ΑΔΑ: 4ΑΘΕ4690Ω8-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΘΕ4690Ω8-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : Αριθμ. Πρωτ. : 6594 ΤΜΗΜΑ : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ ΓΡΑΦΕΙΟ : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : Διακήρυξη Αριθμ. Διακήρυξης 131/2010 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία 30 Ιουνίου 2011 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 12:30μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γρ. Προμηθειών «Λαϊκού» Νοσοκομείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,67,00 πλέον ΦΠΑ 11% ,33 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σύνολο ,00 ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ένα έτος Λαϊκό Νοσοκομείο Τμηματικά ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν γίνονται δεκτές ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/ (θέμα 10 ο ) 240 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού ,00 για όλα τα είδη ή 426 /είδος 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Έχοντας υπόψη: 2

3 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 113/10 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ 194/ ). 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/ & ΦΕΚ 703/Β/ ) Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ). 3

4 2.4. Την με αριθ. 1/ ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια με τίτλο «ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» στο ΠΠΥΥ Tην με αριθ. 1983/ Υπουργική απόφαση (οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2010, πιστώσεις 2010 και Το υπ αριθ. 1984/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. (αποστολή για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.) Την αριθ. 7/ (θέμα 10 ο ) απόφαση Δ/κού Σ/λίου του Νοσοκομείου Την υπ αριθμ. Οικ / Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη χορηγητή ΡΑΜΜΑΤΩΝ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,67 (πλέον ΦΠΑ 11% ,33 ) σύνολο, ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην εφημερίδα της εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30 η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:30μ.μ, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του «Λαϊκού» Νοσοκομείου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αργότερα έως και την και ώρα 12.30μ.μ. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 14 ο του παραρτήματος Α (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 ο του παραρτήματος Α, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4

5 Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 2. Στις εφημερίδες: ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΡΙΖΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2.Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων 3.Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο (Αναθέτουσα Αρχή). Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Αγ. Θωμά 17 Γουδί) έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ., στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

7 1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων 2. Σχετικά: 2.1 Οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου. 2.2 Η υπάρχουσα εμπειρία Β) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ι) ΓΕΝΙΚΑ 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους. 2. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ /οικ άρθρο 4 παρ. 4). Πάχος ράμματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Gauge Number) Μήκος Ράμματος (στο μετρικό σύστημα) Εάν η βελόνη είναι αποσπώμενη Προβλεπόμενη χρήση Εάν είναι χρωματισμένο Πιθανή δομή (μονόκλωνο, πολύκλωνο, πλεκτό ή στριφτό) Πιθανή επικάλυψη 3. Τα ράμματα να παραδίνονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραγωγής. 4. Τα προσφερόμενα ράμματα να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. 5. Τα υπό προμήθεια ράμματα να είναι καινούρια, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας, να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και ως προς τα φυσικά τους χαρακτηριστικά να είναι σύμφωνα με μονογραφίες της ισχύουσας Ελληνικής ή άλλης επίσημης φαρμακοποιίας χώρας της Ε.Ε. ή των Η.Π.Α. 6. Να αναφέρεται η μέθοδος αποστείρωσης των ραμμάτων. 7. Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν στο είδος στο μήκος και πάχος του ράμματος, στο είδος και μήκος της βελόνης. 8. Τα υλικά να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η στειρότητά τους. 9. Πριν την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Η επιτροπή παραλαβής των νοσοκομείων δύναται επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96 (με ποινή απόρριψης). ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε είδους ράμματος που πρόκειται να προμηθευτεί η υπηρεσία αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Τα υπό προμήθεια ράμματα που περιγράφει η παρούσα Τεχνική Περιγραφή πρέπει: 1. Να είναι αποστειρωμένα και ο τρόπος αποστείρωσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία. 2. Να έχουν ομοιόμορφη διάμετρο και αντοχή σε όλο το μήκος τους. 3. Να διαπερνούν τους ιστούς με την μικρότερη δυνατή αντίσταση. 4. Στην εξωτερική συσκευασία του ράμματος πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται η ημερομηνία κατασκευής και η ημερομηνία λήξης. 5. Στην εσωτερική αποστειρωμένη συσκευασία του ράμματος πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του ράμματος (μέγεθος, μήκος, σύσταση, χρώμα, όνομα) και τα χαρακτηριστικά της βελόνας (σχήμα, μέγεθος, τύπος). 6. Η συσκευασία του ράμματος πρέπει να επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα του και η πρόσβαση στη βελόνα να είναι εύκολη, χωρίς κινδύνους τραυματισμού. 7. Τα απορροφήσιμα ράμματα πρέπει απαραίτητα πρέπει απαραίτητα να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο αλουμινίου. 7

8 8. Τα ράμματα χωρίς βελόνη πρέπει απαραίτητα να διατίθενται σε συσκευασίες: ελεύθερων απολινώσεων, πολλών ελεύθερων απολινώσεων συγκεκριμένου μήκους ή καρούλια, ανάλογα με τον προσδιορισμό που αναγράφεται στο συνημμένο πίνακα με τα προς προμήθεια είδη ραμμάτων. 9. Το μήκος της βελόνης μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο έως και 2 χιλ. του ζητουμένου. 10. Το μήκος των ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεις) μπορεί αν είναι έως και 10% μικρότερο και έως και 20% μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος. Αν το μήκος του προσφερόμενου ελεύθερου ράμματος είναι μεγαλύτερου του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος. Σε περίπτωση προσφορών με διαφορετικό αριθμό νημάτων ανά συσκευασία θα ληφθεί υπόψη η ανά τεμάχιο τιμή. 11. Το μήκος του ράμματος μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο του αναγραφόμενου. Αν το μήκος του προσφερόμενου με βελόνα ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος. 12. Οι βελόνες των ραμμάτων να είναι ισχυρές, ώστε να αντιστέκονται στην κάμψη και να παραμένουν ισχυρές μετά από επανειλημμένα περάσματα από τους ιστούς. 13. Το μέγεθος της βελόνας (διάμετρος) να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το μέγεθος του ράμματος, ώστε να υπάρχει καλύτερη αιμόσταση. 14. Η χρήση των ραμμάτων να είναι δυνατή τουλάχιστον για τρία χρόνια από την ημερομηνία παραδόσεως στο Νοσοκομείο, με ανάλογη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης. 15. Η κατάθεση δύο (2) δειγμάτων ανά κατηγορία ράμματος είναι υποχρεωτική. 16. Να κατατεθούν τα φυλλάδια οδηγιών των πακέτων συσκευασίας όλων των κατηγοριών των ραμμάτων. Ενώ με ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, θα πρέπει να μη διαφέρουν σε ίδιου τύπου ράμματα τα εσώκλειστα φυλλάδια οδηγιών. 17. Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δύο(2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος μέσα στον ιστό (και όχι της πρώτης ύλης), επί ποινή απόρριψης. ΙΙΙ) ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 1.1 Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη, με ίδια επικάλυψη. 1.2 Να είναι πολύ ισχυρά in vitro, και μετά την τοποθέτηση τους να διατηρούν στο μέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους (in vitro) για τις είκοσι μία έως είκοσι οκτώ (21 28) πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. 1.3 Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό, κατά μέσο όρο μετά από εξήντα (60) ημέρες. 1.4 Να έχουν άριστο χειρουργικό χειρισμό (εύπλαστα, μαλακά), να μην προκαλούν κάκωση των ιστών κατά την χρήση (τράβηγμα-σκίσιμο ιστών) και να παρέχουν εύκολο κατέβασμα και υψηλή ασφάλεια κόμπου. 1.5 Το ράμμα να βγαίνει από την συσκευασία του, όσο το δυνατό πιο ευθύ ώστε να μην δημιουργούνται αδύνατα σημεία (γωνίες) κατά το μήκος του. 1.6 Να διατίθενται στα αντίστοιχα μεγέθη κατά U.S.P. με βελόνη, όπως περιγράφεται στη συνημμένη κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1.7 Να διατίθενται επιστρωμένα με βακτηριοστατική ουσία, στους κωδικούς που περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1.8 Με βελόνες στρόγγυλες ατραυματικές, με τριγωνική και κωνική αιχμή, σε όλα τα σχήματα (1/4, 3/8, ½, 5/8 κύκλου, ευθείες, συνδυασμένης καμπυλότητας) και μεγέθη. Επίσης, με ειδικές βελόνες για διάφορες ειδικότητες, όπως μικροχειρουργική, κ.α. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 2.1 Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη. 2.2 Να διατηρεί το μέγιστο της αντοχής του στους ιστούς για δέκα (10) περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση. 2.3 Να απορροφούνται πλήρως μετά από 5 6 εβδομάδες (30 45 ημέρες) 2.4 Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων. 2.5 Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις παραγράφους

9 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ. 3.1 Φυσικά μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα μέταξας επικαλυμμένα. 3.2 Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις παραγράφους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ. 4.1 Μονόκλωνα συνθετικά μη απορροφήσιμα ράμματα από πολυπροπυλένιο. 4.2 Να είναι βιολογικά αδρανή και να δημιουργούν την ελάχιστη δυνατόν αντίδραση στους ιστούς. 4.3 Να μη διασπώνται, παρέχοντας παρατεταμένη αντοχή τάσης με την πάροδο του χρόνου μετά την εμφύτευση. 4.4 Να έχουν άριστο χειρουργικό χειρισμό, να είναι εύπλαστα και μαλακά, με την μικρότερη δυνατή ακαμψία και «μνήμη σχήματος». 4.5 Να παρέχουν υψηλή ασφάλεια κόμπου. 4.6 Να διατίθενται και ειδικές βελόνες (όπως αυτές προσδιορίζονται στην συνημμένη κατάσταση «ΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ») αγγειοχειρουργικής από υψηλής ποιότητας κράματα χάλυβα και χρώματος μαύρου, ώστε να γίνονται εύκολα διακριτές στο χειρουργικό πεδίο. Επίσης, βελόνες ειδικές για ασβεστοποιημένα αγγεία και βελόνες σε αναλογία πάχους 1:1 με το ράμμα, για συρραφή μοσχευμάτων. Οι βελόνες αυτές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά σε κάθε αύξοντα αριθμό. Οι βελόνες να παραμένουν αιχμηρές μετά από πολλά περάσματα από τον ιστό και να έχουν την ικανότητα να λυγίζουν χωρίς να σπάνε. Επιπλέον να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά πάχους βελόνας-ράμματος για ομοιόμορφο πέρασμα από τα αγγεία. 4.7 Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις παραγράφους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ. 5.1 Μονόκλωνα συνθετικά μη απορροφήσιμα ράμματα από πολυαμίδιο (NYLON). 5.2 Να έχουν καλό χειρουργικό χειρισμό, να είναι εύπλαστα και μαλακά, με τη μικρότερη δυνατή «μνήμη». 5.3 Να έχουν υψηλή αντοχή τάσης in vitro και να παρέχουν καλή ασφάλεια κόμπου. Η λεία επιφάνεια τους να μην επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και να διευκολύνει το χειρισμό και την ευκαμψία τους. 5.4 Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις παραγράφους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ. 6.1 Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών (Πολυγλακτίνη, πολυγλυκολικό οξύ, πολυδιοξανόνη, πολυγλυκαπρόνη) επικαλλυμένα με ίδιο ή παρόμοιο υλικό. 6.2 Να είναι ισχυρά in vitro και μετά την τοποθέτηση τους να διατηρούν στο μέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους (in vivo) για ελάχιστο έξι (6) έως οχτώ (8) εβδομάδες τα παρατεταμένης στήριξης και τρεις (3) έως τέσσερις (4) εβδομάδες τα μέσης στήριξης. 6.3 Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό, το ελάχιστο σε εκατό (100) ημέρες, κατά μέσο όρο τα μέσης στήριξης και σε διακόσιες (200) περίπου ημέρες τα παρατεταμένης στήριξης. 6.4 Να έχουν άριστο χειρουργικό χειρισμό, να είναι εύπλαστα και μαλακά, να έχουν την ελάχιστη δυνατή «μνήμη» και να παρέχουν υψηλή ασφάλεια κόμπου. 6.5 Να είναι βιολογικά αδρανή και να προκαλούν ελάχιστη αντίδραση των ιστών. 6.6 Να διατίθενται επιστρωμένα με βακτηριοστατική ουσία, στους κωδικούς που περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 6.7 Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις παραγράφους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. 7.1 Ισχύει ότι αναφέρεται για κάθε είδος στην συνημμένη κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ». 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η.- ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 8.1 Μονόκλωνα, συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα ταχείας απορρόφησης, στήριξης ιστού 10 μέρες για την αντικατάσταση των ραμμάτων CAT GUT CHROME. Να διατηρούν το 50% της αρχικής τους αντοχής μετά από 5 ημέρες εμφύτευσης στον ιστό και 30% μετά από 10 ημέρες ενώ η ολική απορρόφηση να ολοκληρώνεται έως και την 56 ημέρα. 9

10 IV) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1. Στην προσφορά να γίνεται υποχρεωτική αναφορά στο σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής (εργοστάσιο) για το προς προμήθεια είδος υπό μορφή βεβαίωσης του οίκου ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω: 1.1 Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια είδους είναι πιστοποιημένο ή ότι βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή ISO 9002, ή ISO 9003, ή AQAP 110, ή AQAP 120, ή AQAP 130, ή AQAP 13, ή CE, ή ότι δεν είναι πιστοποιημένο, ή ότι δεν δρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης. 1.2 Η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το προσφερόμενο. 2. διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται: 2.1 Για πιστοποιημένο εργοστάσιο: - Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. - Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. - Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. - Ο αριθμός της πιστοποίησης. - Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου, με την διεύθυνση του, τον αριθμό του τηλεφώνου και του FAX. 2.2 Για εργοστάσιο που βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης - Ο φορέας που πραγματοποιεί την πιστοποίηση. - Το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται. - Η χρονολογία έναρξης της πιστοποίησης. - Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποιεί την πιστοποίηση του εργοστασίου, με την διεύθυνση του, τον αριθμό του τηλέφωνο και του FAX. VI) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συσκευασία των ραμμάτων να είναι διπλή. Δηλαδή το κάθε ράμμα να συσκευάζεται εντός αποστειρωμένου φακελίσκου ο οποίος να εμπεριέχεται σε άλλον εξωτερικό για να υπάρχει προστασία από οιοσδήποτε αιτιολογίας επιμόλυνση και καταστροφή της αποστείρωσης. Εν γένει τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κτλ) και να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρηση του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. VII) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ανάλογα με το είδος ράμματος πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία τα στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους ΙΙ) 4 και 5. VIII) ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 1. Το προϊόν που θα προσκομιστεί ως δείγμα για την αξιολόγηση της προσφοράς του προμηθευτή και αυτό κατά την οριστική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να είναι πρόσφατης παραγωγής (η ημερομηνία παραγωγής να μην απέχει πάνω από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 2. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος εντός του ορίου ζωής του, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (γεγονός που θα αποδεικνύεται από την ποιότητα του αντιδείγματος), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής προϊόν της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πλήρη τους όρους της παρούσης περιγραφής. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει με έγγραφη δήλωση του ο προμηθευτής στην προσφορά του στο διαγωνισμό. V) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 1. Υποχρεώσεις προμηθευτή. 1.1 Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά: 10

11 1.1.1 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια είδους μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος Γνήσιοι Εργοστασιακοί Κατάλογοι των ραμμάτων Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται: Α. Ο τρόπος αποστείρωσης ενός εκάστου είδους ράμματος. Β. Ο χώρος αναγραφής της ημερομηνίας παρασκευής και λήξης. Γ. Ο αριθμός των τεμαχίων ανά μονάδα συσκευασίας. Δ. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια είδους και των επί μέρους συγκροτημάτων είναι πιστοποιημένο ή βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο IV. Ε. Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης του εν λόγω είδους στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία. ΣΤ. Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Νοσοκομεία, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (Διευθύνσεις, τηλέφωνα κτλ) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόμοια είδη. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που υποβληθούν και της παρούσης τεχνικής περιγραφής, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης για την Υπηρεσία προσφοράς. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινήσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους ή ακόμα και την επίδειξη του σε λειτουργία, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 1.2 Υποβολή υλικών για αξιολόγηση Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να ελεγχθούν κατά την διαδικασία της παραλαβής. Για την αξιολόγηση κατά την διαδικασία του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, ικανή ποσότητα δείγματος, τουλάχιστον για κάθε είδος προσφερόμενου ράμματος δύο (2) δείγματα και από δύο (2) κάθε προσφερόμενου τύπου βελόνας. Τα προσκομισθέντα δείγματα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ζητηθέντος είδους που αντιστοιχούν. 1.3 Παράδοση υλικών για την οριστική παραλαβή. Για την οριστική παραλαβή: Ο προμηθευτής καταθέτει δυο (2) τεμάχια δείγματος και αντιδείγματος στην αποθήκη Αναλωσίμων από τις παρτίδες ραμμάτων που προσκόμισε (η ποσότητα δειγμάτων και αντιδειγμάτων βαρύνει τον προμηθευτή) Παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, λαμβάνει χώρα μακροσκοπικός έλεγχος για την διαπίστωση συμφωνίας του προϊόντος προς την παρούσα προδιαγραφή και τους λοιπούς όρους συμφωνιών του διαγωνισμού ή της συμβάσεως Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων όλων των παρτίδων του προϊόντος που θα προσκομισθεί. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται στον ΕΟΦ ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Νομοθεσία εργαστήριο, για τη διαπίστωση της καλύψεως των απαιτήσεων του Νοσοκομείου που ορίζονται στην παρούσα. Τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι ποσότητες των αντιδειγμάτων παραμένουν και φυλάσσονται στο Νοσοκομείο, για την περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα. 1.3 Φύλλο Συμμόρφωσης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης. 2. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 2.1 Οι παράγραφοι Ι5, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII(1,2) ονομάζονται απαράβατοι όροι για τα υπό προμήθεια είδη. 2.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδώσει το εν λόγω είδος πλήρες με δικά του έξοδα στο Νοσοκομείο. 11

12 2.3 Η υπηρεσία επιφυλάσσεται να επιλέξει την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για αυτήν προσφορά, με βάση τα αναγραφόμενα από τους ενδιαφερόμενους, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της παρούσας τεχνικής περιγραφής. 2.4 Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτήκατασκευαστικού οίκου από την εμπειρία του Νοσοκομείου μας σε προγενέστερη χρήση των προσφερόμενων υλικών, από άλλες προμήθειες. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 50ΜM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ.ΑΧΡΩΜΟ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 31MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ANTIΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΑΧΡΩΜΟ, 75CM /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 60MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ.ΑΧΡΩΜΟ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 16ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ.ΒΙΟΛΕΤΙ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 16ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 16ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ , BEΛΟΝΑ TAPERCUT "J" ΜΗΚΟΣ 30ΜM, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΥΦΛΗ ΗΠΑΤΟΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 63ΜM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 48ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ TΥΦΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 45ΜΜ, EΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ., ΓΙΑ AIDS /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 16ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 CM /0, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 12ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ.ΑΧΡΩΜΟ , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.5M , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 10X50CM , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.5M

13 26 2, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1,5M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.5M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 10X50CM /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.5M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 10X50CM /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1,5Μ 1000 ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 32 0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 31ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ TAPER POINT, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 48ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ TAPER POINT, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 48ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 31MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 17ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 31MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 5/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26MΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ. 500 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 KYKΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 36ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 KYKΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 KYKΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 22ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΥΛΗ 1/2 KYKΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 22ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70εκ. ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 KYKΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 22ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 45ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 35ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 31ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ KOΠΤΟΥΣΑ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 22ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 KYΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 KYΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 35ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 55ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1Μ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 25ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 35ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 25ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 19ΜΜ, MHKOΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 16ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 15ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45ΕΚ , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8M , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 13 X 60CM , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8M , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 10 X 75CM , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ MHKOΣ 13Χ60CM /0,ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8Μ /0,ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 10 X 75CM , XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8M /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 1.8Μ /0, XΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 13 X 60CM /0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 10ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 KYKΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 8ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜ. 45 ΕΚ

15 /0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 8ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45ΕΚ. 200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΡΑΜΜΑ 90CM 500 3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 25ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ 2 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 16MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ 3 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ 4 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 11MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ 5 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 13MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚ.ΡΑΜ.60ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, 7 MΗΚΟΣ 31MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 90ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ MΗΚΟΣ 31MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, MΑΥΡΗ-VISI BLACK MΗΚΟΣ 26MM, 9 ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 90ΕΚ 500 5/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ MΗΚΟΣ 10 13MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 75 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ MΗΚΟΣ 13MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ MΗΚΟΣ 12 11MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 60 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ MΑΥΡΗ-VISI BLACK, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ,MΗΚΟΣ 13MM, 13 ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ. 14 MΗΚΟΣ 9.3MM, ΔΙΠΛΗ, MΗΚ. ΡΑM. 60 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 15 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ENIΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΗΚΟΣ 16 ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 KYΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ /0, ΒΕΛΟΝΑ KOΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ,ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, 18 ΜΗΚΟΣ ΡΑΜ. 75ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ EΥΘΕΙΑ,ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, 20 MHKΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 CM 400 3/0, ΒΕΛΟΝΑ AΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 21 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ. 300 ΠΟΣΟΤΗ Τ Α 15

16 /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΚΟΣ 16MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 15MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ SPATULA 3/8 KYΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ ΔΙΠΛΗ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 23 ΕΚ. 150 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1Μ , BΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ , BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 90ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ /0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 55ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ /0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Μ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 19ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 KΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 KΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 KΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 19ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΡΑΜΜΑ 75 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 19ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ANTIΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 KYΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 12ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ,ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3/8 KΥΚΛΟΥ, MΗΚΟΣ 12ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ , BΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, LOOP ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΘΗΛΙΑ 1,5Μ , BΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, LOOP ΜΗΚΟΣ 50ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 1,5Μ ΘΗΛΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ BEΛΟΝΑ /0, BΕΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ /0, BΕΛΟΝΑ SPATULA, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 5.5ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30 ΕΚ. 400 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ. ΠΟΣΟΤΗ Τ Α ΚΑΤ ΣΤ.1 (ΟΜΑΔΑ:16012) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 16

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΣ 60MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 17ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 70 ΕΚ. 400 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 7 3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ, ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 26ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ, ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 31ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ. 200 ΚΑΤ ΣΤ.2 (ΟΜΑΔΑ:16011) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12 0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 40ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 50ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 25ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 30ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0,ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0,ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 25MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0,ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 5/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 26MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ, ΜΗΚΟΣ 60ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 20MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70 ΕΚ /0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ,ΔΙΠΛΗ ΜΗΚΟΣ 16MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ΕΚ /0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 13ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45 ΕΚ LOOP 0, BEΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 50ΜΜ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΡΑΜΜΑ 1,5Μ ΘΗΛΙΑ , ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 50ΜΜ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, 1,5M ΘΗΛΙΑ 200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, ΠΑΧΟΥΣ 1.0mm, ΒΕΛΟΝΗ 48mm, ΚΟΠΤΟΥΣΑ ½ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, ΠΑΧΟΥΣ 1.5mm, ΒΕΛΟΝΗ 48mm, TAPERCUT ½ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚ

18 ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3 ΡΑΜΜΑΤΑ NAYLON TAPE-ΦΑΚΑΡΟΛΑ, 6mm x 70cm ΚΕΡΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ, 2.5gr/ΤΑΜΠΛΕΤΑ 250 ΡΑΜΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10/0, BΕΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 30 ΕΚ., ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ 700 ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΟ e-ptfe Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 2/0, ΒΕΛΟΝΗ 26MM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ½ ΚΥΚΛΟΥ /0, ΒΕΛΟΝΗ 13MM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΔΙΠΛΗ /0, ΒΕΛΟΝΗ 9MM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΔΙΠΛΗ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ /0, ΒΕΛΟΝΗ 26MM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΔΙΠΛΗ, ½ ΚΥΚΛΟΥ 300 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΜΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 2, BEΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ 85.9ΜΜ ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90ΕΚ , ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, TAPERCUT, ΜΗΚΟΣ 48ΜΜ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΡΝΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, 4 ΡΑΜΜΑΤΑ 45CM/ΤΜΧ , ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, TAPERCUT, ΜΗΚΟΣ 48ΜΜ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΡΝΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 4 ΡΑΜΜΑΤΑ 45CM/ΤΜΧ. 100 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, 19ΜΜ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, 26 ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 36ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 37ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 37ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 40ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 22ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 26ΜΜ

19 9 1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 26ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ, 30ΜΜ 200 ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗ Ζ1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑ Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 4/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 22mm 1 κύκλου, 100 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 3/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 26mm 2 κύκλου 400 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 3/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 22mm 3 κύκλου 200 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 2/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 26mm 4 κύκλου 400 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 2/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 31mm 5 κύκλου 300 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 2/0, Στρογγυλή ½ 90cm, 36mm 6 κύκλου 100 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 1, Στρογγυλή ½ 45cm, 45mm 7 κύκλου 300 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 1, Στρογγυλή ½ 70cm, 40mm 8 κύκλου 100 Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 3/0, Στρογγυλή ½ 70cm, 45mm 9 κύκλου 300 Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 3/0, Στρογγυλή ½ 90 cm 26mm κύκλου 70cm 60mm Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 3/0, Kόπτουσα Ευθεία Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 2/0, Στρογγυλή ½ 70cm 26mm κύκλου Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 2/0, Kόποτυσα Ευθεία ½ 70cm 60mm κύκλου Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 3/0, Αντ. Κόπτουσα 70cm 16mm Πλαστικής 3/8 κύκλου Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, Νο 4/0, Αντ. Κόπτουσα 45cm 16mm 15 Πλαστικής 3/8 κύκλου 100 Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, Νο 0, στρογγυλή ½ 150cm 48mm 16 κύκλου, θηλειά (loop) 200 Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, Νο 1, στρογγυλή ½ 150cm 40mm 17 κύκλου, θηλειά (loop) 200 Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, Νο1, στρογγυλή ½ 150cm 48cm 18 κύκλου, θηλειά (loop) 200 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 1. Συνθετικό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα, αποτελούμενο από 50% πολυπροπυλένιο και 50% πολυγλυκαπρόνη ή αντίστοιχο, με τη σταδιακή απορρόφηση της οποίας να παραμένει λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό. Η εφαρμογή τους αποτελεί συνδυασμό τριών τεχνικών (Lichntenstein, Rutkow, Stoppa).Να προσφέρονται σε τρεις διαστάσεις : Μedium Large ΤΕΜΑΧΙΑ 25 Oval 19

20 2. Σετ επίπεδου πλέγματος και κώνου, που να αποτελείται από: Επίπεδο προσχηματισμένο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από 50% πολυπροπυλένιο & 50% πολυγλυκαπρόνης ή αντίστοιχο και ίδιας πλέξης και δομής κώνο. Σε διαστάσεις: α) Small, β) Μεdium γ) Larg ΤΕΜΑΧΙΑ Ειδικό αυτοεκπτυσόμενο πλέγμα, εύκαμπτο για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και μικρών κοιλιοκηλών, ημιαπορροφήσιμο, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο, πολυγλακτίνη, πολυδιοξανόνη ή αντίστοιχο. Με ειδικά πτερύγια τοποθέτησης σε διαστάσεις : α) Small, β) Μεdium. ΤΕΜΑΧΙΑ Διπλής όψης πρόθεση για ενδοπεριτοναϊκή χρήση από μη υφαντό, μη πλεκτό, 100% πολυπροπυλένιο, με επικάλυψη σιλικόνης στη μία πλευρά και μικροδιατρήσεις. Με διακριτή σήμανση στην ενδοπεριτοναϊκή πλευρά για ορθή τοποθέτηση. 19 Χ 24 εκ. 25 Χ 25 εκ. ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 30 εκ. 5.Επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο πλεγμένο πολυπροπυλένιο, με ειδική διαμόρφωση υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, για την αποκατάσταση κήλης (κοιλιοκήλης, ομφαλοκήλης, μετεγχειρητικής, βουβωνοκήλης). 6 Χ 11 εκ. 15 Χ 15 εκ. ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 35 εκ. 6.Σύστημα πωματισμού 2 τεμαχίων για λοξές και ευθείες βουβωνοκήλες από μονόκλωνο πλεγμένο πολυπροπυλένιο, που να περιλαμβάνει ξεχωριστά προσχηματισμένο πλέγμα με οπή σπερματικού τόνου και διαμορφούμενο σε βύσμα (πλέγμα με χρήση προσαρτημένου νήματος. Με διάμετρο : 7 εκ. 9 εκ. ΤΕΜΑΧΙΑ εκ. 7.Πλέγματα για την πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο σε μορφή Kit που να περιέχει προσχηματισμένο πλέγμα κατασκευασμένο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο HERTRA με διάσταση 4,5 Χ 10 εκ., στρογγυλό πλέγμα με έκκεντρη οπή και στρογγυλό πλέγμα χωρίς έκκεντρη οπή. ΤΕΜΑΧΙΑ 25 8.Πλέγματα επίπεδα κατασκευασμένα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο επικαλλυμένο με ιόντα αδρανούς μετάλλου, ενωμένα με σταθερό ομοιοπολικό δεσμό, στις εξής διαστάσεις :α)10χ15εκ., β)15χ20εκ., γ)30χ30εκ. ΤΕΜΑΧΙΑ Πλέγμα επίπεδο κατασκευασμένο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο επικαλλυμένο με ιόντα αδρανούς μετάλλου, ενωμένα με σταθερό ομοιοπολικό δεσμό, προσχηματισμένο με οπή, κατάλληλο για διαφραγματοκήλη, σε διάσταση : 7Χ10cm. 20

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ]

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ.- FAX: 2132162138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Aρ.Πρωτ.: 3894 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 2741020529 Αριθ. Πρωτ. 17114

Fax : 2741020529 Αριθ. Πρωτ. 17114 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα