικό και τα δυναµικά χαρακτηριστικά της εργαλειοµηχανής. γ. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και τα δυναµικά χαρακτηριστικά της εργαλειοµηχανής. ρησιµοποιώντας εργαλειοµηχανές κοπής µπορούµε να κατασκευάσουµε: α. Οοιασδήποτε µορφής αντικείµενα από συµπαγές υλικό. β. Μόνο συµµετρικά αντικείµενα εκ περιστροφής από συµπαγές υλικό. γ. Μόνο πρισµατικά αντικείµενα από συµπαγές υλικό. Στα κατασκευαστικά µηχανολογικά σχέδια επιβάλλεται η αναγραφή ανοχών διαστάσεων επειδή έτσι: α. Μειώνεται ο χρόνος κατεργασίας. β. Εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των κατεργασµένων αντικειµένων έναντι των σφαλµάτων κατεργασίας. γ. Αποφεύγεται ο ποιοτικός έλεγχος των κατεργασµένων αντικειµένων. Για αποτµήσεις επιπέδων σχηµάτων από έλασµα χρησιµοποιούνται µόνο: α. Υδραυλικές πρέσες ή µηχανικές πρέσες εκκέντρου. β. Υδραυλικές πρέσες. γ. Μηχανικές πρέσες εκκέντρου. Η αύξηση της περιεκτικότητας απλού ανθρακούχου χάλυβα σε άνθρακα αυξάνει: α. Τόρια θραύσης και διαρροής του και µειώνει τη ολκιµότητα του. β. Τα όρια θραύσης, το όριο διαρροής του και τη ολκιµότητα του. γ. Μόνο τα όρια θραύσης. Ο έλεγχος σε αντοχή της ραφής συγκόλλησης γίνεται: α. Ανάλογα µε το είδος καταπόνησης. β. Μόνο µε κάµψη. γ. Μόνο µε εφελκυσµό. Το µετρικό τραπεζοειδές σπείρωµα Tr24x5 έχει: α. Εξωτερική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βήµα 5mm. β. Εσωτερική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βάθος σπειρώµατος 5mm. γ. Ονοµαστική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βάθος σπειρώµατος 5mm. Για τη σύσφιξη του περικοχλίου ενός περαστού κοχλία χρησιµοποιείται το ροπόκλειδο για να επιτευχθεί η: α. Απαιτούµενη δύναµη σύσφιξης.

49 β. Ασφάλιση του περικοχλίου. γ. Μικρότερη δύναµη σύσφιξης από ότι µε τη χρήση απλού κλειδιού. Η κωνική σφήνα µεταφέρει τη ροπή στρέψης από την άτρακτο στην πλήµνη ή αντίστροφα µε την: α. Άνω και την κάτω επιφάνεια µαζί β. Άνω επιφάνεια γ. Κάτω επιφάνεια Άτρακτος µειωτήρα στροφών δέχεται ακτινικά και αξονικά φορτία. Η κατάλληλη στήριξη της πάνω σε µονόσφαιρα έδρανα κύλισης γίνεται µε ένα : α. Σταθερό έδρανο κύλισης. β. Ελεύθερο έδρανο κύλισης. γ. Σταθερό και µε ένα ελεύθερο έδρανο κύλισης. Οι οδοντωτοί τροχοί µε κεκλιµένους οδόντες έχουν λιγότερο θορυβώδη λειτουργία από τους οδοντωτούς τροχούς µε ευθείς οδόντες διότι: α. Η εµπλοκή των οδόντων γίνεται βαθµιαία. β. έχονται µικρότερες δυνάµεις. γ. Έχουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. Οι τραπεζοειδείς ιµάντες απαιτούν µικρότερη τάνυση από τους επίπεδους ιµάντες διότι: α. Εξασφαλίζουν µεγαλύτερες δυνάµεις τριβής. β. Έχουν µικρότερη απόσταση αξόνων. γ. Έχουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. Τα µονόσφαιρα έδρανα κύλισης µε βαθύ αύλακα παραλαµβάνουν: α. Ακτινικές και αξονικές δυνάµεις. β. Μόνο ακτινικές δυνάµεις. γ. Μόνο αξονικές δυνάµεις. Για να εργάζεται ένα ακτινικό έδρανο ολίσθησης στις ευνοϊκές συνθήκες της υγρής τριβής αρκεί να: α. ρησιµοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. β. Παρεµβάλλεται ένα φιλµ λαδιού ανάµεσα στο στροφέα και στην οπή. γ. Είναι µικρή η πίεση του λαδιού λίπανσης. Η πρόταση (προένταση) που εφαρµόζεται σε κοχλίες σύνδεσης αυξάνει: α. Το βαθµό απόδοσης του κοχλία. β. Τη δυνατότητα λειτουργίας του κοχλία σε δυναµική καταπόνηση. γ. Την αντοχή του κοχλία σε εφελκυσµό. Η σύνδεση ατράκτου πλήµνης µε οδηγό σφήνα υπολογίζεται σε: α. Πίεση επιφάνειας. β. Κάµψη. γ. Στρέψη. 62 Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Β-Β του τρισδιάστατου εξαρτήµατος;

50 63 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πλάγια όψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; 64 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 65 Ποια από τις ακόλουθες τοµές αντιστοιχεί σε εξάρτηµα µε τυφλή κοχλιοτοµηµένη τρύπα.

51 66 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; 67 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; α. το σχήµα (α). β. το σχήµα (β).

52 68 γ. το σχήµα (γ). δ. το σχήµα (δ). Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ο σωστός για να δείξουµε τις διαστάσεις; 69 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; 70 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πρόσοψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 71 Να αναφέρεται τοµείς χρήσης του πεπιεσµένου αέρα στην βιοµηχανία:

53 72 73 α. Αεροεργαλεία. β. Κινητήρες ασύχρονοι. γ. Παλινδροµικές κινήσεις σε διάφορες µηχανές (ανυψωτικά, έµβολα κ.τ.λ.). δ. Κίνηση αεροκινητήρων. ε. Κίνηση υδροκινητήρων. στ. Πνευµατικοί αυτοµατισµοί κ.τ.λ. Ποια από τα παρακάτω είναι ανεπιθύµητα περιεχόµενα του πεπιεσµένου αέρα είναι: α. Υγρασία. β. Υδρογόνο. γ. Σκόνη. δ. Λάδι. Αναγνώριση ρουλµάν µε σφαίρες. 74 α. ίσφαιρο σταθερό. β. ίσφαιρο αυτορύθµιστο. γ. Μονόσφαιρο πλάγιας επαφής. Αναγνώριση ρουλµάν µε κυλίνδρους. 75 α. Αυτορύθµιστο µε µια σειρά βαρελίσκων. β. Μονοκύλινδρο. γ. ικύλινδρο. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. Ηλεκτρική ατµοπαγίδα. β. Μηχανική ατµοπαγίδα πλωτήρος. γ. Μηχανική περιστροφική ατµοπαγίδα. 76 Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει:

54 77 78 α. Μονοµεταλλική θερµοστατική βαλβίδα. β. Μηχανική θερµοστατική βάνα. γ. ιµεταλλική θερµοστατική ατµοπαγίδα Η λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας τι διεργασία είναι: α. Μετάδοσης θερµικού έργου. β. Αδιαβατική διεργασία. γ. Συναλλαγής θερµότητας. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. ονούµενο κόσκινο. β. Περιστρεφόµενο κόσκινο. γ. Ηλεκτρονικό κόσκινο. Τι συµβαίνει όταν από την εξάτµιση µιας µηχανής Μ.Ε.Κ. βγαίνει µαύρος καπνός: α. Έχει υπερβολικό καύσιµο. β. Έχει περίσσια αέρα. γ. Καίει ακατάλληλο για τη συγκεκριµένη Μ.Ε.Κ. καύσιµο. Τι συµβαίνει όταν από την εξάτµιση µιας µηχανής Μ.Ε.Κ. βγαίνει µπλε καπνός: α. Έχει λίγο καύσιµο. β. Καίει λάδια. γ. Έχει µεγάλη περίσσια αέρα. Πίνακας Γ5: Εξειδικευµένες ερωτήσεις για τεχνικούς µηχανικούς 2 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση 1 Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω είναι ιδιότητες των µετάλλων. α. Βρίσκονται σε στερεή κατάσταση.

55 β. Έχουν χαρακτηριστική µεταλλική λάµψη. γ. Παρουσιάζουν αργυροφαίο χρωµατισµό εκτός χαλκού (ερυθρός) και χρυσού (κίτρινος). δ. Παρουσιάζουν αργυροκίτρινο χρωµατισµό όπως ο χρυσός (κίτρινος). ε. Έχουν σχετικά υψηλή πυκνότητα. στ. Έχουν σχετικά χαµηλό ειδικό βάρος. ζ. Έχουν σχετικά υψηλό σηµείο τήξεως. η. Έχουν υψηλή θερµική αγωγιµότητα και υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Αλλοτροπία είναι η ιδιότητα ορισµένων µετάλλων να εµφανίζονται σε διάφορες µορφές (διαφορετική φυσική και χηµική συµπεριφορά) κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Τα µέταλλα που εµφανίζουν το φαινόµενο της αλλοτροπίας ονοµάζονται αλλοτροπικά. α. Σωστό. β. Λάθος. Η αστοχία λόγω κόπωσης ενός υλικού έχει µια αφετηρία. Ποια είναι αυτή συνήθως; α. Αλλαγή χρώµατος. β. Επιφανειακή ρωγµή, χαραγή. γ. Αλλαγή θερµοκρασίας. Ποιά είναι η σωστή αντιστοιχία των δύο στηλών; 1. PE Α. Πολυστυρένιο. 2. PVC Β. Πολυβινυλοχλωρίδιο. 3. PP Γ. Πολυπροπυλένιο. 4. PS. Πολυαιθυλένιο. α. 1.Α., 2.Β., 3.Γ., 4.. β. 1.., 2.Β., 3.Γ., 4.Α. γ. 1.., 2.Γ., 3.Β.,4.Α. δ. 1.Α., 2.Γ., 3.Β., 4.. Βουλκανισµός είναι µια διεργασία η οποία τροποποιεί τις ιδιότητες των ελαστοµερών σε τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η αντοχή τους σωµατικά και να διατηρούν την ελαστική τους συµπεριφορά σε ικανοποιητικά επίπεδα. α. Σωστό. β. Λάθος. Πως ονοµάζονται οι εργαλιοµηχανές που πραγµατοποιούν έλαση; α. Ονοµάζονται καµπτικά. β. Ονοµάζονται ελασιτικά γ. Ονοµάζονται έλαστρα. Πως χαρακτηρίζονται τα έλαστρα; α. αρακτηρίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των κυλίνδρων (απλά, τριέλαστρα, τετραέλαστρα κ.τ.λ.), καθώς και µε τη δυνατότητα αντίστροφής της φοράς περιστροφής των κυλίνδρων τους (συνεχή και αναστρεπτά). β. αρακτηρίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των ελασµάτων (απλά, τριέλαστρα, τετραέλαστρα κ.τ.λ.), καθώς και µε τη δυνατότητα αντίστροφής της φοράς κίνησης των ελασµάτων τους (µιας κατεύθυνσης και παλλινδροµικά). γ. αρακτηρίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των ελασµάτων (απλά, τριέλαστρα, τετραέλαστρα κ.τ.λ.), καθώς και µε τη δυνατότητα παραγωγής τους. 8 Επιλέξτε ποιοι από τους παρακάτω ανήκουν στους βασικούς τρόπους καθαρισµούς της επιφάνειας ενός µετάλλου πριν από οποιαδήποτε κατεργασίας της.

56 α. Μηχανικός καθαρισµός. β. Καθαρισµός µε ακουστικά κύµατα και υπερήχους. γ. ηµικός και ηλεκτρολυτικός καθαρισµός δ. Καθαρισµός µε ειδική βαφή. ε. Ηλεκτρολυτικός καθαρισµός. Φθορά ενός υλικού καλείται η διεργασία προοδευτικής αποµάκρυνσης υλικού µεταξύ δύο (2) σωµάτων τα οποία βρίσκονται σε επαφή και σε σχετική κίνηση. α. Σωστό. β. Λάθος. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε την φθορά των υλικών; α. Με κατάλληλη επιλογή υλικών που να αντέχουν τη φθορά. β. Με τοποθέτηση φλάντζας µεταξύ των επιφανειών που βρίσκονται σε συνεχή επαφή και κίνηση. γ. Με λείανση των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή. δ. Με προσθήκη κατάλληλου λιπαντικού µεταξύ των µεταλλικών επιφανειών. ε. Με επιφανειακές κατεργασίες. Ποιοι από τους παρακάτω είναι οι βασικοί τύποι φθοράς υλικών; α. Φθορά πρόσφυσης. β. Φθορά εκ τριβής. γ. Φθορά επιφανειακής κόπωσης. δ. Φθορά λόγω ηλεκτροστατικής φόρτισης. ε. Μηχανική διαβρωτική φθορά. στ. Οξειδωτική φθορά. Ποια από τα παρακάτω ανήκουν στα βασικά τµήµατα από τα οποία αποτελείται ένα σύγχρονο εργοστάσιο; α. Τµήµα διοίκησης β. Τµήµα µελετών και έρευνας. γ. Τµήµα συγκέντρωσης εργαζοµένων. δ. Τµήµα παραγωγής. ε. Τµήµα ποιοτικού ελέγχου. στ. Εµπορικό τµήµα. Με ποιους τρόπους µπορούν να διαταχθούν οι εργαλειοµηχανές σε ένα µηχανουργείο; α. Με δυο τρόπους, σε διάταξη σύµφωνα µε το κατασκευαζόµενο προϊόν και σε διάταξη κατά είδος. β. Ανάλογα το σχεδιασµό και την επιλογή του ιδιοκτήτη. γ. εν υπάρχει συγκεκριµένος κανόνας. Ποιες από τις ακόλουθες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν οι σωληνώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας εγκατάστασης; α. Κατάλληλη διάµετρος. β. Μικρές αντιστάσεις ροής. γ. Μεγάλες τοπικές αντιστάσεις ροής. δ. αµηλή θερµική αγωγιµότητα. ε. Υψηλή θερµική αγωγιµότητα. στ. Ανθεκτικότητα στη διάβρωση. ζ. Κατάλληλο συντελεστή θερµικής διαστολής. 15 Ποια είναι τα ειδικά εργαλεία και οι συσκευές που απαιτούνται στις εργασίες διαµόρφωσης σωλήνων;

57 α. Σωληνοµέγγενη. β. Σωληνοκάβουρας. γ. Σωληνοδιατρύτης. δ. Σωληνοκόφτης. ε. Σπειροτόµοι σωλήνων. στ. Κουρµπαδόροι. Σε µια βιοµηχανία τροφίµων ποιο υλικό σωλήνας θα επιλέγατε να χρησιµοποιήσετε; α. αλκοσωλήνα. β. Πλαστική σωλήνα. γ. Σωλήνα αλουµινίου. δ. Σιδηροσωλήνα. Πως αυξάνεται η πίεση του αέρα στους φυγοκεντρικούς συµπιεστές µε ακτινική ή αξονική ροή; α. Η αύξηση της πίεσης του αέρα επιτυγχάνεται µε αύξηση της διατοµής του συµπιεστή. β. Η αύξηση της πίεσης του αέρα επιτυγχάνεται µε αύξηση της ταχύτητας του. γ. Η αύξηση της πίεσης του αέρα επιτυγχάνεται µε µείωση της παροχής του. Οι εµβολοφόροι παλινδροµικοί συµπιεστές επιτυγχάνουν συνήθως. α. αµηλές πιέσεις. β. αµηλές ταχύτητες. γ. Υψηλές πιέσεις. Επιλέξτε από τις ακόλουθες, ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες λειτουργίας των κοχλιοφόρων αεροσυµπιεστών. α. Μεγαλύτερη απόδοση. β. Ο παραγόµενος αέρας είναι πιο καθαρός. γ. Μικρά διαστήµατα συντήρησης. δ. αµηλότερη απόδοση. Επιλέξτε από τις ακόλουθες, ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες λειτουργίας των εµβολοφόρων αεροσυµπιεστών. α. Περισσότερο θόρυβο σε σχέση µε άλλους τύπους αεροσυµπιεστών. β. Μεγάλα διαστήµατα συντήρησης. γ. Μεγαλύτερη διαφορά µεταξύ ελάχιστης και µέγιστης πίεσης (min και max). δ. Μικρότερη διαφορά µεταξύ ελάχιστης και µέγιστης πίεσης (min και max). Ποιες από τια ακόλουθες είναι πηγές ρύπανσης ενός υδραυλικού ρευστού. α. Προσθήκη νέου λαδιού. β. Ύπαρξη αέρα στο σύστηµα. γ. Ύπαρξη νερού στο σύστηµα. δ. Μολυσµένο περιβάλλον. ε. Φθορά υδραυλικών εξαρτηµάτων. στ. ιαρροές ή ελαττωµατική στεγάνωση. ζ. ιαβρωτικά υγρά στην ατµόσφαιρα. η. Κακές διαδικασίες συντήρησης. θ. Κατά τη διαδικασία κατασκευής του συστήµατος. Ποιες από τις ακόλουθες, είναι οι κατηγορίες σωµατιδίων που προκαλούν ρύπανση ενός υδραυλικού ρευστού; α. Μαλακά σωµατίδια (προϊόντα οξείδωσης, λάσπη κ.τ.λ.). β. Μεσαίας σκληρότητας σωµατίδια (αλλαγή πυκνότητας ρευστού, αγωγιµότητας κ.τ.λ.). γ. Σκληρά σωµατίδια (φθορές µετάλλων, διάβρωση κ.τ.λ.).

58 Ποιοι από τους παρακάτω, είναι οι πιθανοί τύποι προβληµάτων που µπορεί να εµφανιστούν σε ένα υδραυλικό σύστηµα; α. ιαρροές. β. Θόρυβος στο σύστηµα και κραδασµοί. γ. Αύξηση της πίεσης λόγω ποιότητας ρευστού. δ. Υπερθέρµανση. ε. Ακατάλληλο υδραυλικό ρευστό για σύστηµα. στ. Ρευστό µε ακατάλληλο χρώµα. ζ. Σπηλαίωση αντλίας ή αέρας στο ρευστό. η. Εσφαλµένη παροχή ή πίεση ρευστού. Ποια είναι τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά επιλογής µιας αντλίας; α. Η παροχής της και το µανοµετρικό ύψος σε mmυσ (χιλιοστά υδάτινης στήλης). β. Η παροχής της και ο αριθµός στροφών της πτερωτής. γ. Το µανοµετρικό ύψος σε mmυσ (χιλιοστά υδάτινης στήλης) και ο αριθµός στροφών πτερωτής. Ένα υδραυλικό κύκλωµα ενός υδραυλικού συστήµατος αποτελείται από: α. τη µονάδα παροχής υδραυλικής ισχύος που περιλαµβάνει δοχείο λαδιού, αντλία & ηλεκτρικό κινητήρα για την κίνηση της καθώς και βαλβίδα ανακούφισης, β. τις βαλβίδες ελέγχου ροής και πίεσης. γ. τους κυλίνδρους ή κινητήρες για τη µετατροπή της υδραυλικής ισχύος σε ωφέλιµο έργο. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια µπορεί να είναι η αιτία καταστροφής του κελύφους µιας αντλίας κατά την εκκίνηση ή το σταµάτηµα; α. Πιθανή µοναδική αιτία η κακή στήριξη της αντλίας που προκαλεί έντονους κραδασµούς. β. Πιθανή µοναδική αιτία το υδραυλικό πλήγµα. γ. Πιθανή µοναδική αιτία η υπερφόρτιση του κινητήρα κατά την εκκίνηση. Σε ποιες από τις ακόλουθες αιτίες οφείλεται η ανεπαρκής παροχή σε ένα υδραυλικό σύστηµα: α. Υψηλό ιξώδες λαδιού. β. αµηλή ταχύτητα περιστροφής αντλία κινητήρα. γ. Ύπαρξη αέρα στη γραµµή αναρρόφησης. δ. Η πίεση της ανακουφιστικής είναι ρυθµισµένη χαµηλά. Εξηγείστε τι δηλώνει το παρακάτω πλήρες σύµβολο µιας βαλβίδας ελέγχου κατεύθυνσης ροής υδραυλικού συστήµατος. α. Η βαλβίδα διαθέτει 5 θύρες, έχει 2 καταστάσεις ισορροπίας, στην δεξιά εξ αυτών µεταβαίνει µε ηλεκτρική ενεργοποίηση ενώ στην αριστερή επανέρχεται µε τη βοήθεια ελατηρίου όταν σταµατήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση. β. Η βαλβίδα διαθέτει 2 θύρες, έχει 2 καταστάσεις ισορροπίας, στην αριστερή εξ αυτών µεταβαίνει µε ηλεκτρική ενεργοποίηση, ενώ στην αριστερή επανέρχεται µε

59 τη βοήθεια σπειρώµατος όταν σταµατήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση γ. Η βαλβίδα διαθέτει 3 θύρες, έχει 3 καταστάσεις ισορροπίας, στην µεσαία γίνεται η εκτόνωση στην δεξιά εξ αυτών µεταβαίνει µε ηλεκτρική ενεργοποίηση, ενώ στην αριστερή επανέρχεται µε τη βοήθεια ελατηρίου όταν σταµατήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση. Επιλέξτε ποια από τα ακόλουθα που αναφέρονται στην περιοδικότητα για την προληπτική συντήρηση διαφόρων µερών µιας εργαλειοµηχανής CNC, είναι σωστά. α. Έλεγχος λαδιού σε κάθε δοχείο λαδιού > Καθηµερινή συντήρηση. β. Καθαρισµός του φίλτρου αέρα της µονάδας αφύγρανσης αέρα > Εβδοµαδιαία συντήρηση. γ. Έλεγχος αλυσίδας αντίβαρου > Εβδοµαδιαία συντήρηση. δ. Έλεγχος σε κοχλίες ή περικόχλια για χαλαρότητα > Εξαµηνιαία συντήρηση. Στο κιβώτιο ταχυτήτων µιας εργαλειοµηχανής CNC η περίοδος αλλαγής του λιπαντικού είναι κάθε µήνα. α. Σωστό. β. Λάθος. Στο κοπτικό εργαλείο η περίοδος αλλαγής λιπαντικού είναι κάθε χρόνο. α. Σωστό. β. Λάθος. Στην αλυσίδα αλλάζουµε το γράσο κάθε έξι µήνες. α. Σωστό. β. Λάθος. Τι είναι το διάγραµµα λίπανσης ή πινακίδα λίπανσης και τι µας δείχνει σε µια εργαλειοµηχανή; α. Το διάγραµµα ή η πινακίδα λίπανσης δίνεται από τον κατασκευαστή και απεικονίζει το σύστηµα λίπανσης. β. Το διάγραµµα ή η πινακίδα λίπανσης δίνεται από τον κατασκευαστή και µας δείχνει το είδος λιπαντικού που είναι κατάλληλο για το σύστηµα. γ. Το διάγραµµα ή η πινακίδα λίπανσης δίνεται από τον κατασκευαστή και µας δείχνει τα µέρη της εργαλειοµηχανής που πρέπει να λιπανθούν, τη χωρητικότητα των δοχείων, το είδος των λιπαντικών και το σύστηµα λίπανσης. Μια µούφα σωλήνα µιας ίντσας δεν µπορεί να βιδωθεί πάνω σε ένα κοχλία σύνδεσης µιας ίντσας διότι α. Η ονοµαστική διάµετρος του κοχλία είναι πιο µεγάλη από εκείνη της µούφας. β. Η ονοµαστική διάµετρος του κοχλία είναι πιο µικρή από εκείνη της µούφας. γ. ιαφέρουν τα βήµατα των σπειρωµάτων. Ποιες από τις ακόλουθες είναι ιδιοσυσκευές τόρνευσης. α. Αυτόµατος σφιγκτήρας µε τρεις σιαγόνες. β. Αυτόµατος σφιγκτήρας µε τέσσερις σιαγόνες. γ. Ανεξάρτητος σφιγκτήρας µε τέσσερις σιαγόνες. δ. Μέγγενη ε. Μαγνητική πλάκα. στ. ίδυµες ιδιοσυσκευές. ζ. Συστελλόµενοι σφιγκτήρες. η. Πλάκα συγκράτησης εργασιών. Ποιες από τις ακόλουθες είναι ιδιοσυσκευές φρεζαρίσµατος. α. Μέγγενη. β. Μαγνητική πλάκα.

60 γ. ιαιρέτες. δ. ίδυµες ιδιοσυσκευές. ε. Συστελλόµενοι σφιγκτήρες. στ. Αναστρεφόµενες ιδιοσυσκευές. Ποια από τα ακόλουθα είναι µειονεκτήµατα των συνθετικών υλικών σε σχέση µε τα µεταλλικά βιοµηχανικά υλικά. α. Υψηλή θερµική διαστολή. β. αµηλή σκληρότητα. γ. Υψηλή σκληρότητα. δ. Μικρή αντοχή στη θερµότητα. ε. αµηλή θερµική διαστολή. στ. Μικρή αντοχή στο γδάρσιµο. Ποιες από τις ακόλουθες ιδιότητες πρέπει να έχουν οι δακτυλωτοί οδηγοί καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου στις ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών. α. Λείες εσωτερικές επιφάνειες. β. Ακρίβεια καθετότητας. γ. αµηλός βαθµός σκληρότητας επιφανειών. δ. Ακρίβεια διαστάσεων. Ο κωδικός G01 στους τόρνους CNC αντιπροσωπεύει τον προγραµµατισµό : α. Κοπτικής κίνησης του εργαλείου κοπής. β. Εκκίνησης του προγράµµατος. γ. Του απόλυτου µηδέν. Οι κωνικοί οδοντοτροχοί χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση της κίνησης µεταξύ: α. Ασύµβατων αξόνων. β. Κάθετων αξόνων. γ. Παράλληλων αξόνων. Ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν προσφέρεται για διαµόρφωση εργασιών µε εξέλαση. α. αλκός. β. Κασσίτερος. γ. υτοσίδηρος. Το αλουµίνιο όταν εκτεθεί στην ατµόσφαιρα οξειδώνεται επιφανειακά γεγονός που εµποδίζει την περαιτέρω οξείδωση του. α. Σωστό. β. Λάθος. Η αύξηση του ποσοστού άνθρακα στο χάλυβα συµβάλλει στη βελτίωση της συγκολλητικότητας του. α. Σωστό. β. Λάθος. Ποια από τα παρακάτω είναι είδη χαλύβδινων ελασµάτων. α. Μαύρα. β. Μαλακού χάλυβα. γ. Ανοξείδωτου χάλυβα. δ. Επικασσιτερωµένα. ε. Επινικελοµένα. στ. Επιψευδαργυρωµένα. Ποιες από τις ακόλουθες είναι µη µεταλλικές προστατευτικές επικαλύψεις µετάλλων. α. Επίστρωση µε µπογιά.

61 β. Επίστρωση µε βερνίκι. γ. Επίστρωση µε λάδι. δ. Επίστρωση µε ειδική σκόνη λίπανσης. ε. Επίστρωση µε ειδικό χρώµα υψηλής ανακλαστικότητας. στ. Επίστρωση µε συνθετικά υλικά. ζ. Επισµάλτωση. Τα ελάσµατα που προσφέρονται στο εµπόριο κατασκευάζονται: α. Έλαση ή κυλινδροποίηση. β. Με χύτευση σε ειδικά καλούπια µικρού πάχους. γ. Με εφελκυσµό. Τα σύρµατα που προσφέρονται στο εµπόριο κατασκευάζονται µε: α. Τη χρήση κυλίνδρου. β. Τη χρήση συρµατοσύρτη. γ. Τη χρήση ελάστρου. Οι χαλύβδινοι σωλήνες χαµηλής αντοχής κατασκευάζονται µε ραφή: α. Σωστό. β. Λάθος. Οι χαλύβδινοι σωλήνες υψηλής αντοχής κατασκευάζονται µε ραφή. α. Σωστό. β. Λάθος. Ο κωδικός Μ30 στις φρέζες µε νουµερικό προγραµµατισµό εργασίας CNC δίνει εντολή στον υπολογιστή της εργαλειοµηχανής για: α. Έναρξη προγράµµατος και δεξιόστροφης περιστροφής της ατράκτου. β. Γρήγορη κίνηση του κοπτικού εργαλείου. γ.τέλος του προγράµµατος, σταµάτηµα της ατράκτου και επαναφορά του προγράµµατος στην πρώτη επιλογή. Σε τόρνο µε νουµερικό προγραµµατισµό εργασίας CNC δόθηκε εντολή G84 µε διαίρεση κοπής Η=50 για να ξεχονδριστεί άξονας µε διάµετρο 24 mm σε 20mm. Για την κατεργασία αυτή ο κώδικας G84 θα εκτελέσει; α. 2 περάσµατα. β. 4 περάσµατα. γ. 6 περάσµατα. Σε σχέση µε τα βιοµηχανικά µεταλλικά υλικά, τα πλαστικά υλικά έχουν συνήθως: α. Μικρότερη πυκνότητα. β. Μεγαλύτερη πυκνότητα. γ. Άλλα µεγαλύτερη και άλλα µικρότερη πυκνότητα. Η καλή λειτουργία ενός κοπτικού εργαλείου τόρνου προϋποθέτει σωστή επιλογή των βασικών γωνιών του κυρίως όµως της γωνίας α. Αποβλήτου. β. Κόψεων και της γωνίας αποβλήτου. γ. Τοποθέτησης της κύριας κόψης και της γωνίας ελευθερίας. Η κατεργασία κοπής σε φρεζοµηχανή µπορεί να αποδώσει: α. Μόνο πρισµατικές επιφάνειες. β. Μόνο επίπεδες και κυλινδρικές επιφάνειες. γ. Επιφάνειες οποιασδήποτε τρισδιάστατης γεωµετρικής µορφής. Με µια εργαλειοµηχανή λείανσης κυλινδρικών επιφανειών παράγονται α. Μόνο κυλινδρικές επιφάνειες υψηλής ποιότητας. β. Κυλινδρικές επιφάνειες υψηλής ποιότητας και µεγάλης ακρίβειας διαστάσεων. γ. Μόνο κυλινδρικές επιφάνειες µε µεγάλη ακρίβεια διαστάσεων.

62 Οι ταχυχάλυβες είναι: α. Υλικά κατασκευής κοπτικών εργαλείων µέσης ταχύτητας κοπής. β. Κοπτικά εργαλεία για δράπανα. γ. Υλικά ειδικών εδράνων. Πολλές αξιόλογες χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές χρειάζονται στο τέλος και θερµική κατεργασία ανόπτησης για την: α. Απαλλαγή τους από τις εσωτερικές τάσεις που δηµιουργήθηκαν κατά τις ηλεκτροσυγκολλήσεις. β. Απόκτηση επιθυµητών επιφανειακών µηχανικών χαρακτηριστικών. γ. Εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους από ελαττωµατικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Σε σύγκριση µε τις µηχανουργικές κατεργασίες, οι χυτεύσεις: α. Προσφέρουν µεγαλύτερη ευχέρεια κατασκευής πολύπλοκων µορφών µε εξωτερικές και εσωτερικές λεπτοµέρειες. β. Αποδίδουν υψηλότερη ακρίβεια διαστάσεων και γεωµετρίας. γ. Έχουν πάντοτε χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Η διάρκεια ζωής ενός εργαλείου ψυχρής διαµόρφωσης ελάσµατος εκφράζεται µε το µέγιστο αριθµό: α. Αντικειµένων που παράγει µεταξύ 2 διαδοχικών συντηρήσεων του. β. Ωρών χρήσης του µέχρι την πλήρη αχρήστευση του. γ. Αντικειµένων που παράγει µέχρι τη πλήρη αχρήστευση του. Ο όγκος αφαιρούµενου υλικού ανά µονάδα χρόνου σε µια κατεργασία κοπής είναι συνάρτηση: α. Της ταχύτητας κοπής, του βάθους κοπής και της πρόωσης του κοπτικού εργαλείου και του υλικού του κατεργασµένου κοµµατιού. β. Της ταχύτητας κοπής, του βάθους κοπής και της πρόωσης του κοπτικού εργαλείου. γ. Της ταχύτητας κοπής, του βάθους κοπής και της πρόωσης του κοπτικού εργαλείου, της ισχύος της εργαλειοµηχανής και του υλικού του κατεργασµένου κοµµατιού. Οι οδοντωτοί ιµάντες µεταφέρουν τη ροπή στρέψης µέσω: α. Οδοντωτών τροχαλιών. β. Επίπεδων τροχαλιών. γ. Τραπεζοειδών τροχαλιών. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα είναι αυτό µε τις σωστές διαστάσεις;

63 63 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Να υπολογίσετε στο παρακάτω σχέδιο τις διαστάσεις Α, Β, Γ και. 64 α. Οι διαστάσεις είναι : Α =114mm, Β =164mm, Γ=86mm, =38mm. β. Οι διαστάσεις είναι : Α =124mm, Β =174mm, Γ=96mm, =38mm. γ. Οι διαστάσεις είναι : Α =104mm, Β =154mm, Γ=76mm, =38mm. Ποιες όψεις (α, β, γ, δ, ε και στ) αντιστοιχούν στις προσόψεις (Α) των σχηµάτων (1, 2, 3, 4, 5 και 6) ; α. Οι όψεις για τα αντίστοιχα σχήµατα είναι: 1:(ε), 2:(γ), 3:(δ), 4:(β), 5:(στ) και 6:(α). β. Οι όψεις για τα αντίστοιχα σχήµατα είναι: 1:(ε), 2:(γ), 3:(α), 4:(β), 5:(στ) και 6:(δ).

64 65 γ. Οι όψεις για τα αντίστοιχα σχήµατα είναι: 1:(ε), 2:(β), 3:(α), 4:(γ), 5:(στ) και 6:(δ). Ποιο σχήµα από τα παρακάτω είναι η σωστή πλάγια όψη για την τοµή Α-Α του τρισδιάστατου εξαρτήµατος; 66 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Να επιλέξετε την απάντηση που περιγράφει σωστά τα αριθµηµένα µέρη µιας κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. α. 1-Τµήµα ανάµειξης αέρα, 2-Φίλτρα καθαρισµού αέρα, 3-Στοιχεία ψύξης, 4- Στοιχεία θέρµανσης, 5-Τµήµα ύγρανσης & αφύγρανσης, 6-Ανεµιστήρας, 7- Παροχή νερού, 8-Αναρρόφηση αέρα. β. 1-Τµήµα ανάµειξης αέρα, 2-Φίλτρα καθαρισµού αέρα, 3-Στοιχεία ψύξης, 4- Στοιχεία θέρµανσης, 5-Τµήµα ύγρανσης & αφύγρανσης, 6-Ανεµιστήρας, 7- Παροχή αέρα, 8-Λεκάνη παροχής νερού. γ. 1-Τµήµα καθαρισµού αέρα, 2-Φίλτρα καθαρισµού αέρα, 3-Στοιχεία ψύξης, 4- Στοιχεία θέρµανσης, 5-Τµήµα ύγρανσης & αφύγρανσης, 6-Ανεµιστήρας, 7- Παροχή αέρα, 8-Λεκάνη παροχής αέρα. 67 Το παρακάτω σχήµα αναφέρεται σε ένα διαχωριστή αέρα µε τον εξοπλισµό του. Ποια είναι η σωστή ονοµασία των αριθµηµένων εξαρτηµάτων ;

65 68 α. (1) Βαλβίδα ασφαλείας, (2) Θερµόµετρο, (3) Αυτόµατος εξαεριστήρας, (4) Πιεσόµετρο. β. (1) Θερµόµετρο, (2) Παροχόµετρο, (3) Αυτόµατος εξαεριστήρας, (4) Πιεσόµετρο. γ. (1) Βαλβίδα bypass, (2) Θερµόµετρο, (3) Αυτόµατος εξαεριστήρας, (4) Παροχόµετρο. Σε ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις έχει δειχθεί σωστά η διάσταση της διαµέτρου του άξονα; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 69 Ποια από τα παρακάτω σχήµατα τοµών α έως δ, αντιστοιχεί στην τοµή Α-Α του αρχικού σχήµατος:

66 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 70 Ποιος από τους τέσσερις είναι ο σωστός τρόπος σχεδίασης ενός εξαρτήµατος µε διαµπερή κοχλιοτοµηµένη οπή; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 71 Ποιος από τους τέσσερις είναι ο σωστός τρόπος σχεδίασης ενός εσωτερικού σπειρώµατος;

67 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Να αναφέρεται τοµείς χρήσης του πεπιεσµένου αέρα στην βιοµηχανία: α. Αεροεργαλεία. β. Κινητήρες ασύχρονοι. γ. Παλινδροµικές κινήσεις σε διάφορες µηχανές (ανυψωτικά, έµβολα κ.τ.λ.). δ. Κίνηση αεροκινητήρων. ε. Κίνηση υδροκινητήρων. στ. Πνευµατικοί αυτοµατισµοί κ.τ.λ. Ποια από τα παρακάτω είναι ανεπιθύµητα περιεχόµενα του πεπιεσµένου αέρα : α. Υγρασία. β. Υδρογόνο. γ. Σκόνη. δ. Λάδι. Αναγνώριση ρουλµάν µε σφαίρες 75 α. ίσφαιρο αυτορύθµιστο. β. ίσφαιρο σταθερό. γ. Μονόσφαιρο πλάγιας επαφής. Αναγνώριση ρουλµάν µε κυλίνδρους:

68 76 α. Μονοκύλινδρο. β. ικύλινδρο. γ. Αυτορύθµιστο µε µια σειρά βαρελίσκων. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. Ηλεκτρική ατµοπαγίδα. 77 β. Μηχανική περιστροφική ατµοπαγίδα. γ. Μηχανική ατµοπαγίδα πλωτήρος. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. ιµεταλλική θερµοστατική ατµοπαγίδα. β. Μονοµεταλλική θερµοστατική βαλβίδα. γ. Μηχανική θερµοστατική βάνα. Η λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας τι διεργασία είναι: α. Μετάδοσης θερµικού έργου. β. Συναλλαγής θερµότητας. γ. Αδιαβατική διεργασία. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. Περιστρεφόµενο κόσκινο.

69 β. Ηλεκτρονικό κόσκινο. γ. ονούµενο κόσκινο. 80 Αναγνώριση εξοπλισµού από εικόνα: α. Σφαιρόµυλος άλεσης και σιλό αποθήκευσης. β. Κυλινδρόµυλος άλεσης και σιλό κονιοποιήσεως. γ. Κυλινδρόµυλος πίεσης και σιλό κονιοποιήσεως. 81 Στην κατωτέρω εικόνα παρουσιάζεται: α. Υδραυλός. β. Αεριαυλός. γ. Εναλλάκτης Οι εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες παράγονται µε τη χρήση: α. Μηχανής συµπίεσης. β. Μηχανής extruder (εξέλασης). γ. Μηχανής συγκόλλησης. Τα πλαστικά κιβώτια παράγονται µε την χρήση µηχανής injection molding (έκχυση µε πίεση). α. Σωστό. β. Λάθος. 84 Για να αυξήσουµε την περιεκτικότητα σε διαλυµένες ουσίες ενός διαλύµατος

70 ακολουθούµε την διεργασία: α. Της εξάτµισης. β. Της διάλυσης. γ. Της πρόσµιξης. Τα φίλτρα διήθησης σε µια παραγωγική διαδικασία χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν υγρό από στερεό. α. Σωστό. β. Λάθος. Η ατµοσφαιρική απόσταξη είναι διεργασία: α. Φυσική και γίνεται µίξη των συστατικών του µίγµατος. β. Φυσική και γίνεται διαχωρισµός των συστατικών του µίγµατος. γ. Φυσική και γίνεται εξάτµιση για µίξη των συστατικών του µίγµατος. Για την παραγωγή µιγµάτων soft-pvc σε pellets η σωστή σειρά των διεργασιών είναι: ζύγιση PVC - ζύγιση προσθέτων - ανάµιξη - πλαστικοποίηση (oµογενοποίηση) - µορφοποίηση σε pellets - ψύξη. α. Σωστό. β. Λάθος. Η παραγωγή χρωµάτων δεν είναι παραγωγική διαδικασία διαλείποντος έργου (batch). α. Σωστό. β. Λάθος. Ένας αναδευόµενος αντιδραστήρας ονοµάζεται διαλείποντος έργου (batch), όταν παραµένει κλειστός όσο αφορά τη µεταφορά µάζας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. α. Σωστό. β. Λάθος. Τα προϊόντα µια αποστακτικής στήλης µπορεί να είναι α. Υγρά και στερεά. β. Στερεά και αέρια. γ. Υγρά και αέρια. Με τη διεργασία της καθίζησης δια βαρύτητας λασπών επιτυγχάνεται: α. Συµπύκνωση των αιωρούµενων στερεών για αποτελεσµατικότερη βιολογική σταθεροποίηση ή αφυδάτωση. β. Συµπύκνωση των αιωρούµενων αερίων για αποτελεσµατικότερη βιολογική εξάτµιση. γ. Συµπύκνωση των αιωρούµενων υδρατµών για αποτελεσµατικότερη εξάτµιση. Η διήθηση µε φιλτρόπρεσσα είναι διεργασία διαλείποντος έργου (batch). α. Σωστό. β. Λάθος. Ποιες από τις ακόλουθες διεργασίες χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία αποβλήτων ; α. Φυσικές διεργασίες. β. ηµικές διεργασίες. γ. Ηλεκτροστατικές διεργασίες. δ. Βιολογικές διεργασίες. Η Πυρόλυση είναι διεργασία: α. ηµική. β. Ηλεκτροχηµική. γ. Ηλεκτροθερµική.

71 95 96 Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνα (hazardous) τα απορρίµµατα ; α. εν αποδοµούνται στην φύση. β. Αποδοµούνται και απορροφούνται από το έδαφος. γ. Μπορούν να µεγιστοποιηθούν βιολογικά. δ. Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν βιολογικά. ε. Μπορούν να αποβούν µοιραία για την ζωή. στ. Μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικά συσσωρευτικά αποτελέσµατα. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: 97 α. Έναν υδροστρόβιλος. β. Μια υδροκύλιση. γ. Έναν υδροκυκλώνα. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει: α. Έναν αµµοδιαχωριστή. β. Έναν αµµοβολητή. γ. 'Εναν αµµοδιαµορφωτή. 98 Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει:

72 α. εξαµενή επιµήκυνσης διά βαρύτητας. β. εξαµενή πάχυνσης διά βαρύτητας. γ. εξαµενή σµίκρυνσης διά βαρύτητας. Το έλαστρο είναι ένα µηχάνηµα µε συγκρότηµα κυλίνδρων που πιέζονται και συγχρόνως περιστρέφονται, διαµορφώνοντας πλαστικά το αλουµίνιο που περνάει ανάµεσα τους. Περιλαµβάνεται εκτυλικτικό που ξετυλίγει το ρόλο, έλαστρο που υποβιβάζει το πάχος, τυλικτικό που τυλίγει το λεπτότερο φύλλο. α. Σωστό. β. Λάθος. Σε µια βιοµηχανία έλασης τα προϊόντα της θερµής έλασης είναι: α. Παχύτερα από τα προϊόντα ψυχρής έλασης. β. Λεπτότερα από τα προϊόντα ψυχρής έλασης. Η διεργασία της ιέλασης είναι: α. Η πλαστική παραµόρφωση µε την οποία παράγεται το αρχιτεκτονικό προφίλ (πόρτες παράθυρα). Γίνεται σε ειδικές φρέζες, όπου µία προθερµασµένη µπιγέτα πλαστικού υποχρεώνεται πιεζόµενη να «ρεύσει» µέσα από τη µήτρα που καθορίζει τη µορφή του προφίλ. β. Η πλαστική παραµόρφωση µε την οποία παράγεται το αρχιτεκτονικό προφίλ (πόρτες παράθυρα). Γίνεται σε ειδικές πρέσες, όπου µία προθερµασµένη µπιγέτα αλουµινίου υποχρεώνεται πιεζόµενη να «ρεύσει» µέσα από τη µήτρα που καθορίζει τη µορφή του προφίλ. γ. Η πλαστική παραµόρφωση µε την οποία παράγεται το αρχιτεκτονικό προφίλ (πόρτες παράθυρα). Γίνεται σε ειδικούς τόρνους, όπου µία προθερµασµένη µπιγέτα αλουµινίου διαµορφώνεται µέσα από τη µήτρα που καθορίζει τη µορφή του προφίλ. 102 Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει:

73 103 α. Τυλικτικό σταθµό & ρολλοκοπτικό. β. Περιστροφικό σταθµό κοπής. γ. Τυλικτικό σταθµό & κυβοκοπτικό. Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει : α. υτευτήρα. β. Μηχάνηµα ηλεκτροστατικής βαφής. γ. Εξελαστήρα (extruder) Πίνακας Γ6: Εξειδικευµένες ερωτήσεις για τεχνικούς µηχανικούς 3 ης ειδικότητας εγκαταστάσεων. α/α Ερώτηση Σωστή απάντηση 1 Το κάθε φτερό µιας ανεµογεννήτριας συνδέεται µε το ρουλεµάν µε 52 µπουλόνια. Κατά τη διάρκεια της τρίµηνης συντήρησης πόσα µπουλόνια θα πρέπει να ελέγχουµε; α. Όλα β. Τα µισά γ. Το 1/3 δ. Όσα θέλουµε 2 Η εξάµηνη συντήρηση σε µια ανεµογεννήτρια γίνεται από 2 άτοµα και

74 διαρκεί περίπου πόσες ώρες; α. 2 ώρες β. 4 ώρες γ. 8 ώρες δ. 10 ώρες Ο έλεγχος στα µπουλόνια σε µια ανεµογεννήτρια γίνεται: α. Με κλειδί β. Με δυναµόκλειδο γ. Με το χέρι δ. Με το µάτι Ποια είναι η πίεση λειτουργίας στις οικιακές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου; α. 1 bar. β. 4 bar. γ. 10mbar δ. 23mbar Ποιές από τις παρακάτω απώλειες περιγράφονται σωστά; α. Απώλειες πτερυγίων -----> Εσωτερικές Απώλειες β. Μηχανικές απώλειες ----> Εξωτερικές Απώλειες γ. Απώλειες τριβών και ανεµισµού -----> Εξωτερικές Απώλειες δ. Απώλεια από την υγροποίηση ----> Εσωτερικές Απώλειες Ποια τα µέρη που αποτελείται το στροφείο ενός ατµοστροβίλου ; α. Άξονας β. Στεφάνη γ. Κέλυφος δ. Πτερύγια Στο εµπρός και πίσω µέρος του κελύφους και στα σηµεία όπου ο άξονας το διαπερνά σε ένα ατµοστρόβιλο τοποθετείται ένα ακατάλληλο σύστηµα στεγανότητας το οποίο τι εµποδίζει ; α. τη διαφυγή του υγρού ψύξης. β. την έξοδο του αέρα. γ. την είσοδο του νερού. δ. τη διαφυγή του ατµού και την είσοδο του αέρα. Πότε εφαρµόζεται η υγρή συντήρηση σε ένα ατµοστρόβιλο; α. Όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί για 2 µήνες. β. Όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί για 6 µήνες. γ. Όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί για 12 µήνες. δ. Όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί για 24 µήνες. Σε τι οφείλονται οι δονήσεις στους λέβητες; α. Νερό στο πετρέλαιο. β. Αέρας στο πετρέλαιο. γ. Μη σωστή έδραση τους. δ. Υψηλή θερµοκρασία πετρελαίου. ε. Ελλιπής ή προβληµατική συντήρηση. στ. Έλλειψη επαρκούς αέρα καύσεως. Στις συνήθεις ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτρικού τόξου χρησιµοποιούνται κατά κανόνα επενδεδυµένα αντί γυµνά ηλεκτρόδια. Αυτό γίνεται γιατί: α. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης του ηλεκτροσυγκολλητή. β. Επιτυγχάνεται χαµηλότερη κατανάλωση ηλεκτροδίων. γ. Με την επένδυση προστατεύεται το τήγµα µετάλλου στη θέση συγκόλλησης από την οξειδωτική δράση του οξυγόνου του ατµοσφαιρικού αέρα.

75 Αν ο κινητήριος οδοντοτροχός, που έχει 75 δόντια και περιστρέφεται µε 500r/min συνδεθεί µε οδοντοτροχό που έχει 25 δόντια, αυτός θα περιστρέφεται µε πόσες r/min; α. 750r/min. β. 1000r/min. γ. 1500r/min. Υδραυλικά συστήµατα µετάδοσης κίνησης είναι τα συστήµατα στα οποία η µετάδοση της κίνησης γίνεται µε τη βοήθεια α. Υγρών. β. Ρευστών (υγρών και αερίων). γ. Αερίων. Κατά τη σύγκριση τετράχρονων βενζινοκινητήρων και κινητήρων diesel ποιοι έχουν πιο µεγάλη σχέση συµπίεσης; α. Οι βενζινοκινητήρες έχουν πιο µεγάλες σχέσεις συµπίεσης. β. Οι κινητήρες diesel έχουν πιο µεγάλες σχέσεις συµπίεσης. γ. Και οι 2 τύποι κινητήρων έχουν τις ίδιες σχέσεις συµπίεσης. Μεταξύ όµοιων κατά τα άλλα εµβολοφόρων τετράχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης αυτός µε τη µεγαλύτερη σχέση συµπίεσης έχει : α. Μικρότερο βαθµό απόδοσης. β. Μικρότερη ισχύ. γ. Μεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα (α, β, γ και δ) αντιστοιχεί στην τοµής -; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 16 Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα (α, β, γ και δ) αντιστοιχεί στην τοµής -;

76 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 17 Ποιο από τα ακόλουθα σχήµατα (1, 2, 3 και 4) έχει τη σωστή απεικόνιση της διαµέτρου; α. Το σχήµα (1). β. Το σχήµα (2). γ. Το σχήµα (3). δ. Το σχήµα (4). 18 Ποιο από τα ακόλουθα σχήµατα (1, 2, 3 και 4) αντιστοιχεί στην τοµή Α-Α.

77 α. Το σχήµα (1). β. Το σχήµα (2). γ. Το σχήµα (3). δ. Το σχήµα (4). Ένα κράµα χαλκού και ψευδαργύρου ονοµάζεται: α. Κασσίτερος. β. Μπρούντζος. γ. Ορείχαλκος. δ. υτοσίδηρος. Ποιο από τα µεταλλικά υλικά χάλυβας, ατσάλι, κασσίτερος δεν είναι σιδηρούχο; α. υτοσίδηρος. β. Μαλακός χάλυβας. γ. Ατσάλι. δ. Κασσίτερος. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους διαµόρφωσης µεταλλικών υλικών χρησιµοποιείται για την παραγωγή ελασµάτων (λαµαρινών); α. Η κυλινδροποίηση. β. Η χύτευση. γ. Η εξέλαση. δ. Η όλκη. Ποιες από τις ακόλουθες τοµές (1 έως 12) αντιστοιχούν στις όψεις (πρόσοψη, πλάγια όψη και κάτοψη) του αρχικού σχήµατος. α. Πρόσοψη > 2 β. Πρόσοψη > 8

78 23 γ. Πλάγια όψη > 7 δ. Πλάγια όψη > 12 ε. Κάτοψη > 6 στ. Κάτοψη > 9 Ποιο από τα ακόλουθα σχήµατα (Α, Β, Γ και ) είναι η σωστή σχεδίαση κοχλία µε εξαγωνική κεφαλή; 24 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο από τα ακόλουθα σχήµατα (Α, Β, Γ και ) αντιστοιχεί στην τοµή Α-Α; 25 α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Ποιο από τα ακόλουθα σχήµατα (Α, Β, Γ και ) αντιστοιχεί στην τοµή Α-Α. α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). 26 Ποιά από τις παρακάτω µεθόδους επικάλυψης των µετάλλων είναι µη

79 µεταλλική; α. Επικασσιτέρωση. β. Βερνίκωµα. γ. Γαλβάνισµα. δ. Επινικέλωση. Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών είναι ειδικά επιπρόσθετα προσαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στα δράπανα για: α. Συγκράτηση της εργασίας, αποφυγή της χάραξης και καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου. β. Να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου. γ. Βελτίωση της κατεργασµένης επιφάνειας. δ. Τη συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου. Ποια από τις ακόλουθες ιδιότητες έχει ο κασσίτερος; α. Ψηλό σηµείο τήξης. β. Μεγάλη αντοχή στον εφελκυσµό. γ. Υψηλός βαθµός σκληρότητας. δ. Πολύ καλή αντοχή στην οξείδωση. Από λαµαρίνα διαστάσεων mm πρέπει να κοπούν τεµάχια διαστάσεων mm. Να υπολογίσετε το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό τεµαχίων που µπορούν να κοπούν α. 15 τεµάχια. β. 16 τεµάχια. γ. 18 τεµάχια. Σε σχέση µε τα βιοµηχανικά µεταλλικά υλικά, τα πλαστικά (συνθετικά) υλικά έχουν συνήθως µικρότερη, µεγαλύτερη ή ίδια πυκνότητα α. Μικρότερη πυκνότητα. β. Μεγαλύτερη πυκνότητα. δ. Ίδια πυκνότητα, δεν διαφοροποιείται. Αν ο στρόφαλος κάνει 1000στρ/λεπτό πόσες κάνει ο εκκεντροφόρος σε ένα τετράχρονο κινητήρα; α. 250 στρ./λ. β. 500 στρ./λ. γ στρ./λ. Μέχρι ποιες πιέσεις είναι διαθέσιµες σε ένα πνευµατικό σύστηµα αυτοµατισµού; α. 2 bar. β. 10 bar. γ. 30 bar. 33 Σε εφαρµογές κίνησης µεγάλων φορτίων ή εφαρµογές που απαιτούν υψηλές επιταχύνσεις ποιο σύστηµα θα επιλέγατε για χρήση;

80 α. Μηχανικό σύστηµα. β. Πνευµατικό σύστηµα. γ. Υδραυλικό σύστηµα. Για να είναι ένας κοχλίας αφ εαυτού σταθερός θα πρέπει να έχει : α. Μικρή γωνία ελίκωσης. β. Μεγάλη γωνία ελίκωσης. γ. Μεγάλο βαθµό απόδοσης. Τι ισχύει αναφορικά µε τη γωνία πλευρών του µετρικού τριγωνικού σπειρώµατος; α. Είναι ίδια µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth β. Είναι µικρότερη µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth γ. Είναι µεγαλύτερη µε τη γωνία πλευρών του αγγλικού σπειρώµατος whithworth Οι ελατηριωτοί δακτύλιοι χρησιµοποιούνται στις κοχλιοσυνδέσεις για: α. την καλύτερη κατανοµή της φόρτισης στα συνδεόµενα κοµµάτια. β. την ασφάλιση της σύνδεσης έναντι ανεπιθύµητης αποκοχλίωσης. γ. τη µείωση της φόρτισης των κοχλιών κατά τη λειτουργία. Τι ισχύει ως προς τη σχέση των κοχλιών κίνησης µε τους κοχλίες σύνδεσης: α. Οι κοχλίες κίνησης έχουν µικρότερη γωνία ελίκωσης από τους κοχλίες σύνδεσης. β. Οι κοχλίες κίνησης έχουν µεγαλύτερη γωνία ελίκωσης από τους κοχλίες σύνδεσης. γ. Οι κοχλίες κίνησης έχουν την ίδια γωνία ελίκωσης από τους κοχλίες σύνδεσης. Από τι εξαρτάται η ακρίβεια µέτρησης των διαστάσεων ενός µηχανολογικού κοµµατιού µε πολύ αυστηρές ανοχές. α. από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος διεξαγωγής των µετρήσεων και από τη διαδικασία διεξαγωγής τους. β. από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος διεξαγωγής των µετρήσεων και από τη διαδικασία διεξαγωγής τους και τις ανοχές των διαστάσεων. γ. µόνο από την ακρίβεια των οργάνων µέτρησης και τις ανοχές των διαστάσεων. Η ελεύθερη συναρµογή άξονα και δακτυλίου προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας χάρης µεταξύ τους. Η µέγιστη και η ελάχιστη χάρη µιας ελεύθερης συναρµογής καθορίζεται µόνο από: α. Τις ποιότητες ανοχών ISO άξονα και δακτυλίου. β. Τις κατηγορίες ISO των ανοχών άξονα και δακτυλίου. γ. Τις κατηγορίες και τις ποιότητες ISO των ανοχών άξονα και δακτυλίου και από την ονοµαστική διάσταση της συναρµογής. δ. Τις κατηγορίες και τις ποιότητες ISO των ανοχών άξονα και δακτυλίου. Σε ένα σύστηµα ιµαντοκίνησης η επιτρεπόµενη συχνότητα κάµψεων του ιµάντα είναι: α. Ο επιτρεπόµενος µέγιστος αριθµός κάµψεων του ιµάντα. β. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός των διαδροµών του ιµάντα πάνω από τις τροχαλίες ανά δευτερόλεπτο. γ. Ο αριθµός κάµψεων που προκαλεί θραύση του ιµάντα. Για την επιλογή του υλικού κατασκευής κοπτικού εργαλείου που προορίζεται για συγκεκριµένη κατεργασία κοπής λαµβάνονται κυρίως υπόψη: α. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και το προς κατεργασία υλικό. β. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και το προς κατεργασία υλικό και τα δυναµικά

81 χαρακτηριστικά της εργαλειοµηχανής. γ. Η επιδιωκόµενη ταχύτητα κοπής και τα δυναµικά χαρακτηριστικά της εργαλειοµηχανής. ρησιµοποιώντας εργαλειοµηχανές κοπής µπορούµε να κατασκευάσουµε α. Οποιασδήποτε µορφής αντικείµενα από συµπαγές υλικό β. Μόνο συµµετρικά αντικείµενα εκ περιστροφής από συµπαγές υλικό γ. Μόνο πρισµατικά αντικείµενα από συµπαγές υλικό. Το µετρικό τραπεζοειδές σπείρωµα Tr24x5 τι εξωτερική διάµετρο & βήµα έχει; α. Εσωτερική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βάθος σπειρώµατος 5mm. β. Ονοµαστική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βάθος σπειρώµατος 5mm. γ. Εξωτερική διάµετρο σπειρώµατος 24mm και βήµα 5mm. Άτρακτος µειωτήρα στροφών δέχεται ακτινικά και αξονικά φορτία. Πως γίνεται η κατάλληλη στήριξή της πάνω σε µονόσφαιρα έδρανα κύλισης; α. Σταθερό έδρανο κύλισης. β. Σταθερό και µε ένα ελεύθερο έδρανο κύλισης. γ. Ελεύθερο έδρανο κύλισης. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ο σωστός για την απεικόνιση των διαστάσεων; α. Το σχήµα (α). β. Το σχήµα (β). γ. Το σχήµα (γ). δ. Το σχήµα (δ). Τα ανεπιθύµητα περιεχόµενα του πεπιεσµένου αέρα είναι: α. Υγρασία. β. Σκόνη. γ. Ήλιο. δ. Λάδι. Τι ρουλµάν είναι το κάτωθι; α. ίσφαιρο αυτορύθµιστο.

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) 1. Ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων; Να δώσετε τον ορισμό της κάθε μηχανικής ιδιότητας. Οι μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου, πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου) και των εξαρτηµάτων πάνω στα οποία εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους σε αυτές και τα αεροπορικά υλικά, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012 19/1/2012 TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:( Dr. Ing) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελίδες ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές Οι εξωραφές ή γωνιακές ραφές Μετωπικές συναρµογές άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στους οικιστικά οργανωμένους χώρους, το νερό είναι συγκεντρωμένο σε μεγάλες δεξαμενές από τις οποίες, δια μέσου του εξωτερικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή. Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης

ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή. Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά Υλικά καθαρισµού Η συσκευή οξυγονοκόλλησης Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα