ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο (άξζξν 11 παξ 12), ελψ κέρξη λα πηνζεηεζεί ν Οξγαληζκφο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ν λ. 3685/2008 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 9 απηνχ (άξζξν 80, παξ 11, φπσο πξνζηέζεθε απφ ηνλ λ. 4115/2013, άξζξν 34 παξ 2). Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΠΘ δελ έρεη πηνζεηήζεη Οξγαληζκφ, κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνζαθελίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, εθπφλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο ΚΓ&ΠΔ. 2. Τποβολή ππόηαζηρ ςποτήθιος διδάκηοπα 2.1. Αίηηζη Πρόηαζη Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιεη αίηεζε πξφηαζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ νπνίαλ θαηνλνκάδεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζεσξεί θαηάιιειν γηα λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε θαζψο θαη ην επξχηεξν ζέκα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, κέρξη ηέιε Μαΐνπ (γηα εγγξαθή ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο) θαη κέρξη ηέιε Ννεκβξίνπ (γηα εγγξαθή ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο) Ποιοι δικαιούνηαι να σποβάλοσν Αίηηζη Πρόηαζη (α) Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγνχο εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. (β) Καη εμαίξεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. κπνξεί λα γίλεη δεθηφο σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη κε θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. (γ) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Ι., Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κφλν, εθφζνλ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. 1

2 2.3. Γενικά δικαιολογηηικά (α) αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, (β) αληίγξαθα πηπρίσλ (πξψηνπ πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ) πνπ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγή ηεο αιινδαπήο, (γ) αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, (δ) αληίγξαθα πηπρηαθψλ ή / θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, (ε) αληίγξαθα δεκνζηεχζεσλ ή / θαη κειεηψλ / εξεπλψλ πνπ ηπρφλ έρεη εθπνλήζεη (ζη) ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ θαζεγεηέο/εξεπλεηέο ή άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ εηθφλα ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ. Οη επηζηνιέο απηέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ηνπο ππνγξάθνληεο θαζεγεηέο/εξεπλεηέο απεπζείαο πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, (δ) πξνζσξηλφ ηίηιν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ππφκλεκα γηα ην ζέκα ην νπνίν πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη (έθηαζεο πεξίπνπ 3000 ιέμεσλ). Απφ ην ππφκλεκα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε γεληθή πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο, ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ηα πηζαλά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο ζηελ νηθεία επηζηήκε, (ε) πηζηνπνηεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη επαξθή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο ε γλψζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ έξεπλα (πξσηνγελή, βηβιηνγξαθηθή, εκπεηξηθή) πνπ ζα δηελεξγήζεη ν ππνςήθηνο Δικαιολογηηικά γλωζζομάθειας (α) Δηδηθφηεξα ε επαξθήο γλψζε γιψζζαο πξέπεη λα είλαη επηπέδνπ C2 ή ηνπιάρηζηνλ C1 θαη πηζηνπνηείηαη, γηα θάζε γιψζζα, απφ ηα αιινδαπά δηπιψκαηα πνπ γίλνληαη εθάζηνηε δεθηά θαη απφ ην ΑΔΠ (βι. ή απφ ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα (λ. 2740/99, ΦΔΚ Α 186 θαη ). 1 (β) Δάλ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη θαλέλα πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο μέλεο γιψζζαο, ην Σκήκα δηελεξγεί εμεηάζεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 1 Βλ., ενδεικτικά, παράρτημα του παρόντοσ Κανονιςμοφ για τισ απαιτήςεισ κατά τον Ιανουάριο του

3 (γ) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη θάλεη πξνπηπρηαθέο ή / θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ν ηίηινο ζπνπδψλ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ην ΑΔΙ φπνπ θνίηεζε θαηέρεη ζέζε πηζηνπνηεηηθνχ επαξθνχο γλψζεο μέλεο γιψζζαο (απφθαζε ηεο 28/ Γ..Δ..). Σν ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη ηελ ηζαγέλεηα ρψξαο ή έρεη απνδεδεηγκέλα δήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε ζε ρψξα ζηελ νπνία νκηιείηαη ε δεηνχκελε γιψζζα Τρόπος σποβολής Όια ηα παξαπάλσ ππνβάιινληαη ζε απιά αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Αλ θάπνηα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί ζε ηξίηε γιψζζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε ή ζε κεηάθξαζε λφκηκα βεβαησκέλε γηα ην γλήζην ηεο (απφ δηθεγφξν, ζπκβνιαηνγξάθν θηι). Οη αηηήζεηο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ει. δηεχζπλζε 3. Έγκπιζη ππόηαζηρ ςποτήθιος διδάκηοπα Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) θξίλεη αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 3.1. Γενικά κριηήρια (α) Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (θαηά πξνηίκεζε πάλσ απφ 7/10). πλεθηηκάηαη θαη ε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο δελ είλαη ζε απνιχησο ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε απηφ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (β) Δπίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία (φηαλ ππάξρεη). (γ) Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ Διιεληθφ ΑΔΙ ή ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνχ (επηπέδνπ Master) θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ επηηεχρζεθε ζε απηφ. (δ) Δπίδνζε ζε κεηαπηπρηαθή εξγαζία (φηαλ ππάξρεη). (ε) Απνδεδεηγκέλε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο). 3

4 (ζη) Σπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκνζηεχζεηο ζε πεδίν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (δ) Σπρφλ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζε πεδίν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο. (ε) Σν πεξηερφκελν ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ. (ζ) Σν ζέκα θαη ηελ σξηκφηεηα ηεο ππνβιεζείζαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο. (η) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ: απαηηείηαη, επηπιένλ, πηζηνπνηεκέλε εηδίθεπζε απφ ζπζηεκαηηθά πνιπεηή πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, φπσο: o θιηληθή εηδίθεπζε γηα εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο ή νκάδεο ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο επξείαο απνδνρήο ζεσξίεο ζρνιέο ζθέςεο (ζπζηεκηθή, γλσζηαθή, Ρνηδεξηαλή, ςπραλαιπηηθή θιπ), εηδίθεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζε έλαλ ηνκέα παξέκβαζεο (πγεία, ςπρηθή πγεία, εθπαίδεπζε, δηθαηνζχλε, εμαξηήζεηο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θ.α.) εηδίθεπζε ζε παξεκβάζεηο ζηελ πξνζρνιηθή, ζρνιηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ζε πξνεξρφκελνπο απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. αιινδαπνί, αλάπεξνη) κέζσ ηεο ηέρλεο, φπσο δξακαηνζεξαπεία, παηγληνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία θιπ 3.2. Θέμα προηεινόμενης διαηριβής Σν ζέκα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Η χπαξμε δχν εηζαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ (Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο) θαη, πεξαηηέξσ, δχν θαηεπζχλζεσλ πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ (Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο) θαζψο θαη ν δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ησλ θαηεπζχλζεσλ απηψλ θαζηζηά επηιέμηκνπο πηπρηνχρνπο πεξηζζνηέξσλ Σκεκάησλ, εθφζνλ ην πξνηεηλφκελν απφ απηνχο αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο εληάζζεηαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη αληηζηνηρεί ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο Διαδικαζία 4

5 (α) Η ΓΔ νξίδεη ηπιμελή ειζηγηηική επιηποπή ε νπνία εμεηάδεη ηα παξαπάλσ θαη δηελεξγεί ζπλέληεπμε κε ηνλ ππνςήθην πξνθεηκέλνπ λα κνξθψζεη άπνςε θαη λα εηζεγεζεί ζηε ΓΔ. Ο ξφινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο είλαη ακηγψο ζπκβνπιεπηηθφο θαη ε ζεηεία ηεο ιήγεη κε ηελ ππνβνιή πξνθνξηθήο ή γξαπηήο έθζεζεο πξνο ηελ ΓΔ. (β) Η ΓΔ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηελ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηξίηνπ, i. Απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην αλ ε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ εκπίπηεη ζηα γλσζηηθά πεδία πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα, αλ είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε θαη νινθιεξσκέλε θαη αλ ην αληηθείκελφ ηεο ελδείθλπηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. ii. Με ηελ ίδηα πξάμε ε ΓΔ νξίδεη ηπιμελή ζςμβοςλεςηική επιηποπή γηα ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία κεηέρεη, σο επηβιέπσλ, έλαο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο θαη άιια δχν κέιε ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη: θαζεγεηέο ή ιέθηνξεο απφ άιια Σκήκαηα ηνπ ΓΠΘ ή απφ άιιν ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι., θαζεγεηέο Α..Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α`, Β` ή Γ` αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ. iii. Με ηελ ίδηα πξάμε ε ΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ, κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο παξαθνινχζεζεο ή/θαη επηηπρνχο εμέηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ή ζεκηλάξηα πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ επίπεδνπ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα. iv. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα ηελ γιψζζα ηεο δηαηξηβήο. 4. Φοίηηζη ςποσπεώζειρ ηος διδακηοπικού θοιηηηή (α) Η ειάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο είλαη ηξηεηήο ή ηεηξαεηήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έγηλαλ δεθηνί ελψ δελ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ. Η κέγηζηε δηάξθεηα είλαη έμη έηε, δπλάκελε λα παξαηαζεί γηα έλα έηνο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 5

6 απφθαζε ηεο ΓΔ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή ε ΓΔ ηνπ ρνξεγεί αλαζηνιή ζπνπδψλ, ε νπνία δελ μεπεξλάεη ηα δχν έηε. (β) Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ πιήξνπο αθαδεκατθνχ έηνπο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή ζην Σκήκα απηφο νθείιεη i) λα έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα καζήκαηα ή/θαη ζεκηλάξηα πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ii) λα ππνβάιεη πξνο ηνλ/ηνπο επηβιέπνληα/εο ιεπηνκεξή πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαζψο θαη έλα θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθαζίδεη ε ΓΔ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο ή κε ηε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ ηνπ. (γ) Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, i) λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζην Σκήκα, φπσο ηδίσο πεξηζηαζηαθή δηδαζθαιία θαη επηηεξήζεηο, ii) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλεξγαζία/εο κε ηνλ/ηνπο επηβιέπνληεο ή κε άιινπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, iii) λα εκπιέθεηαη ελεξγά ζε εθδειψζεηο, παξνπζηάζεηο θαη ζεκηλάξηα ζρεηηθέο κε ηε δηαηξηβή ηνπ θαη, ελ γέλεη, iv) λα είλαη δηαζέζηκνο γηα νπνηαδήπνηε άιιε επηζηεκνληθή εθδήισζε ή ιεηηνπξγία θξίλεη απαξαίηεηε ε ν/νη επηβιέπνλ/ηεο ή/θαη ε ΓΔ. (δ) Η ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηελ επηθνπξία ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο. (ε) Με πξφηαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ε επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. 5. Τποζηήπιξη αναγόπεςζη ζηον ηίηλο ηος Γιδάκηοπα (α) Ο ππνςήθηνο ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ, θάζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα, ε νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο ζπλππνγξάςεη ν επηβιέπσλ. 6

7 (β) Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Σέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξέπεη λα αλήθνπλ ζην Σκήκα ΚΓ&ΠΔ. Σα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι., θαζεγεηέο Α..Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ηεο Α..ΠΑΙΣ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α`, Β` ή Γ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπφλεζε ηε δηαηξηβή ηνπ. (δ) Δλ φςεη ηεο ππνζηήξημεο ν ππνςήθηνο ππνβάιεη απεπζείαο πξνο ηα κέιε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο ηε δηαηξηβή ηνπ ζε έληππε και ειεθηξνληθή κνξθή. Τπνβάιεη επίζεο δχν αληίγξαθα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. (ε) Η ππνζηήξημε είλαη δεκφζηα θαη ζε απηήλ πξέπεη λα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα ηέζζεξα κέιε ηεο. Η ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Η ππνζηήξημε γίλεηαη ζηε γιψζζα ηεο δηαηξηβήο. Η επηηξνπή αμηνινγεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ππφ θξίζε δηαηξηβή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηηφηεηά ηεο, ηελ πξσηνηππία ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε. ε πεξίπησζε ζεηηθήο θξίζεο ε επηηξνπή βαζκνινγεί ηελ δηαηξηβή κε ηνλ βαζκφ «άξηζηα», «πνιχ θαιά» ή «θαιά». ε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο ε επηηξνπή εθθξάδεη άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαηξηβή δχλαηαη λα επαλππνβιεζεί πξνο αμηνιφγεζε, χζηεξα απφ ηξνπνπνηήζεηο ηηο νπνίεο ζέηεη γξαπηψο ππφςε ηνπ ππνςεθίνπ, ή αλ απηφ θξίλεηαη αηειέζθνξν. (ζη) Η αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ σο δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηελ ΓΔ είηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο. 6. Γενικά 7

8 (α) Γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηζρχεη ν θαλνληζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηε ινγνθινπή θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (plagiarism), βι. (β) Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ ξπζκίδεηαη ξεηά απφ ηνλ λφκν ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνθαζίδεη ε ΓΔ. (γ) Κάζε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά. 7. Μεηαδιδακηοπικοί επεςνηηέρ Γηα ηελ εγγξαθή κεηαδηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ηε ΓΔ ζπλνδεπφκελε απφ α) αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (εθφζνλ ππάξρεη) β) πξφηαζε θαη ρξνλνδηάγξακκα έξεπλαο θαη γ) εηζήγεζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ηνπ Καζεγεηή κε ηνλ νπνίνλ ζα ζπλεξγαζηεί ν εξεπλεηήο. Η δηάξθεηα θαη νη επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπ εξεπλεηή νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε ΓΔ. 8

9 Παξάξηεκα Πηζηνπνίεζε Γισζζηθήο Δπάξθεηαο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΣΑΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH UNIVERSITY OF MICHIGAN ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΔΛΩΠΖ CERTIFICATE OF PROFICIENCY UNIVERSITY OF CENTRAL ΔΞΗΞΔΓΝ Α IN ENGLISH LANCASHIRE ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 7,5 ΘΑΗ ΑΛΩ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS ΒΟΔΡΑΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ AUSTRALIA ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) UNIVERSITY OF MICHIGAN ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΔΛΩΠΖ Ξολύ καλή Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 CERTIFICATE IN ANDVANCED COMMUNICATION TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 785 ΘΑΗ ΑΛΩ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY. USA ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖ ΔΛΩΠΖ INTERNATIONAL ENGLISH UNIVERSITY OF LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS ΒΟΔΡΑΛΗΘΝΠΚΒΝΙΗΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝ 6 ΔΩΠ 7 SYNDICATE (UCLES) 9

10 IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ΒΟΔΡΑΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ALLIANCE FRANCAISE DALF OPTION LETTRES MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη (DALF C2) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ DIPLÔME DE LANGUE ET Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 LITTERATURE FRANÇAISES(SORBONNE II) [Κέτρι ηο 1999 ο ηίηλος ηοσ διπλώμαηος ήηαν: DIPLÔME D UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE ΓΑΙΙΗΘΝ ÉTUDES FRANÇAISES(SORBONNE II)] CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β DIPLÔME D ÉTUDES SUPÉRIEURES ΓΑΙΙΗΘΝ Ξολύ καλή (DES) ΓΑΙΙΗΘΝ (τορηγείηο μέτρι ηο 1996) 10

11 Πσμβοσλίοσ ηης DELF 2ND DEGRÉ (UNITÉS A5 ET A6) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ Δσρώπης / ALTE C1 (DALF C1) MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION ΓΑΙΙΗΘΝ CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I) UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE ΓΑΙΙΗΘΝ CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM Ξανεπιζηήμιο Ludwig (GDS) Maximilianηοσ Κονάτοσ Ξανεπιζηήμιο Ludwig KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) Maximilianηοσ Κονάτοσ ZERTIFIKAT V.B.L.T.PROFESSIONALES LEBEN Ξανεπιζηήμιο Γενεύης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 GOETHE GOETHE ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) Ηνζηιηούηο Goethe GOETHE ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) Ηνζηιηούηο Goethe GOETHE PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) GOETHE 11

12 / ALTE C1 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN Ξανεπιζηήμιο Γενεύης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΗΡΑΙΗΘΝ DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUAE CULTURA ITALIANA ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΗΡΑΙΗΘΝ DIPLOMA DI LINGUA E CULTURAITALIANA ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη DIPLOMA DI TRADUTTORE ΗΡΑΙΗΘΝ ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΗΡΑΙΗΘΝ Πσμβοσλίο DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ σ ηης Δσρώπης / ALTE C2 CERTIFICATO DI CONOSCENZADELLA LINGUA ITALIANA,LIVELL O 5 (CELI 5) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLOPROFESSIONALE ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΓΔΛΔΖΠ ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ΗΡΑΙΗΘΝ ΚΝΟΦΩΡΗΘΝ CERTIFICATO DI CONOSCENZADELLA LINGUA ITALIANA,LIVELL O 4 (CELI 4) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΡΖΠ ΞΔΟΝΡΕΗΑ 12

13 Πσμβοσλίο σ ηης Δσρώπης / ALTE C1 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗ Ν ΓΔΛΔΖΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL Ministry of Education ΔΞΗΞΔΓΝ Α ριζηη Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ2 CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) Ministry of Education Ministry of Education Ministry of Education Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 ΡΩΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΞΔΓΝ Α PYCCKИЙ ЯЗЬІК ΞΝΠΘΗΛ ριζηη ДИПЛОМ «ПУШКИН» ΞΝΠΘΗΛ 13

14 Πσμβοσλίοσ ηης ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Δσρώπης / ALTE Γ2 C2 ΔΞΗΞΔΓΝ Β Ξολύ καλή PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОCTПОΟΝΓΝΒЬІЙ YΟΝΒΔΖЬ ΞΝΠΘΗΛ ΞΝΠΘΗΛ Πσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης / ALTE C1 ΓΙΩΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ ΔΞΗΞΔΓΝ Γ1 14

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα