ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την πεντάβαθμη κλίμακα 1, οι ενδείξεις των προοπτικών εμφανίζονται με την ακόλουθη σήμανση: Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές Π Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές Επαγγέλματα με ουδέτερες προοπτικές Επαγγέλματα με αρνητικές προοπτικές Επαγγέλματα με πολύ αρνητικές προοπτικές Στους πίνακες, υπάρχει επίσης μια άλλη στήλη που αφορά το εύρος των διεξόδων σε άλλα επαγγέλματα ή ειδικότητες που έχουν οι απόφοιτοι των επιμέρους σχολών και επαγγελματίες διάφορων, της οποίας η σήμανση έχει ως ακολούθως : Σπουδές και επαγγέλματα με ευρύτερες επαγγελματικές διεξόδους ΔΔΔ Σπουδές και επαγγέλματα με μέτριες επαγγελματικές διεξόδους ΔΔ Σπουδές και επαγγέλματα με περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους Δ ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜ ΕΙΙΚΤΗΤ ΕΓΓΕΛΜΤΙΚΕΣ ΠΡΠΤΙΚΕΣ ΕΓΓΕΛΜΤΙΚΕΣ ΙΕΞOI 1 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΙΤΛΙΚΗΣ & ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛ/ΓΙΣ (ΙΤΛΙΚΗΣ) ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΚΙ ΙΣΝΙΚΗΣ ΙΤΛΙΚΗΣ & ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛ/ΓΙΣ (ΙΣΝΙΚΗΣ) ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΣΝΙΚΗΣ ΚΙ ΙΤΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ, ΦΙΛΛΓΙΣ & ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΦΙΛΛΓΣ ΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 Η πλέον συνήθης εμφανιζόμενη και διεθνώς τρίβαθμη κλίμακα, έχει την ακόλουθη σήμανση: Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές ***, επαγγέλματα με θετικές προοπτικές **, επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές *. 1

2 ΕΛΓΙΣ ΗΝΣ ΕΛΓΣ ΕΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΓΙΣ ΗΝΣ ΠΙΜΝΤΙΚΗΣ & ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ & ΨΥΧΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ & ΨΥΧΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΙΝ. ΣΠΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΕΛΓΣ ΕΛΓΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ Ε ΕΧΗΚΕ Ε ΕΧΗΚΕ ΦΙΛΣΦΙΣ ΤΡΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΤΡΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ ΦΙΛΛΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΙΣΤΡΙΣ-ΡΧΙΛΓΙΣ & ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΣΤΡΙΣ-ΡΧΙΛΓΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΓΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΛΜΤ) ΦΙΛΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ- ΛΓΡΦΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΣΤΡΙΚΣ ΙΣΤΡΙΣ &ΕΝΛΓΙΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΜΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΙΣΤΡΙΚΣ-ΕΝΛΓΣ ΙΚΗΓΡΣ ΝΜΙΚΗΣ ΗΝΣ ΙΚΗΓΡΣ ΝΜΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΚΗΓΡΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΤΡΣ ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΝΥΠΛΙ) ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΡΛΓΣ-ΗΠΙΣ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΙ/ΚΗΣ ΚΙ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΙΣΤΗΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ-ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΠΛΙΤΙΚΣ 2

3 ΝΤΕΙΥ ΡΧΕΙΝΜΙΣ & ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΕΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΪΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΠΕΙΡΙ ΙΕΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΪΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜ. ΙΙΚΗΣΗΣ ΗΝΣ ΗΜΣΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΙΣΤΡΙΣ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΙΕΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΡΙΝΣ) ΜΕΣΓΕΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΡΧΕΙΝΜΣ-ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΣ ΙΕΝΛΓΣ- ΙΕΝΛΓΣ- ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ- ΙΚΝΜΙΙΚΗΤΙΚΣ ΗΜΣΙΥ ΙΚΝΜΙΙΚΗΤΙΚΣ ΗΜΣΙΥ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ & ΙΣΤΡΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΕΠΙΚ/ΝΙΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖ. ΕΝΗΜΕΡ. ΗΝΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΝΤΕΙΥ ΗΜΣΙΓΡΦΙΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΛΚΝΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΒΛΚΝΙΚΩΝ ΣΛΒΙΚΩΝ & ΝΤΛΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΜΚΕΝΙΣ ΣΛΒΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΝΡΩΠΛΓΣ ΝΡΩΠΛΓΣ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ- ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ- ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ ΒΛΚΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΤΥΡΚΙΚΩΝ ΚΙ ΣΥΓΧΡΝΩΝ ΣΙΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΤΥΡΚΛΓΣ-ΣΙΤΛΓΣ ΦΙΛΣ. Ι. & ΨΥΧΛΓΙΣ (ΠΡΓΡΜΜ ΨΥΧΛΓΙΣ) ΗΝΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΨΥΧΛΓΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΦΡ. & ΙΕΡ/ΝΕΙΣ ΙΝΙΥ ΕΙΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΦΡΣΗΣ Ή ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ (ΚΕΡΚΥΡ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΦΡ. & ΙΕΡ/ΝΕΙΣ ΙΝΙΥ ΦΙΛΛΓΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΕΤΦΡΣΤΗΣ-ΙΕΡΜΗΝΕΣ ΙΕΡΜΗΝΕΣ ΙΣΝΙΚΗΣ 3

4 ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΠΛΙΤΙΣΜΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣΣΛΙΣ (ΤΡΙΚΛ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΗΝΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ Ι/Κ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΓΩΓΣ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΣΚΛΣ Ι/ΓΙΚ ΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΝΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΣΚΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΤΥ ΕΚΙΕΥΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΡΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΜΥΣΙΚΣ 0 ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ 0 4

5 ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΕ. ΙΣΤΡΙΣ & ΕΩΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΝΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΥ & ΕΙΚΝΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΝΩΤΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΚΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΗΝ) ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ-ΕΙΚΣΤΙΚΣ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΧΥ ΚΙ ΕΙΚΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΣΤΡΤΛΓΙΚ ΣΤΡ.ΝΜΙΚ.ΣΥΜΒΥΛ. (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗ ΨΥΧΛΓΩΝ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΤΛΓΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΨΥΧΛΓΣ Π Π ΝΩΤΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΗΜΙΕΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΒΕΛΛΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΡΚΛΕΙΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΚΙ ΨΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΚΙ ΨΛΤΙΚΗΣ ΗΡΚΛΕΙΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΓΣ Τ.Ε.Ι. ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΗΣΗΣ ΗΝΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΡΧΕΙΕΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΗΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΡΧΕΙΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΗΝΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΤΡΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ 5

6 ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΒΡΕΦΝΗΠΙΓΩΓΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΓΩΓΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) ΛΪΚΗΣ & ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΜΥΣΕΙΛΓΙΣ, ΜΥΣΕΙΛΓΡΦΙΣ ΚΙ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΚΕΣΕΩΝ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) ΠΡΣΤΣΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΝΜΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΣΤΡΙ) ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤ ΕΜΠΡΙ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙ ΡΓΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΛΓΓΙΥ - ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΜΥΣΙΚΣ ΛΙΚΗΣ ΚΙ ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΜΥΣΕΙΛΓΣ- ΡΓΝΩΤΗΣ ΕΚΕΣΕΩΝ ΠΛΙΤΙΣΜΛΓΣ- ΙΣΤΡΙΚΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΛΓΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΕΦΡΜΣΜΕΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΛΣΣΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΝΛΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΥ ΗΝΣ 2 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΜΗΜΤΙΚΣ 0 ΛΣΣΛΓΣ ΣΤΤΙΣΤΙΚΛΓΣ- ΝΛΓΙΣΤΗΣ ΣΤΤΙΣΤΙΚΛΓΣ 0 0 ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΗΝΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΣ 6

7 ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΡΣ ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΝΣ ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΤΡΣ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΗΝΣ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΤΡΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΚΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΗΝΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΓΡΦΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΩΓΡΦΣ ΓΕΩΓΡΦΙΣ ΧΡΚΠΕΙΥ (ΗΝ) ΓΕΩΓΡΦΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣΣΛΙΣ (ΤΡΙΚΛ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΗΝΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΙΓΩΓΙΚ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΓΩΓΣ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΣΚΛΣ Ι/ΓΙΚ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΝΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΣΚΛΣ 7

8 Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΣΚΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΣΧΛ. ΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΤΥ ΕΚΙΕΥΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΡΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΡΙΝΣ) ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ- ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ 0 0 ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ- ΕΙΚΣΤΙΚΣ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΙΣΤΗΣ 0 0 ΜΕ. ΙΣΤΡΙΣ & ΕΩΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΝΣ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΒΙΛΓΙΣ ΤΡΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΛΓΣ ΕΦΡΜΣΜΕΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΗΜΤΙΚΣ-ΦΥΣΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΥΛΙΚΩΝ 8

9 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΜΗΧΝΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ & ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΩΠΝΙΚΗΣ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΩΝ ΞΙΠΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΣ- ΒΙΤΕΧΝΛΓΣ ΓΕΩΠΝΣ- ΜΗΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΣ- ΜΗΧΝΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ ΕΣΣΛΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΣΛΓΙΣ & ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΛΓΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ ΓΕΩΠΝΣ ΓΕΩΠΝΙΣ, ΙΧΥΛΓΙΣ ΚΙ ΥΤΙΝΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΓΕΩΠΝΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΨΗΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΕΙΡΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΗΝΣ ΙΚΤΥΩΝ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΧΡΚΠΕΙΥ ΗΝΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΡΜΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΪΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΣ (ΛΜΙ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΒΙΪΤΡΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΙΚΤΥΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΙΚΤΥΩΝ Π Π Π Π 9

10 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΕΦΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ) ΠΛ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ) ΣΩΜΤ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΜΕΝΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΝΙΚΙ (ΣΜ) ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΧΙΜΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΗΧΝΙΚΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΣΤΡΤΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΠΛ ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΣΤΡΤΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΤ ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΝΥΤΙΚΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΚΗΜΙΕΣ ΕΜΠΡΙΚΥ ΝΥΤΙΚΥ ΣΧΛΗ ΠΛΙΡΧΩΝ ΠΛΙΡΧΣ Π ΣΧΛΗ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΝΥΤΙΛΙΣ Π Τ.Ε.Ι. ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΗΝΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Π ΛΪΚΗΣ & ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤΣ) ΜΥΣΙΚΣ ΛΙΚΗΣ ΚΙ ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΙΚΛΓΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΙ ΙΚΛΓΙΣ 10

11 ΓΡΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ & ΙΙΚΗΣΗΣ ΓΡΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΓΡΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΓΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΛΜΤΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΝΚΜΙΣ-ΡΧΙΤ.ΤΠΙΥ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΝΚΜΙΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΒΛΣ (ΡΜ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΜΙΣ (ΚΡΠΕΝΗΣΙ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ & ΤΡΦΙΜΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΚΙ ΤΡΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΡΜΚ.ΚΛΛΙΕΡΓ. & ΝΚΜΙΣ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΚΩΝ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΝΚΜΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΤΕΧΝΛΓΩΝ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΙΧΥΛΓΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΙΧΥΚΜΙΣ-ΛΙΕΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΙΧΥΛΓΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΙΤΡΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΙΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞΝΡΥΠΛΗ) ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ 11

12 ΙΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΛΡΙΣ) ΙΤΡΙΚΗΣ ΗΝΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΤΡΣ ΝΤΙΤΡΙΚΗΣ ΗΝΣ ΝΤΙΤΡΣ ΝΤΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΙΤΡΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΣΡΤΗ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΚΤΗΝΙΤΡΣ ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΚΡΙΤΣ) ΚΤΗΝΙΤΡΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΙΤΛΓΙΣ & ΙΤΡΦΗΣ ΧΡΚΠΕΙΥ (ΗΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΦΙΜΩΝ & ΙΤΡΦΗΣ ΙΓΙΥ (ΛΗΜΝΣ) ΜΡΙΚΗΣ ΒΙΛΓΙΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΙΙΤΛΓΣ ΙΙΤΛΓΣ ΒΙΛΓΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΒΙΛΓΙΣ ΤΡΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ & ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΒΙΧΗΜΕΙΣ & ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΛΡΙΣ) ΒΙΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ ΒΙΤΕΧΝΛΓΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΙΤΡΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΓΙΤΡΣ Π ΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΝ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ- ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ Π Δ ΝΤΙΤΡΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΝΤΙΤΡΣ Π ΚΤΗΝΙΤΡΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΚΤΗΝΙΤΡΣ Π 12

13 ΦΡΜΚΕΥΤΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ Π Τ.Ε.Ι. ΙΣΗΤΙΚΗΣ & ΚΣΜΗΤΛΓΙΣ ΗΝΣ ΙΣΗΤΙΚΣ ΙΣΗΤΙΚΗΣ & ΚΣΜΗΤΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΗΤΙΚΣ ΗΜΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΝΣ ΥΓΕΙΝΛΓΣ ΔΔ ΙΤΡΦΗΣ & ΙΙΤΛΓΙΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΙΙΤΛΓΣ ΔΔ ΙΤΡΦΗΣ & ΙΙΤΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙ) ΙΙΤΛΓΣ ΙΤΡΦΗΣ & ΙΙΤΛΓΙΣ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΙΙΤΛΓΣ ΕΡΓΕΡΠΕΙΣ ΗΝΣ ΕΡΓΕΡΠΕΥΤΗΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ Π ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ Π ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ Π ΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΝΤΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΤΜΕΤΡΙΣ ΗΝΣ ΠΤΙΚΣ ΠΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΤΜΕΤΡΙΣ ΤΡΣ (ΙΓΙ) ΠΤΙΚΣ 0 ΡΙΛΓΙΣ ΚΤΙΝΛΓΙΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΡΙΛΓΙΣ ΚΤΙΝΛΓΙΣ Π ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΙΣ ΗΝΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΙΣ ΛΜΙΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΙΣ ΤΡΣ (ΙΓΙ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΗΝΣ ΛΓΕΡΠΕΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΛΓΕΡΠΕΙΣ ΤΡΣ ΛΓΕΡΠΕΙΣ ΚΛΜΤΣ ΦΥΣΙΚΕΡΠΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΣ ΛΓΕΡΠΕΥΤΗΣ ΛΓΕΡΠΕΥΤΗΣ ΛΓΕΡΠΕΥΤΗΣ ΜΙΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΜΙΕΥΤΗΣ ΜΙ ΜΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΕΥΤΗΣ ΜΙ 13

14 ΜΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΤ.ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΜΙΕΥΤΗΣ ΜΙ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΜΙΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΡΙΣΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΒΛΣ (ΙΥΜΤΕΙΧ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΡΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΡΚΗΣ (ΞΝΗ) ΡΧΙΤΕΚΤΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΡΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΡΚΗΣ (ΞΝΗ) ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΓΡΝΜΩΝ & ΤΠΓΡΦΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΡΝΜΣ ΤΠΓΡΦΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΓΡΝΜΩΝ & ΤΠΓΡΦΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΓΡΝΜΣ ΤΠΓΡΦΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΜΗΧΝΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΜΗΧΝΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΜΗΧΝΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΗΧΝΙΚΣ Π 14

15 ΜΗΧΝΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΗΛΕΚΤΡΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΗΛΕΚΤΡΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΩΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΗΛΕΚΤΡΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΩΝ ΡΚΗΣ (ΞΝΗ) ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΗΛΕΚΤΡΛΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠ/ΩΝ ΤΡΣ ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΡΣ ΧΗΜΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΝΤΣ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΝΤΣ ΡΚΗΣ (ΞΝΗ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΙΣΗΣ ΠΡΪΝΤΩΝ ΚΙ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΥΡΣ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΣΧΕΙΣΗΣ ΠΡΪΝΤΩΝ ΚΙ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΜΗΧΝΛΓΩΝ & ΕΡΝΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΕΡΝΥΠΗΓΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΤΞΙΣ & ΝΠΤΥΞΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΙ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΧΩΡΤΞΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΤΞΙΣ, ΠΛΕΜΙΣ ΚΙ ΠΕΡΙΦ.ΝΠΤΥΞΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΧΩΡΤΞΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΜΗΧΝΙΚΣ ΙΚΤΥΩΝ Π ΝΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ ΝΥΠΗΓΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΝΛΓΣ ΜΕΤΛΛΕΙΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΡΓΩΓΗΣ & ΙΙΚΗΣΗΣ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΡΓΩΓΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ Π ΜΗΧ/ΚΩΝ ΡΓΩΓΗΣ & ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΞΝΗ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΡΓΩΓΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ Π ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΙΚΝΜΙΣ ΚΙ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΓΙΥ (ΧΙΣ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΙΚΝΜΙΣ Π ΜΗΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΙ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΤΡΣ ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΝ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΩΝ ΜΗ/ΚΩΝ ΚΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΩΝ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΜΗΧΝΛΓΣ Π 15

16 (ΧΝΙ) Σ/ΓΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΣ & ΦΥΣ. ΠΡΩΝ ΡΚΗΣ (ΡΕΣΤΙ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΝΒΛΛΝΤΛΓΣ ΒΙΜΗΧΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΙΡΙ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ Π ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ 0 ΕΦΡ/ΝΩΝ ΜΗΜ. & ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΗΜΤΙΚΣ - ΦΥΣΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΜΗΧΝΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΝΝΙΝΩΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν.ΗΝΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ & ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΩΠΝΙΚΗΣ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΞΙΠΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ ΚΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΛΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΒΙΤΕΧΝΛΓΣ ΓΕΩΠΝΣ- ΜΗΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ 0 Π ΣΛΓΙΣ & ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡ/ΝΤΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΓΕΩΠΝΙΣ, ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΥΤΙΝΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΥΤΙΝΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΨΗΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΕΙΡΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Π Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙ Π 16

17 ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΗΝΣ ΙΚΤΥΩΝ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΧΡΚΠΕΙΥ ΗΝΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΡΜΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΪΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΣ (ΛΜΙ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤ.ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΕΦΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ & ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΒΙΪΤΡΙΚΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ - ΜΗΧΝΛΓΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ Π Π Π Π Π Π Π Π ΒΙΧΗΜΕΙΣ & ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΛΡΙΣ) ΓΡΤΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΣ & ΝΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΡΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΡΚΗΣ (ΡΕΣΤΙ) ΒΙΧΗΜΙΚΣ ΒΙΤΕΧΝΛΓΣ ΓΡΤ ΓΡΤ 0 ΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΣ & ΦΥΣ. ΠΡΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΙΧ/ΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ Π ΙΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΝΥΣ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ Π ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΕΡΠΡΙΣ (Σ.Τ.Υ..) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΕΡΠΡΙΣ (Σ.Τ.Υ..) Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΤΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΤ ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ ΤΕΧΝΙΚΣ Π 17

18 ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ)- ΠΛ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ)- ΣΩΜΤ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΜΕΝΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΝΙΚΙ (ΣΜ) ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΧΙΜΙ ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΗΧΝΙΚΙ ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΝΥΤΙΚΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π Τ.Ε.Ι. ΓΡΦΙΣΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΓΡΦΙΣΤΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΓΡΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΓΡΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΗΣ, ΙΚΣΜΗΣΗΣ ΚΙ ΣΧΕΙΣΜΥ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΝΣ ΙΚΣΜΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΗΣ, ΙΚΣΜΗΣΗΣ ΚΙ ΣΧΕΙΣΜΥ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΣΜΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΚΙΝΙΣΗΣ ΚΙ ΠΚΤΣΤΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΡΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΝΚΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΚΙΝΙΣΗΣ ΚΙ ΠΚΤΣΤΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΡΙΣΣ (ΤΡΙΚΛ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΝΚΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΣΥΝΤΗΡ. ΡΧΙΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΧΙΤΗΤΩΝ -ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΤΡΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΛΡΙΣΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ Π ΤΠΓΡΦΙΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΤΠΓΡΦΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΙ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΡΙΣΣ (ΤΡΙΚΛ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ 18

19 ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΚΒΛΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΛΜΙΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΤΡΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΠΕΙΡΙ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΧΛΚΙΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΚΒΛΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΤΡΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΠΕΙΡΙ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΧΛΚΙΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΜΗΧΝΛΓΣ Π ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΗΝΣ ΗΛΕΚΤΡΝΚΣ Π ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΣ Π ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΣ Π ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΛΜΙΣ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΣ Π ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΣ Π ΝΥΠΗΓΙΚΗΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΝΥΠΗΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΕΡΣΚΦΩΝ ΧΛΚΙΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΣΚΦΩΝ ΥΤΜΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΥΤΜΤΙΣΜΥ Π ΥΤΜΤΙΣΜΥ ΠΕΙΡΙ ΤΕΧΝΛΓΣ ΥΤΜΤΙΣΜΥ Π ΥΤΜΤΙΣΜΥ ΧΛΚΙΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΥΤΜΤΙΣΜΥ Π ΥΤΜΤΙΣΜΥ ΜΕΣΛΛΓΓΙΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΥΤΜΤΙΣΜΥ Π ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΛΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΕΙΡΙ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΗΝΣ Π 19

20 ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΗΧΥ & ΜΥΣΙΚΩΝ ΡΓΝΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΥΡΙ) ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Π ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΧΥ ΚΙ ΕΙΚΝΣ Π Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΛΜΙΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΚΣΤΡΙ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΚΛΜΤΣ (ΣΡΤΗ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΤΗΛΕΠΙΚΙΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΛΓΓΙΥ (ΝΥΚΤΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΚΙ ΠΛΗΡΦΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΤΡΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΚΙ ΠΛΗΡΦΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Γ. ΝΙΚΛΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΥΤ.ΜΚΕΝΙΣ (ΓΡΕΒΕΝ) ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΩΝ ΚΒΛΣ ΧΗΜΤΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π Π Π Π - ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΝ ΕΧΗΚΕ Π Π Π ΕΝ ΕΧΗΚΕ Π ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΤΕΧΝΛΓΣ ΧΗΜΤΩΝ Π ΣΧΕ. & ΡΓ. ΕΝΥΜΤΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΕΝΥΜΤΩΝ 0 ΣΧΕΙΣΜΥ &ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΞΥΛΥ & ΕΠΙΠΛΥ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΤΡΕΛΙΥ & ΦΥΣΙΚΥ ΕΡΙΥ ΚΒΛΣ ΒΙΜΗΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΒΛΣ ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Π ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΕΤΡΕΛΙΥ ΚΙ ΦΥΣΙΚΥ ΕΡΙΥ ΒΙΜΗΧΝΙΣ Π ΓΕΩΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΤΠΓΡΦΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΠΓΡΦΣ- ΓΕΩ ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΒΙΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΛΡΙΣΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΒΙΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΜΗΧΝΛΓΙΣ & ΥΤΙΝΩΝ ΠΡΩΝ ΜΕΣΛΛΓΓΙΥ ΜΗΧΝΙΚΣ ΥΤΙΝΩΝ ΠΡΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ 20

21 ΓΕΩΤΕΧΝΛΓΙΣ ΚΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΙΚΛΓΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΓΕΩΤΕΧΝΛΓΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΙ ΙΚΛΓΙΣ 0 0 ΕΝΕΡΓΕΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΜΕΣΛΛΓΓΙΥ ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΤΡΣ (ΜΛΙ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΓΡΕΒΕΝ) ΕΦΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΠΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΡΓΝΩΝ ΗΝΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΠΛΥΜΕΣΩΝ Π ΤΕΧΝΛΓΣ ΙΤΡΙΚΩΝ ΡΓΝΩΝ Π Π Π Π Π ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΕΣ/ΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΚΛΜΤΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΛΙΕΙΣ ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΣ/ΚΗΣ (ΜΥΝΙ) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΝΙ) ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΝΤΙΡΡΥΝΣΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΙΝΛΓΙΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΤΩΝ ΗΝΣ ΙΝΛΓΙΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΤΩΝ ΚΒΛΣ (ΡΜ) ΕΜΠΡΙΣ ΚΙ ΠΙΤΙΚΥ ΕΛΕΓΧΥ ΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΤΥΠΠΙΗΣΗΣ & ΙΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΪΝΤΩΝ ΕΣ/ΚΗΣ (ΚΤΕΡΙΝΗ) ΦΩΤΓΡΦΙΣ & ΠΤΙΚΚΚΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΛΓ ΤΡΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΛΙΕΙΣ ΚΙ ΥΤΚΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΛΓΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ ΚΙ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΤΕΧΝΛΓΣ ΝΤΙΡΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΙΝΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΙΝΛΓΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΕΜΠΡΙΣ ΚΙ ΠΙΤΙΚΥ ΕΛΕΓΧΥ ΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΣ ΤΥΠΠΙΗΣΗΣ ΚΙ ΙΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΙΝΤΩΝ ΦΩΤΓΡΦΣ- ΠΤΙΚΣΤΙΚΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ 21

22 ΜΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΚΙ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΠΡΣΤΣΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΝΜΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΚΛΩΣΤΫΦ/ΓΙΣ ΠΕΙΡΙ ΤΕΧΝΛΓΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΝΜΙΣ ΚΛΩΣΤΥΦΝΤΥΡΓΣ ΒΙΜΗΧΝΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΒΙΜΗΧΝΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΛΜΤΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΝΚΜΙΣ ΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΠΙΥ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΥ ΣΧΕΙΥ ΚΙ ΝΚΜΙΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΗΣ ΤΠΙΥ ΚΒΛΣ (ΡΜ) ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΥ ΣΧΕΙΥ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΒΛΣ (ΡΜ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΜΙΣ (ΚΡΠΕΝΗΣΙ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ & ΤΡΦΙΜΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΚΙ ΤΡΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΡΜΚ. ΚΛΛΙΕΡΓ.& ΝΚΜΙΣ ΜΕΣΛΛΓΓΙΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΚΩΝ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΝΚΜΙΣ ΚΛΜΤΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΚΩΝ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΝΚΜΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΚΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ 22

23 (ΗΡΚΛΕΙ) ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΥΤΚΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΙΧΥΚΜΙΣ ΚΙ ΛΙΕΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΙΧΚΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙ ΛΙΕΙΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ.Σ.Ι.ΤΕ. ΕΚΙΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΛΓΙΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΛΓΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΛΓΙΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΜΗΧΝΛΓΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΜΗΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΜΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΜΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΙΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΩΝ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΕΣΣ) ΙΕ. & ΕΥΡΩΠ. ΙΚ. & ΠΛ. ΣΠΥΩΝ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΙΕΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΠ. ΙΚΝ. ΣΠΥΩΝ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΙΕΝΩΝ ΙΚΝ. ΣΧΕΣ. & ΝΠΤΥΞΗΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΧΡΗΜΤΙΚΝΜ. & ΤΡΠΕΖ. ΙΙΚΗΤ. ΠΕΙΡΙ ΛΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΛΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΝΥΤΙΛΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΠΕΙΡΙ ΝΥΤΙΛΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΓΙΥ (ΧΙΣ) ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΙ ΜΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΜΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΕΝΛΓΣ ΙΕΝΛΓΣ ΙΕΝΛΓΣ ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΣ ΚΙ ΤΡΠΕΖΙΚΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΦΡΤΕΧΝΙΚΣ- ΧΡΗΜΤ ΦΡΤΕΧΝΙΚΣ- ΧΡΗΜΤ ΝΥΤΙΛΙΣ ΝΥΤΙΛΙΣ Π Π ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ 23

24 ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΝΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΙΚΝΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΝΤΕΙΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΓΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΣ (ΛΙΒΕΙ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΓΣ ΡΓΝ. ΚΙ ΙΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΓΝ. ΚΙ ΙΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΓΝ. ΚΙ ΙΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΙ ΙΙΚΗΣΗΣ ΗΜΣΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΝΤΕΙΥ ΙΙΚΗΣΗΣ ΗΜΣΙΥ ΤΜΕ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΓΙΥ (ΧΙΣ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΓΝΩΣΗΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΤΙΣΜΥ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΣΡΤΗ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ ΚΙ ΤΡΦΙΜΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΙΚΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΣ & ΙΚΛΓΙΣ ΧΡΚΠΕΙΥ (ΗΝ) ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΣΦΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΙ ΓΡΤΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΣ & ΝΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΡΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΡΚΗΣ (ΡΕΣΤΙ) ΛΗΤΙΣΜΥ ΓΡΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣΕΩΝ ΙΚΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΣ ΣΤΤΙΣΤΙΚΛΓΣ ΣΦΛΙΣΤΗΣ ΓΡΤ ΓΡΤ 0 ΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΣ & ΦΥΣ. ΠΡΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ 24

25 ΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΒΙΜΗΧΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΙΡΙ ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ Π Π ΙΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΝΥΣ) ΙΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ Π ΒΛΚΝΙΚΩΝ ΣΛΒΙΚΩΝ ΚΙ ΝΤΛΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΙΕΝΩΝ ΣΠΥΩΝ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΙΚΝΜΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ Π ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΙΙΚ. ΕΡΠΡΙΣ (ΣΥ) ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ-ΙΙΚΗΤΙΚΣ Π ΣΤΥΝΜΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΜΝ ΓΙ ΠΛΙΤΕΣ ΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΥΝΜΙΣ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΥΝΜΙΣ Π ΣΤΥΦΥΛΚΩΝ ΣΤΥΦΥΛΚΣ- ΡΧΙΦΥΛΚΣ Π ΣΤΥΝΜΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΜΝ ΓΙ ΣΤΥΝΜΙΚΥΣ ΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΥΝΜΙΣ ΣΤΥΝΜΙΚΣ- ΥΣΤΥΝΜΣ Π ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΣΤΡΙ) ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΩΝ ΚΒΛΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΩΝ ΙΕΝΥΣ ΕΜΠΡΙΥ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΣΤΡΙ) ΣΤΕΛΕΧΣ ΙΕΝΥΣ ΕΜΠΡΙΥ ΙΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΦΙΣΜΥ ΧΛΚΙΣ (ΗΒ) ΣΤΕΛΕΧΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝΕΦΙΣΜΥ ΙΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΦΙΣΜΥ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΓΡΕΒΕΝ) ΣΤΕΛΕΧΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΦΙΣΜΥ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΤΥΠΠΙΗΣΗΣ & ΙΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΪΝΤΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΤΕΡΙΝΗ) ΣΤΕΛΕΧς ΤΥΠΠΙΗΣΗΣ ΚΙ ΙΚΙΝΗΣΗ ΠΡΙΝΤΩΝ ΤΠΙΚΗΣ ΥΤΙΙΚΗΣΗΣ ΚΛΜΤΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΤΠΙΚΗΣ ΥΤΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚ. ΜΝΩΝ ΥΓΕΙΣ & ΠΡΝΙΣ ΗΝΣ ΥΓΕΙΣ ΙΙΚ. ΜΝΩΝ ΥΓΕΙΣ & ΠΡΝΙΣ ΚΛΜΤΣ ΥΓΕΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΝΣ ΙΙΚΗΣΗΣ 25

26 ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΒΛΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΡΙΣΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΙ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΛΚΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΥΡΙ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΡΙΣΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΛΜΤΣ ΧΡΗΜΤ- ΚΣΤΛΓΣ ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΠΡΕΒΕΖ) ΧΡΗΜΤ- ΚΣΤΛΓΣ ΕΜΠΡΙΣ & ΙΦΗΜΙΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜΠΡΙΣ & ΙΦΗΜΙΣΗΣ ΗΝΣ ΕΜΠΡΙΣ & ΙΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΠΕΤΡ) ΕΜΠΡΙΣ & ΙΦΗΜΙΣΗΣ ΛΜΙΣ (ΜΦΙΣΣ) ΕΜΠΡΙΣ & ΙΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΣ (ΜΛΙ) ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΝ ΕΧΗΚΕ ΕΜΠΡΙΣ ΚΙ ΠΙΤΙΚΥ ΕΛΕΓΧΥ ΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤ ΕΜΠΡΙ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΜΕΣΛΛΓΓΙΥ ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΤΡΣ (ΜΛΙ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤΗΝ ΙΚΝΜΙ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΓΡΕΒΕΝ) ΣΤΕΛΕΧΣ ΕΜΠΡΙΣ ΚΙ ΠΙΤΙΚΥ ΕΛΕΓΧΥ ΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝΤΩΝ ΙΙΚΗΤΙΚΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Π Π Π Π 26

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβυλίυ: 8 o Άρτ, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επνάληψη στ ρθό ως πρς τν τίτλ τυ θέμτς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερ 23 Μΐυ 2012 ημέρ Τετάρτη κι ώρ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90%

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90% 231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 21335 18,29 31,3 21511 18,59 35,1-176 233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20805 17,91 33,7 20900 17,8 36,6-95 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20699 18,09 31,9

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013, 2014 & 2015 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ειδική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πρόνοια 2 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363 1o Πεδίο Τμήμα Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμησ Βάση η 2014 2013 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20250 20229 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 21000 21054 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1892 400 1 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1888 385 1 1884 399

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 20244 19364 20127 19877 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009, 2010 & 2011 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ειδική πρόνοια 2 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. ΤΗΛ1 ΤΗΛ2 ΦΑΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤ Ο

Τ.Κ. ΤΗΛ1 ΤΗΛ2 ΦΑΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤ Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ ΑΙΤΩΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΥ Τµήµα: ΜΕΤΑΠΙΗΣΗΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΣ ΗΜΣ Υ ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΣ ΒΙΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΙΝΘΚΕΡΑΜΠΙΙΑ - ΚΛΗΡΝΜΙ Γ. ΚΑΤΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 371 371

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα