1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013, 87(Ι) 2013,102(I) 2013,141(Ι)2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) of (I) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (I) of (I) of (I) of (I) of (I) of (I) of (Ι) of (I) of (Ι) of 2013 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του εν λόγω Νόμου. ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του Πεδίο εφαρμογής. 2. Οι πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του Νόμου. 1

2 Σκοπός. 3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι: (α) Η διασφάλιση της συνετής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις οικονομικές καταστάσεις που παράγονται από τα ΑΠΙ. (β) ο καθορισμός διαδικασιών εντοπισμού, αξιολόγησης και επιμέτρησης της απομείωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και των δημοσιοποιήσεων των πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης και της ανάλυσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ΑΠΙ. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των προνοιών της υποπαραγράφου (1), η παρούσα Οδηγία έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι: (α) Όλα τα ΑΠΙ διαθέτουν επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. (β) όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται πρόβλεψη αναγνωρίζονται έγκαιρα και σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη. (γ) στην περίπτωση συλλογικής απομείωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, διενεργείται πρόβλεψη με τη χρήση κατάλληλων πιθανοτήτων αθέτησης (probabilities of default) και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). (δ) τα ΑΠΙ δημοσιοποιούν στις οικονομικές τους καταστάσεις επαρκή στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου καθώς και της πολιτικής και του ύψους των προβλέψεών τους. Ερμηνεία. 4. (1) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ερμηνειών που περιλαμβάνονται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΑΠΙ" περιλαμβάνει τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των 2

3 περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, , σ. 1. συνδεδεμένα πρόσωπα σημαίνει τα πρόσωπα που αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013 Νόμων και ομάδα συνδεδεμένων πελατών όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. πιστωτική διευκόλυνση σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή τη συμμετοχή σε αξίες που εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού ΑΠΙ σε σχέση με το πρόσωπο αυτό. αρχικό πραγματικό επιτόκιο σε σχέση με πιστωτική διευκόλυνση σημαίνει το αρχικό επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με το δανειολήπτη κατά τη χορήγηση της πιστωτικής διευκόλυνσης. Στην περίπτωση πιστωτικής διευκόλυνσης με κυμαινόμενο επιτόκιο, το αρχικό πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται με αναφορά στο αρχικό περιθώριο 3

4 και το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο. (2) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε ΑΠΙ, ο όρος, περιλαμβάνει και πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του Πολιτική και διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 5. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να έχουν καθορισμένες και καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων ανάλογες με τη φύση και την πολυπλοκότητα του κάθε ΑΠΙ σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. (2) Οι πολιτικές απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων καθορίζονται με βάση συντηρητικές παραδοχές και πρέπει να εξετάζονται, να εγκρίνονται και να αναθεωρούνται σε τακτική βάση από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ. Οι πολιτικές απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ζημιές από πελάτες με προβλήματα στην αποπληρωμή του δανεισμού τους και πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το ΑΠΙ να αντανακλώνται στον υπολογισμό των προβλέψεων. (3) Οι διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων των ΑΠΙ καθορίζονται από τη γενική διεύθυνση του ΑΠΙ, είναι καθαρά διατυπωμένες, και διασφαλίζουν συμμόρφωση με την εγκριθείσα από το διοικητικό όργανο πολιτική προβλέψεων του ΑΠΙ καθώς και με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. (4) Η μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης του ΑΠΙ οφείλει να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας και να περιλαμβάνει τα ευρήματά της στην ετήσια έκθεσή της που υποβάλλεται στο διοικητικό όργανο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 4

5 του Πλαισίου Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών Οδηγιών του 2006 έως του ΜΕΡΟΣ III - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Διενέργεια αξιολόγησης απομείωσης. 6. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 (ΔΛΠ 39), κατά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς πρέπει να εξετάζεται από το ΑΠΙ η ύπαρξη αντικειμενικών ενδείξεων ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Το ΑΠΙ οφείλει να διενεργεί την αξιολόγηση αυτή τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση. Ζημιές απομείωσης υφίστανται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης που προκύπτουν από ένα ή περισσότερα γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου. Τέτοια γεγονότα ένδειξης απομείωσης θα πρέπει να έχουν επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές των πιστωτικών διευκολύνσεων και θα πρέπει να μπορούν να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Γεγονότα ένδειξης απομείωσης. 7. (1) Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη αντικειμενικών ενδείξεων απομείωσης, τα ΑΠΙ οφείλουν να προσδιορίσουν εκείνα τα γεγονότα που θεωρούνται ως ένδειξη απομείωσης. Τα γεγονότα πρέπει να προσδιοριστούν με συντηρητικό τρόπο και να είναι κατάλληλα για κάθε κατηγορία πιστωτικής διευκόλυνσης. Τα γεγονότα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες και να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση της πιστωτικής διευκόλυνσης που έχει απομειωθεί. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα (2) Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα δύνανται να θεωρηθούν ως ένδειξη απομείωσης: (α) Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν ταξινομηθεί ως μη 5

6 Τρίτο (Ι), (Κ.Δ.Π. 252/2013) (Κ.Δ.Π. 321/2013) εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με την περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του (β) ρυθμισμένες χορηγήσεις που περιλαμβάνονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με την Οδηγία που αναφέρεται στο πιο πάνω σημείο. (γ) σημαντική και διαρκής μείωση στα συνολικά εισοδήματα / μελλοντικές ταμειακές ροές του οφειλέτη. (δ) εμφανής επιδείνωση της ικανότητας εξυπηρέτησης δανεισμού του οφειλέτη. (ε) σημαντική μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων. (στ) πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες έχει εν μέρει σχηματιστεί πρόβλεψη. (ζ) πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν εν μέρει διαγραφεί. (η) πιστωτικές διευκολύνσεις με εσωτερική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας που αντιπροσωπεύει ψηλό πιστωτικό κίνδυνο. (θ) πιστωτικές διευκολύνσεις με σημαντική επιδείνωση στην εσωτερική διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. (ι) πιστωτικές διευκολύνσεις των οποίων η ανανέωση εκκρεμεί, παραβιάζοντας τη σχετική πιστοδοτική πολιτική του ΑΠΙ. Νοείται ότι ένα γεγονός από μόνο του ενδέχεται να μην αποτελεί ένδειξη απομείωσης και η απουσία συγκεκριμένου γεγονότος δεν αποκλείει την ύπαρξη απομείωσης. (3) (α) Πέραν των γεγονότων ένδειξης απομείωσης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2), τα ΑΠΙ οφείλουν να εξετάζουν την ύπαρξη μακροοικονομικών ενδείξεων, οι οποίες επηρεάζουν τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές των δανειοληπτών. (β) Οι μακροοικονομικές ενδείξεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 6

7 ακόλουθα: (i) Τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του δανειολήπτη με αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα αποπληρωμής του. (ii) (iii) αύξηση στα επίπεδα ανεργίας. μείωση στις τιμές των ακινήτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι εταιρείες ανάπτυξης γης, καθώς και την εξασφαλιστική αξία των ενυπόθηκων ακινήτων για όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών. (iv) άλλες δυσμενείς μεταβολές στις συνθήκες της οικονομίας γενικά. (4) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καθορίσουν επιπρόσθετα γεγονότα ένδειξης απομείωσης για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για κάθε ΑΠΙ. Ενδεικτικά, δύνανται να καθοριστούν γεγονότα για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του ΑΠΙ και γεγονότα για το χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων του ΑΠΙ, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν μείωση στη ζήτηση, σημάδια υπερπροσφοράς ή / και μείωση των τιμών. Πιστωτικές διευκολύνσεις με γεγονός ένδειξης απομείωσης. 8. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς διαδικασίες και να διασφαλίζουν ότι όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης για απομείωση αναγνωρίζονται και αξιολογούνται εγκαίρως. (2) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καθορίσουν όριο πέραν του οποίου όλοι οι δανειολήπτες και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης αξιολογούνται σε ατομική βάση για σκοπούς επιμέτρησης και αναγνώρισης της απομείωσης. Το επίπεδο του ορίου, πρέπει να είναι ανάλογο με την επάρκεια και 7

8 την ακρίβεια του μοντέλου του ΑΠΙ για συλλογική απομείωση. Στην απουσία επαρκούς συστήματος, το όριο για αξιολόγηση σε ατομική βάση αναμένεται να είναι χαμηλό. Στα αρχικά στάδια εφαρμογής του μοντέλου για συλλογική απομείωση, αναμένεται να υιοθετηθεί χαμηλό όριο για αξιολόγηση σε ατομική βάση, το οποίο δύναται να αυξάνεται όταν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του μοντέλου είναι ικανοποιητική. (3) Οι πιστωτικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα κάτω από το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) και οι οποίες υπόκεινται σε αξιολόγηση απομείωσης, θα πρέπει να αξιολογούνται για σκοπούς επιμέτρησης και αναγνώρισης απομείωσης σε συλλογική βάση κάτω από κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Τα ΑΠΙ οφείλουν να δημιουργήσουν κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου των δανειοληπτών. Ρυθμίσεις πιστωτικών διευκολύνσεων. 9. Τα ΑΠΙ οφείλουν να αξιολογούν ενδελεχώς τις πιστωτικές διευκολύνσεις όπου το γεγονός ένδειξης απομείωσης είναι η ύπαρξη ρύθμισης του δανεισμού και ιδιαίτερα τις πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν καταταχθεί ως μη εξυπηρετούμενες / ρυθμισμένες σύμφωνα με την περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του Οι πιστωτικές διευκολύνσεις αυτές πρέπει να εξετάζονται για την ανάγκη διενέργειας πρόβλεψης και οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που θα λάβει υπόψη το ΑΠΙ πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς. Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη, πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατάλληλη κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς συλλογικής απομείωσης σύμφωνα με την παράγραφο 10.(2). Πιστωτικές διευκολύνσεις που εξετάζονται σε συλλογική βάση. 10. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να κατατάξουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί σε ατομική βάση σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που 8

9 παρουσιάζουν, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται για επιμέτρηση και αναγνώριση απομείωσης σε συλλογική βάση. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για ταξινόμηση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε διάφορες κατηγορίες: (α) Είδος πιστωτικής διευκόλυνσης. (β) είδος εξασφάλισης. (γ) ποσοστό δανείου προς αγοραία αξία ενυπόθηκου ακινήτου (loan to value ratio). (δ) απασχόληση / εργασία. (ε) ημέρες σε καθυστέρηση. (στ) κλάδος δραστηριοποίησης. (ζ) ρυθμισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. (η) πιστωτικές διευκολύνσεις που είχαν καταταχθεί ως μη εξυπηρετούμενες αλλά πλέον κατατάσσονται ως εξυπηρετούμενες. (2) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση, αλλά για τις οποίες δεν κατακρατήθηκε πρόβλεψη πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου με σκοπό τη συλλογική αξιολόγησή τους για απομείωση. Μεγάλες πιστωτικές διευκολύνσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις σε συνδεδεμένα μέρη. 11. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 7 και 8 της παρούσας Οδηγίας, οι ακόλουθες πιστωτικές διευκολύνσεις πρέπει να εξετάζονται για απομείωση σε ατομική βάση: (α) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις σε ομάδες συνδεδεμένων προσώπων, οι οποίες υπερβαίνουν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών του ΑΠΙ. (β) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις προς : (i) Μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. 9

10 (ii) μέλη του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα. (iii) διευθυντές του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση των πιστωτικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, διαπιστωθεί ότι η αποπληρωμή τους είναι αμφίβολη, πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων του Μέρους ΙV της παρούσας Οδηγίας για την επιμέτρηση της απομείωσης. ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ Επιμέτρηση απομείωσης. 12. Το ποσό της απομείωσης θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της πιστωτικής διευκόλυνσης και της παρούσας αξίας των εκτιμωμένων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν αναμενόμενες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες των δανειοληπτών, άλλες αναμενόμενες ροές καθώς και τις εισπράξεις από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, όπου εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, στις ταμειακές ροές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναμενόμενες ταμειακές εκροές που προκύπτουν από υφιστάμενες εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτών των ταμειακών ροών θα πρέπει να εκτιμάται συντηρητικά από το ΑΠΙ. Εξασφαλίσεις σε ακίνητα. 13. (1) Στις περιπτώσεις όπου οι αναμενόμενες ταμειακές ροές αφορούν την εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου, το αναμενόμενο ποσό είσπραξης κατά την εκποίηση θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη τιμή διάθεσης του ακινήτου μείον οποιοδήποτε κόστος πώλησης, φόρους ή άλλα έξοδα και έξοδα συντήρησης που θα έχει το ΑΠΙ σε σχέση με την ανάκτηση και τη διάθεση του ακινήτου. (2) Για κάθε πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογείται σε ατομική βάση, 10

11 το ΑΠΙ οφείλει να καθορίσει την αναμενόμενη χρονική στιγμή πώλησης του ακινήτου βάσει εύλογων παραδοχών και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. (3) Η αγοραία αξία των ενυπόθηκων ακινήτων θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Ως ελάχιστο, τα ΑΠΙ οφείλουν να επανεκτιμούν τα ακίνητα που κατέχουν ως εξασφάλιση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 208 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. (4) Για σκοπούς υπολογισμού των εκτιμωμένων εισροών από την εκποίηση του ακινήτου, τα ΑΠΙ χρησιμοποιούν προβλέψεις των τιμών ακινήτων για κάθε είδος ακινήτου που κατέχουν ως εξασφάλιση. Οι προβλέψεις των τιμών των ακινήτων μπορούν να διενεργούνται εσωτερικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΑΠΙ ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα ακίνητα πρέπει να κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με το είδος, τη χρήση και την τοποθεσία. Οι προβλέψεις των τιμών για κάθε είδος ακινήτου πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται, τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις απόψεις επαγγελματιών εκτιμητών και τον ιστορικό δείκτη τιμών ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας. Οι προβλέψεις των τιμών ακινήτων που πραγματοποιεί το ΑΠΙ αποτελούν τη βάση για την εξακρίβωση της ρευστοποιήσιμης αξίας του ακινήτου για σκοπούς επιμέτρησης της απομείωσης. (5) Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την εκποίηση ακινήτου, τα ΑΠΙ οφείλουν να χρησιμοποιούν συντηρητικές παραδοχές και να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13 σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Ειδικότερα, τα ΑΠΙ 11

12 οφείλουν: (α) Να υπολογίζουν το ρεαλιστικό χρόνο εκποίησης των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εκποιήσεις υποθηκευμένων ακινήτων. (β) να βεβαιώνονται ότι η εκτιμωμένη αγοραία αξία του ακινήτου κατά την εκποίηση δεν θα είναι υψηλότερη από την τρέχουσα αγοραία αξία του ακινήτου. (γ) να βεβαιώνονται ότι τα εισοδήματα από τα ακίνητα που υπάρχουν ως εξασφάλιση δεν παρουσιάζονται αυξημένα πέραν των τρέχοντων επιπέδων, εκτός αν η αύξηση προκύπτει από ισχύουσα συμφωνία. Επιπλέον, το τρέχον εισόδημα από ακίνητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ροών βάσει των αναμενόμενων οικονομικών συνθηκών. Για παράδειγμα, δεν ενδείκνυται η υιοθέτηση σταθερού ύψους ενοικίου σε συνθήκες ύφεσης της οικονομίας, όπου τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα αυξάνονται δημιουργώντας πίεση προς τα κάτω στις τιμές των ακινήτων. (δ) να βεβαιώνονται ότι τα ακίνητα αποτιμούνται με βάση την υφιστάμενη χρήση. Τυχόν προοπτική για μελλοντική αναδιαμόρφωση / εναλλακτική χρήση με πιθανή αύξηση της αξίας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επιμέτρηση απομείωσης για πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται σε ατομική βάση. 14. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διατηρούν όλα τα δικαιολογητικά για κάθε πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογήθηκε σε ατομική βάση. Για κάθε πιστωτική διευκόλυνση πρέπει να υπάρχει συνοπτική ανάλυση του ποσού της απομείωσης που προκύπτει, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) Το είδος του γεγονότος ένδειξης απομείωσης. (β) την αξία που δίνεται στις εξασφαλίσεις (βάσει των σχετικών προβλέψεων των τιμών ακινήτων στην περίπτωση ενυπόθηκου ακινήτου), μείον τα έξοδα πώλησης. 12

13 (γ) τον αναμενόμενο χρόνο εκποίησης. (δ) τους συντελεστές προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκαν. (ε) τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τις προβλέψεις των ταμειακών ροών. (στ) τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των λοιπών ταμειακών ροών που λήφθηκαν υπόψη. (2) Όλες οι συστάσεις για διενέργεια ή μη πρόβλεψης για πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται σε ατομική βάση γίνονται από τον υπεύθυνο λειτουργό για την παρακολούθηση του δανειολήπτη, ο οποίος αιτιολογεί τις ταμειακές ροές που υιοθετήθηκαν. Οι συστάσεις υποβάλλονται στη μονάδα διαχείρισης κινδύνων του ΑΠΙ, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του σχηματισμού προβλέψεων. Οι συστάσεις για διενέργεια πρόβλεψης υποβάλλονται για έγκριση από τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων σε επιτροπή προβλέψεων του ΑΠΙ, η οποία αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα αρμόδια μέλη της διεύθυνσης του ΑΠΙ και διαβιβάζονται ακολούθως προς το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ για τελική έγκριση. (3) Το ποσό της απομείωσης για πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογήθηκε σε ατομική βάση πρέπει να αιτιολογείται βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών και τα δικαιολογητικά έγγραφα να φυλάσσονται για σχετική αναφορά. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν κατακρατήθηκε πρόβλεψη, θα αποτελούν μέρος της αξιολόγησης για απομείωση σε συλλογική βάση. Συλλογική απομείωση. 15. (1) Το ποσό των μελλοντικών ταμειακών ροών για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων υπολογίζεται με βάση την ιστορική εμπειρία ζημιών από πιστωτικές διευκολύνσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα ΑΠΙ οφείλουν να υπολογίζουν την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (probabilities of default) για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ιστορική εμπειρία 13

14 ζημιών από κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες. (2) Τα ΑΠΙ εφαρμόζουν κατάλληλα μοντέλα για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επιμέτρηση της συλλογικής απομείωσης. Τέτοια μοντέλα θα πρέπει να βασίζονται σε συντηρητικές και τεκμηριωμένες παραδοχές. (3) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα μοντέλα για την επιμέτρηση της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default) με βάση το είδος των εξασφαλίσεων, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διαδικασία εκποίησης και του χρόνου όλων των αναμενόμενων ταμειακών ροών. Σε περίπτωση απουσίας ενός επαρκούς μοντέλου για την επιμέτρηση της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης, τα ΑΠΙ μπορούν να χρησιμοποιούν, για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, την τιμή της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης των πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση. Τα ΑΠΙ πρέπει να αξιολογούν την εφαρμογή της τιμής αυτής σε κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου πιστωτικών διευκολύνσεων σε κάθε κατηγορία. (4) Οι μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, εξαιρουμένων των ρυθμισμένων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων με καθυστερήσεις μέχρι τις ενενήντα (90) ημέρες, όπως ορίζονται στην περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του 2013, θεωρούνται ότι έχουν υποστεί απομείωση. Τα ΑΠΙ οφείλουν να κατατάξουν τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί σε ατομική βάση σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 11 σε κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, ώστε να σχηματιστεί για αυτά πρόβλεψη σε συλλογική βάση. Σε κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης. Για τον υπολογισμό των 14

15 συντελεστών ζημιάς για μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, τα ΑΠΙ λαμβάνουν υπόψη ότι ο συντελεστής ζημιάς για μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις είναι ψηλότερος από το συντελεστή ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης για εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Συνεπώς, ο συντελεστής ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης για τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό. Οι συντελεστές ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης που εφαρμόζονται πρέπει να αναθεωρούνται από το ΑΠΙ σε κάθε τακτική εξέταση των πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση. (5) Τα ΑΠΙ οφείλουν να αναλύουν περαιτέρω τις ρυθμισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος της ρύθμισης και το βαθμό συμμόρφωσης με το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής. Οι κατάλληλοι συντελεστές πιθανότητας αθέτησης και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά μετατροπής τους σε εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. (6) Για όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, πρέπει να σχηματίζεται πρόβλεψη σε συλλογική βάση με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών πιθανότητας αθέτησης και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης. Ειδικότερα, για τις πιστωτικές διευκολύνσεις που ταξινομούνται ως εξυπηρετούμενες μη ρυθμισμένες, η πρόβλεψη πρέπει να υπολογίζεται με βάση την πιθανότητα των πιστωτικών διευκολύνσεων να καταταχθούν ως μη εξυπηρετούμενες σε καθορισμένη χρονική περίοδο ("emergence period"). Η περίοδος αυτή υποδεικνύει κατά προσέγγιση το χρόνο που απαιτείται για να αναγνωριστεί ότι μια εξυπηρετούμενη πιστωτική διευκόλυνση έχει μετατραπεί σε μη εξυπηρετούμενη και κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πρόβλεψη. Τα ΑΠΙ οφείλουν να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν για τον καθορισμό της περιόδου αυτής για κάθε 15

16 χαρτοφυλάκιο. Για τον καθορισμό των προβλέψεων χρησιμοποιείται κατάλληλα συντηρητική περίοδος. Οι περίοδοι αυτές δύνανται να διαφέρουν ανάλογα με την πιστωτική διευκόλυνση και να επηρεάζονται από τη συχνότητα αναθεώρησης όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων του ΑΠΙ. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί αναπροσαρμογές στις περιόδους όπου κριθεί αναγκαίο. (7) Τα ΑΠΙ υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τακτικής εξέτασης των πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση, τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων που υπόκειται σε συλλογική απομείωση: (α) Τους συντελεστές πιθανότητας αθέτησης που υιοθετήθηκαν και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. (β) τους συντελεστές ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης που υιοθετήθηκαν και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. (γ) τα ποσοστά που υιοθετήθηκαν για μετατροπή μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων σε εξυπηρετούμενες (cured rates) και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. ΜΕΡΟΣ V ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Αναγνώριση εσόδων. 16. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από το μέρος της πιστωτικής διευκόλυνσης που δεν έχει απομειωθεί αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης. Το ίδιο ισχύει και για τις πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται για απομείωση σε συλλογική βάση. 16

17 ΜΕΡΟΣ VI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Λογιστικός χειρισμός περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν για διακανονισμό οφειλών. 17. Η ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν για εξόφληση οφειλής κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ, πρέπει να γίνεται με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 2, ΔΛΠ 40) και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 12 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (αρ. 4) του 2013, το οποίο προνοεί εκποίηση του αποκτηθέντος ακινήτου εντός περιόδου τριών (3) ετών. Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 40, θα πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς αποτίμησής τους η μέθοδος του κόστους. Κατά τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, τα ΑΠΙ οφείλουν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές, οι οποίοι θα ακολουθούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. ΜΕΡΟΣ VII ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Πολιτική διαγραφής πιστωτικών διευκολύνσεων 18. Τα ΑΠΙ οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή πολιτική για τη διαγραφή πιστωτικών διευκολύνσεων, η οποία να διασφαλίζει την έγκαιρη λογιστική διαγραφή των πιστωτικών διευκολύνσεων, όπου δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική προοπτική ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, οφείλουν να υιοθετηθούν επαρκείς διαδικασίες για τον καθορισμό των ορίων έγκρισης λογιστικών διαγραφών πιστωτικών διευκολύνσεων. Τερματισμός προσπαθειών για είσπραξη οφειλών 19. Η λογιστική διαγραφή της πιστωτικής διευκόλυνσης δεν συνεπάγεται ότι το ΑΠΙ τερματίζει τις προσπάθειές του για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, οι οποίες δύνανται να τερματίζονται μόνο όταν το κόστος ανάκτησης υπερβαίνει το αναμενόμενο ποσό που θα ανακτηθεί. 17

18 ΜΕΡΟΣ VIII ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις 20. (1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 7, τα ΑΠΙ οφείλουν να παρέχουν επαρκείς δημοσιοποιήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις, έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν ορθά τη φύση και την έκταση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα ΑΠΙ καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. (2) Χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 και του Μέρους 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα ΑΠΙ οφείλουν να δημοσιοποιούν, ως μέρος των οικονομικών τους καταστάσεων, τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) Ανάλυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τη συναλλακτική συμπεριφορά του δανεισμού, ως ο συνημμένος Πίνακας Α. Ο πίνακας αυτός θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΑΠΙ σε εξαμηνιαία βάση. (β) ανάλυση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και του ύψους της απομείωσης ανάλογα με το χρόνο χορήγησης των πιστωτικών διευκολύνσεων (vintage analysis), ως ο συνημμένος Πίνακας Β. (γ) λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών του ΑΠΙ για αξιολόγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση σε ατομική και σε συλλογική βάση, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) τα γεγονότα που απομείωσης. καθορίζονται από το ΑΠΙ ως ένδειξη (ii) τη διαδικασία και το όριο που τέθηκε για αξιολόγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε ατομική βάση. (iii) τις παραδοχές του ΑΠΙ για τον υπολογισμό της αξίας που αποδίδεται στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στις εξασφαλίσεις. 18

19 (iv) τη διαδικασία συλλογικής αξιολόγησης πιστωτικών διευκολύνσεων, επεξηγώντας τη μεθοδολογία εκτίμησης των συντελεστών πιθανότητας αθέτησης και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης που χρησιμοποιούνται για κάθε ξεχωριστή κατηγορία των πιστωτικών διευκολύνσεων. (δ) τη συνολική λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανακτηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, καθώς και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν και το ποσό αυτών που εκποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς. ΜΕΡΟΣ IX - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Έναρξη ισχύος. 21. (1) Οι πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος (3) Τα ΑΠΙ οφείλουν να υποβάλουν στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014, λεπτομερές σχέδιο δράσης για πλήρη συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες της Οδηγίας κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.3.2018 L 67/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 1731 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4964, 16.9.2016 Αριθμός 259 Κ.Π.Π. 259/2016 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 Οδηγία που Τροποποιεί την Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 86(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015

Αριθμός 86(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 86(Ι)/2018 Αρ. 4664, 13.7.2018 Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών Αρ.Μ.ΑΕ 30539/70/Β/94/06 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 77122427000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε.

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Διαχειριστική Χρήση 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου Αρ.9 Τρίτη, 30/7/2013 Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εξέδωσε σήμερα το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή»), είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόµος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.6.2017 31.12.2017 Κ-Μ GROUP FINANCE Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Πανταζή 76 - Ηλιούϖολη Αριθµός µητρώου ΓΕ.ΜΗ. 142774203000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΜΕΡΟΣ Α - Οικονομικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους καταναλωτές 1. Οικονομικές πληροφορίες Κατά τη διαδικασία χορήγησης συμβάσεων πίστωσης στα πλαίσια του παρόντος Νόμου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016]

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] 2016 ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 42055906000 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 094519910 Δ0Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο Τι είναι απαίτηση Ποια είναι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Πως διακρίνονται οι απαιτήσεις Πιστωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.3.2018 L 82/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/498 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση ΠΑΝΔΩΡΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129491747000 Α.Φ.Μ. 800562810 - ΑΠΟΣΤ. ΛΟΥΚΑ 17 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2017-4η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Σκοπός & εφαρμογή Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 800502118 Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 26 Ιουλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, 23.12.2016 Ν. 135(Ι)/2016 135(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Αριθμός 1 του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:Β.ΠΑΥΛΟΥ 2 Α ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2017

ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:Β.ΠΑΥΛΟΥ 2 Α ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2017 ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:Β.ΠΑΥΛΟΥ 2 Α ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123108799000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2017 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2017) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.1.1: Ισολογισμός-Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 12 η Εταιρική χρήση (1/1/2016 31/12/2016) Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Α.Φ.Μ.: 095575978 Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Έτη: 2014-2015 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00 Λοιπός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. β) Α.Ε. γ) 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 δ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΛΑΡΙΣΑ, ε) Αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 026525240000 στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2018

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2018 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 6 Ιουνίου Με στοιχεία Μαρτίου, το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 1 μειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67/8 9.3.2018 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/345 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων Ε.Κ. και Τ.τ.Ε. Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών για την έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο από τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 998382516 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα