ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυριακή Γεωργάκη Επιθεωρήτρια Εργασίας 1

2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποστολή / Στόχος Βελτίωση των επιπέδων Α&Υ στους χώρους εργασίας Προστασία εργαζομένων και άλλων ατόμων από κινδύνους στην εργασία Προστασία του περιβάλλοντος από βιομηχανικά απόβλητα Έλεγχος της ποιότητα του αέρα Προστασία από την Ακτινοβολία 2

3 Επίτευξη Στόχου Με κατάλληλα εναρμονισμένη νομοθεσία Με την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω της επιθεώρησης Με τη συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους φορείς Με την προώθηση της πρόληψης μέσω της διαφώτισης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης 3

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των προσώπων στην εργασία, καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία. 4

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 5

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργοδοτουμένων του 6

7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (συν) Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: Παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων, συστημάτων και μεθόδων εργασίας Διευθετήσεις για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας σε σχέση με τη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά αντικειμένων και ουσιών Παροχή πληροφοριών, οδηγιών εκπαίδευσης και επιτήρησης για τη διασφάλιση της Α&Υ 7

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (συν) Διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας το οποίο να είναι ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία, και επαρκές όσον αφορά διευθετήσεις για την ευημερία. Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων Α&Υ Παροχή στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς χρόνου από την εργασία, χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων μέσων για εκπλήρωση των καθηκόντων τους 8

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (συν) Διαβούλευση με τους εργοδοτούμενους και τους εκπροσώπους τους Να λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες του εργοδοτούμενου στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Διεύθυνση της επιχείρησης και παροχή πληροφοριών για προστασία τρίτων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης (Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη) 9

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 10

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Διευθύνουν την επιχείρηση και να διεξάγουν τις εργασίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, η ασφάλεια και η υγεία των ιδίων και άλλων προσώπων που δυνατό να επηρεαστούν Παρέχουν πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, που δυνατό να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του, ώστε να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο 11

12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 12

13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Να φροντίζουν για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων και άλλων προσώπων Να συνεργάζονται με τον εργοδότη για συμμόρφωση με το Νόμο Να χρησιμοποιούν τον προστατευτικό εξοπλισμό και ιματισμό Να αποφεύγουν την κακή χρήση ή επέμβαση σε εξοπλισμό που παρέχεται για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ιδίου και άλλων προσώπων κατά την εργασία 13

14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (συν) Να αναφέρουν αμέσως καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους Να συντρέχουν τον εργοδότη, για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του και να καταστεί ασφαλές το περιβάλλον εργασίας Να συνεργάζονται με τις εσωτερικές / εξωτερικές υπηρεσίες Να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης για Α&Υ 14

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 15

16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΚ) Υποχρέωση για γραπτή ΕΚ ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων, για εργαζόμενους και τρίτα πρόσωπα Καθορισμός προληπτικών και προστατευτικών μέτρων Οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόζονται πρέπει να: εξασφαλίζουν βελτίωση των επιπέδων Α&Υ ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας 16

17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣΥΠΠ) Ο Εργοδότης, ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων, ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτουμένους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές. Αν υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας αυτός είναι ένας από τους εργοδοτούμενους Οι oριζόμενοι εργοδοτούμενοι προστατεύονται από δυσμενή διάκριση ή μεταχείριση από τον εργοδότη τους Οι oριζόμενοι εργοδοτούμενοι θεωρούνται ικανοί για να εκτελούν τα καθήκοντα τους εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα (επαρκή κατάρτιση, πείρα/γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία) 17

18 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο εργοδότης απευθύνεται σε κατάλληλες εξωτερικές Υπηρεσίες ή Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) εφόσον οι δυνατότητες μέσα στον «Οργανισμό» δεν είναι επαρκείς για την οργάνωση των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης Οι ΕΞΥΠΠ πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον Αρχιεπιθεωρητή Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από τις νομικές υποχρεώσεις του 18

19 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί: Κατάλογο των ατυχημάτων που πρέπει να γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με τη Νομοθεσία Ειδικό μητρώο εκθέσεων όλων των θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων Η απαίτηση γραπτής γνωστοποίησης των ατυχημάτων και των επικινδύνων συμβάντων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, συνεχίζει να ισχύει 19

20 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Λήψη μέτρων ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων Συνεργασία με εξωτερικές υπηρεσίες Ορισμός υπεύθυνων για εφαρμογή των μέτρων: Κατάλληλα καταρτισμένοι Κατάλληλα εξοπλισμένοι 20

21 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρέπει να τηρείται ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία για: Τις γραπτές εκτιμήσεις των κινδύνων και των προσώπων που τις διεξήγαγαν Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που καθορίστηκαν από τις εκτιμήσεις αυτές Τους εργοδοτούμενους και τα τρίτα πρόσωπα που εκτίθενται σε κίνδυνο Τα ονόματα των προσώπων που ορίστηκαν να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης και τη σχετική εκπαίδευση και πείρα τους Το μητρώο των εκθέσεων και το κατάλογο περιστατικών ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων 21

22 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι εργοδοτούμενοι και οι εκπρόσωποί τους που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα Α&Υ έχουν πρόσβαση: στις εκτιμήσεις κινδύνου στο σύστημα διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων στα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα στο αρχείο ασφάλειας και υγείας στον κατάλογο ατυχημάτων και στο ειδικό μητρώο των εκθέσεων ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων Οι εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον αρμόδιο Επιθεωρητή εάν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η Α&Υ στην εργασία 22

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο κάθε Εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει για τους εργοδοτούμενους του και τους εκπροσώπους τους κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να αφορά: τα καθήκοντα τους την εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισμού εργασίας την εισαγωγή νέας τεχνολογίας την εισαγωγή νέων συστημάτων και μεθόδων εργασίας Η εκπαίδευση παρέχεται κατά την ώρα εργασίας 23

24 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Διασφάλιση διαβούλευσης και συμμετοχής των εργοδοτουμένων: σε θέματα ασφάλειας και υγείας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά παροχή χρόνου χωρίς μισθολογική απώλεια καθώς και των μέσων ώστε οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 24

25 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους στον Επιθεωρητή Αποτελεσματικό εργαλείο της διαβούλευσης οι Επιτροπές Ασφαλείας Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής 25

26 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρέπει να παρέχεται κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από τη διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων Η επίβλεψη της υγείας είναι δυνατό να αποτελεί μέρος ενός γενικού σχεδίου υγείας 26

27 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27

28 Η Εκτίμηση του Κινδύνων (ΕΚ) είναι η προσεκτική διερεύνηση και εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου στον εργασιακό χώρο οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία τόσο σε πρόσωπα στην εργασία όσο και σε τρίτα πρόσωπα Στόχος: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Να διασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε κανένα πρόσωπο να μην κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να αρρωστήσει εξ αιτίας της εργασίας του 28

29 Παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση ατυχήματος Τεχνικός Εξοπλισμός Ανθρώπινος Παράγοντας Εκτέλεση Εργασίας ΑΤΥΧΗΜΑ Περιβάλλον Εργασίας 29

30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ Βήμα 1. Εντοπισμός των πηγών κινδύνου Βήμα 5. Έλεγχος και αναθεώρηση της κατάστασης Βήμα 2. Προσδιορισμός του επηρεαζόμενων ατόμων Η ΕΚ πρέπει να διεξάγεται με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων Βήμα 3. Αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των λαμβανόμενων μέτρων Βήμα 4. Περιγραφή των ληπτέων μέτρων και ανάληψη δράσης 30

31 Βήμα 1: Προσδιορισμός των Πηγών Κινδύνου Προσεκτική επιθεώρηση του χώρου εργασίας και καταγραφή όσων θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη Συνεργασία (συζήτηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κ.ά.) με τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους τους. (Μπορεί να έχουν παρατηρήσει πράγματα που δεν είναι άμεσα εμφανή). Συγκέντρωση: νομοθεσίας, Οδηγών, Κωδίκων Πρακτικής, ενημερωτικών εντύπων, κ.ά. 31

32 Βήμα 1: Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου (συν.) Συγκέντρωση των Εγχειριδίων Χρήσης από τους κατασκευαστές/προμηθευτές για τον εξοπλισμό/μηχανήματα ή των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας για τα χημικά Μελέτη του αρχείου των ατυχημάτων/επικίνδυνων συμβάντων και ασθενειών (συχνά συμβάλει στον εντοπισμό των λιγότερο προφανών κινδύνων) Καταγραφή των κινδύνων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την υγεία (π.χ. υψηλά επίπεδα θορύβου, έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες) 32

33 Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών κινδύνου Κατασκευή κτηρίου Μέσα προσπέλασης και εξόδου Εργασία σε ύψος Ηλεκτρισμός (π.χ. φθαρμένα καλώδια)-εναέρια καλώδια υψηλής τάσης 33

34 Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών κινδύνου (συν) Μηχανήματα / Εξοπλισμός Χημικές Ουσίες Βιολογικοί παράγοντες Ακτινοβολία Πηγές κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν γλίστρημα - παραπάτημα - πτώση (π.χ. κακή συντήρηση δαπέδων, σκάλες, κακή τοποθέτηση υλικών σε διαδρόμους) 34

35 Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών κινδύνου (συν) Εύφλεκτες ουσίες Οθόνες οπτικής απεικόνισης Ακατάλληλος εξοπλισμός Ανεπαρκής/ακατάλληλος φωτισμός (π.χ. έλλειψη φωτιστικών, ακατάλληλα φωτιστικά σώματα) Ανεπαρκής/ακατάλληλος αερισμός 35

36 Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών κινδύνου (συν) Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων Ακατάλληλη θερμοκρασία Θόρυβος Οργάνωση εργασίας (ψυχοσωματικοί κίνδυνοι) 36

37 Βήμα 2 ο Προσδιορισμός επηρεαζόμενων ατόμων Οι εργαζόμενοι Προσωπικό με ειδικές ανάγκες Οι νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι Το ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό (π.χ. νεοπροσληφθέντες, εποχιακοί και έκτακτοι εργαζόμενοι, μαθητεόμενοι) Τα άτομα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους 37

38 Βήμα 2 ο Προσδιορισμός επηρεαζόμενων ατόμων Το προσωπικό συντήρησης και καθαρισμού Επισκέπτες Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας Εργαζόμενοι που παίρνουν φάρμακα 38

39 Βήμα 3ο Εκτίμηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας Στο στάδιο αυτό εκτιμούνται οι κίνδυνοι μέσω διαφόρων μεθοδολογιών υπολογισμού και αξιολόγησης Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: τα μέτρα ελέγχου που ήδη υπάρχουν η οργάνωση της εργασίας 39

40 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Μοντέλο Ποιοτικού Υπολογισμού του Κινδύνου από το ΒS 8800:1996 Πέντε κατηγορίες/διαβαθμίσεις: (Ασήμαντος/Αποδεκτός/Μέτριος/Μεγάλος/Απαράδετος Κίνδυνος ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Μικρές Μεγάλες Πολύ μεγάλες Μικρές ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μεγάλες ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πολύ μεγάλες ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 40

41 Βήμα 4 ο Περιγραφή των ληπτέων μέτρων και ανάληψη δράσης Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται απόφαση για το αν υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξάλειψης του κινδύνου και, εάν όχι, Με ποιον τρόπο μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή να τεθούν υπό έλεγχο οι κίνδυνοι ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια και η υγεία όσων εκτίθενται σε αυτούς 41

42 Βήμα 4 ο Περιγραφή των ληπτέων μέτρων και ανάληψη δράσης Επιλογή προστατευτικών μέτρων: Είναι δυνατόν να εξαλειφθεί ο κίνδυνος; Αν όχι, μειώνεται ικανοποιητικά ο κίνδυνος χωρίς να προκαλεί άλλες βλάβες; Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας; Συνάδουν με αναγνωρισμένα Πρότυπα; Αντιπροσωπεύουν Καλή Πρακτική; 42

43 Βήμα 4 ο Περιγραφή των ληπτέων μέτρων και ανάληψη δράσης Συνήθως Βήμα δεν 4: μπορούν Ανάληψη να επιλυθούν δράσης! άμεσα όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να καταρτιστεί πρόγραμμα ενεργειών με βάση προτεραιότητες. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ενεργειών το οποίο θα καθορίζει: Ποιος κάνει τι Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί μια εργασία Τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση των μέτρων. 43

44 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 44

45 Πηγές Κινδύνων Εξοπλισμός (μηχανήματα) εργαστηρίου Εργαλεία χειρός Ηλεκτρικό ρεύμα (μπρίζες/πολύμπριζα/φθαρμένα καλώδια) Ακατάλληλοι πάγκοι εργασίας Εργασία σε περιορισμένους χώρους ή άβολη θέση Μονότονη, επαναλαμβανόμενη εργασία Πρώτες ύλες Χημικές ουσίες Βιολογικοί παράγοντες (π.χ. μύκητες, ιοί, βακτήρια, βιολογικά υγρά (αίμα, σάλιο κ.λπ.)) Σκόνη Μη καταρτισμένοι εργαζόμενοι Έλλειψη οδηγιών ασφαλούς εκτέλεσης της εργασίας 45

46 Εργαστήρια Πηγές Κινδύνων (συν) Ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός Ανεπαρκής αερισμός Αναθυμιάσεις Μη συντηρημένο σύστημα κλιματισμού Ακατάλληλη θερμοκρασία χώρου Θόρυβος Ελλιπή ή ακατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας Ελλιπής τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής Ανεπαρκείς/φραγμένοι έξοδοι κινδύνου Ακατάλληλα μέσα πρόσβασης Ολισθηρό δάπεδο Υψομετρική διαφορά δαπέδου Εμπόδια/αταξία στο χώρο 46

47 Εργαστήρια Πηγές Κινδύνων (συν) Αέρια/υγρά υπό πίεση (π.χ. φιάλες με οξυγόνο/άζωτο ευγενή αέρια) Υγραέριο Εύθραυστες επιφάνειες (υαλοπίνακες) Ανεξέλεγκτη πρόσβαση Άλλα άτομα στο χώρο Εύφλεκτα υλικά Θερμές επιφάνειες Πτώσεις αντικειμένων από ύψος Ανεπαρκής/ακατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός Απουσία διαδικασίας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (πίεση χρόνου, ακανόνιστο ωράριο, ανεπαρκής εκπαίδευση) 47

48 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιθανές Πηγές κινδύνου Ηλεκτρισμός Κινούμενα μέρη Μη εκπαιδευμένο προσωπικό Λάδια / υγρά στο πάτωμα Ακαταστασία χώρων γύρω από τα μηχανήματα Θερμές επιφάνειες μηχανημάτων Θόρυβος Εκτινασσόμενα υλικά Αναθυμιάσεις / Ακτινοβολίες Κυριότεροι Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξία Βραχυκύκλωμα / Πυρκαγιά / Έκρηξη Τραυματισμός (αρπαγή / παγίδευση /σύνθλιψη), ακρωτηριασμός, θάνατος Σκουντούφλημα Γλίστρημα Εγκαύματα Επηρεασμός ακοής Επηρεασμός υγείας Εκτόξευση τεμαχιδίων Έκθεση σε δονήσεις 48

49 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει τη σήμανση CE Κάλυψη επικινδύνων μερών / συστήματα ασφάλειας Απαγόρευση αφαίρεσης προφυλακτήρων / επεμβάσεων στα συστήματα ασφαλείας Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των μηχανημάτων πριν από την πρώτη χρήση Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους από τη χρήση 49

50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΑΓΣΙΑΣ Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης (συν) Τακτική συντήρηση και διατήρηση τους σε καλή κατάσταση λειτουργίας βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή Διατήρηση του χώρου γύρω από τον εξοπλισμό ελεύθερο από εμπόδια Παροχή στο προσωπικό οδηγιών χρήσης σε κατανοητή γλώσσα ειδικά για νέο και νεοεισερχόμενο προσωπικό 50

51 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης (συν) Εγκατάσταση συστήματος για διακοπή της λειτουργίας για σκοπούς συντήρησης Εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων κατακράτησης ή /και απαγωγής στα μηχανήματα που δημιουργούν κινδύνους από αναθυμιάσεις αερίων, ατμών εκπομπών σκόνης Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου χρειάζεται (π.χ. γυαλιά ασφαλείας) 51

52 ΦΟΡΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αγορά εργαλείων τα οποία να πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές: ελαφριά βολικά στο χειρισμό (κατάλληλα διαμορφωμένη χειρολαβή, καλή κατανομή του βάρους) Καλυμμένα κινούμενα μέρη έχουν ηλεκτρικά μονωμένη λαβή ταιριάζουν καλά στην εργασία για την οποία προορίζονται δεν κάνουν πολύ θόρυβο και δονήσεις διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας (προφυλακτήρες, γείωση ή διπλή μόνωση, κ.λπ.) επισκευάζονται και συντηρούνται εύκολα φέρουν σήμανση CE. 52

53 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Πιθανές Πηγές κινδύνου Επαφή με γυμνά καλώδια Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων/συσκευών/ διακοπτών σε υγρό περιβάλλον Φθαρμένα καλώδια Επαφή με το εσωτερικό των ρευματοδοτών Μη συντηρημένη ηλεκτρική εγκατάσταση Στατικός ηλεκτρισμός Κυριότεροι Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξία Πυρκαγιά Εγκαύματα 53

54 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Αντικατάσταση των σπασμένων διακοπτών, ρευματοληπτών, ρευματοδοτών και άλλων εξαρτημάτων όπως επίσης και των φθαρμένων καλωδίων Τοποθέτηση υδατοστεγών ρευματοδοτών και καλωδίων κατάλληλου τύπου σε χώρους με υγρασία Πληροφόρηση των εργαζομένων για τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα και σαφείς οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση του σχετικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών στο χώρο εργασίας. 54

55 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης (συν) Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού εξοπλισμού (περιλαμβανομένου και του φορητού) από αδειούχο ηλεκτρολόγο Εφοδιασμός όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή/και εξοπλισμό εργασίας με αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devices RCDs) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστον 30mA ή και μικρότερης, ανάλογα με την περίσταση ή με άλλες κατάλληλες συσκευές προστασίας από ηλεκτροπληξία 55

56 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης (συν) Διατήρηση της διόδου πρόσβασης προς τον Πίνακα Διανομής μονίμως ελεύθερη για σκοπούς συντήρησης ή αποκοπής της ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στήριξη των καλωδίων και των παροχών στην οροφή ή τους τοίχους. Όταν αυτό είναι αδύνατο, να προστατεύονται με κατάλληλα κανάλια. Τα καλώδια που είναι ελεύθερα στο πάτωμα, εκτός από το ότι φθείρονται εύκολα, αποτελούν και κίνδυνο για πτώση των εργαζομένων Χρήση καλωδίων κατάλληλου μήκους για την ηλεκτρική παροχή σε εξοπλισμό (τα καλώδια μεγάλου μήκους προκαλούν κίνδυνο πτώσης) 56

57 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης (συν) Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης κοντά σε κάθε μηχάνημα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του Πίνακα Διανομής στην οποία να αναγράφεται ο εξοπλισμός ή το μέρος της εγκατάστασης που τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό Τοποθέτηση γείωσης σε όλα τα μεταλλικά μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μηχανήματος, όπως οι μεταλλικές σωλήνες, ο μεταλλικός σκελετός, τα προστατευτικά καλύμματα, κ.λπ. 57

58 Ολισθηρά/Ανώμαλα δάπεδα Κυριότεροι Κίνδυνοι Ολίσθηση Παραπάτημα Πτώση Τραυματισμός Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Χρήση κατάλληλου αντιολισθητικού δαπέδου Χρήση κατάλληλων υποδημάτων Διαδικασία άμεσης συλλογής υγρών από το δάπεδο Σήμανση ανισόπεδων σημείων Τακτοποίηση των χώρων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτούς και απομάκρυνση τυχόν εμποδίων Κατάλληλος φωτισμός 58

59 Περιβάλλον εργασίας (θόρυβος, φωτισμός, υγρασία, θερμοκρασία) Κυριότεροι Κίνδυνοι Επιπτώσεις στην ακοή/όραση Θερμική εξάντληση /Λιποθυμία Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Κατάλληλη χωροθέτηση μηχανημάτων που εκπέμπουν θόρυβο και συντήρησή τους Χρήση και συντήρηση κατάλληλου φωτισμού Εγκατάσταση συστήματος γενικού εξαερισμού Μείωση της υγρασίας με τη χρήση συστήματος κλιματισμού και αφυγραντήρων και ελαττώνοντας τις πηγές υγρασίας Παροχή δροσερού νερού 59

60 Εστίες πυρκαγιάς (καυτές επιφάνειες, εύφλεκτα υλικά, κάπνισμα, υπερθέρμανση συσκευών, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/συσκευές, κ.ά.) Κυριότεροι Κίνδυνοι Πυρκαγιά, Εγκαύματα Εκρήξεις Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Διατήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε καλή κατάσταση και έλεγχός του σε τακτική βάση Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από αρμόδια πρόσωπα Εξοπλισμός συσκευών με θερμοστάτες για αποφυγή υπερθέρμανσης 60

61 Εστίες πυρκαγιάς (συν) Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Σήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων κινδύνου και απομάκρυνση τυχόν εμποδίων Ύπαρξη και δοκιμή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης Κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης και τακτικός έλεγχός του Εκπαίδευση εργαζομένων Διατήρηση τάξης και καθαριότητας στους χώρους εργασίας, όπως την απομάκρυνση άχρηστων και εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που μπορούν να καούν Απαγόρευση του καπνίσματος 61

62 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (έντονος ρυθμός εργασίας, ακανόνιστο ωράριο, παρενόχληση, βία, κακές διαπροσωπικές σχέσεις, κ.ά.) Κυριότεροι Κίνδυνοι Αλλαγές στη διάθεση και στη συμπεριφορά Κατανάλωση ποτών, κάπνισμα κ.ά Ενοχλήσεις στην υγεία (συχνός πονοκέφαλος, αϋπνίες, καρδιακά προβλήματα, στομαχικές διαταραχές Εργασιακό άγχος Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Σαφείς οδηγίες, κατάρτιση Σαφείς διαδικασίες Ισορροπημένη κατανομή των εργασιακών καθηκόντων Εξουσίες στους εργοδοτούμενους και ευθύνη συνδεδεμένη με την εξουσία 62

63 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (συν) Κυριότερα Μέτρα Ελέγχου Ενημέρωση, διαβούλευση, διάλογος, επικοινωνία Υποστήριξη Αναγνώριση και επιβράβευση Καλές σχέσεις Μείωση των υπερωριών και του ακανόνιστου ωραρίου Ενθάρρυνση των εργαζομένων για να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων Εκπαίδευση των εργαζομένων για χειρισμό δύσκολων και επιθετικών πελατών. 63

64 Σας ευχαριστώ 64

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε χώρους αποθήκευσης, χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017 Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Κυρίες / Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων 2 ο Εξάμηνο 2016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α/Α Β1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 2017 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΕΠΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος Των φοιτητών : ΤΡΙΩΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΧΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.04.1.3 Αρ. Τηλ.: 22 800651 Αρ. Φαξ.: 22 428273 ΕΠΕΙΓΟΝ 27 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(I) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1471 Κ.Α.Π. 173/2002 Αρ. 3592, 5.4.2002 Αριθμός 173 Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις Βιομηχανίες Τροφίμων

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις Βιομηχανίες Τροφίμων Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερομένους Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις Βιομηχανίες Τροφίμων Κυρία/ε, Εχουμε πληροφορηθεί ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2016 το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37550, 37523, Fax: 28210 37550, Web-site: www.microkat.gr, E-mail: info@safety.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ Σ. Σ. Βουτετάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια (Ιούλιος και Αύγουστος 2015)

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια (Ιούλιος και Αύγουστος 2015) Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια (Ιούλιος και Αύγουστος 2015) Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) TMHMA A' Γενικά 1. Είδος του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΌΡΟΙ Υγιεινή: το σύνολο των ενεργειών και των κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του οργανισμού, π.χ.(ειδικότερα) η καθαριότητα, ως ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια Ιούλιος και Αύγουστος 2017

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια Ιούλιος και Αύγουστος 2017 Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια. Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων

Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια. Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

«Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Έκδοση 2017 (v1.0)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Έκδοση 2017 (v1.0) Εργασίες γραφείου Σκοπός της οδηγίας είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων σε χώρους γραφείων. 1. Ασφάλεια σε Ηλεκτρικούς Κινδύνους Όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you.

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Ασφάλειας

Γενικές Αρχές Ασφάλειας ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ορισμός «Μηχανή» Ένα σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων ή οργάνων με τουλάχιστον ένα κινητό και ενδεχομένως ένα σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης συνενωμένων σε ενιαίο σύνολο με σκοπό συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΏΡΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΟΦΩΝ 5 ΔΩΜΑΤΙΑ 10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. TΩΝΘεμάτων Ασφάλειας και Υγείας ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. TΩΝΘεμάτων Ασφάλειας και Υγείας ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TΩΝΘεμάτων Ασφάλειας και Υγείας ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγγραφική Ομάδα: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων 1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται συνθήκες με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία. Αυτές οι συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα