ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 19 :30 μ. μ, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/06 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 8. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 16. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18. ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 20. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 24. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς ο δημοτικός υπάλληλος Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Τα μέλη του Δ.Σ κκ Μπουροδήμος Ιωάννης, Τζάθα Γεωργία Λαφαζάνης Γεώργιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 5 ου θέματος, ενώ το μέλος του Συμβουλίου κος Κοντογιάννης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 1

2 ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 124/2015 «Περί έγκρισης στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων περιόδου ». Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/ τεύχος Α): "Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα" Στο άρθρο 1 της απόφασης 41179/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής: "Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν: 1. Στρατηγικό Σχέδιο. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 3. Δείκτες Παρακολούθησης Αξιολόγησης. 1. Στρατηγικό Σχέδιο Στο Στρατηγικό Σχέδιο: α. Αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, β. Διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, γ. Προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: α. Προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, β. Κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών των οργάνων διοίκησης, γ. Προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς. δ. Ομαδοποιούνται ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου, ε. Ιεραρχούνται προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, στ. Συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές συμπληρώνεται σχετικό έντυποπίνακας προγραμματισμού, 2

3 ζ. Καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, η. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας, θ. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος για κάθε έτος της πενταετίας, ι. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος πηγή χρηματοδότησης. 3. Δείκτες Παρακολούθησης Αξιολόγησης του προγράμματος Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών Αποτελέσματος. Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή στόχος για κάθε δράση. Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής: "Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επιροποίηση αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού παρακολούθησης, αξιολόγησης επιροποίησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεότερες κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών." Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: "1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή. 2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών. 3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση ψήφιση. 4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά." Στις παρ.4 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: "4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 3

4 λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν." Με βάση τα παραπάνω τα συμβούλια της Δ.Κ Ψαχνών των τοπικών κοινοτήτων έλαβαν αποφάσεις εισηγήσεις σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου, συνέταξε σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε με την υπ αριθμ. 3 / 2015 Απόφαση της, το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση ψήφιση Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Μπουροδήμος Ιωάννης, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα είναι σοβαρό έχει καθυστερήσει η σύνταξή του, πριν την εισαγωγή του θέματος έπρεπε να υπάρξει διαβούλευση υποβολή προτάσεων από τις δημοτικές παρατάξεις, αποτελεί μία έκθεση ιδεών, έχει πολλά στοιχεία ελλειπή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με δεδομένες τις κοινωνικές οικονομικές συνθήκες καλό θα ήταν να βάλουμε προτεραιότητες να τις τρέξουμε. Ο κος Ηλιάδης Βασίλειος, πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα, διότι ο σχεδιασμός είναι ελλειπής η κα Πύθουλα ανέφερε ότι απουσιάζει κεντρικός σχεδιασμός. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου, την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. β άρθρο 63, τις παρ.4 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α ), το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο συνέταξε η υπηρεσία προγραμματισμού συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου, την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., την υπ αριθμ. 3/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1). Ψηφίζει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού (την Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για την περίοδο , όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΌΣ ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου του Δήμου ως Οργανισμού Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον ποιότητα ζωής» Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός» Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία απασχόληση» Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθορισμός της Στρατηγικής Στρατηγικός Στόχος Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

6 1 ΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓ 1.1 Ορισμός Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές στις τοπικές επενδύσεις, αλλά στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς η οργάνωση των Υπηρεσιών του ΟΤΑ των Νομικών Προσώπων του, παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τριετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 1.2 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση τους στόχους των Ε.Π. 3. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/

7 6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». 7. την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 41179/ (ΦΕΚ2970/ τεύχος Β'). Επίσης στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/ ΥΠ.ΕΣ, ορίζονται τα εξής: "Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επιροποίηση αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού παρακολούθησης, αξιολόγησης επιροποίησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών." 1.3 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό εθνικό επίπεδο τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: α] την προστασία αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής. β] τη βελτίωση της κοινωνικής οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του. γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας απασχόλησης. Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών υπηρεσιών αλλά ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών), με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 7

8 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού της εξασφάλισης γης κτιριακών εγκαταστάσεων στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: Οι τοπικοί κοινωνικοί οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι μη κυβερνητικές οργανώσεις) Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι Οι λοιποί φορείς του πολιτικόδιοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς Περιφέρεια) Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας συντονισμού με αυτούς. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων συμφωνιών. 1.4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών τοπικών επενδύσεων, αλλά πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία 8

9 του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ των Νομικών Προσώπων του τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου των Νομικών Προσώπων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας διοίκησης του Δήμου μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού Ανάπτυξης του. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων) Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Ανάπτυξης) Τοπικοί φορείς ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/ στη λειτουργία του ΟΤΑ Φορείς του Περιφέρεια) διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 9

10 Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά στις ανάγκες προσδοκίες των κατοίκων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης υπηρεσιών είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 1.5 Βασικές ενότητες Προγράμματος κατάρτισης του Επιχειρησιακού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου του Δήμου ως Οργανισμού Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον ποιότητα ζωής» Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός» Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία απασχόληση» Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθορισμός Στρατηγικής Στρατηγικός Στόχος Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πενταετής προγραμματισμός κωδικοποίηση των δράσεων 10

11 Εκτίμηση των εσόδων των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κεφάλαιο 2.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Κεφάλαιο 2.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού απαιτεί να είναι στοχευμένο, συνοπτικό/σύντομο, κωδικοποιημένο κατά το δυνατόν μηχανογραφημένο. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει έντυπα τα οποία έχει προτείνει η ΕΕΤΑΑ μέσω του οδηγού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Α Βαθμού, ώστε να αποτυπώσει να παρουσιάσει συνθετικά τις εκροές του κάθε βήματος. Σε κάθε βήμα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των κειμένων του σχολιασμού. Τα έντυπα αυτά θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικά φύλλα ή αρχεία κειμένου), γεγονός που επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη περιεκτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση, το στρατηγικό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφετέρου την επιροποίηση των στοιχείων δεδομένων. 1.6 Οργάνωση Προγράμματος για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προγραμματισμού Ανάπτυξης, συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών Προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σε θέματα που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Υπηρεσία Προγραμματισμού Ανάπτυξης συνεργάζεται με υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών Προσώπων του, που δύνανται να συμβάλλουν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο στις υπηρεσίες 11

12 του. Οι διαδικασίες αυτές δεν μπορεί παρά να στηρίζονται στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο, ώστε να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο στην υλοποίηση. Κρίνεται επομένως αναγκαία η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου των Νομικών Προσώπων του, μέσω των προϊσταμένων, για τις διαδικασίες σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό. Με την αριθμ. 16/1216/ Απόφαση Δημάρχου, αποφασίστηκε η συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: α) από τη Διοίκηση του δήμου: 1. Ψαθά Γεώργιο, Δήμαρχο, ως Πρόεδρο 2. Χασάνδρα Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως Αντιπρόεδρο 3. Κορώνη Πέτρο, Αντιδήμαρχο Δ.Ε Διρφύων. β) από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του δήμου: 1. Βοργιά Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΚΕΠ αρμόδιο υπάλληλο για θέματα που αφορούν στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, ως Συντονιστή της Ομάδας Έργου 2. Κουλιάκη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Διοικητικών, 3. Μπουνάνου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 4. Ντούρμα Χαράλαμπο, Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πριόνα Μαρία, αρμόδια υπάλληλο Γραφείου Προμηθειών 6. Φουσέκα Μαρία, αρμόδια υπάλληλο Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 7. Γάτου Μαρία, αρμόδια υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου. 1.7 Διαδικασίες διαβούλευσης Η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό προβλέφθηκαν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες να καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στη συνέχεια κατά την υλοποίηση αξιολόγηση του προγράμματος. Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής με έγγραφο του, προσκάλεσε τους Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων, για την υποβολή των προτάσεων τους, ανά τομέα δράσης προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό. 12

13 Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο συνοψίζονται ως εξής: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεωνδιαβούλευση Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοτικής Αρχής 1.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου του Δήμου ως Οργανισμού Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Διρφύων Μεσσαπίων. Η έκταση του νέου Δήμου είναι τ. χλμ ο πληθυσμός του κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του Έδρα του Δήμου είναι τα Ψαχνά. Στα βόρεια, ο Δήμος συνορεύει με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, νότια με το Δήμο Χαλκιδέων, νοτιοανατολικά με το Δήμο Ερέτριας ανατολικάνότια με το Δήμο Κύμης Αλιβερίου. 13

14 14

15 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο Δήμος Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια αναφέρονται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει ο Δήμος. Ο λόγος παράθεσης είναι η διευκόλυνση της κατανόησης της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται ο Δήμος, με παράλληλη υποστήριξη της σύγκρισης βασικών μεγεθών. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στους τρεις τομείς της οικονομίας. Οι δυνατότητες οι πόροι της περιοχής δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της σε συνδυασμό με την γειτνίαση της με τη Χαλκίδα αλλά την Αττική. Ο Δήμος αποτελεί πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, λόγω των εγγύτερων στην Αττική, ακτών σε Ευβοϊκό Αιγαίο. Η περιοχή έχει εξαιρετικές δυνατότητες για γεωργική κτηνοτροφική παραγωγή. Τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα μπορούν να διατεθούν άμεσα σε ένα κοινό των ανθρώπων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Ευρώ ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ 15,9 ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) 1.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ % 6,4 34,9 58,7 15

16 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: ΖΩΝΗ Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) % Β Πλήθος 1 Αερολιμένας Σκύρου (Στρατιωτικό Εσωτερικό) ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1. Χαλκίδας 2. Αγιόκαμπος 2. Άγιος Γεώργιος 3. Αιδηψός 4. Μαρμάρι 5. Νέα Στύρα Κύμης 7. Καρύστου 8. Πευκίου 9. Σκύρου 10. Ωρεών 11. Ερέτριας ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1. Ν. Αρτάκης Ψαχνών Κοντοδεσποτίου Λιμνιώνα 2. Μακρυκάππας Τριάδας Ψαχνών Πολιτικών 3. Ν. Αρτάκης Καστέλλας Βορείου Ευβοίας 4. Αρτάκης Στενής Στρόπωνες ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) Αθήνα Οινόη Χαλκίδα ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ ΝΑΙ Σταθμός Χαλκίδας ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος): Στη θέση Σκληρό της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας βρίσκεται στεγασμένο το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χαλκίδας, το μοναδικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή το οποίο αποτελεί μέρος του Α.Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας. Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί στην σημερινή του θέση από το Σε αυτό το διάστημα το Ίδρυμα αναπτύχθηκε σήμερα αριθμεί δύο μεταπτυχιακά προγράμματα επτά τμήματα μεγάλης δυναμικότητας, ένα εκ των οποίων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα (Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών). Το Τ.Ε.Ι. αριθμεί περισσότερους από δέκα χιλιάδες ενεργούς σπουδαστές. (http://www.teihal.gr) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ Βιοτεχνικό Πάρκο Χαλκίδας (ΒΙΟ.ΠΑ Χαλκίδας) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Πλήθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5 1. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2. Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου 3. Γενικό Νοσοκομείο Κύμης 4. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Εύβοιας (Βαθύ Αυλίδας) 5. Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (Ν. Αρτάκη) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πλήθος ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

17 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ. χμ.): 777,42 Πραγματικός Πληθυσμός: Μόνιμος Πληθυσμός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ DE FACTO ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΟ Άρρενες : Θήλεις : ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 09 ετών : ετών : ετών : ετών : ετών : ετών : ετών : ετών :3.434 Μέση ηλικία:43,7 17

18 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άγαμοι:7.291 Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης σε διάσταση:9.499 Χήροι χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:1.661 Διαζευγμένοι διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:349 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Αριθμός νοικοκυριών:6.798 Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,72 Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:5.030 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ελληνική: Άλλη:1.676 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 πριν) Πρωτοβάθμια:5.747 Δευτεροβάθμια Μεταδευτεροβάθμια:6.967 Τριτοβάθμια:1.475 Λοιπά:3.629 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ Απασχολούμενοι:6.067 Ζητούσαν Εργασία:1.456 Μαθητές/Σπουδαστές:2.845 Συνταξιούχοι:5.083 Οικιακά:2.015 Λοιπά:1.334 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρωτογενής:1.600 Δευτερογενής:1.700 Τριτογενής:

19 1.8.2 Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον ποιότητα ζωής». ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης Ονομασία 1. Δημοτική Ενότητα Διρφύων Δάση 2. Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων 1. Υγρόβιότοπος Κολοβρέχτη Βιότοποι Πεδιάδες Βοσκότοποι 2. Όρος Καντήλι περιοχή Λίμνης (Βιότοπος CORINE) 3. Όρος Καντήλι Κοιλάδα Αχμέτ Αγά (Βιότοπος CORINE) 1. Μεσσάπια 1. Δημοτική Ενότητα Διρφύων 2. Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων Έκταση (στρ.) 173,6 χιλιάδες στρέμματα 302,2 χιλιάδες στρέμματα 800 στρ. 148,1 χιλιάδες στρέμματα 132,5 χιλιάδες στρέμματα 40,5 χιλιάδες στρέμματα 16,5 χιλιάδες στρέμματα Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομη νία Καταγρα φής geodata.gov.gr 2011 geodata.gov.gr 2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 642/Δ/ ) s s geodata.gov.gr 2011 geodata.gov.gr

20 ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 125,4 3. Δημοτική Ενότητα χιλιάδες geodata.gov.gr Διρφύων Καλλιεργήσιμε στρέμματα ς Εκτάσεις 4. Δημοτική Ενότητα 99 χιλιάδες geodata.gov.gr Μεσσαπίων στρέμματα Ονομασία Ποσοστό Πηγή Κάλυψης άντλησης % στοιχείων Ορεινοί Όγκοι Ακτές 1.Δίρφυς, Σκοτήνη, Μαυροβούνι, Αλοκτέρι, Ορτάρι 2.Ξηροβούνι 3. Όρος Καντήλι Ονομασία χλμ Μήκος ακτών στον Ευβοϊκό 28 χλμ Μήκος ακτών στο Αιγαίο 27,5 χλμ 1.Παραλία Χιλιαδούς Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομη νία Καταγρα φής Ημερομηνί α Καταγραφ ής ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων Παραλία Γλυφάδας: Γλυφάδα, Πετάλη, Βυθούρι, Πόλη, Ακτή 3.Παραλία Λημνιώνα 4.Παραλία Πολιτικών ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεσσαπίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεσσαπίων

21 ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιχειρησιακό 5.Παραλία Δάφνης Πρόγραμμα Μεσσαπίων ΣΧΟΟΑΠ Δήμου 1. Στενιώτικος Διρφύων 2.Πουρνιώτικος Ποτάμια ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων 2007 ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων 2007 Επιχειρησιακό 4.Μεσσάπιος Πρόγραμμα Μεσσαπίων Αγάλης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων Φαράγγια 2.Χάβου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων 3.Λάμαρης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Διρφύων Ορυκτοί Πόροι (οναμασία) Μεταλλεία (ονομασία) Ορυκτοί Πόροι1. Νικέλιο 2. ΛΑΡΚΟ (Μεταλλείο επιφανειακής Μεταλλεία εκμετάλλευσης) Ονομασία Πηγή άντλησης Ημερομηνί στοιχείων α Καταγραφ ής 1. ΚληματαριάςΚούτουπας Πελεκάνια ΦΕΚ 437/Β/81 & 464/Β/84 Καταφύγια Άγριας Ζωής 2. Γιάμινα ΦΕΚ 1099/Β/ ΌλυμποςΜαδαρήΡάχη ΦΕΚ 717/ Αισθητικό δάσος Στενής ΦΕΚ700/25780 Ονομασία κωδικός Έκταση (στρ.) Δίρφυ: Δάσος Στενής ΔΕΛΦΙ GR Περιοχές 1. Natura 2. Όρος Καντήλι GR Όρη κεντρικής Εύβοιας, παράκτια GR ζώνη νησίδες 3.Καμπιώτικος Προβλήματα Δημοτική Ρύπανσης Ενότητα 1. Μεσσαπίων, Διρφύων 2. Μεσσαπίων, Διρφύων Περιγραφή Περιβαλλοντικά επιβαρυντική λειτουργία επιχειρήσεων πτηνοτροφίαςχοιροτροφίας εξόρυξης. Προβλήματα ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση άδρευση 21

22 ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υποδομές εξυπηρέτησ Μονάδες Μέτρησης ης δικτύων Υδρόμετρα Δίκτυο Μέση ετήσια Γεωτρήσεις Ημερομηνί (χλμ) κατανάλωση Ύδρευσης α (μ3) Καταγραφ Ύδρευση ής , Ονομασία Ημερομηνία Καταγραφή ς Φράγματα Λιμνοδεξαμενές Υδατοφόρα Οχήματα (πλήθος) Αποχέτευση Ημερομηνία Καταγραφής Πλήθος Δεν υφίστανται Ημερομηνία Καταγραφής Δεν υφίστανται Δεν υφίστανται ΒΙΟΚΑ Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής Στενής Οχήματα Μεταφοράς Λυμμάτων (πλήθος) Γεωτρήσεις Άρδευση Άρδευσης Ενέργεια kwh Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Εγκατεστημέ ΑΠΕ να kwh Ημερομηνία Καταγραφής Διαχείριση Δίκτυο (χλμ) Όμβριων Ημερομηνία Καταγραφής Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) α/α Τίτλος

23 ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. Καθαριότητα Όγκος Απορριμμάτω ν Απορριμματο φόρα (συμβατικά) Τόνοι/ημέρα Ημερομηνία καταγραφή ς 69/ημέρα (Αύγουστος) 2011 πλήθος 8 Διαχείριση Απορριμμάτω ν (ΧΥΤΑ) Κάδοι (συμβατικοί & Ανακύκλωσης ) Όγκος Ογκωδών Αντικειμένων Πολιτική Προστασία Υποδομές Εξοπλισμός 2011 πλήθος Ημερομηνία καταγραφή ς πλήθος Ημερομηνία καταγραφή ς 642 Κυβικά μέτρα Πλήθος Δράσεις Ενέργειες Προγράμματα Ημερομηνία καταγραφή ς Μήκος Δικτύου Απορριμματο φόρα (ανακύκλωσ ης) Οχήματα (πλύσιμο κάδων) Οχήματα Σκούπες 2011 Ημερομηνία καταγραφή ς Ημερομηνί α καταγραφ ής χλμ πλήθος 1 πλήθος πλήθος 2(σκούπα+σαρ ωθρο) Οχήματα Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων πλήθος 4 Ημερομηνί α καταγραφ ής 2011 Ημερομηνί α καταγραφ ής Ημερομηνί α καταγραφή ς 2011 Ημερομηνί α καταγραφ ής 2011 Περιγραφή Δημοτική Συγκοινωνία 23

24 ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συχνότητα Οχήματα Αριθμός χλμ Δρομολογίω (πλήθος) Γραμμών ν Υποδομές Μεταφορών Υποδομές 1.Ν. Αρτάκης Ψαχνών Κοντοδεσποτίου Λιμνιώνα 2.Μακρυκάππας Τριάδας Ψαχνών Περιφερειακές Πολιτικών /Τοπικές Οδοί 3.Ν. Αρτάκης Καστέλλας Βορείου Ευβοίας Ποδηλατόδρο μοι Αστικές Μεταφορές Πλήθος Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Χλμ Δικτύου Δεν υφίστανται Δεν υφίστανται Πολεοδομική Πληροφορία Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων στρ. Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] Οικοδομήσιμοι χώροι Κοινόχρηστοι χώροι Κοινωφελείς χώροι % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων στρ. Χώροι κυκλοφορίας Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι Χώροι αστικού πρασίνου Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, 24

25 παραγωγικές δραστηριότητες κλπ Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής Αθλητισμού Ενεργειακά Πάρκα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γραφείο Πολεοδομίας 1.Έκδοση οικοδομικών αδειών 2.Πολεοδομικές εφαρμογές (επέκταση/ τροποποίηση σχεδίων πόλεων, εφαρμογή ρυμοτομικών πολεοδομικών σχεδίων, κτλ) 3.Έλεγχος κατασκευών Γραφείο Περιβάλλοντος 1. Δημιουργία καλή λειτουργία μηχανισμών συστημάτων για την αποκομιδή διαχείριση των αποβλήτων 2. Προστασία διαχείριση των υδάτινων πόρων την καταπολέμηση της ρύπανσης 3.Διαχείριση κοιμητηρίων Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 1. Διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού 2. Συντονισμός δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Γραφείο 1. Αποκομιδή απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών Καθαριότητας 2. Διαχείρισης συντήρησης οχημάτων καθαριότητας Ανακύκλωσης Γραφείο Πρασίνου 1. Βελτίωση των συστημάτων μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου. 2. Εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων υλικών που απαιτούνται ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Τομέας 1 Περιβάλλον Τομέας 2 Καθαριότητα Τομέας 3 ΥποδομέςΔίκτυα Τεχνικά Έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Προβλήματα/ανάγκες Περιβαλλοντικά επιβαρυντική λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων πτηνοκτηνοτροφίας Προβλήματα ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση άρδευση Ανάγκη αποκατάστασης μεταλλείων Ανάγκη απορρύπανσης περιοχής από εξορυκτικές δραστηριότητες Ανάγκη σύγχρονης διαχείρισης οικοτόπων, ακτών ορεινών όγκων Περιορισμοί Οι ελλιπείς υποδομές οι αποσπασματικές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος Προβλήματα/ανάγκες Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Διρφύων Ανάγκη αποτελεσματικής συνολικής διαχείρισης απορριμμάτων ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Δυνατότητες Περιορισμοί Ευρίες Προβλήματα/ανάγκες Το προβληματικό εσωτερικό οδικό δίκτυο το υποβαθμισμένο δίκτυο επίπεδο υπηρεσιών ενδοδημοτικών αλλά υπερτοπικών μεταφορών Ανάγκη επέκτασης αναβάθμισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, κλπ.) Ανάγκη διευκόλυνσης προσβασιμότητας, μέσω αναβάθμσιης επέκτασης οδικών μεταφορών Ευρίες Δυνατότητες Επέκταση δραστηριοτήτων προγραμμάτων ανακύκλωσης Δυνατότητες Η μεταφερόμενη τεχνογνωσία για την προετοιμασία ωριμότητα έργων προς ένταξη σε κοινοτικές χρηματοδοτικές πηγές άλλες χρηματοδοτήσεις Η σημαντική τεχνογνωσία αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων οργάνωσης του Δήμου 26

27 Τομέας 4 Χωροταξία Αστική Ανάπτυξη Ανάγκη αναβάθμισης δικτύων επικοινωνίας επέκτασης ευρυζωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του πολίτη Περιορισμοί Ευρίες Οι ελλιπείς υποδομές οι Η εκτέλεση του έργου αποσπασματικές ενέργειες στον αποχέτευσης λυμάτων η κατασκευή Βιολογικού τομέα της αποχέτευσης Η ελλιπής προετοιμασία η έλλειψη επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε συνδυασμό με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Η έλλειψη σαφούς πολιτικής Προσδιορισμός χρήσεων για την παραθεριστική κατοικία, γης από το Γενικό την αξιοποίηση των ακτών Χωροταξικό Σχεδιασμό των ορεινών όγκων των Η εφαρμογή του σχετικών υποδομών ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Η έλλειψη σαφούς Διρφύων, στη Δ.Ε Διρφύων. Αρχιτεκτονικού Πολεοδομικού Το τροποποιημένο Οικιστικού Στίγματος στην υπό έγκριση ΓΠΣ στη Δ.Ε οικιστική ανάπτυξη των Μεσσαπίων περισσοτέρων χωριών Υπογειοποίηση δικτύων Ανάγκη επέκτασης αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού Περιορισμοί Ευρίες ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Στην περιοχή του Δήμου παρατηρείται η ανάγκη για αναβαθμισμένη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της έντονης παραγωγικής δραστηριότητας. Σημαντική είναι η ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών ύδρευσης. Παράλληλα παρατηρείται έντονη ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης κα προστασίας στο σύνολο των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με δράσεις αποκατάστασης, ανάπλασης διαχείρισης τοπίων, χώρων με προγενέστερη επαγγελματική χρήση, πηγών ρύπανσης, κλπ. Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση των υφιστάμενων ενεργειών πρωτοβουλιών για σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο η αναβάθμιση των υποδομών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, αναβάθμισης επέκτασης βιολογικών καθαρισμών, επέκτασης αρδευτικών δικτύων, κλπ. ενώ κρίνεται επιβεβλημένη η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης, σε συνδυασμό με προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού καθαριότητας, όπου κρίνεται αναγκαίο. Σε θέματα οδικών μεταφορών προσβασιμότητας, απαιτείται αναβάθμιση επέκταση του οδικού δικτύου, επαρχιακούενδοδημοτικού υπερτοπικού αλλά η διασφάλιση 27

28 της κίνησης ήπιων μεταφορικών μέσων, κυρίως στα αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται η αναγότητα αναβάθμισης επέκτασης υποδομών δικτύων επικοινωνίας για την άμεση ποιοτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Τέλος, επισημαίνεται η αναγότητα για την επέκταση Σχεδίου Πόλης, τη δημιουργία αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, φιλικού προς τον κάτοικο, με αναπλάσεις πλατειών, παιδικών χαρών, αναβάθμιση της καθαριότητας του δημοτικού φωτισμού αλλά ταυτόχρονα η δημιουργία σαφούς Αρχιτεκτονικού Πολεοδομικού Οικιστικού Στίγματος που θα υποστηρίξει ευνοήσει την οικιστική ανάπτυξη των περισσοτέρων χωριών αστικών κέντρων, ως μόνιμη ως παραθεριστική κατοικία. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση άρδευση. 2. Επέκταση Ολοκλήρωση των Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης Επεξεργασίας Λυμάτων, Όμβριων 3. Σχεδιασμός Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανακύκλωσης 4. Αποκατάσταση Περιβαλλοντική Διαχείριση των Μεταλλευτικών άλλων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 5. Σύγχρονη Διαχείριση οικοτόπων ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικά περιοχών 6. Ολοκλήρωση Θεσμικού Σχεδιασμού Χωροταξικού Πολεοδομικού Προγραμματισμού 7. Σχεδιασμός Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων 8. Σχεδιασμός Ανάδειξης Ακτών Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας 9. Σχεδιασμός Ανάπτυξη Ανάδειξης Ορεινών Όγκων Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας 10. Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας επικοινωνιών υπερτοπικού χαρακτήρα 11. Αναβάθμιση επέκταση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Κοινοτήτων Διακοινοτικών Μεταφορών Βελτίωση Προσβασιμότητας 12. Αναβάθμιση των Δικτύων Επικοινωνίας 13. Ενίσχυση υποδομών ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου Τοπικών 28

29 1.8.3 Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός». ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ Δημοτικές Ενότητες Δ.Ε. Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης Υγεία Πρόνοια Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών 9 4 (Κέντρο Υγείας Ψαχνών & 3 Περιφερειακά Ιατρεία & 1 Αγροτικό Ιατρείο) Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία 5 5 Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία /Δε λειτουργούν /Δε Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας /Δε λειτουργούν Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας /Δε λειτουργούν Δημόσια Υγεία Αγωγή Υγείας Επωφελούμενοι /Δε λειτουργούν Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) Αιτήσεις Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΚΔΑΠ ΜΕΑ 4 (Περιφερειακά Ιατρεία) 29

30 λειτουργούν 1 1 Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία Δεν διατίθενται τα στοιχεία /Δε λειτουργούν /Δε λειτουργούν /Δε λειτουργούν /Δε λειτουργούν Κινητές Μονάδες /Δε λειτουργούν Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας /Δε λειτουργούν Αιτήσεις Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Αιτήσεις Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών ΚΗΦΗ Αιτήσεις Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Δομές Ανοιχτής Φροντίδας Αιτήσεις Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Δομές Ψυχικής Υγείας Αιτήσεις Εντάξεις Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ Αιτήσεις Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) / Δεν καταγράφονται Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας "Βοήθεια στο Σπίτι" Υπό δημιουργία δημοτικής τράπεζας αίματος. Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 30

31 Πλήθος Σύνολο Νηπιαγωγεία Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση /Δε λειτουργούν 1 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων /Δε λειτουργούν Σχολές Γονέων /Δε λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευρίας Μουσικές Σχολές /Δε λειτουργούν 1 Κέντρα Εικαστικών Τεχνών /Δε λειτουργούν Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης /Δε λειτουργούν Δ.Ε.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 8 8 Δ.Ε.ΔΙΡΦΥΩΝ Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Πληθυσμός Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σύνολο Δ.Ε.ΔΙΡΦΥΩΝ ΑμεΑ Άστεγοι ΡΟΜΑ 150 μόνιμοι κάτοικοι (350 ψηφίζουν) Μετανάστες 150 μόνιμοι κάτοικοι (350 ψηφίζουν) 1676 (Απογραφή 2011) Πολιτιστική Υποδομή Δραστηριότητες Υποδομές Χώροι Δομές Πλήθος Σύνολο Αρχαιολογικοί Χώροι Μουσεία Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού Πολιτιστκά Κέντρα Δημοτικές Βιβλιοθήκες Φιλαρμονική ΔΗΠΕΘΕ Δημοτικοί Κινηματογράφων 2 Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ 49(Επιχειρησιακό 2008) 1 (Λαογραφικό 1 μουσείο Λάμαρης)

32 Σχολές Χορού Εργαστήρι Τέχνης Ωδεία Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 1 1 Ονομασία 1. "Μεσσάπια" Τοπικό Διαμέρισμα Ψαχνών, 2. "Βαβουλα" Τοπικό Διαμέρισμα Μακρυκάπας, 3. "Κριεζώτεια" Τοπικό Διαμέρισμα Τριάδας, Εκδηλώσεις 4. Εορτασμός της Αγ. Παρασκευής, Τοπικό Διαμέρισμα Πολιτικών, 5. Γιορτή Μελιού Τ.Κ Στενής. 6. Καλορινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις σε όλες τις Τ.Κ Φεστιβάλ 1. Καρναβάλι Κούλουμα Δ.Δ. Ψαχνών, Καρναβάλι 2. Καρναβάλι με άνναμα φωτιάς στα Τ.Δ. Πολιτικών στο Τ.Δ. Νεροτριβιάς Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων 1. Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες Αθλητικοί Χώροι Πλήθος Γήπεδα 6 Κλειστά Γυμναστήρια 1 Κολυμβητήρια /Δε λειτουργούν Εθνικά Στάδια /Δε λειτουργούν Αθλητικά Κέντρα /Δε λειτουργούν Έκταση (τ.μ) Κλειστό Γυμναστήριο Καθενών /Δε Λοιποί αθλητικοί Χώροι λειτουργούν Διοργανώσεις Εκδηλώσεις Αγώνες Μαθητικοί Αγώνες στο τέλος της σχολικής χρονιάς ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύλλογοι ( Πολιτισμού, Αθλητισμού κλπ) Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Στενής Πολιτιστικός Σύλλογος Στενής "Ο ΒΡΑΧΟΣ" Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Αθανασίου "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Αθλητικός Όμιλος Αγίου Αθανασίου Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφιθέας 32

33 Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βούνων Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλυφάδας Δασικός Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Ιδιωτικού Δάσους Γλυφάδας Πολιτιστικός & Επιμορφωτικός Σύλλογος Θεολόγου Ευβοίας Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεολόγου Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Συνιδιόκτητου Αδιαίρετου Δάσους Θεολόγου Χορευτικός Σύλλογος Καθενών "ΕΡΙΑ" Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καθενών Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καμπιών "ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ" Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Καμπιών Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος ΛούτσαςΧαλκίδος Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Δάσους Λούτσας Αθλητικός Σύλλογος Καράτε "ΦΙΛΟΚΛΗΣ" Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μίστρου "ΤΟ ΧΑΝΙ" Χορευτικός Σύλλογος Μίστρου "Η Αγ. Μαρίνα" Εκπολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μαυρόπουλου "ΤΟ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ" Δασικός Συνεταιρισμός Μίστρου Λήλας Μίστρου Εκπολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Πάλιουρα "Η Αγάλη" Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάλιουρα Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιόκτητου Αδιαίρετου Δάσους ΠάλιουραΑγ. Αθανασίου Αθλητική Ένωση Πάλιουρα ΜορφωτικόςΕξωραϊστικός Σύλλογος Πισσώνα "Άγιος Ιωάννης Θεολόγος" Αγροτικός Σύλλογος Πισσώνα Αθλητικός Όμιλος Πισσώνος Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ακτημόνων Πούρνου Εκπολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Στροπωνιατών Εκπολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Λαμαριωτών Πολιτιστικός Ναυτικός Όμιλος Παραλίας Χιλιαδούς Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Στροπώνων Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Ψαχνών "Οι Ρίζες" Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μεσσαπίων "Η ΕΚΦΡΑΣΗ" Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακρυμάλλης Περιβαλλοντικός, Οικολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσαπίας "Η ΓΑΙΑ" Σύλλογος Δρομέων & Περιπατητών Ψαχνών 1ο Σύστημα Προσκόπων Μεσσαπίων Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας Διάσωσης Πολεμικός Σύλλογος Κομάντος 74 Αθλητικός Σύλλoγος TAEKWONDO Αθλητικός Σύλλογος ΚΑΡΑΤΕ Παλαιστικός Όμιλος Ψαχνών Αθλητική Γυμναστική Ένωση Ψαχνών Κυνηγητικός Σύλλογος Μεσσαπίων Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας Σύλλογος Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας Σπουδαστικός Σύλλογος Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας Σπουδαστικός Σύλλογος Σχολής Διοίκησης Οικονομίας πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών Ψαχνών 33

34 Σωματείο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων Δωματίων Ψαχνών Γεωργικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ψαχνών Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαχνών "Η ΜΕΛΙΣΣΑ" Αθλητικός Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ Αθλητικός Όμιλος Φοίνικας Ψαχνών Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος "ΛΙΜΝΙΩΝΑΚΙ" 2Ος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Οικολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Άτταλης "Ο ΑΠΟΓΚΡΕΜΟΣ" Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός 'Ατταλης Αθλητικός Όμιλος Άτταλης Εκπολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καμαρίτσας Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Καμαρίτσας "Η ΑΓΑΠΗ" Δασικός Συνεταιρισμός Συνιδιοκτητών Δάσους Καμαρίτσας Δασικός Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Καστέλλας Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Καστέλλας Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κοντοδεσποτίου Δασικός Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κοντοδεσποτίου Αθλητική Ένωση Θύελλα Κοντοδεσποτίου Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίου Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Κυπαρισσίου Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Μακρυκάπας "ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ" Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Μακρυκάπας Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεροτριβιάς Εξωραϊστικός Σύλλογος Κακοπέρατου Οικιστικός Σύλλογος Θεοτόκου Σύλλογος Οικιστών ΔάφνηςΝεροτριβιάς Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Νεροτριβιάς Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Αδιαίρετου Ιδιωτικού Δάσους Παγώντα Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πολιτικών "ΑΥΡΑ" Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολιτικών Ευβοίας Αγροτικός Σύλλογος Πολιτικών Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Πολιτικών Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταυρού Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Σταυρού Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Τριάδας "Νικόλαος Κριεζώτης" Πολιτιστικός Σύλλογος Τριάδας "Ο ΜΕΣΣΑΠΟΣ" Αγροτικός Σύλλογος Τριάδας "Η ΕΝΟΤΗΤΑ" Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Παντριαδικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Ισότητας των φύλων 1. Σχεδιασμός/ Συντονισμός / Παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών 2.Εποπτεία έλεγχος παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας, φιλανθρωπικών σωματείων ιδρυμάτων, κτλ 34

35 3. Εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών Προγραμμάτων Κοινωνικής προστασίας 4. Εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών ανδρών σε όλους τους τομείς. 1. Προγραμματισμός μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας Γραφείο Προστασίας 2. Σχεδιασμός προγραμματισμός της εφαρμογής Προαγωγής της προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας Δημόσιας Υγείας 3. Ρύθμιση διαφόρων διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου Γραφείο Παιδείας, 1. Θέματα παιδείας δια βίου μάθησης (σχολικές υποδομές, Δια Βίου Σχολικές Επιτροπές, κτλ) Μάθησης 2. θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς Πολιτισμού ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Τομέας 1 ΠΦΥ Δημόσια Υγεία Τομέας 2 Κοινωνική Μέριμνα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών Αύξηση ατόμων των ομάδων πληθυσμού που θα χρειαστεί να κάνουν ευρεία χρήση των υπηρεσιών εν μέσω οικονομικής κρίσης Περιορισμοί Λειτουργία δικτύων ΠΦΥ χωρίς αποσαφηνισμένο οριστικό πλαίσιο συντονισμού Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη παροχής υπηρεσιών πρόνοιας υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του ηλικιωμένου της οικογένειας ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Δυνατότητες Δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στο πλαίσιο που ορίζει η μεταρρύθμιση του Προγράμματος Καλλικράτης Ευρίες Δυνατότητες Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Δυνατότητα σχεδιασμού υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων 35

36 Ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων στόχου Τομέας 3 Πολιτισμός Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Δυνατότητες Σημαντική δραστηριοποίηση του Δήμου των ΝΠ του Ανάδειξη πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος Αξιοποίηση των ιστορικώνθρησκευτικών μνημείων η σύνδεσή τους σε δίκτυο επισκέψιμων χώρων Σημαντική δραστηριοποίηση συλλόγων σωματείων Σημαντικός αριθμός πολιτιστικών τοπικών δραστηριοτήτων Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Ανταγωνισμός από γειτονικές περιοχές Ευρίες Γειτνίαση με την περιοχή Αττικής / Εύκολη πρόσβαση Ύπαρξη βασικών αθλητικών υποδομών Ανάγκη αναβάθμισης επέκτασης υποδομών αθλητισμού Περιορισμοί Τομέας 5 Εκπαίδευση του της Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη δημιουργίας πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής Ανάγκη προώθησης δημιουργίας επέκτασης αναβάθμισης πολιτιστικών υποδομών σύγχρονου πολιτισμού ανταλλαγών Προβλήματα/ανάγκες Τομέας 4 Αθλητισμός Ευρίες Υποστήριξη Επέκταση Εθελοντικού Κινήματος Κοινωνικής Δικτύωσης Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη συντήρησης, αναβάθμισης επέκτασης των σχολικών υποδομών Ανάγκη ανάδειξης προώθησης της γνώσης της τοπικής ιστορίας του ιστορικού αποτυπώματος της της Δυνατότητες Σημαντικός αριθμός αθλητικών τοπικών δραστηριοτήτων Σημαντικός αριθμός αθλητικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Δράσεις για την άθληση ψυχαγωγία των παιδιών των νέων την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού Σχεδιασμός υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Ευρίες Αξιοποίηση εθελοντισμού δράσεων Δυνατότητες Αξιοποίηση των σχολικών υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία Οργάνωση λειτουργία Ανοικτής Δομής Δια Βίου Μάθησης Δυνατότητα επιχορήγησης 36

37 περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση την δια βίου μάθηση Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι Τομέας 6 Ισότητα ερευνητικών σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος Ίδρυση λειτουργία σχολείου δεύτερης ευρίας. Ευρίες Αξιοποίηση της δραστηριοποίησης του ΤΕΙ Χαλκίδας για ενίσχυση της παιδείας του πολιτισμού στην περιοχή Αξιοποίηση δράσεων εθελοντισμού Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη υποστήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών, της ομαλής ένταξης στην εργασία τη κοινωνία νέων μητέρων από ευπαθείς ομάδες Ανάγκη βελτίωσης των δομών υποστήριξης της ένταξης των γυναικών στην εργασία τα κοινά δρώμενα, (σε συνδυασμό με την επέκταση του ολοήμερου σχολείου δομών φροντίδας ηλικιωμένων εξαρτημένων ατόμων) Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Δυνατότητες Ευρίες Δράσεις υποστήριξης της συμμετοχής στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ισότητα των δυο Φύλων ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων εμφανίζει την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης αναβάθμισης κοινωνικών υπηρεσιών υπηρεσιών πρόνοιας, υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπηρεσιών πρόνοιας, κυρίως σε επίπεδο γειτονιάς. Επιπρόσθετα εμφανίζει την ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με έμφαση στα ΑΜΕΑ στους ΡΟΜΑ, ενώ σημαντική κρίνεται η προώθηση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας κρισιμότητας κρίνεται η συντονισμένη αξιοποίηση παρεμβάσεων δικτύων κοινωνικού εθελοντισμού που καλούνται να υποστηρίξουν ή να συμπληρώσουν το έργο του Δήμου. Στο επίπεδο του πολιτισμού, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το πλούσιο πολιτιστικό του απόθεμα να ενισχύσει τη δικτύωση τη δραστηριοποίηση τοπικών φορέων. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν να επεκταθούν οι υποδομές σύγχρονου πολιτισμού του Δήμου αλλά χώρων αναψυχής προς όφελος του πολίτη. Στο επίπεδο του αθλητισμού σημαντική είναι η συντήρηση, επέκταση αναβάθμιση των υποδομών (μικρής μεγάλης κλίμακας) ο σχεδιασμός η υλοποίηση στοχευμένων αθλητικών προγραμμάτων προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. 37

38 Επιτακτική κρίνεται επίσης η ανάγκη επέκτασης, συντήρησης επισκευής σχολικών κτιρίων παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών. Παράλληλα, σημαντική είναι η προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, η προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας του ιστορικού αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση την δια βίου μάθηση. Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η αξιοποίηση της συνεργασίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας για ενίσχυση της παιδείας του πολιτισμού στην περιοχή. Ιδιαίτερα νοτόμος είναι επίσης η δυνατότητα επιχορήγησης ερευνητικών σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος. Τέλος, σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων των ευριών, δίνεται η ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αναβάθμιση υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας πρόληψης στους πολίτες του Δήμου 2. Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του ηλικιωμένου της οικογένειας 3. Σχεδιασμός υλοποίηση Ενσωμάτωσης ROMA Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής 4. Κοινωνική εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ 5. Συμβουλευτική υποστήριξη προστασία των ανηλίκων των νέων της οικογένειας 6. Δημιουργία Πάρκου Παιδείας Πολιτισμού στην περιοχή του ΤΕΙ Χαλκίδας 7. Αξιοποίηση βελτίωση των σχολικών υποδομών 8. Ανάδειξη προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας του ιστορικού αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση την δια βίου μάθηση 9. Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου επώνυμων πολιτιστικών εκδηλώσεων 10. Ενίσχυση του Αθλητισμού 11. Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά, της προώθησης της απασχόλησης των δυο φύλων της πρόσβασης σε ίσες ευρίες. 12. Υποστήριξη Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος της Κοινωνικής Δικτύωσης 13. Υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης σε πολλούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής Αγροτική Οικονομία ( συμβουλευτική υπηρεσία για καλλιέργειες, τυποποίηση, διαλογή, προώθηση προϊόντων, οργάνωση ομάδων παραγωγών, ενίσχυση παραγωγής λευκού κρέατος, αξιοποίηση αποβλήτων ενίσχυση της κτηνοτροφίας) 38

39 1.8.4 Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία απασχόληση». ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οικονομικώς Σύνολο Σύνολο ενεργοί Απασχολούμενοι Πρωτογενής Δευτερογενής Τομέας Τομέας NACE AB NACE CF Τριτογενής Τομέας NACE GQ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μονάδες Μέτρησης Ημερομηνί α Καταγραφή Δ.Ε. ς Σύνολο Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ. 224,4 χιλιάδες 125,4 χιλιάδες 98,9 χιλιάδες 2011 στρέμματα στρέμματα στρέμματα (geodata.gov.gr) (geodata.gov.gr) (geodata.gov.gr) Βοσκοτόπια έκταση σε στρ. 57 χιλιάδες 40,5 χιλιάδες 16,5 χιλιάδες 2011 στρέμματα στρέμματα στρέμματα (geodata.gov.gr) (geodata.gov.gr) (geodata.gov.gr) Αγροτική & Επιχειρήσεις Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Κτηνοτροφική Δραστηριότητα ΕΣΥΕ Μονάδες Εκτροφής (πλήθος) Ζωικός Πληθυσμός Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων Αλιευτικά Σκάφη διαθέσιμα στοιχεία Ιχθυόσκαλες Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

40 Επιχειρήσεις Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες Παραγωγή Ενέργειας 1 (ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 Α.Ε.) Ναυπηγεία Πλοίων Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών Επαγγελματικών Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* Τουριστικά κάμπινγκ Μονάδες Αγροτουρισμού Εμπορικές Επιχειρήσεις διαθέσιμα στοιχεία Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ) Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών) 0 0 Μαρίνες 0 0 Θερμική Παραγωγή Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Σύνολο (Πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Υδροηλεκτρική Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

41 Βιομηχανικές Μονάδες διαθέσιμα στοιχεία Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Σύνολο (Πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Αιολική Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Σύνολο (Πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Ηλιακή Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Σύνολο (Πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Άλλη ΑΠΕ Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Σύνολο (Πλήθος) διαθέσιμα στοιχεία Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος) 41

42 Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW διαθέσιμα στοιχεία Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW διαθέσιμα στοιχεία Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)1(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΚΟ) Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW διαθέσιμα στοιχεία Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW διαθέσιμα στοιχεία Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος) Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Γραφείο Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 1. Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της γεωργίας 2. Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 3.Άσκηση εποπτείας ελέγχου στον τομέα της αλιείας 1. Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 2. Προστασία του καταναλωτή 3. Χορήγησης αδειών εμπορικών γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1. Προώθηση διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου 2. Μέριμνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Γραφείο Απασχόλησης επαγγελματικής κατάρτισης Τουρισμού 3.Προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. 42

43 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Τομέας Αγροτική & Κτηνοτροφική Παραγωγή Τομέας Τουρισμός ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη βελτίωσης υποδομών πρωτογενούς τομέα Ανάγκη ανάδειξης της περιοχής ως σημαντικού επώνυμου Κέντρου Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων. Περιορισμοί Η έλλειψη σταθερής πολιτικής παραγωγής, συσκευασίας ή μεταποίησης προώθησης των τοπικών προϊόντων πρωτογενούς τομέα Κενές οργανικές θέσεις Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη βελτίωσης υποδομών τριτογενούς τομέα Ανάγκη ανάδειξης Επιχειρηματικών Ευριών Δραστηριοτήτων του Τριτογενούς τομέα υποστηρίζοντας, τον ειδικό Τουρισμό την παραθεριστική Κατοικία, με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Δυνατότητες Η γη εξαιρετικών δυνατοτήτων για γεωργική κτηνοτροφική παραγωγή την οποία μπορεί να διαθέσει άμεσα σε ένα κοινό των ανθρώπων. Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πόρων η δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης προϊόντων του. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της έκτασης του Δήμου Ευρίες Η λειτουργία αλλά η δυνατότητα συγκέντρωσης, στην περιοχή, σημαντικών εταιρειών Τροφίμων Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πόρων η δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης προϊόντων του Δυνατότητες Οι εγγύτερες στην Αττική, ακτές σε Ευβοϊκό Αιγαίο, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών Το σημαντικό απόθεμα βυζαντινών μνημείων άλλων ιστορικών πόρων Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της έκτασης του Δήμου 43

44 Τομέας 3 Επιχειρηματικότητα διευθέτηση αξιοποίηση τόσο των παραλιακών μετώπων όσο των ορεινών όγκων. Ανάγκη συστηματικής σταθερής προβολής της περιοχής Ανάγκη καθιέρωσης σημαντικής επωνυμίας της περιοχής αλλά των προϊόντων της Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Η έλλειψη σαφούς πολιτικής για την παραθεριστική κατοικία, την αξιοποίηση των ακτών των ορεινών όγκων των σχετικών υποδομών Η ανταγωνιστική δραστηριότητα ΛΑΡΚΟΣΟΓΙΑ τουριστικού προορισμού παραθεριστικής μόνιμης κατοικίας της περιοχής Πολιτικά Νεροτριβιά Η υφιστάμενη οικονομική κρίση Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη βελτίωσης υποδομών τριτογενούς τομέα Ανάγκη οριοθέτησης ομαλής προσαρμογής ανταγωνιστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ανάγκη συντονισμού υποστήριξης Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης Διασύνδεσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Αδυναμία συντονισμού τοπικής εθνικής πολιτικής για την επιχειρηματικότητα Η υφιστάμενη οικονομική κρίση Ευρίες Η Δίρφυ οι υπόλοιποι ορεινοί όγκοι, που αποτελούν σημαντικό εναλλακτικό προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής Η δυνατότητα διαμόρφωσης όρων ελκυστικής παραθεριστικής κατοικίας βιώσιμουαειφόρου τουρισμού, σε πολλούς τομείς όπως Δώδεκα Μηνών (Θαλάσσιος Ορεινός), Εναλλακτικές δραστηριότητες, Τουρισμός Διημέρου, Καταδυτικό Πάρκο (το εγγύτερο στην Αττική Δυνατότητες Η διαμόρφωση νέων όρων λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην διαμονή φοίτηση Ευρίες Η διαμόρφωση τάσεων επιστροφής των κατοίκων ή προσέλκυσης νέων μονίμων κατοίκων, λόγω της μακροπρόθεσμης οικονομικής κρίσης Η επιλογή από σημαντικές 44

45 Τομέας 4 Απασχόληση Προβλήματα/ανάγκες Ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την απασχόληση Ανάγκη διαμόρφωσης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης Αυτοαπασχόλησης Περιορισμοί Κενές οργανικές θέσεις Ασάφεια στο εύρος αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα απασχόλησης. Παρότι υφίσταται οργανωτική μονάδα η επιχειρησιακή της ικανότητα με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά περιορισμένη. Αδυναμία συντονισμού δράσεων του ΟΑΕΔ με ανάγκες τοπικής αγοράς εργασίας. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση βιομηχανίες τροφίμων της περιοχής η δυνατότητα προσέλκυσης χωροθέτησης των δραστηριοτήτων τους Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης που επιτρέπει την διεκδίκηση έστω περιορισμένων πόρων της επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής υλοποιήσιμων σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη την απασχόληση, ιδιαίτερα στην επαρχία Η δυνατότητα ενεργού ένταξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Χαλκίδας στην καθημερινή λειτουργία της πόλης των Ψαχνών Καστέλλα Δυνατότητες Σύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδος των ΤΕΙ με την τοπική οικονομία Συνεργασία με την Περιφέρεια για την υλοποίηση ΤΟΠΣΑ Ευρίες Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για το σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων απασχόλησης με βάσει τις ανάγκες ανάπτυξης υποδομών έργων μικρής κλίμακας Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων μπορεί υποστηρικτικά να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα την τοπική αγορά εργασίας, καθώς οι βασικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό αφορούν την κεντρική διοίκηση συντονίζονται από αυτήν. Εντούτοις, τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός σταθερού μόνιμου διαύλου επικοινωνίας αλλά συνεργασίας με τον επιχειρηματικό εμπορικό 45

46 κόσμο της περιοχής θα πρέπει να θέσει ο Δήμος με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Δεδομένης της ζώνης Οινοφύτων Σχηματαρίου, οι μεγάλες δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα (ΛΑΡΚΟ, ΣΟΓΙΑ) θα πρέπει κυρίως να οριοθετηθούν να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στην βιομηχανία τροφίμων συσκευασιών. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση επώνυμου αγροτικού προϊόντος της περιοχής στην προώθησή του, με ενίσχυση των υποδομών στην περιοχή αλλά στην Αττική. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια, να υλοποιηθούν οι δράσεις να δημιουργηθούν υποδομές για τη τουριστική δραστηριότητα την παραθεριστική κατοικία, σε 12μηνη περίοδο, σε συνδυασμό με δράσεις εναλλακτικού τουρισμού. Τέλος, θα πρέπει να προσδιοριστεί σε νέα βάση δημιουργικής ενσωμάτωσης η λειτουργία συνεργασία με το ΤΕΙ, με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μόρφωσης της επιχειρηματικότητας. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα 2. Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. 3. Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα 4. Σχεδιασμός Εφαρμογή Προγράμματος προώθησης καθιέρωσης της επωνυμίας των προϊόντων της περιοχής 5. Σχεδιασμός Υποδομών Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα 6. Σχεδιασμός Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα 7. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 8. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης Αυτοαπασχόλησης 46

47 1.8.5 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2014 από 2/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 16/2014 από 10/11/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/05 από //05. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο / Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο / Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /16-12-2015 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015 Περίληψη ΑΔΑ: 6ΝΗΞΩΚ4-ΜΦ3 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεσσήνης A Φάση» Στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2014 από 22/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 74/2015 Θέμα 2 ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 723ΗΩΕΜ-ΔΒΦ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 26 Ιανουαρίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 723ΗΩΕΜ-ΔΒΦ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 26 Ιανουαρίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 723ΗΩΕΜ-ΔΒΦ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 26 Ιανουαρίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Αποφ. 2/2016 Συνεδρίαση 1 η ΘΕΜΑ 1ο: Επί της πρότασης της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό /06 από 4/0/06. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 13/2016 από 22/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2013 από 20/3/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όσον αφορά τον κ.α. που βαρύνει η δαπάνη Ωραιόκαστρο 13.7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 2/2016 από 16/2/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.2/27-1-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.18/3-11-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα