ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Αριθ. Μελέτης: 20/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ήµου Ηγουµενίτσας έτους 2013" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνει την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του ήµου Ηγουµενίτσας για το έτος 2013 και αφορά στο διάστηµα από 01/06/2013 έως 31/08/2013 και ώρες από 10:30 π.µ. έως 17:30 µ.µ. για επτά ηµέρες την εβδοµάδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.. 23/2000. Σύµφωνα µε το από 27/05/2013 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι χαρακτηρισµένες ως πολυσύχναστες παραλίες στις ηµοτικές Ενότητες του ήµου Ηγουµενίτσας, στις οποίες θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι οι κάτωθι: 1. Παραλία ρεπάνου και συγκεκριµένα το τµήµα της παραλίας που υπάρχει µεταξύ του κάµπινγκ «ΡΕΠΑΝΟΣ» και του κέντρου διασκέδασης «ESCAPE» (1) ένας ναυαγοσώστης. ( ηµοτική Ενότητα Ηγουµενίτσας) 2. Παραλία ρεπάνου και συγκεκριµένα το τµήµα της παραλίας που υπάρχει µεταξύ του κέντρου διασκέδασης «ΑΜΜΟΣ» και του υποσταθµού της ΕΗ(1) ένας ναυαγοσώστης ( ηµοτική Ενότητα Ηγουµενίτσας) 3. Παραλία Μακρυγιάλι (1) ένας ναυαγοσώστης ( ηµοτική Ενότητα Ηγουµενίτσας) 4. Παραλία Μέγα Άµµος (1) ένας ναυαγοσώστης ( ηµοτική Ενότητα Συβότων) 5. Παραλία Αγίας Παρασκευής (1) ένας ναυαγοσώστης ( ηµοτική Ενότητα Πέρδικας) 6. Παραλία Καραβοστάσι (1) ένας ναυαγοσώστης ( ηµοτική Ενότητα Πέρδικας) 1

2 Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και συγκεκριµένα από 1η Ιουνίου έως και 31η Αυγούστου του έτους Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έναρξη των εργασιών από 01/06/2013 ( καθώς το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µας κοινοποιήθηκε µόλις στις 28/05/2013) η διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα είναι για 3 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η συνολική δαπάνη της εργασίας συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και ανά ηµοτική Ενότητα έχει ως ακολούθως : ΚΑ Τίτλος Υπηρεσίας Θέση Ποσό µε ΦΠΑ 23% ( ) Παραλία µεταξύ κάµπινγκ 5.000,00 «ΡΕΠΑΝΟΣ» και κέντρου διασκέδασης «ESCAPE» «Ναυαγοσωστική Παραλία µεταξύ κέντρου 5.000,00 κάλυψη παραλιών.ε. διασκέδασης «ΑΜΜΟΣ» και Ηγουµενίτσας» υποσταθµού της ΕΗ Παραλία Μακρυγιάλι 5.000, «Ναυαγοσωστική Παραλία Μέγα Άµµος 5.000,00 κάλυψη παραλιών.ε Συβότων» Παραλία Αγίας Παρασκευής 5.000,00 «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών.ε Παραλία Καραβοστάσι 5.000,00 Πέρδικας» Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι µισθοδοσίες, ο εξοπλισµός τα λειτουργικά έξοδα τυχόν φθορές και συντηρήσεις καθώς και πόντιση των σηµαδούρων για την οριοθέτηση των παραλιών και περισυλλογή αυτών µετά το πέρας των εργασιών. 2

3 Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορές για µία ή και περισσότερες θέσεις. Ο προϋπολογισµός των εργασιών θα βαρύνει τον ΚΑ: µε το ποσό των ,00, τον ΚΑ: µε το ποσό των 5.000,00 και τον ΚΑ: µε το ποσό των ,00.. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η ανάθεση της εργασίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (.Κ.Κ.) 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. Το Π.. 28/80 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) 6. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών) 7. Την αριθ. 141/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την διάθεση των πιστώσεων των ως άνω Κ.Α. του εγκεκριµένου προϋπολογισµού έτους Την αριθ. 20/2013 Μελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ηγουµενίτσας 9. Το από 27/05/2013 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των πολυσύχναστων παραλιών. 10. Τη δυνατότητα για απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ήµαρχο, αφού το όριο είναι έως , Το Ν. 4071/2012, άρθρο 6, παρ. 104 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόµενοι µαζί µε την προσφορά τους θα πρέπει να προσκοµίσουν: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν 3

4 εισφορές. Πιστοποιητικό όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη τους δήλωση της προηγούµενης παραγράφου, από το περιεχόµενο του οποίου να προκύπτει η διάρκεια ισχύος του και εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και η διάρκεια ισχύος του και εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή επαγγελµατικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή. Επικυρωµένες άδειες των ναυαγοσωστών που θα παρέχουν Ναυαγοσωστική Κάλυψη. Υπεύθυνη ήλωση στην οποία θα αναφέρονται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, µηχανικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας στο ήµο Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και του Π 23/2000. Η κατοχή του εξοπλισµού από τον µειοδότη θα αποδεικνύεται µε τιµολόγια αγοράς ή µισθωτήρια συµβόλαια. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει, αν κριθεί ανάδοχος του έργου, να παρουσιάσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό δύο µέρες πριν την έναρξη των εργασιών σε επιτροπή του ήµου Ηγουµενίτσας, η οποία θα συντάξει και σχετική βεβαίωση. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης µε το 5% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου. 4

5 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου του έργου, προσαυξηµένου κατά δύο (2) µήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε δύο µήνες µετά την περάτωση του συµβατικού αντικειµένου του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει σε κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας καθώς και να προσδιορίσει σε ποιές θέσεις αυτό θα εργαστεί και το ωράριό του. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ακριβή αντίγραφα της άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για κάθε άτοµο. Υπεύθυνη ήλωση του αναδόχου, στην οποία θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση του µε τους ναυαγοσώστες (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι) και η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία αυτής της σχέσης (η εργασιακή σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο π.χ κατάσταση από ασφαλιστικό φορέα, έναρξη εργασιών µε αντικείµενο τη ναυαγοσωστική δραστηριότητα.) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την έναρξη των εργασιών του, για κάθε µία από τις θέσεις ναυαγοσωστών, να ποντίσει τις σηµαδούρες οριοθέτησης των ακτών, σε απόσταση από την ακτή και µεταξύ τους όπως προβλέπεται από το νόµο και να περισυλλέξει αυτές µετά το πέρας της τουριστικής περιόδου. 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσφέρει για κάθε µία θέση ναυαγοσώστη όλα τα τεχνικά και µηχανικά µέσα που προβλέπονται στο Π.. 23/2000 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριµένα απαιτείται: Ένα µηχανοκίνητο µικρό σκάφος χρώµατος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασµένο µε φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Οι εξοπλισµοί των µικρών σκαφών είναι εγκεκριµένοι από την αρµόδια /νση του YEN, τύπου, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο 5

6 µέσον των πλευρών της λέµβου, δεξιά και αριστερά είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέµβου είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για την αποτροπή ατυχήµατος. Αδιάβροχο φακό. Κιάλια. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου ορίζεται στο Π.. 23/2000 «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». Σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Π.. 23/2000. «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». Σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου ορίζεται στο Π.. 23/2000 «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». Φορητό φαρµακείο, το περιεχόµενο του οποίου ορίζεται στο Π.. 23/2000 και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της µελέτης του ήµου, Πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένο, από την αρµόδια /νση του YEN., ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD, µπλε απόχρωσης. Γυαλιά ηλίου. Κουβέρτες. Καταδυτικό µαχαίρι. Μάσκα βυθού. Βατραχοπέδιλα. Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διαστάσεων 40x80 εκ. µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD µπλε απόχρωσης. Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. Κινητό τηλέφωνο, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα του εκµεταλλευόµενου τη λουτρική εγκατάσταση µε κάθε πρόσφορο µέσο, 6

7 αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιµενική Αρχή. φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) σφυρίχτρα Τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικών καλαίσθητων πινακίδων διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σηµασία των σηµαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισµοί ή απαγορεύσεις και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιµενικής Αρχής. Ο παραπάνω εξοπλισµός, καθώς και το περιεχόµενο του Φαρµακείου θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και αυτό θα πιστοποιηθεί εντός 10 ηµερών από την έναρξη των εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή του ήµου, η οποία θα συντάξει σχετική Βεβαίωση. 3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 2413/ Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σηµαία ναυαγοσώστη. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιµα και το µηχανικό και λοιπό εξοπλισµό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο, έµπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του. 7

8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 5. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη συµµόρφωση, ευρισκόµενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου της Ναυαγοσωστικής εργασίας καθώς και της τήρησης των όρων της σύµβασης µε τα όργανα που ορίζει και επιβάλλει τις σχετικές συστάσεις και κυρώσεις. 6. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας δίνεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί συµβατική υποχρέωσή του. 7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει σηµαδούρες σε απόσταση 200 και πλέον µέτρων από το σηµείο όπου φθάνουν συνήθως οι λουόµενοι ώστε να αναδεικνύουν στα µηχανοκίνητα σκάφη την απαγόρευση εισόδου στον χώρο των λουόµενων και να δηµιουργηθεί µε εµφανή σηµαδούρες θαλάσσιος διάδροµος για την κίνηση των µηχανοκίνητων σκαφών από και προς την ακτή. 8. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ποινική ρήτρα 2% επί του συµβατικού ποσού της προσφοράς του για κάθε περίπτωση παραπτώµατος. 9. Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται µε Απόφαση ηµάρχου έπειτα από έκθεση - αναφορά της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών και υλοποιούνται συµψηφιστικά µε την πληρωµή του αναδόχου για τον µήνα εντός του οποίου συνέβη το παραβατικό γεγονός. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιµενικά πρόστιµα που τυχόν θα προκύψουν καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 8

9 11. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο λόγο µέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ήµου, µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 12. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό που έχει αρχικά δηλώσει, χωρίς να ενηµερώσει εγκαίρως και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη αυτής. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα µελέτη. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Μετά το πέρας κάθε µήνα αρχοµένης από την πρώτη ηµέρα εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον ανάδοχο θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο σχετικά τιµολόγια ανάλογα µε τις Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί τα οποία θα ελέγχονται και θα εξοφλούνται. Πιο συγκεκριµένα οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά στο τέλος κάθε µήνα. Κάθε τέλος του µήνα θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο αναλυτική κατάσταση µε το προσωπικό το οποίο απασχόλησε για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας. Εντός 10 ηµερών από την υποβολή της θα συντάσσεται πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ήµου. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα, µε χρηµατικό ποσό ίσο προς το 1/3 της συµβατικής συνολικής αµοιβής του, ύστερα από τη σύνταξη του πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης. ΖΗΜΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ήµος δεν έχει καµία ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές και ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού ή 9

10 οποιονδήποτε τρόπο αδυναµίας εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο. Ηγουµενίτσα 28/05/2013 Συντάχθηκε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΥΤΙΑ) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά 1 Αναλγητικά 1 Ενέσιµο κορτικοειδές 1 Σύριγγες 5<χ 2 Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων 2 Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel 1 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1 Επίδεσµοι κοινοί 5 Γάζες αποστειρωµένες πακέτα 2 Ελαστικός επίδεσµος 1 Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά 2 έλαια για έγκαυµα Mercurochrom 50 cc Οξυζενέ 50 cc Οινόπνευµα 50 cc Λευκοπλάστης 1 Ψαλίδι κοινό 1 10

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (CPV:92332000-7)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 15-5 - 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 11/06/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-TAYΡΟΥ Τηλ. 2132019632 FAX.: 210-9416154 Πληρ.: κα Γρηγοροπούλου Αθηνά ΠΡΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ email :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα