FAX :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FAX :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ / 2901 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ του Κράτους ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ Γενικές /νσεις Περιφερειών -ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, α) /νσεις ασών ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ & ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ β) /νσεις ασών νοµών - ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ γ) ασαρχεία & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Έδρες τους Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 ΚΟΙΝ.: Όπως ο Π.Κ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ζ. Πρωϊµάκης, Γ. Χανδρινός Τηλέφωνο : , FAX : ΘΕΜΑ: Θεσµικό πλαίσιο διεξαγωγής ερευνών επί ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους - Εκδόσεις αδειών ερευνών Αρµόδια όργανα. Η Ελληνική φύση είναι προικισµένη µε πλούσια αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα σπάνιας ποικιλίας σε είδη, µε αντιπροσωπευτικούς βιότοπους, µε ιδιαίτερους φυσικούς, γεωµορφολογικούς και φυσιογραφικούς σχηµατισµούς και µε µοναδικά τοπία απαράµιλλης οµορφιάς και ιδιαίτερων φυσιογνωµικών στοιχείων. Το γεγονός αυτό, της παρουσίας στη χώρα µας µεγάλης βιοποικιλότητας σε είδη και τύπους οικοτόπων, προσελκύει το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων επιστηµόνων, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και αλλοδαπής, για διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών επ αυτών. Οι έρευνες αυτές απαιτούν λήψη στοιχείων επί του πεδίου και σε ορισµένες περιπτώσεις και εκρίζωση, συλλογή, µεταφορά στο εργαστήριο ή και εξαγωγή από τη χώρα, ορισµένων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας, δειγµάτων ή µερών αυτών, καθώς και σύλληψη, κατοχή, µεταφορά ή και εξαγωγή από τη χώρα, ορισµένων ειδών της άγριας πανίδας, ή µερών αυτών. Προκειµένου να διασφαλίζεται η σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις διεξαγωγή των ως άνω ερευνών και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, θέτουµε υπόψη σας τα εξής, αναφορικά µε το θέµα: 1

2 Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ν. 998/79, (άρθρο 19 παρ. 2): «Οι όροι των διεξαγοµένων επί των υφισταµένων ειδών άγριας πανίδας κα αυτοφυούς χλωρίδας ερευνών, τα ειδικότερα µέτρα προστασίας τούτων και τα της συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας µετά των υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφεροµένων διά τα ως άνω είδη υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µουσείων κλπ.) καθορίζονται διά προεδρικού διατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και Γεωργίας.». 2. Σε εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε το Π.. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Αγρίας Πανίδος και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και Ελέγχου της Ερεύνης επ αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α / , όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 43/τ.Α / ). i. Π.. 67/81, (άρθρο 1): «Κηρύσσονται προστατευτέα τα υπό την επιστηµονικήν και διεθνή ονοµασία αναφερόµενα, αντιστοίχως, είδη της Χλωρίδος και άγριας Πανίδος, εις τους κάτωθι πίνακας Α και Β: ). Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α περιλαµβάνει είδη της χλωρίδας: (α) Ενδηµικά Είδη, (β) Αµφίβολα ενδηµικά είδη και (γ) Μη ενδηµικά, σπάνια και κινδυνεύοντα είδη. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β περιλαµβάνει είδη της πανίδας: (1) Ασπόνδυλα και (2) Σπονδυλωτά. ii. Π.. 67/81, (άρθρο 2): «Απαγορεύεται καθ άπασαν την Επικράτειαν και καθ όλην την διάρκεια του έτους, η συλλογή, των αναφεροµένων εις τον Πίνακα Α βλαστικών ειδών, επιφυλασσοµένων των εξαιρέσεων των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος». iii. Π.. 67/81, (άρθρο 3 παρ. 1): «Απαγορεύεται καθ άπασαν την Επικράτειαν και καθ όλην την διάρκεια του έτους, ο φόνος, η σύλληψις,, των εις τον Πίνακα Β αναφεροµένων ειδών της άγριας πανίδος,, επιφυλασσοµένων των υπό των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος, προβλεποµένων εξαιρέσεων». iv. Π.. 67/81, (άρθρο 5): «ια τα είδη θηραµάτων, θηλαστικών και πτερωτών ως και είδη αυτοφυούς χλωρίδος, τα οποία δεν περιλαµβάνονται εις τους πίνακας Α και Β του παρόντος έχουν εφαρµογήν αι περί θήρας διατάξεις του Ν.. 86/69, ως και αι λοιπαί σχετικαί τοιαύται». v. Π.. 67/81, (άρθρο 6 παρ. 1): «Η έρευνα, η αφορώσα εις παν είδος της άγριας πανίδος και της αυτοφυούς χλωρίδος, είναι ελευθέρα υπό τας εξής προϋποθέσεις: α) Ερευνητής, προτιθέµενος να διεξαγάγει έρευναν, ανακοινοί εις τας κατά τόπους αρµόδιας αρχάς του Υπουργείου Γεωργίας την φύσην της ερεύνης και την περιοχήν εις την οποίαν θα λάβει χώραν η έρευνα, καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής.. β) Η αρχή προς την οποίαν λαµβάνει χώραν η ανακοίνωσις, δύναται να απαγορεύσει την έρευναν,». vi. Π.. 67/81, (άρθρο 6 παρ. 2): «Εφ όσον η έρευνα, η προβλεποµένη υπό των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου, περιλαµβάνει µίαν ή πλείονας των υπό των διατάξεων του άρθρου 2 και της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος Π.. απαγορευοµένων δραστηριοτήτων, διά την διενέργειάν της απαιτείται άδεια εκδιδόµενη υπό του Υπουργού Γεωργίας. εν υποχρεούνται εις την λήψιν τοιαύτης αδείας τα 2

3 ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα οποία οφείλουν µόνον να ανακοινώνουν τας διεξαγώµενας ερεύνας εις τας κατά τόπους αρµοδίας αρχάς». vii. Π.. 67/81, (άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνον του Π.. 256/87): «Εξαιρετικώς είναι δυνατόν να αίρωνται τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου, δι αιτιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, αι απαγορεύσεις αι προβλεπόµεναι υπό των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος διά τους εξής περιοριστικούς αναφερόµενους λόγους: α) β) γ) ι επιστηµονικούς σκοπούς και δ)». viii. Π.. 67/81, (άρθρο 8): «ιά την ανάπτυξιν πάσης δραστηριότητος αποσκοπούσης εις την συλλογήν προστατευόµενων ή µη ειδών της άγριας πανίδος ή αυτοφυούς χλωρίδος επί σκοπώ ερεύνης απαιτείται άδεια των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, εφ όσον το συλλεγησόµενον υλικόν προορίζεται δι εξαγωγήν. Η άδεια αυτή χορηγουµένη υπό τους όρους της περιπτώσεως α της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος θα καθορίζει τον τρόπο συλλογής και την ποσότητα του συλλεγησόµενου είδους, λαµβανοµένης υπ όψιν της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής». ix. Π.. 67/81, (άρθρο 10): «ιά τον συντονισµόν της ερεύνης της αποτελεσµατικής προστασίας της άγριας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος, ως και της µετά των αντιστοίχων φορέων του εξωτερικού επικοινωνίας, αρµόδια καθίσταται η Γενική ιεύθυνσις ασών και ασικού Περιβάλλοντος». 3. Ν.. 86/69, (άρθρο 80 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 Ν.. 996/71 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 177/75), παρ. 2): «Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός το πυρήνος των εθνικών δρυµών και των χώρων των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως: α) β) γ) δ) ε) στ) Η υλοτοµία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η µεταφορά φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων. ζ) η) Η θήρα παντός ζώου, και θ) Η αλιεία, καθ όλην την διάρκεια του έτους, εντός λιµνών και ορεινών ρεόντων υδάτων». 4. Ν.. 86/69, (άρθρο 80 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 Ν.. 996/71 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 177/75), παρ. 4): «ιά την προστασίαν, των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων περιορισµένης προστασίας των εθνικών δρυµών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται, ιδία: α) β) γ) δ) ε) στ) ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η µεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και µεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπεί, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δι επιστηµονικούς σκοπούς». 5. N. 1335/83 «Κύρωση ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» και ιδίως: i. Ν. 1335/83, (άρθρο πρώτο): «Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η ιεθνής Σύµβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, που υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19 Σεπτεµβρίου 1979, της οποίας το κείµενο µε τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV έχουν ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ιατήρηση ειδών: Άρθρο 5. Κάθε συµβαλλόµενο Μέρος λαµβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νοµοθετικά και κανονιστικά µέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ειδική διατήρηση των ειδών άγριας χλωρίδας που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι. Θα απαγορεύονται η εκ προθέσεως συγκοµιδή, 3

4 συλλογή, κοπή εκρίζωση των αναφεροµένων φυτών. Κάθε συµβαλλόµενο Μέρος απαγορεύει, όσο είναι τούτο αναγκαίο, την κατοχή ή την εµπορία των ειδών αυτών. Άρθρο 6. Κάθε συµβαλλόµενο Μέρος λαµβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νοµοθετικά και κανονιστικά µέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ειδική διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ. Θα απαγορεύονται για τα είδη αυτά ιδίως: α) όλοι οι τρόποι εκ προθέσεως σύλληψης, κατοχής ή θανάτωσης. β) γ) δ) Η εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή ωών εκ του φυσικού περιβάλλοντος ή η κατοχή των έστω και κενών. ε) Η κατοχή και το εσωτερικό εµπόριο των ζώων αυτών, ζώντων ή νεκρών,, καθώς και η κατοχή ή εσωτερικό εµπόριο οιουδήποτε τµήµατος ή προϊόντος. Άρθρο 8. Προκειµένου περί της σύλληψης ή της θανάτωσης των ειδών άγριας πανίδας των απαριθµουµένων στο Παράρτηµα ΙΙΙ, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνονται παρεκκλίσεις του άρθρου 9 εν σχέσει προς τα είδη τα απαριθµούµενα στο Παράρτηµα ΙΙ, τα συµβαλλόµενα Μέρη απαγορεύουν τη χρήση οποιουδήποτε µη επιλεκτικού µέσου σύλληψης ή θανάτωσης, καθώς και µέσων α οποία ενδέχεται να προκαλέσουν την τοπική εξαφάνιση ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσµών ενός είδους, ειδικότερα δε των µέσων των απαριθµουµένων στο Παράρτηµα IV. Άρθρο 9, παρ. 1. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση και εφόσον η παρέκκλιση δεν βλάπτει την επιβίωση του συγκεκριµένου πληθυσµού, κάθε συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να παρεκκλίνει των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και της απαγόρευσης χρησιµοποίησης των µέσων των αναφεροµένων στο άρθρο 8: -, -, -, - για το σκοπό έρευνας και εκπαίδευσης,, - για να επιτρέπεται, µε αυστηρές ελεγχόµενες προϋποθέσεις, σε επιλεκτική βάση και εντός ορισµένο µέτρου η σύλληψη, η κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη ορθολογική εκµετάλλευση ορισµένων αγρίων ζώων και φυτών σε µικρές ποσότητες. Παρ. 2. Τα συµβαλλόµενα Μέρη υποβάλλουν στη ιαρκή Επιτροπή έκθεση ανά διετία επί των παρεκκλίσεων οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Συµπληρωµατικές διατάξεις: Άρθρο 11, παρ. 1. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης τα συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση όπως: α) β) να ενθαρρύνουν και συντονίζουν τις ερευνητικές εργασίες οι οποίες έχουν σχέση µε τους στόχους της παρούσας Συµβάσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Είδη χλωρίδας υπό αυστηρή προστασία, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία,». 6. Ν. 2719/99 «Κύρωση ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» και ιδίως: i. Ν. 2719/99, (άρθρο πρώτο): «Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η ιεθνής Σύµβαση για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 23 Ιουνίου 1979, µε τα Παραρτήµατά της, όπως αυτά τροποποιήθηκαν κατά την πέµπτη ιάσκεψη των Μερών στη Γενεύη, στις 16 Απριλίου 1997, το κείµενο των οποίων έχει ως εξής: Άρθρο 2 Βασικές αρχές παρ. 3. Ειδικότερα τα Μέρη: α) 4

5 θα πρέπει να προωθήσουν την επιστηµονική έρευνα σχετικά µε τα αποδηµητικά είδη, να συνεργάζονται σε αυτήν και να την υποστηρίζουν, β), γ). Άρθρο 3 Κινδυνεύοντα Αποδηµητικά είδη: Παράρτηµα Ι παρ. 5. Τα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης κάποιου αποδηµητικού είδους που αναγράφεται στο Παράρτηµα Ι απαγορεύουν την απόληψη ατόµων που ανήκουν στο είδος αυτό. Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αυτή είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν µόνον εάν: α) η απόληψη πραγµατοποιείται για επιστηµονικούς σκοπούς, β) γ) δ). Οι παρεκκλίσεις αυτές οφείλουν να είναι ακριβείς ως προς το περιεχόµενό τους και περιορισµένες τοπικά και χρονικά. Οι απολήψεις αυτές δεν πρέπει να βλάπτουν το είδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ii. Ν. 2719/99, (άρθρο δεύτερο): «Οι τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων της Σύµβασης, οι οποίες αποφασίζονται από τη ιάσκεψη των Μερών, κυρώνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και του Υπουργού Γεωργίας». 7. Ν. 2055/92 «Κύρωση Σύµβασης διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ» και ιδίως: i. Ν. 2055/92, (άρθρο πρώτο): «Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση ιεθνούς Εµπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής, που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτων στις , της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: Άρθρο ΙΙΙ παρ. 2. Για την εξαγωγή δείγµατος είδους του Παραρτήµατος Ι απαιτείται η προηγούµενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής Άρθρο ΙV παρ. 2. Για την εξαγωγή δείγµατος είδους του Παραρτήµατος ΙI απαιτείται η προηγούµενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής Άρθρο V παρ. 2. Για την εξαγωγή οποιουδήποτε δείγµατος είδους του Παραρτήµατος ΙIΙ από Κράτος που συµπεριέλαβε το είδος αυτό στο Παράρτηµα ΙΙΙ, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής 8. Ν. 2637/98, (άρθρο 57 παρ. 3): «Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράµατος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς σκοπούς,». 9. Ν. 2637/98, (άρθρο 62 παρ. 3): «Το άρθρο 19 του ν. 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289 Α ) τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 2 µετά τη φράση: τα ειδικότερα µέτρα προστασίας τούτων προστίθεται η φράση: και των βιοτόπων τους, καθώς και οι κατάλογοι αυτών. β)». 10. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979 «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» και ιδίως: i. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 5): «Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, τα Κράτη µέλη υιοθετούν τα αναγκαία µέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται το άρθρο 1 και περιλαµβάνουν ειδικότερα την απαγόρευση: α) του εκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών µε οιονδήποτε τρόπο β) της εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης 5

6 των φωλιών και των αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών γ) της συλλογής των αυγών στη φύση και της κατοχής τους έστω και κενών δ) της σκόπιµης ενοχλήσεως των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σηµαντικές συνέπειες σε σχέση µε τους αντικειµενικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας ε) της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και σύλληψη». ii. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 8): «1. Όσον αφορά τη θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγία, τα Κράτη µέλη απαγορεύουν τη χρήση οποιουδήποτε µέσου, εγκαταστάσεων ή µεθόδων µαζικής ή όχι επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως, ή που µπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των µέσων που αναφέρονται στο παράρτηµα IV υπό α). 2. Τα Κράτη µέλη απαγορεύουν επίσης την καταδίωξη µε τα µεταφορικά µέσα και υπό τους όρους που σηµειώνονται στο παράρτηµα IV υπό β).». iii. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 9 παρ. 1): «Εφ όσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις τα Κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 για τους εξής λόγους: α) - β) για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, γ) για να επιτραπεί µε αυστηρά ελεγχόµενους όρους και τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκµετάλλευση ορισµένων πτηνών σε µικρές ποσότητες.». iv. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 9 παρ. 2): «Οι εξαιρέσεις πρέπει να µνηµονεύουν: -τα είδη που αποτελούν αντικείµενο εξαιρέσεων, -τα επιτρεπόµενα µέσα, εγκαταστάσεις ή µεθόδους συλλήψεως ή θανατώσεως, -τις συνθήκες κινδύνου και τις χρονικές και τοπικές περιστάσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις µπορούν να εφαρµοστούν, -την αρχή η οποία είναι αρµόδια να δηλώσει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να αποφασίσει ποια µέσα, εγκαταστάσεις ή µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σε ποια όρια και µε ποια πρόσωπα, - τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν.». v. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 9 παρ. 3): «Τα Κράτη µέλη απευθύνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.». vi. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 10): «1.Τα Κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες κα εργασίες µε σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση των πληθυσµών όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2.Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις έρευνες και τις εργασίες για τα θέµατα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V.». 11. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς κα της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ιδίως: i. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 2): «Τα Κράτη µέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να 6

7 έχουν επιπτώσεις σηµαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας.». ii. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 12): «1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σηµείο α) του παραρτήµατος IV, στην περιοχή φυσικής κατανοµής τους, που να απαγορεύει: α) κάθε µορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγµάτων αυτών των ειδών λαµβανοµένων στη φύση β) να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη µητέρα, τη χειµερία νάρκη και τη µετανάστευση γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στην παράγραφο 2 εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 4.». iii. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 13): «1. Τα κράτη µέλη εκδίδουν τις απαιτούµενες διατάξεις ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των φυτικών ειδών που αναφέρονται στο σηµείο β) του παραρτήµατος IV, που να απαγορεύει: α) την εκ προθέσεως αποκοµιδή καθώς και τη συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγµάτων των εν λόγω ειδών, στην περιοχή φυσικής κατανοµής τους β) την κατοχή, µεταφορά, εµπορία ή ανταλλαγή και προσφορά για εµπορικούς σκοπούς δειγµάτων των εν λόγω ειδών, που έχουν συλλεγεί από το φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που έχουν συλλεγεί νοµίµως πριν αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα η παρούσα οδηγία. 2. Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 ισχύουν για όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλόυ των φυτών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.». iv. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 14): «1. Τα κράτη µέλη, όταν βάσει της εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 11, το κρίνουν αναγκαίο, εκδίδουν µέτρα ώστε τα δείγµατα των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που αναφέρονται στο παράρτηµα V, που λαµβάνονται από τη φύση, καθώς και η εκµετάλλευσή τους, να µην αντιβαίνουν προς τη διατήρησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 2. Όταν τα εν λόγω µέτρα κρίνονται αναγκαία, πρέπει να συνεπάγονται τη συνέχιση της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 11. Μπορούν επιπλέον να περιέχουν µεταξύ άλλων: -κανόνες για την πρόσβαση σε συγκεκριµένους τοµείς, -την προσωρινή ή τοπική απαγόρευση της λήψεως δειγµάτων από το φυσικό περιβάλλον και της εκµετάλλευσης ορισµένων πληθυσµών, -την υπαγωγή σε κανόνες των περιόδων ή/και των τρόπων λήψεως των δειγµάτων, -την υπαγωγή της λήψεως των δειγµάτων σε κυνηγητικούς ή αλιευτικούς κανόνες ώστε να λαµβάνεται υπόψη η διατήρηση των οικείων ειδών, - τη θέσπιση ενός συστήµατος αδειών για τη λήψη δειγµάτων ή ποσοστώσεων, -». v. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 15): «Όσον αφορά τη σύλληψη ή τη θανάτωση των ειδών της άγριας πανίδας των απαριθµουµένων στο σηµείο α) του παραρτήµατος V, όταν εφαρµόζονται παρεκκλίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 16 για τη λήψη δειγµάτων, τη σύλληψη ή τη 7

8 θανάτωση των ειδών που απαριθµούνται στο σηµείο α) του παραρτήµατος IV, τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη χρησιµοποίηση όλων των µη επιλεκτικών µέσων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσµών ενός είδους και ειδικότερα: α) τη χρήση µέσων σύλληψης και θανάτωσης που απαριθµούνται στο στοιχεία α) του παραρτήµατος VI β) κάθε µορφή σύλληψης και θανάτωσης από τα µέσα µεταφοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παραρτήµατος VI.». vi. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 16): «1. Τα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει άλλη αποτελεσµατική λύση και ότι η παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των πληθυσµών των συγκεκριµένων ειδών στην περιοχή της φυσικής τους κατανοµής, µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 στοιχεία α) και β): α). β) γ) δ) για εκπαιδευτικούς κα ερευνητικούς λόγους, ε). 2. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια µια έκθεση,, για τις παρεκκλίσεις πουν παραχωρήθηκαν δυνάµει της παραγράφου ». 12. Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση των ως άνω οδηγιών της Ε.Ε. και ιδίως: η από ΚΥΑ (ΦΕΚ 1289/τ. Β / ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», η αριθµ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 281/τ.Β / ) «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας κα της αυτοφυούς χλωρίδας» κ.α. Β. ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόµενων επί του πεδίου ερευνών του θέµατος, προκειµένου να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρµογή του ως άνω θεσµικού πλαισίου και να εξασφαλίζεται η προστασία της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, καθώς και η υποχρέωση της χώρας µας να υποβάλλει εκθέσεις στα αρµόδια Κοινοτικά όργανα για τις τυχόν σηµειούµενες παρεκκλίσεις από την Κοινοτική Νοµοθεσία, επιβάλουν την διεξαγωγή των ως άνω ερευνών µόνον κατόπιν έγγραφης αδείας, που χορηγείται στον εκάστοτε έχοντα έννοµο συµφέρον ενδιαφερόµενο, ύστερα από αίτησή του. Στην αίτηση των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να παρέχονται σαφείς πληροφορίες για: (1) το ονοµατεπώνυµο και την επαγγελµατική ιδιότητα του αιτούντος (όταν πρόκειται για ιδιώτη) ή τον επίσηµο τίτλο αυτού (όταν πρόκειται για φορέα), (2 )τα πλήρη στοιχεία µόνιµης ταχυδροµικής διεύθυνσης, (3) το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του επικεφαλής υπευθύνου και των µελών της ερευνητικής οµάδας που θα συµµετάσχει στις εργασίες πεδίου, (4) το σκοπό της έρευνας, (5) την/τις περιοχή/ές της έρευνας, 8

9 (6) εκτίµηση της χρονικής διάρκειας για την ολοκλήρωση της όλης έρευνας, καθώς και (7) σαφή προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος διεξαγωγής των ερευνητικών εργασιών επί του πεδίου, (8) το αντικείµενο της έρευνας και (9) το είδος ή τα είδη που θα µελετηθούν, (10) το αν απαιτείται ή όχι η συλλογή ή σύλληψη και κατοχή φυτικού ή ζωικού είδους και σε καταφατική περίπτωση (11): την διεθνή (λατινική) ονοµασία του/των είδους/ών ή υποείδους/ών, τον αριθµό των απαιτούµενων δειγµάτων από κάθε είδος/υποείδος, το είδος των δειγµάτων (ακέραιο άτοµο ή µέρη αυτού π.χ. στέλεχος, άνθη, σπόροι κ.λ.π. ή αίµα κ.λ.π.), την περιοχή και θέση συλλογής ή σύλληψης, την χρονική περίοδο συλλογής ή σύλληψης, την µέθοδο συλλογής ή σύλληψης, τον αριθµό του/των παραρτήµατος/ων ή καταλόγου/ων όλων των ιεθνών Συµβάσεων, Οδηγιών της Ε.Ε. και Εθνικών Νοµοθετηµάτων στο/στα οποίο/α περιλαµβάνεται το κάθε είδος που πρόκειται να συλλεχθεί ή συλληφθεί, (12) το αν θα απαιτηθεί ή όχι εξαγωγή του υλικού που θα συλλεχθεί, και (13) ότι αποδέχεται την υποχρέωση να ενεργεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιλαµβάνονται στην άδεια ερευνών (εφόσον αυτή του χορηγηθεί), και ότι µεταξύ των όρων αυτών περιλαµβάνεται και η υποχρέωση, όταν θα ολοκληρωθεί η Έρευνα, να στείλει στο Τµήµα ασικού Περιβάλλοντος - Εθνικών ρυµών και ασικής Αναψυχής της Γενικής /νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φ.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και στις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις ασών, αντίγραφο των αποτελεσµάτων της. Γ. ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η έκδοση αδειών για τη διεξαγωγή ερευνών του θέµατος που πρόκειται να διεξαχθούν είτε αποκλειστικά εντός περιοχών που έχουν τεθεί κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας (εθνικό, διακρατικό, κοινοτικό ή διεθνές), είτε εντός ευρύτερων περιοχών όπου εµπεριέχονται µία η περισσότερες από τις ως άνω προστατευόµενες περιοχές, ακόµη και εάν δεν απαιτούν τη σύλληψη ή συλλογή ζωικών ή φυτικών ειδών ή δειγµάτων τους ανήκει στην αρµοδιότητα της /νσης Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας της Γενικής /νσης Ανάπτυξης κα Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οµοίως, η έκδοση αδειών για τη διεξαγωγή ερευνών του θέµατος που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η σύλληψη ή συλλογή ζωικών ή φυτικών ειδών ή δειγµάτων τους από τα προστατευόµενα είδη που περιλαµβάνονται στους καταλόγους ή τα παραρτήµατα εθνικού, διακρατικού, κοινοτικού ή διεθνούς νοµοθετήµατος, ανήκει στην αρµοδιότητα της /νσης Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας της Γενικής /νσης Ανάπτυξης κα Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ανεξάρτητα από το εάν η έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί και η συλλογή ή σύλληψη ειδών πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εντός ή εκτός προστατευόµενων περιοχών. 9

10 Στην αρµοδιότητα των /νσεων ασών των Περιφερειών του κράτους ανήκει περιοριστικά, κατά λόγο χωρικής τους αρµοδιότητας, (αριθµ. 650/1999 γνωµοδότηση Ν.Σ.τ.Κ.): η µεταβιβασθείσα µε το Νόµο 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α / ) «χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισµών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρ. 6 του Π.. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α ιόρθωση στο ΦΕΚ 43 Α )». ιευκρινίζουµε ότι η εν λόγω µεταβίβαση αρµοδιότητας αφορά στη χορήγηση άδειας συλλογής για ερευνητικούς σκοπούς των υδρόβιων οργανισµών που περιλαµβάνοντα αποκλειστικά και µόνο στο Π.. 67/81 και δεν έχει ισχύ για είδη, έστω και υδρόβιων οργανισµών, που περιλαµβάνονται σε ή και σε άλλους, εκτός του Ν.. 67/81, καταλόγους ή παραρτήµατα του ως άνω θεσµικού πλαισίου. Οµοίως στην αρµοδιότητα των /νσεων ασών των Περιφερειών του κράτους ανήκει περιοριστικά, κατά λόγο χωρικής τους αρµοδιότητας: η µεταβιβασθείσα επίσης µε το Νόµο 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α / ) «έγκριση συλλογής προστατευόµενων ή µη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας µε σκοπό την έρευνα και εξαγωγή του συλλεγησόµενου υλικού (άρθρ. 8 του Π.. 67/81, ΦΕΚ 23 Α ιόρθωση στο ΦΕΚ 43 Α )». ιευκρινίζουµε και εδώ ότι η εν λόγω µεταβίβαση αρµοδιότητας αφορά στη χορήγηση έγκρισης συλλογής για ερευνητικούς σκοπούς µόνο των προστατευόµενων ή µη προστατευόµενων (σύµφωνα µε το Π.. 67/81) ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που προορίζονται για εξαγωγή από τη χώρα και δεν έχει ισχύ για είδη, έστω και αν προορίζονται για εξαγωγή, που περιλαµβάνονται σε ή και σε άλλους, εκτός του Ν.. 67/81, καταλόγους ή παραρτήµατα του ως άνω θεσµικού πλαισίου. Επισηµαίνουµε δε ότι, όπως συνάγεται και από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που παρατέθηκε ανωτέρω, σε περίπτωση που η έρευνα περιλαµβάνει και εξαγωγή από την χώρα µας δειγµάτων από τα είδη που περιλαµβάνονται στους Καταλόγους Παραρτήµατα της Σύµβαση ιεθνούς Εµπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (Σύµβαση CITES), απαιτείται, πέραν της άδειας ερευνών και συλλογής και η χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών-αδειών που προβλέπει η Συµφωνία. Τα πιστοποιητικά αυτά (άδειες CITES) εκδίδονται αποκλειστικά από την /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας (Τµήµα ιεθνών Συµβάσεων) ή από τα Γραφεία ιεθνών Συµβάσεων των /νσεων ασών των Περιφερειών της χώρας (άρθρο 20 Ν. 3208/03). Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση των αιτουµένων αδειών, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής εξέταση των περιεχοµένων στην αίτηση στοιχείων και πληροφοριών. Οι δε χορηγούµενες άδειες να περιλαµβάνουν σαφείς όρους, προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που επιβάλλεται να τηρούνται από τους ενδιαφερόµενους προκειµένου να διασφαλίζεται η άρτια και καθολική τήρηση του ως άνω θεσµικού πλαισίου, να καθίσταται εύκολη χωρίς ενδοιασµούς και αµφισβητήσεις η σύνταξη από την Κεντρική ιοίκηση των εκθέσεων που υποχρεούται να υποβάλλει στα Κοινοτικά και ιεθνή όργανα, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και ιεθνές ίκαιο και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας, να ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους να απευθύνονται µε αίτησή τους (συµπληρωµένη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα Β του παρόντος) στην /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας της Γενικής /νσης Ανάπτυξης κα Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε κάθε περίπτωση αιτήµατος χορήγησης άδειας ερευνών και να διαβιβάζουν σε µας τυχόν σχετικά αιτήµατα που τους υποβάλλονται απευθείας, εφόσον προκύπτει οιαδήποτε δυσκολία ή αµφισβήτηση κατηγοριοποίησης του αιτήµατος από πλευράς αρµοδίου οργάνου για την έκδοση της σχετικής αδείας. 10

11 Με την ευκαιρία, υπενθυµίζουµε επίσης, ότι στο ίδιο θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνεται και η δραστηριότητα φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης ή κινηµατογράφησης στοιχείων του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον αυτή πρόκειται να ασκηθεί: 1. εντός προστατευόµενων περιοχών (ως Εθνικών ρυµών, Αισθητικών ασών και ιατηρητέων Μνηµείων της Φύσης) για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν συγκεκριµένοι Κανονισµοί Λειτουργίας ή ασικές Απαγορευτικές ιατάξεις. 2. µε αντικείµενο αποικίες, χώρους φωλεοποίησης και φωλιές ειδών της άγριας πτηνοπανίδας κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτισης των νεοσσών από τους γονείς τους. (Υ.Α ΦΕΚ 281/τ.Β ). Για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά από την Υπηρεσία µας, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων που περιλαµβάνει αντίστοιχα στοιχεία µε αυτά της αίτησης έρευνας. Είναι απαραίτητο, προς άρση παρερµηνειών, να επισηµάνουµε ότι η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 αρµοδιότητα των Φορέων ιαχείρισης στην χορήγηση αδειών επιστηµονικής έρευνας «εντός των ορίων των προστατευόµενων αντικειµένων» προβλέπεται (άρθρο 15 παρ. 2 εδαφ. η) να ασκείται «σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν.1650/86 και στον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόµενης περιοχής», κατά συνέπεια το άρθρο αυτό δεν έχει ισχύ για προστατευόµενες περιοχές εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τα ως άνω διατάγµατα και οι κανονισµοί λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση δε, η προβλεπόµενη ως άνω άδεια των φορέων διαχείρισης δεν δύναται να υποκαταστήσει την άδεια τη χορηγούµενη από την υπηρεσία µας, βάσει του εκτενώς αναφερθέντος και ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. ιευκρινίζουµε τέλος ότι, η επιτρεπόµενη κατά παρέκκλιση, τόσο από την εθνική, όσο και από την Κοινοτική και διεθνή νοµοθεσία, κάτω από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις συλλογή προστατευόµενων ή µη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, µε σκοπό, εκτός αυτή καθ εαυτή την έρευνα, την ίδρυση φυτωρίων η εκτροφείων πολλαπλασιασµού των ειδών, ενεργείτε επίσης κατόπιν ειδικής αδείας για τη έκδοση της οποίας αρµόδια είναι η Υπηρεσία µας, που έχει και την ευθύνη σύνταξης συνολικής αναφοράς για τις παρεκκλίσεις αυτές. Κάθε προγενέστερη διαταγή που έρχεται σε αντίθεση µε την παρούσα παύει να ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Υφυπουργού κ. Ευάγγ. Μπασιάκου Γραφείο Υφυπουργού κ. Αλ. Κοντού Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα κ.κ. Γενικούς /ντές /νσεις Κ.Υ. ενταύθα 2. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α9 /νση Μορφωτικών Υποθέσεων Ακαδηµίας ΑΘΗΝΑ (Για ενηµέρωση Πρεσβειών προς παροχή οδηγιών σε ενδιαφερόµενους ξένους ερευνητές και ιδρύµατα) 3. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Τρικάλων ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να το κοινοποιήσει και στους ιδρυθέντες Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών) 4. Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων /νση Προγραµµατισµού και Ερευνών Μητροπόλεως ΑΘΗΝΑ 5. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικη Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας /νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 12

13 13

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιεθνές Συνέδριο «ίκαιο & Προστασία της Φύσης», Αθήνα, 5-6.12.2003 Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE 1 ιεθνής Σύµβαση CITES Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α:

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-11 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 222244/3481 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

EUR-Lex L EL. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

EUR-Lex L EL. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών Page 1 of 10 Avis juridique important 31979L0409 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 103 της 25/04/1979 σ. 0001-0018

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25-11 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 106686 / 5987 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES)

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES) Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 120189/197 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία των ιαχειριστικών Αρχών CITES µε αρµόδια ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα.

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία των ιαχειριστικών Αρχών CITES µε αρµόδια ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 04-01 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 84706 / 29 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ------------------------ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ------------------------ Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. Σκοπός. 4. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αρκούδων (Ursidae) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 Το πρόβλημα ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «Εν τω μεταξύ, η φύση γίνεται περισσότερο ευάλωτη, αφού της αφαιρείται το μεγαλύτερο της όπλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας», ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1. Σκοπός. 1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ&.Π. ΤΜΗΜΑΤΑ : - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.4 Συνδ. 11.4 (Rev. CoP12)* ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τα Ψηφίσµατα Συνδ. 2.8, Συνδ. 2.9, Συνδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εμπόριο με Κράτη ΜΗ ΜΕΡΗ της Σύμβασης CITES».

ΘΕΜΑ : «Εμπόριο με Κράτη ΜΗ ΜΕΡΗ της Σύμβασης CITES». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-10 - 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ.: 100654 / 5477 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: 7N350-ΕΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02-07- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 106199 /1824 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥΒ-0ΔΘ. Αθήνα, 22.04.2013. Αριθ. πρωτ. : 9041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ : 1048/B/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α Α : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥΒ-0ΔΘ. Αθήνα, 22.04.2013. Αριθ. πρωτ. : 9041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ : 1048/B/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α Α : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 22.04.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ. : 9041 ΦΕΚ : 1048/B/2013 Α Α : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 / 5 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :124377/1686 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ &Φ.Π /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.Π ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και η εφαρµογή της (ή µη εφαρµογή της) στη χώρα µας

Η Έννοια της διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και η εφαρµογή της (ή µη εφαρµογή της) στη χώρα µας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Σεµιναριακός Κύκλος Μαθηµάτων µε θέµα: «ιαχείριση Προστατευτέων Περιοχών» Μυτιλήνη 26 Μαΐου 2005 Εισήγηση: Η Έννοια της διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3514 B (29-12-2014) Αθήνα, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:5562/160320 /νση Προγρ/σµού & Γ.. Τµήµα ΣΤ Πληρ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 07-04 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 91548/2772 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα