ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Αναστασόπουλος Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος) 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2229/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 56 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 6642/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Εχοντας υπόψη:

2 1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α 222/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση & την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 4. Το αριθμ.πρωτ.1265/ έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης της ΠΕ Λάρισας, με αίτημα την καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5. Την αρ.πρωτ.713/ , απόφαση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για έλεγχο, απόσυρση και καταστροφή μηχανογραφικού υλικού 6. Το γεγονός ότι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υπάρχει μεγάλος όγκος ηλεκτρονικού εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας που δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ή επισκευαστεί και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από τις Υπηρεσίες μας ή κάποιο άλλο φορέα. Εισηγούμαστε Την έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που κρίθηκε πως δεν είναι δυνατή η λειτουργία του και η επισκευή του, από την αρμόδια επιτροπή απόσυρσης και καταστροφής υλικού, που έχει ορισθεί με την αρ. 713/ , απόφαση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης. Η καταστροφή-ανακύκλωση, θα γίνει από την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η οποία εξειδικεύεται στην καταστροφή-ανακύκλωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, σύμφωνα και με το αρ.πρωτ.οικ.1722/ , έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η ανωτέρω διαδικασία, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Ο εξοπλισμός προς καταστροφή καταγράφεται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

3 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Κεντρική Μονάδα Η/Υ (Β1) 2. Κεντρική Μονάδα Η/Υ Κεντρική Μονάδα Η/Υ (Β1) (Β1) (Λ2) (Β1) Φεβρ Δ.Π.Α (Β1) (Λ9) (Β1) 11. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (11 Ανακύκλωση) Φεβρ Δ.Π.Α (Β1) Φεβρ Δ.Π.Α Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (16 Ανακύκλωση) Φεβρ Δ.Κ.Τ.Κ Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (17 Ανακύκλωση) Φεβρ Δ.Κ.Τ Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (18 Ανακύκλωση Φεβρ Δ.Κ.Τ UPS 4605 (B21) Φεβρ Δ.Π.Α UPS Φεβρ Δ.Π.Α (B9) Φεβρ Δ.Ο.Υ (Β7) 20. Φεβρ Δ.Τ.Π (Γ3) Φεβρ Δ.Ο.Υ Οθόνη Η/Υ 4629 (Β3) Φεβρ Δ.Τ.Π Οθόνη Η/Υ 4692 (Β3) Φεβρ.2011 Δ.Τ.Π Οθόνη Η/Υ 5742 (Β3) Φεβρ.2011 Δ.Τ.Π Οθόνη Η/Υ (2 Ανακύκλωση) Δ.Π.Σ 26. Οθόνη Η/Υ(3 Ανακύκλωση) Φεβρ Δ.Τ.Υ Οθόνη Η/Υ (4 Ανακύκλωση) 16/3/2010 Δ.Π.Σ. 28. Οθόνη Η/Υ (6 Ανακύκλωση) 17/3/2010 Δ.Π.Σ. 29. Οθόνη Η/Υ (7 Ανακύκλωση) 16/3/2010 Δ.Π.Σ. 30. Εκτυπωτής Εpson EPL N (B7) Εκτυπωτής ΗΡ 3942 (Β9) Εκτυπωτής ΟΚΙ (Ανακύκλωση) 17/3/2010 Δ.Π.Σ. 33. Εκτυπωτής 3750 (Β6) Φεβρ Δ.Τ.Υ Εκτυπωτής ΗΡ Φεβρ Δ.Τ.Υ Εκτυπωτής FAX 4685 (Γ3) Εκτυπωτής ΗΡ 5743 (Β7) Φεβρ Δ.Τ.Π Εκτυπωτής ΗΡ Φεβρ Δ.Τ.Υ Εκτυπωτής HP Laserjet (B8) 39. Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α 41. Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α. 42. Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α. 43. Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α FAX Φεβρ Δ.Α.Α FAX Φεβρ Δ.Α.Α Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 2562 (B1) 47. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ Φεβρ Δ.Α.Α Εκτυπωτής 2402 (Β6) 49. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 547 (Β1) 50. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ Φεβρ Δ.Α.Α Οθόνη Η/Υ Φεβρ Δ.Α.Α Εκτυπωτής Φεβρ Δ.Α.Α Κεντρ. Μονάδα Η/Υ Φεβρ Δ.Κ.Τ.Τ Κεντρ. Μονάδα Η/Υ Φεβρ Δ.Τ.Υ Εκτυπωτής 5137 (Β7)

4 56. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 1180 (B1) 57. Εκτυπωτής 1184 (Β8) 58. Οθόνη Η/Υ 5723 (Β2) Φεβρ Γ.Π Μετρητής Γραμμάτων (Συσκευή) Φεβρ Δ.Δ.Υ.-184 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΑΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α/Α 1. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (1 Ανακύκλωση) 2. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (2 Ανακύκλωση) 3. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (3 Ανακύκλωση) 4. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (4 Ανακύκλωση) 5. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (5 Ανακύκλωση) 6. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (6 Ανακύκλωση) 7. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (7 Ανακύκλωση) 8. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (8 Ανακύκλωση) 9. Κεντ. Μονάδα Η/Υ (9 Ανακύκλωση) 10. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (10 Ανακύκλωση) 11. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (12 Ανακύκλωση) 12. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (13 Ανακύκλωση) 13. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (14 Ανακύκλωση) 14. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ (15 Ανακύκλωση) 15. UPS 16. Οθόνη Η/Υ (1 Ανακύκλωση) 17. Οθόνη Η/Υ (4 Ανακύκλωση) 18. Εκτυπωτής ΗΡ Deskjet Εκτυπωτής ΗΡ Deskjet 710c 20. Εκτυπωτής 21. Εκτυπωτής 22. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 23. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 24. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 25. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 26. Εκτυπωτής 27. Εκτυπωτής 28. Εκτυπωτής 29. Εκτυπωτής 30. Εκτυπωτής 31. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 32. UPS 33. Οθόνη Η/Υ 34. Οθόνη Η/Υ 35. Οθόνη Η/Υ 36. Οθόνη Η/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ή ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

5 37. Οθόνη Η/Υ 38. Οθόνη Η/Υ 39. Οθόνη Η/Υ 40. UPS 41. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 42. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 43. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 44. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 45. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 46. Εκτυπωτής 47. Οθόνη Η/Υ 48. Οθόνη Η/Υ 49. Οθόνη Η/Υ 50. Οθόνη Η/Υ 51. Οθόνη Η/Υ 52. Οθόνη Η/Υ 53. Οθόνη Η/Υ 54. Οθόνη Η/Υ 55. Οθόνη Η/Υ 56. Εκτυπωτής 57. Εκτυπωτής 58. FAX 59. Οθόνη Η/Υ 60. Οθόνη Η/Υ 61. Οθόνη Η/Υ 62. Εκτυπωτής 63. Εκτυπωτής 64. Κεντρ. Μονάδα Η/Υ 65. FAX Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που κρίθηκε πως δεν είναι δυνατή η λειτουργία

6 του και η επισκευή του, από την αρμόδια επιτροπή απόσυρσης και καταστροφής υλικού, που έχει ορισθεί με την αρ. 713/ , απόφαση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης. Η καταστροφή-ανακύκλωση, θα γίνει από την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η οποία εξειδικεύεται στην καταστροφή-ανακύκλωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, σύμφωνα και με το αρ.πρωτ.οικ.1722/ , έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η ανωτέρω διαδικασία, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Ο εξοπλισμός προς καταστροφή καταγράφεται αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1233 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 27/11/2013 Αναστασόπουλος Αντώνιος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013 ΘΕΜΑ: 47 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα