Πολιτιστικά ικαιώµατα ιακήρυξη του Fribourg

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτιστικά ικαιώµατα ιακήρυξη του Fribourg"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ FRIBOURG

2 Θέµατα 1 Θεµελιώδεις αρχές 2 Ορισµοί 3 Πολιτιστική ταυτότητα και κληρονοµιά 4 Αναφορά σε πολιτιστικές κοινότητες Αιτιολόγηση Αρχές και ορισµοί Πολιτιστικά δικαιώµατα 5 Πρόσβαση και συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή 6 Παιδεία και εκπαίδευση 7 Επικοινωνία και πληροφόρηση 8 Πολιτιστική συνεργασία 9 Αρχές δηµοκρατικής διακυβέρνησης Εφαρµογή 10 Ένταξη στην οικονοµία 11 Ευθύνη των δηµόσιων φορέων 12 Ευθύνη των διεθνών οργανισµών

3 Πολιτιστικά ικαιώµατα ιακήρυξη του Fribourg (1) Υπενθυµίζοντας την Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα, τα δύο ιεθνή Σύµφωνα των Ηνωµένων Εθνών, την Οικουµενική ιακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυµορφία όπως και άλλα σχετικά οικουµενικά και περιφερειακά κείµενα και συµβάσεις, (2) Επαναβεβαιώνοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι οικουµενικά, αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα και ότι τα πολιτιστικά δικαιώµατα, εξίσου µε τα υπόλοιπα δικαιώµατα, αποτελούν έκφραση όπως και απαίτηση που απορρέει από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, (3) Πεπεισµένοι ότι οι παραβιάσεις των πολιτιστικών δικαιωµάτων προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις συνδεδεµένες µε την ταυτότητα των ανθρώπων, που µε τη σειρά τους αποτελούν από τις βασικές αιτίες της βίας, των πολέµων και της τροµοκρατίας, (4) Πεπεισµένοι οµοίως ότι η πολιτιστική πολυµορφία δεν ειναι δυνατόν να προστατευθεί πραγµατικά χωρίς την ταυτόχρονη αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτιστικών δικαιωµάτων, (5) Θεωρώντας την ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η πολιτιστική διάσταση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται σήµερα, (6) Εκτιµώντας ότι ο σεβασµός της πολιτιστικής πολυµορφίας και των πολιτιστικών δικαιωµάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για την νοµιµοποίηση και οµοιογένεια της αειφόρου ανάπτυξης που βασίζεται στην αρχή του αδιαιρέτου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, (7) ιαπιστώνοντας ότι τα πολιστικά δικαιώµατα αποτέλεσαν κατά βάση αντικείµενο διεκδίκησης στο πλαίσιο των δικαιωµάτων των µειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσµών και ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγγυήσεις για αυτά τα δικαιώµατα σε οικουµενικό επίπεδο και κυρίως για τους πλέον άπορους, (8) Θεωρώντας ότι η διευκρίνιση της θέσης που κατέχουν τα πολιτιστικά δικαιώµατα εντός του συστήµατος των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως επίσης και µια καλύτερη κατανόηση της φύσης τους και των συνεπειών που επιφέρουν οι παραβιάσεις τους αποτελούν την καλύτερη µέθοδο για να προληφθεί η χρησιµοποίηση τους προς όφελος ενός πολιτιστικού σχετικισµού, ή η µετατροπή τους σε αφορµή που να στρεφεί τη µία κοινότητα ενάντια στην άλλη, (9) Εκτιµώντας ότι τα πολιτιστικά δικαώµατα, όπως αυτά διατυπώνονται στην παρούσα ιακήρυξη, αναγνωρίζονται σήµερα διασκορπισµένα σε ένα µεγάλο αριθµό κανονιστικών κειµένων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ότι είναι σηµαντικό να συγκεντρωθούν σε ένα κείµενο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αναγνωρισιµότητα και οµοιγένειά τους, και να προωθηθεί η πλήρης εφαρµογή τους, Παρουσιάζουµε στους δηµόσιους φορείς (τα κράτη και τους οργανισµούς τους), τους κοινωνικούς φορείς (µη κυβερνητικούς οργανισµούς όπως και άλλους µη κερδορκοπικούς οργανισµούς και σωµατεία) και τους ιδιωτικούς φορείς

4 (επιχειρήσεις), αυτή την ιακήρυξη για τα Πολιτιστικά ικαιώµατα, µε σκοπό να προωθήσουµε την αναγνώριση και εφαρµογή τους σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Άρθρο 1 (Θεµελιώδεις αρχές) Τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για αυτό το λόγο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των δικαιωµάτων του ανθρώπου και πρέπει ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις αρχές της οικουµενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλοεξάρτησης. Κατά συνέπεια : α. Αυτά τα δικαιώµατα κατοχυρώνονται χωρίς καµία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς το χρώµα, το φύλο, την ηλικία, την γλώσσα, την θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την καταγωγή, την εθνική καταγωγή, την κοινωνική καταγωγή ή θέση, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση βάσει της οποίας ο καθένας διαµορφώνει την πολιτιστική του ταυτότητα, β. Κανείς δεν πρέπει να πλήττεται ή να αποτελεί αντικείµενο διάκρισης, οποιασδήποτε µορφής, ως συνέπεια της άσκησης ή µη των δικαιωµάτων που προκηρύσσει η παρούσα ιακήρυξη, γ. Κανείς δεν µπορεί να επικαλεστεί αυτά τα δικαιώµατα για να προσβάλλει ένα άλλο δικαίωµα που αναγνωρίζεται από την Οικουµενική ιακήρυξη ή από τις άλλες συµφωνίες και συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δ. Η άσκηση αυτών των δικαιωµάτων δεν µπορεί να υποστεί περαιτέρω περιορισµούς από αυτούς που προβλέπονται στις διεθνείς συµφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Καµία διάταξη της παρούσας ιακήρυξης δεν µπορεί να περιορίσει τυχόν ευρύτερα δικαιώµατα που παρέχει η νοµοθεσία και η πρακτική ενός κράτους ή που παρέχει το διεθνές δίκαιο. ε. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προϋποθέτει ότι θα λαµβάνεται υπόψη η πολιτιστική τους αντιστοιχία, ενόψει και των παραπάνω θεµελιωδών αρχών. Άρθρο 2 (Ορισµοί) Για τους σκοπούς της παρούσας ιακήρυξης, α. Ο όρος «πολιτισµός» περικλείει τις αξίες, τα πιστεύω, τις πεποιθήσεις, τις γλώσσες, τις γνώσεις και τις τέχνες, τις παραδόσεις, τους θεσµούς και τους τρόπους ζωής µέσω των οποίων ένα άτοµο ή µια οµάδα εκφράζουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους και το νόηµα που δίνουν στην ύπαρξη και την ανάπτυξή τους, β. Η έκφραση «πολιτιστική ταυτότητα» ερµηνεύεται ως το σύνολο των πολιτιστικών αναφορών µέσω των οποίων ένα άτοµο, µόνο του ή µαζί µε άλλους, αυτοπροσδιορίζεται, αυτοσυγκροτείται, επικοινωνεί και επιθυµεί να αναγνωρίζεται κατά πώς αρµόζει στην αξιοπρέπεια του,

5 γ. Ως «πολιτιστική κοινότητα», νοείται µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζεται εκείνες τις αναφορές που συνιστούν µια κοινή πολιτιστική ταυτότητα την οποία έχουν σκοπό να προστατεύουν και να αναπτύσσουν. Άρθρο 3 (Πολιτιστική ταυτότητα και κληρονοµιά) Ο κάθε άνθρωπος, µόνος ή µαζί µε άλλους, έχει το δικαίωµα: α. Να επιλέγει µια πολιτιστική ταυτότητα και να γίνεται αυτή σεβαστή σε όλες τις ποικίλες µορφές µε τις οποίες εκφράζεται. Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος διαπλέκεται κυρίως µε την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας, της γνώµης και έκφρασης, β. Να γνωρίζει τον δικό του πολιτισµό του και να γίνεται αυτός σεβαστός όπως επίσης και τους πολιτισµούς που στην πολυµορφία τους συγκροτούν την κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας. Αυτό προυποθέτει κυρίως το δικαίωµα στην γνώση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών, που είναι αξίες βασικές αυτής της κληρονοµιάς, γ. Να έχει πρόσβαση, κυρίως δια της άσκησης των δικαιωµάτων στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση, σε πολιτιστικές κληρονοµιές που αποτελούν εκφράσεις διαφορετικών πολιτισµών, όπως επίσης αποτελούν κεφάλαιο για τις τωρινές και µελλοντικές γενιές. Άρθρο 4 (Αναφορά σε πολιτιστικές κοινότητες) α. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θα ταυτίζεται ή όχι µε µία ή περισσότερες πολιτιστικές κοινότητες, χωρίς να εµποδίζεται από σύνορα, όπως επίσης είναι ελεύθερος να αλλάξει την επιλογή του, β. Σε κανέναν δεν µπορεί να επιβληθεί µια πολιτιστική ταυτότητα ή κανένας δεν µπορεί να αφοµοιωθεί από µια πολιτιστική κοινότητα ενάντια στην θέλησή του. Άρθρο 5 (Πρόσβαση και συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή) α. Ο καθένας, τόσο µόνος του όσο και µαζί µε άλλους, έχει το δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης και συµµετοχής, χωρίς να εµποδίζεται από σύνορα, στην πολιτιστική ζωή διαµέσω των δραστηριοτήτων που ο ίδιος επιλέγει. β. Αυτό το δικαίωµα περιλαµβάνει κυρίως: Την ελευθερία να εκφράζεται δηµόσια ή ιδιωτικά στην γλώσσα ή τις γλώσσες της επιλογής του, Την ελευθερία να εξασκεί, σύµφωνα µε τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η παρούσα ιακήρυξη, τις δικές του πολιτιστικές πρακτικές και να ακολουθεί έναν τρόπο ζωής που αξιοποιεί τον πολιτιστικό του πλούτο, κυρίως στον τοµέα της χρήσης, παραγωγής και διάδοσης αγαθών και υπηρεσιών, Την ελευθερία να αναπτύξει και να µοιραστεί γνώσεις και πολιτιστικές εκφράσεις, να διεξαγάγει έρευνα και να συµµετέχει σε διαφορετικές µορφές δηµιουργίας όπως επίσης και να επωφελείται από αυτές,

6 Το δικαίωµα στην προστασία των ηθικών και υλικών συµφερόντων σχετικών µε τα έργα που προκύπτουν από την πολιτιστική του δραστηριότητα. Άρθρο 6 (Εκπαίδευση και επιµόρφωση) Στo γενικό πλαίσιο του δικαιώµατος στην εκπαίδευση, ο κάθε άνθρωπος, µόνος ή µαζί µε άλλους, έχει το δικαίωµα, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, σε µια εκπαίδευση που καλύπτει τις θεµελιακές του εκπαιδευτικές ανάγκες και η οποία συµβάλλει στην ελεύθερη και πλήρη ανάπτυξη της πολιτιστικής του ταυτότητας µε σεβασµό στα δικαιώµατα των συνανθρώπων του και στην πολιτιστική πολυµορφία. Αυτό το δικαίωµα περιλαµβάνει ειδικότερα: α. Την γνώση και επιµόρφωση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, β. Την ελευθερία να διδάξει και να διδαχθεί την γλώσσα και στην γλώσσα του ή σε άλλες γλώσσες, όπως επίσης και να λάβει γνώσεις σχετικά µε τον δικό του και µε άλλους πολιτισµούς, γ. Την ελευθερία των γονέων να εξασφαλίσουν την θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους σύµφωνα µε τις δικές τους πεποιθήσεις, σεβόµενοι ταυτόχρονα την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας που αναγνωρίζεται στο παιδί ανάλογα µε τις ικανότητές του, δ. Την ελευθερία να ιδρύσει, να διευθύνει και να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα διαφορετικά από τα δηµόσια, υπό τον προϋπόθεση ότι οι διεθνώς αναγνωρισµένοι κανόνες και αρχές στον τοµέα της εκπαίδευσης γίνονται σεβαστοί και ότι τα ιδρύµατα αυτά συµµορφώνονται µε τους ελάχιστους κανόνες που το εν λόγω κράτους έχει θεσπίσει. Άρθρο 7 (Επικοινωνία και πληροφόρηση) Στα πλαίσια των δικαιωµάτων στην ελευθερία της έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένης της καλλιτεχνικής ελευθερίας, όπως επίσης και στην ελευθερία της γνώµης και της πληροφόρησης, και σεβόµενος την πολιτιστική πολυµορφία, ο καθένας, µόνος ή µαζί µε άλλους, έχει το δικαίωµα σε µια ελεύθερη και πλουραλιστική πληροφόρηση που συµβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη της πολιτιστικής του ταυτότητας. Αυτό το δικαίωµα, το οποίο ασκείται χωρίς να περιορίζεται από σύνορα, περιλαµβάνει κυρίως : α. Την ελευθερία να αναζητεί, να λαµβάνει και να διαδίδει πληροφορίες, β. Το δικαίωµα να συµµετέχει σε µια πλουραλιστική πληροφόρηση στην γλώσσα ή τις γλώσσες της επιλογής του, και να συνεισφέρει στην παραγωγή ή την διάδοσή της χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας, γ. Το δικαίωµα να αντικρούει εσφαλµένες πληροφορίες που αναφέρονται στους πολιτισµούς, σεβόµενος τα δικαιώµατα που εξαγγέλονται στην παρούσα ιακήρυξη. Άρθρο 8 (Πολιτιστική συνεργασία)

7 Ο καθένας, µόνος ή από κοινού µε άλλους, έχει το δικαίωµα να συµµετέχει µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες : Στην πολιτιστική ανάπτυξη των κοινοτήτων των οποίων είναι µέλος, Στην επεξεργασία, εφαρµογή και αξιολόγηση αποφάσεων που τον αφορούν και που έχουν συνέπειες στην άσκηση των πολιτιστικών του δικαιωµάτων, Στην ανάπτυξη των διαφορετικών επιπέδων πολιτιστικής συνεργασίας. Άρθρο 9 (Αρχές δηµοκρατικής διακυβέρνησης) Ο σεβασµός, η προστασία και εφαρµογή των δικαιωµάτων που διατυπώνονται στην παρούσα ιακήρυξη επιφέρουν υποχρεώσεις για κάθε άνθρωπο και κάθε κοινότητα. Οι διαφορετικοί πολιτιστικοί φορείς, δηµόσιοι, ιδιωτικοί ή κοινωνικοί, έχουν κυρίως την υποχρέωση, στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής διακυβέρνησης, να συνδιαλέγονται και, αν παρίσταται ανάγκη, να παίρνουν πρωτοβουλίες µε σκοπό : α. Να φροντίζουν για το σεβασµό των πολιτιστικών δικαιωµάτων και να αναπτύσσουν διαύλους ανταλλαγής απόψεων και συµµετοχής προκειµένου να εξασφαλίσουν την πραγµατοποίησή τους, ιδιαίτερα για τα άτοµα που βρίσκονται στην δυσµενέστερη θέση λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης ή του γεγονότος ότι ανήκουν σε κάποια µειονότητα, β. Να εγγυώνται κυρίως την διαλεκτική άσκηση του δικαιώµατος στην επαρκή πληροφόρηση εις τρόπον ώστε τα πολιτιστικά δικαιώµατα να µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από όλους τους φορείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής, γ. Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό τους στην ανάγκη κατανόησης και σεβασµού του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κυρίως των πολιτιστικών, δ. Να αναγνωρίζουν και να λαµβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές διαστάσεις όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προκειµένου να εµπλουτίσουν την οικουµενικότητα διαµέσω της πολυµορφίας και να ευνοήσουν την ιδιοποίηση αυτών των δικαιωµάτων από κάθε άνθρωπο, µόνο του ή από κοινού µε άλλους. Άρθρο 10 (Ένταξη στην οικονοµία) Οι δηµόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς οφείλουν, στο πλαίσιο των ειδικότερων αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους,: α. Να εξασφαλίζουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά και οι πολιτιστικές υπηρεσίες, ως φορείς αξίας, ταυτότητας και νοήµατος, όπως επίσης και όλα τα άλλα αγαθά στον βαθµό που ασκούν σηµαντική επιρροή στον τρόπο ζωής και σε άλλες µορφές πολιτιστικής έκφρασης, δηµιουργούνται, παράγονται και χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να µην προσβάλλει τα δικαιώµατα που διατυπώνονται στην παρούσα ιακήρυξη, β. Να λαµβάνουν υπόψη ότι η πολιτιστική συµβατότητα των αγαθών και υπηρεσιών είναι συχνά εξαιρετικής σηµασίας για πρόσωπα που βρίσκονται σε

8 δυσχερείς καταστάσεις εξαιτίας της φτώχειας, της αποµόνωσης ή του γεγονότος ότι ανήκουν σε µια οµάδα που υφίσταται διακρίσεις. Άρθρο 11 (Ευθύνη των δηµόσιων φορέων) Τα κράτη και οι διάφοροι δηµόσιοι φορείς οφείλουν, στο πλαίσιο των ειδικότερων αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, : α. Να εντάξουν τα δικαιώµατα που η παρούσα ιακήρυξη αναγνωρίζει στην εθνική τους νοµοθεσία και πρακτική, β. Να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα δικαιώµατα που προκηρύσσει η παρούσα ιακήρυξη σε συνθήκες ισότητας και να αφιερώνουν το µέγιστο των διαθέσιµων πόρων τους προκειµένου να εξασφαλίσουν την πλήρη άσκησή τους, γ. Να εξασφαλίζουν στον οποιοδήποτε ισχυρίζεται, µόνος ή µαζί µε άλλους, ότι τα πολιτιστικά του δικαιώµατα έχουν παραβιασθεί, πρόσβαση σε αποτελεστικά µέσα αποκατάστασης, κυρίως ένδικα, δ. Να ενισχύουν τα απαραίτητα µέσα για την εφαρµογή αυτών των δικαιωµάτων που τίθενται στην διάθεση προγραµµάτων διεθνούς συνεργασίας και κυρίως να εντείνουν την συνεργασία τους εντός των αρµόδιων διεθνών οργανισµών. Άρθρο 12 (Ευθύνη των διεθνών οργανισµών) Οι διεθνείς οργανισµοί πρέπει, στο πλαίσιο των ειδικότερων καταστατικών αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, : α. Να εξασφαλίζουν ότι τα πολιτιστικά δικαιώµατα όπως και η πολιτιστική διάσταση των υπόλοιπων ανθρωπίνων δικαιωµάτων λαµβάνονται συστηµατικά υπόψη στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους, β. Να φροντίζουν για την οµοιογενή και προοδευτική ένταξη των πολιτιστικών δικαιωµάτων σε όλα τα σχετικά κείµενα και συµβάσεις καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου, γ. Να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη κοινών µηχανισµών αξιολόγησης όπως και διαφανών και αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου. Υιοθετήθηκε στο Fribourg στις 7 Μαϊου 2007.

9 Η οµάδα εργασίας, αποκαλούµενη και «Οµάδα του Fribourg», που είναι υπεύθυνη για την σύνταξη της ιακήρυξης αποτελείται σήµερα από τους εξής: Taïeb Baccouche, Arab Institute of Human Rights and Universityof Tunis; Mylène Bidault, Universities of Paris and Geneva; Marco Borghi, University of Fribourg; Claude Dalbera, consultant, Ouagadougou; Emmanuel Decaux, University of Paris II; Mireille Delmas-Marty, Collège de France, Paris; Yvonne Donders, University of Amsterdam; Alfred Fernandez, OIDEL, Geneva; Pierre Imbert, former Director of Human Rights at the Council of Europe, Strasbοurg; Jean- Bernard Marie, CNRS, University R. Schuman, Strasbourg; Patrice Meyer-Bisch University of Fribourg; Abdoulaye Sow, University de Nouakchott; Victor Topanou, UNESCO Chair, University of Abomey Calavi, Cotonou. Πέρα από τους ανωτέρω, πολλοί άλλοι παρατηρητές και αναλυτές έχουν συµβάλλει στην επεξεργασία του κειµένου. Μια λίστα µε τα πρόσωπα και τους οργανισµούς που έχουν γίνει ανάδοχοι αυτής της ιακήρυξης µέχρι σήµερα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Observatory of Cultural Diversity and Cultural Rights: Η ιακήρυξη απευθύνεται σε όλους όσοι, είτε µε την ιδιότητα του φυσικού είτε του νοµικού προσώπου, επιθυµούν να εκδηλώσουν την υποστήριξή τους. Παρακαλείσθε να αποστείλετε την επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) προσχώρησης µε τα στοιχεία σας, διευκρινίζοντας παράλληλα εάν προσχωρείτε προσωπικά ή εκ µέρους του οργανισµού σας, στην παρακάτω διεύθυνση: Institut interdisciplinaire d éthique et des droits de l'homme, 13, ave. Beauregard, CH 1700 FRIBOURG Περισσότερες πληροφορίες, σχόλια, περιλήψεις, κείµενα εργασίας και προγράµµατα έρευνας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Observatory.

10 Ποιοι οι λόγοι µιας ιακήρυξης για τα Πολιτιστικά ικαιώµατα ; Την στιγµή που τα κανονιστικού περιεχοµένου κείµενα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πολλαπλασιάζονται, µε συνέπεια η οµοιογένειά τους να µην είναι πάντα εξασφαλισµένη, θα φαινόταν ίσως ακατάλληλο το να προταθεί ένα νέο τέτοιο κείµενο. Ωστόσο, αντιµέτωποι µε την συνέχιση των παραβιάσεων, µε το γεγονός ότι οι πόλεµοι του σήµερα όπως και οι ενδεχόµενοι πόλεµοι σε µεγάλο βαθµό έχουν την αιτία τους σε παραβιάσεις των πολιτιστικών δικαιωµάτων, ότι πάρα πολλές στρατηγικές για την ανάπτυξη αποδείχθηκαν ανεπαρκείς επειδή ακριβώς αγνόησαν αυτά τα δικαιώµατα, συµπεραίνουµε ότι η οικουµενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξακολουθούν να πλήττονται από την περιθωριοποίηση των πολιτιστικών δικαιωµάτων. Η πρόσφατη ανάπτυξη της προστασίας της πολιτιστικής πολυµορφίας δεν µπορεί να γίνει κατανοητή, χωρίς να εµφυλλοχωρεί ο κίνδυνος του σχετικισµού, παρά µόνο αν θεµελιωθεί στην αρχή του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης όλων των δικαιωµάτων του ανθρώπου, και ειδικότερα αν διευκρινιστεί η σηµασία των πολιτιστικών δικαιωµάτων. Η παρούσα ιακήρυξη συγκεντρώνει και ορίζει δικαιώµατα που είναι ήδη αναγνωρισµένα, διασκορπισµένα ωστόσο σε πολλά κανονιστικά κείµενα. Μια επεξήγηση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να αποδειχθεί η τεράστια σηµασία αυτών των πολιτιστικών δικαιωµάτων όπως επίσης και της πολιτιστικής διάστασης των υπόλοιπων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το κείµενο που προτείνεται εδώ είναι νεώτερη εκδοχή, σηµαντικά αναθεωρηµένη, ενός σχεδίου κειµένου που συντάχθηκε για την UNESCO από την διεθνή οµάδα εργασίας που στην πορεία ονοµάστηκε «Οµάδα του Fribourg» επειδή ο συντονισµός γίνεται από το Institute for Ethics and Human Rights του Πανεπιστηµίου του Fribourg στην Ελβετία. Αποτέλεσµα εκτενούς συζήτησης µε φορείς πολύ διαφορετικής προέλευσης και αρµοδιοτήτων, αυτή η ιακήρυξη παρατίθεται στα άτοµα, τις κονότητες, τους θεσµούς και οργανισµούς που σκοπεύουν να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη των δικαιωµάτων, των ελευθεριών και των υποχρεώσεων που αυτή εξαγγέλει.

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα