1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός"

Transcript

1 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 6/11/2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «Συσκευαστήρια Οπωροκηπευτικών Προϊόντων - Καβάλα Α. Ε.» για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. 1. Η εταιρία έχει σαν σκοπό : ΑΡΘΡΟ 2 Ο α) Την παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, τυποποίηση συσκευασία, εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αγροτικών προϊόντων νωπών, κονσερβοποιημένων, καταψυγμένων, ξηρών φυτικής και ζωικής προέλευσης. β) Την παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αγροτικών εφοδίων, καθώς επίσης και πολλαπλασιαστικών υλικών και υλικών συσκευασίας. γ) Την ίδρυση και λειτουργία συσκευαστηρίων και ψυγείων ψύξης συντήρησης κάθε είδους γεωργικών προϊόντων. δ ) Την Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος. 2. Η εταιρία για να εκπληρώσεις τους σκοπούς της μπορεί : α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να συγκληθεί άμεσα με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το καταστατικό. β) Να εκμισθώνει την χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή να μισθώνει τέτοια στοιχεία από τους ανωτέρω. 3. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Να ασκεί κάθε συναφή εμπορική δραστηριότητα όπως και εργοληπτική, που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και εμπορικές επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, όπως επίσης και να συμμετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και να εκτελεί κάθε άλλη ομοειδή ή συναφή σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσεις το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Νέας Καρυάς της Επαρχίας Νέστου του Νομού Καβάλας. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Πρατήρια, Εργοστάσια, Εργαστήρια, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας με τη συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιριών ή Επιχειρήσεων και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδας και στο Εξωτερικό, εάν κριθεί σκόπιμο για τη ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της. Με την απόφαση θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητές τους, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 Ο 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές, και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες (10.400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2 2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμών και το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται στο ποσό του ενενήντα ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων δραχμών ( ) το οποίο διαιρείται σε μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2002 της εταιρίας εγκρίθηκε η μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ,90 ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το κεφαλαίο της εταιρίας κατά ποσό των ,10 ΕΥΡΩ το οποίο προέκυψε από την τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της επιχείρησης βάσει του Ν και αναπροσάρμοσε την τιμή της μετοχής σε ΕΥΡΩ 3,25 ανά μετοχή χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,25 εκάστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8/10/2005 Ιουλίου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά Ευρώ με την έκδοση (91.200) νέων μετοχών με αναλογία μία παλιά με μία νέα και το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ ( ) το οποίο διαιρείται σε μετοχές των 3,25 Ευρώ η κάθε μία. Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,25 εκάστη. Με την από 28 Ιουνίου 2009 Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 Ευρώ με την έκδοση (91.200) νέων μετοχών και το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ,00) το οποίο διαιρείται σε μετοχές των 3,25 Ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6/11/2009, λόγω μη καταβολής από τους μετόχους όλου του ποσού της αύξησης, πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,50 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,50 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 3,25 εκάστη. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που θα λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τριών (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει τι δικαίωμα με απόφασή της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλασίου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού. 3) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΜΕΤΟΧΕΣ 1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. 2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7 Ο 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας. 2) Κάθε μετοχή έχει στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου, 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία Δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. ΑΡΘΡΟ 8 Ο

3 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο το Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στη εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ αυτούς στη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. 5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο. 8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. 2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. ΑΡΘΡΟ 11 Ο

4 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή με αντιπρόσωπο. 2) Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και των εξομοιωμένων με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει δε κάθε μέτοχο που θα του ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν τα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ αυτή. 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δε συντελεστεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3) Αν και αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 16 Ο 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

5 5 ΑΡΘΡΟ 17 Ο ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 18 Ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 19 Ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 20 Ο ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 21 Ο 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως διευθύνοντος συμβούλου. 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του. ΑΡΘΡΟ 22 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3) αυτοπροσώπως, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 23 Ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του. ΑΡΘΡΟ 24 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

6 6 ΑΡΘΡΟ 25 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 26 Ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημίωσης με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3) Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτής της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη για συμβάσεις που εντάσσονται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας με τους πελάτες της. Η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί, καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων. ΑΡΘΡΟ 27 Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ιδίους σκοπούς. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 28 Ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, και ορίζει την αμοιβή τους. 2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 75 του Ν. 1969/1991 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 2076/1992 και ισχύει σήμερα, είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920. ΑΡΘΡΟ 29 Ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1996 έτους. ΑΡΘΡΟ 30 Ο ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/ ). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται από το άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά: α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται

7 7 απ αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς το τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση, εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 31 Ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 32 Ο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1) Η εταιρία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 2) η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. AΡΘΡΟ 33 Ο 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση του ιβ του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων τα αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6) Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΑΡΘΡΟ 34 Ο Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού που ισχύει μετά την τροποποίηση που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6/11/2009. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πατσίδης Δημήτριος

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε.

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατ άρθρα 26 α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αναφορικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,10/12/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Αθήνα,10/12/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά Τηλέφωνο: 210 3382152 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15 -1- Αριθμός Συμβολαιογραφικής πράξης αρχικού καταστατικού σύστασης 24.522/21-10-91 της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) Θέµα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής αρ. Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Μεσογείων 372, 15341, Αγ.

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: E. ΠΑΠΑΛΕΞΗ Τηλέφωνο: 2103382133 E-mail: epapalexi@acci.gr Αθήνα, 09/11/2016 Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ: 678583

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 2 του ν.3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1. Επωνυµία 1. H επωνυµία της εταιρίας είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Διοικητικό Συμβούλιο Κεφάλαιο 2 Γενική Συνέλευση Κεφάλαιο 3 Σχέσεις με τους μετόχους και δικαιώματα των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές. Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές. Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα µίας χιλιάδων ενενήντα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΖΩΝΣ ΦΙΣ ΦΑΡΜ (JOHN S FISH FARM) ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΓΕΜΗ 057659404000 σε

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/B/86/02 K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές.

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές. Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 27/6/2008 : Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως έντεκα (11) μελών, εκλεγομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑLPHA TRUST- ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 6 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε." Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία /ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128 Fax: 210 3617217 Αθήνα, 31/01/2016 Αριθ. Πρωτ.: 100228 Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Seite 1 von 14

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Seite 1 von 14 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία λαϊκής βάσης με την επωνυμία «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «O ΛΙΘΟΞΟΟΣ». Στις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Της ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ & Της ΣΚΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011 [.] ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Για το πρώτο θέμα: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382203 Fax: 2103616464 E-mail: ksakellariou@acci.gr Αθήνα,23/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 3556/2007 ότι προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (όπως αυτό ισχύει μετά την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2016 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E. KEΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια. Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία

VIVARTIA A.B.E.E. KEΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια. Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία VIVARTIA A.B.E.E. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 03/03/2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226) όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Α Ά ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «...» 1 και δ.τ. «...». Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1 Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

FEVROPLAST A.E. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

FEVROPLAST A.E. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα