ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 88 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α ) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 2. Τον ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ιδίως τα άρθρα 89 και Τ άρθρ 36 5 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 A ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 4. Τις εγκυκλίους 24/16670/ και 39/53125/ της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα» και «Έκδοση πιστοποιητικών από τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων περί κατοχής ή νομής ακινήτων» αντίστοιχα 5. Την εγκύκλιο 49/74572/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα «Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων» 6. Τον ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.ά. διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κασσάνδρας (Φ.Ε.Κ. 2160/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 8. Τον ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» 9. Την με αρ. 463/15/ απόφασή του που αφορά στην εξουσιοδότηση υπογραφής προς τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 10. Την με αρ. 464/16/ απόφασή του που αφορά στην εξουσιοδότηση υπογραφής προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 11. Το με αρ / έγγραφό του προς τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων με θέμα Σύνταξη πράξεων και λοιπών εγγράφων 12. Την με αρ. 235/20102/ απόφασή του περί διάρθρωσης των υπηρεσιών του δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 13. Την με αρ. 1/3/ απόφασή του που αφορά στον ορισμό Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/8/ Την με αρ. 158/ απόφασή του που αφορά αντικατάσταση Αντιδημάρχου 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την υπογραφή εγγράφων στους παρακάτω: Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο και επί πλέον: 1. Διοικητικών Υπηρεσιών Εισηγήσεις: Θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο και τις Επιτροπές Προκηρύξεων διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών μετά από κλήρωση Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας μετά από κλήρωση Αποφάσεων Δημάρχου χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου και Βαθμού Αποφάσεων Δημάρχου περικοπής μισθού Προγραμματισμού αδειών των υπαλλήλων σε συνεργασία με τους άλλους διευθυντές Συμμετοχής υπαλλήλων της διεύθυνσης σε επιμορφωτικά σεμινάρια Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση από και προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς υπαλλήλους για την υπηρεσιακή τους κατάσταση Ερωτήματα και έγγραφα αναζήτησης πληροφοριών για θέματα αρμοδιότητάς του Διαβιβαστικά αποστολής αποδεικτικών τοιχοκόλλησης ανάρτησης επιδόσεων στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Διαβιβαστικά αποστολής αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών στην εποπτεύουσα αρχή και στις υπηρεσίες του δήμου Διαβιβαστικά αποστολής αιτήσεων πολιτών Εισηγήσεις ερωτήματα προς το υπηρεσιακό συμβούλιο πλην όσων το αντικείμενο αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο Παραλαβή δικαστικών δικογράφων και εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στον Δήμο Βεβαιώσεις θεωρήσεις: Αποδοχών προς τη Δ.Ο.Υ. Αναγγελιών πρόσληψης αποχώρησης προσωπικού προς τον Ο.Α.Ε.Δ. Υπηρεσιακών μεταβολών Ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο και το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο Ακριβούς αντιγράφου εγγράφων του δήμου Γνήσιου υπογραφής Ακριβούς αντιγράφου αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών 2

3 2. Οικονομικών Υπηρεσιών Εισηγήσεις: Θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές των τμημάτων: i. προϋπολογισμού-λογιστηρίου-προμηθειών και ii. εσόδων-περιουσίας-ταμείου Προκηρύξεων διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών μετά από κλήρωση Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας μετά από κλήρωση Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση από και προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Χρηματικούς καταλόγους Οικονομικά απολογιστικά στοιχεία Παραλαβή δικαστικών δικογράφων και εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στον Δήμο Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας Δελτία εισαγωγής προμηθειών Βεβαιώσεις θεωρήσεις: Ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο και το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο Ακριβούς αντιγράφου εγγράφων του δήμου Γνήσιου υπογραφής 3. Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Εισηγήσεις: Θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές Προκηρύξεις διαγωνισμών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από τον δήμαρχο Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) Έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου Πρόσληψης εποχικού-έκτακτου-ειδικών διατάξεων προσωπικού Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού Αποζημιώσεων προσκυρώσεων Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Αιτήματα προς τις διαχειριστικές αρχές προέγκρισης λογαριασμού έργου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου, Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 3

4 Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) Ενημερωτικά έγγραφα προς τον νομικό σύμβουλο του δήμου Αλληλογραφία με αναδόχους έργων, υπηρεσιών και προμηθειών Ειδοποιήσεις για έκθεση απόψεων αντιρρήσεων πριν την επιβολή διοικητικής ποινής κύρωσης Έγγραφα, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά κ.λ.π. με τεχνικό περιεχόμενο Έγγραφα, που έχουν σχέση με την υλοποίηση εκτέλεση έργων και μελετών (διαβιβαστικά, εντολές επιβλεπόντων στους αναδόχους, αλληλογραφία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.) Πιστοποιητικά εμπειρίας των εργολάβων - εργοληπτών Επιμετρήσεις έργων και παρεχόμενων υπηρεσιών Δελτία παρακολούθησης έργου Καταστάσεις χιλιομετρικής αποζημίωσης Υποβολή πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου στις επιτροπές Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπών κατακύρωσης διαγωνισμών Έγγραφα προς τον μειοδότη για την προσκόμιση των δικαιολογητικών Κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης Βεβαιώσεις Θεωρήσεις: Γνήσιου υπογραφής Περάτωσης έργου, περαίωσης εργασιών Καλής εκτέλεσης έργου ή εργασίας Ανεκτέλεστου μέρους εργασιών που ορίζονται στη σύμβαση Στους προϊσταμένους τμημάτων Ι. Δημοτικής κατάστασης, ληξιαρχείου & διοικητικής μέριμνας Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ταυτότητας, στρατολογίας, εγγυτέρων συγγενών κ.λ.π. βάσει δημοτολογίων και μητρώων αρρένων Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες για θέματα δημοτολογίου Διαβιβαστικά εγγράφων αρμοδιότητάς του Ερωτήματα και έγγραφα αναζήτησης πληροφοριών επί θεμάτων αρμοδιότητάς του Βεβαιώσεις κατοικίας πλην αυτών για μεταδημότευση Βεβαιώσεις για τον πληθυσμό των Κοινοτήτων και του Δήμου συνολικά Βεβαιώσεις Αγοραπωλησίας/Μεταβίβασης Μελισσοσμηνών Βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας Καταστάσεις εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Πρωτοκόλλου καθώς και τα διαβιβαστικά αυτών Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεων ΙΙ. Εσόδων και περιουσίας Βεβαιωτικά οίκοθεν σημειώματα Ειδοποιήσεις για έκθεση αντιρρήσεων Βεβαιώσεις Τ.Α.Π. Βεβαιώσεις εισφορών σε χρήμα Θεώρηση δηλώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων Βεβαιώσεις είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών Χρηματικούς καταλόγους 4

5 ΙΙΙ. Προϋπολογισμού, λογιστηρίου & προμηθειών Βεβαιώσεις γνήσιου υπογραφής σε κάθε είδους δικαιολογητικό που επισυνάπτεται στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Θεωρήσεις ακριβούς αντιγράφου σε κάθε είδους δικαιολογητικό που επισυνάπτεται στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Αλληλογραφία με δικαιούχους χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής Δελτία εισαγωγής προμηθειών IV. Ελέγχου κοινοχρήστων χώρων και αδειών καταστημάτων Εισηγήσεις: Υπηρεσιακών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές Επιβολής των διοικητικών μέτρων και προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις προβλεπόμενες από τον νόμο και τους κανονισμούς που έχουν θεσμοθετήσει τα συλλογικά όργανα του δήμου Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση από και προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής Εκθέσεις ελέγχου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες Έγγραφα προς τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στην τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων του δήμου και της κείμενης νομοθεσίας. Αποστολή των πράξεων βεβαίωσης παράβασης διατάξεων ή κανονισμών του δήμου προς την δ/νση οικονομικών υπηρεσιών V. Υποστήριξης πολιτικών οργάνων και ανθρώπινου δυναμικού Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας VI. Βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε νόμιμη χρήση Βεβαίωση γνησίου υπογραφής Διαβιβαστικά αποστολής αποδεικτικών τοιχοκόλλησης ανάρτησης επιδόσεων στον πίνακα ανακοινώσεων Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Εισηγήσεις: Υπηρεσιακών θεμάτων προς το δημοτικό συμβούλιο και τις επιτροπές Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Διαβιβαστικά εγγράφων αρμοδιότητάς του Βεβαίωση γνήσιου υπογραφών VII. Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης Εισηγήσεις: 5

6 Υπηρεσιακών θεμάτων προς το δημοτικό συμβούλιο και τις επιτροπές Αλληλογραφία υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαίωση γνήσιου υπογραφών VII. Περιβάλλοντος Έγγραφα για την αποκομιδή & μεταφορά απορριμμάτων Έγγραφα σχετικά με την λειτουργία των οχημάτων Βεβαίωση γνήσιου υπογραφών Υπάλληλοι για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων) Διαβιβαστικά αποστολής των αποφάσεων αρμοδιότητάς τους στην εποπτεύουσα αρχή (όπου αυτό απαιτείται) και στις υπηρεσίες του δήμου Αντίγραφα των αποφάσεων-αποσπασμάτων από το αρχείο αρμοδιότητάς τους Αντίγραφα των αποφάσεων-αποσπασμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών κ.λ.π. από το αρχείο του πρώην Δήμου Παλλήνης, θα υπογράφονται από τον κ. Αποστολόπουλο Αριστείδη Βεβαίωση γνήσιου υπογραφών Αποκεντρωμένα γραφεία Ι. Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ταυτότητας, στρατολογίας, εγγυτέρων συγγενών κ.λ.π. βάσει δημοτολογίων και μητρώων αρρένων Διαβιβαστικά αποστολής αιτήσεων & φακέλων υποθέσεων πολιτών στις κεντρικές αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για διεκπεραίωση Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεων ΙΙ. Οικονομικών θεμάτων Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας Βεβαιώσεις είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών Βεβαιωτικά οίκοθεν σημειώματα *** Όλα τα έγγραφα και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα παραπάνω γραφεία της δημοτικής ενότητας θα κοινοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στις αντίστοιχες Διευθύνσεις & Τμήματα του Δήμου ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 6

7 Κατά κανόνα κάθε έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε θέματα που ανάγονται στην διοίκηση και οικονομική διαχείριση ή απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.), το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιδήμαρχο Κάθε έγγραφο που θεωρείται μείζονος σημασίας για τον δήμο από τους αντιδημάρχους και τους διευθυντές, υπογράφεται από τον δήμαρχο Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου διεύθυνσης η παρεχόμενη σ αυτόν εξουσιοδότηση υπογραφής θα εκτελείται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου τμήματος, η παρεχόμενη σ αυτόν εξουσιοδότηση υπογραφής θα εκτελείται από τον διευθυντή Όλα τα έγγραφα σε περίπτωση υπογραφής από τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, θα φέρουν τη σχετική σφραγίδα «εισηγητής, τμηματάρχης, διευθυντής» με τις αντίστοιχες υπογραφές. Στην περίπτωση υπογραφής από τον αρμόδιο διευθυντή, θα φέρουν την ίδια σφραγίδα με τις υπογραφές του εισηγητή και του τμηματάρχη και σε περίπτωση υπογραφής από τον τμηματάρχη, την υπογραφή μόνο του εισηγητή Η επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των εγγράφων, των τμημάτων και διευθύνσεων του δήμου που τηρούνται στο αρχείο τους, γίνεται από τους διευθυντές των αντίστοιχων διευθύνσεων Η αναζήτηση ποινικών μητρώων, πιστοποιητικών γέννησης, γάμου κ.λ.π. εγγράφων, όπως ορίζονται από υπουργικές αποφάσεις, όταν απαιτούνται ως δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους έκδοσης της διοικητικής πράξης Οι υπηρεσιακές εισηγήσεις θεμάτων προς συζήτηση από το δημοτικό συμβούλιο και τις επιτροπές, θα γίνονται με εισήγηση του αρμόδιου διευθυντή, θα φέρουν τη σχετική σφραγίδα «εισηγητής, τμηματάρχης, διευθυντής» με τις αντίστοιχες υπογραφές και θα κοινοποιούνται προς τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Όταν προκύπτει θέμα εφαρμογής των όσων ορίζονται με την παρούσα και ανακύπτει ζήτημα το οποίο προσκρούει σε διατάξεις νόμου, υπερισχύει ο νόμος. Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ από 6 Ιουνίου Επίσης η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του δήμου και στο διαδίκτυο και να κοινοποιηθεί στο γραφείο δημάρχου, στους αντιδημάρχους, στους προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Κολοκοτρώνη 1 Καλαµάτα Τ.Κ. 24100 : (27210) 60704 FAX :(27210) 92444 E mail :dkalamat@otenet.gr Καλαµάτα 9 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 4531 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑ: Κατανομή αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Δήμου Κυθήρων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 514 Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 20-06-2013 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 32376 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1902 30 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. 20581 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.38082 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση :Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος & Αθ.Διάκου

Διαβάστε περισσότερα