Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών"

Transcript

1 Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), Εκτιµώντας: ότι διαδοχικά προγράµµατα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος (4) υπογράµµισαν τη σηµασία της πρόληψης και του περιορισµού της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 7 ότι οι εκποµπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) του πετρελαίου και των άλλων διαλυτών στην Κοινότητα θα φθάσουν τα 10 εκατοµµύρια περίπου τόνους το χρόνο, εάν δεν ληφθούν µέτρα ελέγχου 7 ότι οι εκποµπές VOC συµβάλλουν στη δηµιουργία φωτοχηµικών οξειδωτικών ουσιών όπως το όζον, το οποίο, σε υψηλές συγκεντρώσεις, µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στη βλάστηση καθώς και στα πράγµατα 7 ότι µερικές από τις εκποµπές VOC του πετρελαίου χαρακτηρίζονται ως τοξικές, καρκινογόνες ή τερατογόνες 7 ότι η Κοινότητα υπέγραψε στις 2 Απριλίου 1992 το πρωτόκολλο της σύµβασης του 1979 σχετικά µε τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση που αφορά τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) ή τη διασυνοριακή ροή τους, η οποία προβλέπει σηµαντικό περιορισµό των εκποµπών VOC 7 ότι ένα σηµαντικό βήµα στην πορεία για το γενικότερο περιορισµό των εκποµπών VOC στην Κοινότητα πραγµατοποιήθηκε µε την οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα (5), η οποία προβλέπει τη µείωση κατά 80 έως 90 % περίπου µέσα σε 10 έως 15 χρόνια των εκποµπών VOC των καυσαερίων καθώς και των εκποµπών λόγω εξάτµισης των καυσίµων των αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύουν το 40 % περίπου των σηµερινών οφειλοµένων στον άνθρωπο εκποµπών VOC στην ατµόσφαιρα 7 ότι, κατά την έκδοση της εν λόγω οδηγίας, ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για µέτρα περιορισµού των απωλειών λόγω εξάτµισης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποθήκευσης και διάθεσης καυσίµων για κινητήρες 7 ότι οι εκποµπές VOC από το σύστηµα αποθήκευσης και διάθεσης βενζίνης αντιπροσωπεύουν περίπου τόνους το χρόνο, ήτοι το 5 % των συνολικών εκποµπών VOC ανθρώπινης προέλευσης στην Κοινότητα 7 ότι οι εκποµπές αυτές, ιδίως στις αστικές περιοχές, συµβάλλουν σηµαντικά στην ατµοσφαιρική ρύπανση 7 ότι οι διαθέσιµες τεχνολογίες µπορούν να εξασφαλίσουν τον σηµαντικό περιορισµό των απωλειών λόγω εξάτµισης στο σύστηµα διάθεσης βενζίνης, ιδιαίτερα µε την ανάκτηση των δηµιουργουµένων ατµών 7 ότι, για λόγους διεθνούς τυποποίησης και ασφάλειας κατά τη φόρτωση των πλοίων, πρέπει να καταρτιστούν πρότυπα στο επίπεδο της διεθνούς οργάνωσης ναυτιλίας για τον έλεγχο του ατµού και τα συστήµατα ανάκτησης τα οποία θα εφαρµόζονται τόσο στις εγκαταστάσεις φόρτωσης όσο και στα πλοία 7 ότι η Κοινότητα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι θα εισαχθούν οι αναγκαίες διατάξεις στη σύµβαση Marpol στα

2 πλαίσια της τρέχουσας αναθεώρηση της Marpol που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 1996 και ότι, σε περίπτωση που δεν αναθεωρηθεί µ' αυτό τον τρόπο η σύµβαση Marpol, η Κοινότητα, µετά από συζήτηση µε τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους της, θα πρέπει να προτείνει κατάλληλα µέτρα τα οποία θα εφαρµόζονται στα πλοία και τις λιµενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν πλοία 7 ότι θα απαιτηθεί συµπληρωµατική δράση για τον περιορισµό των εκποµπών ατµών που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών ανεφοδιασµού σε καύσιµα στους σταθµούς καυσίµων, εκποµπών που σήµερα ανέρχονται σε περίπου τόνους το χρόνο, ελέγχοντας έτσι όλες τις εκποµπές ατµών που παράγονται κατά τη διάθεση βενζίνης 7 ότι, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται η εναρµόνιση ορισµένων µέτρων όσον αφορά τη διάθεση βενζίνης, λαµβάνοντας ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 7 ότι θα πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήµατα και οι επιβαρύνσεις που µπορούν να προκύψουν από την ανάληψη δράσης ή την έλλειψη δράσης 7 ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες παρέκκλισης, και µερικές φορές, εξαίρεσης για ορισµένες περιπτώσεις 7 ότι θα πρέπει να δοθεί σε ορισµένα κράτη µέλη η δυνατότητα να διαθέτουν µεγαλύτερη προθεσµία προσαρµογής προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα βασιζόµενα σε διαφορετικές αρχές σηµαντικά µέτρα για το περιβάλλον, τα οποία έχουν ενδεχοµένως λάβει στον τοµέα αυτό, ή η ειδική επιβάρυνση που συνεπάγονται τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία λόγω της διάρθρωσης του δικτύου διανοµής τους 7 ότι η κοινοτική δράση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιφέρειες της Κοινότητας 7 ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη οφείλουν να µπορούν να διατηρήσουν ή να επιβάλουν αυστηρότερα µέτρα όσον αφορά τις απώλειες λόγω εξάτµισης των σταθερών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή στις γεωγραφικές περιοχές όπου έχει αποδειχθεί ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος λόγω ειδικών συνθηκών 7 ότι η παραγράφος 1 των άρθρων 3, 4 και 6 της παρούσας οδηγίας εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1) 7 ότι απαιτείται η καθιέρωση εναρµονισµένων προδιαγραφών για τον εξοπλισµό πλήρωσης των βυτιοφόρων αυτοκινήτων από τον πυθµένα ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελεύθερης εµπορίας της βενζίνης και του σχετικού εξοπλισµού εντός της Κοινότητας και υψηλό επίπεδο ασφαλείας 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η τυποποίηση των προδιαγραφών αυτών καθώς και η δυνατότητα προσαρµογής τους προς την τεχνική πρόοδο 7 ότι πρέπει να συσταθεί µια επιτροπή η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας προς την τεχνική πρόοδο, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλες τις εργασίες, τις εγκαταστάσεις, τα οχήµατα και τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση, τη φόρτωση και τη µεταφορά βενζίνης από µια τερµατική εγκατάσταση προς µια άλλη ή από µια τερµατική εγκατάσταση προς ένα σταθµό διανοµής. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών

3 (µέθοδος Reid) τουλάχιστον ίση προς 27,6 kilopascal, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο οχηµάτων µε κινητήρα, εξαιρουµένου του υγραερίου (LPG.) 7 β) «ατµοί»: όλες οι ουσίες σε αέρια κατάσταση οι οποίες προκύπτουν από την εξάτµιση της βενζίνης 7 γ) «εγκαταστάσεις αποθήκευσης»: όλες οι µόνιµες δεξαµένες τερµατικής εγκατάστασης που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση βενζίνης 7 δ) «τερµατικές εργκαταστάσεις»: όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και τη φόρτωση βενζίνης σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, βυτιοφόρα βαγόνια ή σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο χώρο των εγκαταστάσεων 7 ε) «κινητή δεξαµενή»: κάθε δεξαµενή, µεταφερόµενη οδικώς, σιδηροδροµικώς ή διά πλωτής οδού η οποία χρησιµοποιείται για τη µεταφορά βενζίνης από µια τερµατική εγκατάσταση σε άλλη ή από µια τερµατική εγκατάσταση σε σταθµό διανοµής 7 στ) «σταθµοί διανοµής»: όλες οι εγκαταστάσεις για την παροχή βενζίνης σε δεξαµενές καυσίµων οχηµάτων µε κινητήρα από µόνιµες δεξαµενές αποθήκευσης 7 ζ) «υφιστάµενες» εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης, «υφιστάµενες» εγκαταστάσεις φόρτωσης, «υφιστάµενοι» σταθµοί διανοµής και «υφιστάµενες» κινητές δεξαµενές: οι εγκαταστάσεις, οι σταθµοί διανοµής και οι κινητές δεξαµενές που λειτουργούσαν ήδη πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10 ή για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια κατασκευής ή λειτουργίας, εφόσον το απαιτεί η εθνική νοµοθεσία, πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10 7 η) «νέες» εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης, «νέες» εγκαταστάσεις φόρτωσης, «νέοι» σταθµοί διανοµής και «νέες» κινητές δεξαµενές: οι εγκαταστάσεις, οι σταθµοί διανοµής και οι κινητές δεξαµενές που δεν καλύπτονται από το στοιχείο ζ) 7 θ) «διακίνηση»: η µεγαλύτερη συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης που φορτώθηκε σε κινητές δεξαµενές από µια εγκατάσταση αποθήκευσης σε τερµατική εγκατάσταση ή από σταθµό διανοµής κατά τη διάρκεια των τριών προηγουµένων ετών 7 ι) «µονάδα ανάκτησης ατµών»: ο εξοπλισµός για την ανάκτηση βενζίνης από ατµούς, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων συστηµάτων ρυθµιστικών δεξαµενών µιας τερµατικής εγκατάστασης 7 ια) «σκάφος»: πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 1 της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (1) 7 ιβ) «τιµή αναφοράς-στόχος»: η κατευθυντήρια γραµµή που ορίζεται για τη γενική εκτίµηση της επάρκειας των τεχνικών µέτρων των παραρτηµάτων και δεν αποτελεί οριακή τιµή βάσει της οποίας θα µετριέται η απόδοση των επιµέρους εγκαταστάσεων, τερµατικών εγκαταστάσεων και σταθµών διανοµής 7 ιγ) «ενδιάµεση αποθήκευση ατµών»: η ενδιάµεση αποθήκευση των ατµών µέσα σε δεξαµενή σταθερής οροφής σε τερµατική εγκατάσταση προκειµένου να µεταφερθούν αργότερα και να ανακτηθούν σε άλλη τερµατική εγκατάσταση. Η διοχέτευση των ατµών από µια εγκατάσταση αποθήκευσης τερµατικής εγκατάστασης σε µια άλλη της ίδιας τερµατικής εγκατάστασης δεν µπορεί να θεωρείται ως ενδιάµεση αποθήκευση ατµών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 7 ιδ) «εγκατάσταση φόρτωσης»: κάθε µέρος τερµατικής εγκατάστασης όπου µπορεί να φορτώνεται βενζίνη σε κινητές δεξαµενές. Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων απαρτίζονται από µία ή περισσότερες «εξέδρες φόρτωσης» 7 ιε) «εξέδρα φόρτωσης»: κάθε κατασκευή σε τερµατική εγκατάσταση όπου µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να φορτώνεται βενζίνη σε βυτιοφόρο αυτοκίνητο. Άρθρο 3 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης των τερµατικών εγκαταστάσεων 1. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις

4 τεχνικές διατάξεις του παραρτήµατος I. Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη µείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση και την αποθήκευση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση αποθήκευσης τερµατικού σταθµού, έως κάτω από την τιµή αναφοράς-στόχου 0,01 W/W % της διακίνησης. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα µέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν τεχνικά µέτρα για τη µείωση των απωλειών βενζίνης, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτηµα I, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτά τα εναλλακτικά µέτρα έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή για τα τυχόν υφιστάµενα µέτρα ή τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία προτίθενται να λάβουν, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται: α) από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις νέες εγκαταστάσεις 7 β) τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, αν η διακίνηση βενζίνης η οποία φορτώνεται σε µια τερµατική εγκατάσταση είναι µεγαλύτερη από τόνους κατ' έτος 7 γ) έξι χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, αν η διακίνηση βενζίνης η οποία φορτώνεται σε µια τερµατική εγκατάσταση είναι µεγαλύτερη από τόνους κατ' έτος 7 δ) εννέα χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για όλες τις άλλες υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης στις τερµατικές εγκαταστάσεις. Άρθρο 4 Φόρτωση και εκφόρτωση κινητών δεξαµενών σε τερµατικές εγκαταστάσεις 1. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία του εξοπλισµού φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήµατος II. Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη µείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση και την εκφόρτωση κινητών δεξαµενών τερµατικών εγκαταστάσεων έως κάτω από την τιµή αναφοράς-στόχου 0,005 W/W % της διακίνησης. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα µέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν τεχνικά µέτρα για τη µείωση των απωλειών βενζίνης εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτηµα II, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτά τα εναλλακτικά µέτρα έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή για τα τυχόν υφιστάµενα µέτρα ή τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία προτίθενται να λάβουν, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους. Η Επιτροπή επαληθεύει τη συµβατότητα των µέτρων αυτών µε τις διατάξεις της συνθήκης και εκείνες της παρούσας παραγράφου. Όλες οι τερµατικές εγκαταστάσεις µε εξοπλισµούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον µία εξέδρα πλήρωσης η οποία να πληροί τις προδιαγραφές για εξοπλισµό φόρτωσης από τον πυθµένα οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα IV. Οι προδιαγραφές αυτές επανεξετάζονται τακτικά,

5 και, ενδεχοµένως, αναθεωρούνται µε τη διαδικασία του άρθρου Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται: α) από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις νέες τερµατικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, βυτιοφόρων βαγονιών ή/και σκαφών 7 β) τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάµενες τερµατικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, βυτιοφόρων βαγονιών, ή/και σκαφών, αν η διακίνηση είναι µεγαλύτερη από τόνους το χρόνο 7 γ) έξι χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάµενες τερµατικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων και βυτιοφόρων βαγονιών, αν η διακίνηση είναι µεγαλύτερη από τόνους το χρόνο 7 δ) εννέα χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για κάθε άλλη υφιστάµενη εγκατάσταση φόρτωσης στις τερµατικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων και βυτιοφόρων βαγονιών. 3. Εννέα χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10, οι απαιτήσεις σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης από τον πυθµένα που ορίζονται στο παράρτηµα IV εφαρµόζονται σε όλες τις εξέδρες φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων όλων των τερµατικών εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που απολαύουν παρέκκλισης δυνάµει της παραγράφου Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 3 δεν εφαρµόζονται: α) στις υφιστάµενες τερµατικές εγκαταστάσεις που διακινούν λιγότερο από τόνους το χρόνο και β) στις νέες τερµατικές εγκαταστάσεις που διακινούν λιγότερο από τόνους το χρόνο όταν ευρίσκονται σε µικρά αποµακρυσµένα νησιά. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις τερµατικές εγκαταστάσεις τις οποίες αφορά µια τέτοια παρέκκλιση µε την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο Το Βασίλειο της Ισπανίας µπορεί να παραχωρήσει παρέκκλιση ενός έτους από την προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Άρθρο 5 Κινητές δεξαµενές 1. Οι κινητές δεξαµενές πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: α) οι κινητές δεξαµενές πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε οι υπολειµµατικοί ατµοί να συγκρατούνται στη δεξαµενή µετά την εκφόρτωση της βενζίνης 7 β) οι κινητές δεξαµενές µε τις οποίες παρέχεται βενζίνη στους σταθµούς διανοµής και τις τερµατικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να δέχονται και να συγκρατούν τους επιστρεφόµενους ατµούς τους προερχόµενους από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των σταθµών διανοµής ή των τερµατικών εγκαταστάσεων. Για τα βυτιοφόρα βαγόνια, αυτό απαιτείται µόνον εάν παρέχουν βενζίνη σε σταθµούς διανοµής ή σε τερµατικές εγκαταστάσεις όπου χρησιµοποιείται η ενδιάµεση αποθήκευση των ατµών 7 γ) εκτός από τις διαφυγές αερίου από τις βαλβίδες ασφαλείας, οι ατµοί που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να συγκρατούνται στην κινητή δεξαµενή έως τον τερµατισµό της επαναπλήρωσής της σε µια τερµατική εγκατάσταση. Αν η κινητή δεξαµενή, µετά την εκφόρτωση της βενζίνης, χρησιµοποιείται για άλλα προϊόντα εκτός της βενζίνης, στο µέτρο που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση ή η ενδιάµεση αποθήκευση των ατµών, ο εξαερισµός της δεξαµενής µπορεί να επιτρέπεται σε γεωγραφική ζώνη όπου οι εκποµπές δεν είναι πιθανό να συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων ή προβληµάτων υγείας 7 δ) οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα υποβάλλονται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε έλεγχο πίεσης για να εξακριβωθεί η στεγανότητά τους στους ατµούς, και ότι οι βαλβίδες κενού και πίεσης

6 σε όλες τις κινητές δεξαµενές υποβάλλονται περιοδικώς σε επιθεώρηση ορθής λειτουργίας. 2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται: α) από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τα νέα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, βυτιοφόρα βαγόνια και σκάφη 7 β) τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τα υφιστάµενα βυτιοφόρα βαγόνια και σκάφη, αν φορτώνονται σε τερµατική εγκατάσταση όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 7 γ) στα υφιστάµενα βυτιοφόρα αυτοκίνητα όταν εξοπλίζονται εκ των υστέρων για φόρτωση από τον πυθµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος IV. 3. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν εφαρµόζεται στις απώλειες ατµών που οφείλονται σε µετρήσεις που διεξάγονται µε βυθοµετρικές ράβδους και οι οποίες αφορούν: α) υφιστάµενες κινητές δεξαµενές και β) νέες κινητές δεξαµενές που τίθενται σε λειτουργία κατά τα τέσσερα έτη έπειτα από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10. Άρθρο 6 Φόρτωση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των σταθµών διανοµής 1. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης και αποθήκευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήµατος III. Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη µείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των σταθµών διανοµής, έως κάτω από την τιµή αναφοράς-στόχου 0,01 W/W % της διακίνησης. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα µέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ειδικών συνθηκών. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν τεχνικά µέτρα για τη µείωση των απωλειών βενζίνης εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτηµα III, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτά τα εναλλακτικά µέτρα έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή για τα τυχόν υφιστάµενα µέτρα ή τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία προτίθενται να λάβουν, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται: α) από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τους νέους σταθµούς διανοµής 7 β) τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10: - για τους υφιστάµενους σταθµούς διανοµής µε διακίνηση µεγαλύτερη από m³/έτος, - για τους υφιστάµενους σταθµούς διανοµής, ανεξάρτητα από τη διακίνησή τους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι κάτω από µόνιµες κατοικίες ή στέγες επαγγελµατικής δραστηριότητας 7 γ) έξι χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τους υφιστάµενους σταθµούς διανοµής µε διακίνηση µεγαλύτερη από 500 m³/έτος 7 δ) εννέα χρόνια µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για όλους τους άλλους υφιστάµενους σταθµούς διανοµής. 3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στους σταθµούς διανοµής µε διακίνηση κάτω των 100 m³ το χρόνο. 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να παραχωρούν παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τους σταθµούς διανοµής µε ετήσια διακίνηση µικρότερη από 500 m³ το χρόνο, εφόσον ο σταθµός διανοµής βρίσκεται σε γεωγραφική ζώνη ή

7 τοποθεσία όπου οι εκποµπές ατµών δεν είναι πιθανό να συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων ή προβληµάτων υγείας. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις λεπτοµέρειες που ισχύουν σε κάθε ζώνη στην οποία σκοπεύουν να παραχωρήσουν τέτοιες παρεκκλίσεις στα πλαίσια των εκθέσεων που καταρτίζουν δυνάµει του άρθρου 9 και, στη συνέχεια, σχετικά µε κάθε αλλαγή στις ζώνες αυτές. 5. Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών µπορεί να παραχωρεί παρέκκλιση από το οριζόµενο στην παράγραφο 2 χρονοδιάγραµµα, υπό τους ακόλουθους όρους: - τα απαιτούµενα δυνάµει του παρόντος άρθρου µέτρα υλοποιούνται ως µέρος ενός ευρύτερου υφιστάµενου εθνικού προγράµµατος για τους σταθµούς διανοµής, το οποίο αποβλέπει στην ταυτόχρονη αντιµετώπιση πολλών περιβαλλοντικών προβλήµατων, όπως η ρύπανση του νερού και της ατµόσφαιρας, η ρύπανση του εδάφους και η ρύπανση λόγω αποβλήτων, και το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα, - η µεταβολή του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται επί δύο έτη το πολύ, ενώ όλα τα προγράµµατα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας που προβλέπει η παράγραφος 2 στοιχείο δ), - να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή η απόφαση για την παρέκκλιση από το οριζόµενο στην παράγραφο 2 χρονοδιάγραµµα, µαζί µε πλήρη στοιχεία για την ακριβή έκταση και τα χρονικά όρια της παρέκκλισης. 6. Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική ηµοκρατία µπορούν να παραχωρήσουν παρέκκλιση ενός έτους από την προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Άρθρο 7 Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων Εξαιρουµένων των οριακών τιµών του παραρτήµατος II σηµείο 2, οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8. Άρθρο 8 Η επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγονται χαρακτήρα του θέµατος. Η γνώµη δίνεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόµενα µέτρα όταν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής. Εάν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλλει, αµελλητί, στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συµβούλιο δεν αποφασίσει, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

8 Άρθρο 9 Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων Οι εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας καταρτίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (1). Η Επιτροπή καλείται να συνοδεύσει την πρώτη έκθεσή της, εφόσον ενδείκνυται, µε προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης ιδίως της διεύρυνσης του πεδίου της προκειµένου να συµπεριληφθούν ο έλεγχος του ατµού και τα συστήµατα ανάκτησης για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα πλοία. Άρθρο 10 Μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 εκεµβρίου Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 11 Τελική διάταξη Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 20 εκεµβρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος K. H NSCH Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος K. KINKEL (1) ΕΕ αριθ. C 227 της , σ. 3 και ΕΕ αριθ. C 270 της , σ. 12. (2) ΕΕ αριθ. C 73 της , σ. 6. (3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 194 της , σ. 325). Κοινή θέση του Συµβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1993 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της , σ. 82). Επιβεβαιώθηκε στις 2 εκεµβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της , σ. 15). Κοινό σχέδιο της επιτροπής συνδιαλλαγής της 8ης Νοεµβρίου (4) ΕΕ αριθ. C 112 της , σ. 1, ΕΕ αριθ. C 139 της , σ. 1, ΕΕ αριθ. C 46 της , σ. 1 και ΕΕ αριθ. C 328 της , σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 242 της , σ. 2. (1) ΕΕ αριθ. L 109 της , σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/400/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 221 της , σ. 55). (1) ΕΕ αριθ. L 301 της , σ. 1. (1) ΕΕ αριθ. L 377 της , σ. 48. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

9 1. Το εξωτερικό τοίχωµα και η οροφή των υπέργειων δεξαµενών βάφονται µε χρώµα, συνολικής θερµικής ανακλαστικότητας τουλάχιστον 70 %. Οι εργασίες µπορούν να προγραµµατίζονται έτσι ώστε να διεξάγονται ως τµήµα του συνήθους κύκλου συντήρησης των δεξαµενών εντός τριετούς χρονικού διαστήµατος. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν παρέκκλιση από την παρούσα διάταξη εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία γεωγραφικών ζωνών, µε ειδικά χαρακτηριστικά οι οποίες έχουν καθορισθεί από τις εθνικές αρχές. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις δεξαµενές που είναι συνδεδεµένες µε µονάδα ανάκτησης των ατµών η οποία πληροί τις απαιτήσεις του σηµείου 2 του παραρτήµατος II. 2. Οι δεξαµενές µε εξωτερική επιπλέουσα οροφή είναι εφοδιασµένες µε ένα πρώτο παρέµβυσµα, το οποίο καλύπτει το δακτυλιοειδές διάστηµα µεταξύ του τοιχώµατος της δεξαµενής και της εξωτερικής περιφέρειας της επιπλέουσας οροφής, και µε ένα δεύτερο παρέµβυσµα προσαρµοσµένο πάνω από το πρώτο. Τα παρεµβύσµατα πρέπει να σχεδιάζονται ούτως ώστε να επιτυγχάνουν συνολική συγκράτηση των ατµών κατά 95 % τουλάχιστον, σε σχέση µε αντίστοιχη δεξαµενή σταθερής οροφής που δεν είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα συγκράτησης των ατµών (δηλαδή δεξαµενή σταθερής οροφής εφοδιασµένη µόνο µε ανακουφιστική βαλβίδα κενού και πίεσης). 3. Όλες οι νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης τερµατικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται ανάκτηση ατµών σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας (βλέπε παράρτηµα II) πρέπει να είναι είτε: α) δεξαµενές σταθερής οροφής συνδεδεµένες µε τη συσκευή ανάκτησης ατµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος II, είτε β) να είναι σχεδιασµένες µε επιπλέουσα οροφή, είτε εξωτερική είτε εσωτερική, και εφοδιασµένες µε πρώτο και δεύτερο παρέµβυσµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις λειτουργίας που ορίζονται στο σηµείο Οι υφιστάµενες δεξαµενές σταθερής οροφής πρέπει είτε: α) να συνδέονται µε µονάδα ανάκτησης ατµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος II ή β) να φέρουν εσωτερική επιπλέουσα οροφή µε ένα πρώτο παρέµβυσµα το οποίο εξασφαλίζει ολική συγκράτηση ατµών 90 % τουλάχιστον, σε σχέση µε τις αντίστοιχες δεξαµενές σταθερής οροφής που δεν είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα συγκράτησης των ατµών. 5. Οι διατάξεις για τη συγκράτηση των ατµών οι οποίες αναφέρονται στα σηµεία 3 και 4 δεν εφαρµόζονται στις δεξαµενές σταθερής οροφής των τερµατικών εγκαταστάσεων όπου επιτρέπεται η ενδιάµεση αποθήκευση των ατµών σύµφωνα µε το σηµείο 1 του παραρτήµατος II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι εκτοπιζόµενοι κατά τη φόρτωση κινητής δεξαµενής ατµοί επιστρέφονται µέσω ενός ατµοστεγούς αγωγού σε µονάδα ανάκτησης ατµών στην τερµατική εγκατάσταση προκειµένου να µετατραπούν σε καύσιµο. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα στα οποία η φόρτωση γίνεται από το άνω µέρος, όσο αυτός ο τρόπος φόρτωσης επιτρέπεται. Στις τερµατικές εγκαταστάσεις που φορτώνουν πετρέλαιο σε σκάφη, η µονάδα ανάκτησης ατµών είναι δυνατό να αντικαθίσταται από µια µονάδα καύσης των ατµών, εφόσον η ανάκτηση ατµών είναι επικίνδυνη ή τεχνικά ανέφικτη εξαιτίας του

10 όγκου των επιστρεφόµενων ατµών. Οι απαιτήσεις σχετικά µε τις ατµοσφαιρικές εκποµπές της µονάδας ανάκτησης ατµών ισχύουν και για τη µονάδα καύσης των ατµών. Στις τερµατικές εγκαταστάσεις όπου διακινούνται λιγότερο από τόνοι/έτος, η άµεση ανάκτηση των ατµών στην τερµατική εγκατάσταση µπορεί να αντικαθίσταται από ενδιάµεση αποθήκευση. 2. Η µέση συγκέντρωση ατµών στο σωλήνα εξαγωγής της µονάδας ανάκτησης ατµών - διορθωµένη ως προς την αραίωση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας - δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 (normal cubicmeter) g/nm³ ανά ώρα. Για τις µονάδες ανάκτησης ατµών των οποίων η εγκατάσταση έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να παραχωρήσει παρέκκλιση από την οριζόµενη στο παράρτηµα II οριακή τιµή των 35 g/nm³ ανά ώρα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - η εγκατάσταση να τηρεί την οριακή τιµή των 50 g/nm³ ανά ώρα, µετρούµενη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτηµα II, - η παρέκκλιση να τερµατιστεί εννέα έτη το αργότερο µετά την αναφερόµενη στο άρθρο 10 ηµεροµηνία, - να γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή οι επιµέρους εγκαταστάσεις που αφορά αυτή η παρέκκλιση, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τη συνολική ποσότητα βενζίνης που διακινούν και για τους ατµούς που εκπέµπουν. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι µέθοδοι µέτρησης και ανάλυσης και η συχνότητά τους είναι καθορισµένες. Οι µετρήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια µιας πλήρους ηµέρας εργασίας (τουλάχιστον επτά ωρών) σε περίοδο κανονικής διακίνησης. Οι µετρήσεις µπορεί να είναι συνεχείς ή ασυνεχείς. Αν πρόκειται για ασυνεχείς µετρήσεις, αυτές πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τέσσερις φορές την ώρα. Το συνολικό σφάλµα µέτρησης που οφείλεται στον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό, το αέριο βαθµονόµησης και τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της µετρούµενης τιµής. Με τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό πρέπει να είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται µετρήσεις και µικρών συγκεντρώσεων τουλάχιστον µέχρι 3 g/nm³. Η ακρίβεια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 95 % της µετρούµενης τιµής. 3. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να µεριµνούν ώστε οι αγωγοί σύνδεσης και οι σωληνώσεις να ελέγχονται τακτικά για την ανίχνευση των διαρροών. 4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να µεριµνούν ώστε οι εργασίες φόρτωσης να διακόπτονται αµέσως στο επίπεδο της εξέδρας σε περίπτωση διαρροής ατµών. Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τις εν λόγω ενέργειες διακοπής πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην εξέδρα. 5. Όπου επιτρέπεται η φόρτωση κινητών δεξαµενών από το άνω µέρος, η απόληξη του σωληνοβραχίονα φόρτωσης πρέπει να κρατείται κοντά στον πυθµένα της κινητής δεξαµενής ούτως ώστε να αποφεύγεται τυχόν εκσφενδόνιση σταγόνων του υγρού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΤΜΩΝ Οι ατµοί που εκτοπίζονται κατά την παράδοση πετρελαίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των σταθµών διανοµής και των δεξαµενών σταθερής οροφής που

11 χρησιµοποιούνται για την ενδιάµεση αποθήκευση ατµών πρέπει να επιστρέφονται, µέσω ενός ατµοστεγούς αγωγού, στην κινητή δεξαµενή που παραδίδει το πετρέλαιο. Οι εργασίες φόρτωσης µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνον όταν οι µηχανισµοί αυτοί βρίσκονται στη θέση τους και λειτουργούν ικανοποιητικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. Σύνδεσµοι 1.1. Ο σύνδεσµος για τη µετάγγιση υγρών στο σωληνοβραχίονα φόρτωσης πρέπει να είναι θηλυκός σύνδεσµος συναρµοζόµενος µε αρσενικό εξάρτηµα προσαρµογής API 4 ιντσών (101,6 mm) επί του βυτιοφόρου, όπως ορίζεται στην ακόλουθη δηµοσίευση: - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section Type of Adapter used for Bottom Loading) 1.2. Ο σύνδεσµος συλλογής των ατµών στον αγωγό συλλογής των ατµών της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να είναι θηλυκός µε έκκεντρο και αύλακα συναρµοζόµενος µε αρσενικό εξάρτηµα προσαρµογής 4 ιντσών (101,6 mm) µε έκκεντρο και αύλακα επί του βυτιοφόρου, όπως ορίζεται στην ακόλουθη δηµοσίευση: - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section Vapour Recovery Adapter) 2. Συνθήκες φόρτωσης 2.1. Η παροχή, υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να είναι l/min (κατ' ανώτατο όριο: l/min) ανά σωληνοβραχίονα φόρτωσης Όταν η τερµατική εγκατάσταση λειτουργεί µε τη µέγιστη ζήτηση, το σύστηµα συλλογής ατµών της εξέδρας φόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένου, όπου υπάρχει, του συστήµατος ανάκτησης ατµών, επιτρέπεται να δηµιουργεί µέγιστη αντίθλιψη 55 mbar στο εξάρτηµα προσαρµογής για τη συλλογή των ατµών προς την πλευρά του οχήµατος Όλα τα εγκεκριµένα βυτιοφόρα οχήµατα που φορτώνονται από τον πυθµένα οφείλουν να φέρουν αναγνωριστική πινακίδα που αναφέρει τον ανώτατο αριθµό σωληνοβραχιόνων φόρτωσης που επιτρέπεται να λειτουργούν ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν διαφεύγουν ατµοί µέσω των βαλβίδων P και V των αυτοτελών διαµερισµάτων, όταν η µέγιστη αντίθλιψη της εγκατάστασης είναι 55 mbar, όπως ορίζεται στο σηµείο Σύνδεση του ανιχνευτή υπερπλήρωσης µε τη γείωση του οχήµατος Η εξέδρα φόρτωσης πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε συσκευή ελέγχου ανίχνευσης της υπερπλήρωσης η οποία, όταν είναι συνδεδεµένη µε το όχηµα, θα δίνει σήµα που µόνον αυτό θα επιτρέπει τη φόρτωση, υπό τον όρο ότι κανένας από τους αισθητήρες υπερπλήρωσης των αυτοτελών διαµερισµάτων δεν ανιχνεύει υπερβολικά υψηλή στάθµη Το όχηµα πρέπει να συνδέεται µε τη µονάδα ελέγχου της εξέδρας φόρτωσης µέσω τυποποιηµένου ζεύγους ρευµατοδότου-ρευµατολήπτου µε 10 ακροδέκτες. Ο αρσενικός ρευµατολήπτης προσαρµόζεται επί του οχήµατος ενώ ο θηλυκός ρευµατοδότης προσαρµόζεται στο άκρο ελεύθερου καλωδίου που συνδέεται µε τη µονάδα ελέγχου της εξέδρας φόρτωσης Οι ανιχνευτές υψηλής στάθµης του οχήµατος είναι είτε δισύρµατοι αισθητήρες

12 µε θερµίστορ ή οπτική διάταξη, είτε πεντασύρµατοι οπτικοί αισθητήρες, είτε συµβατές ισοδύναµες διατάξεις, υπό τον όρο το σύστηµα να είναι ασφαλές ακόµη και σε περίπτωση αστοχίας (σηµ.: τα θερµίστορ πρέπει να έχουν αρνητικό συντελεστή θερµοκρασίας) Η µονάδα ελέγχου της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να είναι κατάλληλη και για δισύρµατα και για πεντασύρµατα συστήµατα Το βυτιοφόρο πρέπει να συνδέεται µε την εξέδρα φόρτωσης διά µέσου του κοινού σύρµατος επανόδου των αισθητήρων υπερπλήρωσης το οποίο συνδέεται µε τον ακροδέκτη αριθ. 10 του αρσενικού ρευµατολήπτη µέσω του πλαισίου του οχήµατος. Ο ακροδέκτης αριθ. 10 του θηλυκού ρευµατοδότη πρέπει να συνδέεται µε το περίβληµα της µονάδας ελέγχου, και αυτό µε τη γείωση της εξέδρας φόρτωσης Όλα τα εγκεκριµένα βυτιοφόρα που φορτώνονται από τον πυθµένα οφείλουν να φέρουν αναγνωριστική πινακίδα (σηµείο 2.3) που αναφέρει τον τύπο των εγκατεστηµένων αισθητήρων υπερπλήρωσης (δηλαδή αν είναι δισύρµατοι ή πεντασύρµατοι αισθητήρες). 4. Θέση των συνδέσεων 4.1. Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων φόρτωσης και συλλογής των ατµών επί της εξέδρας πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες θέσεις των εξαρτηµάτων προσαρµογής επί του οχήµατος Το ύψος του κεντρικού άξονα των εξαρτηµάτων προσαρµογής για τη µετάγγιση των υγρών πρέπει να είναι το πολύ 1,4 m (µε κενό όχηµα) και το ελάχιστο 0,5 m (µε έµφορτο όχηµα), ενώ το επιθυµητό ύψος µπορεί να κυµαίνεται από 0,7 έως 1,0 m Τα εξαρτήµατα προσαρµογής για τη µετάγγιση πρέπει να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 0,25 m (και κατά προτίµηση 0,3 m) Όλα τα εξαρτήµατα προσαρµογής για µετάγγιση των υγρών πρέπει να περιλαµβάνονται στο εσωτερικό επιφανείας µεγίστου µήκους 2,5 m Το εξάρτηµα προσαρµογής για τη συλλογή των ατµών πρέπει να βρίσκεται κατά προτίµηση δεξιά της επιφανείας που περιβάλλει τα εξαρτήµατα προσαρµογής για τη µετάγγιση των υγρών και σε ύψος το πολύ 1,5 m (κενό) και τουλάχιστον 0,5 m (έµφορτο) Ο σύνδεσµος του ανιχνευτή υπερπλήρωσης µε τη γείωση πρέπει να τοποθετείται στα δεξιά των εξαρτηµάτων προσαρµογής για τη µετάγγιση των υγρών και τη συλλογή των ατµών, και σε ύψος το πολύ 1,5 m (µε κενό όχηµα) και τουλάχιστον 0,5 m (µε έµφορτο όχηµα) Το προαναφερόµενο σύστηµα σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται σε µία και µόνο πλευρά του οχήµατος. 5. Αλληλοασφαλιζόµενα συστήµατα 5.1. Ανίχνευση υπερπλήρωσης/γείωση εν πρέπει να µπορεί να γίνει φόρτωση παρά µόνον αν η συνδυασµένη συσκευή ελέγχου υπερπλήρωσης/γείωσης δίνει σήµα που την επιτρέπει. Σε περίπτωση υπερχείλισης ή διακοπής της γείωσης του οχήµατος, η συσκευή ελέγχου της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να κλείνει τη δικλείδα ελέγχου της φόρτωσης επί της εξέδρας Ανίχνευση της συλλογής των ατµών εν πρέπει να µπορεί να γίνεται φόρτωση αν δεν έχει συνδεθεί µε το όχηµα ο αγωγός συλλογής των ατµών και δεν είναι ελεύθερη η διόδος ώστε οι εκτοπιζόµενοι ατµοί να ρέουν από το όχηµα στο σύστηµα συλλογής ατµών της εγκατάστασης.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε. ΔΡΑΣΗ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 Σελ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 2 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα