ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1. Επωνυµία 1. H επωνυµία της εταιρίας είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο διακριτικός της τίτλος THRACE PLASTICS CO.S.A.. 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος µπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Άρθρο 2. Έδρα - Υποκαταστήµατα 1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού, του ήµου Αβδήρων του Νοµού Ξάνθης. 2. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να ιδρυθούν καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία ή απλά αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Άρθρο 3. Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας, είναι : 1.Η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας γεωργικών και παρεµφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά. 2. Η εµπορία των πιο πάνω και παρεµφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εµπορικών ή βιοµηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά 4. Η µε οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τα παραγόµενα είδη από την Εταιρία. 5. Η συµµετοχή και συνεργασία µε υπάρχουσες ή µε Εταιρίες που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή µορφής καθώς και η άσκηση εµπορίας γενικά. 6. Η ίδρυση υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρθρο 4 ιάρκεια Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) χρόνια, που άρχισε από τη δηµοσίευση της αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιρίων Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1

2 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχµές πέντε εκατοµµύρια ( ), διαιρούµενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου µε χρηµατικές εισφορές σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/9.8.77) 2.Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 508/ ) 3.Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύµων µετόχων ονοµαστικής αξίας (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από δεκαπέντε εκατοµµύρια ( )δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε είκοσι χιλιάδες(20.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. (ΦΕΚ 422/ ) 4.Με την από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των σαράντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Η ίδια Γενική Συνέλευση µε απόφασή της ενέκρινε και κάλυψε τις δύο προηγούµενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο.(ΦΕΚ 3650/ ) 5.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από σαράντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των εξήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 2176/ ) 6.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η πέµπτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από εξήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των ογδόντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για 2

3 δεκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 3700/ ) 7. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από ογδόντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των ενενήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε : 1) εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία, δηλαδή εξήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές και 2)Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία, δηλαδή τριάντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές (ΦΕΚ 4339/ ) 8.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έβδοµη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από ενενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και σαράντα χιλιάδες (40.000) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 333/ ) 9.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εικοσιένα εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι µία χιλιάδων εκατό (21.100) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από εκατό εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός εκατοµµυρίων εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εξήντα µια χιλιάδες εκατό (61.100) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 1080/ ) 10..Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ένατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατοµµύρια εννιακόσιες ( ) δραχµές, µε την έκδοση τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων (30.900) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο το ανέβασαν από εκατόν είκοσι ένα εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές στο ποσό των εκατό πενήντα δύο εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και ενενήντα δύο χιλιάδες (92.000) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 2630/ ) 11.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 3

4 δεκαοχτώ εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές, µε την έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από εκατόν πενήντα δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εκατόν δέκα χιλιάδες τριακόσιες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 2311/ ) 12. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ενδέκατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές, µε την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (34.700) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από εκατόν εβδοµήντα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 1201/ ) 13.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δωδέκατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από διακόσια πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων τριάντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 2463/ ) 14.Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τρίτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονοµαστικών και µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια µετοχών, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από διακόσια τριάντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια, µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 1761/ ) 15.Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τέταρτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονοµαστικών µετοχών και µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια µετοχών, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα 4

5 εκατοµµύρια ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές και µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 2502/ ) 16.Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη πέµπτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονοµαστικών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια µετοχών, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα πέντε εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων ενένηντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών,διαιρούµενο σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλίαδες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία από τις οποίες οι εξήντα χιλιάδες (60.000) είναι ανώνυµες και οι διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) είναι ονοµαστικές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια (ΦΕΚ 3274/ ) 17.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έκτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα οκτώ εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από διακόσια ενενήντα πέντε εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών εκατοµµυρίων ( ) δραχµών,διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και διακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 3288/ ) 18.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έβδοµη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα επτά εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από τριακόσια σαράντα τρία εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των τριακοσίων εξήντα εκατοµµυρίων ( ),διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και τριακόσιες χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 3288/ ) 19.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη όγδοη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που πρεοέκυψε :α) από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων βάσει της κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό Ε 2665/88 από τριάντα έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ( ) δραχµές και µε β) µε καταβολή µετρητών εικοσιτριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 5

6 οκτακοσίων ογδόντα τριών ( ) δραχµών. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από τριακόσια εξήντα εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατοµµυρίων ( ) δραχµών,διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 3273/ ) 20.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη ένατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από τετρακόσια είκοσι εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατοµµυρίων ( δραχµών,διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 1280/ ) 21.Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελευσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από τετρακόσια σαράντα εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων ( ),διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και τετρακόσιες δέκαπέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 3139/ ) 22.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη πρώτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής του Ν 1731/87 για το ποσό των εξήντα δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ( ) δραχµών και την καταβολή µετρητών δύο εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα ( ) δραχµών. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από τετρακόσια εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατοµµυρίων ( ),διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 4920/ ) 23.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελευσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δέκαοχτώ εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση 6

7 τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων ( ) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από πεντακόσια σαράντα εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατοµµυρίων ( ),διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.(φεκ 80/ ) 24.Με την από απόφαση της Τακτικης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη τρίτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλίαδων ( ) νέων ονοµαστικών µετοχών µη µεταβιβάσιµων για δέκα (10) χρόνια, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας βάσει του Ν 2065/92. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατοµµυρία ( ) δραχµές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου ένδεκα εκατοµµυρίων ( ),διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και εννιακόσιες πενήντα µια χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για δέκα (10) χρόνια,ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 4675/ ) 25.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελευσεως των µετόχων της Εταιρείας µετατράπηκαν οι ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας σε ανώνυµες. Με τον τρόπο αυτό το µετοχικό κεφαλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατοµµύριο ένδεκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο ένδεκα χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 5024/ ) 26.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τέταρτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές µε την έκδοση τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ( ) νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία µε την εισφορά της περιουσίας της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία POLYBAG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ,η οποία συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση µε την Εταιρεία µε απόφαση της ιδίας ως άνω Συνελεύσεως.Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφαλαιο από ένα δισεκατοµµύριο ένδεκα εκατοµµύρια ( )δραχµές το ανέβασαν στο ποσό του ενος δισεκατοµµυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 7099/ ) 27.Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από δραχµές χίλιες (1.000) η κάθε µια σε δραχµές τριακόσιες εβδοµήντα πέντε (375) η κάθε µία. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές ( ) διαιρούµενο σε τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριακοσίων εβδοµήντα πέντε δραχµών (375) η κάθε µια (ΦΕΚ 2081/ ) 7

8 28.Με την από αποφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελευσεως των µετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή πέµπτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές µε την έκδοση ενός εκατοµµυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ( ) νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριακοσίων εβδοµήντα πέντε (375) δραχµών η κάθε µια. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο µετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε πέντε εκατοµµύρια ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας τριακοσίων εβδοµήντα πέντε (375) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 2081/ ) 29.Με την από 25η Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,αποφασιστηκε η εικοστή έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία δισεκατοµµύρια ( ) δραχµές µε την έκδοση οκτώ εκατοµµυρίων ( ) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριακόσιων εβδοµήντα πέντε (375) δραχµών η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των πάγιων στοιχείων µε το Ν.2065/92 ποσού δρχ. εκατόν σαράντα εξη εκατοµµυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα οκτώ ( ), µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο ποσού δύο δισεκατοµµυρίων εκατόν τριών εκατοµµυρίων εκατον σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ( ) δραχµών και µε καταβολή µετρητών ποσού επτακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο κεφάλαιο από ένα δισεκατοµµύριο οκτακόσια εβδοµήκοντα πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές, το ανέβασαν στο ποσό των τεσσάρων δισεκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών διαιρούµενο σε δέκα τρία εκατοµµύρια ( )κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας τριακοσίων εβδοµήντα πέντε (375) δραχµών η κάθε µία. 30.Με την από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας τω µετοχών της Εταιρείας από δραχµές τριακόσιες εβδοµήντα πέντε (375) η κάθε µια σε δραχµές εκατόν πενήντα (150) η κάθε µια. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών διαιρούµενο σε τριάντα δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχµών η κάθε µια. 31.Mε την από 25η Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασιστηκε η εικοστή ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατοµµύριο εννιακόσια πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές µε την έκδοση δεκα τριών εκατοµµυρίων ( ) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδοµήκοντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) και µε καταβολή µετρητών ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδοµήκοντα πέντε εκατοµµυρίων ( ). Οι νέες µετοχές προστιθέµενες στο προηγούµενο κεφαλαιο από τέσσερα δισεκατοµµυρια οκτακόσιες εβδοµήκοντα πέντε εκατοµµύριων ( ) δραχµών, το ανέβασαν στο ποσό των εξ δισεκατοµµυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών διαιρούµενων σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 8

9 ( ) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχµών η µία. 32.Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριών εκατοµµυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων ( ) δραχµών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από δραχµές εκατόν πενήντα (150) η κάθε µία σε δραχµές εκατόν σαράντα και ενενήντα τρείς (149,93) ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε µία. Με τον τρόπο αυτό το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι δισεκατοµµυρίων οκτακοσίων είκοσι ενός εκατοµµυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ( ) δραχµών ή είκοσι εκατοµµυρίων είκοσι χιλιάδων ( ) Ευρώ διαιρουµένων σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρείς (149,93) δραχµές ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε µία. 33. Mε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η τριακοστή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατοµµύρια επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ µε κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και τεσσαράκοντα έξι λεπτά ( ,46) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 3296/2004 και β) διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ ενός εκατοµµυρίου επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά ( ,54) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ η κάθε µία σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε µία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ διαιρουµένων σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε µία. 34. Mε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η τριακοστή πρώτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ( ,00) ευρώ µε την έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( ) νέων ονοµαστικών µετοχών αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε µία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ,00) Ευρώ διαιρουµένων σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε µία. Άρθρο 6 Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, δυνάµενες να µετατραπούν σε ανώνυµες και το αντίστροφο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 7 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου - Θητεία 9

10 1. Η Εταιρία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) µέλη. 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων, µεταξύ των µετόχων ή µη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όµως να µπορεί να περάσει την εξαετία. Άρθρο 8 Αναπλήρωση Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα εναποµείναντα µέλη µπορούν ή να εκλέγουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εναποµεινάντων µελών δεν θα είναι µικρότερος από το ήµισυ του αριθµού των µελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόµη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόµη και εάν προβεί στην εκλογή ή µη άλλου οριστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Η θητεία εκλεγέντος µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος µέλους. Αρθρο 9 Συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο µόλις εκλεγεί και µάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα µέλη του, για όλο το διάστηµα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύµατος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενηµερώνει το ιοικητικό Συµβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. 3. To ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα από τα µέλη του ως ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο σύµβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του ιευθύνοντος Συµβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και να εκλέγει από τα µέλη του αναπληρωτή ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο. 4. Οι αρµοδιότητες του ιευθύνοντος και του Εντεταλµένου Συµβούλου, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση 10

11 που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαµβανοµένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιµων οµολογιακών δανείων. Εξαιρούνται µόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και µε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιµο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρµοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή µερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα µέλη του ή τους ιευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσµεύουν την Εταιρία. Άρθρο 11 Συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόµος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 3. Τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του. Αρθρο 12 Λήψη αποφάσεων 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι µισοί συν ένα σύµβουλος. Ποτέ όµως ο αριθµός των παρόντων αυτοπροσώπως συµβούλων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθµός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. 2. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευοµένων συµβούλων Άρθρο 13 Αντιπροσώπευση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο µέλος. Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα µέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση. Άρθρο 14 Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου 1. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόµιµο αναπληρωτή του ή από το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 11

12 Άρθρο 15 Αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να χορηγείται αποζηµίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το ιοικητικό Συµβούλιο, µόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 16 Αρµοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως 1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόµιµες δε αποφάσεις της, δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν 2. Τα θέµατα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθµίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 17 Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 1. H Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα χρηµατιστηρίου στο οποίο διαπραγµατεύονται µετοχές της. 2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 18 Αντιπροσώπευση µετόχων στη Γενική Συνέλευση Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόµιµα. Άρθρο 19 Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως 1. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο µεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταµένους συµβούλους. Χρέη Γραµµατέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο. 12

13 2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 20 Πρακτικά Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόµιµο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, µε απόφασή του, το ιοικητικό Συµβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ ΩΝ Άρθρο 21 Εταιρική χρήση Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) εκεµβρίου του έτους. Άρθρο 22 ιάθεση κερδών 1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζηµίας, των νοµίµων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2. Τα καθαρά κέρδη διανέµονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον νόµο, κράτηση για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, β) κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόµο µερίσµατος και γ) το υπόλοιπο διατίθεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 23 Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 24 Εκκαθάριση Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους µετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συµµορφώνονται. Άρθρο 25 13

14 Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.», όπως διαµορφώθηκε µετά την από 15 Μαΐου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας και περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρεία από τη σύστασή της µέχρι και της τελευταίας αυτής. Αθήνα, αυθηµερόν ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 14

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία Έδρα Σκοπός ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Formatted: Greek ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, µεταγλωττίσθηκε στη δηµοτική µε την από

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2016 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226) όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

» ,

» , ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση - Επωνυµία Έδρα ιάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1. 1.- Συνιστάται Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

της Εταιρείας µε την Επωνυµία

της Εταιρείας µε την Επωνυµία ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ µε σκοπό την προσαρµογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 της Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/B/86/02 K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ( ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕ ΙΟ ( ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (10.03.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 1. Συνιστάται ανώνυµος εταιρία µε µετοχές που θα φέρει την επωνυµία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυµος Εταιρία Κτηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΑΕ'' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΑΕ'' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΑΕ'' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση, επωνυμία, σκοπός, διάρκεια, έδρα. Άρθρο 1 Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2006 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3556/2006 με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005 του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 16 Μα ου 2016, έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Aρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57958104000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226) σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 3 1 4 3 8 Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Διάρκεια Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Διάρκεια Άρθρο 1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της εδρέυουσας στον Πειραιά Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ξενοδοχειακαί

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (υποκείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΑΡΚΕΙΑ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 Σύσταση, Επωνυµία Η συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Άρθρο 2 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 14 Απριλίου 2011, έχει την τιµή να θέσει υπ όψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Formatted:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα