Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/11/2014, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από συµπληρωµατική πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 17/11/2014. Θέµα 42 o 1. Λήψη απόφασης επί του υπ αριθ. 74/2014 πρακτικού της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών περί αποδοχής ή µη των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες αναβάθµισης και πιστοποίησης του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (13.530,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 2. Ανάδειξη µειοδοτών για τα αντικείµενα 2 και 3 του διαγωνισµού Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Κοροµάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωµατικά µέλη: ηµάκος ηµήτρης ανάκος Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αθανασιάδης Παναγιώτης Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Καράµπελας Κωνσταντίνος Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012, 2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων», 3. Τον Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»,

2 4. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το µε το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ), 5. Το άρθρο 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ιατάξεων του Π..318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», 6. Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/α/ ) Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ), 7. Το ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 8. Tην Υ.Α /2222 (ΦΕΚ 1466/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 55332/5732 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (ΦΕΚ 3469/Β / ). 9. Την ΥΑ 41557/5065 (ΦΕΚ 2200/Β/2013) περί «Τροποποίησης των αποφάσεων καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των ηµοσίων ΚΤΕΟ». 10. Την υπ αριθ. 1631/2014 (Α Α: Β8ΠΣ7Λ7-Ζ6Κ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ αριθ. 1982/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα εγκρίθηκε : α) η ανάκληση του ποσού των 7.380,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από τον ΚΑΕ 1723 που αφορά την προµήθεια λογισµικού ελαφρών οχηµάτων βαρέων οχηµάτων και καλωδίωσης και β) η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επιπλέον ποσού 7.380,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την αποξήλωση των δύο (2) γραµµών ελέγχου ελαφρών οχηµάτων που είναι ήδη εγκατεστηµένες στο ΚΤΕΟ Χολαργού, τις εργασίες διαµόρφωσης των ήδη υφισταµένων λάκκων (εκσκαφές-σκυροδέτηση) και την εγκατάσταση των δύο (2) γραµµών ελέγχου BEISSBARTH, οι οποίες θα µεταφερθούν από το ΚΤΕΟ Ελληνικού, καθώς και την παραµετροποίησή τους. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους Την υπ αριθ. 2097/2014 (Α Α: 6ΦΗ07Λ7-ΖΟΣ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του συµπληρωµατικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας για την αναβάθµιση και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (13.530,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 12. Το υπ αριθ. 74/2014 πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ιαγωνισµών & των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης των ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, υτικού Τοµέα και της ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής: «Στην Αθήνα κατά την ηµεροµηνία 6/11/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30π.µ συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε µε τις υπ αριθµ. οικ.22824/ , οικ.50613/ , οικ.70934/ και οικ / Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Εµµανουήλ Τσιακαλάκης και τα τακτικά µέλη Σοφία Μιχαλοπούλου και Παγώνα Καλλιώρα. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Ζαχαρένια Συγγελάκη. Καθ όλη την διάρκεια των συνεδριάσεων, παρευρίσκονταν στην αίθουσα υποψήφιοι ανάδοχοι ή εκπρόσωποι αυτών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. «1. α. - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΟ (2) ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, β. - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΟ (2) ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 Προϋπολογισµός πλέον Φ.Π.Α. : ,00,ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.

3 Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός διενεργείται τηρουµένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )». Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατατέθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές: 1. µε Α/Α φακέλου 1 (αρ.πρωτ / ) 2. µε Α/Α φακέλου 2 (αρ.πρωτ / ) 3. µε Α/Α φακέλου 3 (αρ.πρωτ / ) 4. µε Α/Α φακέλου 4 (αρ.πρωτ / ) Ενώπιον της Επιτροπής υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές µε Α/Α φακέλου από 5 έως 8. Συνολικά κατατέθηκαν οκτώ (8) προσφορές Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι οι εξής: 1 EQA HELLAS ΑΕ 2 TUV HELLAS ΑΕ 3 NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 4 TUV AUSTRIA HELLAS 5 EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΙΗΣΕΩΝ Α.Ε 6 AUTOVISION SAKAR Α.Ε 7 ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε 8.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ Εφόσον αριθµήθηκαν και ταξινοµήθηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, η γνωµοδοτική επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών. Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψαν τα κάτωθι:: A/A Φακ. Επωνυµία Υπ. Αναδόχου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΙΚ/ΚΑ 1 EQA HELLAS ΑΕ προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Στην Τεχνική Προσφορά δεν έχει: 2 TUV HELLAS ΑΕ προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών 3 NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ προσφορά για Παροχή 4 TUV AUSTRIA HELLAS προσφορά για Παροχή 5 EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε προσφορά για Παροχή 6 AUTOVISION SAKAR Α.Ε προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών ιακρίβωσης (2) 7 ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε προσφορά για (1) α. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς δύο γραµµών ελέγχου ελέγχου και για (2) Παροχή Υπηρεσιών ιακρίβωσης 8.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ προσφορά για α. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς δύο γραµµών ελέγχου ελέγχου εν κατατέθηκε φάκελος µε αντίγραφα των δικαιολογητικών. Στην Τεχνική Προσφορά δεν έχει: Στην Τεχνική Προσφορά δεν έχει: εν υπάρχει θεωρηµένο καταστατικό της εταιρείας, όποτε αποκλείεται από την διαδικασία σύµφωνα µε το αρ.3 του µε αρ.πρωτ / διαγωνισµού Στην τεχνική προσφορά αναφέρει ότι η έκδοση Πιστοποιητικού κατά ISO/IEC θα δοθεί σε υπεργολάβο Στο καταστατικό που κατατέθηκε στην επιτροπή, στο σκοπό της εταιρείας δεν περιγράφεται το αντικείµενο του διαγωνισµού και η επιτροπή γνωµοδοτεί ότι δεν πρέπει να ανοιχτεί η οικονοµική προσφορά ΟΧΙ ΟΧΙ

4 Ως εκ τούτου η Γνωµοδοτική Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των έξι (6) φακέλων µε πλήρη δικαιολογητικά και κατέγραψε τα ακόλουθα A/A Φακ. Επωνυµία Υπ. Αναδόχου Σύνολο οικονοµικής προσφοράς µε Φ.Π.Α 1 EQA HELLAS ΑΕ προσφορά για Παροχή 861,00 2 TUV HELLAS ΑΕ προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών 984,00 3 NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ προσφορά για Παροχή 664,20 4 TUV AUSTRIA HELLAS προσφορά για Παροχή 922,50 Παρατηρήσεις 6 AUTOVISION SAKAR Α.Ε προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών ιακρίβωσης (2) 7 ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε προσφορά για (1) α. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς δύο γραµµών ελέγχου ελέγχου και για (2) Παροχή Υπηρεσιών ιακρίβωσης 984, , ,40 Η Γνωµοδοτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την διακήρυξη µε Α Α ΨΨΦΖ7Λ7-ΩΘ7 Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι οµόφωνα υπέρ της ανάδειξης ως µειοδότη: 1. του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε, η οποία προσέφερε την χαµηλότερη τιµή σε σύνολο µε Φ.Π.Α ήτοι 5.879,40 για το 1 α και β (Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς δύο γραµµών ελέγχου και Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης δύο γραµµών ελέγχου) 2. του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, AUTOVISION SAKAR Α.Ε, η οποία προσέφερε την χαµηλότερη τιµή σε σύνολο µε Φ.Π.Α ήτοι 984,00 για το 2 Παροχή Υπηρεσιών ιακρίβωσης των µηχανηµάτων 3. του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, η οποία προσέφερε την χαµηλότερη τιµή σε σύνολο µε Φ.Π.Α ήτοι 664,20 για το 3 Παροχή Υπηρεσιών φορέα πιστοποίησης» 13.- Το γεγονός ότι, µετά τη διαβίβαση του ανωτέρω πρακτικού, η Υπηρεσία µας προκειµένου να εισηγηθεί προς την Οικονοµική Επιτροπή την αποδοχή του ή µη προχώρησε σε έλεγχο των προσφορών που κατατέθηκαν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι: α) το καταστατικό της εταιρείας «.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» περιλαµβάνει στο σκοπό της, µεταξύ άλλων, την ίδρυση και λειτουργία γενικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων, γεγονός που δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών του αντικειµένου 1 του εν λόγω διαγωνισµού, β) ότι οι εταιρείες «EQA HELLAS Α.Ε.», «NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» και «TUV HELLAS Α.Ε.» έχουν καταθέσει στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς στοιχεία του απασχολούµενου προσωπικού ανά ειδικότητα και έτη εµπειρίας για το συγκεκριµένο έργο, καθώς και πιστοποιητικά εκπαιδεύσεων και πιστοποιητικά επαγγελµατικής εµπειρίας. Το γεγονός δε ότι η εταιρεία «TUV HELLAS Α.Ε.» δεν κατέθεσε αντίγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής δεν δηµιουργεί λόγο αποκλεισµού της, γιατί µε βάση τη διακήρυξη η υποβολή τους δεν ισχύει επί ποινή αποκλεισµού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 1. Την λήψη απόφασης επί του υπ αριθ. 74/2014 πρακτικού της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών περί αποδοχής ή µη των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες αναβάθµισης και πιστοποίησης του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (13.530,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και συγκεκριµένα: α) την µερική αποδοχή του ως προς τα αντικείµενα 2 και 3 του διαγωνισµού

5 β) την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εταιρεία «.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» και την διαβίβαση της οικονοµικής προσφοράς της στην αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού για την αποσφράγιση και αξιολόγησή της. 2. Την ανάδειξη µειοδοτών για τα αντικείµενα 2 και 3 του διαγωνισµού, ως εξής: ΜΕΙΟ ΟΤΕΣ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AUTOVISION SAKAR Α.Ε. NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 2 Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης 984,00 συµπ. Φ.Π.Α. 3 Παροχή υπηρεσιών φορέα πιστοποίησης 664,20 συµπ. Φ.Π.Α. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει 1. Την λήψη απόφασης επί του υπ αριθ. 74/2014 πρακτικού της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών περί αποδοχής ή µη των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες αναβάθµισης και πιστοποίησης του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισµού ,00 (έντεκα χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. (13.530,00 - δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώσυµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και συγκεκριµένα: α) την µερική αποδοχή του ως προς τα αντικείµενα 2 και 3 του διαγωνισµού β) την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εταιρεία «.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» και την διαβίβαση της οικονοµικής προσφοράς της στην αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού για την αποσφράγιση και αξιολόγησή της. 2. Την ανάδειξη µειοδοτών για τα αντικείµενα 2 και 3 του διαγωνισµού, ως εξής: ΜΕΙΟ ΟΤΕΣ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AUTOVISION SAKAR Α.Ε. NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 2 Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης 984,00 συµπ. Φ.Π.Α. 3 Παροχή υπηρεσιών φορέα πιστοποίησης 664,20 συµπ. Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος Καραµάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Κοροµάντζος Βασίλειος ηµάκος ηµήτρης ανάκος Χριστόφορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα