Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων"

Transcript

1 Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)» και τα οποία είναι αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των λογιστικών διατάξεων της οδηγίας 34/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαν στόχο την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου λογιστικού πλαισίου που να υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων και γενικότερα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Ε.Λ.Π είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος αυτών εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα.Π.Χ.Α εφαρµόζονται σήµερα υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θεωρούνται σηµαντικές για το δηµόσιο συµφέρον. Με το νοµοσχέδιο αυτό καθιερώνονται πλέον κοινές λογιστικές πρακτικές και τρόπος εµφάνισης των οικονοµικών καταστάσεων, και για τις µη εισηγµένες σε χρηµατιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον θα καθίστανται συγκρίσιµες και περισσότερο κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές. Ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου που αφορούν το γενικότερο πλαίσιο εφαρµογής των Ε.Λ.Π. και κρίνονται σηµαντικά για αναφορά και περαιτέρω επεξήγηση, έχουν ως εξής: 1. Πεδίο εφαρµογής Τα Ε.Λ.Π εφαρµόζονται υποχρεωτικά από σε όλα τα νοµικά πρόσωπα που έχουν την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, της Οµορρύθµου και Ετερορρύθµου Εταιρείας και Ατοµικής Επιχείρησης. Στο πεδίο εφαρµογής των Ε.Λ.Π περιλαµβάνονται επίσης όλες οι κερδοσκοπικές και µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του ηµοσίου Τοµέα ή ελέγχονται από το ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ηµόσιου Τοµέα. 2. Καθορισµός µεγέθους Ο υποχρεώσεις εφαρµογής των Ε.Λ.Π. καθορίζονται ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε επιχείρησης, οι οποίες διακρίνονται σε: α) πολύ µικρές επιχειρήσεις, β) µικρές επιχειρήσεις, γ) µεσαίες επιχειρήσεις και δ) µεγάλες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια διάκρισης των εταιρειών έχουν ως εξής: Κατηγορία επιχείρησης Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ Μέσος όρος προσωπικού Υποχρέωση κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Πολύ µικρές Μέχρι Μέχρι Μέχρι 10 άτοµα Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα (Σηµειώσεις) Οµόρρυθµες, Ετερόρρυθµες, Ατοµικές * Μέχρι Ως ανωτέρω Μικρές Μέχρι Μέχρι Μέχρι 50 άτοµα Ως ανωτέρω Μεσαίες Μέχρι Μέχρι Μέχρι 250 άτοµα Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης Μεγάλες Πάνω από Πάνω από Πάνω από 250 άτοµα Προσάρτηµα (Σηµειώσεις) Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης Κατάσταση Ταµειακών Ροών Προσάρτηµα (Σηµειώσεις) 1

2 * Οι οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και ατοµικές επιχειρήσεις, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Για την αλλαγή από την µία κατηγορία στην άλλη απαιτείται υπέρβαση των ανωτέρω ορίων για δύο συνεχόµενες χρήσεις. Η εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων, ενεργοποιούνται από την χρήση που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών χρήσεων. 3. Λογιστικά Αρχεία Η κάθε επιχείρηση διατηρεί λογιστικό σύστηµα βάσει του οποίου παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές της και καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις της. Στο λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης απαιτείται να καταχωρούνται σε λογιστική βάση τα στοιχεία των εσόδων των εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης. Παράλληλα, απαιτείται το λογιστικό σύστηµα να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και σε φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. Η ιοίκηση της επιχείρησης έχει την ευθύνη για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και των άλλων πληροφοριών 4. Αρχές Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε περιόδου. Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τα αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και τις χρηµατοροές της κάθε περιόδου. Σύµφωνα µε το µέγεθος της κάθε επιχείρησης συντάσσονται οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις. Η αντιστοιχία του µεγέθους της επιχείρησης και του πλήθους των οικονοµικών καταστάσεων, αναφέρεται ανωτέρω στον πίνακα της παραγράφου 2 «Καθορισµός Μεγέθους». Οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται ως παραρτήµατα στο σχετικό νοµοσχέδιο. Απόκλιση από την δοµή και το περιεχόµενο των υποδειγµάτων δεν επιτρέπεται, εκτός ορισµένων περιπτώσεων, όπως η περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων ή η συγχώνευση κονδυλίων µε ασήµαντα ποσά. εν επιτρέπονται επίσης οι συµψηφισµοί στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε σαφήνεια σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς επίσης και των παρακάτω γενικών αρχών: Οι λογιστικές αρχές και οι βάσεις επιµέτρησης χρησιµοποιούνται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο. Όταν τα ποσά της προηγούµενης περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα µε αυτά της κλειόµενης περιόδου προσαρµόζονται ανάλογα. Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εσόδων και εξόδων δεν επιτρέπονται. 2

3 Οι αρνητικές προσαρµογές (υποτιµήσεις) της αξίας των περιουσιών στοιχείων και των υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσµα της χρήσεως είναι κέρδος ή ζηµία. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευµένου. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε προηγούµενη περίοδο αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα, βάσει σχετικών προβλέψεων, αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο. Τα υπόλοιπα έναρξης του Ισολογισµού, σε κάθε περίοδο, συµφωνούν µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούµενης περιόδου. Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται για διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Κέρδη που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία ισολογισµού δεν αναγνωρίζονται. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. Οι απαιτήσεις αυτού του νόµου, σχετικά µε την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και ενοποίηση, µπορεί να παραβλέπονται µόνο εάν η επίπτωση της µη συµµόρφωσης δεν είναι σηµαντική. Γεγονότα που έγιναν εµφανή µετά την λήξη της περιόδου (ηµεροµηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο όργανο εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις για δηµοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόµενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της κλειόµενης περιόδου. 5. Αρχές Σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων σε περιπτώσεις µη συνέχισης της δραστηριότητας Όταν οι Οικονοµικές Κατάστασης δεν συντάσσονται µε την θεµελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας, ακολουθούνται οι παρακάτω γενικές αρχές: Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους. Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρούνται στα ποσά που αναµένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισµό τους. 6. Κανόνες επιµέτρησης / αποτίµησης 6.1 Ενσώµατα πάγια και άυλα πάγια στοιχεία Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Παρέχεται η δυνατότητα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, να επιµετρηθούν σε εύλογες αξίες (παρ. 7.1). Μεταξύ άλλων, στα πάγια περιλαµβάνονται οι δαπάνες βελτίωσης και γενικά τα στοιχεία που εκτιµάται ότι θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για την χρήση που προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωή του. Τα πάγια περιούσια στοιχεία, που επιµετρούνται στο κόστος, υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 3

4 6.2 Χρηµατοδοτική µίσθωση Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τις επιχειρήσεις µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο τους, µε το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εταιρεία Leasing. 6.3 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται, αρχικά, στο κόστος. Μεταγενέστερα της πρώτης αναγνώρισης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιούσια στοιχεία επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος, µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 6.4 Αποτίµηση αποθεµάτων και υπηρεσιών Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στη παρούσα θέση και κατάσταση. Το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή υπηρεσιών προσδιορίζεται µε µία από τις αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει το κόστος των πρώτων υλών, αναλωσίµων υλικών, το κόστος εργασίας και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται µε το παραγόµενο προϊόν. Μετά την αρχική αναγνώριση τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατά είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 6.5 Υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ το άρτιο ή υπό το άρτιο έκδοση καθώς και το κόστος που συνδέεται µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου της πρώτης αναγνώρισης. Μια επιχείρηση παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν και µόνο όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 6.6 Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίστανται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι κρατικές επιχορηγήσεις, αποσβένονται µε την µεταφορά τους στα αποτελέσµατα ως έσοδα. 6.7 Αναβαλλόµενοι φόροι Οι επιχειρήσεις µπορεί να αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις τους. Αναβαλλόµενος φόρος προκύπτει όταν ένα έσοδο ή ένα έξοδο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά το φορολογικό όφελος ή η φορολογική επιβάρυνση αναβάλλεται και πραγµατοποιείται σε µεταγενέστερο χρόνο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ οι φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 4

5 7. Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 7.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια Οι θετικές διαφορές από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων αναγνωρίζονται, ανά στοιχείο ακινήτου, στην καθαρή θέση στη περίοδο που προκύπτουν. Οι αρνητικές διαφορές από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων πρώτα συµψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το εναποµένων ποσό αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα χρήσεως. 7.2 Επενδυτικά ακίνητα Οι διαφορές από την επιµέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρούνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 7.3 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Οι διαφορές από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία, αναγνωρίζονται ως στοιχείο στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν. Το κονδύλι της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως, όταν τα «ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» διαγραφούν ή όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί. 7.4 Εµπορικό χαρτοφυλάκιο Οι διαφορές από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία του εµπορικού χαρτοφυλακίου, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 7.5 Παράγωγα για αντιστάθµιση ιακρίνονται στα παράγωγα αντιστάθµισης εύλογης αξίας και στα παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. 7.6 Παράγωγα αντιστάθµισης εύλογης αξίας Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία, τόσο το παράγωγο (µέσο αντιστάθµισης) όσο και το αντισταθµισµένο στοιχείο επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Οι διαφορές από την ανωτέρω επιµέτρηση αναγνωρίζονται ως κέρδη και ζηµίες στα αποτελέσµατα χρήσεως. 7.7 Παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών ροών Τα κέρδη και οι ζηµίες από την επιµέτρηση του παραγώγου (µέσο αντιστάθµισης), αναγνωρίζονται ως στοιχείο της καθαρής θέσης. Τα ποσά αυτά (κέρδη/ ζηµίες) της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθµισµένες ταµειακές ροές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 8. Απλοποιήσεις και απαλλαγές πολύ µικρών επιχειρήσεων Για την ελαχιστοποίηση του κόστους µετάβασης στα νέα Λογιστικά Πρότυπα, έχουν προβλεφθεί, ορισµένες απαλλαγές για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω µπορούν: 5

6 - Να χρησιµοποιούν τους φορολογικούς συντελεστές για την απόσβεση των παγίων στοιχείων τους αντί της λογιστικής µεθόδου της εκτιµώµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. - Να µην εξετάζουν στην περίοδο αναφοράς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση, αλλά να διενεργούν αποσβέσεις βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. - Να µην εξετάζουν στην περίοδο αναφοράς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση, αλλά να διενεργούν αποσβέσεις βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. - Να αντιµετωπίζουν λογιστικά όλες τις συµβάσεις µίσθωσης σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. - Να αναγνωρίζουν τις προβλέψεις και τις κρατικές επιχορηγήσεις σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία. 9. Μεταβατικές διατάξεις Πρώτη εφαρµογή Το µεγαλύτερο µέρος των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου αρχίζει από την , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικής αρχής. Όταν η αναδροµική προσαρµογή και η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή το απαιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, στην αρχή της περιόδου της πρώτης εφαρµογής (transition date), η επιχείρηση µπορεί να υιοθετήσει είτε το ιστορικό κόστος ως βάση επιµέτρησης είτε την εύλογη αξία. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί το ιστορικό κόστος, ως βάση επιµέτρησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπάρχουν δύο δυνατότητες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, ήτοι: - Να θεωρηθούν οι λογιστικές αξίες του ισολογισµού τέλους χρήσεως της προηγούµενης περιόδου ως το τεκµαρτό κόστος (deemed cost) αυτού του στοιχείου. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιούνται µε βάση την ωφέλιµη ζωή του παγίου στοιχείου. - Να επιµετρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία, η οποία θα θεωρείται πλέον το τεκµαρτό κόστος (deemed cost) αυτών των περιουσιών στοιχείων. Η διαφορά που θα προκύψει από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στην καθαρή θέση. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιούνται µε βάση την ωφέλιµη ζωή του παγίου στοιχείου. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η εύλογη αξία ως βάση επιµέτρησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η επιχείρηση επιµετρά τα περιουσιακά στοιχεία της στην εύλογη αξία. Η διαφορά που θα προκύψει από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στην καθαρή θέση. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν αναγνωρίζονται επίσης στη καθαρή θέση. Από την εφαρµογή του παρόντος νόµου καταργούνται όλες οι διατάξεις για το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, το Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, το Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών κλπ. Επίσης καταργούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 που αναφέρονται σε αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και εµφάνιση των οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 Βάση των ανωτέρω προαναφερθέντων, εκτιµούµε ότι τα νέα Λογιστικά Πρότυπα, που είναι σε µεγάλο βαθµό εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποτυπώνουν πιο αξιόπιστα την οικονοµική κατάσταση και την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και καθιστούν αυτές συγκρίσιµες µε οµοειδείς επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2014 Νικόλαος Τσιµπούκας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής DFK PD AUDIT A.E. 7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα