ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/02/2015, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 13/02/2015. Θέµα 52 o ιενέργεια διαδικασίας διαπραγµάτευσης, την Τετάρτη , για δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά κατά τις διενεργηθείσες στις , , , , , , , , , , , και διαδικασίες διαπραγµάτευσης είτε υποβλήθηκε προσφορά, η οποία απορρίφθηκε είτε οι συµµετέχοντες παραιτήθηκαν από τις υποβληθείσες προσφορές τους Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Τα αναπληρωµατικά µέλη: Νερούτσου Μαρία ανάκος Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αθανασιάδης Παναγιώτης Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Καράµπελας Κωνσταντίνος Κοροµάντζος Βασίλειος Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) 2. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 3. Το Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Ν.4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 5. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ ).

2 6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7. Το Ν. 4274/2014 «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού ικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 49 µε θέµα: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων» 8. Το Ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» Προσαρµογή στο Εθνικό ίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Γ, Άρθρου εκάτου Εβδόµου µε θέµα: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων» 9. Το π.δ. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 10. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 11. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 12. Την υπ αρ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο µε Α Α: ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ και θέµα «Μεταφορά µαθητών σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού ικαίου και άλλες διατάξεις» 13. Την υπ αρ / εγκύκλιο (Αρ. 51) του Υπ. Εσωτερικών µε θέµα: «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», σύµφωνα µε την οποία «η Περιφέρεια δύναται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να προσφύγει σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε τους ίδιους όρους ή µε τροποποιηµένους όρους είτε για οµάδες δροµολογίων είτε για µεµονωµένα δροµολόγια.» 14. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449 Β ) µε θέµα «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», η οποία τροποποιήθηκε µε την υπ αρ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2375/ ) µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β / )» και συµπληρώθηκε µε την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β ) µε θέµα «Συµπλήρωση Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθµ / ». 15. Την υπ αρ / εγκύκλιο µε Α Α: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 και θέµα «ιευκρινίσεις επί της µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αρ.24001/ (ΦΕΚ 1449 Β ) 16. Την υπ αρ. 393/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α Α: ΒΛΓ17Λ7-ΚΥΨ) µε θέµα: «Έγκριση δωρεάν µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε να ενταχθούν όλοι οι µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη ηµόσια Σύµβαση. 17. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ.: 93732/ , 93733/93733/ , 93734/ , / , 93799/ , 88749/ , 93716/ , 94270/ Την υπ αρ. 1168/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Α Α: ΒΙΦ57Λ7-Ε1Ο) περί έγκρισης όρων της αρ. 8/2014 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 19. Την υπ αρ. 08/2014 ιακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής (Α Α: ΒΙΙ97Λ7-Φ6Χ) µε τίτλο: ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη και » που αφορά συνολικά σε 434 δροµολόγια για όλη την Περιφέρεια Αττικής και ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής: 34 για ΠΕ Πειραιά, 77 για ΠΕ Νήσων, 19 για ΠΕ υτικής Αττικής, 87 για ΠΕ Ανατολικής Αττικής, 217 για ΠΕ Αθηνών (72 για ΒΤ, 53 για Τ, 43 για ΚΤ και 49 για ΝΤ). 20. Την υπ αρ. οικ / ιακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής (Α Α: 713Ι7Λ7-Ν4Κ) µε τίτλο: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την υπηρεσία µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» 21. Την υπ αρ. οικ / ιακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής (Α Α: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓ ) µε τίτλο: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την υπηρεσία µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» 22. Την υπ αρ. 1977/ (Α Α: 72Ξ07Λ7-Κ4Ι) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης αποτελεσµάτων στους προσωρινούς µειοδότες του διεθνούς διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών ( ιακήρυξη 8/2014) έως την ολοκλήρωση του

3 διεθνούς διαγωνισµού και όχι πέραν της 28 ης , κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α 147/ ). 23. Την υπ αρ. 1978/ (Α Α: Ω9ΧΗ7Λ7-43Η) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης των αποτελεσµάτων στους µειοδότες του υπ αρ. πρωτ. Οικ / πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικης», συνολικού προϋπολογισµού ,13 συµπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισµός µε δικαίωµα προαίρεσης ,96). 24. Την υπ αρ. 1979/ (Α Α: 7ΑΛΤ7Λ7-2ΡΧ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί ανάδειξης προσωρινών µειοδοτών του υπ αρ. πρωτ. Οικ / πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 25. Την υπ αρ. 1994/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του «Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ.πρωτ. οικ / , Α Α:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓ ) συνολικού προϋπολογισµού ,39 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% & δικαιώµατος προαίρεσης έως 20%, δεδοµένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 26. Την υπ αρ. 1993/ (Α Α: 6ΕΣ07Λ7-ΒΝΛ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί: Α) έγκρισης του υπ αριθ. 8/ Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής που αφορά την ένσταση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Μ.& Γ.ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» κατά της υπ αριθ. 1978/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Β) Τροποποίησης της υπ αριθ. 1977/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον πίνακα των αναδόχων στους οποίους κατακυρώθηκαν δροµολόγια του διεθνούς διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών ( ιακήρυξη 8/2014) έως την ολοκλήρωσή του και όχι πέραν της 28ης , κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α 147/ ) και αντίστοιχα ως προς τον πίνακα των απορριφθέντων προσωρινών µειοδοτών. Γ) Τροποποίησης της υπ αριθ. 1978/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον πίνακα των αναδόχων στους οποίους κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του υπ αριθ. πρωτ. οικ / πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού ,13 συµπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισµός µε δικαίωµα προαίρεσης ,96) και αντίστοιχα ως προς τον πίνακα των απορριφθέντων προσωρινών µειοδοτών. 27. Το γεγονός ότι µετά τη διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισµών µεταφοράς µαθητών -ήτοι του διαγωνισµού µε αρ. διακήρυξης / ιακήρυξη µε Α Α: 713Ι7Λ7-Ν4Κ, ο οποίος διενεργήθηκε την ,και του διαγωνισµού µε αρ. διακήρυξης / µε Α Α: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓ, ο οποίος διενεργήθηκε , κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014- παραµένουν αδιάθετα δροµολόγια, για τα οποία δεν υπήρξε προσφορά 28. Το γεγονός ότι κατά τις διενεργηθείσες στις , , , , , , , , , , , και , ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, διαπραγµατεύσεις τιµής για τα δροµολόγια για τα οποία δεν είχε υποβληθεί καµία προσφορά, αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες για κάποια από τα προς διαπραγµάτευση δροµολόγια ενώ άλλα παρέµειναν αδιάθετα. 29. Την από αίτηση παραίτησης του κου Παπαδέδε Κων/νου από την εκτέλεση του δροµολογίου από και προς το 5 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου µε διαδροµή «ροµολόγιο 1: Πάτηµα Χαλανδρίου Μεταµόρφωση Χαλανδρίου - Σχολείο» 30. Το µε αρ.πρωτ.οικ.31907/ έγγραφο της /νσης Παιδείας µε συνηµµένο πίνακα Κατόπιν όλων των ανωτέρω Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε: Την ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, κατόπιν διενέργειας διαπραγµάτευσης

4 Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Περιγραφή Δρομολογίου Έμφορτα Χιλιόμετρα Προσφορότερο Μέσο Μεταφοράς Ένδειξη Διαμορφωμένου Οχήματος ΣΥΝΟΔΟΣ Αριθμός Μαθητών Άφιξης Αναχώρησης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΓΕ.Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 8,4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 4 8:15 13:55 34,10 2 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΖΩΝΩΝ - ΘΑΛΗ - 2,3 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 2 8:00 10,00 3 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ 2 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 1 12:15 9,60 4 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ & ΘΑΛΗ 1,6 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 1 15:45 9,20 5 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΔΟΣ 104 (ΝΟΥΜΕΡΟ 38)- 2 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 1 8:15 15:45 19,32 6 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- 4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 13 8:10 14:00 82,46 Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Περιγραφή Δρομολογίου Έμφορτα Χιλιόμετρα Προσφορότερο Μέσο Μεταφοράς Ένδειξη Διαμορφωμένου Οχήματος ΣΥΝΟΔΟΣ Αριθμός Μαθητών Άφιξης Αναχώρησης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

5 7 8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ- 12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 20 8:00 14:00 105,97 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΥΘΡΕΣ- 6 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 1 8:00 14:00 28,56 9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 25 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΒΩΝ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΌΧΙ 3 8:00 12:40 22,89 10 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΙΑΝΙΑ- 6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 38 8:00 14:00 100, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΤΙ 6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- 7,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 11 8:00 13:15 48,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 14 8:10 13:15 82,00

6 Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την επανάληψη της διενέργειας διαπραγµάτευσης τιµής σε επόµενη συνεδρίαση, µε ίδιους ή τροποποιηµένους όρους για τα ανωτέρω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τα οποία δεν υπήρξε προσφορά κατά τη σηµερινή διαπραγµάτευση. Ο Πρόεδρος Καραµάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Νερούτσου Μαρία ανάκος Χριστόφορος

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας : 10110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 9 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα