ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο (άξζξν 11 παξ 12), ελψ κέρξη λα πηνζεηεζεί ν Οξγαληζκφο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ν λ. 3685/2008 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 9 απηνχ (άξζξν 80, παξ 11, φπσο πξνζηέζεθε απφ ηνλ λ. 4115/2013, άξζξν 34 παξ 2). Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΠΘ δελ έρεη πηνζεηήζεη Οξγαληζκφ, κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνζαθελίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, εθπφλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο ΚΓ&ΠΔ. 2. Τποβολή ππόηαζηρ ςποτήθιος διδάκηοπα 2.1. Αίηηζη Πρόηαζη Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιεη αίηεζε πξφηαζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ νπνίαλ θαηνλνκάδεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζεσξεί θαηάιιειν γηα λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε θαζψο θαη ην επξχηεξν ζέκα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, κέρξη ηέιε Μαΐνπ (γηα εγγξαθή ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο) θαη κέρξη ηέιε Ννεκβξίνπ (γηα εγγξαθή ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο) Ποιοι δικαιούνηαι να σποβάλοσν Αίηηζη Πρόηαζη (α) Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγνχο εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. (β) Καη εμαίξεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. κπνξεί λα γίλεη δεθηφο σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη κε θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. (γ) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Ι., Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κφλν, εθφζνλ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. 1

2 2.3. Γενικά δικαιολογηηικά (α) αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, (β) αληίγξαθα πηπρίσλ (πξψηνπ πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ) πνπ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγή ηεο αιινδαπήο, (γ) αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, (δ) αληίγξαθα πηπρηαθψλ ή / θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, (ε) αληίγξαθα δεκνζηεχζεσλ ή / θαη κειεηψλ / εξεπλψλ πνπ ηπρφλ έρεη εθπνλήζεη (ζη) ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ θαζεγεηέο/εξεπλεηέο ή άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ εηθφλα ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ. Οη επηζηνιέο απηέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ηνπο ππνγξάθνληεο θαζεγεηέο/εξεπλεηέο απεπζείαο πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, (δ) πξνζσξηλφ ηίηιν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ππφκλεκα γηα ην ζέκα ην νπνίν πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη (έθηαζεο πεξίπνπ 3000 ιέμεσλ). Απφ ην ππφκλεκα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε γεληθή πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο, ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ηα πηζαλά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο ζηελ νηθεία επηζηήκε, (ε) πηζηνπνηεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη επαξθή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο ε γλψζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ έξεπλα (πξσηνγελή, βηβιηνγξαθηθή, εκπεηξηθή) πνπ ζα δηελεξγήζεη ν ππνςήθηνο Δικαιολογηηικά γλωζζομάθειας (α) Δηδηθφηεξα ε επαξθήο γλψζε γιψζζαο πξέπεη λα είλαη επηπέδνπ C2 ή ηνπιάρηζηνλ C1 θαη πηζηνπνηείηαη, γηα θάζε γιψζζα, απφ ηα αιινδαπά δηπιψκαηα πνπ γίλνληαη εθάζηνηε δεθηά θαη απφ ην ΑΔΠ (βι. ή απφ ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα (λ. 2740/99, ΦΔΚ Α 186 θαη ). 1 (β) Δάλ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη θαλέλα πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο μέλεο γιψζζαο, ην Σκήκα δηελεξγεί εμεηάζεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 1 Βλ., ενδεικτικά, παράρτημα του παρόντοσ Κανονιςμοφ για τισ απαιτήςεισ κατά τον Ιανουάριο του

3 (γ) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη θάλεη πξνπηπρηαθέο ή / θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ν ηίηινο ζπνπδψλ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ην ΑΔΙ φπνπ θνίηεζε θαηέρεη ζέζε πηζηνπνηεηηθνχ επαξθνχο γλψζεο μέλεο γιψζζαο (απφθαζε ηεο 28/ Γ..Δ..). Σν ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη ηελ ηζαγέλεηα ρψξαο ή έρεη απνδεδεηγκέλα δήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε ζε ρψξα ζηελ νπνία νκηιείηαη ε δεηνχκελε γιψζζα Τρόπος σποβολής Όια ηα παξαπάλσ ππνβάιινληαη ζε απιά αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Αλ θάπνηα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί ζε ηξίηε γιψζζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε ή ζε κεηάθξαζε λφκηκα βεβαησκέλε γηα ην γλήζην ηεο (απφ δηθεγφξν, ζπκβνιαηνγξάθν θηι). Οη αηηήζεηο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ει. δηεχζπλζε 3. Έγκπιζη ππόηαζηρ ςποτήθιος διδάκηοπα Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) θξίλεη αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 3.1. Γενικά κριηήρια (α) Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (θαηά πξνηίκεζε πάλσ απφ 7/10). πλεθηηκάηαη θαη ε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο δελ είλαη ζε απνιχησο ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε απηφ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (β) Δπίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία (φηαλ ππάξρεη). (γ) Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ Διιεληθφ ΑΔΙ ή ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνχ (επηπέδνπ Master) θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ επηηεχρζεθε ζε απηφ. (δ) Δπίδνζε ζε κεηαπηπρηαθή εξγαζία (φηαλ ππάξρεη). (ε) Απνδεδεηγκέλε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο). 3

4 (ζη) Σπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκνζηεχζεηο ζε πεδίν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (δ) Σπρφλ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζε πεδίν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (ε) Σν πεξηερφκελν ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ. (ζ) Σν ζέκα θαη ηελ σξηκφηεηα ηεο ππνβιεζείζαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο. (η) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ: απαηηείηαη, επηπιένλ, πηζηνπνηεκέλε εηδίθεπζε απφ ζπζηεκαηηθά πνιπεηή πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, φπσο: o θιηληθή εηδίθεπζε γηα εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο ή νκάδεο ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο επξείαο απνδνρήο ζεσξίεο ζρνιέο ζθέςεο (ζπζηεκηθή, γλσζηαθή, Ρνηδεξηαλή, ςπραλαιπηηθή θιπ), εηδίθεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζε έλαλ ηνκέα παξέκβαζεο (πγεία, ςπρηθή πγεία, εθπαίδεπζε, δηθαηνζχλε, εμαξηήζεηο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θ.α.) εηδίθεπζε ζε παξεκβάζεηο ζηελ πξνζρνιηθή, ζρνιηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ζε πξνεξρφκελνπο απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. αιινδαπνί, αλάπεξνη) κέζσ ηεο ηέρλεο, φπσο δξακαηνζεξαπεία, παηγληνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία θιπ 3.2. Θέμα προηεινόμενης διαηριβής Σν ζέκα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Η χπαξμε δχν εηζαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ (Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο) θαη, πεξαηηέξσ, δχν θαηεπζχλζεσλ πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ (Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο) θαζψο θαη ν δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ησλ θαηεπζχλζεσλ απηψλ θαζηζηά επηιέμηκνπο πηπρηνχρνπο πεξηζζνηέξσλ Σκεκάησλ, εθφζνλ ην πξνηεηλφκελν απφ απηνχο αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο εληάζζεηαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη αληηζηνηρεί ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο Διαδικαζία 4

5 (α) Η ΓΔ νξίδεη ηπιμελή ειζηγηηική επιηποπή ε νπνία εμεηάδεη ηα παξαπάλσ θαη δηελεξγεί ζπλέληεπμε κε ηνλ ππνςήθην πξνθεηκέλνπ λα κνξθψζεη άπνςε θαη λα εηζεγεζεί ζηε ΓΔ. Ο ξφινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο είλαη ακηγψο ζπκβνπιεπηηθφο θαη ε ζεηεία ηεο ιήγεη κε ηελ ππνβνιή πξνθνξηθήο ή γξαπηήο έθζεζεο πξνο ηελ ΓΔ. (β) Η ΓΔ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηελ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηξίηνπ, i. Απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην αλ ε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ εκπίπηεη ζηα γλσζηηθά πεδία πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα, αλ είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε θαη νινθιεξσκέλε θαη αλ ην αληηθείκελφ ηεο ελδείθλπηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. ii. Με ηελ ίδηα πξάμε ε ΓΔ νξίδεη ηπιμελή ζςμβοςλεςηική επιηποπή γηα ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία κεηέρεη, σο επηβιέπσλ, έλαο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο θαη άιια δχν κέιε ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη: θαζεγεηέο ή ιέθηνξεο απφ άιια Σκήκαηα ηνπ ΓΠΘ ή απφ άιιν ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι., θαζεγεηέο Α..Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α`, Β` ή Γ` αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ. iii. Με ηελ ίδηα πξάμε ε ΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ, κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο παξαθνινχζεζεο ή/θαη επηηπρνχο εμέηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ή ζεκηλάξηα πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ επίπεδνπ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα. iv. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα ηελ γιψζζα ηεο δηαηξηβήο. 4. Φοίηηζη ςποσπεώζειρ ηος διδακηοπικού θοιηηηή (α) Η ειάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο είλαη ηξηεηήο ή ηεηξαεηήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έγηλαλ δεθηνί ελψ δελ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ. Η κέγηζηε δηάξθεηα είλαη έμη έηε, δπλάκελε λα παξαηαζεί γηα έλα έηνο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 5

6 απφθαζε ηεο ΓΔ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή ε ΓΔ ηνπ ρνξεγεί αλαζηνιή ζπνπδψλ, ε νπνία δελ μεπεξλάεη ηα δχν έηε. (β) Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ πιήξνπο αθαδεκατθνχ έηνπο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή ζην Σκήκα απηφο νθείιεη i) λα έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα καζήκαηα ή/θαη ζεκηλάξηα πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ii) λα ππνβάιεη πξνο ηνλ/ηνπο επηβιέπνληα/εο ιεπηνκεξή πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαζψο θαη έλα θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθαζίδεη ε ΓΔ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο ή κε ηε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ ηνπ. (γ) Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, i) λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζην Σκήκα, φπσο ηδίσο πεξηζηαζηαθή δηδαζθαιία θαη επηηεξήζεηο, ii) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλεξγαζία/εο κε ηνλ/ηνπο επηβιέπνληεο ή κε άιινπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, iii) λα εκπιέθεηαη ελεξγά ζε εθδειψζεηο, παξνπζηάζεηο θαη ζεκηλάξηα ζρεηηθέο κε ηε δηαηξηβή ηνπ θαη, ελ γέλεη, iv) λα είλαη δηαζέζηκνο γηα νπνηαδήπνηε άιιε επηζηεκνληθή εθδήισζε ή ιεηηνπξγία θξίλεη απαξαίηεηε ε ν/νη επηβιέπνλ/ηεο ή/θαη ε ΓΔ. (δ) Η ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηελ επηθνπξία ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο. (ε) Με πξφηαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ε επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. 5. Τποζηήπιξη αναγόπεςζη ζηον ηίηλο ηος Γιδάκηοπα (α) Ο ππνςήθηνο ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ, θάζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα, ε νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο ζπλππνγξάςεη ν επηβιέπσλ. 6

7 (β) Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Σέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξέπεη λα αλήθνπλ ζην Σκήκα ΚΓ&ΠΔ. Σα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι., θαζεγεηέο Α..Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ηεο Α..ΠΑΙΣ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α`, Β` ή Γ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπφλεζε ηε δηαηξηβή ηνπ. (δ) Δλ φςεη ηεο ππνζηήξημεο ν ππνςήθηνο ππνβάιεη απεπζείαο πξνο ηα κέιε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο ηε δηαηξηβή ηνπ ζε έληππε και ειεθηξνληθή κνξθή. Τπνβάιεη επίζεο δχν αληίγξαθα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. (ε) Η ππνζηήξημε είλαη δεκφζηα θαη ζε απηήλ πξέπεη λα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα ηέζζεξα κέιε ηεο. Η ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Η ππνζηήξημε γίλεηαη ζηε γιψζζα ηεο δηαηξηβήο. Η επηηξνπή αμηνινγεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ππφ θξίζε δηαηξηβή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηηφηεηά ηεο, ηελ πξσηνηππία ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε. ε πεξίπησζε ζεηηθήο θξίζεο ε επηηξνπή βαζκνινγεί ηελ δηαηξηβή κε ηνλ βαζκφ «άξηζηα», «πνιχ θαιά» ή «θαιά». ε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο ε επηηξνπή εθθξάδεη άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαηξηβή δχλαηαη λα επαλππνβιεζεί πξνο αμηνιφγεζε, χζηεξα απφ ηξνπνπνηήζεηο ηηο νπνίεο ζέηεη γξαπηψο ππφςε ηνπ ππνςεθίνπ, ή αλ απηφ θξίλεηαη αηειέζθνξν. (ζη) Η αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ σο δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηελ ΓΔ είηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο. 6. Γενικά 7

8 (α) Γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηζρχεη ν θαλνληζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηε ινγνθινπή θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (plagiarism), βι. (β) Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ ξπζκίδεηαη ξεηά απφ ηνλ λφκν ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνθαζίδεη ε ΓΔ. (γ) Κάζε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά. 7. Μεηαδιδακηοπικοί επεςνηηέρ Γηα ηελ εγγξαθή κεηαδηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ηε ΓΔ ζπλνδεπφκελε απφ α) αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (εθφζνλ ππάξρεη) β) πξφηαζε θαη ρξνλνδηάγξακκα έξεπλαο θαη γ) εηζήγεζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ηνπ Καζεγεηή κε ηνλ νπνίνλ ζα ζπλεξγαζηεί ν εξεπλεηήο. Η δηάξθεηα θαη νη επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπ εξεπλεηή νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε ΓΔ. 8

9 Παξάξηεκα Πηζηνπνίεζε Γισζζηθήο Δπάξθεηαο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΣΑΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH UNIVERSITY OF MICHIGAN ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΔΛΩΠΖ CERTIFICATE OF PROFICIENCY UNIVERSITY OF CENTRAL ΔΞΗΞΔΓΝ Α IN ENGLISH LANCASHIRE ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 7,5 ΘΑΗ ΑΛΩ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS ΒΟΔΡΑΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ AUSTRALIA ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) UNIVERSITY OF MICHIGAN ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΔΛΩΠΖ Ξολύ καλή Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 CERTIFICATE IN ANDVANCED COMMUNICATION TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 785 ΘΑΗ ΑΛΩ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY. USA ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖ ΔΛΩΠΖ INTERNATIONAL ENGLISH UNIVERSITY OF LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 6 ΔΩΠ 7 SYNDICATE (UCLES) 9

10 IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ΒΟΔΡΑΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ALLIANCE FRANCAISE DALF OPTION LETTRES MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη (DALF C2) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ DIPLÔME DE LANGUE ET Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 LITTERATURE FRANÇAISES(SORBONNE II) [Κέτρι ηο 1999 ο ηίηλος ηοσ διπλώμαηος ήηαν: DIPLÔME D UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE ΓΑΙΙΗΘΝ ÉTUDES FRANÇAISES(SORBONNE II)] CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β DIPLÔME D ÉTUDES SUPÉRIEURES ΓΑΙΙΗΘΝ Ξολύ καλή (DES) ΓΑΙΙΗΘΝ (τορηγείηο μέτρι ηο 1996) 10

11 Πσμβοσλίοσ ηης DELF 2ND DEGRÉ (UNITÉS A5 ET A6) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ Δσρώπης / ALTE C1 (DALF C1) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I) UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE ΓΑΙΙΗΘΝ CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM Ξανεπιζηήμιο Ludwig (GDS) Maximilianηοσ Κονάτοσ Ξανεπιζηήμιο Ludwig KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) Maximilianηοσ Κονάτοσ ZERTIFIKAT V.B.L.T.PROFESSIONALES LEBEN Ξανεπιζηήμιο Γενεύης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 GOETHE GOETHE ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) Ηνζηιηούηο Goethe GOETHE ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) Ηνζηιηούηο Goethe GOETHE PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) GOETHE 11

12 / ALTE C1 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN Ξανεπιζηήμιο Γενεύης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΗΡΑΙΗΘΝ DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUAE CULTURA ITALIANA ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΗΡΑΙΗΘΝ DIPLOMA DI LINGUA E CULTURAITALIANA ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη DIPLOMA DI TRADUTTORE ΗΡΑΙΗΘΝ ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΗΡΑΙΗΘΝ Πσμβοσλίο DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ σ ηης Δσρώπης / ALTE C2 CERTIFICATO DI CONOSCENZADELLA LINGUA ITALIANA,LIVELL O 5 (CELI 5) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLOPROFESSIONALE ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ΗΡΑΙΗΘΝ ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ CERTIFICATO DI CONOSCENZADELLA LINGUA ITALIANA,LIVELL O 4 (CELI 4) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ 12

13 Πσμβοσλίο σ ηης Δσρώπης / ALTE C1 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΓΔΛΔΖΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL Ministry of Education ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) Ministry of Education Ministry of Education Ministry of Education Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΡΩΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΞΔΓΝ Α PYCCKИЙ ЯЗЬІК ΞΝΠΘΗΛ ριζηη ДИПЛОМ «ПУШКИН» ΞΝΠΘΗΛ 13

14 Πσμβοσλίοσ ηης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Δσρώπης / ALTE Γ2 C2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОCTПОΟΝΓΝΒЬІЙ YΟΝΒΔΖЬ ΞΝΠΘΗΛ ΞΝΠΘΗΛ Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 271 5 Ιουνίου 2008 Προκήρυξη Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία ή µε απόσπαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 458 30 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 6K/2009) Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Αοιστη ννώσπ tr2/c2): Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 1 1. Εισαγωγή Η προσπέλαση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα 22-1-2004 Αρ.Πρωτ.:132/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 Ιωάννινα 19-1-2004 Αρ. Πρωτ.: 92 ΠΤΑ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 14673 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΟ-ΦΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 6209 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις δικηγόρων παρ Αρείω Πάγω και τέσσερεις (4) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14) ΑΔΑ: ΒΙΦΘ46Ψ8ΧΒ-ΞΓΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 8/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7121 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14) Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014 Αριθμ. Φακέλου : 3/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 717 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: 55/52/24.01.2011 Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1909/Μ/09 Μυτιλήνη, 09/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 1/2014 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Μπενάκη 5 152 38, Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι απασχολούµενοι θα προέρχονται από τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3174/03 :

Οι απασχολούµενοι θα προέρχονται από τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3174/03 : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Iωάννινα 20-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 91/ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: 148/52/01.06.2011 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 114

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37040-1, 37033 Φαξ: 2821 0 37081-2 Χανιά, 18-01-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νικ. Πλαστήρα 14 14671 Ν. Ερυθραία 213-2007617 Πληροφορίες : Φανός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.Πρωτ.:91 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: 148/52/01.06.2011 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 114

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου για

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα