ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ"

Transcript

1 ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MLS MULTIMEDIA S.A.». Στις σχέσεις της µε την αλλοδαπή η εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί την επωνυµία της σε πιστή µετάφραση. ΑΡΘΡΟ 2 Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ήµος Πυλαίας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Μπορεί όµως η εταιρία µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να ιδρύσει και να διατηρεί υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, αντιπροσωπείες σε οποιονδήποτε άλλο ήµο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνεργαζόµενη ή όχι µετά αλλοδαπών ή ηµεδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τον προορισµό καθώς και τους όρους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, κατασκευή, συναρµολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτηµάτων και συναφών ειδών. 2) Η αντιπροσώπευση οµοίων επιχειρήσεων και εταιρειών της ηµεδαπής και αλλοδαπής.3) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων λογισµικού 4) Η συµµετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες και σχήµατα στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. 5) Η µηχανογραφική οργάνωση µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) επιχειρήσεων, υπηρεσιών, γραφείων κλπ 6) Η ίδρυση ιδιωτικών επαγγελµατικών σχολών για Η/Υ. 7) Η ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών, εκµίσθωση προγραµµάτων και η έκδοση περιοδικών εντύπων σχετικών µε το αντικείµενο των Η/Υ. 8) Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρµογή και εκµετάλλευση νέων καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 9) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τις προαναφερόµενες εµπορικές δραστηριότητες (τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση δικτύων). 10) Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση µε τους Η/Υ.11) Η συµµετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα και η λειτουργία της σαν σύµβουλος σε αυτά. 12) Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Ανάπτυξη και εκµετάλλευση. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια. Η διάρκεια αρχίζει από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ιεύθυνσης Εµπορίου της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να µειωθεί ή να παραταθεί µε τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

2 ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε δραχµές δέκα εκατοµµύρια ( ) ολοσχερώς καταβεβληµένο απ τους ιδρυτές σε µετρητά και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του παρόντος. (ΦΕΚ 5494/95 ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 23ης Σεπτεµβρίου 1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές σαράντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε µετρητά και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (4.125) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών πενήντα ένα εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (5.125) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. (ΦΕΚ 7236/97 ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30ης εκεµβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε µετρητά και διαιρείται σε 547 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία και τη διάθεση αυτών υπέρ το άρτιο µε τιµή διάθεσης δρχ τη κάθε µία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση 5672 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. (ΦΕΚ 1706/ ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 31ης εκεµβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε µετρητά και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. (ΦΕΚ 2785/99 ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 21 ης Μαίου 1999 µετατράπηκαν οι µετοχές από ονοµαστικές σε ανώνυµες. Με την µετατροπή αυτή Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. (ΦΕΚ 2955/ ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων µετοχών της εταιρίας από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ σε εκατό (100) δρχ η κάθε µία και η έκδοση δύο εκατοµµυρίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ( ) ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε µία, σε αντικατάσταση των υφιστάµενων µετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους παλαιούς µετόχους κατ αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο και παράλληλα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7 ης Σεπτεµβρίου 1999 εταιρίας αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του µετοχικού

3 κεφαλαίου εκ δραχµών που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 21 ης Μαίου 1999 ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές α) κατά τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή, µε την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας και β) κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας µε τιµή διάθεσης που θα καθορισθεί µε κοινή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 18 ης Ιανουαρίου 2000 µετατράπηκαν οι µετοχές από ανώνυµες σε ονοµαστικές. (ΦΕΚ 1643/2000 ΤΑΕ και ΕΠΕ) Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 7 ης Σεπτεµβρίου 1999 εκ δραχµών Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές α) κατά τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή, µε την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας και β) κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς µε κοινή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 1 ης Ιουνίου 2000 αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 18 ης Ιανουαρίου 2000 εκ δραχµών Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές α) κατά τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή, µε την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας και β) κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς µε κοινή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ( ) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) η κάθε µία. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 3 ης Οκτωβρίου 2000 αποφασίσθηκε η ανάκληση, λόγου παρόδου προθεσµίας, της

4 απόφασης της αύξησης που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 1 ης Ιουνίου 2000, η επιβεβαίωση και η επανέγκριση της αύξησης αυτής ήτοι δηλαδή αύξηση κατά δραχµές α) κατά τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή, µε την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας και β) κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς µε κοινή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ( ) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) η κάθε µία. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 27 ης Φεβρουαρίου 2001 αποφασίσθηκε η ανάκληση, λόγου παρόδου προθεσµίας, της απόφασης της αύξησης που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 3 ης Οκτωβρίου 2000, η επιβεβαίωση και η επανέγκριση της αύξησης αυτής ήτοι δηλαδή αύξηση κατά δραχµές α) κατά τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή, µε την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας και β) κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών της κάθε µίας. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς µε κοινή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών που καταβλήθηκε ολοσχερώς µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ( ) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) η κάθε µία. (ΦΕΚ 2836/2001 ΤΑΕ και ΕΠΕ). Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 25ης Σεπτεµβρίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά δραχµές εννιακοσίων πενήντα οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ) µε την έκδοση εννέα εκατοµµυρίων πεντακοσίων ογδόντα µίας χιλιάδων διακοσίων ( ) ονοµαστικών µετοχών ονοµατικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε µία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχµών ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν ενενήντα επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε ένδεκα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) η κάθε µία. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30 Ιουνίου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέο κατά ευρώ εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τρία και δώδεκα λεπτά (78.203,12) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 100 δρχ. σε τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης µετατρέπεται

5 το µετοχικό κεφάλαιο και η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε ευρώ. Με την µετατροπή το µετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ( ) ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε ένδεκα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0.30) του ευρώ η κάθε µία. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών, ύστερα από εφαρµογή προγράµµατος διάθεσης µετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 ΚΝ 2190/1920), κατά µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών µε ονοµαστική αξία 0,30 και τιµή διάθεσης 0,50 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η καθεµία. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών, ύστερα από εφαρµογή προγράµµατος διάθεσης µετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 ΚΝ 2190/1920), κατά µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών µε ονοµαστική αξία 0,30 και τιµή διάθεσης 0,50 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η καθεµία. ΑΡΘΡΟ 5 Α. 1. Mε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού µέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή µέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, έχει δικαίωµα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών καθώς και να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 2. Mε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα µε απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 3. Εάν όµως τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6 4. Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 5. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ.2 του καταστατικού, µπορεί να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών. 6. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής, την τιµή ή την αναλογία µετατροπής ή τη διακύµανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιµή ή η αναλογία µετατροπής θα ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. εν επιτρέπεται να εκδοθούν µετοχές υψηλότερης ονοµαστικής αξίας από την τιµή έκδοσης των µετατρέψιµων οµολογιών. 7. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. 8. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται µε ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει µε την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, δυνάµενη να παραταθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο για ένα (1) ακόµη µήνα. Η µηνιαία αυτή προθεσµία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. 9. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µετοχών µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ ονόµατι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 10. Μέσα στο πρώτο δίµηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή µη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού από το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του οµολογιακού δανείου. 12. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παραγράφων 10 και 11 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρµόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές. Η µετατροπή αυτών σε ανώνυµες και το αντίστροφο γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Οι τίτλοι των µετοχών µπορούν να αντιπροσωπεύουν µία ή περισσότερες µετοχές. Τα σχετικά µε την έκδοση των µετοχών καθορίζονται από το.σ. 2. Οι τίτλοι των µετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθµηµένοι µε αύξοντα αριθµό και αναγράφουν την επωνυµία της εταιρίας και τα λοιπά

7 απαιτούµενα από το Νόµο στοιχεία, µπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή περισσότερες µετοχές. ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΤΟΧΟΙ 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα τους σχετικά µε την διοίκηση της εταιρίας µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στα όργανα που εκλέγονται ή διορίζονται απ αυτήν. 2. Κάθε µετοχή δίνει το δικαίωµα µίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι µετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε µετοχή τα δικαιώµατα συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων. Οι συγκύριοι µετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρία που απορρέουν από την µετοχή. ΑΡΘΡΟ 8. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του µετόχου µπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώµατα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία των ανωνύµων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαµβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ 1. Η εταιρία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 3 µέχρι 7 συµβούλους. 2. Τα µέλη του.σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των µετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική Γ.Σ. 3. Τα µέλη του.σ. µπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ.Σ. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου, επιβάλλεται στους συµβούλους που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. H εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθ. 7β του K.N. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως επόµενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόµη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Oι πράξεις του συµβούλου, που εκλέχθηκε µε αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ Αν ένας σύµβουλος αδικαιολόγητα δεν µετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι µήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ηµέρα που το διοικητικό συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά µε αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

8 2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συµβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ ΣΕ ΣΩΜΑ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου µετά την εκλογή του. 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Σ. Όταν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει στις αρµοδιότητες του ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύµβουλο, που τον ορίζει το διοικητικό συµβούλιο. 3. Tο ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται µε απόφαση του να εκλέγει ένα ή δύο από τα µέλη του ως διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΞΟΥΣΙΑ Σ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα θέµατα και τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα τα ζητήµατα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΓΣ. 2. Το Σ µπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα µέλη καθορίζοντας ταυτόχρονα στη σχετική απόφαση την έκταση της ανάθεσης αυτής καθώς και το σχετικό χρονικό διάστηµα. 3. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί επίσης µε απόφαση του να ορίζει ότι οι σύµβουλοι στους οποίους παραχωρούνται εξουσίες και αρµοδιότητες κατά την προηγούµενη παράγραφο, έχουν δικαίωµα να παραχωρούν, µέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, µέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ή άλλες ιδιότητες. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των ικαστηρίων, των φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίων υπηρεσιών και Αρχών Οργανισµών κλ.π. από τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, ή το ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από τον αναπληρωτή τους που ορίζεται µε ειδική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο. 2. Μόνο ο ιευθύνων Σύµβουλος δεσµεύει την εταιρία µε υποχρεώσεις από συναλλαγµατικές και επιταγές που φέρουν την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία. 3. Το.Σ. δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του, ή αν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη ή τρίτους.

9 ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Σ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συµβούλων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 2. Οι συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νοµού Αττικής.(1) Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα µέλος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα µέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και κανένα µέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 4. Τη σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του, µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει µε ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην προθεσµία αυτή ή εκπρόθεσµης σύγκλησης, επιτρέπεται στα µέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά ηµερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα µέλη του περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Σ 1. Το Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον του ενός συµβούλου, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. 2. Οι αποφάσεις του Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συµβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 3. Απών σύµβουλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλον σύµβουλο µε εξουσιοδότηση απλή που σηµειώνεται στα πρακτικά και παραµένει στο αρχείο της εταιρείας. Κάθε µέλος της εταιρίας µπορεί να εξουσιοδοτεί µόνο έναν απόντα σύµβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι µέλη του. ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σ

10 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους συµβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Γραµµατέας του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι είτε µέλος του διοικητικού συµβουλίου είτε τρίτο πρόσωπο και εκλέγεται από το Σ. 2. Τα µέλη του Σ δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει µέρος, όµως δικαιούνται να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώµης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από µέλος του Σ πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. 3. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του Σ υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από έναν από τους υπολοίπους συµβούλους, που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους 4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του.σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του.σ. ακόµα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ 1. Στα µέλη του Σ µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση. Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται προσωρινά από το Σ µε απόφαση του λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης 2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση βαρύνει την εταιρία µόνο αν εγκριθεί για κάθε σύµβουλο µε ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.. ΑΡΘΡΟ 19 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Σ 1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22β του ΚΝ2190/ Κάθε σύµβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει σαν µέλος του Σ. 3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας καθώς και οι διευθυντές αυτής µπορούν να ενεργούν κατ επάγγελµα για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων πράξεις, που ανάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς της εταιρίας ή να µετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς µόνο ύστερα από άδεια της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ρητά ορίζεται ότι η άδεια αυτή παρέχεται µέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα επιτραπεί ή όχι η άσκηση ανταγωνισµού πέραν της Συνέλευσης. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 20 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις δεσµεύουν τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

11 ΑΡΘΡΟ 21 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. H Γενική Συνέλευση των µετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου όµορου δήµου της έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Aν οι µετοχές είναι εισηγµένες σε Xρηµατιστήριο η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του Xρηµατιστηρίου.Το Σ µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΓΣ όποτε το κρίνει σκόπιµο. 2. Το Σ εκτός από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεώνεται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης. 3. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών µε αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Σ ΑΡΘΡΟ 22. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 1. H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. H ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 2. Στην πρόσκληση των µετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης µε σαφήνεια τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωµά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως µε δικαίωµα ψήφου. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγµένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες από την προβλεπόµενη από το νόµο ελάχιστη προθεσµία δηµοσίευση της πρόσκλησης. 3. H πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στις προβλεπόµενες από το και το νόµο (άρθρο 26 παρ 2 ΚΝ 2190/20) εφηµερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την οριζόµενη ηµέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ηµερών στο τεύχος A.E. και E.Π.E. της Eφηµερίδας της Kυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των Eπαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες περιορίζονται στο µισό. 4. Nεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόµου προβλεποµένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση µη επίτευξης της προβλεπόµενης από το καταστατικό απαρτίας. 5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Mετοχικού Kεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης µπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) µελών εναποµείναντα µέλη του.σ. µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.

12 7. Tο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ηµέρες πριν από την Tακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε µέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Eλεγκτών πάνω σ αυτές. 8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ηµέρες από την έγκριση του ισολογισµού από την ΓΣ υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής µαζί µε αντίγραφο του ισολογισµού που τυχόν θα αναµορφωθεί. ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη ΓΣ πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, που θα οριστούν στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση. 2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη ΓΣ µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που το έχουν νόµιµα εξουσιοδοτήσει. 3. Αποδείξεις κατάθεσης µετοχών καθώς και έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ 4. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος µπορούν να πάρουν µέρος στη ΓΣ µόνο ύστερα από άδεια της ΓΣ. 5. Η Γ.Σ. δύναται να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920. ΑΡΘΡΟ Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ και σε εµφανές µέρος του καταστήµατος της εταιρίας πρέπει να αναρτηθεί πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη ΓΣ. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τα ονόµατα των πληρεξουσίων των µετόχων, τον αριθµό των µετόχων, τον αριθµό των ψήφων κάθε µετόχου και τις διευθύνσεις των µετόχων και των πληρεξουσίων τους. 2. Αν κάποιος µέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόµενο του καταλόγου, µπορεί να τις προβάλει µόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 2. Όταν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε 20 µέρες από τη µέρα που µαταιώθηκε η αρχική συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή καλείται πριν από 10 τουλάχιστον µέρες από τη µέρα που θα προσδιοριστεί και θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το µέρος του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν. 3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της εταιρείας.

13 δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5α παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόµενες από διατάξεις νόµων ή γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθ. 16 του K.N. 2190/20. ε) Έκδοση οµολογιακού δανείου, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθ. 5Α του παρόντος καταστατικού. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων. η) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση. θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόµος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισµένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού. Aν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Aν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων αρχικής ηµερησίας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόµου προβλεποµένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση µη επίτευξης της προβλεπόµενης από το καταστατικό απαρτίας. ΑΡΘΡΟ 26 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν. 2. Όλες οι αποφάσεις για θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαµβάνονται κατ εξαίρεση µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της ΓΣ. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΓΣ 1. Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Σ ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν και ο τελευταίος κωλύεται, τότε αναπληρώνεται από τον µεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύµβουλο. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη ΓΣ, η ΓΣ προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. ΑΡΘΡΟ 28. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέµατα που αναφέρονται στην ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό

14 συµβούλιο και περιλαµβάνει µόνο τις προτάσεις του συµβουλίου, των ελεγκτών ή των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. 2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραµµατείς της. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση του µετόχου, να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του µετόχου αυτού. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µετόχων της ΓΣ. 3. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή από τον Πρόεδρο του Σ ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από έναν από τους υπόλοιπους συµβούλους που ορίζεται από το Σ. 4. Εάν στη Γ.Σ. παρίσταται ένα µόνο µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ.. ΑΡΘΡΟ 29. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΣ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι µόνη αρµοδία ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. β) εκλογής µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών. γ) εγκρίσεως του ισολογισµού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. (ε) συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και (στ) περί διορισµού εκκαθαριστών. 2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 από το διοικητικό συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13 α, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920, γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ Μετά την έγκριση του ισολογισµού η ΓΣ αποφαίνεται µε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση για την απαλλαγή των µελών του Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του ΚΝ 2190/ Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των µελών του Σ από κάθε ευθύνη δικαιούνται να µετάσχουν µόνο οι µέτοχοι, µε τις µετοχές, των οποίων είναι κύριοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΛΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

15 ΑΡΘΡΟ 31. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόµενη εταιρική χρήση µία τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραµµένες στο ειδικό µητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.. 226/1992, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριµένου ελέγχου σε έναν (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που ορίζει την εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η Εταιρεία ανακοινώνει σε αυτή το διορισµό της. Αν η οριζόµενη εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιηθεί το διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισµό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόµο. 3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές µπορούν να επαναδιορίζονται όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµος δεν επιτρέπεται αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις. ΑΡΘΡΟ 32. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερησία διάταξη. 2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται µε ευθύνη του.σ. κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 επτά ηµέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 3. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των

16 µετόχων, σε αυτή δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού. 4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 5. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 6. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΑΡΘΡΟ 33. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση του εταιρικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της ιεύθυνσης Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης και λήγει την 31 εκεµβρίου του επόµενου έτους, δηλαδή του έτους 1996.

17 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα µε το νόµο και µάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 134 επόµενα. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: α) τον Ισολογισµό β) τον λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρήσης» γ) τον «Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων» και δ) το Προσάρτηµα. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας. 3. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριµένων από το ιοικητικό Συµβούλιο ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος, ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε αυτή των παραπάνω προσώπων, από ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νοµιµότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους. 4. Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει το περιεχόµενο που προβλέπεται από τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειµένου, σύµφωνα και µε οριζόµενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.(1) 5 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δηµοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 135 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ιδίου νόµου. 6. έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. ΑΡΘΡΟ 34. ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ 1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα µετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζηµίας, των κατά των Νόµο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:

18 α) Πρώτα διατίθεται το ποσοστό για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο νόµος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε το νόµο, όταν το τακτικό αποθεµατικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Στη συνέχεια διανέµεται στους µετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του µερίσµατος, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 3. Η πληρωµή των µερισµάτων στους µετόχους γίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 4. Επιτρέπεται η διανοµή προσωρινού µερίσµατος ή ποσοστών, µόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διανοµή δηµοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα, απ αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, και υποβληθεί στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Το προσωρινό µέρισµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό (1/2) των καθαρών κερδών σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 35. ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία µπορεί να λυθεί: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της κατά το σχετικό άρθρο του καταστατικού της, εκτός αν πριν τη λήξη του χρόνου αυτού η ΓΣ αποφασίσει τη παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της ΓΣ που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 3 και 26 παρ 2 του παρόντος καταστατικού. γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Η συγκέντρωση όλων των µετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. ε) Mε δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του K.N. 2190/20 όπως ισχύει. Στ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγµα Iσολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει, µειωθεί περισσότερο από το µισό του Mετοχικού Kεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο. ΑΡΘΡΟ 36 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 2. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 35 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 35 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε του άρθρου 35 του Καταστατικού, ο

19 εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. 3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αµοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον δύο και µέχρι 4 µπορεί να είναι µέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί ιοικητικού Συµβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αµέσως µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισµό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάριστης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της. 6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµµείς υποθέσεις της Εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο. 9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 37 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20

20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) Θέµα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 3 1 4 3 8 Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2011 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές.

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές. Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 27/6/2008 : Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Formatted:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 2 του ν.3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Διοικητικό Συμβούλιο Κεφάλαιο 2 Γενική Συνέλευση Κεφάλαιο 3 Σχέσεις με τους μετόχους και δικαιώματα των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : Άρθρο 4 Σκοπός Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1. Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 3556/2007 ότι προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Α Ά ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «...» 1 και δ.τ. «...». Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής αρ. Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/B/86/02 K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα