ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COSMOLINE» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPARTA CATERING A.E.» την επωνυμία «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.». 5 την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δια κριτικό τίτλο «ΟΡΦΕΑΣ BLUE RESORT»... 6 την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Βιομηχανία Με ταποίησης Τροφίμων Ανώνυμη Εταιρία» και δια κριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΟΡΦΕΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΙΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΙΟΤΕΛ» νυμία «ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ Α.Ε.» νυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ.» την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.» την επωνυμία «Ε.ΜΕΡΓΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A)» και δ.τ. «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A.)» την επωνυμία «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καιδ.τ. «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ» την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COSMOLINE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 28/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOLINE ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COSMOLINE» και αριθμό Μητρώου 33363/04/ Β/95/48(2008) που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΓ. ΚΩΝ/ ΝΟΥ 47) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Δημήτριος Κοντομηνάς, του Παναγιώτη, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1, Με σογείων), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ / Α.Τ. Συντάγματος, Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. 2) Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, του Ευαγγέλου, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Ζακυνθινού 50), με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3) Δημήτριος Πολιτόπουλος, του Ιωάννη, κάτοικος Φιλοθέης, (Βίτσι Γράμμου 5), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ / , Τ.Α. Παπάγου, Α.Φ.Μ , ως Διευθύνων Σύμβουλος. 4) Διονύσιος Αλεξανδράτος, του Σπυρίδωνος, κάτοικος Μελισσιών Αττικής Λεωφ. Πεντέλης 139, κατόχου του Α.Δ.Τ. Π Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και ορίζο νται οι εξουσίες των οργάνων της για την εκπροσώπηση αυτής ως εξής: Ι. Η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομα της και για λογα ριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκ προσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής α) είτε υπό μόνου του Προέδρου κ. Δημητρίου Κοντομηνά, μόνου ενεργούντος και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης οποιου δήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου β) είτε υπό του Αντιπροέδρου Μιχάλη Κεφαλογνάννη, είτε υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου Δημήτριου Πολιτό πουλου είτε υπό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή Διονυσίου Αλεξανδράτου, από κοινού ενεργούντων ή υπό οποιουδήποτε εξ αυτών από κοινού ενεργούντος με τον Πέτρο Μαραγκουδάκη του Νικολάου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Γραβιάς 57β), κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΗ / , Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ και οι οποίοι δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (έστω και αν γι αυτή εξου σιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα) και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό II αναφερόμενες και μπορούν να εκπρο σωπούν την Εταιρεία και να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, με την επιφύλαξη των κατωτέρω ειδικότερα οριζομένων. ΙΙ. Κατ εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται και προηγουμένη ειδική από φαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλί ου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπό των προαναφερομέ νων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, ήτοι: 1) Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων, 2) Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 3) Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιω μάτων της Εταιρείας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας, 4) Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρείας και 5) Αγοράς από την Εταιρεία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων. III. Ειδικότερα, προκειμένου περί: 1) Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζες, Εταιρεί ες, Πιστωτικά Ιδρύματα, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και παροχής των οικείων εξοφλητικών αποδείξεων, 2) Οπισθογραφήσεως επιταγών, γραμματίων, συναλ λαγματικών και άλλων τίτλων, πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρείας, 3) Εισπράξεως Τραπεζικών εντολών, 4) Παραλαβής φορτωτικών, οπισθογραφήσεως και εξοφλήσεως αυτών, 5) Λήψεως χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περι λαμβανομένης και της εκδόσεως επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση των τραπεζικών λογαρια σμών της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε: α) μόνο από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε: β) από δύο, οποιουσδήποτε, από τους: 1. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο. 2. Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3. Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή. 4. Πέτρο Μαραγκουδάκη, Οικονομικό Διευθυντή. και συγκεκριμένα στην περίπτωση που το αντικεί μενο κάθε μιας εκάστης πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσόν των Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους Μιχάλη Κεφαλο γιάννη, Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διονύσιο Αλεξανδράτο και Πέτρο Μαραγκουδάκη ενεργούντες ανά δύο από κοινού, ενώ στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας εκάστης αυτών υπερβαίνει το ποσόν των Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται από έναν από τους Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο και Δημήτριο Πο λιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργούντος από κοινού με έναν από τους Διονύσιο Αλεξανδράτο και Πέτρο Μαραγκουδάκη. IV. Όσον αφορά: α) το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα β) το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών θεματοφυ λακής για την φύλαξη χρεογράφων και γενικά κινητών αξιών οποιασδήποτε μορφής, τον έλεγχο και την επιβε βαίωση καταστάσεων χρεογράφων και γενικώς κινητών αξιών οποιασδήποτε μορφής (φυσικών τίτλων, τίτλων υπό παραλαβή, υποσχετικών, άυλων τίτλων κ.λπ.) την φύλαξη ή / και παρακολούθηση των οποίων η Εταιρεία έχει αναθέσει σε Τράπεζες καθώς και υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως. γ) την κίνηση των ανωτέρω λογαριασμών

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 δ) το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών σε χρηματι στηριακές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού και την κίνηση των λογαριασμών αυτών ε) την αγορά και πώληση τίτλων μετοχών και πάσης φύσεως αξιόγραφων, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε μόνο από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε από δύο, οποιουσδήποτε από τους: 1. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο. 2. Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3. Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή. 4. Πέτρο Μαραγκουδάκη, Οικονομικό Διευθυντή. και ειδικότερα σε σχέση με τα αναφερόμενα υπό στοιχεία γ), δ) και ε) ανωτέρω στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας εκάστης πράξης ή συναλλαγής εξ αυτών δεν υπερβαίνει το ποσόν των Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους Μιχάλη Κεφαλο γιάννη, Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διονύσιο Αλεξανδράτο και Πέτρο Μαραγκουδάκη ενεργούντες ανά δύο από κοινού, ενώ στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας εκάστης αυτών υπερβαίνει το ποσόν των Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται από έναν από τους Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο και Δημήτριο Πο λιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργούντος από κοινού με έναν από τους Διονύσιο Αλεξανδράτο και Πέτρο Μαραγκουδάκη. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω όπως ενεργούντες όπως προβλέπεται παραπάνω εκπροσωπούν την Εταιρεία και αγοράζουν ανταλλάσσουν, πωλούν ή κατ άλλο τρόπο συναλλάσσο νται σε σχέση με νομίσματα, συναλλάγματα, παράγω γα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές ομόλογα και άλλα χρεόγραφα καθώς και να δίδουν κάθε απαραίτητη εντολή καθώς και να υπογράφουν κάθε σχετική σύμβα ση, έγγραφο ή εντολή σε σχέση με τα ανωτέρω. V. Προκειμένου περί συμβάσεων που συνάπτονται μετά των πάσης φύσεως Εμπορικών Συνεργατών, Αντιπρο σώπων, Εξουσιοδοτουμένων Αντιπροσώπων, Διανομέων, Dealers, Μεταπωλητών, πάσης φύσεως Συνδρομητών, Πελατών κ.λπ. καθώς και την σχετική με αυτούς τρέ χουσα αλληλογραφία η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπροέ δρου, Δημήτριου Πολιτόπουλου, Διευθύνοντος Συμβού λου και Διονυσίου Αλεξανδράτου, Γενικού Διευθυντή, ενεργούντων είτε ανά δύο από κοινού είτε οποιοσδήπο τε εξ αυτών από κοινού με τον Χαραλάμπη Παπαθεοδώ ρου του Μιχαήλ, κάτοικο Βούλας, οδός Θεμιστοκλέους αρ.39, ΑΔΤ Χ / Τ.Α. Αργυρούπολης, ΑΦΜ VI. Προκειμένου περί κινήσεως των τηρούμενων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας και χορηγήσεως των σχετικών εντολών προς τον αποκλειστικό σκοπό της μισθοδοσίας του προσωπικού η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδή ποτε εκ των α) Αντιπροέδρου Μιχάλη Κεφαλογιάννη, β) Διευθύνοντος Συμβούλου Δημήτριου Πολιτόπουλου γ) Γενικού Διευθυντή Διονυσίου Αλεξανδράτου και γ) Ελισάβετ Μπελίτσου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χο λαργού Αττικής (Μιλτιάδου 27), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ /2004 Α.Τ. Χολαργού, Α.Φ.Μ , έκαστος μόνος ενεργών. VII. Τα έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας και ιδιαι τέρως η τρέχουσα αλληλογραφία, η οποία αφορά στην διαχείριση και διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρεί ας και στις συναφείς δοσοληψίες, υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε από τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, είτε από τον Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Πολιτόπουλο, είτε από τον Γενικό Διευθυντή Διονύσιο Αλεξανδράτο, ο καθένας μόνος ενεργών. VIII. Στους Διονύσιο Αλεξανδράτο και Πέτρο Μαρα γκουδάκη παρέχεται η εξουσία όπως, έκαστος μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης Φορολογικής Αρχής, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη δήλωση, πράξη ή ενέργεια για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρχών αυτών. IX. Προκειμένου περί καταθέσεως σημάτων (τα οποία διακρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες της) η Εταιρεία εκ προσωπείται είτε από τον από τον Αντιπρόεδρο Μιχά λη Κεφαλογιάννη, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Πολιτόπουλο, είτε από τον Γενικό Διευθυντή Διονύσιο Αλεξανδράτο, οι οποίοι δύνανται να προβαί νουν, ο καθένας μόνος του, σε κάθε απαιτούμενη δή λωση, πράξη ή ενέργεια, περιλαμβανομένου διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκτέλεση της ως άνω εντολής. Χ. Προκειμένου περί συνάψεως, τροποποιήσεως ή κα ταργήσεως συμβάσεως με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την α) αγορά ή πώληση από την Εταιρεία οποιονδήποτε κινητών πραγμάτων β) παροχή επ αμοιβή στην Εταιρεία οποιασδήποτε φύσεως υπη ρεσιών, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο IV (κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών) καθώς και στην πα ράγραφο XV της παρούσης για τα οποία ισχύουν τα εκεί προβλεπόμενα, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε novo από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε από α) τον Αντι πρόεδρο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, β) τον Διευθύνοντα Σύμ βουλο Δημήτριο Πολιτόπουλο, γ) τον Γενικό Διευθυντή Διονύσιο Αλεξανδράτο και γ) τον Πέτρο Μαραγκουδάκη, ενεργούντων εκάστου από αυτούς μόνου μεν και κατ ιδίαν εάν το αντικείμενο της συμβάσεως δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ, ανά δύο δε από κοινού και εν συμπράξει εάν υπερβαίνει το εν λόγω ποσό. XI. Προκειμένου περί συνάψεως και τροποποιήσεως συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, αναπροσαρμογής μι σθώματος ή λύσεως μισθώσεων, η Εταιρεία εκπροσω πείται είτε μόνο από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε από οποιονδήποτε από τους: 1. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο 2. Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο 3. Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή και 4. Πέτρο Μαραγκουδάκη, Οικονομικό Διευθυντή οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει. XII. Ειδικότερα προκειμένου περί πωλήσεως, αγοράς ή μισθώσεως (leasing) αυτοκινήτων ή άλλων τροχοφόρων μεταφορικών μέσων (μοτοποδηλάτων κ.λπ.) η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε novo από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοντομηνά, είτε από α) τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη Κε φαλογιάννη, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Πολιτόπουλο, και γ) τον Γενικό Διευθυντή Διονύσιο Αλεξανδράτο, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού και εν συμπράξει μπορούν να συνομολογούν κατά την κρίση τους, τους όρους αγοράς ή πωλήσεως, να καταβάλλουν

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή εισπράττουν το τίμημα ή να συμφωνούν και την πίστω ση αυτού, εάν κρίνουν αυτό σκόπιμο, να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο και να ενεργούν πάσα εν γένει διατύπωση για την ολοκλήρωση της αγοράς ή πωλήσεως. XIII. Εις τους 1) Δημήτριο Κοντομηνά, Πρόεδρο, 2) Μιχά λη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και 4) Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή, παρέχεται η εξουσία όπως ο καθέ νας μόνος ενεργών και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρί ου και πάσης Δικαστικής, Εισαγγελικής και Διοικητικής Αρχής, περιλαμβανομένου διορισμού πληρεξουσίων δι κηγόρων για την παράσταση τους. XIV. Οι 1) Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Αντιπρόεδρος, 2) Δημήτριος Πολιτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, 3) Διο νύσιος Αλεξανδράτος, Γενικός Διευθυντής και 4) Πέτρος Μαραγκουδάκης, εξουσιοδοτούνται όπως για την εξυ πηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχει ρήσεις Κοινής Ωφελείας (ήτοι Εταιρεία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., καθώς και κάθε άλλος παρεμφερής οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημοσία, Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ κ.λπ.), όπως και με τις Εταιρείες πα ροχής κινητών ή σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρε σιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες τόσο των ευρισκόμενων στην Αθήνα, όσον και των ευρισκόμενων στην υπόλοιπη Ελλάδα γραφείων της, ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει στο όνομα και για λογαρια σμό της Εταιρείας, συνάπτουν τις σχετικές συμβάσεις, παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις και υπογράφουν γενικά κάθε απαιτούμενο έγγραφο. XV. Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της η Εταιρεία εκπρο σωπείται από τους Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή και Πέτρο Μαραγκουδάκη, Οικονομικό Διευθυντή, από κοι νού και εν συμπράξει ενεργούντων. Β) Εις τους Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Αντιπρόεδρο, Δη μήτριο Πολιτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διονύσιο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή και Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας τις καταστάσεις επιθεωρήσε ως εργασίας. Περαιτέρω στους Δημήτριο Πολιτόπουλο, Διονύσιο Αλεξανδράτο και την Ελισάβετ Μπελίτσου πα ρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπο γράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφα λιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο. XVI. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμ βουλίου μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος και σε περίπτω ση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή το μέλος του ΔΣ. Παλλήνη, 28 Ιουλίου 2010 Η Τμηματάρχης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (2) επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «MANIATIS HOTEL» και αριθμό Μητρώου 53452/25/Β/02/08. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Ελεγκτών για 2) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση εξής: Τακτικοί: 1. ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαρίλαου, οικονομο λόγος, πτυχιούχος Πάντειου Παν/μίου, κάτοικος Σκάλας, ΑΔΤ Τ ,μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, AM ,ΑΦΜ ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου, λογιστής, πτυ χιούχος Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών(ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Σπάρτης ΑΔΤ Π ,μέλος Οικονομικού Επιμελητη ρίου, AM ,ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Α.Π.Θ., κάτοικος Γυθεί ου, ΑΔΤ Χ , μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, AM ,ΑΦΜ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου, οικονο μολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Μολάων, ΑΔΤ Μ , μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, AM Σπάρτη, 11 Αυγούστου 2010 Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (3) νυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPARTA CATERING A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «SPARTA CATERING Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 43932/25/Β/99/ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για 2. Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση οι εξής:

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Τακτικοί: 1. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στη Σπάρτη το 1959, κάτοικος Σπάρτης, οδός Λεωνίδου 40, ΑΔΤ Π / AT Σπάρτης, Αρ. αδείας ΟΕΕ ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στο Δαφνί Λακωνίας, το 1963,κάτοικος Δαφνίου, ΑΔΤ Λ / AT Κροκεών, Αρ. αδείας ΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. ΧΡΟΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου,πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στη Σπάρτη Λακωνίας το 1965,κάτοικος Ξηροκαμπίου Λακωνίας,ΑΔΤ Λ /81 AT Σπάρτης, Αρ.Μητρώου ΟΕΕ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου, πτυχιού χος ΠΑΣΠΕ, γεννημένος στη Σπάρτη το 1967, κάτοικος Μαγούλας Μυστρά Λακωνίας,ΑΔΤ Μ / AT Σπάρτης, Αρ. Μητρώου ΟΕΕ Σπάρτη, 13 Αυγούστου 2010 Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (4) νυμία «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» και δι ακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε. και αριθμό Μητρώου 58549/58/Β/05/002. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οι κονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2010 οι εξής: Τακτικοί: 1. ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0398/43469 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0392/33019 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΓΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0307/ και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε χνικού Κατερίνη, 11 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη (5) επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και δια κριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.» και αριθμό Μητρώου 58909/58/Β/05/005. Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για 2) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε για την χρή ση 2010 η ελεγκτική Εταιρεία «Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants SA» και συγκεκριμένα οι ορκωτοί ελεγκτές: Τακτικός: ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΣΕΦΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Κατερίνη, 12 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη (6) επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτ λο «ΟΡΦΕΑΣ BLUE RESORT». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΡΦΕΑΣ BLUE RESORT» και αριθμό Μητρώου 36367/58/Β/96/012. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για 2) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Κατερίνη, 11 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (7) επωνυμία «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Βιομηχανία Μεταποί ησης Τροφίμων Ανώνυμη Εταιρία» και διακριτικό τίτ λο «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Βιομηχανία Μεταποίησης Τροφίμων Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 41961/58/Β/99/001. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για 2) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οι κονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Κατερίνη, 13 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη (8) επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΟΡΦΕΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΟΡΦΕΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 11026/58/Β/86/030. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για 2) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Κατερίνη, 11 Αυγούστου 2010 Η Πρϊσταμένη (9) νυμία «ΧΙΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΙΟΤΕΛ». Την 01/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΙΟΤΕΛ» και αριθμό Μητρώου 38770/84/Β/97/03. 2) Το από 26/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατερίνη, 1 Ιουλίου 2010 (10) νυμία «ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ Α.Ε.». Την 01/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡ ΓΕΝΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 47565/84/Β/00/09. 2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων. Χίος, 1 Ιουλίου 2010 (11) νυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.». Την 30/06/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΤΟ ΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 66290/84/Β/08/8. 2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων. Χίος, 30 Ιουνίου 2010

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) επωνυμία «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ.». Την 11/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ» και με αριθμό Μη τρώου 68161/84/Β/09/03, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε απότην Γενική Συνέλευση στις 16/07/2010. Χίος, 11 Αυγούστου 2010 (13) επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.». Την 13/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕ ΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 43623/84/Β/99/07. 2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων. Χίος, 13 Ιουλίου 2010 (14) νυμία «Ε.ΜΕΡΓΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙ ΕΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Ε.». Την 05/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.ΜΕΡ ΓΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 66262/84/Β/08/7. 2) Το από 18/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χίος, 5 Ιουλίου 2010 (15) επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A)» και δ.τ. «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A.)». Την 01/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A)» και δ.τ. «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε (CHIOS TOURS S.A.)» και αριθμό Μητρώου 19937/84/ Β/89/007. 2) Το από 26/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χίος, 1 Ιουλίου 2010 (16) νυμία «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» καιδ.τ. «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ». Την 19/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ε.Ν.Α ΧΙΟΥ» και αριθμό Μητρώου 38424/84/Β/97/02. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για 2) Το από 25/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Χίος, 19 Ιουλίου 2010

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (17) επωνυμία «ΑΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΟΜΗ ΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ Α.Ε.». Την 19/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12580/84/Β/86/11. 2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων. Χίος, 19 Ιουλίου 2010 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα