ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 ΠΡΟΣ: τους Δήμους της Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ χώρας Τηλέφωνα: , Αριθμ. Εγκυκλίου: 33 ΘΕΜΑ: Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Επιχειρήσεις των Δήμων, στη Βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων». ΣΧΕΤ.: α) Η υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Η Α.Π.. 458/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2043/Β/ ) που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010, καθορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», τα στοιχεία των Δήμων και των νομικών τους προσώπων που πρέπει να ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες. Με την εγκύκλιο Α.Π. 458 / δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της βάσης οικονομικών δεδομένων για τους 1

2 Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, στην οποία ήδη οι δήμοι καταχωρούν σε μηνιαία βάση τα στοιχεία τους. Για τα νομικά πρόσωπα των Δήμων ισχύουν ειδικότερα τα εξής: Υπόχρεοι φορείς για την καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων. Υπόχρεοι φορείς για την ενσωμάτωση των δεδομένων στη συγκεκριμένη βάση είναι οι δήμοι για τα οικονομικά τους στοιχεία καθώς και για τα στοιχεία των ν.π.δ.δ και των επιχειρήσεών τους. [α] Τα στοιχεία που υποβάλλονται από το Δήμο αφορούν σε όλα τα Νομικά του Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες ο Δήμος είναι ο μοναδικός μέτοχος ή ιδιοκτήτης, όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες (μονομετοχικές) του άρθρου 266 του ΔΚΚ, επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κ.λπ. [β] Τα στοιχεία των ανώνυμων εταιρειών του άρθρου 265 του ΔΚΚ, καθώς και των αναπτυξιακών εταιρειών της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θα υποβάλλονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Ορισμός εκπροσώπου / ων από τους υπόχρεους φορείς. Σε κάθε δήμο απαιτείται η άμεση έκδοση Απόφασης, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί, του Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου στον οποίο έχει τυχόν μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα), όπως ρητά προβλέπεται στην υπ αριθμ /2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ορίζεται ένας υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του, ως υπεύθυνος για την ενημέρωση της βάσης, με τα στοιχεία των ν.π.δ.δ. και των επιχειρήσεων του δήμου του άρθρου 266 του ΚΔΚ. Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης αποστολής στο δήμο των συγκεκριμένων στοιχείων, οι Πρόεδροι των οικείων ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων ορίζουν με Απόφασή τους υπάλληλο από την οικονομική τους υπηρεσία, ο οποίος συνεργάζεται με τον προαναφερόμενο ορισθέντα υπάλληλο του δήμου και είναι παράλληλα και ο ίδιος υπεύθυνος για την αποστολή των στοιχείων στον οικείο δήμο. Τα στοιχεία των υπευθύνων αυτών 2

3 (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / και αριθμός τηλεφώνου) αποστέλλονται στον οικείο δήμο, υπόψη του ορισθέντα υπεύθυνου υπαλλήλου. Στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα δε διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία και εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου δήμου, τότε ορίζεται υπεύθυνος από την οικονομική υπηρεσία του τελευταίου, με Απόφαση του δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 265 του ΔΚΚ καθώς και οι αναπτυξιακές εταιρείες της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 262 του ΔΚΚ, θα ορίσουν ένα υπάλληλο από την οικονομική υπηρεσία με τον αναπληρωτή του, υπεύθυνο για την ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία της επιχείρησης. Τα στοιχεία και αυτών των υπευθύνων (ονοματεπώνυμο, , αριθμός τηλεφώνου) θ αποσταλούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο των Στατιστικών Ανταποκριτών. Υποβολή τριμηνιαίων ή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων α) Νομικά πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση στο πλαίσιο του ν. 3852/2010: Για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση στο πλαίσιο του νόμου 3852/2010 υποβάλλονται τα στοιχεία απογραφής έναρξης και προσωπικού (βλ. επισυναπτόμενους πίνακες), μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ της σύστασής τους. Μέσα σε 15 ημέρες από την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλονται τα τριμηνιαία στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα. Η πρώτη υποβολή τριμηνιαίων στοιχείων αφορά τα στοιχεία του Γ τρίμηνου του 2011 και υποβάλλονται έως 15/10/2011. β) Νομικά πρόσωπα στα οποία δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή και συνεχίζουν να λειτουργούν: Για τα νομικά πρόσωπα στα οποία δεν επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή και συνεχίζουν να λειτουργούν, υποβάλλονται τα έντυπα της απογραφής 3

4 έναρξης και προσωπικού (βλ. επισυναπτόμενους πίνακες) με τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού κατά την 31/5/2011. Μέσα σε 15 ημέρες από την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλονται τα τριμηνιαία στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα. Πρώτη υποβολή τριμηνιαίων στοιχείων αφορά τα στοιχεία του Β τρίμηνου του 2011 και υποβάλλονται έως 15/7/2011. γ) Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, υποβάλλονται μηνιαία στοιχεία, 15 ημέρες από την λήξη κάθε μήνα. Πρώτη υποβολή μηνιαίων στοιχείων αφορά τα στοιχεία του μηνός Μαΐου και υποβάλλονται έως 15/7/2011. Υποβολή ετήσιων οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων Για τα ΝΠΔΔ, το αργότερο έως 30 Μαΐου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος αναφοράς, υποβάλλεται ο ετήσιος απολογιστικός πίνακας υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού. Για τις επιχειρήσεις και το αργότερο έως 30 Μαΐου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος αναφοράς, υποβάλλονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Υποστήριξη από την Ομάδα Έργου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Στο πλαίσιο της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης που παρέχεται στο Υπουργείο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, που έχει αναλάβει την υποστήριξη των δήμων, των ΝΠΔΔ, των επιχειρήσεών τους και των συνδέσμων δήμων, σε θέματα που αφορούν την επίλυση τυχόν αποριών ή προβλημάτων σχετικών με την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ή τα οικονομικά στοιχεία, έχει ορισθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ειδική ομάδα που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γ. Φαμέλη, Β. Χατζηαβραμίδου, Θ. Λέκκα, Α. Σκορδίλη και Α. Μπάκα και στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε σχετικό ζήτημα, στην τηλεφωνική γραμμή

5 Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα εγκύκλιο, η οποία είναι διαθέσιμη και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου στην ενότητα «το Υπουργείο\ Εγκύκλιοι-αποφάσεις». ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Διεύθυνση 39 η ΝΠΔΔ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3. ΚΕΔΚΕ Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Μυλλέρου Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Ο Γεν. Γραμματέας Δημήτρης Στεφάνου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 5. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ α. Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ β. Τμήμα Φορολογικό 6. Δ/νση Μ.Η.Ε.Σ. 7. Λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ Α.Α. Γ. Στεφανάκης Β. Νασίου Α. Μεντζέλος Κ. Θεοδωρόπουλος 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στοιχείο Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ e ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ea Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (λογαριασμός 3) 0 ea_prog 1. Απαιτήσεις από υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε. 0 ea_aota 2. Απαιτήσεις από ΟΤΑ 0 ea_loip 3. Λοιπές απαιτήσεις 0 eb Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (λογαριασμός 38) 0 eb_tami 1. Ταμείο (λογαριασμός 38.00) 0 eb_kata 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων λοιποί λογαριασμοί 38) 0 ec Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 36) 0 ec_exep 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 36.00) 0 ec_esei 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα λογαριασμός 36.01) 0 ec_loip 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λοιποί λογαριασμοί 36) 0 p ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ pa Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 pa_matr 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες εσωτερικού (45) 0 pa-brtr 2.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 0 pb Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 pb_prom 1. Προμηθευτές (λογαριασμός 50) 0 pb_prom 2. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (53.01) 0 pb_fort 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (λογαριασμός 54) 0 pb_asfo 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογαριασμός 55) 0 pb_loip 5. Λοιπές υποχρεώσεις (λογαριασμοί 51, 53) 0 pc Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 56) 0 pc_esep 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 56.00) 0 pc_exdd 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (λογαριασμός 56.01) 0 pc_loip 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λοιποί λογαριασμοί 56.00) 0 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επίπεδο εκπαίδευσης Σχέση Εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Έργου Απποσπασμένοι από Δήμο κλπ 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε. Γ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Σύνολο προσωπικού ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λοιποί Σύνολο 6

7 Επωνυμία Φορέα : 0 Νομική μορφή : Έτος : 2011 Α.Φ.Μ.: 0 Μήνας Αναφοράς : ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΗΝΙΑΙΟ - ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΕΤΟΥΣ Μ ΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (αρχικός + μεταβολές έως και τρίμηνο έως και το τρίμηνο ή ή μήνα μήνα αναφοράς) αναφοράς) Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [ ] Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών ) Χρρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Τόκοι Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Π.Δ.Ε γ) Λοιπές Λοιπά έσοδα Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ) α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)

8 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο ή μήνα αναφοράς) ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και τρίμηνο ή μήνα αναφοράς) Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [ ] Αμοιβές προσωπικού Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) Τόκοι Λοιπά έξοδα Δαπάνες για επενδύσεις 0 0 Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] Δάνεια (α+β) α) Χρεολύσια δανείων 0 0 β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους Αγορά αξιών (α+β+γ) α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ) ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ ΤΟΥ τριμηνου ή Μήνα Αναφ οράς Τριμηνο ή Μήνας αναφ οράς 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 0 0 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Δάνεια προς τρίτους Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 0 0 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 0 0 β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 0 0 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 0 0 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ` (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο ή μήνα αναφοράς) Μ ΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και τρίμηνο ή μήνα αναφοράς) ΕΣΟΔΑ Ασφαλιστικές εισφορές Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Συντάξεις Τόκοι Λοιπά έξοδα Δαπάνες για επενδύσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΧΡ ΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) ΧΡ ΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) Χρεόγραφα πλην μετοχών Αγορές (-) Πωλήσεις (+) Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους Χορηγήσεις (-) Επιστροφές (+) Μετοχές Αγορές (-) Πωλήσεις (+) Εκδόσεις χρέους Δανεισμός (+) Χρεολύσια (-) Διαφορά για συμφωνία Κάθετος έλεγχος Οριζόντιοι έλεγχοι ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ Διαθέσιμα 0 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές 0 0 Χρέος 0 0 Διαθέσιμα 0 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές 0 0 Χρέος 0 0 χρηματοοικονομικά έσοδα διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων χρηματοοικονομικά έξοδα διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων

10 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Στοιχείο Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ e ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ea Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 ea_prog 1. Απαιτήσεις από υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε. 0 ea_aota 2. Απαιτήσεις από ΑΤΑ 0 ea_loip 3. Λοιπές απαιτήσεις 0 eb Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 0 eb_tami 1. Ταμείο 0 eb_kata 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων ) 0 p ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ pa Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 pa_matr 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες 0 pa-brtr 2.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 0 pb Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 pb_prom 1. Προμηθευτές 0 pb_prom 2. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0 pb_fort 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0 pb_asfo 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0 pb_loip 4. Λοιπές υποχρεώσεις 0 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΔΔ Επίπεδο εκπαίδευσης 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε. Σύνολο προσωπικού Σχέση Εργασίας Δ.Δ. Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Έργου Απποσπασμένοι από Δήμο κλπ Λοιποί Σύνολο Γ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. Τα τριμηνιαία στοιχεία των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ίδια με τα στοιχεία των Δήμων 10

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα