ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/10/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από συμπληρωματική πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08/10/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέμα 4 o Α) Εξέταση της από 18/07/2014 ένστασης της HELLAS ONLINE (δ.τ. HOL) κατά του από Πρωτόκολλου απόρριψης υπηρεσιών στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής» Β) Έγκριση του Πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία προτείνει την απόρριψη της ανωτέρω ένστασης. Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Κορομάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωματικά μέλη: Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα Αιμιλία Αθανασιάδης Παναγιώτης Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Στη συνεδρίαση παρίστανται νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας Hellas online. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου, δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις :

2 1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β / ) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 5. α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 8. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 11. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ. 12. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Και αφού λάβετε υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ / (Φ.Ε.Κ. 2542/τ.Β / ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ω5ΞΣ7Λ7-ΠΘ0) περί «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 3. Τις με αριθμ. οικ / και / (ΦΕΚ 599/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 4. Την με αριθμ. πρωτ / απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9. 5. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

3 6. Η με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ /11/2011 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Τη μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 8. Την από Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι), με την οποία το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2012ΕΠ του Π.Δ.Ε., με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00, όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ:Β58ΕΦ-Υ3Ρ) με νέο κωδικό 2014ΕΠ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Την υπ αριθ. 1795/2013/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για δημοσίευση της παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται στο θέμα. 2. Την υπ αριθ. 2875/2013/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛΓΚ7Λ7-ΩΥΥ), με την οποία ορίστηκε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Δ/νσης Υδραυλικών Έργων (Δ10) και Δ/νσης Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ),για το έτος Τις με αρ. 2871/2014 (ΑΔΑ:ΒΛΓΚ7Λ7-92Κ) & 517/2014 (ΑΔΑ:ΒIKY7Λ7-ΠΡΡ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Την έγκριση του πρακτικού και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 29/10/2013, για την ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού ,00 (έξι εκατομμυρίων ευρώ) στη μειοδότρια εταιρεία «HELLAS ONLINE» που πρόσφερε χαμηλότερη τιμή ,16 (χωρίς ΦΠΑ), που μετά την προσαύξηση της ποσότητας διαμορφώνεται σε ,39 (χωρίς ΦΠΑ) και που με ΦΠΑ 23% ( ,95 ) αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη ,34 και Την έγκριση του 3 ου Πρακτικού ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της του διαγωνισμού στην εταιρεία «HELLAS ONLINE» με τελική δαπάνη ,34 με ΦΠΑ αντίστοιχα. 4. Την σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος που υπογράφθηκε στις 31/03/ Την υπ αριθμ. 780/2014/ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του θέματος. 6. Το υπ αριθμ. 6386/ έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 18/07/2014 ένσταση της HOL μαζί με το από πρακτικό διατύπωσης απόψεων της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών του ΣΗΜ-03/ Την από (αρ. πρωτ. Δ9: 14394/ ) Αναφορά της Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (Επιτροπή Ενστάσεων), με την οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δ9 το πρακτικό γνωμοδότησης της ανωτέρω επιτροπής. Και Επειδή: Η από 18/07/2014 ένσταση της HOL είναι εμπρόθεσμη και σύμφωνα με αυτήν ζητείται να ακυρωθεί άλλως να ανακληθεί το από Πρωτόκολλο απόρριψης υπηρεσιών από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου απορρίπτεται η αναγνώριση παροχής υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 01/04/2014 έως 31/05/2014, βασίζοντας τον ισχυρισμό της στην κατά την γνώμη της ασυμφωνία μεταξύ των όρων της Σύμβασης και αυτών της Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου στην υπερίσχυση των όρων της Σύμβασης επ αυτών της Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα: α. στην υπογραφείσα στις Σύμβαση αναφέρεται: «Η έναρξη παροχής υπηρεσιών από τον Πάροχο, θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης» και β. στον όρο της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι «Η παροχή των υπηρεσιών ενοικίασης ανενεργών μονότροπων (SM) οπτικών ινών (dark fiber) για θα ξεκινήσει από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υπηρεσιών»

4 όμως στον όρο 5.2 της διακήρυξης ορίζεται ότι «σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα συμβατικά τεύχη όρων, η σειρά ισχύος είναι η εξής: 1. Η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, 2. Η Διακήρυξη,, 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,» Η επιτροπή στο από πρακτικό της ανέγραψε τις απόψεις της ως προς την υποβληθείσα ένσταση και γνωμοδότησε τα εξής: Επί των παραπάνω ισχυρισμών, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη αλλά και το από Πρακτικό διατύπωσης απόψεων της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών που ορίστηκε με την υπ αρ. 780/2014/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής παραθέτει τα ακόλουθα: α. Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από έως , το από Πρακτικό διατύπωσης απόψεων της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της εν λόγω σύμβασης, αναφέρει ότι «, κατά το διάστημα που ακόμα δεν είχε γίνει η Ενεργοποίηση της ενοικίασης των υπηρεσιών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Πάροχος παρείχε κανονικά και με επάρκεια τις υπηρεσίες των ανενεργών μονότροπων (SM) οπτικών ινών (dark fiber) που απαιτούντο για τη μετάδοση των προβλεπόμενων από τη σύμβαση δεδομένων». Επίσης, στο άρθρο της ΕΣΥ αναφέρεται: « Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στην Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. τουλάχιστον το 80% του συνολικού μήκους όλων των Καθορισμένων ζεύξεων της Τεχνικής Περιγραφής, σε τμήματα που θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, δηλαδή να μεταφέρουν από τον εξοπλισμό πεδίου ή τα επιμέρους Κέντρα τις αντίστοιχες πληροφορίες (εικόνες και data) μέχρι το ΚΔΚ, για δοκιμαστική λειτουργία των επικοινωνιών του εξοπλισμού πεδίου και των επιμέρους Κέντρων με το ΚΔΚ Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τους Ελέγχους Αποδοχής για το σύνολο των Καθορισμένων Ζεύξεων και να παραδώσει στην Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. τα αποτελέσματα αυτών καθώς και τις εναπομένουσες ζεύξεις ώστε να συμπληρωθεί το σύνολο αυτών, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του συνόλου των Καθορισμένων Ζεύξεων και των αποτελεσμάτων των Ελέγχων Αποδοχής, η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. θα ειδοποιήσει γραπτώς τον Πάροχο εάν αποδέχεται το σύνολο ή ενδεχομένως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-3, μέρος των Καθορισμένων Ζεύξεων. Σε περίπτωση που η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. δεν αποδεχθεί κάποιες ζεύξεις, θα δηλώσει τους λόγους για τη μη αποδοχή. Όταν η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. αποδεχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο Β-3 της παρούσας, το σύνολο ή μέρος των Καθορισμένων Ζεύξεων, θα αποσταλεί στον Πάροχο «Ειδοποίηση Αποδοχής», ολικής ή μερικής, στην οποία θα ορίζεται και «Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υπηρεσιών» αντίστοιχα» β. Στην συνέχεια, στο από πρωτόκολλο απόρριψης υπηρεσιών αναφέρεται ότι «οι αιτούμενες προς παραλαβή Υπηρεσίες του παρακάτω πίνακα, αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της ενοικίασης στα πλαίσια της σύμβασης και επομένως οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν κατά την 1 η και 2 η Τμηματική Προθεσμία». Και επειδή θεωρεί ότι: Μεταξύ της Σύμβασης και της Ε.Σ.Υ. δεν τίθεται θέμα ασυμφωνίας, καθότι στην παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνονται πιθανόν και εργασίες κατασκευής υποδομών απαραιτήτων προς επίτευξη του τελικού αντικειμένου, ήτοι της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης ανενεργών μονοτρόπων (SM) οπτικών ινών και οι οποίες αυτές εργασίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα άμα τη υπογραφή της σύμβασης. Παρά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση, η έλλειψη έγκρισης των ελέγχων αποδοχής εκ μέρους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών θέτει θέμα πιθανής βλάβης του Δημοσίου συμφέροντος, κρίνουμε ότι οι όροι της Ε.Σ.Υ. σχετικά με την διαδικασία ελέγχου και αποδοχής των ζεύξεων υπερισχύουν του όρου της Σύμβασης όσον αφορά στην ταυτόχρονη και άνευ ελέγχου έναρξη παροχή υπηρεσιών άμα τη υπογραφή της (Σύμβαση). Εξάλλου, η Ε.Σ.Υ. παρέχει διευκρινίσεις σε διαδικασίες για την εφαρμογή στην πράξη των όρων της Σύμβασης. Επιπλέον ο Πάροχος σε περίπτωση που είχε ήδη από διενεργήσει όλους τους αναγκαίους ελέγχους αποδοχής θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία που προβλέπεται στους όρους του άρθρου

5 Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της με ημερομηνία 18/07/2014 ένστασης της εταιρείας «HELLAS ONLINE» Συμπληρωματικά η Υπηρεσία διατυπώνει την ακόλουθη άποψη: Λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο της Ε.Σ.Υ., το διάστημα που η HOL παρείχε τις υπηρεσίες αυτές, ήταν κατά την άποψή μας περίοδος ελέγχου και λήψης μετρήσεων. Η ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών αποτελεί - πάντα κατά την άποψή μας και σύμφωνα με την ΕΣΥ (παράγραφος ) - το χρόνο έναρξης ενοικίασης στα πλαίσια της σύμβασης και κατά συνέπεια η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και για το λόγο αυτό Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Α) Την απόρριψη της από 18/07/2014 ένσταση της εταιρείας «HELLAS ONLINE», με το αιτιολογικό που αναφέρεται παραπάνω, Β) Την έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Ενστάσεων για την παροχή υπηρεσιών «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής». Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Α) Την απόρριψη της από 18/07/2014 ένστασης της εταιρείας «HELLAS ONLINE» (δ.τ. HOL) κατά του από Πρωτόκολλου απόρριψης υπηρεσιών στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Β) Την έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Ενστάσεων για την παροχή υπηρεσιών «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής». Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κορομάντζος δηλώνει λευκό. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Κορομάντζος Βασίλειος Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 662/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 356/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα