ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein"

Transcript

1 ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 10 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein 1 2. τάδε καλεῖται: wij worden waarborg genoemd ; de Perzische raadslieden die het koor vormen zijn de garantie voor de vertrokkenen dat het land niet onbeheerd achterblijft en voor de achterblijvers het onderpand voor de terugkeer van het leger. 1. Περσῶν τῶν οἰχομένων: van (of voor) de Perzen die zijn weggegaan. 2. Ἑλλάδ: het woord Ἑλλάς is in klassiek Grieks vrijwel altijd adjectief. 3. ἀφνεῶν πολυχρύσων: ἀφνεός - rijk, voor πολύχρυσος enigszins pleonastisch. 4. ἑδράνων: ἕδρανον - zetel, residentie. κατὰ πρεσβείαν: bijw. bep. bij εἵλετο naar anciennitiet, waarschijnlijker op grond van hoge leeftijd, Groeneboom propter dignitatem. 7. χώρας ἐφορεύειν: om toezicht te houden over zijn landen. Naar de vorm kan χώρας zowel gen. sing. zijn als acc. plur. De commentaren van Groeneboom en Italie zwijgen. Perseus kiest voor de gen. sing.; Sommerstein the country ; toch is acc. plur. waarschijnlijker: 1. ἐφορεύειν heeft zoals de meeste verba zijn object in accusativo; 2. het Perzische rijk omvatte vele landen. 8. νόστῳ τῷ βασιλείῳ: = νόστῳ τοῦ βασιλέως. 9. πολυχρύσου: de legerleiding moet ook te velde over een reusachtige goudschat hebben beschikt en in het centrum van de macht zal men bezorgder zijn geweest over verlies aan goud dan over verlies aan mensenlevens. 10. κακόμαντις: wij zouden zeggen pessimist(isch).

2 2 A E S C H Y L I θυμὸς ἔσωθεν. πᾶσα γὰρ ἰσχὺς Ἀσιατογενὴς οἴχωκε, νέον δ ἄνδρα βαΰζει, <λειφθεῖσα γυνὴ πάντα κατ οἶκον> κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται οἵτε τὸ Σούσων ἠδ Ἀγβατάνων καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ἕρκος προλιπόντες ἔβαν, τοὶ μὲν ἐφ ἵππων, τοὶ δ ἐπὶ ναῶν, πεζοί τε βάδην πολέμου στῖφος παρέχοντες οἷος Ἀμίστρης ἠδ Ἀρταφρένης 13 λειφθεῖσα γυνὴ πάντα κατ οἶκον coni. Sommerstein 16 Ἀγβατάνων Brunck : Ἀγβάτανα M 17 Κίσσιον Blomfield : Κίσσινιον M ἄγαν ὀρσολοπεῖται: is zeer verontrust. 11. θυμὸς: sc. ἡμέτερος. ἔσωθεν: = ἔνδοθεν (ἐν πραπίδεσσιν). 12. πᾶσα ἰσχὺς: = πᾶν τὸ στράτευμα. 13. βαΰζει: = ὑλακτεῖ: jankt om, beweent ; als θυμός (of, nog onwaarschijnlijker, het leger) subject is moet met νέον δ ἄνδρα Xerxes zijn bedoeld; waarschijnlijker is een lacune, waarin naar de zin, zeker niet woordelijk, kan hebben gestaan wat Sommersteiner enkel e.g. conjiceert. 15. ἄστυ τὸ Περσῶν: daarmee wordt (vlg. Gr. en It.) de hoofdstad en residentie Susa bedoeld, hemelsbreed bijna 300 km ten oosten van Babylon, in het Zuidwesten van het huidige Iran; Ecbatana (de oude hoofdstad der Meden) ligt enkele honderden kilometers noordelijker, Persepolis (gesticht in 550 v. C. enkele honderden kilometers oostelijker. 17. Κίσσιον: Cissisch ; de stam en de streek van Susa worden zo genoemd, maar Aeschylus dacht vermoedelijk aan een stad Cissia. ἕρκος: - bolwerk, vesting, stadsmuur, stad*. 19. ἐπὶ ναῶν: de Perzische vloot, althans het gedeelte ervan waarmee de Grieken te maken hadden, vertrok niet vanuit de Perzische Golf, maar had zijn thuisbasis in de Phoenicische steden en op Cyprus. 20. πολέμου στῖφος παρέχοντες: (tezamen) verschaffende (d.w.z. vormende ) de krijgscolonne (de hoofdmacht van het leger) ; στῖφος betekent eigenlijk compacte massa en vandaar colonne en carré. 21. οἷος: onder wie, en onder hen. Ἀμίστρης ἠδ Ἀρταφρένης: in deze en de volgende verzen hoort men een

3 P E R S A E 3 καὶ Μεγαβάτης ἠδ Ἀστάσπης, ταγοὶ Περσῶν, βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου, σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 25 τοξοδάμαντές τ ἠδ ἱπποβάται, φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην ψυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ Ἀρτεμβάρης θ ἱππιοχάρμης καὶ Μασίστρης, ὅ τε τοξοδάμας 30 ἐσθλὸς Ἰμαῖος Φαρανδάκης θ, ἵππων τ ἐλατὴρ Σοσθάνης. ἄλλους δ ὁ μέγας καὶ πολυθρέμμων Νεῖλος ἔπεμψεν Σουσισκάνης, Πηγασταγὼν Αἰγυπτογενής, 35 ὅ τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων μέγας Ἀρσάμης, τάς τ ὠγυγίους Θήβας ἐφέπων Ἀριόμαρδος, καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται δεινοὶ πλῆθός τ ἀνάριθμοι. 40 ἁβροδιαίτων δ ἕπεται Λυδῶν ὄχλος, οἵτ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 28 εὐτλήμονι recc., edd. : ἐν τλήμονι M groot aantal enigszins vergriekste Perzische namen, waarvan de spelling in de MSS variëert. Opmerkelijk is dat geen daarvan terugkomt in Hdt., die negen namen van Perzische bevelhebbers noemt. 23. ταγοὶ: ταγός - aanvoerder, bevelhebber. 25. σοῦνται: σοῦμαι (= σεύομαι) - snellen, oprukken. 28. ψυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ: met een standvastige overtuiging in hun hart. 33. πολυθρέμμων: adjectief met de stam van τρέφω. 37. ὠγυγίους: ὠγύγιος - eer(bied)waardig. 38. ἐφέπων: ἐφέπω - meestal behandelen, hier besturen. 39. ἑλειοβάται: moerasbewoners, moeras bewonend. ναῶν ἐρέται: roeiers van schepen. 40. πλῆθός: acc. resp. 42. οἵτ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς κατέχουσιν

4 4 A E S C H Y L I κατέχουσιν ἔθνος, τοὺς Μητρογαθὴς Ἀρκτεύς τ ἀγαθός, βασιλῆς δίοποι, χαἰ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, δίῤῥυμά τε καὶ τρίῤῥυμα τέλη, φοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι. στεῦται δ ἱεροῦ Τμώλου πελάτης ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον Ἑλλάδι,Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, καὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί Βαβυλὼν δ ἡ πολύχρυσος πάμμεικτον ὄχλον πέμπει σύρδην, ναῶν τ ἐπόχους καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς τὸ μαχαιροφόρον τ ἔθνος ἐκ πάσης Ἀσίας ἕπεται δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 45 χαἰ Blomfield : καὶ codd. ἔθνος: die heersen over elk volk (= alle volkeren) op het vaste land ; antecedent is Λυδῶν in τοὺς: = οὕς; het antecedent is nog steeds Λυδῶν in βασιλῆς δίοποι χαἰ πολύχρυσοι Σάρδεις: dat een stad tezamen met de beide genoemde vorsten subject is van ἐξορμῶσιν is opmerkelijk. βασιλῆς δίοποι: bevel voerende vorsten. 45. χαἰ: sommige uitgevers schrijven χαἱ, maar de correcte spelling van de crasis van καὶ αἱ is χαἰ omdat boven de syllabe die het resultaat van crasis is een κορωνίς (haakje) geschreven wordt behalve als het eerste woord een spiritus asper heeft (ὁ, ἡ, οἱ, αἱ) de coronis is alleen visueel (en typographisch) identiek aan de spiritus lenis, maar het is een ander teken. ἐπόχους πολλοῖς ἅρμασιν: op vele wagens gezeten. 46. ἐξορμῶσιν: uitzenden, ten strijde voeren ; zeugmatisch met de beide subjecten verbonden: de stad laat hen gaan, de koningen voeren hen aan. 47. δίῤῥυμά τε καὶ τρίῤῥυμα τέλη: afdelingen met vier- en zesspannen ; δίῤῥυμος - met twee wisselbomen, met vier paarden bespannen, τρίῤῥυμος - met drie wisselbomen, met zes paarden bespannen.

5 P E R S A E 5 τοιόνδ ἄνθος Περσίδος αἴας οἴχεται ἀνδρῶν, 60 οὓς πέρι πᾶσα χθὼν Ἀσιῆτις θρέψασα πόθῳ στένεται μαλερῷ, τοκέης τ ἄλοχοί θ ἡμερολεγδὸν τείνοντα χρόνον τρομέονται. πεπέρακεν μὲν ὁ περσέπτολις ἤδη [στρ. α. 65 βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν, λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορθμὸν ἀμείψας- Ἀθαμαντίδος Ἕλλας, πολύγομφον ὅδισμα 70 ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου. πολυάνδρου δ Ἀσίας θούριος ἄρχων[ἀντ. α. ἐπὶ πᾶσαν χθόνα ποιμανόριον θεῖον ἐλαύνει διχόθεν, πεζονόμον τ ἔκ τε θαλάσσας, - 75 ἐχυροῖσι πεποιθὼς στυφελοῖς ἐφέταις, χρυσογόνου γενεᾶς ἰσόθεος φώς. κυάνεον δ ὄμμασι λεύσσων [στρ. β. φονίου δέργμα δράκοντος, 80 πολύχειρ καὶ πολυναύτης, Σύριόν θ ἅρμα διώκων, ἐπάγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξόδαμνον Ἄρη. δόκιμος δ οὔτις ὑποστὰς [ἀντ. β. 85 μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν ἄμαχον κῦμα θαλάσσας

6 6 A E S C H Y L I ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν στρατὸς ἀλκίφρων τε λαός. θεόθεν γὰρ κατὰ Μοῖρ ἐκράτησεν [στρ. γ. τὸ παλαιόν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις πολέμους πυργοδαΐκτους διέπειν ἱππιοχάρμας τε κλόνους πόλεών τ ἀναστάσεις. ἔμαθον δ εὐρυπόροιο θαλάσσας [ἀντ. γ. πολιαινομένας πνεύματι λάβρῳ - ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, πίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τε μηχαναῖς. δολόμητιν δ ἀπάταν θεοῦ [μεσῳδ. τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει; τίς ὁ κραιπνῷ ποδὶ πηδήματος εὐπετέος ἀνάσσων; φιλόφρων γὰρ ποτι σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει βροτὸν εἰς ἄρκυας Ἄτα, τόθεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. ταῦτά μοι μελαγχίτων [στρ. δ. φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ ὀᾶ Περσικοῦ στρατεύματος τοῦδε μὴ πόλις πύθηται, κένανδρον μέγ ἄστυ Σουσίδος καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ [ἀντ. δ. ἀντίδουπον ᾄσεται,

7 P E R S A E 7 ὀᾶ, τοῦτ ἔπος γυναικοπληθὴς ὅμιλος ἀπύων, 120 βυσσίνοις δ ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς.- πᾶς γὰρ ἱππηλάτας [στρ. ε. καὶ πεδοστιβὴς λεὼς σμῆνος ὣς ἐκλέλοιπεν μελισσᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 125 τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας ἀμφοτέρας ἅλιον πρῶνα κοινὸν αἴας. λέκτρα δ ἀνδρῶν πόθῳ[ἀντ. ε. πίμπλαται δακρύμασιν 130 Περσίδες δ ἁβροπενθεῖς ἑκάστα πόθῳ φιλάνορι τὸν αἰχμήεντα θοῦρον εὐνατῆρ ἀποπεμψαμένα λείπεται μονόζυξ. 135 ἀλλ ἄγε, Πέρσαι, τόδ ἐνεζόμενοι στέγος ἀρχαῖον, φροντίδα κεδνὴν καὶ βαθύβουλον θώμεθα, χρεία δὲ προσήκει, πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 140 Δαρειογενής, [τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον ] πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, ἢ δορικράνου λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν. 145 ἀλλ ἥδε θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, βασίλεια δ ἐμή προσπίτνω

8 8 A E S C H Y L I καὶ προσφθόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν πάντας μύθοισι προσαυδᾶν. ὦ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιά, χαῖρε, Δαρείου γύναι θεοῦ μὲν εὐνάτειρα Περσῶν, θεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς, εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεθέστηκε στρατῷ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ταῦτα δὴ λιποῦς ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους καὶ τὸ Δαρείου τε κἀμὸν κοινὸν εὐνατήριον. καί με καρδίαν ἀμύσσει φροντίς ἐς δ ὑμᾶς ἐρῶ μῦθον οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὖς ἀδείμαντος, φίλοι, μὴ μέγας Πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψῃ ποδὶ ὄλβον, ὃν Δαρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ θεῶν τινός. ταῦτά μοι μέριμν ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσὶν διπλῆ, μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν μήτ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς ὅσον σθένος πάρα. ἔστι γὰρ πλοῦτός γ ἀμεμφής, ἀμφὶ δ ὀφθαλμῷ φόβος ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. πρὸς τάδ, ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι λόγου τοῦδέ μοι γένεσθε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα πάντα γὰρ τὰ κέδν ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύματα. εὖ τόδ ἴσθι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσειν μήτ ἔπος μήτ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσθαι θέλῃ εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς.

9 1 5 8 P E R S A E 9 πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν ξύνειμ, ἀφ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν Ἰαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων ἀλλ οὔτι πω τοιόνδ ἐναργὲς εἰδόμην ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης λέξω δέ σοι. ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ εὐείμονε, ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, ἡ δ αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ, κάλλει τ ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους ταὐτοῦ πάτραν δ ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. τούτω στάσιν τιν, ὡς ἐγὼ δόκουν ὁρᾶν, τεύχειν ἐν ἀλλήλῃσι παῖς δ ἐμὸς μαθὼν κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ ὕπο ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν ὑπ αὐχένων τίθησι. χἠ μὲν τῇδ ἐπυργοῦτο στολῇ ἐν ἡνίαισί τ εἶχεν εὔαρκτον στόμα, ἡ δ ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ ἄνευ χαλινῶν, καὶ ζυγὸν θραύει μέσον. πίπτει δ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται Δαρεῖος οἰκτίρων σφε τὸν δ ὅπως ὁρᾷ Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. ἐπεὶ δ ἀνέστην καὶ χεροῖν καλλιῤῥόου ἔψαυσα πηγῆς, σὺν θυηπόλῳ χερὶ βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσιν θέλουσα θῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε.

10 1 0 A E S C H Y L I ὁρῶ δὲ φεύγοντ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν Φοίβου φόβῳ δ ἄφθογγος ἐστάθην, φίλοι μεθύστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα τίλλονθ ὁ δ οὐδὲν ἄλλο γ ἢ πτήξας δέμας παρεῖχε. ταῦτ ἔμοιγε δείματ ἔστ ἰδεῖν, ὑμῖν δ ἀκούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς πράξας μὲν εὖ θαυμαστὸς ἂν γένοιτ ἀνήρ, κακῶς δὲ πράξας οὐχ ὑπεύθυνος πόλει, σωθεὶς δ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χθονός. οὔ σε βουλόμεσθα, μῆτερ, οὔτ ἄγαν φοβεῖν λόγοις οὔτε θαρσύνειν. θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη, εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ ἀποτροπὴν τελεῖν, τὰ δ ἀγάθ ἐκτελῆ γενέσθαι σοί τε καὶ τέκνοις σέθεν καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς γῇ τε καὶ φθιτοῖς χέασθαι πρευμενῶς δ αἰτοῦ τάδε σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φῂς ἰδεῖν κατ εὐφρόνην, ἐσθλά σοι πέμπειν τέκνῳ τε γῆς ἔνερθεν ἐς φάος, τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχα μαυροῦσθαι σκότῳ. ταῦτα θυμόμαντις ὤν σοι πρευμενῶς παρῄνεσα εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. ἀλλὰ μὴν εὔνους γ ὁ πρῶτος τῶνδ ἐνυπνίων κριτὴς παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ ἐκύρωσας φάτιν. ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά ταῦτα δ, ὡς ἐφίεσαι, πάντ ἐφήσομεν θεοῖσι τοῖς τ ἔνερθε γῆς φίλοις, εὖτ ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν. κεῖνα δ ἐκμαθεῖν θέλω, ὦ φίλοι, ποῦ τὰς Ἀθήνας φασὶν ἱδρῦσθαι χθονός;

11 1 5 8 P E R S A E 1 1 τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος Ἡλίου φθινασμάτων. ἀλλὰ μὴν ἵμειρ ἐμὸς παῖς τήνδε θηρᾶσαι πόλιν; πᾶσα γὰρ γένοιτ ἂν Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος. ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήθεια στρατοῦ; καὶ στρατὸς τοιοῦτος, ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις; ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός. πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει; οὐδαμῶς ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ; οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ ὑπήκοοι. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν. δεινά τοι λέγεις κιόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. ἀλλ ἐμοὶ δοκεῖν τάχ εἴσῃ πάντα ναμερτῆ λόγον. τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαθεῖν,

12 1 2 A E S C H Y L I καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσθλὸν ἢ κακὸν κλύειν. ΑΓΓΕΛΟΣ ὦ γῆς ἁπάσης Ἀσιάδος πολίσματα, ὦ Περσὶς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιμήν, ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφθαρται πολὺς ὄλβος, τὸ Περσῶν δ ἄνθος οἴχεται πεσόν. ὤμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά ὅμως δ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάθος, Πέρσαι στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. ἄνι ἄνια κακὰ νεόκοτα[στρ. α. καὶ δάι. αἰαῖ, διαίνεσθε, Πέρσαι, τόδ ἄχος κλύοντες. Αγ. ὡς πάντα γ ἔστ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα καὐτὸς δ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. ἦ μακροβίοτος ὅδε γέ τις [ἀντ. α. αἰὼν ἐφάνθη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ ἄελπτον. Αγ. καὶ μὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλύων, Πέρσαι, φράσαιμ ἂν οἷ ἐπορσύνθη κακά. ὀτοτοτοῖ, μάταν [στρ. β. τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ

13 1 5 8 P E R S A E 1 3 γᾶς ἀπ Ἀσίδος ἤλθετ αἰαῖ δᾴαν Ἑλλάδα χώραν. Αγ. πλήθουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφθαρμένων Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. ὀτοτοτοῖ, φίλων [ἀντ. β. πολύδονα σώμαθ ἁλιβαφῆ κατθανόντα λέγεις φέρεσθαι πλαγκτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. Αγ. οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ ἀπώλλυτο στρατὸς δαμασθεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. ἴυζ ἄποτμον δαΐοις [στρ. γ. δυσαιανῆ βοάν, ὡς πάντᾳ πᾶν κακῶς ἔθεσαν αἰαῖ, στρατοῦ φθαρέντος. Αγ. ὦ πλεῖστον ἔχθος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν φεῦ, τῶν Ἀθηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. στυγναί γ Ἀθᾶναι δαΐοις [ἀντ. γ. μεμνῆσθαί τοι πάρα ὡς πολλὰς Περσίδων [μάταν]

14 1 4 A E S C H Y L I ἔκτισαν εὐνῖδας ἠδ ἀνάνδρους. σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη κακοῖς ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορά, τὸ μήτε λέξαι μήτ ἐρωτῆσαι πόση. ὅμως δ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν θεῶν διδόντων πᾶν δ ἀναπτύξας πάθος λέξον καταστάς, κεἰ στένεις κακοῖς ὅμως τίς οὐ τέθνηκε, τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν τῶν ἀρχελείων, ὅστ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ ταχθεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών; Αγ. Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε καὶ βλέπει φάος. ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα καὶ λευκὸν ἦμαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου. Αγ. Ἀρτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς στύφλους παρ ἀκτὰς θείνεται Σιληνιῶν. χὠ χιλίαρχος Δαδάκης πληγῇ δορὸς πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο Τενάγων τ ἄριστος Βακτρίων ἰθαιγενὴς θαλασσόπληκτον νῆσον Αἴαντος πολεῖ. Λίλαιος Ἀρσάμης τε κἀργήστης τρίτος, οἵδ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοθρέμμονα νικώμενοι κύρισσον ἰσχυρὰν χθόνα πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου Ἀρκτεύς, Ἀδεύης, καὶ φρεσεύης τρίτος Φαρνοῦχος, οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον.

15 1 5 8 P E R S A E 1 5 Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος θανών, ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, πυρσὴν ζαπληθῆ δάσκιον γενειάδα ἔτεγγ, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ. καὶ Μᾶγος Ἄραβος, Ἀρτάβης τε Βάκτριος, σκληρᾶς μέτοικος γῆς, ἐκεῖ κατέφθιτο. Ἄμιστρις Ἀμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ νωμῶν, ὅ τ ἐσθλὸς Ἀριόμαρδος Σάρδεσι πένθος παρασχών, Σεισάμης θ ὁ Μύσιος, Θάρυβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν ταγός, γένος Λυρναῖος, εὐειδὴς ἀνήρ, κεῖται θανὼν δείλαιος οὐ μάλ εὐτυχῶς Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, Κιλίκων ἄπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον ἐχθροῖς παρασχών, εὐκλεῶς ἀπώλετο. τοιῶνδ ἄρ ὄντων ὧν ὑπεμνήσθην πέρι, πολλῶν παρόντων ὀλίγ ἀπαγγέλλω κακά. αἰαῖ, κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα. ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ ἀναστρέψας πάλιν ναῶν πόσον δὴ πλῆθος ἦν Ἑλληνίδων, ὥστ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς; Αγ. πλήθους μὲν ἂν σάφ ἴσθ ἕκατι βάρβαρον ναυσὶν κρατῆσαι. καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἐς τριακάδας δέκα ναῶν, δεκὰς δ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔκκριτος Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶσθα, χιλιὰς μὲν ἦν

16 1 6 A E S C H Y L I ὧν ἦγε πλῆθος, αἱ δ ὑπέρκοποι τάχει ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά θ ὧδ ἔχει λόγος. μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφθῆναι μάχῃ; ἀλλ ὧδε δαίμων τις κατέφθειρε στρατόν, τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσοῤῥόπῳ τύχῃ. θεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος θεᾶς. ἔτ ἆρ Ἀθηνῶν ἔστ ἀπόρθητος πόλις; Αγ. ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρκος ἐστὶν ἀσφαλές. ἀρχὴ δὲ ναυσὶ συμβολῆς τίς ἦν, φράσον τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης, ἢ παῖς ἐμός, πλήθει καταυχήσας νεῶν; Αγ. ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν. ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε, ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας, Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν ναῶν ἐπανθορόντες ἄλλος ἄλλοσε δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. ὁ δ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον, πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον, εὖτ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χθόνα λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάβῃ, τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισίν, ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ,

17 1 5 8 P E R S A E 1 7 ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιῤῥόθους. ὡς εἰ μόρον φευξοίαθ Ἕλληνες κακόν, ναυσὶν κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινά, πᾶσιν στέρεσθαι κρατὸς ἦν προκείμενον. τοσαῦτ ἔλεξε κάρθ ὑπ εὐθύμου φρενός οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ θεῶν ἠπίστατο. οἱ δ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειθάρχῳ φρενὶ δεῖπνόν τ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ ἀνὴρ τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ εὐήρετμον. ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφθιτο καὶ νὺξ ἐπῄει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς θ ὅπλων ἐπιστάτης τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς, πλέουσι δ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος. καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καθίστασαν ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών. καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ Ἑλλήνων στρατὸς κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα μολπηδὸν εὐφήμησεν, ὄρθιον δ ἅμα ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας ἠχώ φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν γνώμης ἀποσφαλεῖσιν οὐ γὰρ ὡς φυγῇ παιᾶν ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, ἀλλ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει σάλπιγξ δ ἀυτῇ πάντ ἐκεῖν ἐπέφλεγεν. εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος,

18 1 8 A E S C H Y L I θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν. τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ ὁ πᾶς στόλος ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν πολλὴν βοήν Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. καὶ μὴν παρ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόθος ὑπηντίαζε, κοὐκέτ ἦν μέλλειν ἀκμή. εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον ἔπαισεν ἦρξε δ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ ναῦς, κἀποθραύει πάντα Φοινίσσης νεὼς κόρυμβ, ἐπ ἄλλην δ ἄλλος ηὔθυνεν δόρυ. τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ ἀντεῖχεν ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν ἤθροιστ, ἀρωγὴ δ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, αὐτοὶ δ ὑπ αὐτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις παίοντ, ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον, Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως κύκλῳ πέριξ ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ σκάφη νεῶν, θάλασσα δ οὐκέτ ἦν ἰδεῖν, ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν, ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ ἐπλήθυον. φυγῇ δ ἀκόσμως πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, ὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος. τοὶ δ ὥστε θύννους ἤ τιν ἰχθύων βόλον ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ ἐρειπίων ἔπαιον, ἐῤῥάχιζον οἰμωγὴ δ ὁμοῦ κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα,

19 1 5 8 P E R S A E 1 9 ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ ἀφείλετο. κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ ἂν εἰ δέκ ἤματα στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι. εὖ γὰρ τόδ ἴσθι, μηδάμ ἡμέρᾳ μιᾷ πλῆθος τοσουτάριθμον ἀνθρώπων θανεῖν. αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔῤῥωγεν μέγα Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. Αγ. εὖ νυν τόδ ἴσθι, μηδέπω μεσοῦν κακόν τοιάδ ἐπ αὐτοῖς ἦλθε συμφορὰ πάθους, ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ. καὶ τίς γένοιτ ἂν τῆσδ ἔτ ἐχθίων τύχη; λέξον τίν αὖ φῂς τήνδε συμφορὰν στρατῷ ἐλθεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. Αγ. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, ψυχήν τ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς, αὐτῷ τ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεί, τεθνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ. οἲ γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φίλοι. ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φῂς ὀλωλέναι; Αγ. νῆσός τις ἐστὶ πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων, βαιά, δύσορμος ναυσίν, ἣν ὁ φιλόχορος Πὰν ἐμβατεύει ποντίας ἀκτῆς ἔπι. ἐνταῦθα πέμπει τούσδ, ὅπως, ὅτ ἐκ νεῶν φθαρέντες ἐχθροὶ νῆσον ἐκσῳζοίατο,

20 2 0 A E S C H Y L I κτείνοιεν εὐχείρωτον Ἑλλήνων στρατόν, φίλους δ ὑπεκσῴζοιεν ἐναλίων πόρων, κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ θεὸς ναῶν ἔδωκε κῦδος Ἕλλησιν μάχης, αὐθημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας ὅπλοισι ναῶν ἐξέθρῳσκον ἀμφὶ δὲ κυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ ἀμηχανεῖν ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ ἄπο θώμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὤλλυσαν τέλος δ ἐφορμηθέντες ἐξ ἑνὸς ῥόθου παίουσι, κρεοκοποῦσι δυστήνων μέλη, ἕως ἁπάντων ἐξαπέφθειραν βίον. Ξέρξης δ ἀνῴμωξεν κακῶν ὁρῶν βάθος ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, ὑψηλὸν ὄχθον ἄγχι πελαγίας ἁλός ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ, πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, ἵης ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. τοιάνδε σοι πρὸς τῇ πάροιθε συμφορὰν πάρα στένειν. ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ ἔψευσας φρενῶν Πέρσας πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν κλεινῶν Ἀθηνῶν ηὗρε, κοὐκ ἀπήρκεσαν οὓς πρόσθε Μαραθὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν τοσόνδε πλῆθος πημάτων ἐπέσπασεν. σὺ δ εἰπέ, ναῶν αἳ πεφεύγασιν μόρον, ποῦ τάσδ ἔλειπες οἶσθα σημῆναι τορῶς; Αγ.

21 1 5 8 P E R S A E 2 1 ναῶν δὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην κατ οὖρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν στρατὸς δ ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χθονὶ διώλλυθ, οἱ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γάνος δίψῃ πονοῦντες, οἱ δ ὑπ ἄσθματος κενοὶ διεκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χθόνα καὶ Δωρίδ αἶαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ κἀντεῦθεν ἡμᾶς γῆς Ἀχαιίδος πέδον καὶ Θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους βορᾶς ἐδέξαντ ἔνθα δὴ πλεῖστοι θάνον δίψῃ τε λιμῷ τ ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. Μαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων χώραν ἀφικόμεσθ, ἐπ Ἀξιοῦ πόρον, Βόλβης θ ἕλειον δόνακα, Πάγγαιόν τ ὄρος, Ἠδωνίδ αἶαν νυκτὶ δ ἐν ταύτῃ θεὸς χειμῶν ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν ῥέεθρον ἁγνοῦ Στρυμόνος. θεοὺς δέ τις τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ τότ ηὔχετο λιταῖσι, γαῖαν οὐρανόν τε προσκυνῶν. ἐπεὶ δὲ πολλὰ θεοκλυτῶν ἐπαύσατο στρατός, περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον χὤστις μὲν ἡμῶν πρὶν σκεδασθῆναι θεοῦ ἀκτῖνας ὡρμήθη, σεσωμένος κυρεῖ. φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος μέσον πόρον διῆκε, θερμαίνων φλογί πῖπτον δ ἐπ ἀλλήλοισιν εὐτυχὴς δέ τοι ὅστις τάχιστα πνεῦμ ἀπέῤῥηξεν βίου. ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχον σωτηρίας,

22 2 2 A E S C H Y L I Θρῄκην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ, ἥκουσιν ἐκφυγόντες, οὐ πολλοί τινες, ἐφ ἑστιοῦχον γαῖαν ὡς στένειν πόλιν Περσῶν, ποθοῦσαν φιλτάτην ἥβην χθονός. ταῦτ ἔστ ἀληθῆ πολλὰ δ ἐκλείπω λέγων κακῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσκηψεν θεός. ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς ποδοῖν ἐνήλου παντὶ Περσικῷ γένει. οἲ γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ ὦ νυκτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ ἄγαν ἐκρίνατε. ὅμως δ, ἐπειδὴ τῇδ ἐκύρωσεν φάτις ὑμῶν, θεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασθαι θέλω ἔπειτα, γῇ τε καὶ φθιτοῖς δωρήματα, ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ ἐξειργασμένοις, ἀλλ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. ὑμᾶς δὲ χρὴ πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα καὶ παῖδ, ἐάν περ δεῦρ ἐμοῦ πρόσθεν μόλῃ παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ ἐς δόμους, μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι προσθῆται κακόν. ΧΟΡΟΣ ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν γὰρ Περσῶν τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδρων στρατιὰν ὀλέσας

23 1 5 8 P E R S A E 2 3 ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ Ἀγβατάνων πένθει δνοφερῷ κατέκρυψας πολλαὶ δ ἁπαλαῖς χερσὶ καλύπτρας κατερεικόμεναι διαμυδαλέους δάκρυσι κόλπους τέγγους, ἄλγους μετέχουσαι. αἱ δ ἁβρόγοοι Περσίδες ἀνδρῶν ποθέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγίαν, λέκτρων [τ ] εὐνὰς ἁβροχίτωνας, χλιδανῆς ἥβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, πενθοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. κἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων αἴρω δοκίμως πολυπενθῆ. νῦν γὰρ δὴ πρόπασα μὲν στένει [στρ. α. γαῖ Ἀσὶς ἐκκενουμένα. Ξέρξης μὲν ἄγαγεν, ποποῖ, Ξέρξης δ ἀπώλεσεν, τοτοῖ, Ξέρξης δὲ πάντ ἐπέσπε δυσφρόνως βαρίδεσσι ποντίαις. τίπτε Δαρεῖος μὲν οὕτω τότ ἀβλαβὴς ἐπῆν, τόξαρχος πολιήταις, Σουσίδαις φίλος ἄκτωρ; πεζοὺς γάρ σφε καὶ θαλασσίους [ἀντ α. ὁμόπτεροι κυανώπιδες νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, νᾶες δ ἀπώλεσαν, τοτοῖ, νᾶες

24 2 4 A E S C H Y L I πανωλέθροισιν ἐμβολαῖς, διὰ δ Ἰαόνων χέρας. τυτθὰ δ ἐκφυγεῖν ἄνακτ αὐτὸν ὡς ἀκούομεν Θρῄκης ἂμ πεδιήρεις δυσχίμους τε κελεύθους. τοὶ δ ἄρα πρωτομόροιο, φεῦ, [στρ. β. ληφθέντες πρὸς ἀνάγκας, ἠέ, ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας, ὀᾶ, στέμβονται στένε καὶ δακνάζου, βαρὺ δ ἀμβόασον οὐράνι ἄχη, ὀᾶ τεῖνε δὲ δυσβάυκτον βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. γναπτόμενοι δ ἁλὶ δεινᾷ, φεῦ, [ἀντ. β. σκύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἠέ, παίδων τᾶς ἀμιάντου, ὀᾶ. πενθεῖ δ ἄνδρα δόμος στερηθείς, τοκέης δ ἄπαιδες δαιμόνι ἄχη, ὀᾶ, δυρόμενοι γέροντες τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. τοὶ δ ἀνὰ γᾶν Ἀσίαν δὴν [στρ. γ. οὐκέτι περσονομοῦνται, οὐδ ἔτι δασμοφοροῦσιν δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, οὐδ ἐς γᾶν προπίτνοντες

25 1 5 8 P E R S A E 2 5 ἅζονται βασιλεία γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. οὐδ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν [ἀντ. γ. ἐν φυλακαῖς λέλυται γὰρ λαὸς ἐλεύθερα βάζειν, ὡς ἐλύθη ζυγὸν ἀλκᾶς. αἱμαχθεῖσα δ ἄρουραν Αἴαντος περικλύστα νᾶσος ἔχει τὰ Περσῶν. φίλοι, κακῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ, ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς, ὅταν κλύδων κακῶν ἐπέλθῃ, πάντα δειμαίνειν φίλον, ὅταν δ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιθέναι τὸν αὐτὸν αἰὲν ἄνεμον οὐριεῖν τύχας. ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα ἐν ὄμμασιν τἀνταῖα φαίνεται θεῶν, βοᾷ δ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος τοία κακῶν ἔκπληξις ἐκφοβεῖ φρένας. τοιγὰρ κέλευθον τήνδ ἄνευ τ ὀχημάτων χλιδῆς τε τῆς πάροιθεν ἐκ δόμων πάλιν ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς φέρους, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια, βοός τ ἀφ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, τῆς τ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτόν, παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε

26 2 6 A E S C H Y L I τῆς τ αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας τέκνα. ἀλλ, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα Δαρεῖον ἀνακαλεῖσθε, γαπότους δ ἐγὼ τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις θεοῖς. βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, σύ τε πέμπε χοὰς θαλάμους ὑπὸ γῆς, ἡμεῖς θ ὕμνοις αἰτησόμεθα φθιμένων πομποὺς εὔφρονας εἶναι κατὰ γαίας. ἀλλά, χθόνιοι δαίμονες ἁγνοί, Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ, βασιλεῦ τ ἐνέρων, πέμψατ ἔνερθεν ψυχὴν ἐς φῶς εἰ γάρ τι κακῶν ἄκος οἶδε πλέον, μόνος ἂν θνητῶν πέρας εἴποι. ἦ ῥ ἀίει μου μακαρίτας [στρ. α. ἰσοδαίμων βασιλεὺς βάρβαρα σαφηνῆ ἱέντος τὰ παναίολ αἰανῆ δύσθροα βάγματα; παντάλαν ἄχη διαβοάσω; νέρθεν ἆρα κλύει μου; ἀλλὰ σύ μοι, Γᾶ τε καὶ ἄλλοι [ἀντ. α.

27 1 5 8 P E R S A E 2 7 χθονίων ἁγεμόνες, δαίμονα μεγαυχῆ ἰόντ αἰνέσατ ἐκ δόμων, Περσᾶν Σουσιγενῆ θεόν πέμπετε δ ἄνω οἷον οὔπω Περσὶς αἶ ἐκάλυψεν. ἦ φίλος ἀνήρ, φίλος ὄχθος [στρ. β. φίλα γὰρ κέκευθεν ἤθη. Ἀιδωνεὺς δ ἀναπομπὸς ἀνίει, Ἀιδωνεύς, οἶον ἀνάκτορα Δαριᾶνα. ἠέ. οὐδὲ γὰρ ἄνδρας ποτ ἀπώλλυ [ἀντ. β. πολεμοφθόροισιν ἄταις, θεομήστωρ δ ἐκικλῄσκετο Πέρσαις, θεομήστωρ δ ἔσκεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ποδούχει. ἠέ. βαλλήν, ἀρχαῖος [στρ. γ. βαλλήν, ἴθι, ἱκοῦ ἔλθ ἐπ ἄκρον κόρυμβον ὄχθου, κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, βασιλείου τιήρας φάλαρον πιφαύσκων. βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἴ. ὅπως αἰανῆ [ἀντ. γ. κλύῃς νέα τ ἄχη, δέσποτα δεσποτᾶν φάνηθι. Στυγία γάρ τις ἐπ ἀχλὺς πεπόταται -

28 2 8 A E S C H Y L I νεολαία γὰρ ἤδη κατὰ πᾶς ὄλωλεν. βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἴ. αἰαῖ αἰαῖ [ἐπῳδός. ὦ πολύκλαυτε φίλοισι θανών, τί τάδε, δυνάστα, δυνάστα, περισσὰ δίδυμα δὶς γοέδν ἁμάρτια; πᾶσαι γᾷ τᾷδ ἐξέφθινται τρίσκαλμοι - νᾶες ἄναες ἄναες. ΕΙΔΩΛΟΝ ΔΑΡΕΙΟΥ ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλικές θ ἥβης ἐμῆς Πέρσαι γεραιοί, τίνα πόλις πονεῖ πόνον; στένει, κέκοπται, καὶ χαράσσεται πέδον. λεύσσων δ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. ὑμεῖς δὲ θρηνεῖτ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρθιάζοντες γόοις οἰκτρῶς καλεῖσθέ μ ἐστὶ δ οὐκ εὐέξοδον ἄλλως τε πάντως, χοἰ κατὰ χθονὸς θεοὶ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεθιέναι. ὅμως δ ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ ἥκω τάχυνε δ, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. τί ἐστὶ Πέρσαις νεοχμὸν ἐμβριθὲς κακόν; σέβομαι μὲν προσιδέσθαι, σέβομαι δ ἀντία λέξαι [στρ.

29 1 5 8 P E R S A E 2 9 σέθεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. Δα. ἀλλ ἐπεὶ κάτωθεν ἦλθον σοῖς γόοις πεπεισμένος, μή τι μακιστῆρα μῦθον ἀλλὰ σύντομον λέγων εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεθείς. δίομαι μὲν χαρίσασθαι, [ἀντ. δίομαι δ ἀντία φάσθαι, λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. Δα. ἀλλ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνθίσταται, τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ, εὐγενὲς γύναι, κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι λέξον. ἀνθρώπεια δ ἄν τοι πήματ ἂν τύχοι βροτοῖς. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ θαλάσσης, πολλὰ δ ἐκ χέρσου κακὰ γίγνεται θνητοῖς, ὁ μάσσων βίοτος ἢν ταθῇ πρόσω. ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ, ὡς ἕως τ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου ζηλωτὸς ὢν βίοτον εὐαίωνα Πέρσαις ὡς θεὸς διήγαγες, νῦν τέ σε ζηλῶ θανόντα, πρὶν κακῶν ἰδεῖν βάθος. πάντα γάρ, Δαρεῖ, ἀκούσῃ μῦθον ἐν βραχεῖ χρόνῳ διαπεπόρθηται τὰ Περσῶν πράγμαθ, ὡς εἰπεῖν ἔπος. Δα. τίνι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλθε σκηπτός, ἢ στάσις πόλει; οὐδαμῶς ἀλλ ἀμφ Ἀθήνας πᾶς κατέφθαρται στρατός. Δα.

30 3 0 A E S C H Y L I τίς δ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλάτει; φράσον. θούριος Ξέρξης, κενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάκα. Δα. πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ ἐμώρανεν τάλας; ἀμφότερα διπλοῦν μέτωπον ἦν δυοῖν στρατευμάτοιν. Δα. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; μηχαναῖς ἔζευξεν Ἕλλης πορθμόν, ὥστ ἔχειν πόρον. Δα. καὶ τόδ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν; ὧδ ἔχει γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο. Δα. φεῦ, μέγας τις ἦλθε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν κακόν. Δα. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ ἐπιστενάζετε; ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς πεζὸν ὤλεσε στρατόν. Δα. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφθαρται δορί; πρὸς τάδ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν στένει Δα. ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς κἀπικουρίας στρατοῦ.

31 1 5 8 P E R S A E 3 1 Βακτρίων δ ἔῤῥει πανώλης δῆμος οὐδέ τις γέρων. Δα. ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημόν φασιν οὐ πολλῶν μέτα Δα. πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία; ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ζευκτηρίαν. Δα. καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσθαι τήνδε, τοῦτ ἐτήτυμον; ναί λόγος κρατεῖ σαφηνὴς τοῦτό γ οὐκ ἔνι στάσις. Δα. φεῦ, ταχεῖά γ ἦλθε χρησμῶν πρᾶξις, ἐς δὲ παῖδ ἐμὸν Ζεὺς ἀπέσκηψεν τελευτὴν θεσφάτων ἐγὼ δέ που διὰ μακροῦ χρόνου τάδ ηὔχουν ἐκτελευτήσειν θεούς ἀλλ, ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὠ θεὸς συνάπτεται. νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσθαι φίλοις. παῖς δ ἐμὸς τάδ οὐ κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ θράσει ὅστις Ἑλλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὣς δεσμώμασιν ἤλπισε σχήσειν ῥέοντα, Βόσπορον ῥόον θεοῦ καὶ πόρον μετεῤῥύθμιζε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις περιβαλὼν πολλὴν κέλευθον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ. θνητὸς ὢν θεῶν τε πάντων ᾤετ, οὐκ εὐβουλίᾳ, καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν πῶς τάδ οὐ νόσος φρενῶν εἶχε παῖδ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος οὑμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φθάσαντος ἁρπαγή. ταῦτά τοι κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων.

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. In ebriosos ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον τὰ ἑσπερινὰ θεά ματα κατέχει δέ μου πάλιν τὴν ὁρμὴν, καὶ ἀπαμ βλύνει τὴν προθυμίαν τῶν προλαβόντων πόνων τὸ ἄκαρπον. Ἐπεὶ καὶ γεωργὸς,

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΠΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗ Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛ. ΜΗΝΙΑΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1967

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Α. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘ Η Ν Α Ι 1 9 6 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Φ Θ Ο Γ Γ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú 1 Pýthagorejci z Aristoxenových Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú Testimonia DK 58 D 58 D 1 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 163-166 τῶν δ ἐπιστημῶν οὐχ ἥκιστά φασιν τοὺς Πυθαγορείους τιμᾶν μουσικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα