ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζε γλσζηηθά αληηθείκελα αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα ιεηηνπξγεί κε ηα λφκηκα δηνηθεηηθά φξγαλα, ηα νπνία είλαη α) ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο, β) ε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Δ) γ) ε Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη δ) ν Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνία/εο έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν ή επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη νη νπνίνη/εο νξίδνληαη απφ ηε Δ, κε δηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δ νξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ σο Γηεπζπληή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε δηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία, ν νπνίνο είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. O Γηεπζπληήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί πξνζσξηλά κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Γιψζζα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε ειιεληθή ή ε αγγιηθή. Ο κέγηζηνο αξηζκφο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ησλ νπνίσλ ηελ επίβιεςε κπνξεί λα αλαιάβεη θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη 5. 2

3 Ο/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (Μάζηεξ) απφ Παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ εζληθφ θνξέα αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ. ΑΡΘΡΟ 4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ 3.1 Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη αμηνιφγεζε Η Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θνηλνπνηεί κε ειεθηξνληθά κέζα ηελ πξφζθιεζε θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. Ο/ε ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ 1 Οθησβξίνπ κέρξη 30 Ννεκβξίνπ ή απφ 1 Μαξηίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Έληππε αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ην πεδίν έξεπλαο. 2. Δξεπλεηηθή πξφηαζε θαη ηίηινο δηαηξηβήο. 3. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 4. Δπίζεκα αληίγξαθα πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, ε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνλ εζληθφ θνξέα αλαγλψξηζεο κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί εληφο εμακήλνπ (ή θαη αξγφηεξα κε απφθαζε ηεο Δ) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δ ζα θάλεη δεθηφ ηνλ ππνςήθην γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 5. Απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο ζε επίπεδν Cambridge Proficiency ή TOEFL (min of 213) ή IELTS (min 6,5), ή πηπρίν απφ αγγιφθσλν παλεπηζηήκην ή θξαηηθφ πηπρίν γισζζνκάζεηαο (επίπεδν Γ1) (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΑΔΠ https://www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Αλάινγα κε ην αληηθείκελν, ζα ζπλεθηηκάηαη ε επάξθεηα ζε βαιθαληθή, ζιαβηθή ή αλαηνιηθή γιψζζα. 3

4 6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δηαθξίζεηο ή ινηπνί ηίηινη ζπνπδψλ (εάλ ππάξρνπλ). 7. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία λα πξνέξρεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζηε Δ αλ ν/ε ππνςήθηνο/α πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 3.2 Οξηζκφο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη επηβιέπνληνο Δθ' φζνλ ν/ε ππνςήθηνο/α γίλεη δεθηφο απφ ηελ Δ, ε ηειεπηαία νξίδεη ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή απφ θαζεγεηέο ή ιέθηνξεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη σο επηβιέπσλ/νπζα θαη αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή ή επίθνπξνπ θαζεγεηή. Απφ ηα άιια δπν κέιε, ην έλα κπνξεί λα είλαη ιέθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ παλεπηζηεκίνπ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ή εξεπλεηήο αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε επαξθή επηζηεκνληθή ή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ Η Δ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα είηε απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είηε λα κειεηήζεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα. Δπηπιένλ, ν/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο: (α) ζπκκεηέρεη ζην κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο δχν θνξέο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο, ε πξψηε θνξά εληφο ηνπ πξψηνπ έηνπο θνίηεζεο νπφηε θαη παξνπζηάδεη ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε θαηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή λα γίλεη ην δεχηεξν έηνο. Η ζπκκεηνρή απηή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ειέγρεηαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ ε επηηξνπή κπνξεί λα εηζεγεζεί γηα αθδεκατθνχο ιφγνπο ηε δηαγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζηε Δ. Απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ (α) εμαηξνχληαη κφλν 4

5 φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έμη έηε θαη πιένλ θνίηεζεο ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ηε δεκνζίεπζε θαη ηζρχ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νη νπνίνη εκπίπηνπλ απηφκαηα ζην άξζξν 5. (β) ζπκκεηέρεη ζε επηηεξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν εμεηάζεσλ, θαη (γ) αλαιακβάλεη ηελ δηεμαγσγή ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα (δ) ζπκκεηέρεη κε εηζήγεζε ζε ζπλέδξηα/ή θαη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΟΤΓΧΝ Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ηξία έηε. Μπνξεί κε δήισζή ηνπ ν/ε ππνςήθηνο/α λα ππαρζεί ζε θαζεζηψο κεξηθήο θνίηεζεο, απφ 6 έσο 9 έηε. Αλαζηνιή ζπνπδψλ, κέρξη δχν έηε, κπνξεί λα ρνξεγεζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. Μεηά ηνλ έθην ρξφλν ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ν/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο. Η Δπηηξνπή κπνξεί γηα αθαδεκατθνχο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφνδν ηεο δηαηξηβήο λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Δ ηε δηαγξαθή ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο απφ ην πξφγξακκα. ΑΡΘΡΟ 7 ε εηήζηα βάζε ν/ε επηβιέπσλ/νπζα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαη θαηαζέηεη ζεκείσκα ζηνλ θάθειν πξνφδνπ. ΑΡΘΡΟ 8 Ο/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 100 (εθαηφ) επξψ κε ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο. Σα έζνδα απηά ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζεκηλαξίνπ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΡΙΗ Η δηαδηθαζία θαη ε νξηζηηθή θξίζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ θαζεγεηέο ή ιέθηνξεο. ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ηα 3 κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή ή ηνπ ιέθηνξα, θαη ηα ππφινηπα 4, ή θαηά πεξίπησζε 5, νξίδνληαη απφ ηε Δ. Σα 3 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο αλήθνπλ ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή πξψηεο βαζκίζαο. Σα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ή ζπγγελή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή ζηελ νπνία εθπνλεί ν ππνςήθηνο ηε δηαηξηβή ηνπ θαη είλαη δπλαηφ νξηζκέλα απφ απηά λα πξνέξρνληαη απφ άιιν ηκήκα ηνπ ηδίνπ ή άιινπ παλεπηζηεκίνπ. Η εμεηαζηηθή επηηξνπή νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο. Η απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην θαη ζην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο θαη πεξηζζφηεξν απφ 4 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ο/ε ππνςήθηνο/α αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ/ηεο δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, πεξίπνπ γηα κηζή ψξα, θαη απαληά ζε εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο. Με νκφθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο, είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο απφ ην αθξναηήξην. απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία ψξα. Αθνινχζσο, απνρσξεί ν/ε ππνςήθηνο/α θαη ην αθξναηήξην, ζπζθέπηεηαη ε επηηξνπή θαη δηαηππψλεη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο. Η επηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο, ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη ηελ επηηπρία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαηά ηελ πξνθνξηθή δηαδηθαζία. Η θξίζε ηεο επηηξνπήο βεβαηψλεηαη κε πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηζήγεζε απφ ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ςήθνπ ησλ κειψλ ηεο. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 5 ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη δηαβηβάδεηαη ζηε Δ. Η Δ αλαγνξεχεη ηνλ/ηελ ππνςήθην/α ζε δηδάθηνξα κε ηελ αλάγλσζε ηνπ πξαθηηθνχ ζε δεκφζηα 6

7 ζπλεδξίαζε ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ νπνία εζηκνηππηθά παξίζηαηαη ν Πξχηαλεο ή ν Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΑΡΟΥΔ Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πάζν. ΑΡΘΡΟ 11 ΟΡΚΧΜΟΙΑ Η απνλνκή ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ε νξθνκσζία ηνπ/ηεο δηδάθηνξνο (κε πνιηηηθφ ή ζξεζθεπηηθφ φξθν) γίλεηαη ζε εηδηθή δεκφζηα ηειεηή. Ο ηίηινο ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (κεκβξάλε) ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξχηαλε, ηνλ/ηελ Πξφεδξν θαη ηνλ/ηελ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ΑΡΘΡΟ 12 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 14 ηνπ Ν. 2083/1992, θαζψο θαη νη εληφο ησλ ηηζεκέλσλ δη απηψλ πιαηζίσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Δ θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ. 7

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα