Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006"

Transcript

1 Ημερομηνία : 30/11/2010 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος: Εμπορικό όνομα: CUPROSULF VALLES 25 SG Αριθμός αναφοράς/έγκρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006: Χρήση της ουσίας / σκευάσματος: Λίπασμα, προσθετικό ζωοτροφών, βιομηχανική χρήση Ταυτότητα της εταιρίας: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. Avda. Rafael Casanova, 81, Mollet del Valles, Barcelona, Spain. Τηλ.: Fax : Ε-mail : 1.4. Τηλ. Κέντρου Δηλ/σεων: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κατάταξη: Κατάταξη σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΚ: Επιβλαβές, Ερεθιστικό, Επικίνδυνο για το περιβάλλον Κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: Οξεία τοξικότητα από στόματος: κατηγορία κινδύνου 4. Ερεθιστικότητα οφθαλμών: κατηγορία κινδύνου 2. Ερεθιστικότητα δέρματος: κατηγορία κινδύνου 2. Οξεία τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος: κατηγορία κινδύνου 1. Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος: κατηγορία κινδύνου 1. Δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις: Καμία. Δυσμενείς επιπτώσεις και συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό στα μάτια και το δέρμα. / Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί δερματικό ερεθισμό. Δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. / Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) Σελίδα 1 από 8

2 Σύνθεση COPPER SULPHATE (Θειϊκός Χαλκός) Περιεκτικότητα min. 98% B/B (ισοδύναμη με min. 25% Β/B εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό) Αριθμός CAS Αριθμός EINECS Κατάταξη και Xn, R22 φράσεις R σύμφωνα Xi, R36/38 με την οδηγία N, R50/53 67/548/ΕΚ Κατάταξη και δηλώσεις επικινδυνότητας σύμφωνα με τoν Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 GHS07 (Προσοχή), H302, H319, H315; GHS09 (Προσοχή), H400, H410 * Η επεξήγηση των φράσεων R αναλυτικά στο σημείο 16 του παρόντος Δελτίου. Αριθμός αναφοράς/έγκρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Κρατείστε τον σε ανάπαυση, σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι αποφεύγοντας το τρίψιμο. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολο. Ζητείστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα. Ιατρική συμβουλή: πλύση στομάχου. Χορηγείστε BAL, EDTA ή Πενικιλλαμίνη. Συμπτωματική θεραπεία. Συμπτώματα και επιδράσεις: Ναυτία και λοιπά. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Μόνο το κοντέϊνερ και η συσκευασία μπορεί Σελίδα 2 από 8

3 να αναφλεγεί. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης είναι : ψεκασμός νερού, ξηρά μέσα, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί νερό, συγκεντρώστε χωριστά το μολυσμένο νερό για την αποφυγή έκπλυσής του στο σύστημα αποχέτευσης, στο υδάτινο περιβάλλον ή στο εδαφικό νερό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική μάσκα εφοδιασμένη με κατάλληλο χημικό φίλτρο. Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν: Νερό με υψηλή πίεση για την αποφυγή μόλυνσης. Ειδικοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης: Εξαγωγή αερίων. Ειδική προστασία για τους πυροσβέστες: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική μάσκα εφοδιασμένη με κατάλληλο χημικό φίλτρο. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατομικές προφυλάξεις: Μην αναπνέετε τη σκόνη. Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Αποφύγετε την επαφή με το στόμα, τα μάτια ή το δέρμα. Κρατείστε μακριά από τη μολυσμένη περιοχή άσχετους ανθρώπους, παιδιά και ζώα. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το υδάτινο περιβάλλον. Εάν καταστεί αναγκαίο τοποθετήστε φράγματα από κατάλληλο υλικό (κόκκους, άμμο, κλπ.). Μέθοδος καθαρισμού: Σε περίπτωση έγχυσης του προϊόντος καλλύπτουμε με πριονίδι, άμμο ή ξηρό χώμα, και το συγκεντρώνουμε προσεκτικά το απορροφούμενο υλικό σε κατάλληλο δοχείο χημικών αποβλήτων. Τα δοχεία χημικών αποβλήτων καταστρέφονται σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης. Δεν χρησιμοποιούμε το νερό ως μέθοδο καθαρισμού. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Χειρισμός. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Να υπάρχει επαρκής αερισμός και να χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Μην καπνίζετε. Μην το χειρίζεστε σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων ή φλόγας. Για την αποφυγή έκρηξης της σκόνης, χρησιμοποιείτε γείωση σε όλες τις λειτουργίες όπου μπορεί να παραχθεί στατικός ηλεκτρισμός Αποθήκευση. Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, ζώα και άσχετους ανθρώπους Ειδικές χρήσεις: Σελίδα 3 από 8

4 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Όρια τιμών έκθεσης Μη διαθέσιμες πληροφορίες Έλεγχος έκθεσης Έλεγχος έκθεσης του χρήστη: Προστασία από αναπνοής: Μην αναπνέετε τη σκόνη. Φοράτε προστατευτική μάσκα Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια. Μετά την εφαρμογή πλυθείτε με νερό και σαπούνι Προστασία οφθαλμών: Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά Προστασία δέρματος : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαναλαμβανόμενης ή μακροχρόνιας επαφής με το δέρμα. Μετά την εφαρμογή πλυθείτε με νερό και σαπούνι Έλεγχος έκθεσης του περιβάλλοντος: Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης στο περιβάλλον. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Γενικές πληροφορίες Εμφάνιση: Κρυσταλλικό στερεό χρώματος μπλε. Οσμή: Άοσμο Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιμή ph: max. 0,1% σε περιεκτικότητα H 2 SO 4 Σημείο ζέσεως: Αποδομείται στους 110 o C. Σημείο ανάφλεξης: Μη εφαρμόσιμο. Αναφλεξιμότητα: Μη αναφλέξιμο. Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό. Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη οξειδωτικό. Πίεση ατμών: Αμελητέα. Σχετική πυκνότητα: 1,1-1,3 g/cm 3. Διαλυτότητα: Στο νερό: 220 g/kg (25 o C). Σε λίπη: Πρακτικά αδιάλυτο στους περισσότερους κοινούς διαλύτες. Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Μη σχετική παράμετρος. Ιξώδες: Μη εφαρμόσιμο. Πυκνότητα ατμών: Μη εφαρμόσιμο. Ρυθμός εξάτμισης: Μη εφαρμόσιμο Λοιπές πληροφορίες 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 4 από 8

5 Γενικές συνθήκες: Απόλυτα σταθερό όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Υπάρχει τάση συσσωμάτωσης σε επαφή με υγρασία. Μπορεί να απολέσει νερό αργά σε θερμοκρασίες > 30 o C ή να απολέσει όλο το νερό σε θερμοκρασία 250 o C Συνθήκες προς αποφυγή: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και αλκαλικό περιβάλλον Υλικά προς αποφυγή: Αλκαλικά προϊόντα, επαφή με μέταλλα Επικίνδυνα προϊόντα αποδόμησης: Σε περίπτωση καύσης, οξείδια άνθρακα και αζώτου. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: Από στόματος: Μη διαθέσιμη. Από δέρματος: Μη διαθέσιμη. Από αναπνοής: LC 50 (επίμυς): 1,48 mg/l. Ερεθιστικότητα: -Στο δέρμα: Eρεθιστικό -Στους οφθαλμούς: Ισχυρά ερεθιστικό -Στο αναπνευστικό σύστημα: Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα. Χρόνια τοξικότητα (βραχεία και μακρά έκθεση): Μη εφαρμόσιμο. Ο χαλκός υπάρχει φυσικά σε όλες τις τροφές, ζωοτροφές και το νερό. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικότητα: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. / Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις Κινητικότητα: Ο προστιθέμενος χαλκός στο έδαφος κυρίως δεσμεύεται στην οργανική ουσία. Το ποσοστό της οργανικής ουσίας του εδάφους και το ph καθορίζουν το ποσοστό του διαθέσιμου χαλκού. Λόγω των ισχυρών δεσμών του χαλκού με τα διάφορα εδαφικά στοιχεία, η διαφυγή του είναι εξαιρετικά μικρή. Η κινητικότητα στο έδαφος προς τα χαμηλότερα στρώματα είναι αμελητέα Εμμονή και αποδόμηση: Ο χαλκός απορροφάται στο έδαφος με ισχυρούς δεσμούς και δεν αποδομείται Δυνητική βιοσυσσώρευση: Ο χαλκός δεν βιοσυσσωρεύεται. Οι οργανισμοί αποβάλλουν το χαλκό φυσικά Αποτελέσματα της εκτίμησης ΡΒΤ: Δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις Άλλες δυσμενείς επιδράσεις: Σελίδα 5 από 8

6 13. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Προϊόν: Τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς για τα επικίνδυνα απόβλητα. Συσκευασία: Μετά τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου, η συσκευασία του προϊόντος θεωρείται ως επικίνδυνο απόβλητο. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει τη συσκευασία σε ειδικό τόπο συλλογής ή να το επιστρέψει στο σημείο αγοράς του. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Δελτίου) Οδική μεταφορά ADR/RID: -Κλάση: 9, ΙΙΙ -Ταυτοποίηση κινδύνου: 90 -Αριθμός ουσίας: Δήλωση επίγειας φόρτωσης: ΣΤΕΡΕΑ ΟΥΣΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, N.O.S., (Θειϊκός χαλκός 25% β/β (εκφρασμένος σε Cu)) Θαλάσσια μεταφορά IMDG: -Κλάση: 9 -Αριθμός UN: Δήλωση θαλάσσιας φόρτωσης: ΣΤΕΡΕΑ ΟΥΣΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, N.O.S., (Θειϊκός χαλκός 25% β/β (εκφρασμένος σε Cu)) Αεροπορική μεταφορά IΑΤΑ: -Κλάση: 9 -Αριθμός UN: Δήλωση φόρτωσης: ΣΤΕΡΕΑ ΟΥΣΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, N.O.S., (Θειϊκός χαλκός 25% β/β (εκφρασμένος σε Cu)) Σήμανση προϊόντος: 9, MPO 15. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το προϊόν ταξινομείται και παίρνει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ D 67/548/EΚ και D 1999/45/EΚ, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων, για τις επικίνδυνες ουσίες και σκευάσματα. -ΧΩΡΑ: Ευρωπαϊκή ένωση - Σύμβολα επικινδυνότητας: Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΚ: Xn, Xi, N Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: GHS07 (Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή), GHS09 (Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή) Σελίδα 6 από 8

7 - Ταξινόμηση: Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΚ: Επιβλαβές, Ερεθιστικό, Επικίνδυνο για το περιβάλλον Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: Οξεία τοξικότητα από στόματος: κατηγορία κινδύνου 4. Ερεθιστικότητα οφθαλμών: κατηγορία κινδύνου 2. Ερεθιστικότητα δέρματος: κατηγορία κινδύνου 2. Οξεία τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος: κατηγορία κινδύνου 1. Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος: κατηγορία κινδύνου 1. - Φράσεις επικινδυνότητας: Φράσεις κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΚ: R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R36/38: Ερεθιστικό στα μάτια και το δέρμα R50/53:Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Δηλώσεις επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Φράσεις προφύλαξης: Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΚ: S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. S22: Μην αναπνέετε τη σκόνη. S24/25: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. S36/37: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). S60: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: Ρ264: Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ330: Ξεπλύντε το στόμα. Ρ301+Ρ312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ρ280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ρ337+Ρ313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Ρ321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε τις οδηγίες πρώτων βοηθειών σε αυτή την ετικέτα: πλένετε το δέρμα σχολαστικά με νερό και σαπούνι αποφεύγοντας το τρίψιμο). Ρ332+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Ρ362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ρ391: Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. Σελίδα 7 από 8

8 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (*) Τροποποιημένα σημεία αναφορικά με προηγούμενες εκδόσεις Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3: Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΚ: R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008: Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Συνιστώμενος περιορισμός στη χρήση: Οι περιεχόμενες πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Ο αναγνώστης/χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τυχόν υπάρχοντες τοπικούς κανονισμούς/συνθήκες που αφορούν το χειρισμό του προϊόντος. Σελίδα 8 από 8

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

F O S A L U M 8 0 W P

F O S A L U M 8 0 W P ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), 453/2010/ΕΚ KEYFORTIN 36 SL 1. Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και της εταιρίας/επιχείρησης. 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G

Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Δραστική ουσία: Fenoxycarb

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ASTERIA ULTRA 1.8 EC

ASTERIA ULTRA 1.8 EC ASTERIA ULTRA 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ASTERIA ULTRA 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα