` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α.Ντονά Τηλ. : Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους -Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων - Δ/νσεις Διοίκησης Αριθμ. εγκυκλίου: 37 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού Κατόπιν δημοσίευσης στο ΦΕΚ 93Α / του νόμου 4257, με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Άρθρο 33 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, οι ρυθμίσεις του π.δ. 315/1999 (Α / 302), περί εφαρμογής της διπλογραφικής μεθόδου, εφαρμόζονται κατ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα των δήμων και τους συνδέσμους αυτών, με εξαίρεση τις σχολικές επιτροπές. Η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης θα εξασφαλίσει την άμεση και καλύτερη οικονομική πληροφόρηση, τη δυνατότητα μέτρησης οικονομικών αποτελεσμάτων και κοστολόγησης έργων, υπηρεσιών και επιμέρους υπηρεσιών, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για κάθε οικονομικό έτος και θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση ελέγχου από κάθε αρμόδια για αυτό το σκοπό αρχή. Περαιτέρω, στα εν λόγω νομικά πρόσωπα, που δεν εξυπηρετούνται ταμειακά από τους δήμους που τα έχουν συστήσει, οι οποίοι εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ, εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του ν.3463/2006. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα, όταν δεν υπηρετεί σε αυτά υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή, ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών

2 υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και την διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ/τος 315/1999. Άρθρο 34 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, παρέχεται η δυνατότητα οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την και κατά την από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δ.Ε.Υ.Α. να εξοφλούνται, χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις και κατά το μέγιστο σε έντεκα (11) ισόποσες δόσεις κατ έτος, από τους οικείους δήμους που είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις των Δ.Ε.Υ.Α. που δεν καταβάλλονται εντός του έτους εξυπηρέτησης παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εγγυητών δήμων. Μέχρι σήμερα η εν λόγω παρακράτηση γινόταν εφάπαξ στο πρώτο μήνα του έτους, ενώ με την εν λόγω ρύθμιση προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των εγγυητών δήμων και διευκόλυνσης της λειτουργίας τους, η εξόφληση γίνεται σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά έτος. Άρθρο 35 Με τη διάταξη του άρθρου 35 αντιμετωπίζεται η αδυναμία μικρών πληθυσμιακά δήμων, ή δήμων με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες, ιδίως λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων και δεν μπορούν να συστήσουν ίδια ταμειακή υπηρεσία ή να συνάψουν σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για την εξυπηρέτησή τους. Έτσι, σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει ότι ο δήμος αδυνατεί για τους παραπάνω λόγους να συστήσει και να λειτουργήσει ίδια ταμειακή υπηρεσία και αφού εξαντληθούν τα περιθώρια σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για το σκοπό αυτό, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και την επιχειρησιακή δυνατότητα των δήμων χωρικής αρμοδιότητάς του, να ορίσει το δήμο που θα τον εξυπηρετεί ταμειακά. Δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα, εκδίδεται εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του νόμου και προκειμένου να εφαρμοστούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω οριζόμενα, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προχωρήσουν έγκαιρα στην καταγραφή των δήμων που παρουσιάζουν έλλειψη ή αδυναμία σύστασης ταμειακής υπηρεσίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα σύναψης σχετικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων, η ταμειακή λειτουργία τους δύναται να διεξάγεται, μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006). 2

3 Τέλος, με τη σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας από το δήμο, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Άρθρο 36 Με το άρθρο 36 προστέθηκε δ περίπτωση στην παρ.1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, με την οποία προβλέπεται σε νησιωτικούς δήμους η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων και με τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, αποκλειστικά για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι για να είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, θα πρέπει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών, να την κατέχει ένας από τους φορείς της παρ.1 περ. α του ιδίου άρθρου. Άρθρο 37 Με την παρ. 1 του άρθρου 37 εισάγεται ρητά εξαίρεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από το πεδίο εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α 247), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. Επισημαίνεται ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες προβλέπεται ότι θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, απαιτείται έγκριση, που παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους (δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής κ.ο.κ., κατά περίπτωση), με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού κάθε έτους που η σχετική δαπάνη βαρύνει. Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ρητά ότι όσες σχετικές πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης (14 Απριλίου 2014) και βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι ισχυρές και παράγουν έννομα αποτελέσματα. Άρθρο 38 Με το άρθρο 38 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αποσαφηνίζεται πλέον ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 3

4 διάταξης και ως εκ τούτου δύνανται να λαμβάνουν έκτακτες επιχορηγήσεις από τους οικείους δήμους, κατά τα οριζόμενα σε αυτήν. Άρθρα 39 & 40 Με το άρθρο 39 και το άρθρο 40 του νόμου αντικαταστήθηκαν οι παράγραφοι 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 αντίστοιχα του ν. 3852/2010, που αφορούν τη σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε τρίμηνο του οικονομικού έτους και την υποχρεωτική αναμόρφωσή του, από τους δήμους και τις περιφέρειες αντίστοιχα. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις αφ ενός βελτιώθηκε η διατύπωση των παραπάνω διατάξεων και αφ ετέρου επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές: Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της. Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου και όχι μόνο του δεύτερου, όπως οριζόταν πριν την τροποποίηση του άρθρου. Σε περίπτωση όπου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν. Προβλέπεται ότι οι σχετικές εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου/περιφέρειας, καθώς και στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και κατόπιν γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ). Άρθρο 46 Με την παρ.1 του άρθρου 46 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 109 του νόμου 3852/2010, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην παράγραφο 7β του ιδίου άρθρου, αναφορικά με τη δυνατότητα αναδοχής οφειλών των επιχειρήσεων, που έχουν λυθεί και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, από τους οικείους ΟΤΑ. Ειδικότερα, με την προσθήκη της νέας παραγράφου εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρ. 7β και οι ανώνυμες και αναπτυξιακές εταιρείες, που οι ΟΤΑ και οι φορείς τους κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου και διευκρινίζεται ότι η αναδοχή των οφειλών που δύναται να αναλάβει ο ΟΤΑ προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό 4

5 κεφάλαιο. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι εν λόγω «ευεργετικές» διατάξεις εφαρμόζονται και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Περιφερειών ή των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την παρ. 2 του άρθρου 46 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας της παρ.7β του άρθρου 109 του ν.3852/2010, ήτοι της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των επιχειρήσεων, προκειμένου οι ΟΤΑ να προβούν σε αναδοχή των οφειλών τους, και ορίζεται νέα προθεσμία η 30 η Ιουνίου Άρθρο 53 Με το άρθρο 53 προστίθεται στην παρ.3 του άρθρου 22γ του π.δ.774/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τελευταίο εδάφιο, με το οποίο ουσιαστικά εξαιρούνται οι ΟΤΑ α & β βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα από την υποχρέωση να υποβάλλουν μετά το πέρας του διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Φορέα Γενικής Κυβέρνησης. Για τους παραπάνω φορείς, οι εν λόγω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αριθμ / & 74713/ Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 54 Με το άρθρο 54 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της χώρας να παρέχουν στα νομικά τους πρόσωπα, αγαθά κάθε είδους απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Η παροχή γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα του νομικού προσώπου και απόφαση αποδοχής του συνολικού αιτήματος ή μέρους αυτού από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τους. Η χρηματική αξία των παρεχόμενων αγαθών, συμψηφίζεται με την επιχορήγηση ή τη μεταβιβαστική πληρωμή που o δήμος οφείλει να αποδώσει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, το τρέχον ή το επόμενο οικονομικό έτος. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρηματική αξία των αγαθών αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό, του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής, που ο δήμος οφείλει να καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό. Για την εφαρμογή του άρθρου 5

6 αυτού παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών με απόφασή του να καθορίζει κάθε αναγκαίο θέμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής της διάταξης αποτελούν η παροχή αγαθών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών των νομικών προσώπων, που ασκούν αρμοδιότητες ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ κλπ. ή η παροχή πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία τους χειμερινούς μήνες. Άρθρο 55 Με το άρθρο 55 ρυθμίζεται, το θέμα της μη έγκαιρης καταβολής του διατροφικού επιδόματος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Δεκεμβρίου 2012 από τις περιφέρειες, λόγω ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα να εκκαθαριστούν, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η παρούσα εγκύκλιος, έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας στην ενότητα Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, χωρικής αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 5. ΔΜΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο /Εγκύκλιοι - Αποφάσεις» 6. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. -Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Π/Υ 6

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα