ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-Ζ. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-Ζ. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax. Ευαγγελιστρίας Αθήνα Γ.Περδικάκης Γ.Πολυκαλάς ΠΡΟΣ Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. Γραφεία Γενικών Γραμματέων. Αριθμ. Εγκυκλίου 2 ΘΕΜΑ Θέματα δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ Α και Β βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ ) Με αφορμή διαδικασία βεβαίωσης παραβίασης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) (Παράβαση 2009/4692) για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε δημόσια σύμβαση, που ανατέθηκε από φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή, αν και έχουν επισημανθεί σε παλαιότερη εγκύκλιό μας (αρ. πρωτ.10829/ αριθμ. Εγκυκλίου 7/ ), που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http//www.ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egiklios07_09.pdf), ζητήματα που οδήγησαν σε παραβιάσεις, εξακολουθούν να βεβαιώνονται παραβιάσεις για τα ίδια θέματα, επανερχόμαστε λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος και επισημαίνουμε σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου τα εξής Α. Κανόνες Δημοσιότητας προκηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων Οι αναθέτουσες αρχές έχουν υποχρέωση για τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα Π/Δτα 59/2007 και 60/2007), δηλαδή που ο προϋπολογισμός τους είναι ανώτερος από τα όρια που ορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) ανά διετία, να δημοσιεύουν στην εφημερίδα της ΕΚ την σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού, τηρώντας τις προθεσμίες που προβλέπονται από τα άρθρα 36 και 37 του Π/Δτος 59/2007 και 32 και 33 του Π/Δτος 60/2007. Σημειώνεται ότι για τη διετία τα ανωτέρω κατώτερα όρια περιλαμβάνονται στο Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1177/2009 που σας έχει κοινοποιηθεί με το

2 2 υπ αριθμ.77032/ έγγραφό μας το οποίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http//www.ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apofasi77032_28_12_2009.pdf) στον ιστοχώρο του Υπουργείου μας Επίσης οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να ελέγχουν την ορθή δημοσίευση των προκηρύξεων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιστοχώρο του TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) που είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http//ted.europa.eu/ted/main/homepage.do) και σε περίπτωση σφάλματος να ζητούν την ορθή επανάληψη. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στην εφημερίδα της Ε.Ε. ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σε δύο μήνες ή σαρανταοκτώ (48) ημέρες στη περίπτωση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π/Δτος 59/2007 (άρθρο 35) και 60/2007 (άρθρο 29 παρ.4) αντιστοίχα. Β. Συμμετοχή διαγωνιζομένων στις διαδικασίες διαγωνισμών που εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο. Επανειλημμένα σε διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών πραγμάτων από Ο.Τ.Α. (συνήθως οχημάτων και μηχανημάτων έργου) έχει παρατηρηθεί να καλούνται να συμμετέχουν χρηματοπιστωτικοί φορείς οι οποίοι επικαλούνται ικανότητες κατασκευαστών και προμηθευτών και να αποκλείονται κατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι θα μπορούσαν να επικαλεσθούν ικανότητες χρηματοπιστωτικών φορέων. Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και ως τέτοιες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και του εθνικού (Ν.2286/1995, Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), αλλά και του κοινοτικού δικαίου όταν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Συνεπώς δεν έχουν ισχύ στη περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α ) «Περί χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.λ.π.», δηλαδή ότι στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συμβάλλονται ως εκμισθωτές μόνο ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι και στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3779/2009 ρητά ορίζεται ότι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών πραγμάτων καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του κοινοτικού δικαίου (Π.Δ.60/2007 ΦΕΚ 64 Α ) η οποία κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, που ρυθμίζει διαφορετικά τη λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι αναθέτουσες αρχές κατά την προκήρυξη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορούν να αποκλείουν εταιρείες κατασκευαστών και προμηθευτών, που επικαλούνται οικονομικές και χρηματοδοτικές ικανότητες εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σημειώνεται ότι στις διακηρύξεις των διαγωνισμών που αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση επιβάλλεται η θέσπιση όρων προγενέστερης εμπειρίας σε χρηματοδοτική μίσθωση η οποία πρέπει

3 3 να έχει και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω όροι, θα πρέπει να μην είναι δυσανάλογοι με το αντικείμενο της σύμβασης δηλαδή να μην παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Για την τεκμηρίωση της εν λόγω εμπειρίας δεν πρέπει να αποκλείεται η περίπτωση επίκλησης δυνατοτήτων τρίτων φορέων. Γ. Κριτήρια επιλογής και κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. Μίξη κριτηρίων. Η διαδικασία με την οποία ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις κατά το κοινοτικό δίκαιο περιλαμβάνει δύο εντελώς διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση συνίσταται στην αξιολόγηση της ικανότητας των διαγωνιζομένων να εκτελέσουν τη σύμβαση και η δεύτερη περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζόμενων βάσει της οποίας ανατίθεται η σύμβαση. Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων γίνεται βάσει κριτηρίων που απαριθμούνται περιοριστικά στις οδηγίες και είναι τα λεγόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων και περιλαμβάνουν κριτήρια που αναφέρονται α. στη προσωπική κατάσταση του διαγωνιζόμενου, όπως μη κήρυξη σε πτώχευση, μη διάπραξη αδικήματος απάτης, δωροδοκίας κ.λ.π., φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β. τεχνική επάρκεια των υποψηφίων και γ. χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε, επειδή υπήρξε αντικείμενο επανειλημμένων παραβιάσεων, ότι η χρήση κριτηρίων επιλογής, με σκοπό την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας συμμετέχοντα σε διαγωνισμό, τα οποία θέτουν όρους, που σχετίζονται με την προηγούμενη παρουσία τους ή εμπειρία τους σε σύμβαση που προσδιορίζεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπως π.χ. η ύπαρξη συνεργείων επισκευής εντός συγκεκριμένης απόστασης από την έδρα της αναθέτουσας αρχής, η απαίτηση ύπαρξης να έχει παραδοθεί συγκεκριμένος αριθμός μηχανημάτων εντός της Χώρας, ενώ ο διαγωνισμός υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο και μάλιστα όλα τα παραπάνω κριτήρια να είναι επί ποινή αποκλεισμού, αποτελεί παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Οι οδηγίες προβλέπουν μόνο δύο κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, της χαμηλότερης τιμής και συμφερότερης προσφοράς (άρθρο 51 του Π.Δ/τος 60/2007). Στη περίπτωση της χαμηλότερης τιμής η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο διαγωνιζόμενο του οποίου η οικονομική προσφορά έχει το χαμηλότερο τίμημα και ταυτόχρονα η προσφορά του ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται αποκλειστικά στη διακήρυξη. Στη περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς πέραν της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, υποβάλλεται και τεχνική προσφορά η οποία αξιολογείται με κριτήρια τα οποία εκ των προτέρων έχουν τεθεί στην διακήρυξη και έχει καθορισθεί σε αυτήν η βαρύτητα του καθενός και ο τρόπος βαθμολόγησής του. Τα κριτήρια αξιολόγησης αυτά αναφέρονται ενδεικτικά μόνο στο κοινοτικό δίκαιο και είναι η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά

4 4 χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης. Ο ενδεικτικός χαρακτήρας των κριτηρίων αξιολόγησης υπονοεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα εκτός των ανωτέρω, όμως αυτά πρέπει να σχετίζονται και να αξιολογούν την προσφορά και όχι το πρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Για παράδειγμα δεν μπορούν να τίθενται κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπουν έναν ελάχιστο αριθμό προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και κριτήρια που έχουν σχέση με «αξιοπιστία-φήμη» ή «διαγωγή του οχήματος και του προμηθευτή» ή «η οργάνωση και η εμπειρία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζόμενου». Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής, αλλά δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια ανάθεσης. Συμπερασματικά υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου η μίξη κριτηρίων ανάθεσης και επιλογής δεν είναι επιτρεπτή. Δ. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή παραβιάσεων Κατόπιν των ανωτέρω εφιστούμε τη προσοχή σε όλες τις αναθέτουσες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και στις υπηρεσίες που ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του ν.3852/2010 μέχρι τη λειτουργία των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας) των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων να τηρούν πιστά τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων γιατί τυχόν παραβίασή τους συνεπάγεται και παραπομπή της Χώρας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με άμεσο κίνδυνο καταδίκης της, γεγονός που συνεπάγεται αφενός μεν την εκ των υστέρων συμμόρφωση προς τους κανόνες (διακοπή και ανάκληση της επίμαχης σύμβασης) και αφετέρου την επιβολή υψηλών προστίμων εις βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επί του προκειμένου λοιπόν παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παρακάτω Οι αναθέτουσες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την προκήρυξη έργων και υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου (συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών μηχανικού), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου οφείλουν να αποστέλλουν κατά το προσυμβατικό στάδιο, πριν την αποστολή της δημοσίευσης της προκήρυξης στην εφημερίδα των ΕΚ, τα σχέδια των περιληπτικών και αναλυτικών διακηρύξεων στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ.) ηλεκτρονική διεύθυνση (http//mopadis.cieel.gr) για την απαιτούμενη επεξεργασία λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις στη διαμόρφωση της τελικής προκήρυξης. Τα ανωτέρω επιβάλλονται ιδιαίτερα για τις προκηρύξεις για τις οποίες δεν υπάρχουν πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, όπως π.χ. σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή, αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή κ.λ.π., καθώς και στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρότυπες διακηρύξεις αλλά σε αυτές περιλαμβάνονται πρόσθετοι όροι. Στις περιπτώσεις προμηθειών ή υπηρεσιών εκτός του πεδίου του Ν.3316/2005, που δεν προκύπτει υποχρέωση αποστολής τους στη ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ., αλλά και ούτε υποχρέωση της τελευταίας για επεξεργασία και έλεγχο, οι αναθέτουσες αρχές της τοπικής

5 5 αυτοδιοίκησης σε περίπτωση αμφιβολίας αν οι τιθέμενοι από αυτούς όροι είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο, αφού εξαντλήσουν τη δυνατότητα που προσφέρεται από τις υπηρεσίες που κάθε φορά ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας, μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων και οδηγιών. Κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες λόγω προϋπολογισμού εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι υπηρεσίες που ασκούν τον ανωτέρω έλεγχο οφείλουν πριν την έγκριση των αποφάσεων με τις οποίες καταρτίζονται οι όροι των διακηρύξεων να εξετάζουν την συμβατότητά τους με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του. Ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να επεκτείνεται και σε όλες τις λοιπές αποφάσεις που αφορούν τις εν λόγω συμβάσεις. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες που κάθε φορά ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας έχουν την απαιτούμενη δομή και εμπειρία ώστε μέσω της συνεργασίας των διαφόρων υπηρεσιών τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο παραπάνω έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων μπορούν οι ανωτέρω υπηρεσίες να απευθύνονται στην υπηρεσία μας. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 278 του ν.3852/2010 θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., άνω των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, που διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ ο έλεγχος διενεργείται από το καθ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι ο οικείος φορέας μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύμβασης. Αν παρά τον παραπάνω προληπτικό έλεγχο προκύψει, κατόπιν καταγγελίας προς την Ε.Ε., προειδοποιητική επιστολή ή αιτιολογημένη γνώμη τότε το Υπουργείο αξιολογώντας κατά περίπτωση τα περιεχόμενα σε αυτές και εφόσον συντρέχει λόγος θα προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες α. Παραπομπή της υπόθεσης στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης για επιθεώρηση και έλεγχο όλων των εμπλεκομένων και καταλογισμό ευθυνών. β. Ενημέρωση του καθ ύλην αρμόδιου για τη συναφθείσα σύμβαση Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περαιτέρω ενέργειές τους Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού, τους Συνδέσμους τους, τα Ιδρύματά τους, τα λοιπά Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τις Δ.Ε.Υ.Α., τις ανώνυμες και αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της χωρικής αρμοδιότητάς σας, που οφείλουν κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου από τα εκάστοτε

6 6 ισχύοντα κοινοτικά όρια να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή. Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Νομική Υπηρεσία Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου Βασιλίσσης Σοφίας ΑΘΗΝΑ 2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Γενναδίου 8 κ Ακαδημίας ΑΘΗΝΑ 3. Ε.Ν.Α.Ε. Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 4. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Παπακυριαζή ΛΑΡΙΣΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 5. Γεν. Δ/νσεις του Υπουργείου 6. Δ/νσεις του Υπουργείου (με την παράκληση προς τη Δ/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 7. Δ.Τ.Υ./Α',Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Διεύθυνση Οργάνωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Εκπονήθηκε: α. Ομάδα Εργασίας: - Γ. Ευταξίας (Συντονιστές) - Ε. Μ. Παναγιωτάκης - Ε. Σταθόπουλος (Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ KAI ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2 1 )

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2 1 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002924862 2015-07-21

15PROC002924862 2015-07-21 15PROC002924862 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002080675 2014-05-30

14PROC002080675 2014-05-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ/7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet)

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 1-4 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 91575/2208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα