1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013, 87(Ι) 2013,102(I) 2013,141(Ι)2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) of (I) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (Ι) of (I) of (I) of (I) of (I) of (I) of (I) of (Ι) of (I) of (Ι) of 2013 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του εν λόγω Νόμου. ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του Πεδίο εφαρμογής. 2. Οι πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του Νόμου. 1

2 Σκοπός. 3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι: (α) Η διασφάλιση της συνετής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις οικονομικές καταστάσεις που παράγονται από τα ΑΠΙ. (β) ο καθορισμός διαδικασιών εντοπισμού, αξιολόγησης και επιμέτρησης της απομείωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και των δημοσιοποιήσεων των πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης και της ανάλυσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ΑΠΙ. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των προνοιών της υποπαραγράφου (1), η παρούσα Οδηγία έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι: (α) Όλα τα ΑΠΙ διαθέτουν επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. (β) όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται πρόβλεψη αναγνωρίζονται έγκαιρα και σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη. (γ) στην περίπτωση συλλογικής απομείωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, διενεργείται πρόβλεψη με τη χρήση κατάλληλων πιθανοτήτων αθέτησης (probabilities of default) και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). (δ) τα ΑΠΙ δημοσιοποιούν στις οικονομικές τους καταστάσεις επαρκή στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου καθώς και της πολιτικής και του ύψους των προβλέψεών τους. Ερμηνεία. 4. (1) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ερμηνειών που περιλαμβάνονται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΑΠΙ" περιλαμβάνει τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των 2

3 περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, , σ. 1. συνδεδεμένα πρόσωπα σημαίνει τα πρόσωπα που αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013 Νόμων και ομάδα συνδεδεμένων πελατών όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. πιστωτική διευκόλυνση σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή τη συμμετοχή σε αξίες που εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού ΑΠΙ σε σχέση με το πρόσωπο αυτό. αρχικό πραγματικό επιτόκιο σε σχέση με πιστωτική διευκόλυνση σημαίνει το αρχικό επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με το δανειολήπτη κατά τη χορήγηση της πιστωτικής διευκόλυνσης. Στην περίπτωση πιστωτικής διευκόλυνσης με κυμαινόμενο επιτόκιο, το αρχικό πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται με αναφορά στο αρχικό περιθώριο 3

4 και το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο. (2) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε ΑΠΙ, ο όρος, περιλαμβάνει και πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του Πολιτική και διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 5. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να έχουν καθορισμένες και καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων ανάλογες με τη φύση και την πολυπλοκότητα του κάθε ΑΠΙ σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. (2) Οι πολιτικές απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων καθορίζονται με βάση συντηρητικές παραδοχές και πρέπει να εξετάζονται, να εγκρίνονται και να αναθεωρούνται σε τακτική βάση από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ. Οι πολιτικές απομείωσης δανείων και διενέργειας προβλέψεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ζημιές από πελάτες με προβλήματα στην αποπληρωμή του δανεισμού τους και πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το ΑΠΙ να αντανακλώνται στον υπολογισμό των προβλέψεων. (3) Οι διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων των ΑΠΙ καθορίζονται από τη γενική διεύθυνση του ΑΠΙ, είναι καθαρά διατυπωμένες, και διασφαλίζουν συμμόρφωση με την εγκριθείσα από το διοικητικό όργανο πολιτική προβλέψεων του ΑΠΙ καθώς και με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. (4) Η μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης του ΑΠΙ οφείλει να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας και να περιλαμβάνει τα ευρήματά της στην ετήσια έκθεσή της που υποβάλλεται στο διοικητικό όργανο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 4

5 του Πλαισίου Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών Οδηγιών του 2006 έως του ΜΕΡΟΣ III - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Διενέργεια αξιολόγησης απομείωσης. 6. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 (ΔΛΠ 39), κατά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς πρέπει να εξετάζεται από το ΑΠΙ η ύπαρξη αντικειμενικών ενδείξεων ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Το ΑΠΙ οφείλει να διενεργεί την αξιολόγηση αυτή τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση. Ζημιές απομείωσης υφίστανται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης που προκύπτουν από ένα ή περισσότερα γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου. Τέτοια γεγονότα ένδειξης απομείωσης θα πρέπει να έχουν επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές των πιστωτικών διευκολύνσεων και θα πρέπει να μπορούν να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Γεγονότα ένδειξης απομείωσης. 7. (1) Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη αντικειμενικών ενδείξεων απομείωσης, τα ΑΠΙ οφείλουν να προσδιορίσουν εκείνα τα γεγονότα που θεωρούνται ως ένδειξη απομείωσης. Τα γεγονότα πρέπει να προσδιοριστούν με συντηρητικό τρόπο και να είναι κατάλληλα για κάθε κατηγορία πιστωτικής διευκόλυνσης. Τα γεγονότα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες και να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση της πιστωτικής διευκόλυνσης που έχει απομειωθεί. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα (2) Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα δύνανται να θεωρηθούν ως ένδειξη απομείωσης: (α) Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν ταξινομηθεί ως μη 5

6 Τρίτο (Ι), (Κ.Δ.Π. 252/2013) (Κ.Δ.Π. 321/2013) εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με την περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του (β) ρυθμισμένες χορηγήσεις που περιλαμβάνονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με την Οδηγία που αναφέρεται στο πιο πάνω σημείο. (γ) σημαντική και διαρκής μείωση στα συνολικά εισοδήματα / μελλοντικές ταμειακές ροές του οφειλέτη. (δ) εμφανής επιδείνωση της ικανότητας εξυπηρέτησης δανεισμού του οφειλέτη. (ε) σημαντική μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων. (στ) πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες έχει εν μέρει σχηματιστεί πρόβλεψη. (ζ) πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν εν μέρει διαγραφεί. (η) πιστωτικές διευκολύνσεις με εσωτερική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας που αντιπροσωπεύει ψηλό πιστωτικό κίνδυνο. (θ) πιστωτικές διευκολύνσεις με σημαντική επιδείνωση στην εσωτερική διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. (ι) πιστωτικές διευκολύνσεις των οποίων η ανανέωση εκκρεμεί, παραβιάζοντας τη σχετική πιστοδοτική πολιτική του ΑΠΙ. Νοείται ότι ένα γεγονός από μόνο του ενδέχεται να μην αποτελεί ένδειξη απομείωσης και η απουσία συγκεκριμένου γεγονότος δεν αποκλείει την ύπαρξη απομείωσης. (3) (α) Πέραν των γεγονότων ένδειξης απομείωσης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2), τα ΑΠΙ οφείλουν να εξετάζουν την ύπαρξη μακροοικονομικών ενδείξεων, οι οποίες επηρεάζουν τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές των δανειοληπτών. (β) Οι μακροοικονομικές ενδείξεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 6

7 ακόλουθα: (i) Τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του δανειολήπτη με αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα αποπληρωμής του. (ii) (iii) αύξηση στα επίπεδα ανεργίας. μείωση στις τιμές των ακινήτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι εταιρείες ανάπτυξης γης, καθώς και την εξασφαλιστική αξία των ενυπόθηκων ακινήτων για όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών. (iv) άλλες δυσμενείς μεταβολές στις συνθήκες της οικονομίας γενικά. (4) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καθορίσουν επιπρόσθετα γεγονότα ένδειξης απομείωσης για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για κάθε ΑΠΙ. Ενδεικτικά, δύνανται να καθοριστούν γεγονότα για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του ΑΠΙ και γεγονότα για το χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων του ΑΠΙ, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν μείωση στη ζήτηση, σημάδια υπερπροσφοράς ή / και μείωση των τιμών. Πιστωτικές διευκολύνσεις με γεγονός ένδειξης απομείωσης. 8. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς διαδικασίες και να διασφαλίζουν ότι όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης για απομείωση αναγνωρίζονται και αξιολογούνται εγκαίρως. (2) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καθορίσουν όριο πέραν του οποίου όλοι οι δανειολήπτες και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης αξιολογούνται σε ατομική βάση για σκοπούς επιμέτρησης και αναγνώρισης της απομείωσης. Το επίπεδο του ορίου, πρέπει να είναι ανάλογο με την επάρκεια και 7

8 την ακρίβεια του μοντέλου του ΑΠΙ για συλλογική απομείωση. Στην απουσία επαρκούς συστήματος, το όριο για αξιολόγηση σε ατομική βάση αναμένεται να είναι χαμηλό. Στα αρχικά στάδια εφαρμογής του μοντέλου για συλλογική απομείωση, αναμένεται να υιοθετηθεί χαμηλό όριο για αξιολόγηση σε ατομική βάση, το οποίο δύναται να αυξάνεται όταν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του μοντέλου είναι ικανοποιητική. (3) Οι πιστωτικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα κάτω από το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) και οι οποίες υπόκεινται σε αξιολόγηση απομείωσης, θα πρέπει να αξιολογούνται για σκοπούς επιμέτρησης και αναγνώρισης απομείωσης σε συλλογική βάση κάτω από κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Τα ΑΠΙ οφείλουν να δημιουργήσουν κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου των δανειοληπτών. Ρυθμίσεις πιστωτικών διευκολύνσεων. 9. Τα ΑΠΙ οφείλουν να αξιολογούν ενδελεχώς τις πιστωτικές διευκολύνσεις όπου το γεγονός ένδειξης απομείωσης είναι η ύπαρξη ρύθμισης του δανεισμού και ιδιαίτερα τις πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν καταταχθεί ως μη εξυπηρετούμενες / ρυθμισμένες σύμφωνα με την περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του Οι πιστωτικές διευκολύνσεις αυτές πρέπει να εξετάζονται για την ανάγκη διενέργειας πρόβλεψης και οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που θα λάβει υπόψη το ΑΠΙ πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς. Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη, πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατάλληλη κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς συλλογικής απομείωσης σύμφωνα με την παράγραφο 10.(2). Πιστωτικές διευκολύνσεις που εξετάζονται σε συλλογική βάση. 10. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να κατατάξουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί σε ατομική βάση σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που 8

9 παρουσιάζουν, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται για επιμέτρηση και αναγνώριση απομείωσης σε συλλογική βάση. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για ταξινόμηση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε διάφορες κατηγορίες: (α) Είδος πιστωτικής διευκόλυνσης. (β) είδος εξασφάλισης. (γ) ποσοστό δανείου προς αγοραία αξία ενυπόθηκου ακινήτου (loan to value ratio). (δ) απασχόληση / εργασία. (ε) ημέρες σε καθυστέρηση. (στ) κλάδος δραστηριοποίησης. (ζ) ρυθμισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. (η) πιστωτικές διευκολύνσεις που είχαν καταταχθεί ως μη εξυπηρετούμενες αλλά πλέον κατατάσσονται ως εξυπηρετούμενες. (2) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση, αλλά για τις οποίες δεν κατακρατήθηκε πρόβλεψη πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου με σκοπό τη συλλογική αξιολόγησή τους για απομείωση. Μεγάλες πιστωτικές διευκολύνσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις σε συνδεδεμένα μέρη. 11. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 7 και 8 της παρούσας Οδηγίας, οι ακόλουθες πιστωτικές διευκολύνσεις πρέπει να εξετάζονται για απομείωση σε ατομική βάση: (α) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις σε ομάδες συνδεδεμένων προσώπων, οι οποίες υπερβαίνουν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών του ΑΠΙ. (β) Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις προς : (i) Μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. 9

10 (ii) μέλη του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα. (iii) διευθυντές του ΑΠΙ και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση των πιστωτικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, διαπιστωθεί ότι η αποπληρωμή τους είναι αμφίβολη, πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων του Μέρους ΙV της παρούσας Οδηγίας για την επιμέτρηση της απομείωσης. ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ Επιμέτρηση απομείωσης. 12. Το ποσό της απομείωσης θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της πιστωτικής διευκόλυνσης και της παρούσας αξίας των εκτιμωμένων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν αναμενόμενες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες των δανειοληπτών, άλλες αναμενόμενες ροές καθώς και τις εισπράξεις από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, όπου εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, στις ταμειακές ροές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναμενόμενες ταμειακές εκροές που προκύπτουν από υφιστάμενες εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτών των ταμειακών ροών θα πρέπει να εκτιμάται συντηρητικά από το ΑΠΙ. Εξασφαλίσεις σε ακίνητα. 13. (1) Στις περιπτώσεις όπου οι αναμενόμενες ταμειακές ροές αφορούν την εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου, το αναμενόμενο ποσό είσπραξης κατά την εκποίηση θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη τιμή διάθεσης του ακινήτου μείον οποιοδήποτε κόστος πώλησης, φόρους ή άλλα έξοδα και έξοδα συντήρησης που θα έχει το ΑΠΙ σε σχέση με την ανάκτηση και τη διάθεση του ακινήτου. (2) Για κάθε πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογείται σε ατομική βάση, 10

11 το ΑΠΙ οφείλει να καθορίσει την αναμενόμενη χρονική στιγμή πώλησης του ακινήτου βάσει εύλογων παραδοχών και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. (3) Η αγοραία αξία των ενυπόθηκων ακινήτων θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Ως ελάχιστο, τα ΑΠΙ οφείλουν να επανεκτιμούν τα ακίνητα που κατέχουν ως εξασφάλιση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 208 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. (4) Για σκοπούς υπολογισμού των εκτιμωμένων εισροών από την εκποίηση του ακινήτου, τα ΑΠΙ χρησιμοποιούν προβλέψεις των τιμών ακινήτων για κάθε είδος ακινήτου που κατέχουν ως εξασφάλιση. Οι προβλέψεις των τιμών των ακινήτων μπορούν να διενεργούνται εσωτερικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΑΠΙ ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα ακίνητα πρέπει να κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με το είδος, τη χρήση και την τοποθεσία. Οι προβλέψεις των τιμών για κάθε είδος ακινήτου πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται, τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις απόψεις επαγγελματιών εκτιμητών και τον ιστορικό δείκτη τιμών ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας. Οι προβλέψεις των τιμών ακινήτων που πραγματοποιεί το ΑΠΙ αποτελούν τη βάση για την εξακρίβωση της ρευστοποιήσιμης αξίας του ακινήτου για σκοπούς επιμέτρησης της απομείωσης. (5) Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την εκποίηση ακινήτου, τα ΑΠΙ οφείλουν να χρησιμοποιούν συντηρητικές παραδοχές και να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13 σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Ειδικότερα, τα ΑΠΙ 11

12 οφείλουν: (α) Να υπολογίζουν το ρεαλιστικό χρόνο εκποίησης των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εκποιήσεις υποθηκευμένων ακινήτων. (β) να βεβαιώνονται ότι η εκτιμωμένη αγοραία αξία του ακινήτου κατά την εκποίηση δεν θα είναι υψηλότερη από την τρέχουσα αγοραία αξία του ακινήτου. (γ) να βεβαιώνονται ότι τα εισοδήματα από τα ακίνητα που υπάρχουν ως εξασφάλιση δεν παρουσιάζονται αυξημένα πέραν των τρέχοντων επιπέδων, εκτός αν η αύξηση προκύπτει από ισχύουσα συμφωνία. Επιπλέον, το τρέχον εισόδημα από ακίνητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ροών βάσει των αναμενόμενων οικονομικών συνθηκών. Για παράδειγμα, δεν ενδείκνυται η υιοθέτηση σταθερού ύψους ενοικίου σε συνθήκες ύφεσης της οικονομίας, όπου τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα αυξάνονται δημιουργώντας πίεση προς τα κάτω στις τιμές των ακινήτων. (δ) να βεβαιώνονται ότι τα ακίνητα αποτιμούνται με βάση την υφιστάμενη χρήση. Τυχόν προοπτική για μελλοντική αναδιαμόρφωση / εναλλακτική χρήση με πιθανή αύξηση της αξίας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επιμέτρηση απομείωσης για πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται σε ατομική βάση. 14. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διατηρούν όλα τα δικαιολογητικά για κάθε πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογήθηκε σε ατομική βάση. Για κάθε πιστωτική διευκόλυνση πρέπει να υπάρχει συνοπτική ανάλυση του ποσού της απομείωσης που προκύπτει, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) Το είδος του γεγονότος ένδειξης απομείωσης. (β) την αξία που δίνεται στις εξασφαλίσεις (βάσει των σχετικών προβλέψεων των τιμών ακινήτων στην περίπτωση ενυπόθηκου ακινήτου), μείον τα έξοδα πώλησης. 12

13 (γ) τον αναμενόμενο χρόνο εκποίησης. (δ) τους συντελεστές προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκαν. (ε) τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τις προβλέψεις των ταμειακών ροών. (στ) τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των λοιπών ταμειακών ροών που λήφθηκαν υπόψη. (2) Όλες οι συστάσεις για διενέργεια ή μη πρόβλεψης για πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται σε ατομική βάση γίνονται από τον υπεύθυνο λειτουργό για την παρακολούθηση του δανειολήπτη, ο οποίος αιτιολογεί τις ταμειακές ροές που υιοθετήθηκαν. Οι συστάσεις υποβάλλονται στη μονάδα διαχείρισης κινδύνων του ΑΠΙ, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του σχηματισμού προβλέψεων. Οι συστάσεις για διενέργεια πρόβλεψης υποβάλλονται για έγκριση από τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων σε επιτροπή προβλέψεων του ΑΠΙ, η οποία αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα αρμόδια μέλη της διεύθυνσης του ΑΠΙ και διαβιβάζονται ακολούθως προς το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ για τελική έγκριση. (3) Το ποσό της απομείωσης για πιστωτική διευκόλυνση που αξιολογήθηκε σε ατομική βάση πρέπει να αιτιολογείται βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών και τα δικαιολογητικά έγγραφα να φυλάσσονται για σχετική αναφορά. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν κατακρατήθηκε πρόβλεψη, θα αποτελούν μέρος της αξιολόγησης για απομείωση σε συλλογική βάση. Συλλογική απομείωση. 15. (1) Το ποσό των μελλοντικών ταμειακών ροών για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων υπολογίζεται με βάση την ιστορική εμπειρία ζημιών από πιστωτικές διευκολύνσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα ΑΠΙ οφείλουν να υπολογίζουν την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (probabilities of default) για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ιστορική εμπειρία 13

14 ζημιών από κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες. (2) Τα ΑΠΙ εφαρμόζουν κατάλληλα μοντέλα για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επιμέτρηση της συλλογικής απομείωσης. Τέτοια μοντέλα θα πρέπει να βασίζονται σε συντηρητικές και τεκμηριωμένες παραδοχές. (3) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα μοντέλα για την επιμέτρηση της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default) με βάση το είδος των εξασφαλίσεων, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διαδικασία εκποίησης και του χρόνου όλων των αναμενόμενων ταμειακών ροών. Σε περίπτωση απουσίας ενός επαρκούς μοντέλου για την επιμέτρηση της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης, τα ΑΠΙ μπορούν να χρησιμοποιούν, για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων, την τιμή της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης των πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση. Τα ΑΠΙ πρέπει να αξιολογούν την εφαρμογή της τιμής αυτής σε κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου πιστωτικών διευκολύνσεων σε κάθε κατηγορία. (4) Οι μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, εξαιρουμένων των ρυθμισμένων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων με καθυστερήσεις μέχρι τις ενενήντα (90) ημέρες, όπως ορίζονται στην περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του 2013, θεωρούνται ότι έχουν υποστεί απομείωση. Τα ΑΠΙ οφείλουν να κατατάξουν τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί σε ατομική βάση σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 11 σε κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, ώστε να σχηματιστεί για αυτά πρόβλεψη σε συλλογική βάση. Σε κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης. Για τον υπολογισμό των 14

15 συντελεστών ζημιάς για μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, τα ΑΠΙ λαμβάνουν υπόψη ότι ο συντελεστής ζημιάς για μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις είναι ψηλότερος από το συντελεστή ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης για εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Συνεπώς, ο συντελεστής ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης για τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό. Οι συντελεστές ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης που εφαρμόζονται πρέπει να αναθεωρούνται από το ΑΠΙ σε κάθε τακτική εξέταση των πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση. (5) Τα ΑΠΙ οφείλουν να αναλύουν περαιτέρω τις ρυθμισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος της ρύθμισης και το βαθμό συμμόρφωσης με το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής. Οι κατάλληλοι συντελεστές πιθανότητας αθέτησης και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά μετατροπής τους σε εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. (6) Για όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, πρέπει να σχηματίζεται πρόβλεψη σε συλλογική βάση με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών πιθανότητας αθέτησης και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης. Ειδικότερα, για τις πιστωτικές διευκολύνσεις που ταξινομούνται ως εξυπηρετούμενες μη ρυθμισμένες, η πρόβλεψη πρέπει να υπολογίζεται με βάση την πιθανότητα των πιστωτικών διευκολύνσεων να καταταχθούν ως μη εξυπηρετούμενες σε καθορισμένη χρονική περίοδο ("emergence period"). Η περίοδος αυτή υποδεικνύει κατά προσέγγιση το χρόνο που απαιτείται για να αναγνωριστεί ότι μια εξυπηρετούμενη πιστωτική διευκόλυνση έχει μετατραπεί σε μη εξυπηρετούμενη και κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πρόβλεψη. Τα ΑΠΙ οφείλουν να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν για τον καθορισμό της περιόδου αυτής για κάθε 15

16 χαρτοφυλάκιο. Για τον καθορισμό των προβλέψεων χρησιμοποιείται κατάλληλα συντηρητική περίοδος. Οι περίοδοι αυτές δύνανται να διαφέρουν ανάλογα με την πιστωτική διευκόλυνση και να επηρεάζονται από τη συχνότητα αναθεώρησης όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων του ΑΠΙ. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί αναπροσαρμογές στις περιόδους όπου κριθεί αναγκαίο. (7) Τα ΑΠΙ υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τακτικής εξέτασης των πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση, τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων που υπόκειται σε συλλογική απομείωση: (α) Τους συντελεστές πιθανότητας αθέτησης που υιοθετήθηκαν και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. (β) τους συντελεστές ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης που υιοθετήθηκαν και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. (γ) τα ποσοστά που υιοθετήθηκαν για μετατροπή μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων σε εξυπηρετούμενες (cured rates) και περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. ΜΕΡΟΣ V ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Αναγνώριση εσόδων. 16. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από το μέρος της πιστωτικής διευκόλυνσης που δεν έχει απομειωθεί αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης. Το ίδιο ισχύει και για τις πιστωτικές διευκολύνσεις που αξιολογούνται για απομείωση σε συλλογική βάση. 16

17 ΜΕΡΟΣ VI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Λογιστικός χειρισμός περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν για διακανονισμό οφειλών. 17. Η ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν για εξόφληση οφειλής κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ, πρέπει να γίνεται με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 2, ΔΛΠ 40) και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 12 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (αρ. 4) του 2013, το οποίο προνοεί εκποίηση του αποκτηθέντος ακινήτου εντός περιόδου τριών (3) ετών. Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 40, θα πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς αποτίμησής τους η μέθοδος του κόστους. Κατά τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, τα ΑΠΙ οφείλουν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές, οι οποίοι θα ακολουθούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. ΜΕΡΟΣ VII ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Πολιτική διαγραφής πιστωτικών διευκολύνσεων 18. Τα ΑΠΙ οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή πολιτική για τη διαγραφή πιστωτικών διευκολύνσεων, η οποία να διασφαλίζει την έγκαιρη λογιστική διαγραφή των πιστωτικών διευκολύνσεων, όπου δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική προοπτική ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, οφείλουν να υιοθετηθούν επαρκείς διαδικασίες για τον καθορισμό των ορίων έγκρισης λογιστικών διαγραφών πιστωτικών διευκολύνσεων. Τερματισμός προσπαθειών για είσπραξη οφειλών 19. Η λογιστική διαγραφή της πιστωτικής διευκόλυνσης δεν συνεπάγεται ότι το ΑΠΙ τερματίζει τις προσπάθειές του για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, οι οποίες δύνανται να τερματίζονται μόνο όταν το κόστος ανάκτησης υπερβαίνει το αναμενόμενο ποσό που θα ανακτηθεί. 17

18 ΜΕΡΟΣ VIII ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις 20. (1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 7, τα ΑΠΙ οφείλουν να παρέχουν επαρκείς δημοσιοποιήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις, έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν ορθά τη φύση και την έκταση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα ΑΠΙ καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. (2) Χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 και του Μέρους 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα ΑΠΙ οφείλουν να δημοσιοποιούν, ως μέρος των οικονομικών τους καταστάσεων, τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) Ανάλυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τη συναλλακτική συμπεριφορά του δανεισμού, ως ο συνημμένος Πίνακας Α. Ο πίνακας αυτός θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΑΠΙ σε εξαμηνιαία βάση. (β) ανάλυση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και του ύψους της απομείωσης ανάλογα με το χρόνο χορήγησης των πιστωτικών διευκολύνσεων (vintage analysis), ως ο συνημμένος Πίνακας Β. (γ) λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών του ΑΠΙ για αξιολόγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για απομείωση σε ατομική και σε συλλογική βάση, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) τα γεγονότα που απομείωσης. καθορίζονται από το ΑΠΙ ως ένδειξη (ii) τη διαδικασία και το όριο που τέθηκε για αξιολόγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε ατομική βάση. (iii) τις παραδοχές του ΑΠΙ για τον υπολογισμό της αξίας που αποδίδεται στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στις εξασφαλίσεις. 18

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα