Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες"

Transcript

1 IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας (βλέπε IP/03/1456), ώστε να επιτρέπει στις υπό ένταξη χώρες να εφαρµόζουν προσωρινά απαλλαγές από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή συντελεστές φορολόγησης χαµηλότερους από τους ελάχιστους συντελεστές που εφαρµόζονται κανονικά σε όλη την ΕΕ σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή, άνθρακα, φυσικό αέριο) και την ηλεκτρική ενέργεια. Τα διάφορα προτεινόµενα καθεστώτα καλύπτουν όλες τις υπό ένταξη χώρες εκτός από την Κύπρο, η οποία δεν ζήτησε κανένα άλλο µέτρο εκτός από εκείνα που χορηγήθηκαν βάσει της συνθήκης προσχώρησης. Τα καθεστώτα αυτά παρέχονται µε βάση τις ίδιες αρχές µε εκείνες που εφαρµόζονται στα σηµερινά κράτη µέλη. Συγκεκριµένα, θα περιορίζονται αυστηρά χρονικά και, κατά κανόνα, δεν θα εφαρµόζονται µετά το 2012 θα είναι ανάλογα µε τα πραγµατικά προβλήµατα που πρόκειται να αντιµετωπίσουν και, ενδεχοµένως, θα προβλέπουν τη σταδιακή εναρµόνιση µε τους ελάχιστους συντελεστές που εφαρµόζονται στην ΕΕ. Η πιθανή αύξηση των τιµών που θα προκύψει από την τυχόν αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης την 1 η Μαΐου 2004 στις υπό ένταξη χώρες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµία τους και κυρίως ενδέχεται να αποτελέσει σηµαντική επιβάρυνση για τις µικρές εταιρείες και τα φτωχότερα νοικοκυριά. Η πρόταση, η οποία πρέπει να εγκριθεί οµόφωνα από το Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, θα αρχίσει να ισχύει την 1 η Μαΐου 2004, ηµεροµηνία κατά την οποία οι υπό ένταξη χώρες πρέπει να εφαρµόσουν την οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας. "Η πρόταση αυτή θα παράσχει στις υπό ένταξη χώρες ίσες ευκαιρίες µε εκείνες που ισχύουν για τα σηµερινά κράτη µέλη ώστε να εφαρµόσουν µεταβατικά καθεστώτα πριν από την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας" δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος που είναι αρµόδιος για τη φορολογία Frits Bolkestein. "Αν και ορισµένες από τις προτεινόµενες απαλλαγές θα διαρκέσουν αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, όλες θα είναι περιορισµένες χρονικά και η παράταση της οδηγίας για τα δέκα νέα κράτη µέλη θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων". Η πρόταση διασφαλίζει την εφαρµογή στις υπό ένταξη χώρες των αρχών που διέπουν τη χορήγηση µεταβατικών περιόδων στα σηµερινά κράτη µέλη. Τα προτεινόµενα µέτρα (βλέπε παράρτηµα για περισσότερες λεπτοµέρειες) πρέπει εποµένως: να περιορίζονται αυστηρά ως προς το χρόνο και γενικά να µη διαρκέσουν πέρα από το 2012

2 να είναι ανάλογα µε τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουν να περιλαµβάνουν, ενδεχοµένως, σταδιακή εναρµόνιση µε τους ελάχιστους συντελεστές που εφαρµόζονται στην ΕΕ. Ο κυριότερος λόγος που επικαλούνται οι υπό ένταξη χώρες, και που έγινε δεκτός από την Επιτροπή, για την εφαρµογή διαφόρων µεταβατικών καθεστώτων είναι το γεγονός ότι η πιθανή αύξηση των τιµών, εάν αυξηθούν από την 1 η Μαΐου 2004 οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµία τους και κυρίως να αποτελέσει σοβαρή επιβάρυνση για τις ΜΜΕ και τα φτωχότερα νοικοκυριά. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στα αιτήµατα που υπέβαλαν όλες οι υπό ένταξη χώρες, εκτός από την Κύπρο. Η συνθήκη προσχώρησης της 16 ης Απριλίου 2003 προβλέπει ότι, όσον αφορά τη νοµοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε µετά την 16 η Απριλίου 2003, όπως η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας, οι υπό ένταξη χώρες πρέπει να έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν αιτήσεις απαλλαγής από την εν λόγω νοµοθεσία, εφόσον κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Η Επιτροπή πρέπει να µελετήσει αυτές τις αιτήσεις και να υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο, εάν κρίνει ότι είναι αιτιολογηµένες. Στην περίπτωση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, η Επιτροπή έκρινε ότι οι περισσότερες από τις αιτήσεις των υπό ένταξη χωρών σχετικά µε την άδεια να εφαρµόσουν απαλλαγές ή χαµηλότερους συντελεστές από τους ελάχιστους συντελεστές που εφαρµόζονται στην ΕΕ ήταν αποδεκτές. Πρότεινε δε να προβλεφθούν ανάλογα χρονικά περιθώρια για ορισµένες απαλλαγές που ζητήθηκαν για απεριόριστη ή υπερβολικά µεγάλη χρονική διάρκεια και απέρριψε µία αίτηση απαλλαγής, σχετικά µε τη φορολογική απαλλαγή για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, διότι η απαλλαγή αυτή θα ήταν αντίθετη µε την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Η συνθήκη προσχώρησης παρέχει πολύ λίγες απαλλαγές στις υπό ένταξη χώρες όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρµόζονται στα ενεργειακά προϊόντα. Επιτρέπει δε στην Κύπρο να εφαρµόσει, έως την 1 η Μαΐου 2005, απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τσιµέντου, και απαλλαγή από τους πρόσθετους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε όλους τους τύπους καυσίµων για τοπικές επιβατικές µεταφορές. Η συνθήκη επιτρέπει επίσης στην Πολωνία να διατηρήσει µειωµένο συντελεστή φόρου ειδικής κατανάλωσης για ορισµένα βιοκαύσιµα µέχρι την 1 η Μαΐου Αν και ορισµένες υπό ένταξη χώρες έχουν ήδη συµµορφωθεί, τουλάχιστον σε ορισµένους τοµείς, µε τους ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης που εφαρµόζονται στα ενεργειακά προϊόντα στην ΕΕ, άλλες χώρες δεν έχουν ακόµη προσαρµόσει τους συντελεστές τους. Οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας Στις 27 Οκτωβρίου 2003, το Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ εξέδωσε οδηγία η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος των ελάχιστων συντελεστών της ΕΕ, το οποίο άλλοτε περιοριζόταν στα ορυκτέλαια, σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένου του άνθρακα, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 2

3 Συγκεκριµένα, στόχος της οδηγίας ήταν να περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών λόγω της εφαρµογής διαφορετικών συντελεστών φορολόγησης, να περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των ορυκτελαίων και των άλλων ενεργειακών προϊόντων, τα οποία άλλοτε δεν υπόκεινταν στις φορολογικές διατάξεις της ΕΕ, να αυξήσει τα κίνητρα για την αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση της ενέργειας (ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και να περιοριστούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα) επίσης, να επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρέχουν φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες οι οποίες λαµβάνουν ειδικά µέτρα για να περιορίσουν τις εκποµπές. Η οδηγία άρχισε να ισχύει την 1 η Ιανουαρίου Το πλήρες κείµενο της πρότασης της Επιτροπής να επιτρέπεται σε ορισµένα κράτη µέλη να εφαρµόζουν προσωρινές απαλλαγές ή µειωµένο φόρο στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια ευρίσκεται στο δικτυακό τόπο Europa στη διεύθυνση: 3

4 Παράρτηµα Προτεινόµενα µεταβατικά καθεστώτα για τις υπό ένταξη χώρες σχετικά µε τη φορολόγηση της ενέργειας Πετρέλαιο ντίζελ και κηροζίνη που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο κίνησης (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 302 /1000 λίτρα από 1/1/2004 και 330 από 1/1/2010): Εσθονία (µόνο πετρέλαιο ντίζελ), Μάλτα (πετρέλαιο ντίζελ και κηροζίνη): σταδιακή εναρµόνιση µέχρι τα 330 έως την 1/1/2010. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 245 Λετονία και Λιθουανία (πετρέλαιο ντίζελ και κηροζίνη): σταδιακή εναρµόνιση µέχρι τα 302 έως την 1/1/ 2011 και µέχρι τα 330 έως την 1/1/2013. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 245 και, από την 1/1/2008, χαµηλότερο από 274 Πολωνία (πετρέλαιο ντίζελ): σταδιακή εναρµόνιση µέχρι τα 302 έως την 1/1/2011 και µέχρι τα 330 έως την 1/1/ Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 245 και από την 1/1/2008, χαµηλότερο από 274 Μολυβδούχος βενζίνη (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 421 /1000 λίτρα από 1/1/ 2004) Μάλτα: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2010. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 337 Αµόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 359 /1000 λίτρα από 1/1/ 2004) Εσθονία, Μάλτα: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2010. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 287 Λετονία, Λιθουανία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2011. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 287 και, από την 1/1/2008, χαµηλότερο από 323 Πολωνία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2009. Ωστόσο, από την 1/5/2004, το επίπεδο του φόρου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από 287 Πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιείται για θέρµανση (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 21 /1000 λίτρα από την 1/1/2004) Πολωνία (για το πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης για τη θέρµανση σχολείων, νηπιαγωγείων και άλλων δηµόσιων χώρων): ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις έως την 1/1/2008 4

5 Μαζούτ που χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 15 /1000 χγρ. από την 1/1/2004) Λετονία (µαζούτ που χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση): σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/ 2010, αλλά, από την 1/1/2007, ο συντελεστής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 50% του σχετικού ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή Μάλτα: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2009, αλλά, από την 1/1/ 2007, ο συντελεστής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 50% του σχετικού ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή Πολωνία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2008,άλλά, από την 1/1/2004, το επίπεδο του φόρου δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 13 Ηλεκτρική ενέργεια (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 0,5 /MWh για τις επιχειρήσεις και 1,0 /MWh για τους ιδιώτες από την 1/1/2004) Τσεχική ηµοκρατία: ολικές ή µερικές εξαιρέσεις ή µειώσεις έως την 1/1/2008 Εσθονία: µέχρι την 1/1/2010 για να µετατρέψει το ισχύον σύστηµα φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην παραγωγή σε σύστηµα φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση Ουγγαρία (για τηλεθέρµανση), Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2010, αλλά, από την 1/1/2007, ο συντελεστής δεν µπορεί να είναι κατώτερος από το 50% του ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή Λιθουανία: ολική απαλλαγή έως την 1/1/2010 Πολωνία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2006 Φυσικό αέριο (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 0,15 /gigajoule για τις επιχειρήσεις και 0,3 /gigajoule για τους ιδιώτες από την 1/1/2004) Τσεχική ηµοκρατία (για αστική κεντρική θέρµανση): ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις των φορολογικών επιπέδων έως την 1/1/2008 Ουγγαρία (για αστική κεντρική θέρµανση), Μάλτα, Σλοβακία: σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2010, αλλά, από την 1/1/2007, ο συντελεστής δεν πρέπει να είναι κατώτερος από το 50% του ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή Λετονία, Πολωνία, Σλοβενία: η απαλλαγή επιτρέπεται ήδη βάσει της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, η οποία επιτρέπει την απαλλαγή για το φυσικό αέριο στα κράτη µέλη όπου το µερίδιο του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας ήταν µικρότερο από το 15 % το Η απαλλαγή ισχύει για περίοδο µέχρι δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος αυτής της οδηγίας ή έως ότου το εθνικό µερίδιο φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας φθάσει το 25 %, εάν η αναλογία αυτή επιτευχθεί πιο σύντοµα. Λιθουανία: απαλλαγή έως την 1/1/2010 Άνθρακας και οπτάνθρακας (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 0,15 /gigajoule για τις επιχειρήσεις και 0,3 /gigajoule για τους ιδιώτες από την 1/1/2004) Τσεχική ηµοκρατία: ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις έως την 1/1/2008 Ουγγαρία, Πολωνία (άνθρακας που χρησιµοποιείται για αστική κεντρική θέρµανση): σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2010. Ωστόσο, από την 1/1/2007 οι πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές δεν πρέπει να είναι κατώτεροι από το 50% των ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών 5

6 Λετονία (άνθρακας και οπτάνθρακας), Μάλτα (στερεά καύσιµα), Ουγγαρία και Πολωνία (άνθρακας που χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την αστική κεντρική θέρµανση), Σλοβακία (στερεά καύσιµα): σταδιακή εναρµόνιση έως την 1/1/2009. Ωστόσο, από την 1/1/2007 οι πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές δεν πρέπει να είναι κατώτεροι από το 50% των ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών Ουγγαρία (άνθρακας και οπτάνθρακας): απαλλαγή έως την 1/1/2009 Λιθουανία (άνθρακας, οπτάνθρακας και λιγνίτης): πλήρης απαλλαγή έως την 1/1/2007. Ασφαλτούχος σχιστόλιθος (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: ο ίδιος µε αυτόν που ισχύει για τον άνθρακα βλέπε παραπάνω) Εσθονία: ολική ή µερική απαλλαγή έως την 1/1/2009, µείωση έως 50% του κοινοτικού συντελεστή έως την 1/1/2013. Πετρέλαιο σχιστολίθου (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: 15 για 1000 χγρ.) Εσθονία: µόνο για κεντρική θέρµανση, σταδιακή εναρµόνιση από την 1/1/2010. Ωστόσο, από την 1/1/2007, ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 50% του ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή. Orimulsion (ελάχιστος συντελεστής ΕΕ: ο ίδιος µε αυτόν που ισχύει για τον άνθρακα βλέπε παραπάνω) Λιθουανία: απαλλαγή για χρήσεις άλλες από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας µέχρι την 1 /1/2010 Άλλες απαλλαγές (ο ελάχιστος συντελεστής ΕΕ εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο καύσιµο) Μάλτα: µείωση του φόρου µέχρι τις 31/12/2006 για καύσιµα που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής Λετονία: µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές και φοροαπαλλαγές µέχρι τις 31/12/2006 για ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιούνται σε επιβατικά οχήµατα δηµόσιων µεταφορών σε τοπικό επίπεδο. Πολωνία: µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές και φοροαπαλλαγές για ορισµένα καύσιµα (που χρησιµοποιούνται για αεροπορικούς κινητήρες, ναυτικούς κινητήρες, και κινητήρες θαλάσσης) µέχρι τις 31/12/

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2003 L 283/51 Ο ΗΓΙΑ 2003/96/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Νίκος Καραβίτης Γιώργος Μανιάτης Σβέτοσλαβ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2012 COM(2012) 756 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ενίσχυση της Ενιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/42 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάµε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2006) 848 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Οι ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ Προσωρινό

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας {SEC(2005) 1571}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας {SEC(2005) 1571} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.12.2005 COM(2005) 627 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας {SEC(2005) 1571} EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2003 COM(2003) 522 τελικό 2003/0205 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5 3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PROCURA + ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.5.2011 που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα