21/ , CPV: , :00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21/2014 , CPV: 33141121-4 24.600,00 2014 13:00"

Transcript

1 ιακήρυξη 21/ Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Χειρουργικά Ράµµατα Τραύµατος, CPV: ) όπως φαίνονται στο Παράρτηµα «Α», προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και νόµιµων κρατήσεων 4,1996% υπέρ τρίτων. 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. 3. Ηµεροµηνία κατάθεσης ενσφράγιστων προσφορών, αφού αρχικά έχουν πρωτοκολληθεί από την Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, µέχρι 14 Μαϊ 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.µ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 4. Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. 5. Τόπος υποβολής προσφορών: 401ΓΣΝΑ/Γρ. Προµηθειών, οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθµός 1, ΤΚ Παπάγου, Αθήνα. 6. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαµηλότερη τιµή. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Γεώργιος Σιάπκας ι ε υ θ υ ν τ ή ς Επχιας (ΥΓ) Μιχαήλ Γκριζιώτης Βοηθός Γρ. Προµηθειών

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.: 21/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6 Μαϊ 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CPV Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α Ράµµατα συνθετικά απορροφήσιµα πολύκλωνα ( πολυγαλακτίνη) µε ή χωρίς βελόνα No 0 µε βελόνα 31mm Στρογγυλή 1/2 κύκλου, µήκος ράµµατος 75 cm No1 µε βελόνα 31mm στρογγυλή 1/2 κυκλου µήκος ράµµατος 75cm No1 µε βελόνα 31mm TAPERCUT J µήκος ράµµατος 75cm No 4/0 µε βελόνα 19mm Κόπτουσα Πλαστικής P 3/8 κύκλου, µήκος ράµµατος 45cm, No 4/0 µε βελόνα 20mm στρογγυλή 1/2 κύκλου, µήκος ράµµατος 75cm No 3/0 µε βελόνα 20mm Στρογγυλή 1/2 κύκλου, µήκος ράµµατος 75cm No 0 χωρίς βελόνα, µήκος ράµµατος 45cm/ 12 τεµάχια No 2/0 χωρίς βελόνα, µήκος ράµµατος 45cm/ 12 τεµάχια ΤΕΜΑΧΙΑ No 3/0 χωρίς βελόνα, µήκος ράµµατος 150cm B. 1 2 Ράµµατα συνθετικά µη απορροφήσιµα πολύκλωνα ( πλεκτός πολυεστέρας) µε βελόνα No2 µε βελόνα 45mm TAPERCUT 1/2 κυκλου (βαρέως κύκλου) µήκος ράµµατος 75cm No5 µε βελόνα 55mm TAPERCUT 1/2 κυκλου (βαρέως κύκλου) µήκος ράµµατος 75cm ΤΕΜΑΧΙΑ

3 Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Τα προσφερόµενα ράµµατα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από Κοινοποιηµένο Οργανισµό που βρίσκεται εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ( Υ7/οικ.2480 ΚΥΑ Εναρµόνιση τής Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ τού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/ ). 2. Τα προσφερόµενα ράµµατα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των σχετικών µονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας..Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα (εάν θεωρούνται εµπιστευτικά, να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ»). 3. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφεροµένων ραµµάτων πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιµοποιείται από τον κατασκευαστή: β)η χηµική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήµατος. γ) Η χηµική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχοµένως χρησιµοποιείται για την επικάλυψη του νήµατος. δ)η κατασκευαστική δοµή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγµένο πολύκλωνο, µονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώµα του νήµατος. στ) Η διάµετρος και το µήκος του νήµατος στο µετρικό σύστηµα. ζ) Το µήκος της βελόνης στο µετρικό σύστηµα, ο τύπος της διατοµής της καθώς και ο βαθµός κάµψης της βελόνης σε µοίρες ή σε κλάσµα περιφερείας κύκλου. η) Η ένδειξη «στείρο», η µέθοδος αποστείρωσης, ο αριθµός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ηµεροµηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασµένη σε έτος και µήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση, (σηµ. τα στοιχεία αυτά µπορεί να παρέχονται και µε την χρήση των ειδικών συµβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). θ) Η επωνυµία και ο τόπος εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ειδικότερα για τα χειρουργικά ράµµατα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες µε σκοπό την εµπορία και διανοµή τους στο έδαφος των κρατών µελών, στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη πρέπει να αναγράφονται επιπλέον το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση είτε του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εµπορία τους είτε του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που είναι εγκαταστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα µε την περίπτωση. (σηµ. στις περιπτώσεις που ο τελικός περιέκτης είναι κατασκευασµένος εν όλω ή εν µέρει από διαφανές υλικό τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία µπορεί να αναγράφονται και στο εσωτερικό του υπό την προϋπόθεση ότι θα παραµένουν σε κάθε περίπτωση ευκρινή και ευανάγνωστα) 4. Το µήκος των προσφεροµένων ατραυµατικών ραµµάτων, (ράµµατα µε προσαρµοσµένη βελόνη) µπορεί να είναι έως και 10% µικρότερο από το ζητούµενο µήκος της διακήρυξης. Ατραυµατικά ράµµατα µε µήκος µεγαλύτερο από το ζητούµενο θεωρούνται ως συµµορφούµενα και δεν απορρίπτονται.

4 5. Το µήκος των προσφεροµένων βελονών µπορεί να είναι έως 2 χιλ µικρότερο ή µεγαλύτερο από το ζητούµενο µήκος πάνω από 17mm και 1χιλ µικρότερο η µεγαλύτερο κάτω από 15 mm. 6. Ο προσανατολισµός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατοµής, (βελόνες δέρµατος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συµβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όµοιες και κατατάσσονται σε µία ενιαία κατηγορία. 7. Στα προσφερόµενα ατραυµατικά ράµµατα, (ράµµατα µε βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισµένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήµατος γίνεται µε είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τµήµα της βελόνης και µηχανική σύσφιξη). Ατραυµατικά ράµµατα µε βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήµατος γίνεται µε εγκλωβισµό εντός αναδιπλούµενου πεπλατυσµένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 8. Ο αριθµός ατραυµατικών ραµµάτων, (ράµµατα µε βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δεν επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίµησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονοµική αξιολόγηση προσφορών µε διαφορετικό αριθµό ατραυµατικών ραµµάτων ανά τελικό περιέκτη λαµβάνεται υπ όψη η ανά ράµµα τιµή. 9. Το µήκος των προσφερόµενων ελευθέρων ραµµάτων, (απολινώσεων), µπορεί να είναι έως και 10% µικρότερο ή µεγαλύτερο από το µήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραµµάτων µε µεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Ο αριθµός ελευθέρων ραµµάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη µπορεί να είναι έως και 30% µικρότερος ή µεγαλύτερος από τον αριθµό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονοµική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθµό ραµµάτων ανά τελικό περιέκτη λαµβάνεται υπ όψη η ανά ράµµα τιµή. 11. Το χρώµα των χειρουργικών ραµµάτων, είτε αυτά είναι ατραυµατικά, (ράµµατα µε προσαρµοσµένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίµησης ή απόρριψης 12. Τα απορροφήσιµα ράµµατα πρέπει απαραίτητα να είναι συσκευασµένα σε ειδικό φάκελο αλουµινίου. 13. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραµµάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Επί ποινή απόρριψης 14. Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των ραµµάτων στα οποία να εµπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα ( ΥΑ/

5 οικ άρθρο 4 παρ4). 15. Η κατάθεση δύο (2) δειγµάτων ανά κατηγορία ράµµατος είναι υποχρεωτική. 16. Να κατατεθούν για κάθε τύπο ράµµατος δύο(2) κλινικές µελέτες όπου να προκύπτει η συµπεριφορά του ράµµατος και όχι της πρώτης ύλης, µέσα στον ιστό. 17. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η ηµεροµηνία παράδοσης των ραµµάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους. 18. ουσιώδης διευκρίνηση 1η: ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό µέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράµµατος το άνοιγµα του οποίου εκθέτει το ράµµα σε µη στείρο περιβάλλον ή άλλως το µέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν µπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια τής στειρότητας του ράµµατος 19. ουσιώδης διευκρίνιση 2η: η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων ραµµάτων, ή όποιων άλλων επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ( Υ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/ ). Προσφορές ραµµάτων που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. 20. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης ανά κωδικό, των προσφεροµένων ειδών σε αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ούτως ώστε να µπορεί να ελεγθεί από την επιτροπή, η ορθότητα της αντιστοιχίας ζητούµενου/προσφερόµενου είδους. Το φύλλο συµµόρφωσης θα πρέπει να έχει παραποµπές στις σελίδες του προϊοντικού καταλόγου του κατασκευαστικού οίκου και θα πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή. Προσφορά χωρίς αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Α/Α ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (είδος ράµµατος/µέγεθος ράµµατος/µήκος βελόνης/καµπυλότητα βελόνης/µήκος ράµµατος, ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙ ΟΥΣ (είδος ράµµατος/µέγεθος ράµµατος/µήκος βελόνης/καµπυλότητα βελόνης/µήκος ράµµατος, ) ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡ ΟΜΕΝΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΣΕΛΙ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ

6 21. Για τις βελόνες από υψηλής ποιότητας κράµα χάλυβα 455 και άνω µε περιεκτικότητα νικελίου 8-10% να κατατίθενται σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. ΙΙ. Κατηγορίες χειρουργικών ραµµάτων A) Κατηγορία: Ράµµατα συνθετικά απορροφήσιµα πολύκλωνα κανονικής απορρόφησης από διαφόρους τύπους πολυµερών (Πολυγλακτίνη).Να διατηρούν στο µέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους 75% για 14 ηµέρες, να διατίθενται µε βελόνες χάλυβα 455 και άνω. Η επικάλυψη του ράµµατος να είναι από το ίδιο η παρόµοιο υλικό ώστε να µη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόµβων.να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισµό, κατά µέσο όρο µετά από ηµέρες, περίπου.με βελόνες στρόγγυλες ατραυµατικές, µε τριγωνική και κωνική αιχµή, σε όλα τα σχήµατα (1/4, 3/8, ½, 5/8 κύκλου, ευθείες, συνδυασµένης καµπυλότητας) και µεγέθη. Επίσης, µε ειδικές βελόνες για διάφορες ειδικότητες, όπως µικροχειρουργική, κ.α. Β). Κατηγορία: Πλεκτό πολυεστέρα και υπενδεδυµένου πολυεστέρα. (Ράµµατα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα υπενδεδυµένου µε κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυµατισµό στους ιστούς και να υφίστανται την λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες για αγγεία από υψηλής ποιότητας κράµα χάλυβα (455 και άνω) µε περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάµψη-στρέβλωση(συνδυασµός στρογγυλών βελονών µε κόπτουσα κορυφήανεξαρτήτως σχήµατος κοπτικής επιφανείας τριγωνικής ή πρισµατικής). Να διατίθενται και σε ειδικές συσκευασίες 8 ή 10 ραµµάτων, µε ειδικό αυτοκόλλητο τοποθέτησης στο πεδίο, για εύκολη και ασφαλή χρήση. Ακριβές Αντίγραφο Σχης(ΥΠ) Πουλίκος Πουλικάκος Α Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Επχιας (ΥΓ) Μιχαήλ Γκριζιώτης Βοηθός Γρ. Προµηθειών

Χανιά, 12/5/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 12/5/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 12/5/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 8843 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 23-12-13 Αριθμ. Πρωτ.: 38362 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 39ΔΙΣ/2012.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 39ΔΙΣ/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ4690Ω8-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ4690Ω8-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` Αθήνα, 09-05-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 115 27 Αριθμ. Πρωτ. : 6594 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 1. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Από φυσικό λατέξ ή συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού 2. ΓΑΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 29/03/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α.ΣΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 2/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 2.2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ MICRODRIP 2.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους. 2. Οι αναγραφόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ /

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 3/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους Ιατρικές Βελόνες (CPV: 33141320-9)

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους Ιατρικές Βελόνες (CPV: 33141320-9) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 4840/3-3-2015 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 26/2/2015 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πίνακα Αποδεκτών

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 90 / 13671 Σ. 4050 Θεσ/νίκη, 01 Σεπ 2015 Συν.: ύο (2) Παραρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002754883 2015-05-06

15PROC002754883 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 6/5/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9051 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙΦΓ4690ΒΜ-5ΚΦ Λαµία:05-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/10720 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 117/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 117/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 117/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Καρδιαγγειακές ιατάξεις, CPV:33123000-8)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2012

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2012 Διακ. αριθ. 5/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 19-04-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

β. ΠΔ 60/2007 γ. ΠΔ 118/2007 δ. Φ.814/454/414362/Σ.1788/28 Ιουλ 2014/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/5 ο Γρ. ε. Φ.814/278/182327/Σ.1077/01 Σεπ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο.

β. ΠΔ 60/2007 γ. ΠΔ 118/2007 δ. Φ.814/454/414362/Σ.1788/28 Ιουλ 2014/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/5 ο Γρ. ε. Φ.814/278/182327/Σ.1077/01 Σεπ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο. ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις. 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 70 / 14938 Σ. 4380 Θεσσαλονίκη, 18 Σεπ 2014

Διαβάστε περισσότερα

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/7/3770 Σ. 854 Θεσ/νίκη, 28 Φεβ. 2015 Συν.: Τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 704/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 704/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467 0 55626 Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις. 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 /89/ 17643 Σ. 5145 Θεσσαλονίκη, 03 Νοε 2014 Συν.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα